Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst perm fra kl 12:30 Medlem LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Rolf Johansen Medlem LYKRF Hans Karlsen Leder LYFRP Lene Simonsen Medlem LYFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Karl Arvid Brose Werner Kiil LYSP Almar Simonsen Fred Skogeng LYKRL Merknader Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssaker: Søknad om prioritetsvikelse Dispensasjonssøknad fra Statens vegvesen steinuttak Oksvik TV-aksjonen støtte Etablering av politiråd - valg Det ble videre gitt informasjon fra administrasjonen og flg saker: - flytebrygga - Gartneritomta Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Leif Egil Lintho Rådmann Inger-Helene Isaksen Utvalgssekretær Tom-Jarle Isaksen Økonomisjef - sak 89/10 og 90/10 Steinar Høgtun Ass.rådmann sak 95/10 og 100/10

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 88/10 DS 123/10 DS 124/10 DS 125/10 DS 126/10 DS 127/10 DS 128/10 Politisk sak Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Tor Arne Lillevoll Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark Avslag på søknad om utsettelse på tilbakebetaling av lån Søknad om støtte fra næringsfondet til utarbeidelse av markedsmanualer for cruisemarked - søknaden imøtekommes med kr Søknad om støtte fra næringsfondet til flytting av Lyngen fotklinikk - søknaden imøtekommes med kr ,- Søknad fra Lille My Interiør om støtte fra næringsfondet til etablering av butikk i Nord- Lenangen - søknaden imøtekommes med kr ,- 2010/ /75 X 2009/ / / /4652 DS 129/10 Svar 120/5-1 søknad om fradeling av festetomt 2010/1779 DS 130/10 115/36 - Tillatelse til tiltak - bolig - NS Mortensen Eiendom as 2010/4382 DS 131/10 94/13 - Tiilatelse til tiltak - stall - Yvonne Dahl 2010/4502 DS 132/10 118/88 - Byggetillatelse - Hedly Mathisen 2010/3942 DS 133/10 107/45 - Tillatelse til tiltak - fritidsbolig, garasje - Lyngen Hus AS 2010/4412

3 DS 134/10 74/46 - Tillatelse til tiltak - garasje - Ronny Johansen 2010/4493 PS 89/10 Regnskapsrapport nr. 2/ /4466 PS 90/10 Årsbudsjett/økonomiplan orientering 2010/2586 PS 91/10 Nytt finansreglement 2009/8858 PS 92/10 ARBEIDS- OG DELEGERINGSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE - HOVEDREVIDERT /6599 PS 93/10 OPPRETTELSE AV NÆRINGSUTVALG 2009/6454 PS 94/10 BEREDSKAPSPLANLEGGING NORDNES - ETBLERING AV PROSJEKT 2010/1095 PS 95/10 Orientering RUP 2009/8495 PS 96/10 PS 97/10 Bygging av 2 utleiehytter og naust, gårdsnummer 121/5 Søknad om fradeling av våninghus og naust til fritidsformå,l 99/22 - Åse Johansen. PS 98/10 Søknad om fradeling av fritidstomt fra 112/57 - Åsmund Sivertsen, Lenangsøra. 2009/ / /7718 PS 99/10 Søknad om prioritetsvikelse X 2010/4963 PS 100/10 Dispensasjonssøknad fra Statens vegvesen - steinuttak Oksvik 2010/4983 PS 101/10 TV-aksjonen /5020 PS 102/10 Etablering av politiråd - valg av medlemmer 2010/4873 PS 88/10 Politisk sak Lyngen formannskap tar de delegerte sakene til orientering. Enst Lyngen formannskap tar de delegerte sakene til orientering.

4 DS 123/10 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Tor Arne Lillevoll DS 124/10 Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark DS 125/10 Avslag på søknad om utsettelse på tilbakebetaling av lån DS 126/10 Søknad om støtte fra næringsfondet til utarbeidelse av markedsmanualer for cruisemarked - søknaden imøtekommes med kr DS 127/10 Søknad om støtte fra næringsfondet til flytting av Lyngen fotklinikk - søknaden imøtekommes med kr ,- DS 128/10 Søknad fra Lille My Interiør om støtte fra næringsfondet til etablering av butikk i Nord-Lenangen - søknaden imøtekommes med kr ,- DS 129/10 Svar 120/5-1 søknad om fradeling av festetomt DS 130/10 115/36 - Tillatelse til tiltak - bolig - NS Mortensen Eiendom as DS 131/10 94/13 - Tiilatelse til tiltak - stall - Yvonne Dahl DS 132/10 118/88 - Byggetillatelse - Hedly Mathisen DS 133/10 107/45 - Tillatelse til tiltak - fritidsbolig, garasje - Lyngen Hus AS DS 134/10 74/46 - Tillatelse til tiltak - garasje - Ronny Johansen PS 89/10 Regnskapsrapport nr. 2/ Kommunestyret tar regnskapsrapport nr. 2/2010 til orientering. 2. Rådmannen bes om å legge fram evt. forslag til budsjettendringer for 2010 til kommunestyret i desember. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 3. Kommunestyret tar regnskapsrapport nr. 2/2010 til orientering.

5 4. Rådmannen bes om å legge fram evt. forslag til budsjettendringer for 2010 til kommunestyret i desember. PS 90/10 Årsbudsjett/økonomiplan orientering Formannskapet tar saken til orientering. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Formannskapet tar saken til orientering. PS 91/10 Nytt finansreglement 1 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 2 Finansreglement - Lyngen kommune 3 Ny forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Forslaget til nytt finansreglement for Lyngen kommune godkjennes i samsvar med de vurderinger som er gjort av rådmannen av merknadene fra KomRev Nord. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Forslaget til nytt finansreglement for Lyngen kommune godkjennes i samsvar med de vurderinger som er gjort av rådmannen av merknadene fra KomRev Nord.

6 PS 92/10 ARBEIDS- OG DELEGERINGSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE - HOVEDREVIDERT 2010 Arbeids- og delegeringsreglementet for Lyngen kommune vedtas slik det framgår av denne sakens vedlegg 1. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Arbeids- og delegeringsreglementet for Lyngen kommune vedtas slik det framgår av denne sakens vedlegg 1. PS 93/10 OPPRETTELSE AV NÆRINGSUTVALG 1. Det opprettes et næringsutvalg i Lyngen kommune med sammensetning, arbeids- og ansvarsområder og delegerte fullmakter slik det framgår av denne sakens vedlegg 1 Utkast til arbeids- og delegeringsreglement for næringsutvalg. For inneværende kommunestyreperiode fastsettes medlemstallet til hvorav med vara velges etter forslag fra Lyngen Næringsforening. 2. Stilling som næringssjef lyses ledig. Forslag fra formannskapet til pkt 1: Det opprettes et næringsutvalg i Lyngen kommune med sammensetning, arbeids- og ansvarsområder og delegerte fullmakter slik det framgår av denne sakens vedlegg 1 Utkast til arbeids- og delegeringsreglement for næringsutvalg. For inneværende kommunestyreperiode fastsettes medlemstallet til 7 hvorav 3 med vara velges etter forslag fra Lyngen Næringsforening. Forslag fra Rolf Johansen: Nytt pkt 3:

7 Ordningen etableres som en forsøksordning ut inneværende valgperiode ( ) hvoretter den evalueres før evt videreføring. Det ble først votert over pkt 1. Lyngen formannskap tiltrer forslaget. Enst. Det ble deretter votert over pkt 2 i innstillingen. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Det ble tilslutt votert over forslaget fra Rolf Johansen nytt pkt 3. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Rolf Johansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordføreren benyttet sin dobbeltstemme. 3. Det opprettes et næringsutvalg i Lyngen kommune med sammensetning, arbeids- og ansvarsområder og delegerte fullmakter slik det framgår av denne sakens vedlegg 1 Utkast til arbeids- og delegeringsreglement for næringsutvalg. For inneværende kommunestyreperiode fastsettes medlemstallet til 7 hvorav 3 med vara velges etter forslag fra Lyngen Næringsforening. 4. Stilling som næringssjef lyses ledig. 5. Ordningen etableres som en forsøksordning ut inneværende valgperiode ( ) hvoretter den evalueres før evt videreføring. PS 94/10 BEREDSKAPSPLANLEGGING NORDNES - ETBLERING AV PROSJEKT Lyngen kommune slutter seg til prosjektet "Beredskapsplan Nordnes": 1. For Lyngen kommunen forankres prosjektet i formannskapet. 2. Rådmannen gis mandat til snarest å nedsette arbeidsgruppe for dette arbeidet. 3. Prosjektet skal gjennomføres innen en kostnadsramme på kr og med en tidsramme på 12 mnd. 4. Kr ,- søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan.

8 I tilknytning til selskapsavtalen for Nord-Norsk fjellovervåking som ble vedtatt i K-sak 34/10 aksepteres kommunens andel på kr , beløpet søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Lyngen kommune slutter seg til prosjektet "Beredskapsplan Nordnes": 5. For Lyngen kommunen forankres prosjektet i formannskapet. 6. Rådmannen gis mandat til snarest å nedsette arbeidsgruppe for dette arbeidet. 7. Prosjektet skal gjennomføres innen en kostnadsramme på kr og med en tidsramme på 12 mnd. 8. Kr ,- søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan. I tilknytning til selskapsavtalen for Nord-Norsk fjellovervåking som ble vedtatt i K-sak 34/10 aksepteres kommunens andel på kr , beløpet søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan. PS 95/10 Orientering RUP 1 Innspill fra Nord-Troms RUP 2011 Lyngen formannskap gav tilbakemeldinger til administrasjonen om innspill til RUP med flg prioriteringer: - Ullsfjordforbindelsen - Riksveg 868 Oteren Lyngseidet - Mudring Nord-Lenangen hamn - Sentrumsplan Lyngseidet - Næringsarealer For øvrig støtter formannskapet innspillene fra Nord-Troms Regionråd.

9 Lyngen formannskap gav tilbakemeldinger til administrasjonen om innspill til RUP med flg prioriteringer: - Ullsfjordforbindelsen - Riksveg 868 Oteren Lyngseidet - Mudring Nord-Lenangen hamn - Sentrumsplan Lyngseidet - Næringsarealer For øvrig støtter formannskapet innspillene fra Nord-Troms Regionråd. PS 96/10 Bygging av 2 utleiehytter og naust, gårdsnummer 121/ /5 - Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i arealplanen for einedommen Ulsvold - Bjørn Ivar Manin 2 Tegninger og kart Lyngen kommune godkjenner dispensasjon fra bestemmelsen i arealplanen og gir tillatelse til bygging av 2 utleiehytter og naust. --- slutt på innstilling --- Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Lyngen kommune godkjenner dispensasjon fra bestemmelsen i arealplanen og gir tillatelse til bygging av 2 utleiehytter og naust. PS 97/10 Søknad om fradeling av våninghus og naust til fritidsformå,l 99/22 - Åse Johansen. Det gies dispensasjon fra arealplan etter plan og bygningsloven 19-2 for fradeling av ca. 2,5 da til fritidsformål rundt våningshus og naust på eiendommen 99/22. Samtidig gies det delingstillatelse etter plan og bygningsloven 20-1 og jordlovens 12.

10 Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Det gies dispensasjon fra arealplan etter plan og bygningsloven 19-2 for fradeling av ca. 2,5 da til fritidsformål rundt våningshus og naust på eiendommen 99/22. Samtidig gies det delingstillatelse etter plan og bygningsloven 20-1 og jordlovens 12. PS 98/10 Søknad om fradeling av fritidstomt fra 112/57 - Åsmund Sivertsen, Lenangsøra. Det gies dispensasjon fra kravet om reguleringsplan etter plan og bygningsloven 19-2 for fradeling av ca 0,8 da som tilleggstomt til 112/305. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 2 stemmer. Det gies dispensasjon fra kravet om reguleringsplan etter plan og bygningsloven 19-2 for fradeling av ca 0,8 da som tilleggstomt til 112/305. PS 99/10 Søknad om prioritetsvikelse Lyngen kommune viker prioritet med sitt 2. prioritetslån stort kr ,- til fordel for et nytt lån i Sparebanken1 stort kr ,- Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Lyngen kommune viker prioritet med sitt 2. prioritetslån stort kr ,- til fordel for et nytt lån i Sparebanken1 stort kr ,-

11 PS 100/10 Dispensasjonssøknad fra Statens vegvesen - steinuttak Oksvik 1 Kart 1. Det gis dispensasjon til statens vegvesen til steinuttak på eiendommen 80/1 i Oksvik. 2. Vilkår til dispensasjonen behandles i neste møte. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme. 3. Det gis dispensasjon til statens vegvesen til steinuttak på eiendommen 80/1 i Oksvik. 4. Vilkår til dispensasjonen behandles i neste møte. PS 101/10 TV-aksjonen 2010 Forslag fra Hans Karlsen: Lyngen formannsak bevilger kr 3000,- i støtte til årets TV-aksjon. Dekning: ansvar 1110 tjeneste 1002 art Utbetaling: ansvar 1110 tjeneste 1001 art Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Hans Karlsen. Vedtatt mot 2 stemmer. Lyngen formannsak bevilger kr 3000,- i støtte til årets TV-aksjon. Dekning: ansvar 1110 tjeneste 1002 art Utbetaling: ansvar 1110 tjeneste 1001 art 14701

12 PS 102/10 Etablering av politiråd - valg av medlemmer Forslag fra formannskapet: Politirådet består av ordfører, rådmann, lensmann og en politiker. Forslag på politiker: Anette Holst. Forslag fra Kay Roger Fjellsøy: Som forslaget fra formannskapet men at det i tillegg velges et 5. medlem. Dette medlemmet velges blant Lyngen kommunes befolkning. Det ble votert over de to forslagene. Lyngen formannskap tiltrer sitt eget forslag til sammensetning og valg. Vedtatt mot 2 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Kay Roger Fjellsøy. Politirådet består av ordfører, rådmann, lensmann og Anette Holst.

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole.

Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole. Lyngen kommune Lyngen kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 13:15 14:45. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer