Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 9:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Inger-Helene Brekke Isaksen. Saksnr PS 001/07 Innhold RULLERING AV ANLEGGSDELEN I KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV PS 002/07 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER ORDINÆRE ANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG PS 003/07 SØKNAD OM KOMMUNAL KONSESJON FOR FILMVISNING BYGDEKINOEN Levekårsutvalget vil ved møtets begynnelse få en orientering av Magnhild Grønvoll om status i arbeidet med rullering av psykiatriplanen (15 min). Psykiatriplanen vil trolig bli lagt frem for politisk behandling i februar. Deretter vil levekårsutvalget få en orientering om arbeidet med rehabiliteringsplanen ved ergoterapaut Anette Samuelsen. Vedlagt følger forslaget til plan så langt arbeidsgruppen er kommet. Det er ønskelig med synspunkter fra levekårsutvalget. Klientutvalget innkalles til møte kl Klientutvalget skal behandle en muligens to klagesaker. Klientutvalget har flg sammensetning: Sølvi Jensen, Nils Einar Samuelsen, Wenche Ludvigsen, Tor-Steinar Solvang og Rolf Johansen Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : D00 06/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: RULLERING AV ANLEGGSDELEN I KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I FURUFLATEN BYGDEUTVALG - SØKNADS- OG Furuflaten Bygdeutvalg REGNSKAPSSKJEMA FOR MINDRE KOSTNADSKREVENDE NÆRMILJØANLEGG I STRAUMEN SKOLE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG I NORD-LENANGEN PRIVATE SKOLE - SØKNAD Nord-Lenangen privatskole OM MIDLER TIL BALLBINGE U VEDR. MANGLER VED SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL NÆRMILJØANLEGG I SØKNAD OM TEKNISK FORHÅNDSGODKJENNING - BALLBINGE I SØKNAD OM BYGGING AV VOLLEYBALLBANE Jægervatnet Idrettslag Ø VEDR. BALLRING STRAUMEN SKOLE (TILHØRER DOK.3) S SØKNAD FRA STRAUMEN SKOLE OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL BALLBINGE S SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL UTARBEIDELSE AV ORIENTERINGSKART " LYNGSDALEN". U SØKNAD FRA STRAUMEN SKOLE OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL BALLBINGE U SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL Furuflaten Bygdeutvalg UTARBEIDELSE AV ORIENTERINGSKART " LYNGSDALEN". U VEDR. SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL Lyngen/Karnes IL KUNSTGRESSBANE U VEDR. SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL Furuflaten IL KUNSTGRESBANE U IDRETTSRÅDETS PRIORITERINGER AV Lyngen Idrettsråd SPILLEMIDDELSØKNADENE 2007 I GEITNES KUNSTGRESSBANE - SØKNAD OM KOMMUNAL DELTAKELSE Lyngen/Karnes Idrettslag

4 I KART BALLBINGE STRAUMEN SKOLE S PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER ORDINÆRE ANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG U GEITNES KUNSTGRESSBANE - SØKNAD OM Lyngen/Karnes IL KOMMUNAL DELTAKELSE I FORNYELSE AV SPILLEMIDDELSØKNAD Lyngen skytterlag U IDRETTSRÅDETS UTTALELSE OG PRIORITERING Lyngen idrettsråd ANG. SPILLEMIDDELSØKNADENE 2007 S RULLERING AV ANLEGGSDELEN I KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Vedlegg: - Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv , anleggsdelen. Saksopplysninger: I påvente av at det skal utarbeides en ny kommunedelplan, må en foreta en rullering av den gamle planen. Dette er bl.a en forutsetning for at søknader fra lag og foreninger i Lyngen om spillemidler skal komme i betraktning. På grunn av det pågående arbeidet foretas det bare en enkel rullering av anleggsdelen i kommunedelplanen. Da en startet arbeidet med hovedrevidering av delplanen i 2002 ble det innhenta opplysninger fra lagene en oppdatering av både anleggssituasjonen og planer fra lagene. Det ble foretatt en ny oppdateringsrunde våren Når prosjekter fra tidligere planer ikke er nevnt i det foreliggende planforslaget er det fordi lagene ikke har funnet dem aktuelle lenger. Planen ble første gang vedtatt av Lyngen kommunestyre , sak 61/94, og ble utarbeidet etter krav fra kulturdepartementet om en sterkere planstyring av anleggsutbyggingen for idrett og friluftsliv og en forutsetning for tildeling av spillemidler. Kommunedelplanen for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal blant annet bidra til å gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse avklare kommunens og organisasjonens oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv Departementet ønsker nå at kommunedelplaner ikke lenger skal være ensidige anleggsplaner, men også sette fokus på aktivitet. Departementet oppfordrer kommunene til å vektlegge: - mer realistiske planer med hensyn til økonomi enn hva som har vært vanlig tidligere - vurdere behovet i forhold til aktivitetsutviklinga i kommunen - fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, må få en sterkere vektlegging i forhold til anleggsdelen. - planen skal ikke lenger være en ensidig anleggsplan, men fokus skal settes på aktivitet og selve planprosessen.

5 5 I påvente av den nye, reviderte planen, legges denne rullerte planen fram med administrasjonens forslag til prioritereringer for Det er kun planens anleggsdel med utbyggingsbehov og tallmateriale som er rullert. Tekstdelen er det ikke gjort noe med fordi det arbeides med et nytt planforslag. Det finnes derfor tekstmateriale som ikke er relevant for dagens situasjon. Det er forsøkt innhenta opplysninger fra kommunens lag og foreninger for å oppdatere planen mest mulig, men langt nær alle lag svarte på henvendelsen. Dette må det arbeides videre med i planarbeidet. Idrettsrådets uttalelse vil bli presentert på møtet. Administrasjonens vurderinger: I påvente av at arbeidet med den nye, reviderte planen avsluttes, foretas det en rullering av anleggsdelen i den gamle planen med administrasjonens forslag til prioritereringer for Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Det foreliggende forslag til rullering av Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv m/prioriteringer godkjennes.

6 6 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : D00 06/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER ORDINÆRE ANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I STRAUMEN SKOLE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG I NORD-LENANGEN PRIVATE SKOLE - SØKNAD Nord-Lenangen privatskole OM MIDLER TIL BALLBINGE U VEDR. MANGLER VED SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL NÆRMILJØANLEGG I SØKNAD OM TEKNISK FORHÅNDSGODKJENNING - BALLBINGE I SØKNAD OM BYGGING AV VOLLEYBALLBANE Jægervatnet Idrettslag Ø VEDR. BALLRING STRAUMEN SKOLE (TILHØRER DOK.3) S SØKNAD FRA STRAUMEN SKOLE OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL BALLBINGE U SØKNAD FRA STRAUMEN SKOLE OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL BALLBINGE U VEDR. SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL Lyngen/Karnes IL KUNSTGRESSBANE U VEDR. SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL Furuflaten IL KUNSTGRESBANE U IDRETTSRÅDETS PRIORITERINGER AV Lyngen Idrettsråd SPILLEMIDDELSØKNADENE 2007 I GEITNES KUNSTGRESSBANE - SØKNAD OM Lyngen/Karnes Idrettslag KOMMUNAL DELTAKELSE I KART BALLBINGE STRAUMEN SKOLE S PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER ORDINÆRE ANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG Vedlegg: - ingen

7 7 Saksopplysninger: Ordinære anlegg: Innen søknadsfristen var det fremmet 2 søknader på denne tilskuddsordningen: Lyngen skytterlag gjentar sin søknad på 15 m innendørsbane. Søknaden nådde ikke opp i fjor pga. prioritering og manglende midler. Fra kommunen var den prioritert som nr. 2 etter søknaden fra Jægervatnet il om spillemidler til utvidelse/rehabilitering av lysløype. Tallmaterialet for søknaden er ikke endret. Finansieringsplanen og totalkostnadene ser slik ut: 15 m innendørsbane ved Lyngen skytesenter: Spillemidler Lån Dugnad Gaver/rabatter Sum Lyngen/Karnes il søker om spillemidler til Geitnes kunstgressbane. Det er første gang de søker til dette anlegget. Kunstgressbanen står oppført på kommunens anleggsplan. Finansieringa var tenkt løst slik: Geitnes kunstgressbane: Spillemidler Moms refusjon Tilskudd Lyngen kommune Dugnad/ rabatter: L/K egenkap./ Sponsorer: Uavklart tilskudd: Sum Laget fikk utsatt frist med å sende inn søknaden ettersom finansieringsplanen ikke var i boks. Søknaden ble levert innen utsatt frist. Den forutsatte kommunal deltakelse i prosjektet,men etter drøftinger med ordfører og adm.sjef ble ikke saken ført opp på sakskartet til kommunestyremøtet Bakgrunnen for dette var at søknaden om 1 mill. i kommunalt tilskudd kom altfor seint inn i forhold til arbeidet med økonomiplanen og budsjett for I tillegg søkte laget om at kommunen skulle stå som byggherre for dermed å få full momskompensasjon. Dette reiser en del prinsippielle spørsmål som krever en dypere faglig vurdering, både av økonomisk art,men også av eierforhold til anlegget, drift av anlegget samt følger for kommunens engasjement i framtidige søknader om spillemidler. Det er grunn til å anta at flere søkere vil være interessert i en slik ordning for å få framtidige spillemiddelsøknader fullfinansiert. Administrasjonen er også av den oppfatning at idrettsrådet bør uttale seg i en slik sak.

8 8 I kommunestyret ble kunstgress-saken fremmet under behandlingen av økonomiplan og budsjett for Søknaden fikk ikke positivt vedtak. Det betyr at finansieringsplanen ikke er i boks, og Lyngen/Karnes il v/johnny Hansen har pr. tlf. tidligere opplyst at søknaden stopper i denne omgang om ikke kommunestyret gjorde et positivt vedtak i møtet Søknaden er derfor ufullstendig, og kan ikke tas med i prioriteringen av årets søknader. Furuflaten il v/ Johannes Grønnvold kontaktet kulturkonsulenten etter søknadsfristens utløp og sa at laget muligens ville fremme spillemiddelsøknad om kunstgressbane på Furuflaten. Han ble gjort oppmerksom på at søknadsfristen var gått ut samt at kunstgressbane på Furuflaten ikke tidligere stod oppført på kommunens anleggsplan. Laget fikk imidlertid samme tidsfrist som Lyngen/Karnes il til å framlegge søknad, og ble gjort oppmerksom på at levekårsutvalget ville foreta den endelige behandling av søknaden. Laget har ikke fremmet søknad innen utsatt frist. Nærmiljøanlegg: Innen søknadsfristen var det innkommet 2 søknader på nærmiljømidler: Lenangen skole/jægervatnet il gjentar sin søknad om nærmiljømidler til sandvolleyballbane ved Lenangen skole. Det er 2. gang de søker midler til dette anlegget. Søknaden nådde ikke opp i fjor på grunn av prioritering og manglende midler. Søknaden var prioritert som nr. 2 etter ballbinge i Oksvik. Kun ballbingen fikk nærmiljømidler. Tallmaterialet i søknaden er ikke endret, og finansieringsplanen ser slik ut: Sandvolleyballbane ved Lenangen skole: Spillemidler Kommunalt tilskudd Gaver/rabatter Dugnad Sum søker for 1.gang om spillemidler til ballbinge ved privatskolen. Finansieringsplanen ser slik ut: Ballbinge ved : Spillemidler Andre tilskudd Egenkapital Kommunalt tilskudd Gaver/rabatter Dugnad Sum De senere år er det kun 1.prioriterte anlegg innenfor de 2 anleggskategoriene som har blitt tildelt spillemidler.

9 Administrasjonens vurderinger: Ordinære anlegg: Det foreligger bare 1 søknad som er formelt i orden. Søknaden fra Lyngen skytterlag om spillemidler til 15-bane må derfor prioriteres. 9 Nærmiljøanlegg: Her foreligger det 2 søknader,begge lokalisert til ytre Lyngen. Søknaden fra fra Straumen skole er ny, mens søknaden fra Jægervatnet il/lenangen skole gjentas for 2. gang. Begge søknadene retter seg hovedsakelig mot anlegg for barn og unge. Det har også vært et innarbeidet prinsipp at til vanlig skal tidligere søknader rykke opp på prioriteringslista. Det må imidlertid også tas hensyn til om det kunngjøres nye tilskuddsordninger eller finansieringsmuligheter eller andre vektige grunner som tilsier at en bør fravike dette prioriteringsprinsippet. Jægervatnet il/lenangen skole har de senere år fått spillemidler til delanlegg for friidrett og nærmiljøanlegg ved skolen,samt at idrettslaget fikk spillemidler til utvidelse/rehabilitering av lysløypa i En sandvolleyballbane vil trolig øke den store volleyballinteressen i området og gi en ny aktivitet i de deler av året det er mulig å bruke anlegget. Erfaringer med bruken av de etablerte ballbingene i kommunen er gode. Ei ballbinge i Nord-Lenangen vil gi barn og unge i denne del av kommunen et godt nærmiljøanlegg som i praksis kan brukes hele året. Fritidstilbudet for barn og ungdom i Lenangen-området er også heller dårlig.i så måte er begge anleggene med på å gi et bedre tilbud til denne målgruppa. Etter en totalvurdering finner adm.sjefen det riktig å følge gjeldende praksis i prioriteringa av de 2 søknadene. Idrettsrådets uttalelse vil bli framlagt i møte.administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget foretar følgende prioritering av spillmiddelsøknader til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i 2007: Ordinære anlegg: m innendørsbane v/ Lyngen skytesenter, Eidebakken Nærmiljøanlegg: 1. Sandvolleyballbane ved Lenangen skole 2.Ballbinge ved

10 10 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : C34 &18 06/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM KOMMUNAL KONSESJON FOR FILMVISNING BYGDEKINOEN SÆRLOVSHJEMMEL : Konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram. Jfr. Lov om film og videogram. Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM KOMMUNAL KONSESJON JFR.LOV OM FILM OG VIDEOGRAM SØKNAD OM KOMMUNAL KONSESJON FOR FILMVISNING BYGDEKINOEN Film & Kino Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: I brev av nov søker Bygdekinoen om kommunal konsesjon for 2007 for visning av film på spillestedene i kommunen. I Lyngen er det bare ett spillested, og det er Tindevangen, Svensby. Det planlegges 10 forestillinger. Lokal arrangør er UL Trollvasstind. Levekårsutvalget har kosesjonsmyndighet. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen ser det som svært positivt at det finnes et kinotilbud i kommunen, og vil berømme ungdomslaget for at de i samarbeid med Bygdekinoen opprettholder dette kulturtilbudet. Det er flest barn og ungdom som benytter seg av kinoen. På dette grunnlag anbefales det at kommunal konsesjon innvilges Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Bygdekinoen innvilges kommunal konsesjon for 2007 for filmvisning på Tindevangen, Svensby.

11 11

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06.

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag 18.06.07 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer.

Ordføreren vil også gi en orientering til kommunestyret om forhold knyttet til stevningen som er tatt ut mot Framtid i Nord og navngitte personer. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 05.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer