Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngstunet helse- og omsorgssenter"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 013/05 GODKJENNELSE AV PROTOKOLLL FRA MØTE PS 014/05 ELDRERÅDET- ORIENTERINGER PS 015/05 MARKERING AV ELDREDAGEN PS 016/05 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER - FASTSETTING AV HUSLEIE I OMSORGSBOLIGER Lyngen kommune, den Albrigt Albrigtsen /sign/ Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG:

2 Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: Godkjennelse av protokoll fra møte SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S S Godkjennelse av protokolll fra møte Godkjennelse av protokolll fra møte Vedlegg: - Protokoll fra møte Saksopplysninger: Protokollen skal legges fram for rådet i rådets etterfølgende møte selv om sakene blir ekspedert umiddelbart etter avholdt møte. Administrasjonens vurderinger: Det tilrås at protokollen godkjennes Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Protokollen fra møte godkjennes.

4 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ELDRERÅDET- ORIENTERINGER SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S ELDRERÅDET- ORIENTERINGER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Sekretæren vil her gi en orientering vedr. Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Administrasjonens vurderinger: Her vises det til de orienteringer som vil bli gitt av sekretæren Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Eldrerådet tar orienteringene til etterretning.

5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: MARKERING AV ELDREDAGEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S MARKERING AV ELDREDAGEN Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Saken legges fram for drøftelse om og evt. hvordan eldredagen skal markeres i Lyngen, selv om dagen egentlig er 1.oktober kan den markeres uansett dag i året og særlig om den koples sammens med andre markeringer/begivenheter som vil skje som berører de eldre. I Lyngen vil det ikke være unaturlig å se på en slik markering i forbindelse med den åpningen av Lyngstunet helse- og omsorgsenter. En slik anledning er vel å betrakte noe av det største som berører de eldre som er skjedd i Lyngen på lange tider. Dagen for den offisielle åpningen er foreløpig satt til den 16. november, men vil bli endelig fastsatt i nær framtid, likeså programmet for den offisielle åpningen. En utvidelse av denne markeringen enten i forkant eller i bakkant av den offisielle delen må være en kurant sak, altså ha en markeringsdag for eldre enten før eller etter den offisielle åpningen. Dette må eldrerådet drøfte nærmere, en slik dag kan utmerket godt legges til den nye sentret med tilhørende orienteringer om for eksempel. driften av det nye sentret. Administrasjonens vurderinger: Saken legges fram til drøftelse i eldrerådet uten innstilling. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling.

6 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet /05 levekårsutvalget DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : H31 &53 05/ Magnhild Grønvoll OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER - FASTSETTING AV HUSLEIE I OMSORGSBOLIGER SÆRLOVSHJEMMEL : Lov nr. 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven). Sakens dokumenter: S Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Fastsetting av husleie i omsorgsboliger. Vedlegg: Saksopplysninger: Det vises til kommunestyrets sak vedrørende bygging av Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Lyngstunet helse- og omsorgssenter står nå ferdig. Beboerne har fått varsel om at det vil bli endringer i husleien etter at denne er beregnet. Tjenestetilbudet som gis vurderes ut fra funksjonsnivå. IPLOs kartlegging er et verktøy som benyttes ved vurdering av tjenestetilbud til den enkelte. Dette nyttes også i vurdering av botilbud til den enkelte. Når det gjelder egenbetaling sykehjem så reguleres denne av egne forskrifter for egenbetaling. I sykehjem trekkes 75 % av pensjonen, og 85 % av inntekt utenom pensjonen. Pasientene holder seg selv med klær og lommepenger. Kommunen fastsetter husleie for omsorgsboligene og denne reguleres av husleieloven. I leiligheter og omsorgsboliger dekker beboerne alle utgifter selv, som om de bor hjemme. Husleien på leilighet er fra kr 98,51 pr m2. pr mnd. Kommunen har ulike tilbud om bolig for funksjonshemmede og andre boligtrengende. Tilbudet varierer fra ordinære boliger, trygdeboliger, omsorgsboliger og ulike botilbud med heldøgnsomsorg. Det er boliger med tilbud om heldøgnsomsorg denne saken omhandler. Dagens situasjon: I gamle Lyngseidet bo- og servicesenter er det to leiligheter og 12 hybelleiligheter. Store fellesareal var også til beboernes disposisjon. Leilighetene er inklusiv fellesareal på 45m2 med en samlet husleie på kr pr mnd. I tillegg kommer kommunale avgifter på kr pr mnd og strøm stipulert til kr 300,- pr mnd.

7 Ved Lenangen omsorgssenter: er det 4 hybelleiligheter på 31, 4 m2 og 32, m2. Husleie inkl fellesareal pr mnd. Eks kom. avg. og strøm. Leilighetene har minitekjøkken. Lenangen omsorgssenter har også 8 nye omsorgsboliger med et bto areal på henholdsvis 59m2 og 60 m2. Disse er store og er derfor ikke direkte sammenlignbare. Leie pr mnd eks. avg. kr pr mnd. Strøm kommer i tillegg. Lyngstunet helse- og omsorgssenter: Her er det bygget omsorgsboliger på 2 plan. 8 omsorgsboliger i 2 etg i fløy 2E, og 16 omsorgsboliger i 3 etg., 8 i fløy A og 8 i fløy B. I tilknytning til omsorgsboligene er det også store fellesareal. Arealet på boligene er i 2. etg fløy E 2. på 32.6 m2 med fellesareal 131m2. Areal på omsorgsboligene i 3 etg. fløy A og B på henholdsvis 36,1 til 44,8 m2 med fellesareal på 183,7 m2. I tilknytning til alle leilighetene er det egne låsbare boder på ca 5 m2. Alle leilighetene er utstyrt med kjøkkenkrok. 12 av leilighetene er utstyrt med hvitevarer komfyr og kjøleskap. For dette betales et tillegg i husleia. Hvitevarene vil bli forbeholdt de som har eldst vedtak og som flytter over fra Lyngseidet bo- og servicesenter. I utgangspunktet skal nye som flytter inn i omsorgsbolig ta med seg hvitevarer. Bostøtte: Bostøtte gis fra Husbanken for å redusere utgiftene for husstander med lave inntekter og forholdsvis høye boutgifter. Det stilles ikke arealkrav til boligen for alders-, uføre-, og etterlattepensjonister med inntekt over minstepensjon tillagt 30%. Derved vil personer med lavere pensjon få bostøtte i de aktuelle omsorgsboligene. Bostøtten øker proposjonalt med husleien opp til en husleie på kr Kommunale avgifter inngår i beregningsgrunnlaget for bostøtte. Økonomi for beboerne: Vederlag for beboere i sykehjem skal dekke kost, losji, nødvendig tannbehandlig, medisiner, legetjeneste m.v.samt helsetjenester som kommunen organiserer. Vederlaget beregnes slik : Fra grunnbeløpet i pensjonen (1 G) som utgjør kr trekkes 75 % som vederlag til kommunen. Av inntekt ut over 1G trekkes 85% som vederlag til kommunen. Se eksempel: Ved leie av omsorgsbolig i Lyngstunet bo- og servicesenter må leietakerne betale husleie, inkl komm. Avgifter, strøm, kost, praktisk bistand, varslingssystem, trygghetsalarm, medisiner og helseutgifter, som om de bor i hvilken som helst annen leid bolig. Se eksempel: Eksempel 1 : Minstepensjonist uten tilleggsinntekter: Husleien er i eks. satt til kr pr mnd inkl. komm. avgifter for omsorgsbolig i Lyngstunet helseog omsorgssenter. Vederlag sykehjem pr mnd: Pensjon pr mnd. Kr Vederlag(egenbetaling til kommunen). Kr Til disposisjon pr mnd. Kr

8 Egenbetaling omsorgsbolig Lyngstunet helse- og omsorgsenter pr mnd: Pensjon pr mnd Kr Husleie eks. Kr Bostøtte Kr Netto husleie Kr Strøm- stipulert Kr Egenandel praktisk bistand Kr Mat alle måltider Kr Helsetjenester, egenandeler frikort Kr Andre helsetjenester Kr Til sammen Kr Til disposisjon Kr Eksempel 2: Pensjonist med nettoinntekt kr mnd. Etter skatt på ca kr /mnd. Vederlag sykehjem pr mnd: Netto inntekt mnd Kr Vederlag (egenbetaling til kommunen) Kr Til disposisjon: Kr Egenbetaling omsorgsbolig Lyngstunet helse- og omsorgssenter pr mnd: Netto inntekt pr mnd Kr Husleie Kr (Eks) Strøm stip. Kr Egenandel praktisk bist.innt2-3g. Kr Mat alle måltider Kr Helsetjenester, egenand. Frikort Kr Andre helsetjenester Kr (eks) -Utgifter til sammen Kr Til disposisjon Kr I begge tilfellene disponerer pensjonisten mer ved å bo i omsorgsboliger enn i et sykehjem. Minstepensjonisten vil få bostøtte som gjør at vedkommende vil komme bedre ut ved å betale husleie enn ved å betale vederlag. Fastsetting av husleie: Oversikt over husleiesatsene viser at det er stor forskjell mellom husleieprisen mellom ulike boliger som er tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede i kommunen. De vedtatte husleiepriser fra kommunestyret varierer etter byggeår. Høyest pris er for boliger bygd etter 1975, dette er boliger som er 35 år gamle. De fleste trygdeboligene er fra tallet og noen omsorgsboliger fra -90 tallet. Leieprisen har i første omgang vært bestemt administrativt og fulgt seinere av vedtak om husleieøkning.

9 Lenangen omsorgssenter, den eldste delen bygd i 1985 og Lyngseidet bo- og servicesenter bygd i Beregning av husleie for disse tok utgangspunkt i tidligere husleie fastsatt på Solhov bosenter. Der nto. areal er ca 20m2 for hver hybel og leieareal fastsatt til 40m2. For Lenangen omsorgssenter bygd i 85, er 12m2 av fellesareal inkludert ved beregning av husleie, og for Lyngseidet bo- og servicesenter var 15 m2 av fellesareal inkludert i husleien. Lenangen omsorgssenter har også 8 nye omsorgsboliger med areal på 59 og 60 m2 pr leilighet. Her er det ikke kalkulert med fellesareal, og disse er derfor ikke direkte sammenlignbare. I Lyngstunet helse- og omsorgssenter vil deler av fellesarealet også bli benyttet av andre enn beboerne. Fellesarealet reduseres derfor med 30 %. Etter fordeling av 70 % av fellesarealet, vil fordelt areal for hver leilighet i 3 etg. fløy A og Fløy B, gi en økning med 8,03 m2 pr leilighet, og for leilighetene i fløy 2E i 2. etg. Vil det gi en økning på 12,40 m2 pr. leilighet. Med utgangspunkt i en pris på kr 98,51 pr m2 vil husleia bli fast satt slik: Leiligheter + areal Husleie inkl. Komm. avgifter Sum leie + fellesareal komm. avg. Fløy E 2.etg.: 8 leiligheter a 32,6 m2 + 12,4 m2 = 45 m2 Kr 4.432,92 /mnd Kr 570,26 /mnd. Kr 5.003,21 / mnd. Fløy A og fløy B i 3. etg.: 2 leiligheter a 36,1 m m2 =44,13m2 6 leiligheter a 36,2 m2 + 8,03 m2 = 44,23m2 4 leiligheter a 42,1 m2 + 8,03 m2 = 50,13 m2 2 leiligheter a 42,3 m2 + 8,03 m2 = 50,33 m2 2 leiligheter a 44,8 m2 + 8,03 m2 = 52,83 m2 Kr 4.347,24 /mnd Kr 568,76.- /mnd Kr /mnd. Kr 4.357,09 /mnd Kr 568,93 /mnd Kr /mnd Kr 4.938,30 /mnd Kr 579,07 /mnd Kr /mnd Kr /mnd Kr 579,41 /mnd Kr 5.537,41 /mnd Kr 5.204,28 /mnd Kr 583,71 /mnd Kr 5.787,99 /mnd Strømutgiftene kommer i tillegg og stipuleres til kr pr mnd. Pr leilighet. For å begrense minstepensjonistenes månedlige utbetaling foreslås det at leietakerne gis en mulighet til å inngå en avtale om netto husleie. Netto husleie er lik brutto husleie med fratrekk av bostøtten. For en minstepensjonist vil netto husleie utgjøre om lag kr pr mnd. For de som inngår slik avtale stipuleres størrelsen på bostøtten på forskudd. Utbetalt bostøtte utbetales til kommunen. I enkelte tilfeller vil det av ulike årsaker være behov for å gi tilbud om korttidsleie av omsorgsbolig i tidsrom på 14 dager 1 mnd. Slike kortvarige leieforhold vil ikke gi rett til bostøtte. Døgnprisen tar utgangspunkt i full husleie inkl komm avg.

10 Administrasjonens vurderinger: Husleia for omsorgsboligene er beregnet i forhold til øvrige kommunale boliger med heldøgns omsorg tillagt et visst fellesareal. Kommunale avgifter er fastsatt i forhold til gjeldende satser. Husleia dekker ikke de kommunale utgiftene til renter og avdrag til omsorgsboligene og sykehjemmet. Økonomisk så kommer beboere i omsorgsboliger litt bedre ut økonomisk sammenlignet med de som har plass på sykehjemmet. Det er små forskjeller, og en bør derfor være varsom med å øke husleia særlig mye ut over boutgiftstaket, da det vil bli knapt økonomisk for pensjonister med lave pensjoner. Husleie ut over boutgiftstaket innebærer at leietakerne betaler dette uten å få bostøtte. Dersom kommunen velger å sette en begrensning oppad tilsvarende husbankens boutgiftstak vil kommunens inntekter på husleie bli kr lavere pr år. Samtidig bør husleia ikke gå under utgiftstaket, noe som vil medføre redusert bostøtte for den enkelte, og samtidig lavere inntekt for kommunen. Det tilrådes å ta utgangspunkt i 2m pris og justere opp husleia på de minste boligene. For boliger over 50 m2 inkl fellesareal betales 2m pris. Det bør åpnes for at pensjonistene kan velge om de vil betale netto husleie i perioden frem til de får bostøtte, mot at bostøtta utbetales til kommunen for samme periode. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Husleien for omsorgsboligene følger dagens pris pr m2 kr 98,51. Ved beregning av areal pr leilighet benyttes nto. areal + en del av fellesarealet. For omsorgsboligene i fløy E 2. etg beregnes fellesarealet som inngår i husleieberegningen til 12,4 m2, For omsorgsboligene i fløy A og B i 3. etg. beregnes fellesarealet som inngår i husleieberegningen til 8,03 m2. 2. Det settes et tak nedad for husleia inkl. kommunale utgifter for omsorgsboligene under 50 m2 inkl. fellesareal som tilsvarer boutgiftstaket i bostøtteordningen, f.t. kr pr mnd. 3. Husleie fra leiedato og frem til virkningsdato for førstkommende bostøttetermin, kan justeres tilsvarende stipulert bostøtte, mot at bostøtte utbetales til kommunen for gjeldende periode. 4. For kortere opphold, enkeltdager, 1 til 2 uker, betales full døgnpris inkl. komm avg. Det tas utgangspunkt i gjeldende husleie. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Husleien for omsorgsboligene følger dagens pris pr m2 kr 98,51. Ved beregning av areal pr leilighet benyttes nto. areal + en del av fellesarealet. For omsorgsboligene i fløy E 2. etg beregnes fellesarealet som inngår i husleieberegningen til 12,4 m2, For omsorgsboligene i fløy A og B i 3. etg. beregnes fellesarealet som inngår i husleieberegningen til 8,03 m2. 2. Det settes et tak nedad for husleia inkl. kommunale utgifter for omsorgsboligene under 50 m2 inkl. fellesareal som tilsvarer boutgiftstaket i bostøtteordningen, f.t. kr pr mnd. 3. Husleie fra leiedato og frem til virkningsdato for førstkommende bostøttetermin, kan justeres tilsvarende stipulert bostøtte, mot at bostøtte utbetales til kommunen for gjeldende periode. 4. For kortere opphold, enkeltdager, 1 til 2 uker, betales full døgnpris inkl. komm avg. Det tas utgangspunkt i gjeldende husleie.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer?

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? til stede i kommunen RO Notat 2014 Tormod Hofstad 1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? 2. Sparer en kommune noe pa a la sykehjemsbeboere bo 2 pa samme rom ("overbelegg")? Værnesgata 17, 7503

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 REGLEMENT FOR ETABLERINGSSTØTTE OG TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN TIL FLYKTNINGER SOM BOSETTES I HARSTAD KOMMUNE Innhold 1. Etablering før/ved bosetting... 2 1.1. Standardpakke

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer