formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 119/05 SIKRINGSTILTAK MOT SKRED - UTARBEIDELSE AV ANBUDSDOKUMENTER PS 120/05 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM - BORGE UTVALGET. PS 121/05 BUDSJETTENDRING DRIFT Formannskaps sakene nr. 120 og 121 ønskes behandlet i kommunestyremøtet derfor sendes innkallingen også til kommunestyrets representanter som anmodes om å ta dette med til kommunestyremøtet. Når det gjelder sak nr. 119 så må denne diskuteres i forbindelse med budsjettet. Formannskapets innstillinger blir presentert direkte i kommunestyremøtet. Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : X53 03/ Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SIKRINGSTILTAK MOT SKRED - UTARBEIDELSE AV ANBUDSDOKUMENTER SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S ENGASJEMENT AV NGI - X KOPIERTE DOK FRA 03/1218 X KOPIERT FRA 03/12128 X KOPIERT DOK FRA 03/1218 X INNSAMLIG AV OPPLYSNINGER FOR NY VURDERING AV OM SKREDFAREGRENSER, VURDERING AV SKREDFOREBYGGINGSTILTAK U ENGASJEMENT AV NGI - Flere registrerte mottakere U ENGASJEMENT AV NGI - Flere registrerte mottakere X ENGASJEMENT AV NGI - DAGSORDEN MANDAG 26 KL 2000 U REGNING VEDR. SKREDRAPPORT NGI I REGNING Frode Sandersen VEDR. U VEDR. REGNING OM SKREDRAPPORT Frode Sandersen NGI X Mail sendt til NGI 27/8-03 U SKREDOVERVÅKING I TROMS, NGI BESTILLING I TILBUD SKREDFAREVURDERING I NGI LYNGEN I DIFFERENSIERTE SKREDGRENSER VED (ikke utfylt) RUSSELV, STRAUMEN SØR, STIGEN OG FURUFLATEN I INFORMASJON OM SKRED OG NGI SKREDFARE I NGI OPPRETTER KONTOR I TROMSØ Norges Geotekniske Institutt ( NGI ) U SVAR ANG. INFORMASJON OM SKRED NGI OG SKREDFARE I GNR. 90/3 - VEDR. SKREDFARE Erling Sigurd Hemmingsen

4 4 U SKREDFARE FOR EIENDOMMEN 90/3 I LYNGEN,SVAR TIL BREV FRA ERLING S. HEMMINGSEN X ENGASJEMENT AV NGI - S ENGASJEMENT AV NGI -, PRIORITERING AV OMRÅDER SOM ØNSKES VURDERT FOR SKREDFOREBYGGING U ENGASJEMENT AV NGI - I TILBUD PÅ DETALJPROSJEKTERING OG UTARBEIDELSE AV ANBUDSDOKUMENTER FOR PRIORITERTE OMRÅDER I LYNGEN KOMMUNE X ENGASJEMENT AV NGI -, ref. tlf Frode Sandersen X ENGASJEMENT AV NGI - S SIKRINGSTILTAK MOT SKRED - UTARBEIDELSE AV ANBUDSDOKUMENTER Erling Sigurd Hemmingsen Norges Geotekniske Institutt ( NGI ) NGI Vedlegg: - Brev fra NGI dat Uttalelse fra Rolf Krag dat Saksopplysninger: I brev av gir NGI tilbud som omfatter detaljprosjektering og utarbeidelase av anbudsdokumenter for følgende prioriterte områder: 1. Straumen sør, sikring av 6 boliger 2. Stigen, sikring av aldershjem og 5 boliger 3. Furuflaten, sikring av to ytterste hus mot steinsprang 4. Furuflaten, sikring som pkt 3, pluss 5 hus Prosjekteringsarbeidet vil omfatte følgende aktiviteter: 1. befaring i området for å detaljplassere sikringstiltak, to personer fra NGI i samarbeid med byggeteknisk konsulent. 2. valg av sikringsmetode: løsmassevoller, sikringsnett, evt. sikringsmurer av betong. 3. forslag til nødvendige grunnundersøkelser for bygging av løsmassevoller/betongmur. 4. detaljprosjektering av sikring, med beliggenhet, utforming, høyder, lengder, geotekniske beregninger og beskrivelse, masseberegning, styrkeberegning. 5. utarbeidelse av nødvendig tegningsgrunnlag.

5 6. utfylling av nødvendige skjema og søknader til offentlig myndighet i forbindelse med anbudsutarbeidelsen arbeidet føres frem til tre komplette sett anbudsgrunnlag med alle nødvendige poster etter NS 3420, samt kostnadsoverslag for tiltakene. 8. utsendelse av 3 komplette anbudssett til Lyngen kommune. Kostnadene vil samlet bli ca ,- men kan om ønskelig deles opp i tiltak for tiltak, men dette vil bli litt dyrere en om alt tas samtidig. Ved en oppdeling vil kostnadene bli som følger: 1. Straumen sør kr Lyngseidet Furuflaten, 2 hus Furuflaten 5 hus Tilbudet gjelder fram til 30.april For øvrig vises det til tilbudet og uttalelsen fra Rolf Krag. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til tilbudet og er enig i at det er ønskelig å få utarbeidet de nødvendige dokumenter for anbudsutlysning med tanke på å få fremmet nødvendige søknader med tanke på statlig finansiering. Det ønskelige er å få utarbeidet slike dokumenter for de fire områdene selv om disse sannsynligvis vil måtte løses enkeltvis med tanke på de totale kostnader som sikringsarbeidene totalt vil utgjøre. Administrasjonssjefen er enig i den prioritering som ligger i tilbudet dersom det av budsjetthensyn vil bli nødvendig å dele oppdraget. Saken legges fram for drøftelse i formannskapet/kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling.

6 6 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM - BORGE UTVALGET. SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM - BORGE UTVALGET. Vedlegg: - Innspill til momenter til Høringsuttalelsen fra kommunene i Troms til Borge utvalgets innstilling til Fordeling, forenkling, forbedring inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner. - NOU 2005 :18. Saksopplysninger: Rådmannsutvalget i KS Troms behandlet på møte innstillingen fra Borge utvalget til nytt inntektssystem, utvalget har utarbeidet et grunnlagsdokument til bruk for kommunene ved deres behandling av innstillingen. Grunnlagsdokumentet inngår i saksframstillingen som eget vedlegg. Både Nord-Norge og regionaltilskuddet og deler av det Ekstraordinære skjønnstilskuddet er blitt ansett som regionalpolitisk relaterte tilskudd for å sikre regionale og distriktspolitiske målsettingene som ligger i overføringssystemet. Innstillingens forslag til endring av dagens ordning av Nord-Norge og regionaltilskuddet og sammenslåing av disse til et nytt Distriktspolitisk tilskudd vil føre til dramatiske endringer av dagens modell. Etter dagens ordning så er virkeområdet delt inn i fire geografiske områder: 1. område A som består av Finnmark og Nord-Troms, (unntatt Lyngen, Storfjord og Karlsøy). 2. område B som utgjør resten av Nord-Norge unntatt Tromsø og Bodø og de høyest prioriterte delene av Sør-Norge. 3. område C som består av Tromsø og Bodø samt de nest høyeste prioriterte delene av Sør- Norge.

7 7 4. område D utgjør den laveste prioriterte delen av det distriktspolitiske virekområdet i Sør- Norge. Det nye distriktspolitiske tilskuddet skal etter utvalgets forslag begrenses til områdene A og B, og 17 kommuner fra område C og 2 kommuner fra område C. For fylkeskommunene foreslås dagens Nord-Norge tilskudd opprettholdt. Borge utvalget foreslår å fordele det nye distriktspolitiske tilskuddet likt innenfor områdene A, B og til øvrige verdige trengende innenfor c og D. Når Nord-Norge tilskuddet i dag er gradert fylkesvis, med kr pr. innbygger i Nordland, kr i Troms og kr i Finnmark så sier det seg selv hvem som går tapende ut av den foreslåtte omleggingen. Det vil føre altfor langt å detaljere uttalelsen, men det er viktig å få fremstilt de største endringen og hvilke konsekvenser dette vil gi, heri blant annet den omfordelig mellom nord og sør som ligger i forslaget, noe som er stikk i strid med uttalte målsettinger fra den nye regjeringen. Som de vedlagte tabeller over virkningen for Troms kommunene viser så vil forslaget føre til en urimelig omfordeling mellom kommunene og vil få dramatiske følger for tjenestetilbudene. Tabellene viser også en urimelig forskjell innad i regionene. For Nord-Troms regionen blir forskjellen både ulogisk og urimelig mellom kommunene innefor virkeområdene A og B. Et forhold som må understrekes er at det er uheldig at flere av de mest sentrale aktørene (Ratsø) i de tidligere utredningene blir benyttet igjen og igjen, noe som fremtvinger spørsmålet om nødvendige evalueringer bare blir videreføring av tidligere forslag og tanker. Ellers bør det bestrebes å få til en bedre geografisk representasjon, den skjevhet som utvalget representerer har helt klart gitt et for snevert perspektiv i forhold til utfordringene for distriktskommunene. Administrasjonens vurderinger: Utefra det som er redegjort for foran så tilrår administrasjonssjefen at Borge utvalgets innstilling avvises, men at enkeltelementer bør kunne diskuteres videre med tanke på en forbedring av dagens overføringssystem Blant annet bør det sees på å gi alle kommunene innenfor samme region samme status. Ut fra at det er politiske målsettinger, og ikke en ren matematisk faglig fordeling som må ligge til grunn for overføringene, så må de politiske føringene synliggjøres og forsterkes. Det har liten eller ingen effekt å snakke om en satsing på Barentsregionen om kommunene i regionen ikke tas med i denne satsingene og at disse blir gjort i stand til å gi sine (og nye) innbyggere et godt og tjenlig tjenestetilbud. Dette oppnås ikke ved å foreta en ytterlig omfordeling fra nord - til sør, dette vil virke motsatt at det uttrykte mål fra den nye regjeringen, nemlig om å satse på nord - områdene og Barents regionen.

8 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Forslaget til nytt inntektsstem forkastes. Arbeidet videreføres gjennom et nytt utvalg hvor mandatet gjenspeiler de forbedringer som ansees nødvendig. 8

9 9 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: BUDSJETTENDRINGER DRIFT OG INVESTERINGER 2005 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S INVESTERINGSBUDSJETT REVIDERING S BUDSJETTENDRINGER DRIFT OG INVESTERINGER 2005 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I forbindelse med vedtak om bygging av Lyngstunet helse- og omsorgssenter bestemte kommunestyret at forventet mva-refusjon etter gjeldende ordning på dette tidspunkt skulle være en del av finansieringen av investeringene. Beregnet beløp etter ordningen som gjaldt tom var ca. 8,2 mill. kr. Dette er også lagt til grunn i kommunestyrets vedtak i sak 9/2005 angående revidert kostnadsoverslag og finansiering for byggeregnskapet for Lyngstunet. Beløpet er lagt inn i justert årsbudsjett for Ved kommunestyrets behandling av administrasjonssjefens tertialrapport for 2. tertial, jfr. k-sak 35/05, ble det orientert om et mulig betydelig negativt budsjettavvik i regnskapet. Hvis dette blir resultatet, går dette ut over budsjettert overføring av mvarefusjon fra drift til investeringsregnskapet. Administrasjonssjefen la derfor til grunn en mulig svikt på ca. 4 mill. ved sitt saksframlegg for Lyngen kommunes økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan er saldert med bruk av disposisjonsfond i 2006 med ca. 3,2 mill. og ca. 0,23 mill. for årene Forutsetningen for at dette kan gjennomføres, er at det i 2005 kan gjennomføres nye avsetninger til disposisjonsfond. Dette kan gjennomføres ved omdisponering av forventet mva-refusjon for Lyngstunet i Dette er kommentert i formannskapets innstilling til økonomiplan i pkt. 2 - Innledning/sammendrag.

10 Kapitalkostnadene ved økt bruk av lån er innarbeidet i formannskapets innstilling til økonomiplan for Administrasjonens vurderinger: 10 Administrasjonssjefen vil igjen understreke at en omdisponering av mva-refusjon fra finansiering av byggeregnskapet for Lyngstunet til drift ikke er en gunstig økonomisk disposisjon. Dette påfører Lyngen kommunes driftsregnskap betydelige økte kapitalkostnader i mange år framover. På den annen side synes det ikke å være andre muligheter for å kunne fremlegge økonomiplan og årsbudsjett 2006 i balanse. Så lenge en ikke har maktet å finne fram til andre måter å redusere driftsutgiftene på, må en derfor i en presset økonomisk situasjon bruke de muligheter som finnes. Dette har formannskapet gitt sin tilslutning til i innstillingen til økonomiplan På dette tidspunkt er det vanskelig å anslå eksakt hvordan avvikene i regnskapet for 2005 vil bli. Administrasjonssjefen vil derfor tilrå at hele beløpet på ca. 8,2 mill. omdisponeres fra finansiering av byggeregnskapet for Lyngstunet til avsetning til disposisjonsfond i Det som faktisk er mulig å avsette vil bli redusert i forhold til negative budsjettavvik og om forventet mva-refusjon i 2005 blir hva som lagt til grunn i årsbudsjett Usikkerheten om hvorvidt forventet mva-refusjon i 2005 vil bli i hht. budsjett, avhenger bl.a. av utbetalingstidspunkt for sluttoppgjør til entreprenørene for Lyngstunet. Hvis dette skjer først i 2006, vil mva-refusjonen for dette først komme neste år. På denne bakgrunn legges saken fram for kommunestyret. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Budsjettert mva-refusjon på 8,220 mill. kr. omdisponeres i 2005 fra finansiering av byggeregnskapet for Lyngstunet helse- og omsorgssenter til avsetning til disposisjonsfond. Administrasjonssjefen bes foreta nødvendige budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2005 i hht. dette.

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer