Lyngen kommune, den Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 043/06 PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER PS 044/06 SØKNAD OM FORLENGET GARANTITID PS 045/06 DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - STEVNING MOT AVISEN FRAMTID I NORD M.FL. PS 046/06 ANTAGELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING PS 047/06 SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR FOR KASSAKREDITT - LYNGEN REGIONSHISTORIE PS 048/06 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSBOLIGER - SLUTTRAPPORT. PS 049/06 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON - VALG AV LEVERANDØR Formannskapets innstilling i sakene nr. 47 og 49 blir lagt fram direkte i møtet Lyngen kommune, den Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Universitetssykehuset Nord-Norge I SÆR UTSKIFT SALG AV AKSJER Balsfjord kommune S PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Vedlegg: - Vedtak fra styret i UNN. - Brev fra de ansatte til styret for UNN, dat 6. oktober 2006 Saksopplysninger: Pingvinvask AS het tidligere Fellesvaskeriet på Oteren og var et sameie mellom TromsFylkeskommune og 4 kommuner Tromsø, Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Fylkeskommunen hadde en eierandel på 67%. Ved eierreformen for sykehusene overtok UNN fylkeskommunens eierandel. UNN kan imidlertid, i henhold til Lov om helseforetak, bare sitte med eierandeler i et foretak med begrenset ansvar. På bakgrunn av dette ble Fellesvaskeriet omgjort til et AS, der eierandelene ble omgjort til aksjer. UNN sitter med 67% av aksjene, Tromsø kommune med 12% og Balsfjord. Storfjord og Lyngen med 7% hver. Samtidig skiftet selskapet navn til Pingvinvask AS. Selskapet omsatte i 2005 for ca 23 mill og hadde et årsresultat etter skatt på ca 1,5 mill. Det ble utbetalt et utbytte til aksjonærene på kr ,-Lyngens andel utgjorde ca. kr ,-. Selskapets egenkapital er på 12 mill. Pingvinvask leverer vaskeritjenester til UNN og eierkommunene. UNN står for over 80% av tjenestekjøpet fra bedriften og har en avtale som løper fram til Pingvinvask v/styreleder har fått utarbeidet en juridisk betenkning vedrørende UNNs tjenestekjøp fra vaskeriet vurdert opp mot regelverk for offentlige anskaffelser. Av denne

4 4 synes klart at dersom dagens eier- og styrings struktur opprettholdes vil UNN ved utløpet av inneværende avtaleperiode ( ) ikke kunne inngå ny leieavtale med vaskeriet uten en forutgående anbuskonkurranse. Det er på denne bakgrunn at UNN nå har startet arbeidet med å klargjøre sitt forhold til vaskeriet. Sykehuset har utredet fire alternative muligheter: Selskapet omorganiseres slik at vilkårene i Lov om offentlige anskaffelse med tilhørende forskrifter tilfredsstilles for fortsatt å kunne gjøre tjenestekjøp direkte av vaskeriet. UNN kjøper ut øvrige aksjonærer, avvikler AS-et og gjør bedriften om til avdeling i UNN. UNN selger sin aksjepost i vaskeriet Vaskeriet blir bestående som i dag, men blir behandlet som enhver anbyder av UNN. Det er etter vurderingen av disse alternativene at UNN har fattet sitt vedtak om å selge helseforetakets aksjer i vaskeriet under forutsetning av tilfredsstillende pris. I vedtaket framkommer også at de øvrige aksjonærer gis fortrinnsrett til foretakets aksjer ( 67% av selskapets aksjer) til den pris som kan oppnås ved et ordinært salg. Fortrinnsretten framkommer av vedtektenes 14. UNN har informert alle øvrige aksjeeiere om sin beslutning. Tromsø kommune har signalisert at dersom UNN selger sine aksjer så vil de også selge sin aksjepost. Balsfjord kommune har vedtatt å selge sine aksjer og gitt ordfører og rådmann fullmakt til å ivareta kommunens interesser i den videre prosessen. Storfjord kommune ønsker å kjøpe seg opp til over 10% for å få og ha en viss mulighet til å påvirke vaskeriets framtid. Også de ansatte ved vaskeriet har ytret ønske om kjøp av aksjer, eller at i allfall kommunene beholder sine. Etter det en kjenner til så har det meldt seg interesserte kjøpere fra bransjen som ønsker å utvikle bedriften. Administrasjonens vurderinger: Hvilken pris det kan være mulig å få for aksjene i dag er umulig å si utover at alle ting tyder på at skal kommunens aksjer selges så vil det være gunstig at dette skjer sammenfallende med at UNN, Tromsø og Balsfjord kommuner avhender sine, da vil våre aksjer være med som en del av en samlet pakke. Dersom resultatet blir at det bare blir Storfjord og Lyngen igjen av de gamle aksjonærene i selskapet med vår 7% hver, (14% samlet) så vil disse ha liten verdi utover at det gir en viss styringsrett, men andelene vil være så små at det neppe vil være av særlig stor interesse for noen å erverve disse på et senere tidspunkt. Ut fra en totalvurdering der økonomi er satt opp mot vår antatte framtidige påvirknings mulighet i kraft av vår aksjepost vil administrasjonssjefen tilrå at også Lyngen selger sine aksjer i Pingvinvask AS.

5 5 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommune selger sine aksjer sine aksjer i Pingvinvask AS 2. Ordfører og administrasjonssjef gis fullmakt til å ivareta kommunens inntresser I den videre prosess. Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den : 1. Lyngen kommune selger sine aksjer sine aksjer i Pingvinvask AS 2. Ordfører og administrasjonssjef gis fullmakt til å ivareta kommunens inntresser I den videre prosess.

6 6 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM FORLENGET GARANTITID SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØKNAD OM ETTERGIVELSE /SLETTING AV Lyngen kirkelige fellesråd GJELD I FORESPØRSEL ANG LÅN NR LYNEN Den Norske kirke KIRKELIGE FELLESRÅD - SALDO PR KR ,00 U SVAR ANG. SØKNAD OM ETTERGIVELSE Lyngen kirkelige fellesråd /SLETTING AV GJELD I UTVIDELSE AV LÅNETIDEN TIL 20 EVT. 30 ÅR Lyngen Kirkelig fellesråd I SØKNAD OM KOMMUNAL Lyngen kirkelig fellesråd GARANTIBEKREFTELSE PÅ UTVIDELSE AV LÅNETID TIL PPLYSNINGSVESENETS FOND U SVAR ANG. SØKNAD OM KOMMUNAL Lyngen kirkelig fellesråd GARANTIBEKREFTELSE PÅ UTVIDELSE AV LÅNETID TIL PPLYSNINGSVESENETS FOND S SØKNAD OM FORLENGET GARANTITID Vedlegg: - Søknad dat Garantibekreftelse dat Saksopplysninger: Som det framgår av søknaden så vil Lyngen kirkelig fellesråd få forlenget løpetiden på lån fra 15 til 20 år forutsatt at Lyngen kommune gir sin tilslutning til dette. Ellers vises det til garantibekreftelsen av der det er gitt garanti for et lån stor kr 2,5 mill. med en løpetid på 15 år.

7 7 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til søknaden og vil tilrå at kommunen samtykker i at løpetiden for det garanterte lån endres fra 15 til 20 år, samtidig som kommunen opprettholder sin garanti på de vilkår som går fram av vår bekreftelse av Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Søknaden imøtekommes. Kommunen godkjenner forlengelse av løpetiden fra 15 til 20 år på det garanterte lån på samme vilkår som i K-sak 23/03

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : &02 06/ Werner Kiil OVERSKRIFT PÅ SAKEN: DEKNING AV SAKOMKOSTNINGER - STEVNING MOT AVISEN FRAMTID I NORD M.FL. SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØKSMÅL MOT AVISEN FRAMTID I NORD Adv. Rekve, Pleym & Co M.FL. I STEVNING TIL NORD-TROMS TINGRETT Adv. Rekve, Pleym & co I VEDR. SAK 06/101775PRI-NHER Advokatene Rekve, Pleym & Co Ø ANG. RETTSAK - REAGERER PÅ ANKLAGER - BER OM Å BLI ANMELDT - OPPSLAG I FRAMTID I NORD U SVAR ANG. SAK ELLEN ELVESTAD - Adv.selskapet Skjærgård AS KONSESJON MV. U OPPSLAG I FRAMTID I NORD. Roy Johansen I VEDR. REPORTASJE I FREMTID I NORD Roy Johansen 18.MARS 2006 U DIV. DOKUMENTER Advokatene Rekve, Pleym & Co I FRISTFORLENGELSE Nord-Troms Tingrett I KRAV OM KOMMUNESTYREBEHANDLING Lyngen Kristelig Folkeparti AV ANMELDELSE U SVAR ANG. KRAV OM Lyngen Kristelig Folkeparti KOMMUNESTYREBEHANDLING AV ANMELDELSE I WERNER KIIL - FRAMTID I NORD, ROY Adv. Rekve, Pleym & Co JOHANSEN M.FL. I VEDR. KRAV OM Lyngen KRF m.fl KOMMUNESTYREBEHANDLING AV ANMELDELSESAKEN I VEDRØRENDE KRAV OM Fylkesmannen i Troms LOVLIGHETSKONTROLL ETTER KOMMUNELOVENS 8 I RETTSBOK SAK NR PRI-NHER Adv. Rekve, Pleym & Co I VEDR. ERKLÆRING FRA ROY JOHANSEN Adv. Rekve, Pleym & co OG FELLES PROSESSKRIFT U VEDR. KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL ETTER KOMMUNELOVENS 50 Fylkesmannen i Troms

9 S DEKNING AV SAKOMKOSTNINGER - STEVNING MOT AVISEN FRAMTID I NORD M.FL. 9 Vedlegg: - Krav om kommunestyrebehandling av anmeldelse. Dat 18.august d.å - Mail om krav om kommunestyrebehandling m.v av 18. august d.å - Brev dat som svar på kravet fra Krf om kommunestyrebehandling - Brev fra Lyngen Krf m. fl. Med krav om behandling i neste møt dat Anmodning om lovlighetskontroll dat fra Lyngen Krf m.fl. dat Rettsbok fra Nord-Troms Tingrett. - Brev fra adv. Schjødt av der forliket mellom partene framgår - Erklæring fra Roy Johansen dat Brev fra Fylkesmannen i Troms vedr. krav om lovlighetskontroll - Svar fra Lyngen kommune vedr. kravet om lovlighetskontroll. Saksopplysninger: Siden saken vedr. stevningen som ble tatt ut mot avisen Framtid i Nord m.fl. er avsluttet ved at det er inngått forlik i saken gjenstår nå bare spørsmålet om hvem skal dekke saksomkostningene. Da dette spørsmålet knytter seg til om ordføreren har gått utover sine fullmaker gjengis bestemmelsen i delegasjonsreglementet slik det framgår av 79, 5. ledd: I medhold av særlov gis ordføreren fullmakt til å begjære påtale på kommunens vegne i saker som er tilknyttet formannskapets ansvarsområde. (jfr. dog delegering til administrasjonssjefen), herunder også ved alvorlig tjenesteforsømmelse, underslag, m.v Det er denne bestemmelsen som lå til grunn for ordførerens stevning mot avisen Framtid i Nord m.fl, heri også Roy Johansen, en stevning som etter kommunestyrets delegasjon ble gjort på kommunestyrets vegne. Dersom kommunestyret er uenig i en slik vurdering så er det lite å gjøre med det da en evt. endring av delegasjonsreglementet ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Evt. endringer kan bare gis framtidig gyldighet. Dessuten er saken nå avgjort i rettessystemet noe som heller ikke kan reverseres. Det som også er klart er at når ordføreren henvender seg til rettesystemet så er det ikke privatpersonen som tilfeldigvis bekler vervet som ordfører, men ordføreren som institusjon. Ordlyden i avtaleteksten som lå til grunn for inngåelsen av forlikene forteller med all tydelighet at det var all mulig grunn til å ta ut stevningen. I dette aktuelle tilfelle var det spesielt nødvendig å handle raskt da det ikke bare ordføreren som ble uthengt, men også navngitte personer i administrasjonen. Til orientering nevnes at advokatregningen for kommunens del vil komme på kr ,- eks. mva, da det i forliket inngår at partene bærer sine egne advokatutgifter.

10 10 Ordførerens vurderinger: Ordføreren viser til det foranstående og hva som er skjedd i saken fram til i dag, spesielt at saken er avsluttet som forlikt. Dermed foreligger det ingen sak hvor evt. stevning skal tilbakekalles. Da stevningen ble innlevert på kommunens vegne, jfr. delegasjonsreglementet, kan ordføreren ikke tilrå noe annet en at kommunen må bære de utgifter som er forbundet med å få saken rettslig belyst og innholdet i oppslaget vurdert, jfr. ordlyden i de inngåtte avtaler som ligger til grunn for at ordføreren fant å kunne gå inn for forlik. Her vises det til at Framtid i Nord beklager å ha spisset artikkelen som har forårsaket stevningen og Roy Johansens erklæring om å aldri å ha uttalt at Werner Kiil er korrupt eller bedriver kameraderi, slik som hevdet av avisen Framtid i Nord. Da sakens realiteter er poengtert tidligere fra ordføreren side, jfr. svarbrevet dat , uten at dette er blitt akseptert, så virker det å være andre motiver tilstede en det som går på hvem skal betale regningen, nemlig et forsøk på å sette ordføreren i forlegenhet. Det vil i alle fall føre til uholdbare tilstander dersom ordføreren eller andre som handler på vegne av kommunen i tråd med vedtatt delegasjonsreglement skal bli stilt personlig til ansvar. Saken om lovlighetskontroll er ennå ikke ferdigbehandlet av fylkesmannen, men ordføreren kan vanskelig se at fylkesmannens avgjørelse vil kunne ha betydning for hvem skal betale advokatregningen da lovlighetskontrollen kun går på om ordføreren har behandlet spørsmålet om kommunestyrebehandling av stevningen rent prosedyremessig i forhold til kommunestyret. Ordførerens innstilling til vedtak: Kommunens advokatutgifter vedr. stevningen av avisen Framtid i Nord m. fl. blir å betale av kommunen.

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : H06 &30 06/ Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ANTAKELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I HØRING: FORSLAG TIL Universitetssykehuset Nord-Norge AMBULANSEPLAN UNN S HØRING: FORSLAG TIL AMBULANSEPLAN UNN FRAMTIDIG ORGANISERING AV AMBULANSETJENESTEN. I HØRINGSUTTALELSE: FRAMTIDIG Lyngstunet helse- og omsorgssenter ORGANISERING AV AMBULANSETJENESTEN UNN HF I PLAN FOR AMBULANSETJENESTEN - Universitetssykehuset Nord-Norge LOKALISERING M.V. AV AMBULANSESTASJONENE - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER U PLASSERING AV Flere registrerte mottakere AMBULANSESTASJONER I LYNGEN S OPPFØRING OG PLASSERING AV AMBULANSESTASJONER I LYNGEN X NOEN MINIMUMSMOMENTER I EN KRAVSPESIFIKASJON VED ETABLERING AV AMBULANSESTASJON S OPPFØRING AV AMBULANSESTASJONER PÅ LYNGSEIDET OG I SØR-LENANGEN I SØKNAD OM KJØP AV TOMT Lyngen Servicesenter as U OPPFØRING AV AMBULANSESTASJONER Lyngen Servicesenter as PÅ LYNGSEIDET OG I SØR-LENANGEN I VEDR. AMBULANSESTASJONER Norconsult LYNGSEIDET OG LENANGEN I 112/156 - FORHÅNDSTAKST OVER Taktsmann Jens N. Ottosen EIENDOMMEN S OPPFØRING AV

12 AMBULANSESTASJONENE - ANTAGELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING. S ANTAGELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING 12 Vedlegg: - Sammendrag Evaluering av de innkomne anbud. - F-sak nr. 107/06 Saksopplysninger: I f-sak 107/06 ble spørsmålet om oppføring av ambulansestasjoner på Lyngseidet og Sør- Lenangen behandlet. I saken ble både plassering, leie - og vedlikeholdsavtale med UNN godkjent. Ambulansestasjonene som hadde sitt utspring i ambulanseplan for UNN var tidligere behandlet både i Eldrerådet og Levekårsutvalgt. Med bakgrunn i dette vedtaket ble arkitekt antatt og tegninger utarbeidet i samråd med UNN, hvoretter oppdraget ble lyst ut på anbud som en totalentreprise. Arkitekten er den samme som har tegnet og prosjektert Lyngstunet Helse- og Omsorgssenter, Espen Aursand arkitektkontor. Ut fra at det tidligere ikke er blitt antatt entreprenør, ei heller utarbeidet et godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan legge disse elementene nå fram for behandling og godkjenning. Prosjektet har nå vært ute på anbud, av anbudsprotokollen framgår det at det innkom 5 anbud, hvorav en ble avist som for sent innkommet. Anbudene er sammenstilt og kontrollregnet, dette framgår av evalueringsskjemaet som er satt opp både for Lyngseidet og Lenangen. Ved evalueringen er tilbudene også poengberegnet noe som framgår av evalueringsskjemaet. For Lyngseidets del er det 3 anbud hvorav det laveste er kr ,29 og det høyeste kr ,- Når det gjelder Lenangen så kom det inn 4 anbud hvor laveste anbud er kr ,29 og høyeste kr ,- Som det framgår av anbudene så er det Viro Tre A/S so har det laveste anbudet på begge plassene. På bakgrunn av anbudene er det innledet kontraktsforhandlinger med firmaet, selvsagt med forbehold om kommunestyrets godkjennelse. Når det gjelder kostnadene for begge ambulansestasjonene så vil det påløpe kostnader utover byggekostnadene til tomteanskaffelse og reserveløsninger inntil stasjonene står ferdig.

13 13 Alle kostnader inkl. kapitalkostnadene, heri også adm.kostnader blir regnet med beregningsgrunnlaget for husleia. Totalt sette vil dette bety at kommunen ikke vil ha noen utgifter ved å påta seg oppføringen av ambulansestasjonene. Kostnadsoverslag: Samlet blir kostnadsoverslaget for stasjonen på Lyngseidet følgende: Bygge kostnad ( anbud m/tillegg av fettutskiller/oljesamler som ikke var medtatt i anbudet og reserve: kr ,- Tomt 1 mål kr pr m ,- Reserveløsning ,- Adm. kostnader og prosjektering Sum Lyngseidet Kr ,- For Lenangens del blir kostnadene følgende: Byggekostnad ( som for Lyngseidet kr ,- Tomt 1 mål kr. 20, pr. m ,- Reserveløsning ,- Adm. kostnader og prosjektering ,- Sum Lenangen kr ,- Samlet kostnadsoverslag begge stasjonene Kr ,- Det antas at kostnadene vil gå noe ned etter at kontraktsforhandlingene er gjennomført, blant annet er byggekostnaden satt noe høyt da prisen for olje/fett utskiller/oppsamler ennå ukjent. Når saken evt. blir behandlet i kommunestyret så vil resultatet av kontraktsforhandlingene være kjent. Finansiering: Når det gjelder finansiering så er forholdet at prosjektet ikke er innarbeidet i kommunens investeringsbudsjett fordi kostnadene hittil har vært ukjent og at UNN kom med forespørselen først ved halvårsskiftet. Skal prosjektet realiseres så må nå finansieringsspørsmålet avklares og vedtas. Det mest sannsynlige er at prosjektet blir finansiert i sin helhet gjennom lån i Husbanken, men kommunen er i kontakt med andre lånegivere. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til f-sak 107/06 der plassering, leieavtale og vedlikeholdsavtale ble godkjent. For leieavtalen gjenstår ennå å fastsette leietiden til eller 10 eller 15 år. UNN aksepterer det vi måtte ønske. Dermed gjenstår godkjennelsen av kostnadsoverslaget og finansieringsplan, samt antagelse av entreprenør. Dessuten må det tas stilling til evt. innplassering av prosjektet i kommunens investeringsbudsjett. Administrasjonssjefen tilrår følgende vedtak:

14 14 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kostnadsoverslaget for ambulansestasjonene som skal oppføres på Lyngseidet og i Lenangen godkjennes. 2. Prosjektet finansieres ved låneopptak stor inntil 7,5 mill. kr som innarbeides i kommunens investeringsbudsjett Prosjektet gjøres overførbar til 2007 budsjettet. 3. Som entreprenør antas Viro Tre A/S 4. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket heri godkjenne betingelsene for lånet. Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den : 1. Kostnadsoverslaget for ambulansestasjonene som skal oppføres på Lyngseidet og i Lenangen godkjennes. 2. Prosjektet finansieres ved låneopptak stor inntil 7,5 mill. kr som innarbeides i kommunens investeringsbudsjett Prosjektet gjøres overførbar til 2007 budsjettet. 3. Som entreprenør antas Viro Tre A/S 4. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket heri godkjenne betingelsene for lånet.

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : C56 06/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR FOR KASSAKREDITT - LYNGEN REGIONSHISTORIE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I VEDR. LYNGEN BYGDEBOK Storfjord kommune I ANG. SISTE INNBETALING BIND 1 Storfjord kommune OG 2 - LYNGEN BYGDEBOK I SAKEN GJELDER BYGDEBOKAS ØKONOMI Fondet etter Lyngen bygdebok v/kåre Eriksen S SØKNAD OM TILSKUDD OGSÅ I 2006 TIL SKRIVINGA AV LYNGEN REGIONHISTORIE I VISER TIL TIDLIGERE KORRESPODANSE OG BYGDEBOKFONDETS SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILSKUDDSPERIODE 2005 OG 2006 I MELDING OM POLITISK VEDTAK - LYNGEN BYGDEBOK (LYNGEN REGIONHISTORIE BIND I OG II) - SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILSKUDD I LYNGEN BYGDEBOK (REGIONHISTORIE) FRA 2006 U UTBETALING AV TILSKUDD I 2006 TIL SKRIVINGA AV LYNGEN REGIONHISTORIE I S SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR I 3 NYE ÅR FOR BYGDEBOKA LYNGEN REGIONHISTORIE SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR FOR KASSAKREDITT - LYNGEN Fondet etter Lyngen Bygdebok v/kåre Eriksen Storfjord kommune Kåfjord kommune Stiftelsen Fondet etter Lyngen bygdebok Lyngen regionhistorie v/styreleder Kåre Eriksen

16 16 REGIONSHISTORIE Vedlegg: Søknad om utvidet garantiansvar i 3 nye år for bygdeboka Lyngen regionhistorie fra Styret i Fondet etter Lyngen bygdebok. Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre gjorde i møte følgende vedtak: Lyngen kommune stiller garanti for Stiftelsen Fondet etter Lyngen Bygdebok som sikkerhet for kassekreditt i hht. tilsagn fra Sparebanken Nord-Norge datert 16. september Garantiens maksimalbeløp er kr Garantien stilles som simpel kausjon med varighet til maksimalt , og under forutsetning av at kommunene Kåfjord og Storfjord også gir garantier som omsøkt. Kassakreditten utgjør totalt kr Kommunene har garantert for kr , mens boklageret utgjør resten av sikkerheta. Det er en forpliktelse at kreditten med sikkerhet i boklageret skal innfris først. Garantibeløpet er fordelt slik: Lyngen kr , Kåfjord kr og Storfjord kr På grunn av økonomiske vansker som skyldes forsinkelse med skrivearbeidet, økte trykkeriutgifter, salgssvikt i forhold til tidligere antakelser samt at Tromsø kommune ikke ønsker å delta med sin andel av utgiftene (kr ), makter ikke fondesstyret å innfri mer enn kr i Saksbehandler har vært i kontakt med både fondsstyret og Tromsø kommune,men det har ikke lyktes å framskaffe dokumenter som viser vedtak om at Tromsø kommune har forpliktet seg til å delta med kr i prosjektet. Fondet søker nå om å få utvidet garantitida med 3 år for de kr , dvs. til og med slik at en kan få gjort avtale med Sparebank 1 om å trekke nedbetalinga av kassakreditten mer ut i tid. Ettersom det haster for fondsstyret å få en avklaring, tas saka direkte opp i formannskap og kommunestyre. Dette er avklart med leder for Levekårsutvalget. Administrasjonens vurderinger: Det forutsettes at fondsstyret i løpet av de kommende 3 år makter å trappe ned kassakreditten slik at den er innfridd innen utgangen av 2009, som skissert i søknaden. Administrasjonen vurderer utvidelse av garantitida som den beste løsning for alle parter i prosjektet. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommune utvider garantitida for sin andel på kr av kassakredittlån fra Sparebank 1 Nord-Norge til Stiftelsen Fondet etter Lyngen bygdebok. 2. Garantien utløper Det tas forbehold om at de andre kommunene i prosjektet også forlenger sine garantiavtaler. 4. Lyngen kommune krever at Tromsø kommune utbetaler sin andel av utgiftene i prosjektet Lyngen Regionhistorie, bind 1 og 2.

17 17

18 18 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : H31 04/ Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSBOLIGER - SLUTTRAPPORT. SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I LYNGEN OMSORGSSENTER: PROTOKOLL Norconsult I PROTOKOLL FRA MØTE I PLAN OG Terje Hansen BYGGEKOMITEEN S Lyngen Omsorgssenter - Halvårsrapport fra plan og byggekomiteen I GARANTI KR ,- REGNING ELNAN AS Fokus Bank U SVAR ANG. GARANTI KR ,- REGNING Fokus Bank ELNAN AS I AVTALEDOKUMENT MELLOM LYNGEN Lyngen kommune KOMMUNE OG NORCONSULT AS VEDR. LYNGEN OMSORGSSENTER I LYNGEN OMSORGSSENTER Elnan avd. Trondheim VENTILASJONSANLEGG I LYNGEN OMSORGSSENTER 0244 : Elnan AS VENTILASJONSANLEGG I VENTILASJONSANLEGG - LYNGEN Elnan avd.trondheim OMSORGSSENTER 0244 I JUSTERING AV RATE Norconsult as I VEDR.LYNGEN OMSORGSSENTER Elnan avd. Trondheim VENTILASJONSANLEGG S HALVÅRSRAPPORT - LYNGEN OMSORGSSENTER I PROSJEKTRAPPORT FOR DESEMBER 2004 Norconsult as V/ Terje Hansen I LYNGSTUNET - PROTOKOLL FRA PLAN OG Terje Hansen BYGGEKOMITEENS MØTE I BANKGARANTI OG FORSIKRINGSBEVIS OM York Kulde AS LEVERING AV KJØLETEKNISK ANLEGG TIL LYNGEN OMSORGSSENTER I VEDR.VÅR GARANTINR KR Fokus Bank asa ,00 VENTILASJONSANLEGG LYNGSTUNET S LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSBOLIGER

19 19 - SLUTTRAPPORT. Vedlegg: - Protokoll fra møte i plan og byggekomiteen - Sluttrapport november 2006 Saksopplysninger: Plan og byggekomiteen for Lyngstunet Helse- og omsorgssenter behandlet forslaget til sluttrapport i komiteens sak nr. 11/06 Etter drøftinger og utdypninger av rapportens innhold vedtok plan- og byggekomiteen å fremme rapporten ovenfor kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommunestyre godkjenner framlagte prosjektrapport inneholdende prosjektregnskap og sentrale data i prosjektet. 2. Administrasjonen gjennomfører de tekniske avslutninger som er forutsatt i prosjektregnskapet i løpet av Eventuelle kostnader i forbindelse med Lyngstunet Helse- og Omsorgssenter som ikke er medtatt i sluttregnskapet finansieres over den enkelte virksomhets framtidige driftsbudsjett. 4. Plan- og byggekomiteen avslutter sine arbeider i tilknytning til Lyngstunet Helse- og Omsorgssenter. Plan- og byggekomiteens tilføyelse om forhold som ligger utenfor komiteens kontroll er inntatt i rapporten på side 2, nest siste avsnitt. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til den vedlagte rapport og protokoll fra siste møte i plan- og byggekomiteen og vil tilrå at innstillingen fra komiteen tiltredes. Siden det er sluttrapporten for prosjektet som legges fram finner administrasjonssjefen det riktig å rette en formell takk til alle som har vært involvert i prosjektet, ikke minst har begge de to plan- og byggekomiteene som har fungert i plan og gjennomføringsperioden av prosjektet gjort et svært godt arbeide. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommunestyre godkjenner framlagte prosjektrapport inneholdende prosjektregnskap og sentrale data i prosjektet. 2. Administrasjonen gjennomfører de tekniske avslutninger som er forutsatt i prosjektregnskapet i løpet av Eventuelle kostnader i forbindelse med Lyngstunet Helse- og Omsorgssenter som ikke er medtatt i sluttregnskapet finansieres over den enkelte virksomhets framtidige driftsbudsjett. 4. Plan- og byggekomiteen avslutter sine arbeider i tilknytning til Lyngstunet Helse- og Omsorgssenter.

20 20 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OFFENTLIG TJENESTEPENSJON - VALG AV LEVERANDØR SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KONSULENTKONTRAKT VEDRØRENDE Factor Consulting AS VURDERING AV LYNGEN KOMMUNES PENSJONSORDNING X KONSULENTKONTRAKT - UNDERSKREVET OG RETURNERT I MARKEDSANALYSE 2006 Factor Consulting AS I PENSJONSVURDERING AUG Factor Consulting AS S PENSJONSVURDERING - ORIENTERINGSMØTE U PENSJONSVURDERING - ORIENTERINGSMØTE Flere adr. I TILBUD ANBUDSPROSESS 2006 Factor Consulting as U DRØFTINGS-/ORIENTERINGSMØTE - Flere Adr. TJENESTEPENSJON I INNHENTING AV DOKUMENTASJON Pensjonskontoret S BUDSJETTDEKNING VEDRØRENDE ANBUD OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Ø PROTOKOLL Ø PROTOKOLL FRA ORIENTERINGSMØTE VEDR. HANDLINGSPLAN OG KONKURRANSEGRUNNLAGET. U SVAR ANG. INNHENTING AV DOKUMENTASJON Pensjonskontoret U INNKALLING TIL MØTE I PENSJONSUTVALGET Flere registrerte mottakere U ORIENTERINGSMØTE - TILBUD VEDR Flere registrerte mottakere TJENESTEPENSJON Ø KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG TJENESTEPENSJON S OFFENTLIG TJENESTEPENSJON - VALG AV LEVERANDØR Vedlegg:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer