bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes"

Transkript

1 bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes STAKKEN er i sort damask, mens jakken er i vadmel. Det er en åpen trøye med perlebrodert bringeklut festet innenfor livet. Foto: Scandinavian Folklore/Laila Duràn Hardanger HARDANGER-BUNADEN ble den første populære bunaden i tiden før unionstiden. Den har eksistert i ubrutt tradisjon. Foto: Svein Brimi 114 HJEMMET NR. 20/12

2 bunad fra Gol og Hemsedal, Nedre Hallingdal. Her blir tyngden av stakken båret på skuldrene, og slik sett er den svært funksjonell. Forkle til festbunaden innes i to hovedtyper: blomstrete og rutete. Nedre Hallingdal Gudbrandsdalen gudbrandsdalens festbunad fra Dette er den første versjonen som ble utformet. Sandar i Vestfold bunaden fra Sandar er en uvanlig variant fra Vestfold. Den har brokadeliv med sort bunn. Stakken kan være rød eller sort ulldamask. Er den sort, er kanten nederst grønn. Forkleet er i hvit bomull med brodert blomsterranke nederst. Luen er i silkedamask og har samme farge som stakken. Man skal lete len ge for å fin ne større kjærlighet til en nasjonaldrakt enn den vi nord menn har til våre bu na der. På 17. mai kan vi gle de oss over alle de vak re drak te ne mens vi prø ver å gjet te hvor eie ren har sine røt ter. Tekst: Monica Aafløy Hansen HJEMMETREPORTASJE Det er ikke man ge som N pynter seg i nasjonaldrakter med en slik gle de som oss nord menn. I and re land i Norden, og el lers i Eu ro pa, er folke drak ter bare for spe si elt interesserte, noe man tar på seg om man danser folkedans. I Norge, derimot, er bunaden en fest drakt som tas frem ved de store anledninger som bryllup, dåp og kon fir ma sjon, og ikke minst 17. mai bunaddagen over alle bunad-dager. Bunaden er blitt allemannseie, i alle fall blant kvin ner. Det er ikke få unge da mer som får drakten i konfirmasjonsgave. Over 60 pro sent av nor ske kvin ner har bu nad, og nes ten HJEMMET NR. 20/12 115

3 Nordmøre bunaden er utarbeidet av Heimen i Oslo omkring 1920, men bunaden ble ikke ferdig utviklet før på 1980-tallet. Det finnes to typer forklær, et rutet og et hvitt med hvitsøm. Det hvite regnes som eldst. Nordmøre har sterke tradisjoner i hvitsøm, noe som tydelig gjenspeiles i bunaden. Foto: Scandinavian Folklore/Laila Duràn bunader_ Vi els ker Dovrebunad dovrebunaden ble laget omkring fasongen er den tradisjonelle livkjolen og kommer i enten sort eller blått ullstoff. broderiene er tatt fra en gammel lue. Foto: Norsk Flid Lillehammer/Kristin Hovde 116 HJEMMET NR. 20/12

4 grafferbunaden ble til først på tallet, basert på en gammel, grå stakk fra Graffer gård i Lom. Bunaden regnes som ferdig utviklet i 1952 og har vært et forbilde for mange andre bunader. Foto: Norsk Flid Lillehammer/ Kristin Hovde Grafferbunad Ny bunad 100-ÅrSbunaden er designet av Eva Lie i forbindelse med 100-årsfeiringen av unionsoppløsningen. Fargene er sort, rødt og gyllent, og stoffene er silke, bomull og ull. Akerbunad akerbunaden ble lansert i 1997 og har sitt utgangspunkt i stoff som ble laget Bunaden er en frikomposisjon, men den beholder moten som var aktuell da stoffene ble vevd. Bomullsforkleet kan variere veldig fra blomstret, stripet eller annet mønster. Forklær i ensfarget bomullssateng brukes også. 10 pro sent av men ne ne. Selv om det ikke er van ske lig å konsta te re på 17. mai at manns bunad er i ferd med å bli mer popu lær, er det alt så et styk ke igjen til at det er like man ge mannsdrakter som kvinnedrakter, sier konservator Anne Kristin Moe ved Fol ke mu seet i Oslo. Hun for kla rer det te med at bu na den har en ene stå en de popularitet her i landet med at vi er en ung na sjon, men at vi har lange bunadtradisjoner. Den ne kom bi na sjo nen er spe si ell, og den skil ler oss fra andre europeiske nasjoner, sier hun. Stadig flere bunader Den før s te bu na den som ble tatt i bruk i Nor ge, kom fra Hard an- ger. Det var på slut ten av 1800-tallet, og da sy ntes alle nor ske kvinner at de kun ne bru ke den, ikke bare de som fak tisk kom fra Hardanger. Bunaden var norsk, og det var det som be tyd de noe. Men et ter hvert kom det så mange dårlige etterligninger at den mistet sin popularitet. Sene re kom Hallingbunaden i skud det, så bro der te liv kjo ler som Grafferbunaden, og fra 1970-tal let har bel te stak ken vært den som flest har hatt lyst på. For selv om de fles te vel ger bu na der fra der de kom mer fra, er det li ke vel tren der i bunadvalget. Fol ke drak ter har jo alle land hatt, men bu nad som fe no men oppsto på slut ten av 1800-tal let som ut trykk for øns ke om na- HJEMMET NR. 20/12 117

5 Gammel valdresbunad DENNE BUNADEN ble skapt så tidlig som i Lages i sort eller blått ullstoff. Livkjolesnittet dannet mønster for svært mange bunader. Broderiene er tatt fra en gammel lue og et sjal. Foto: Scandinavian Folklore/Laila Duràn bunader_ Vi els ker Beltestakk HER ER DEN populære beltestakken fra Telemark. Den har fått navnet sitt etter det brede, brikkevevede beltet, en gammel teknikk fra vikingtiden. Beltestakken var i bruk som folkedrakt fra rundt 1850 til ca. 1900, og ble ikke tatt opp igjen som bunad før på 1960-tallet. Foto: Svein Brimi 118 HJEMMET NR. 20/12

6 Huldas bunad HULDA GARBORG kjempet mot korsettet og tok utgangspunkt i bunader fra Gol og Hallingdal da hun laget sin bunad i Vest-Telemark PÅ BEGYNNELSEN av 1900-tallet var det viktig å få frem igjen den særpregede norske rosesømmen, noe denne bunaden bærer preg av. Forkleet er i samme stoff som stakken. Rondastakk DET ER MANGE ulike mønstre, materialer og snitt til denne livkjolen i dag, i både ull og bomull. Foto: Norsk Flid Lillehammer/ Kristin Hovde På våre nettsider kan du nå vise frem dine flot tes te bunadbilder. Alle bil der som las tes opp, blir syn li ge på si den. Samtidig blir du med i trek nin gen av våre flot te pre mi er. HJEMMET NR. 20/12 3 premier à kr 980! PRAKTBOK: Konservator Anne Kristin Moe og fo to graf Lai la Duràn har la get boken «Scandinavian Folklore» i to bind. Bil de ne fra bo ken stil les også ut på Fol ke mu seet i Oslo fra 13. mai. Vinnerne får begge bøkene. FARGERIK NYHET: I disse dager lanserer Le Creuset sine fargerike karafler i stentøy, som kommer i to stør rel ser (350 ml og 750 ml). Vin ne rne får hvert sitt sett med én li ten og én stor ka raf fel. 5 premier à kr 648! Verdi kr 1000! Konkurranse: Vis frem bu na den din! KAMERA-MOBIL: Doro PhoneEasy 515 er en en kel og bru ker venn lig mobiltelefon. Den har et godt kamera og tydelig fargedisplay. Telefonen har eks tra sterk og klar lyd og lang bat te rilevetid. Vi trekker én vinner. sjo nal selv sten dig het. I ti den frem mot 1905 var bu na den et radikalt symbol. Siden er bunaden blitt løs re vet fra po li tikk. I dag går man i bu nad uav hengig av politisk ståsted, forklarer Moe. På 1970-tal let kom det en ny bu nadbøl ge med bygdebevegelsen. Den lo ka le til hø rig heten ble vik ti ge re enn den nasjo na le, slik det had de vært tid li ge re. Det ble vik tig å vise hvor i Nor ge man kom mer fra. Trenden fortsetter fordi det utvikles stadig flere bunader. Vi flyt ter mer på oss og har et be hov for å vise hvor vi kom mer fra. Nå er det ikke så vik tig å vise at man kom mer fra Hor da land, men hel ler fra Sørfjorden i Hardanger, mener Anne Kris tin Moe. 119

7

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Toppøkonomer sier nei til vekst

Toppøkonomer sier nei til vekst Globalt Når Nr. 10 4/6 1993 SSN: 0802-5924 0 Stoltenberg: Ledigheten vanskeliggjør iiljøarbeid side 3 Kritiserer Gro og Gunnar Toppøkonomer sier nei til vekst Vi må ha Økonomisk vekst for å løse miljøproblemene!

Detaljer

Kostymekompendium. 1202 -Kongen er død - lenge leve kongen. Tilrettelagt av: Petter Bøckman & Stian Green

Kostymekompendium. 1202 -Kongen er død - lenge leve kongen. Tilrettelagt av: Petter Bøckman & Stian Green Kostymekompendium 1202 -Kongen er død - lenge leve kongen. Tilrettelagt av: Petter Bøckman & Stian Green 1202 Kongen er død lenge leve kongen Farger, pynt og kanting Nok et eksempel på bysantisk mote.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005 Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Etter 60 år i mørke skimter Edla i dag litt lys Det blåser friskt inn fra

Detaljer