Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune, den Lill Tove Bergmo leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen Ordfører Økonomisjefen Sendes på til: Kontrollutvalget Råd for folkehelse v/harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Kommunekassereren NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 32/13 Veinavn i Lyngen* 2012/3758 *Oppvekstsjefen opplyser at selve saksutredningen blir lagt frem i møtet. Rådmannen vil ikke legge frem noen innstilling i saken. Side 3

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: L32 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 32/13 Lyngen levekårsutvalg Veinavn i Lyngen Henvisning til lovverk: Vedlegg: 1 Opprettelse av navnesak for veier i Lyngen 2 oversikt over veier 3 kart 4 Innkomne forslag til veinavn Rådmannens innstilling Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Side 4

5 Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Side 5

6 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: L32 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/13 Lyngen levekårsutvalg Opprettelse av navnesak for veier i Lyngen Henvisning til lovverk: Lov om stadnamn Matrikkellova Statens kartverk Adresseveileder, om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Vedlegg 1 oversikt over veier 2 kart Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Vedtak: 1. Det opprettes navnesak for de 65 veiene i den framlagte lista. 2. Navnesaken sendes på høring til berørte parter. 3. Det åpnes for at høringsrunden kan bringe innspill på veier som ikke er nevnt i lista, så fremt det enten a. er tre hus eller mer langs veien, eller b. etter en skjønnsmessig vurdering av avstanden fra hovedveien avhengig av hvor synlig bebyggelsen er Side 6

7 På samme måte kan vurdering av den enkelte vei i forhold til punktene a og b etter høringsrunden innskrenke lista. 4. Det skal legges vekt på lokal navnetradisjon ved valg av veinavn. 5. Husnummer tildeles etter følgende prinsipper: a. Regulerte felt: Kantprinsippet b. Spredtbygde strøk: Avstandsprinsippet Skilting og nummerering av veiene skal ferdigstilles innen tre år etter endelig vedtak. Regulerte felt prioriteres først. Midler til skilting innarbeides i driftsbudsjettet Rådmannens innstilling 1. Det opprettes navnesak for de 65 veiene i den framlagte lista. 2. Navnesaken sendes på høring til berørte parter. 3. Det åpnes for at høringsrunden kan bringe innspill på veier som ikke er nevnt i lista, så fremt det enten a. er tre hus eller mer langs veien, eller b. etter en skjønnsmessig vurdering av avstanden fra hovedveien avhengig av hvor synlig bebyggelsen er På samme måte kan vurdering av den enkelte vei i forhold til punktene a og b etter høringsrunden innskrenke lista. 4. Det skal legges vekt på lokal navnetradisjon ved valg av veinavn. 5. Husnummer tildeles etter følgende prinsipper: a. Regulerte felt: Kantprinsippet b. Spredtbygde strøk: Avstandsprinsippet Skilting og nummerering av veiene skal ferdigstilles innen tre år etter endelig vedtak. Regulerte felt prioriteres først. Midler til skilting innarbeides i driftsbudsjettet Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Kommunestyret i Lyngen vedtok i sak 71/12 den 6.desember at prosjekt navnesetting, adressering og adresseforvaltning i Lyngen kommune skulle igangsettes. Videre ble det vedtatt at organiseringen av adressearbeidet skulle fastlegges av rådmannen. Saksgangen i navnesaker skal følge Lov om stadnamn, og når kommunen sjøl tar opp en sak kan den kort skisseres slik: 1. Kommunen tar opp en navnesak 2. Saken sendes ut på høring til berørte parter 3. Saken med høringsuttalelser sendes til stedsnavntjenesten for tilråding 4. Kommunen fatter endelig vedtak Kommunen har vedtaksmyndighet for alle veinavn i denne sammenhengen, uansett hvem som eier veien, ettersom veinavnet skal ha funksjon som adresse Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak K-styresak 71/12 Side 7

8 Økonomiske konsekvenser Utgifter til skilting. Søkes innarbeidet i økonomiplan Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Gjennom å etablere et logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen via etablering av veiadresser får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det sier seg selv at det er av stor betydning at uttrykningskjøretøyer finner fram hurtigst mulig. Veiadresser er med på å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv. I tillegg er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer (GPS) for å finne fram. De er avhengig av veiadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. Flere og flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt ut må en ha veiadresse som en kan legge inn når en skal bestemme en kjørerute. Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Stikkveier bør defineres som egen vei med eget veinavn når det enten er tre hus eller mer langs stikkveien, eller etter en skjønnsmessig vurdering av avstanden fra hovedveien avhengig av hvor synlig bebyggelsen er Denne vurderinga er foretatt i framlagt liste, men listen er ikke uttømmende og en regner med at innbyggere med god lokalkunnskap vil ha innspill til lista. Navnene som foreslås bør bygge på lokal navnetradisjon, og man bør unngå konstruerte, nye navn uten tilknytning til området. Følgende prinsipper bør legges til grunn for tildeling av adressenummer: Regulerte felt: Kantprinsippet Vanlig nummerering som følger kanten av veien, der man nummerer forløpende med oddetall på høyre side og partall på venstre side sett fra veiens startpunkt. Spredtbygde strøk: Avstandsprinsippet Adressenummer tildeles i forhold til avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste ti-meter. Statens kartverk har laget en Adresseveileder som beskriver hvordan tildelingen av adresseretter matrikkelloven skal gjennomføres. Bl.a. er det en del prinsipper for hvordanadressenummer tildeles. Et av prinsippene er avstandsprinsippet, dvs. tildeling avadressenummer skjer i forhold til adressens avstand fra veiens startpunkt. For eksempel en avstand på 430 m gir således adressenummer 43. Dette prinsippet ønsker kommunen å bruke på bl.a. de lange riksveiene som for eksempel fra Lyngseidet til Pollfjellet. Det kan imidlertid skape problemer dersom flere stikkveier skal adresseres til hovedveien. Da blir avstandsprinsippet brutt og formålet med avstandsprinsippet borte. Dette er altså bakgrunnen for at en del veier som ikke har hatt navn tidligere nå får veinavn. Samtlige offisielle veinavn i Lyngen bruker betegnelsen vei, ikke veg. Dette prinsippet blir det viktig å videreføre. Side 8

9 Lista som er satt opp av administrasjonen benyttes som grunnlag for oppretting av navnesak, men det åpnes for at man i høringsrunden kan komme med innspill på manglende veinavn dersom veier som følger prinsippene ikke er med i lista som foreligger per i dag. Side 9

10 Oversikt over veier i Lyngen kommune uten vedtatt veinavn Grunnlagsdokument Levekår Stedsangivelse Status Merknad 20 FV312 mot Nord-Lenangen Fylkeskommunal Svensby- Nord- Lenangen 21 FV 313 fra Jægervatn FK Jægervatn- Styrmannstø 22 FV 314 fra Sør-Lenangskrysset FK Sør-Lenangskryssetkrysset Lenangsøyra/Lattervika Nord-Lenangen Sør Lenangen- Svensby Stedsangivelse Status Merknad 1. Fra FV 312-Skeivågen Privat grusvei/hytteområde 2. Fra FV 312 Sandneset Kommunal 3. Fra FV 312- Straumen byggefelt Privat 4. Fra FV 312- Nyheimveien Komm. 5. Fra FV 312- Storvollveien Komm. 6. Fra FV 312- Johansen boligfelt Privat 7. Fra FV312-Simonsenvei Kom/privat 8 Fra FV312- Hamnes Kom. 9. Fra FV 312-Lia boligfelt Kom. 10. Fra FV312- Moveien Kom. 11. Fra FV312- Kuberget Kom. 12. Fra FV 312- Gamvollen Priv 13. Skolen- Sør-Lenangen Kom. 14. Veidalneset Kom. hyttefelt 15. FV 313- Ravik Kom. 16. FV 313- fabrikken Kom. 17. FV 313- Lattervik Kom. 18. FV 312- leirskolen Priv. hytter 19. FV 312- Vassbotn Priv. 23. FV 312- Svensby tursenter Priv. Hytter 24. FV 312- lakseslakteri/boliger Kjosen-Koppangen 25. RV 91- Rørnes Priv. 26. FV 311- Rottenvik Kom. 27. FV 311- Nygård Kom. 28. FV 311- Varto Kom. 29. FV 311- Nyberg Kom./priv. 30. FV 311-Kviteberg Kom./Priv Side 10

11 31. FV 311- Elvejord Hyttefelt Priv. 32. FV 311- Årøybuktneset Priv Hytter 33. FV 311-Elvejordsvannet Priv. Hytter 34. FV 311- Oladalen Kom. Sentrum-Polleidet 35. FV 868- Indre Karnes Priv 36. FV 868- Karnesveien Kommunal/privat 36. FV 868- Hans Otto m.fl (Tyttebærbakken) Priv. 37. FV 868- Larsen m.fl Priv 38. FV 868- Siganesveien Priv 39. FV 868- Håvard Jensen m.fl Priv 40 FV 868- Løvland m.fl Priv 41 FV 868- Forfang m.fl Priv 42 FV 868- Larsvollveien Priv 43. FV 868- Skjellvollveien Komm 44. FV 868- Skakkeveien Komm 45. Skakkeveien- Waltenberg gård Priv 46 FV 868- Beck Priv 47 FV 868- Nordsveen Priv 48 FV 882- Naustnes Komm 49. FV882- Bakkehaugveien Priv 50. FV 882- Amanda Johansen Priv 51. FV 882-Liebeckveien Priv 52. FV 882- Kjeldnesveien Komm 53. FV 882- Øvergårdveien Komm 54. FV 882- Holmenveien Komm 55. FV 882- Westgårdveien Komm 56. FV 882- Basseveien Komm 57. FV 882- Letto m.fl Priv 58 FV 882- Skogheimveien Priv 59. FV 882- Underfjellveien Komm 60. FV882- Langårdveien Komm 61. FV 882- Ørnes (Ørnesveien) Komm 62. FV 882- Øvre Ørnes(Øvre Ørnesvei) Komm 63. FV 882- Sandvika(sandvikveien) Komm 64 FV 311- Koppangen Troms Fylke Lyngseidet- Koppangen 65 FV 868- Pollfjellet Troms Fylke Lyngseidet- Furuflaten Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Side 67

68 Side 68

69 Side 69

70 Side 70

71 Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Side 74

75 Side 75

76 Side 76

77 Side 77

78 Side 78

79 Side 79

80 Side 80

81 Side 81

82 Side 82

83 Side 83

84 Side 84

85 Side 85

86 Side 86

87 Side 87

88 Side 88

89 Side 89

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Adresser og adressering i Lardal kommune

Adresser og adressering i Lardal kommune Adresser og adressering i Lardal kommune Hva er en gateadresse? En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. I kombinasjon med skilting og kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer