De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 43/05 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - VIBEKE HANSEN PS 44/05 FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGENE I LYNGEN PS 45/05 FORLENGELSE AV ÅRØYBUKT VANNVERK TIL ELVEJORD PS 46/05 OVERTAKELSE AV LYNGSEIDET BO- OG SERVICESENTER (STIGEN) PS 47/05 OVERORDNET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON I LYNGEN KOMMUNE PS 48/05 GODTGJØRELSE FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER PS 49/05 ØKONOMIPLAN INKL. ÅRSBUDSJETT 2006 Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet /05 Kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : &16 05/ Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - VIBEKE HANSEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S U I S S FRITAK FRA MØTER I KOMMUNESTYRE - VIBEKE HANSEN Vibeke Hansen SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - VIBEKE HANSEN SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - VIBEKE Vibeke Hansen HANSEN SØKNAD OM VIDERE PERMISJON FRA VERVET SOM Vibeke Hansen VARAMEDLEM FOR SV I KOMMUNESTYRET SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - VIBEKE HANSEN SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - VIBEKE HANSEN Vedlegg: - Søknad dat Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i sak 06/05 en søknad fra Vibeke Hansen om permisjon fra sitt verv som vararepresentant for SV og fattet følgende vedtak: 1. Vibeke Hansen innvilges fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant for Lyngen SV fram til I denne tiden rykker Gunn Torill Eriksen opp som femte og siste vararepresentant til kommunestyret for Lyngen SV. 3. Lill Tove Bergmo blir kommunestyrets nye vararepresentant til ungdomsrådet i permisjonstiden til Vibeke Hansen. I brev av søker hun om videre permisjon og opplyser at hun har meldt flytting til Hammerfest og blir boende der i minimum et år til.

4 Kommunelovens 15 nr. 2 har følgende ordlyd: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Søkeren har nå tatt flytting til Hammerfest og er som sådan ikke lenger innbygger i kommune og skal derfor automatisk ha sin søknad innvilget. Om hun sener velger å flytte tilbake til Lyngen har hun krav på å gjeninntre i vervet. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonsjefen viser til det foranstående og til vedtaket i K-sak nr. 06/05 og tilrår at dette vedtaket opprettholdes, men at tidsrommet settes fram til Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 4 4. Vibeke Hansen innvilges fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant for Lyngen SV fram til I denne tiden rykker Gunn Torill Eriksen opp som femte og siste vararepresentant til kommunestyret for Lyngen SV. 6. Lill Tove Bergmo blir kommunestyrets nye vararepresentant til ungdomsrådet i permisjonstiden til Vibeke Hansen. Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den : 1 Vibeke Hansen innvilges fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant for Lyngen SV fram til I denne tiden rykker Gunn Torill Eriksen opp som femte og siste vararepresentant til kommunestyret for Lyngen SV. 3 Lill Tove Bergmo blir kommunestyrets nye vararepresentant til ungdomsrådet i permisjonstiden til Vibeke Hansen.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 05/ Liss Grønnbakk OVERSKRIFT PÅ SAKEN: FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGENE I LYNGEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGENE I LYNGEN Vedlegg: Saksopplysninger: I vedtektene for barnehagene i Lyngen er det ingen punkt som omhandler permisjon fra barnehageplass. Dette ønsker styrerne for barnehagene å få inn som et nytt avsnitt under punkt 9 i vedtektene. Barnehagene opplever stadig at barn som er blitt tildelt barnehageplass søker permisjon fra plassen før de har begynt. En del barn har fått innvilget permisjon over flere år. Dette gjelder spesielt barn i aldersgruppen 0-3 år. Dette kan skape problemer i forhold til blant annet overflytting fra 0-3 års avdeling til 3-5 års avdeling. Dersom mange barn har permisjon fra barnehageplass kan det føre til at barnetallet er fullt på 3-5 års avdelingen og at barnehagen dermed ikke har nok ledige plasser til de som skal flytte over til en avdeling med større barn. Det er også tilfeller der det søkes om permisjoner midt i, eller ved starten av et barnehageår og noen måneder fram i tid. Dersom slike permisjoner skal innvilges betyr det at barnehagene ikke får dekt opp plassene. Det er ingen som er villig til å ta en barnehageplass i f.eks 3 måneder. Dette fører til tap i inntekter for de berørte barnehagene. I vedtektenes punkt 9 står det: BETALING/ FRIPLASS/ OPPSIGELSE Foreldrebetaling inkludert kostpenger fastsettes av kommunestyret. Det betales for 11 måneder. Betaling skjer til kommunekassen etter de til en hver tid gjeldende betalingssatser og etter tilsendt krav/ regning. Plasser som tildeles ved hovedopptak betales fra 1.august og fram til evt. oppsigelse trer i kraft. For de helårsåpne barnehagene betales det fra tredje uke i august, ca.15.aug.

6 Frist for oppsigelse av barnehageplass er satt til 1 måned fra dato for mottatt oppsigelse. Plasser som tildeles ellers i året betales fra den tid plass ble innvilget. 6 Friplass evt. redusert betalingssats kan innvilges etter søknad fra brukeren på fastsatt skjema. Det kan søkes om hel eller delvis friplass for ett barnehageår av gangen. Søknad om friplass avgjøres av helse- og sosialutvalget. Barn som tildeles plass etter barnehagelovens 9 (funksjonshemmede), gis betalingsfri for de timene som blir tildelt etter opplæringslovens 5-7. Det gis søskenmoderasjon med 50% av tildelt plass for 2. og 3.barn osv. Når søsken er tildelt hel eller deltidsplass, regnes barnet med hel plass som første barn. Dersom betaling mangler for 2 måneder eller mer, mistes retten til barnehageplass. Retten til barnehageplass kan også mistes ved gjentatte mislighold av betalingsfristen. Retten til barnehageplass mistes dog ikke hvis avtale om forlengelse av betalingsfristen er inngått med kommunekassereren. Ved manglende betaling gis de foresatte skriftlig melding med 14 dagers varsel om at barnehageplass kan bli inndratt. Ved endring av barnehagesatsene skal de foresatte gis melding med 1 måneds varsel. Ved sammenhengende fravær over 1. måned p.g.a. sykdom eller andre spesielle grunner kan det søkes til barnehagenemda om betalings fritak. Klage over avgjørelse avgjøres endelig av formannskapet. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen kan bekrefte at det er svært mange som søker og får innvilget permisjon fra barnehageplass over flere år. Man har ikke vært klar over problemet det kan føre til, særlig i de største barnehagene. Administrasjonen er enig med styrerne i at vi bør få et punkt som også omhandler permisjon fra barnehageplass inn i vedtektene. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Vedtektene for barnehagene i Lyngen kommune endrer overskrift under punkt 9 fra BETALING/ FRIPLASS/ OPPSIGELSE til: BETALING/ FRIPLASS/ OPPSIGELSE/ PERMISJONER I tillegg tilføyes nytt siste avsnitt under punkt 9 i vedtektene som sier: Som hovedregel gis det permisjon fra barnehageplass 1 måned fra mottatt søknad om permisjon, og ut barnehageåret. Barn som er tildelt plass, men ikke har begynt i barnehagen, har ikke rett til permisjon fra barnehageplassen. Behandling i levekårsutvalget den : VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst Vedtak i levekårsutvalget den :

7 Vedtektene for barnehagene i Lyngen kommune endrer overskrift under punkt 9 fra BETALING/ FRIPLASS/ OPPSIGELSE til: BETALING/ FRIPLASS/ OPPSIGELSE/ PERMISJONER 7 I tillegg tilføyes nytt siste avsnitt under punkt 9 i vedtektene som sier: Som hovedregel gis det permisjon fra barnehageplass 1 måned fra mottatt søknad om permisjon, og ut barnehageåret. Barn som er tildelt plass, men ikke har begynt i barnehagen, har ikke rett til permisjon fra barnehageplassen.

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : M12 05/ Harry Hansen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: FORLENGELSE AV ÅRØYBUKT VANNVERK TIL ELVEJORD SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S FORLENGELSE AV ÅRØYBUKT VANNVERK TIL ELVEJORD Vedlegg: Kartskisse Saksopplysninger: Bygda Elvejord med 7 eneboliger og 7 fritidsboliger tar drikkevannet fra nedre del av Elvejordselva, der kvaliteten på drikkevannet har forverret seg over år. Etter anmodning fra bygdas befolkning ble det tatt vannprøver av drikkevannet i sommer 04, og resultatet var meget nedslående. I dag er vannkvaliteten så dårlig at det ikke er tilrådelig å drikke det, uten at vannet blir kokt. Kommunelegen i Lyngen er informert om dette. Hva som er årsaken til at vannkvaliteten er blitt dårligere kan være: - tidligere dyrket mark ovenfor bygda ved elva er tatt i bruk både som jordbruksareal, der dyrene går på beite om høsten - infiltrasjonsanleggene til eneboligene er vel kanskje ikke bygget i henhold til forskriftene, med det resultat at avløpsvann renner ut i elva For at boligene skal ha mulighet til å få drikkevann fra dagens inntak, er alle boligene i Elvejord bruker idag pumpe for å få vann fra elva. Det har vært planer siden tidlig på syttitallet at bygda skulle få kommunalt vann, men dette har blitt nedprioritert ved budsjettarbeidet. I hovedvannplanen for perioden var vannverket planlagt utbygt. Ved rulleringen av hovedvannplanen i sak 46/95 i teknisk hovedutvalg står Elvejord på 7. plass. Plassene på 1. og 5. plass på lista er vann til Ravika og Storsteinnes, mens de andre utbygginger foran på lista er gjennomført.

9 9 Tidligere planer gikk ut på at vannledningen skulle anlegges fra selve Elvejordsvannet, men etter at UV behandlingsanlegget ble bygget ved Årøybukt vannverk i 2004 er det naturlig å anlegge vannforsyningen derfra. Årøybukt vannverk er pr idag ikke et godkjent vannverk, men tilfredsstiller kravene til å bli godkjent. Driftsavdelingen i kommunen vil iløpet av kommende år søke Mattilsynet om godkjenning av alle godkjenningspliktige vannverk i kommunen. Strekningen fra UV anlegget og ned til bygda er etter kart ca 1300 meter. Store deler av strekningen vil vannledningen følge myrområder. Ved en eventuell utbygging vil også bygda få nødvendig brannvann. Kostnader ved en eventuell utbygging: 1300 m 110 mm ledning a 80.- kr Kummer/ ventiler etc kr Gravemaskin 75 t a kr Mannskap kr Omfyllingsmasser kr Rørleggerutgifter kr Uforutsette utgifter- ca 10 % kr Kr eks. mva Administrasjonens vurderinger: Se saksutredningen. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommune godkjenner forlengelse av Årøybukt vannverk til Elvejord til en pris av kr eks mva. 2. Investeringen finansieres ved låneopptak pr Lånetid 10 år. Kapitalkostnadene innarbeides i økonomiplan Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 4. Administrasjonssjefen bes foreta budsjettendringer i hht. dette. Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den : 1. Lyngen kommune godkjenner forlengelse av Årøybukt vannverk til Elvejord til en pris av kr eks mva. 2. Investeringen finansieres ved låneopptak pr Lånetid 10 år. Kapitalkostnadene innarbeides i økonomiplan

10 10 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 4. Administrasjonssjefen bes foreta budsjettendringer i hht. dette.

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OVERTAKELSE AV LYNGSEIDET BO- OG SERVICESENTER (STIGEN) SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S LYNGSEIDET BO - OG SERVICESENTER PÅ STIGEN, 2 BYGNINGER OG TOMT, FORESPØRSEL I VEDR. BRUK AV ALDERSHJEMMET PÅ Lyngen Røde Kors v/rolf Krag STIGEN I VEDR. LYNGSEIDET BO OG SERVICESENTER Lyngen Røde Kors I VEDR. BRUK AV "GAMLEHJEMMET" Frank Fyhn U SVAR ANG. VEDR. BRUK AV Frank Fyhn "GAMLEHJEMMET" U Anvendelse av fristilte bygg Flere registrerte mottakere U ANVENDELSE AV FRISTILTE BYGG Sølvi Jensen X I I S UTREDNINGSUTVALG ALDERSHJEMMET PÅ STIGEN - REF. FRA MØTE I LYNGEN RØDE KORS VEDR. SALG TIL LYNGEN KOMMUNE INNSPILL - GJELDER FREMTIDIG BRUK AV LYNGSEIDET BO- OG SERVICESENTER OVERTAKELSE AV LYNGSEIDET BO- OG SERVICESENTER (STIGEN) Lyngen Røde Kors Kjell Nordli Vedlegg: - Referat fra møte Saksopplysninger: I vedtaket i K-sak 30/05 framkommer bla. følgende 1.a. Lyngen kommune godkjenner fradeling av tomt slik som omsøkt. Røde Kors foreningene gis også tillatelse til å selge den fradelte tomt med påstående bygning videre. 1.b. Kjøpesummen som oppnås ved dette skal gå til fradrag ev et evt. restoppgjør dersom

12 kommunen ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett for den resterende del av eiendommen. 2. Lyngen kommune påtar seg utgiftene til fradeling og overskjøting av den fradelte parsellen Når det gjelder resterende del av eiendommen ønsker Lyngen kommune å benytte seg av sin forkjøpsrett og dermed overta denne ihht. avtalens pkt. 9. Ved overtakelsen omgjøres den festede tomten som bygningen står på til selveiertomt med Lyngen kommune som hjemmelshaver. Det opptas forhandlinger med Røde Kors foreningene lokalt og på distriktsnivå om en evt. refusjon av tidligere kontanttilskudd og festetomt. På denne bakgrunn ble det den d..å gjennomført et drøftingsmøte med representanter fra Lyngen Røde Kors og Lyngen kommune med tanke på å finne fram til et evt. mellomlegg ved den kommunale overtakelsen av eiendommen. (Her vises det til pkt. 1b i vedtaket fra 30/5). I taksten fra så ble verdien satt laver en det som påhviler av lån på eiendommen, noe som i utgangspunktet gjør at det ikke kan bli snakk om et stort beløp i mellomlegg. Røde Kors gikk i sin tid inn i prosjektet med et kontant tilskudd på kr ,- samt at de opp gjennom årene har bidradd med både midler og utstyr til institusjonen. Det vil derfor ikke være urimelig om noe av dette ble kompensert til den lokale Røde Kors foreningen. ( Disse pengene vil i stor utstrekning komme den samme gruppen til gode som tidligere) Det er ikke tinglyst andre heftelser på eiendommen en de påhvilende lån, slik at mellomlegget blir mer en et moralsk anliggende når kommunen benytter seg av den forkjøpsretten som tidligere avtale mellom kommunen og Røde Kors foreningen gir kommunen rett til. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til det foranstående og er enig i at det uavhengig av at Røde Kors ikke har formelle krav mot kommunen så bør kommunen kompenser for Foreningens tidligere kontant tilskudd og bidrag til driften av den tidligere institusjonen, og vil tilrå følgende vedtak.. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommune løser ut Lyngen Røde Kors med et mellomlegg på kr ,- i forbindelse med overtakelsen av foreningens eiendom på Stigen. 2. Overtakelsen finansieres med låneopptak i Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den :

13 1. Lyngen kommune løser ut Lyngen Røde Kors med et mellomlegg på kr ,- i forbindelse med overtakelsen av foreningens eiendom på Stigen. 2. Overtakelsen finansieres med låneopptak i

14 14 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OVERORDNET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON I LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S OVERORDNET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OVERORDNET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON I LYNGEN KOMMUNE KS-Sekretariatet IKS Vedlegg: - Brev fra K-Sekretariatet dat Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Saksopplysninger: I møte under sak 12/05 behandlet kontrollutvalget den overordnete analysen for forvaltningsrevisjon. På grunnlag av analysen fastsatte kontrollutvalget forslag til Plan Jbr forvaltningsrevisjon i Lyngen kommune , Kontrollutvalget fattet slikt vedtak: I. Kontrollutvalget viser til kommunelovens 77 nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 9 og JO. I henhold til bestemmelsene fremlegger kontrollutvalget forslag til Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Lyngen kommune Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fa slikt v ed ta Kommunestyret fastsetter Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Lyngen kommune i samsvar med saksfremlegget. Eventuelle endringer i planperioden kan foretas av kontrollutvalget. 3. Følgende prosjekter prioriteres i perioden. I. Flat struktur veien å gå? Evaluering av to - nivåmodellen med vinkling på ledelse og økonomistyring..

15 2. Barnevernet Bygge- og anleggsprosjekter i Lyngen kommune. I hht. vedtaket oversendes kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon til kommunestyret for videre behandling. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til kommunelovens og forskriften om kontrollutvalg om framleggelsen forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Det er en slik plan i prioritert rekkefølge for de prosjekter kontrollutvalget har tilrådd som nå legges fram for kommunestyret til behandling. Administrasjonssjefen viser til forslaget og tilrår at kontrollutvalgets forslag tiltredes. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Kommunestyret tiltrer kontrollutvalgets vedtak i sak nr. 12/05

16 16 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: GODTGJØRELSE FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S S GODTGJØRELSE FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER GODTGJØRELSE FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER Vedlegg: - F-sak Saksopplysninger: Da saken ble behandlet i formannskapet , 96/05 sak ble den utsatt. Siden ordførerens og varaordførerens godtgjørelse skal vedtas av kommunestyret som en del av budsjett for 2006 fremmes saken på nytt. Her vises det i sin helhet til det som framgår av saksutredningen i F-sak 96/05 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til det foranstående og fremmer saken uten innstilling Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Behandling i formannskapet den : Forslag fra Ole A. Teigen. Godtgjørelsen for ordføreren settes til kr ,- i For 2007 fastsettes godtgjørelsen tilsvarende administrasjonssjefens lønn. Varaordførerens godtgjørelse settes til 20% av ordførerens godtgjørelse. Forslag fra Hans Karlsen:

17 Godtgjørelsen til ordføreren og varaordføreren beholdes tilsvarende 2005 ut denne kommunestyreperioden. VEDTAK: Ole A. Teigens forslag vedtatt mot to stemmer avgitt for Hans Karlsens forslag. 17 Vedtak i formannskapet den : Godtgjørelsen for ordføreren settes til kr ,- i For 2007 fastsettes godtgjørelsen tilsvarende administrasjonssjefens lønn Varaordførerens godtgjørelse settes til 20% av ordførerens godtgjørelse.

18 18 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. arbeidsmiljøutvalg /05 driftsutvalget /05 levekårsutvalget /05 eldrerådet /05 formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ØKONOMIPLAN INKL. ÅRSBUDSJETT 2006 SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, kap. 8 44, 45, 46 og 47. Sakens dokumenter: I KOMMUNEPROPOSISJONEN - Fylkesmannen i Troms ØKONOMI - INFO 1/2005 I ÅRETS REGULERINGSPREMIE OG Klp forsikring NESTE ÅRS FORSIKRINGSPREMIE I SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I PPT FOR BALSFJORD, STORFJORD PPT for balsfjord, Storfjord og Troms fylkeskommune OG TROMS FYLKESKOMMUNE I LYNGEN KOMMUNE - UTMELDING Fylkesmannen i Troms AV ROBEK U BUDSJETTSKRIV ØKONOMIPLAN Lyngen Kirkelig fellesråd og menighetsråd I PREMIESATS 2006 Statens pensjonskasse I SKJØNNSMIDLER FOR 2006 Fylkesmannen i Troms, samordn. U SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER 2006 Fylkesmannen i Troms I BUDSJETTSKRIV ØKONOMIPLAN Den Norske Kirke Lyngen kirkelig I X I KRITERIEDATA TIL INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNER 2006 KONSEKVENSJUSTERT ØKONOMIPLAN ETTEROPPGJØR KNYTTET TIL MOMSKOMPENSASJONSORDNINGE N I BUDSJETT REVISJON 2006 KomRev NORD fellesråd Kommunal og regionaldepartementet Kommunal og regionaldepartementet

19 S ØKONOMIPLAN BUDSJETTMØTE I ØKONOMIPLAN LYNGEN Lyngen kirkelige fellesråd KIRKELIGE FELLESRÅD I BUDSJETT FORSIKRING 2006 Kirkelig fellesråd I FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR DET ØKONOMISKE Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap OPPLEGGET FOR KOMMUNENE I FYLKESFORDELING AV ORDINÆRT Fylkesmannen i Troms SKJØNNSTILSKUDD 2006 I PENSJONSKOSTNADER FOR Statens pensjonskasse LÆRERE I GRUNNSKOLEN - ORDNING I STATENS PENSJONSKASSE X ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN X ØKONOMISK OG DEMOGRAFISK UTVIKLING I ETTEROPPGJØR Kommunal- og regionaldepartementet MOMSKOMPENSASJONSORDN ING - KORREKSJON AV OVERGANGSORDNING I 2005 S ØKONOMIPLAN FOR 2006/ ÅRSBUDSJETT 2006 S ØKONOMIPLAN INKL. ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Saksfremlegg økonomiplan Saksopplysninger: Etter kommunelovens 44 nr. 14 der det formannskapet som har ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyrets behandling av økonomiplan og årsbudsjett. Dette for å understreke planens karakter av å være et politisk dokument. Innstillingen fra formannskapet kan være delt. Samtlige forslag som er stemt over i formannskapet skal legges ut til offentlig ettersyn og skal framstilles i ett dokument. På bakgrunn av drøftinger i formannskapet, har administrasjonssjefen utarbeidet et forslag til økonomiplan for Lyngen kommune som legges fram for behandling i aktuelle politiske utvalg. Administrasjonens vurderinger: Det vises til vedlagte saksframlegg. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

20 20 I hht. saksutredningens pkt. 9. Behandling i arbeidsmiljøutvalg den : VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalget tiltrer administrasjonssjefens forslag til vedtak. Enst. Vedtak i arbeidsmiljøutvalg den : I hht. saksutredningens pkt. 9. Behandling i driftsutvalget den : Forlag fra driftsutvalget: Som innstillingen men med flg tillegg: 1. Gatelysene er tent i perioden Bevilgningen til gatelys kr 500 i 2006 videreføres på samme nivå i hele planperioden. 3. Driftsutvalget ber om at det gjøres en vurdering om behovet for å holde svømmehallene åpen 5 dager i uka på kveldstid. Driftsutvalget ber om at det fremmes en sak om dette til neste møte i utvalget. 4. Driftsutvalget ber om at det undersøkes mulighetene for innføring av gratis operativsystem (Linux). VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer forslaget. Enst Vedtak i driftsutvalget den : Som innstillingen men med flg tillegg: 1. Gatelysene er tent i perioden Bevilgningen til gatelys kr 500 i 2006 videreføres på samme nivå i hele planperioden. 3. Driftsutvalget ber om at det gjøres en vurdering om behovet for å holde svømmehallene åpen 5 dager i uka på kveldstid. Driftsutvalget ber om at det fremmes en sak om dette til neste møte i utvalget. 4. Driftsutvalget ber om at det undersøkes mulighetene for innføring av gratis operativsystem (Linux). Behandling i levekårsutvalget den : Forslag fra Rolf Johansen: Levekårsutvalget er opptatt av å finne måter å øke kommunens inntekter, samtidig som vi er engasjert i å effektivisere drifta. Som et ledd i dette arbeidet, ber vi formannskapet utrede å innføre skatt på veker og bruk i Lyngen kommune.

21 21 Forslag fra Sølvi Jensen: Levekårsutvalget ber formannskapet se på muligheten av å innarbeide en buffer for å ta høyde for evt renteøkning i Forslag fra Rolf Johansen: Levekårsutvalget ber administrasjonssjefen utrede etablering av sykestue-plasser i Lyngen. Forslag fra Rolf Johansen: Levekårsutvalget ber administrasjonssjefen orientere som situasjonen i ambulansestjenesten i Lyngen slik den er i dag og hvilke forslag om framtidig struktur som er fremmet. Forslag fra Sølvi Jensen: Smertepumpe ytre Lyngen føres opp på investeringsbudsjettet med kr 10 i 2006, kr 5 i 2007, kr 5 i 2008 og kr 10 i Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling samt forslagene fra Sølvi Jensen og Rolf Johansen. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling og forslagene fra Sølvi Jensen og Rolf Johansen. Enst. Vedtak i levekårsutvalget den : I hht. saksutredningens pkt. 9 med flg tillegg: Levekårsutvalget er opptatt av å finne måter å øke kommunens inntekter, samtidig som vi er engasjert i å effektivisere drifta. Som et ledd i dette arbeidet, ber vi formannskapet utrede å innføre skatt på veker og bruk i Lyngen kommune. Levekårsutvalget ber formannskapet se på muligheten av å innarbeide en buffer for å ta høyde for evt renteøkning i Levekårsutvalget ber administrasjonssjefen utrede etablering av sykestue-plasser i Lyngen. Levekårsutvalget ber administrasjonssjefen orientere som situasjonen i ambulansestjenesten i Lyngen slik den er i dag og hvilke forslag om framtidig struktur som er fremmet. Smertepumpe ytre Lyngen føres opp på investeringsbudsjettet med kr 10 i 2006, kr 5 i 2007, kr 5 i 2008 og kr 10 i Behandling i eldrerådet den : Eldrerådet tiltrer administrasjonssjefens innstilling til årsbudsjett 2006 og økonomiplan slik innstillingen framkommer i pkt.9 i administrasjonssjefens innstilling.

22 Da det i forslaget er innarbeidet en reduksjon innenfor plei- og omsorg, ( den vesentligste dele ved reduksjon av årsverk) må eldrerådet be om at det nøye følges om denne innsparingen får negative konsekvenser for brukerne. Eldrerådet ber om å bli fortløpende orientert om hvordan driftsendringene innenfor pleieog omsorg slår ut ettersom de blir iverksatt etter at Lyngstunet er innflyttet og tatt i bruk. Ellers vises det til levekårsutvalgets vedtak. 22 Vedtak i eldrerådet den : Eldrerådet tiltrer administrasjonssjefens innstilling til årsbudsjett 2006 og økonomiplan slik innstillingen framkommer i pkt.9 i administrasjonssjefens innstilling. Da det i forslaget er innarbeidet en reduksjon innenfor plei- og omsorg, ( den vesentligste dele ved reduksjon av årsverk) må eldrerådet be om at det nøye følges om denne innsparingen får negative konsekvenser for brukerne. Eldrerådet ber om å bli fortløpende orientert om hvordan driftsendringene innenfor pleieog omsorg slår ut ettersom de blir iverksatt etter at Lyngstunet er innflyttet og tatt i bruk. Ellers vises det til levekårsutvalgets vedtak. Behandling i formannskapet den : Driftsbudsjettet: Som tillegg til innstillingen tas inn godtgjørelsen til ordfører og varaordfører Godtgjørelsen for ordføreren settes til kr ,- i Godtgjørelsen for varaordføreren settes til 20% av ordførerens godtgjørelse (kr ,-). Varaordføreren oppebærer ingen møtegodtgjørelser eller evt. ledergodtgjørelser. Forslag fra Anette Holst: Forslag 1 og Økt bevilgning til ungdomsrådet kr ,-. 2. Økt driftstilskudd til teknisk drift kr ,- (tas inn ved vakanser) Forslag fra Werner Kiil: Forslag 3 Det settes av kr ,- til næringsutvikling jfr. bl.a. situasjonen i Ytre Lyngen. Rammetilskuddet økes med kr ,-. Bruken av midlene ses i sammenheng med næringsfondene. Evt. støtte til melkekvoter vurderes også i denne forbindelse. Kr ,- dekkes over disposisjonsjonsfondet. Forslag fra Sølvi Jensen: Forslag 4 Kr ,- avsettes til innkjøp av smertepumpe til Ytre Lyngen, dekning disposisjonsfondet. Investeringsbudsjettet: Forslag fra Hans Karlsen: Forslag 5 Kr. 1,5 mill. settes av til utbedring av kommunale veier, dekks ved økt låneopptak.

23 23 Forslag fra Reidar Lund: Forslag 6 Kr. 1,0 mill. settes av til opparbeidelse av Nord-Lenangen Kirkegård, dekkes ved økt låneopptak. VEDTAK: Forslag 1 fra Anette Holst vedtatt enst. Forslag 2 fra Anette Holst vedtatt, enst Forslag 3 fra Werner Kiil vedtatt, enst Forslag 4 fra Sølvi Jensen vedtatt, enst Forslag 5 fra Hans Karlsen vedatt, enst Forslag 6 fra Reidar Lund vedtatt, enst. Vedtak i formannskapet den : I hht. saksutredningens pkt. 9. Med de endringer av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet de vedtatte tillegg innebærer.

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06.

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag 18.06.07 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer