Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 009/07 VALG AV NYTT PERSONLIG VARAMEDLEM I SAKKYNDIG NEMND PS 010/07 FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I LYNGEN KOMMUNE FOR VALGPERIODEN PS 011/07 LYNGEN REGIONHISTORIE - NY BEHANDLING AV KASSAKREDITTGARANTI Før saksbehandlingen vil det bli gitt en orientering fra Innovasjon Ytre Lyngen, orienteringen vil bli gitt av Hilde Sjurelv og leder av prosjektstyret Roger Nilsen. Det vil også bli orientert om arealbruken på Nord Lenangsneset, jfr. vedlagte notat. Innstillingen fra Levekårsutvalget vedr. sak 11/07 vil bli lagt fram direkte i kommunestyret. Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 kommunestyret /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: Valg av nytt personlig varamedlem i sakkyndig nemnd SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S VALG AV NEMND OG ANKENEMND U VALG AV NEMND OG ANKENEMND Flere registrerte mottakere S Valg av nytt personlig varamedlem i sakkyndig nemnd Vedlegg: - Ingen Saksopplysninger: I k-sak 07/07 ble Heidi Kristiansen valgt som personlig varamedlem for Rolf Magne Hansen i sakkyndig nemnd. Hun har telefonisk henvendt seg til kommunen med opplysning om at hun ikke påtar seg vervet, hun var for øvrig ikke forespurt før valget ble foretatt, og ber av den grunn om at kommunestyret foretar ny valg i stedet for henne. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til det foranstående og vil tilrå at kommunestyret omgjør valget av Heidi Kristiansen slik som anmodet, men siden det dreier seg om valg fremmes det ikke innstilling på ny person. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Anmodningen fra Heidi Kristiansen imøtekommes som ny personlig varamedlem velges.. Behandling i formannskapet den : Innstillingen om fritak for Heidi Kristiansen vedtatt, enst. Forslag på nytt varamedlem fremmes direkte i kommunestyremøtet 28. mars.

4 4 Vedtak i formannskapet den : Innstillingen om fritak for Heidi Kristiansen vedtatt, enst. Forslag på nytt varamedlem fremmes direkte i kommunestyremøtet 28. mars.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /07 kommunestyret /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I LYNGEN KOMMUNE FOR VALGPERIODEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK VED LOKALVALGET 2007 KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET S FORSØK MED DIREKTEVALG AV ORDFØRER VED KOMMUNEVALGET I 2007 U SVAR ANG. INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK VED KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET LOKALVALGET 2007 I UTVELGELSE AV Kommunal og regionaldepartementet FORSØKSKOMMUNER - FORSØK MED DIREKTEVALG AV ORDFØRER 2007 I MAL FOR FORSKRIFT FOR FORSØK Kommunal og regionaldepartementet MED DIREKTEVALG AV ORDFØRER - PREFERANSEVALG S FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I LYNGEN KOMMUNE FOR VALGPERIODEN I MAL FOR FORSKRIFT FOR DIREKTR VALG AV ORDFØRER - NY Det kkongelige kommunal- og regionaldirektoratet KORRIGERT VERSJON I FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET Kommunal- og regionaldepartementet FOR ORDFØRER - VALGPERIODEN U FORSKRIFT OM FORSØK MED Kommunal og regionaldepartementet DIREKTE VALG AV ORDFØRER I LYNGEN KOMMUNE FOR VALGPERIODEN I TILBUD IT-BASERTE LØSNING Ergo Group as

6 6 S KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I LYNGEN KOMMUNE FOR VALGPERIODEN Vedlegg: - K-sak 41/06 - K-sak 04/07 - Gjeldende forskrift om vedtekter om direktevalgt ordføreres myndighet. - Forsøk med endret myndighet for ordfører valgperioden , brev av Saksopplysninger: I k-sak 41/06 vedtok kommunestyret følgende i forbindelse med behandlingen av om kommunen skulle søke om å få avholde forsøk med direkte valg av ordfører: Lyngen formannskap går inn for at det avholdes forsøk med direktevalg av ordfører ved kommunestyrevalget Det nedsettes et utvalg bestående av Lyngen formannskap for å utarbeide forslag til forskrifter for direkte valg av ordfører. I brev av 17. desember ble Lyngen orientert om at kommunens søknad var imøtekommet og at Lyngen var valgt ut som forsøkskommune for kommende lokalvalg. I k-sak 04/07 ble så forslaget til forskrift for valget som skal foregå som preferansevalg behandlet og vedtatt, forskriften er sendt departementet for kunngjøring i lovtidende som en lokal forskrift. Nå gjenstår å ta stilling til om kommunen i tillegg også skal søke om forsøk med endret myndighet for ordføreren. Søknadsfristen er 31.03, søknaden må begrunnes. Formannskapet er delegert myndighet til å utarbeide forslag til forsøksforskrift/vedtekter. Ellers vises det til rundskrivet fra departementet, se spesielt pkt. 3, 5 og 6. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til at utvidet myndighet for ordføreren er et politisk spørsmål og vil derfor ikke fremme forslag i så henseende, men viser til de vedlegg som viser hvilken endret myndighet de 10 kommunene som i inneværende periode har iveksatt har vedtatt for sine forsøk. Også gjeldende ordning for Lyngen framgår av vedlegget. Dersom det ikke utarbeides forskrift for endret myndighet for ordføreren så vil kommuneloven bestemmelser gjelde med unntak av at selve ordførervalget vil foregå som direkte valg. Varaordføreren vil for eksempel. bli valgt på ordinær måte og ikke utpekes av den direkte valgte ordfører.

7 Saken legges fram uten innstilling da formannskapet er delegert myndighet til utarbeide forslag til forsøksforskrift/vedtekter.administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Uten innstilling. 7 Behandling i formannskapet den : Gjeldende forskrift for inneværende periode videreføres også for neste kommunestyreperiode Vedtak i formannskapet den : Gjeldende forskrift for inneværende periode videreføres også for neste kommunestyreperiode.

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 kommunestyret /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : C56 06/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGEN REGIONHISTORIE - NY BEHANDLING AV KASSAKREDITTGARANTI SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I VEDR. LYNGEN BYGDEBOK Storfjord kommune I ANG. SISTE INNBETALING BIND 1 Storfjord kommune OG 2 - LYNGEN BYGDEBOK I SAKEN GJELDER BYGDEBOKAS ØKONOMI Fondet etter Lyngen bygdebok v/kåre Eriksen S SØKNAD OM TILSKUDD OGSÅ I 2006 TIL SKRIVINGA AV LYNGEN REGIONHISTORIE I VISER TIL TIDLIGERE KORRESPODANSE OG BYGDEBOKFONDETS SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILSKUDDSPERIODE 2005 OG 2006 I MELDING OM POLITISK VEDTAK - LYNGEN BYGDEBOK (LYNGEN REGIONHISTORIE BIND I OG II) - SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILSKUDD I LYNGEN BYGDEBOK (REGIONHISTORIE) FRA 2006 U UTBETALING AV TILSKUDD I 2006 TIL SKRIVINGA AV LYNGEN REGIONHISTORIE I S SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR I 3 NYE ÅR FOR BYGDEBOKA LYNGEN REGIONHISTORIE SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR FOR KASSAKREDITT - LYNGEN REGIONSHISTORIE Fondet etter Lyngen Bygdebok v/kåre Eriksen Storfjord kommune Kåfjord kommune Stiftelsen Fondet etter Lyngen bygdebok Lyngen regionhistorie v/styreleder Kåre Eriksen

9 9 I SØKNAD OM UTVIDET GARANTI I 3 NYE ÅR LYNGEN REGIONHISTORIE U SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR FOR KASSAKREDITT - LYNGEN REGIONSHISTORIE I SØKNAD OM UTVIDET GARANTIANSVAR I FORLENGET LØPETID KASSAKREDITT U VEDR. FORLENGELSE AV GARANTIANSVAR FOR KASSAKREDITT - LYNGEN REGIONHISTORIE I LYNGEN REGIONHISTORIE - GARANTISTILLELSE U LYNGEN REGIONHISTORIE - VEDR. GARANTISTILLELSE I GARANTISTILLELSE - LYNGEN BYGDEBOK I VEDR. LYNGEN REGIONHISTORIE - GARANTISTILLELSE S LYNGEN REGIONHISTORIE - NY BEHANDLING AV KASSAKREDITTGARANTI Storfjord kommune Lyngen regionhistorie v/styreleder Kåre Eriksen Kåfjord kommune Sparebank 1Nord-Norge Spare Bank 1 Nord-Norge SpareBank1 Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge Kåfjord kommune Storfjord kommune Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Det ble fattet følgende Vedtak i kommunestyret den : 1 Lyngen kommune utvider garantitida for sin andel på kr av kassakredittlån fra Sparebank 1 Nord-Norge til Stiftelsen Fondet etter Lyngen bygdebok. 2 Garantien utløper Det tas forbehold om at de andre kommunene i prosjektet også forlenger sine garantiavtaler. 4 Lyngen kommune krever at Tromsø kommune utbetaler sin andel av utgiftene i prosjektet Lyngen Regionhistorie, bind 1 og 2 5 Markedsføring og salg av Lyngen Regionhistorie, bind 1 og 2, må ha høyeste Prioritet. Etter kommunestyrets behandling av saka ,har det kommet brev fra banksjefen i SpareBank1 Nord-Norge ( ), der banken sier at den ikke kan akseptere at det i punkt 4 er tatt med en underliggende klausul mellom de 3 kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen, som har stilt garanti, og Tromsø kommune. Banken ber om at punktet utgår av vedtaket, eller at det gis en skriftlig bekreftelse på at garantien gjelder uavhengig av hva Tromsø kommune foretar seg. I motsatt fall vil kassakreditten bli brakt til opphør fordi sikkerheten, i følge banken, ikke lenger er i samsvar med tidligere angitte betingelser.

10 10 Saksbehandlerne i de 3 kommunene har jobbet samordnet og gitt saka lik behandling, og i brev av ba en banken om ikke å bringe kassakreditten til opphør mens saken var under behandling i forhold til Tromsø kommune. Kulturkonsulenten i Storfjord har, på vegne av de 3 administrasjonene, hatt kontakt med saksbehandler i Tromsø kommune. Her har man foretatt arkivsøk med tanke på å få klarlagt fakta. Også bygdebokfondets leder har vært i kontakt med Tromsø kommune og fått opplyst at saka kommer opp i kulturutvalget 19.mars. Utfallet av dette er i skrivende stund ikke klart, men man har iallfall oppnådd å få Tromsø kommune til å se skikkelig på saka. Dette tolkes som hovedhensikten med punkt 4 i kommunestyrets vedtak. I e-post av opplyser leder i bygdebokfondet at SpareBank1 Nord-Norge, til tross for anmodning om avventing fra de 3 kommuneadministrasjonene, likevel har foretatt stenging av fondets konto med begrunnelse om at det har oppstått tvil om sikkerheten for kassakreditten. Fondslederen ber de 3 kommunene behandle saka raskt ettersom fondet har en del kortsiktig gjeld som må betales. Fondslederen opplyser i samme e-post at bygdebokfondet nå vil ta kontakt med bygdelag og andre foreninger for å få disse til å selge bøkene mot provisjon. Salg av 1 sett vil gi det enkelte lag en fortjeneste på kr 300. Administrasjonens vurderinger: Det er forutsatt at styret i Fondet etter Lyngen bygdebok i løpet av de 3 neste år vil kunne trappe ned kassakreditten slik at den er innfridd i løpet av 2009, slik det er skissert i søknaden fra 2006.Slik situasjonen er, vil dette fremdeles være den beste løsning for alle parter, inkludert Lyngen kommune som garantist, framfor garantiinnfrielse. En foreslår derfor en klargjøring av punkt 4 som tilfredstiller SpareBank1 Nord-Norges krav. Ettersom fondets konto er stengt, haster det med å få tatt en avgjørelse. Hvis ikke vil det påføre fondet ytterligere økonomiske problemer ved ikke å få betjent kortsiktig gjeld. På denne bakgrunn må levekårsutvalgets vedtak framlegges for kommunestyret til behandling i møtet Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget ber kommunestyret endre pkt. 4 i sitt vedtak av slik at de 5 punktene får følgende ordlyd: 1 Lyngen kommune utvider garantitida for sin andel på kr av kassakredittlån fra Sparebank 1 Nord-Norge til Stiftelsen Fondet etter Lyngen bygdebok. 2 Garantien utløper Det tas forbehold om at de andre kommunene i prosjektet også forlenger sine garantiavtaler. 4 Lyngen kommune krever at Tromsø kommune utbetaler sin andel av utgiftene i prosjektet Lyngen Regionhistorie, bind 1 og 2. Garantien gitt i punkt 1 3 gjelder uavhengig av dette. 5 Markedsføring og salg av Lyngen Regionhistorie, bind 1 og 2, må ha høyeste prioritet.

11 11

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06.

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag 18.06.07 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer