Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: Tidspunkt: 9:30 Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Inger-Helene Brekke Isaksen. Saksnr PS 026/06 DS 001/06 Innhold DELEGERTE VEDTAK VEDR. SØKNAD OM SKOLEBYTTE FOR ELEV I 1. OG 7. KLASSE UNNTATT OFF.HET I HHT OFF.LOVEN 5A 1.LEDD/FVL 13 1.LEDD NR 1 DS 002/06 SØKNAD OM SKOLEBYTTE FOR ELEV FRA HØSTEN 2006 UNNTATT OFF.HET I HHT OFF.LOVEN 5A 1.LEDD/FVL 13 1.LEDD NR 1 PS 027/06 RULLERING HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID MANDAT OG OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE. PS 028/06 PS 029/06 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR LEDERE OG PEDAGOGISK PERSONELL I GRUNNOPPLÆRINGA I LYNGEN KOMMUNE STRATEGI HANDLINGSPLAN * SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTDANNINGSTUR * Del 3 i plandokumentet er ikke helt ferdig. Det kan bli lagt frem endringer i møtet. Mental Helse og Angstringen er invitert til å orientere om sitt arbeid. Magnhild Grønvoll vil orientere om Folkehelsearbeidet i Lyngen kommune. Etter møtet vil levekårsutvalget besøke Sør-Lenangen barnehage. Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 Vi samordner skyssen fra Lyngseidet. Medlemmene fra Lyngseidet-området bes møte utenfor kommunehuset kl Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 PS 026/06 Delegerte vedtak DS 001/06 VEDR. SØKNAD OM SKOLEBYTTE FOR ELEV I 1. OG 7. KLASSE Unntatt off.het i hht off.loven 5a 1.ledd/fvl 131.ledd nr 1 DS 002/06 SØKNAD OM SKOLEBYTTE FOR ELEV FRA HØSTEN 2006 Unntatt off.het i hht off.loven 5a 1.ledd/fvl 131.ledd nr 1

4 4 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet levekårsutvalget /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Magnhild Grønvoll OVERSKRIFT PÅ SAKEN: RULLERING HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I X S OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE TILSKUDD TIL PSYKISK HELSEARBEID UTBETALING 1. TERMIN 2006 RULLERING HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID MANDAT RULLERING HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID MANDAT OG OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE. Fylkesmannen i Troms, helseavd. Vedlegg: Saksopplysninger: I forbindelse med den statlige satsingen på psykisk helsearbeid jfr. Opptrappingsplan for psykisk helse (St. prp. nr. 63( )), har en i Lyngen kommune utarbeidet planer for dette arbeidet. Først kom planen Tilrettelegging av psykisk helsevern i Lyngen kommune vedtatt i 1997 og senere Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Lyngen vedtatt i Opptrappingsplan perioden er nå forlenget til 2008, og denne forbindelse bidrar staten med øremerkede tilskudd slik at kommunene skal bygge opp gode tilbud. Midlene vil også bli videreført etter opptrappingsperioden. Det kreves nå at kommunene skal videreføre og legge planer for det psykiske helsearbeidet for perioden 2007 til 2010, og at disse skal gå inn som en del av økonomiplanarbeidet. Planen er et av vilkårene for utbetaling av de øremerkede midlene.

5 5 Opptrappingsplan og utbygging av psykisk helsearbeid bygger i stor grad på St. meld, nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet som beskriver utfordringene i tjenestene til mennesker med psykiske lidelser. Målet for det psykiske helsearbeidet er å fremme selvstendighet og tilhørighet, og å bidra til at mennesker med psykiske lidelser skal kunne mestre eget liv. Arbeidet skal også motvirke diskriminering og negativ stempling av mennesker med slike lidelser. Kommunen mål for det psykisk helsearbeidet er: Å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Dette skal legges til grunn for planlegging, utbygging, organisering og daglig drift av tjenestene på alle nivå. Å styrke det forebyggende psykososiale arbeidet i forhold til barn og unge og å vektlegge et helhetlig, sammenhengende og kvalitativt godt tjenestetilbud. Hvor står vi? Hvor går vi? I forhold til målene vi har satt oss. Det er dette vi nå skal evaluere, samt at vi skal sikre en fornuftig utbygging videre av tjenestene Det skal utarbeides mandat og nedsettes en arbeidsgruppe for å utføre planarbeidet. Under rullering av planen bør følgende ivaretas: Ifølge sosial og helsedirektoratet veileder IS-1332 psykisk helsearbeid for voksne er det fem hovedutfordringer for godt psykisk helsearbeid: 1. Tilgjengelige tjenester. 2. Samarbeid og kontinuitet i tjenestene. 3. Involver brukerne. 4. Trygge og virkningsfulle tjenester. 5. God ressursutnyttelse. Følgende grunnleggende krav må være oppfylt for at det psykiske helsearbeidet skal oppleves helhetlig og koordinert, samt fungere i tråd med intensjonene: Godt samarbeid, innad i kommunen og med de andre som skal yte tjenester eller behandling. Sikre et godt fagmiljø, slik at brukerne får et kvalitativt godt tilbud, og at de som jobber med psykisk helse opplever fagmiljøet som stimulerende. Å sikre at brukeren behandles med respekt, både som individ og gruppe samt at brukeren også som individ og gruppe har tillit til dem som skal utøve tjenesten og opplever å bli tatt med på råd. Sikre at psykisk helsearbeid skjer med basis i et felles verdigrunnlag. Sikre kontinuitet for brukeren gjennom stabile relasjoner og færrest å forholde seg til. Sikre at personer som har behov for hjelp får hjelp og at det psykiske helsearbeidet blir tydelig nok i organisasjonen og presentasjon av denne utad. Sikre at mennesker med psykisk lidelser får et tilstekkelig tjenestetilbud i tråd med de retter enkelmennesker og grupper av personer har etter loven. Sikre god koordinering av virksomhetene. MANDAT OG ARBEIDSGRUPPE: Prosjektmål: Evaluere og oppdatere Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Lyngen og utarbeide ny handlingsplan med økonomidel for perioden 2007 til Handlingsplanen skal behandles politisk i løpet av des.-06.

6 Følgende må evalueres og oppdateres: -Evaluering av opptrappingen i henhold til handlingsplan for psykisk helsearbeid i Lyngen Hva har vi oppnådd, hva gjenstår? -Oppdatere avsnitt, der det er store endringer. Opprustning av DPS osv. -Oppdatere i henhold til sosial og helsedirektoretets nye veiledere bla.is-1332 psykisk helsearbeid for voksne. IS-24/2004, IS-22/2004, IS-1358, IS-5/2006, IS- 04/2005, IS-1/2006, m.fl. - Sikre god kompetanse i hele behandlingskjeden innad i kommunen gjennom målrettet kompetanseheving. (Barn, voksne, eldre). -Styrke og videreutvikle rehabilitering og forebyggende tiltak. -Økt fokus på folkehelse i arbeidet med mennesker med psykiske lidelser. - Ivaretakelse av brukermedvirkning. -Videreutvikle samarbeid internt i kommunen og eksternt. - Samarbeide med skolen om ivaretakelse av elevenes psykiske helse gjennom grunnskoleplanen Kunnskapsløftet. Arbeidsgruppe: Kommunelege I: Carol Pascoe leder Psykiatrisk sykepleier: Eva Berglund Representant fra Mental helse: Representant fra Angstringen: Politiker: Øvrige deltar ved innledning/ avslutning og etter behov: Sosialleder: Kjell Nordli Helsesøster: Enhetsleder: Synnøve, Elin, Gunn Rektor ungdomsskole Rektor barneskole Barnehage Folkehelsekoordingator/planlegger: Magnhild Grønvoll 6 Mandat: Oppdatere Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Lyngen Lage nye avsnitt der det er vesentlige endringer og utarbeide ny handlingsplan med økonomidel for perioden 2007 til Handlingsplanen skal behandles politisk i løpet av desember Administrasjonens vurderinger: Det er nye statlige krav om videreføring av plan for det psykiske helsearbeidet for perioden 2007 til Denne kreves innarbeidet i økonomiplanen. Planen er et av vilkårene for utbetaling av de øremerkede midlene. Gjennom den statlige opptrappingsplanen og de øremerkede midlene har Lyngen kommune en mulighet for oppjustering og videreutvikling av sine tjenester både på den forebyggende og behandlende siden til mennesker med psykiske lidelser. Fortsatt gjenstår det områder som må utbedres, og dette vil det bli fokus på i forbindelse med evaluering og oppdatering av handlingsplanen. Mandat følges og arbeidsgruppen bør forsøke å ha planen ferdig i løpet av des.-06.

7 7 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Handlingsplan for Psykisk helsearbeid i Lyngen skal evalueres og oppdateres. Det utarbeides ny handlingsplan for perioden 2007 til Handlingsplanen skal behandles politisk i løpet av desember -06, og innarbeides i kommunens økonomiplan i Administrasjonssjefens tilrådning til prosjektmål, arbeidsgruppe og mandat godkjennes. Administrasjonsjefen gis fullmakt til å oppnevne sekretær.

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A20 06/ Sigrun Marthinsen og Henning Hansen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: Kompetanseutviklingsplan for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa i Lyngen kommune Strategi Handlingsplan SÆRLOVSHJEMMEL : Opplæringsloven Sakens dokumenter: I TILDELING AV Utdanningsdirektoratet KOMPETANSEUTVIKLINGSMIDLER FOR 2006 I NATURFAG OG 2. FREMMEDSPRÅK Utdanningsdirektoratet U SØKNAD OM MIDLER TIL Lyngen kommune KOMPETANSEUTVIKLING NATURFAG OG 2 FREMMEDSPRÅK 2006 I KARTLEGGING AV KOMPETANSEBEHOV FOR Grunskolene i Lyngen NY REFORM U SØKNAD OM MIDLER TIL Fylkesmannen i Troms KOMPETANSEUTVIKLING NATURFAG OG 2 FREMMEDSPRÅK 2006 S Kompetanseutviklingsplan for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa i Lyngen kommune I REGIONAL PLAN FOR 2006/2007 Ulla Laberg I VEDR. KUNNSKAPSLØFTET Marit Bøe Linnet X Kompetanseutviklingsplan for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa Nord Troms og Lyngen I Innføring av Kunnskapsløftet om Fremmedspråk F Kunnskapsdep. Vedlegg: 1 Utkast: Kompetanseutviklingsplan for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa i Lyngen kommune.strategi Handlingsplan Saksopplysninger: Med bakgrunn i St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring innføres en omfattende skolereform som gjelder alle nivå i utdanningssystemet. Reformen har fått navnet Kunnskapsløftet. Innføring av Kunnskapsløftet skjer etter en oppsatt gjennomføringsføringstakt. Hovedstarten er ved begynnelsen av skoleåret Skolereformen innebærer nye læreplaner, endringer i opplæringsloven, nytt nasjonalt kvalitetsutviklings- og vurderingssystem og kompetanseutvikling for skolens personell. Utdanningsreformen innebærer endringer både med hensyn til innhold og struktur i grunnopplæringen. Noe av dette nevnes i det framlagte planutkastet, særlig i strategidelen. Oppbygging av plandokumentet Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord har benyttet seg av etablert samarbeidsstruktur på opplæringssektoren for å realisere Kunnskapsløftet, og dette forventes å gi både økonomiske og faglige fordeler. Gjennom felles regionkontor

9 9 er det utarbeidet et plandokument med store deler av felles innhold med navnet Løft for læring. Kompetanseutviklingsplan for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa. Plandokumentet er tredelt: De1:1 Strategi for , del 2: regional handlingsplan og del 3: kommunal handlingsplan Alle seks kommuner har deltatt i utarbeidelsen av del 1 og 2, mens hver enkelt kommune har laget sin spesifikke kommunale handlingsplan i del 3. Strategidelen ble vedtatt i levekårsutvalget og kommunestyret i Lyngen høsten 2005, og denne delen videreføres med små justeringer. Både de regionale og de kommunale tiltakene som er oppført i handlingsdelen, er fremkommet på bakgrunn av omfattende kartlegging av behov for kompetanseutvikling ved alle skolene i regionen og i kommunen. Kommunale tiltak i denne planen tilstreber å integrere de kommunale satsinger som finnes eller er varslet nedfelt i overordnede kommunale plandokumenter. Fremmedspråk Valg av 2. fremmedspråk ble politisk bestemt i Lyngen i 2005 til at tilbudet i Lyngen inntil videre skulle være: russisk, tysk, finsk og samisk. Da var 2. fremmedspråk obligatorisk på ungdomstrinnet. Ved overgang til ny regjering høsten 2005 ble dette endret til å bli ikkeobligatorisk. Begrepet fremmedspråk 2 og 3 er iflg. rundskriv fra Kunnskapsdepartementet av F endret til Fremmedspråk. Elevene skal kunne velge mellom fordypning i engelsk, norsk eller samisk og fremmedspråk. De nye reglene innføres gradvis. Fra og med skoleåret skal elevene på 8. trinn, iflg. rundskrivet, enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk, og de får standpunktkarakter og eller eksamen i faget etter 10. trinn. Karakteren teller ved inntak til videregående opplæring. Av det samme rundskrivet går det fram at skoleeier bestemmer både tilbud om fremmedspråk og hvilke av de tre mulighetene for fordypning elevene skal få tilbud om og hvordan dette skal organiseres. Enten elever velger fremmedspråk eller fordypning, må de velge blant de fremmedspråk skoleeier bestemmer å tilby, eller ett av de språkene skoleeier tilbyr fordypning i. Skoleeier har gjennom kommunestyrevedtak i nov bestemt tilbud om fremmedspråk, men har ikke tatt stilling til hvilke språk det skal tilbys fordypning i. Finansiering I brev fra Utdanningsdirektoratet av meldes det om øremerkede statlige tilskudd til kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Forutsetning for utbetaling er at skoleeier.ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom politisk vedtatte planer. Planen bygger på kartlagte behov, og ivaretar lokale behov innenfor de nasjonalt prioriterte områder som nevnes i Ufd s strategi: Kompetanse for utvikling (2004). Fordeling av midler til kommunene skjer etter et basistilskudd, antall skoler og antall undervisningsårsverk. Statlig tilskudd til kompetanseutvikling av skolens personell i Lyngen kommune for 2006 utgjør kr I skriv fra Fylkesmannen i Troms av 7. april 2006 opplyses det at tilskudd til Lyngen etter søknad utgjør: kr til (2.) fremmedspråk og kr til naturfag. Tilskuddet var langt mindre enn det kommunen hadde søkt om for 2. fremmedspråk, der søknadssummen var med tanke på å kvalifisere lærere for de politisk vedtatte språk, som ble anslått til å være relativt kostbart. For naturfag fikk kommunen ca kr mindre søknadssummen. Dette signaliserer at kommunen selv må ta et økonomisk løft for å kvalifisere undervisningspersonell, særlig for russisk, men også for tysk, samisk og finsk. Kommunen har også behov for kompetanseutvikling i realfag og andre fag i årene framover ihht. statlig satsing. Til sammen utgjør disse statlige tilskuddene kr for Det statlige tilskuddet er beregnet til delfinansiering av tiltakene. Det forutsettes at skoleeier går inn med egne midler i tillegg og at dette synliggjøres i

10 10 plandokumentet. Lyngen kommunes utgifter må derfor søkes innarbeidet i økonomiplanen for I tildelingsbrevet gjøres det oppmerksom på at skoleeier må rapportere innen 10. januar 2007 for bruk av tilskuddet og egenfinansiering. Forutsetninger som avklares i løpet av planperioden Kompetanseutviklingsplanen må realiseres på en fleksibel måte og ta høyde for en rekke pr. dato udefinerte forutsetninger, forhold som kan innvirke på hvilke tiltak som faktisk gjennomføres. Erfaringen viser at uforutsette akutte behov registreres i handlingsplanperioden. Det kan for eksempel komme elever med spesielle behov. Skoleeier har pr. tida ute stillingsutlysning som tar hensyn til registrerte kompetansebehov, og oversikt over hvilken kompetanse som kan tilføres ved rekruttering, foreligger ikke pr. dato. Skoleeier har heller enda ikke oversikt over hvilke behov for kompetanseutvikling de som tilsettes, kan ha. Planutkastet skal videre drøftes med arbeidstakerorganisasjonene 15. mai Det ligger også pr. dato inne ubesvarte søknader om finansiering av kompetanseutviklingstiltak, bl.a. innen tilpassa opplæring, læringsstrategier, digital kompetanse og karriereveiledning. Administrasjonens vurderinger: Skolereformen Kunnskapsløftet skal i hovedsak innføres fra og med skoleåret Kunnskapsløftet medfører en betydelig utfordring i årene framover for kommunen, skolens personell, administrasjon og ledelse i grunnopplæringa ikke minst med hensyn til relevant kompetanse blant dem som skal realisere reformen. Reformen initierer også nye muligheter for utvikling av lokalsamfunnet, og åpner for at skoleeier kan gjøre viktige veivalg for elevene og lokalsamfunnet, blant annet ved valg av fremmedspråk. Skoleeier har betydelig ansvar for å sørge for at elevene har undervisningspersonell og skoleledere med den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre reformen. Samarbeid med de andre fem kommunene i Nord-Troms om innføring av Kunnskapsløftet forventes å gi både faglige og økonomiske fordeler. Det planutkastet som legges fram for politisk behandling, bygger på kartlegging av behov for reformrelatert kompetanseutvikling og er samtidig påvirket av statlige føringer og faglige og økonomiske rammer. Kommunale og statlige satsingsområder og prioriteringer er integrert i konkrete kompetanseutviklingstiltak som nevnes i planen. Lyngen kommunes utgifter må innarbeides i kommunens overordnede økonomi- og handlingsplaner. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Framlagt Kompetanseutviklingsplan for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa. Strategi Handlingsplan vedtas av Levekårsutvalget. Lyngen kommunes utgifter til gjennomføring av kompetanseutvikling for skolens personell etter politisk vedtatt plan, søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : B57 06/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTDANNINGSTUR SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTDANNINGSTUR MED "DE HVITE BUSSENE" SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKOLETUR Eidebakken ungdomsskole Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: 9.trinn ved Eidebakken ungdomsskole skal høsten 2006 på utdanningstur med De hvite bussene. I brev av søker foreldrekontakt Ingunn Karlsen om økonomisk støtte til denne turen. Turen vil gå fra Lyngseidet til Tromsø, fly fra Tromsø til Gardermoen. Derfra vil turen gå videre med buss og ferge via Sverige til Polen. Turen går videre fra Krakov til Berlin og en skal innom konsentrasjonsleirene i Auschwitz, Birkenau, Sachenhauser og Ravensbruck. Formålet med turen er å lære mer om andre verdenskrig. Turen skal også være med å bidra i kampen mot nynazisme og bidra til å forebygge rasimse. Turen er derfor både faglig og kulturelt rettet. Turen er bestilt for 40 deltakere, derav 31 elever, 4 lærere og resten foreldrer. Prisen fra Oslo er kr 3.990,- pr person. I tillegg kommer reisekostnader til Oslo, en overnatting og opphold i Oslo. Foreldrene vil dekke sine egne utgifter, mens elevene må dekke utgiftene til seg selv og lærerne. I tillegg kommer selvsagt lommepenger. Fra skoleadministrasjonen får administrasjonssjefen opplyst at Lyngen kommune dekker lønn og andre godtgjørelser lærerne har rett på i hht avtaleverket..

12 12 Foreldrekontakten opplyser over tlf at de også har søkt andre instanser om midler til turen. Til nå (pr ) har de fått kr 6000 hos Forsvaret, kr fra Folk og forsvar og kr fra et legat. 9.trinn skal også ha ansvar for 17.mai arr i Lyngenhallen. Dette håper de kan gi kr kr I tillegg har det vært og vil bli elev-/foreldrearr til inntekt for turen. Administrasjonssjefen har også signal om at det vil komme tilsvarende søknad fra ytre Lyngen, der 12 elever også skal på tur med De hvite bussene. Søknaden har vært diskutert på rektormøte. De fremkom ulike synspunkter på saken, men de konkluderte med at søknaden bør støttes, men at dette åpner for støtte til skoleturer med tilsvarende faglig innhold. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til at det ikke har vært vanlig å innvilge økonomisk støtte til avgangsklassens skoletur. Dette er et elev/foreldreinitiert tiltak der Lyngen kommune har dekket lønnskostnader til lærerne og annen godtgjøring i hht regulativ. Administrasjonssjefen synes det er positivt at elevene/foreldrene har valgt tur med De hvite bussene. Dette vil gi elevene lærdom om andre verdenskrig og samtidig være forebyggende i kampen mot rasisme. Lærerne vil også bringe denne kunnskapen tilbake til skolen. Administrasjonssjefen vil tilrå at det gis en liten støtte pr.elev og vil samtidig anbefale at det gis tilsvarende støtte til elevene fra ytre Lyngen. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommune gir et tilskudd på kr 200,- pr. elev i forbindelse med skoletur med De hvite bussene høsten Dekning: ansvar 2101 tjeneste 2021 med overføring fra ansvar 2101 tjeneste 2021.

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet på Lyngstunet Dato: Fredag 11.01.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 08.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Troms Kraft Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Sølvi Jensen. Hovedtillitsvalgt i Utdanningforbundet Tone Magelsen var tilstede under behandlingen av skolesakene.

Sølvi Jensen. Hovedtillitsvalgt i Utdanningforbundet Tone Magelsen var tilstede under behandlingen av skolesakene. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.08.2005 Tidspunkt: 9:00 14.30 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo sak 17/05 20/05, sak 22/05

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet 1.etg, Lyngseidet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 31.05.10. Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgsssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 31.05.10. Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgsssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 08.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.11.05 15.11.05 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.11.05 15.11.05 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/01528-001 U Datert: 09.11.05 Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: VIKARIAT SOM RENHOLDER VED KNØTTELIA BARNEHAGE Dok: [P4] [P4] Lnr.: 008046/05 Off. loven 6, 2a J.nr: 05/01350-017 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30 14:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30 14:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.2006 Tidspunkt: 9:30 14:00 Følgende medlemmer møtte: Sølvi Jensen Rolf Johansen permisjon i sak 12/06 Wenche

Detaljer

Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 26.04.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Cecilie Midttun Liv Solberg Følgende

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 26.05.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KUNNSKAPSLØFTET I BEIARN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KUNNSKAPSLØFTET I BEIARN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KUNNSKAPSLØFTET I BEIARN KOMMUNE August 2007 FORORD Kontrollutvalget i Beiarn kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomføre en undersøkelse av hvor langt kommunen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Øistein Hoe

Detaljer

Møterommet på Troms Kraft

Møterommet på Troms Kraft Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 23.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Troms Kraft Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MAI 2005 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av

Detaljer

Umiddelbart etter møte i levekårsutvalget vil det bli avholdt møte i klientutvalget. Lyngen kommune, den

Umiddelbart etter møte i levekårsutvalget vil det bli avholdt møte i klientutvalget. Lyngen kommune, den Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: 05.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 12.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bernt Olav Johansen MEDL LYHØ Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bernt Olav Johansen MEDL LYHØ Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 09:00-12.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Sak 12/13 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 26.03.2008 08/00381 1 Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LIKVIDITETSLÅN

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 08:15 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 14.02.2017 Tid: 18:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo fra kl 9.40 sak 12/05 15/05

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer