De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr PS 024/06 Innhold REISEMÅL LYNGEN Tema på møtet vil være reiselivsnæring i Lyngen. Innledning ved Arvid Slagestad. Lyngen kommune, den Werner Kiil Ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her 2 Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : U64 03/ Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: REISEMÅL LYNGEN - SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I REISEMÅL I LYNGEN - Cand. oecon. Stein Storsul I REISEMÅL LYNGEN - Cand. oecon. Stein Storsul FORRETNINGSPLANER FOR LATTERVIKA OG SANDESET SJØHUS S REISEMÅL LYNGEN - I AVTALE MELLOM LYNGEN Sunalp AS KOMMUNE OG SUNALP AS V/MIKAL NILSSEN Ø ANVISNINGSBLAKETT UTBETALING STEIN STORSUL I BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD Innovasjon Norge - ODD EGIL NILSEN I TILBUD OM UTVIKLINGSTILSKUDD Innovasjon Norge Ø UNDERTEGNET AKSEPT FOR TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE TILHØRER DOKUMENT U ANMODNING OM UTBETALING AV Innovasjon Norge - Troms TILSKUDD - REISEMÅL LYNGEN - X ANVISNINGSBLANKETT KR ,- X ANVISNINGSBLANKETT KR ,- ( I UTBETALING AV TILSKUDD Innovasjon Norge X ANVISNINGSBLANKETT - KR 3103,52 X ANVISNINGSBLANKETT - KAIZEN AS X ANVISNINGSBLANKETT KR. 308,60 I UNDERTEGNET AVTALE MED Svensby Tursenter ba SVENSBY TURSENTER BA I TOM HARALD JOHANSEN - ANG. AVTALE OM UTARBEIDELSE AV Tom Harald Johansen

4 4 FORRETNINGSPLAN I AVTALE - LYNGSALPENE FISKEFERIE Lasse H. Lyngmo I UNDERSKREVET AVTALE MED Stein Erik Eliassen SØRHEIM BRYGGER ANS I UNDERSKREVET AVTALE MED Jørn-Willy Hansen og Arnt Mikkelsen LYNGEN OPPLEVELSE I REISEREGNING - STEIN STORSUL Stein Storsul Ø ANVISNINGSBLANKETT KR ,- FAKTURA SAS BRAATHENS I VEDR. FORRETNINGSPLANPROSJEKT SunAlp as v/mikal Nilssen U REISEMÅL LYNGEN - Innovasjon Norge - Troms FORRETNINGSPLANUTVIKLING - SØKNAD OM STØTTE U REISEMÅL LYNGEN - FORMANNSKAPETS MEDLEMMER U ANMODNING OM UTBETALING AV Innovasjon Norge - Troms TILSKUDD - REISEMÅL LYNGEN - X 3 ANVISNINGSBLANKETTER + FAKTURAER I BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD Innovasjon Norge I TILBUD OM UTVIKLINGSTILSKUDD Innovasjon Norge X TILBUD OM UTVIKLINGSTILSKUDD I UNDERSKREVET STAND (tilhører dok. nr. 29) I UTBETALING AV TILSKUDD, Innovasjon Norge KONTORNR S REISEMÅL LYNGEN - Vedlegg: - Utviklingsplan Saksopplysninger: Bakgrunn: Utvikling av reiseliv som en næring i Lyngen. Etter flere års arbeid ser det nå ut som at vi er kommet et steg videre i utviklingen av reiseliv i Lyngen. Flere produkter er i god drift og det arbeides også med utvikling av flere forretningsplaner for videre etablering. Det har vært politisk vilje til å bidra til dette. Men økonomisk utvikling i en kommune er svært avhengig av tilgang til personer/bedrifter med konkrete forretningsideer som kan bidra til utvikling og vekst. Det nytter lite å fremlegge store planer dersom en samtidig ikke klarer å engasjere personer i bygdene til å etablere egen bedrift eller virksomhet. Å bidra til å trekke personer inn i prosjektet som har interesse og evne til å gjennomføre en etablering har da også vært prioritert. Kommunen har støttet med midler og deltatt aktiv i profileringen av Lyngen gjennom norske og utenlandske magasiner, tidsskrifter og aviser. Dette har bidratt til en økende

5 interesse for Lyngen og gitt de bedriftene som nå er etablert i kommunen et grunnlag for vekst. Gjesteundersøkelse foretatt sommer 2005 viser at vi så langt har lykkes gjennom de etableringene som er gjort og viser til fornøyde kunder. Oppstart: I april 2005 ble arbeidet med Utviklingsplanen startet. Arbeidet er tillegg/videreføring av prosjektarbeid som startet i 2002/03 med utvikling av forretningsplaner i prosjektet Reisemål Lyngen og som har ført til etableringer av anlegg med hovedaktivitet sportsfiske i sjøen. 5 Forankring: Det er viktig å nevne at planen som nå legges frem som dokument Utviklingsplan er arbeidet og utviklet i en prosess med bedrifter og etablerere som har deltatt i prosjektet Reisemål Lyngen. Produkter: Ambisjonen var å videreutvikle en felles utviklingsstrategi som legger til grunn de naturgitte forutsetningene disse produkt/markedskonsept ble derfor prioritert: fiske i sjøen med basis i tilrettelagte tilbud overnatting, serviceanlegg, båt- og redskapsutleie og lignende villmarksopplevelser knyttet til Lyngsalpene både sommer og vinter spesialtilbud mot bruker/grupper regionalt, nasjonalt og internasjonalt overnatting, servering og annen service til gjennomfartsturister Formål med planen: Danne et felles redskap for utviklingen av reiselivsnæringen arbeidet dannet samtidig et forum for: Støtte til etablerte og etablerende bedrifter Samarbeid om planlegging og gjennomføring av fellestiltak Samarbeid om produktutvikling, markedsføring og salg Utveksling av erfaring og bygging av intern solidaritet i næringen Visjon: Vi har utviklet en samlende visjon for alt utviklingsarbeid innen reiselivsnæringen i Lyngen: Lyngen skal være konkurransedyktig på naturbaserte opplevelser i internasjonale markeder. Mål: Doble antall utleieenheter innen 2010 (fra 183 senger til 438, fra 27 til 85 hytter) Kapasitetsutnyttelse som er høyere enn gjennomsnittet for Nord- Norge 95 % av de besøkende skal ha en opplevelse som er lik eller bedre enn forventet Markedsplan: Produktprofilen for Lyngen inneholder 3 hovedbolker: Fiskeopplevelser Fjellopplevelser Fjordopplevelser

6 6 Planen beskriver videre produktutvikling og hvordan markedsføringen skal skje (se tabeller under pkt. 8.3, 8.4 og 8.5). Stiftelse av selskapet Lyngen Adventure BA: Bedriftene som har deltatt i prosessen i prosjektet vil stifte selskapet som et felles selskap for reiselivsnæringen i Lyngen. Det ansees som viktig at kommunen er med i selskapet og går inn med kapital sammen med reiselivsbedrifter. Selskapet blir stiftet som et BA begrenset ansvar der deltakerne bare har ansvar for sin andel. En andel settes til kr Selskapet vil få et styre som velges ved stiftelsen. Administrasjon og drift settes til kr pr år som kommunen må gi i driftsstøtte. Dette skal dekke inn litt til ledelse, regnskap og revisor. Rest til drift søkes dekket inn ved prosjektadministrasjon til de prosjekter som kjøres i gang altså de oppgaver og tiltak som nevnes i planen som må finansieres. Formålet med selskapet: Lyngen Adventure BA skal bl.a. arbeide for å gjennomføre utviklingsoppgavene og målrealisering beskrevet i planen. Selskapet må også koordinere bedriftenes interesser i forhold til gjennomføringen av felles- og infrastrukturtiltakene, opplæring av guider og aktivitetsledere. Selskapet skal virke som et felles forum og bidra til et organisert samarbeid mellom overnattings- og aktivitetsbedrifter for samordning av produkter og booking. Andre oppgaver/tiltak i planen: Lyngen skal levere ansvarlig turisme koordinering av forvaltningen av landskapsvernområde og de områdene som reiselivsnæringen er avhengig av. Naturinformasjon forsterke kunnskapsinnholdet i opplevelsen av bedriftenes produkter. Etablere et internt kvalitetsmål for bedriftene i Lyngen kvalitetsgodkjenning. Etablere et natur- og turistinformasjonssenter på helårsbasis. Ny og bedre skilting i kommunen mer informasjon på fergene. Egen internettside domene med naturinfo, tilgjengelighet til naturområdene, oversikt bedrifter aktiviteter, overnatting, opplevelser, digitalt kartverk etc. Miljø natur- og kulturmiljøet byggeskikk, rehabilitering, fjerning av avfall, planlegging av ferdsel(stier), plan for pleie av kulturlandskapet, informasjon om drikkevannsområder, plan for flytting av baseleirer for naturaktiviteter etc. En del av disse oppgavene eller tiltak krever prosjektering og midler til gjennomføring. Kommunen må derfor stille ressurser til gjennomføringen av disse som for eksempel finansiering sammen med Innovasjon Norge, fylkeskommunen eller andre. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen mener at Utviklingsplanen er godt forankret hos bedrifter og personer som tenker å etablere seg i næringen. Planen er konkret og viser vei for arbeid som må gjøres fremover. Selskapet Lyngen Adventure BA blir viktig i dette arbeidet og kommunen må vise engasjement også fordi kommunen har en rolle når det gjelder turistinformasjon generelt. Lyngen Adventure BA blir særdeles viktig for gjennomføringen av oppgavene og for å nå målene som er beskrevet i Utviklingsplanen fortsette å utvikle reiselivsnæringen i Lyngen. Kommunen må derfor kunne støtte etableringen og vedta en godkjenning av Utviklingsplanen slik den foreligger.

7 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Utviklingsplanen vedtas godkjent som den foreligger. 2. Kommunen støtter etableringen av Lyngen Adventure BA og gir støtte til drift av selskapet som skissert ovenfor. 7

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lyngen kommune. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer