Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling"

Transkript

1 Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

2 Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også blant de yng ste står pa pi ret ster kest. Det te kom mer fram i en spør re un der sø kel se Sentio Re search har gjort for Trøn der-avisa. 883 per so ner i Nord-Trøn de lag ble spurt om sitt for hold til fylkesavisa. Hele 81 pro sent av de spur te sva rer at de fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir. Ni pro sent fore trek ker å lese Trøn der-avisa på net tet. Det te vi ser at pa pir avi sa fort satt er et godt pro dukt som fal ler i smak hos våre le se re, sier sjef re dak tør Arve Lø berg. Han me ner en del av for kla rin gen på pa pir avi sas ster ke po si sjon er gjen kjen ne lig he ten. Le ser ne kjen ner Trøn der-avisa på pa pir godt. Når du skal opp da te re deg raskt vet du hvor du fin ner det du vil, en ten det er ny he ter, me nin ger, sport, døds an non ser el ler Pon dus, sier Lø berg. Lys fram tid Det er ikke over ras ken de at pa piravi sa står ster kest blant de eld ste i un der sø kel sen. Blant de over 60 år fore trek ker 89 pro sent av de spur te pa pir avi sa, mens 4 pro sent fore trekker net tet. Da er det hel ler mer over ras ken de for man ge at også de yng ste fore trekker Trøn der-avisa på pa pir frem for nett. 62 pro sent av de spur te un der 30 år sier at de helst vil ha fylkesavisa på pa pir. 26 pro sent av de un der 30 fore trek ker å lese Trøn der-avisa på nett. At pa pir avi sa står så sterkt blant de yng ste er noe som gle der sjef redak tø ren. At de unge fore trek ker pa pir avis er vel dig po si tivt. Det gir oss enda ster ke re tro på fram ti da til pa pir avisa, sier Lø berg. Best på Nord-Trøn de lag For med jev ne mel lom rom kom mer pa pir avi sas døds dom. Le ser ne skal visst være på flukt bort fra pa pir medi ene. De stør ste riks- og løs salgs avise ne, for eks em pel VG, Dag bla det og Af ten pos ten, mis ter man ge le sere. Samtidig ser vi at mind re avi ser står stø di ge re. Vi mis ter også noen le se re, men ikke dra ma tisk man ge, sier Lø berg. Det er jo in gen som er så gode på å dek ke Nord-Trøn de lag som Trønder-Avisa, un der stre ker han. I takt med le ser ne Selv om Lø berg ser med gle de at papir avi sa står sterkt, er han opp tatt av at de gode tal le ne ikke må bli en hvi le pu te. For det er vik tig for Trøn der-avisa å være i takt med le ser ne. Der for ble det i sam me un der sø kel se spurt om hva le ser ne vil ha mer el ler mind re av. Noen sig na ler er helt ty de li ge på tvers av stoff om rå de ne. Det nære og al min ne li ge stof fet går igjen. Folk vil lese mer om bredde id rett, bar ne id rett, lo ka le ny he ter og hver dags his to ri er, for tel ler Løberg. Re sul ta te ne fra un der sø kel sen blir tatt med inn i stoff pro duk sjo nen og lig ger i re dak tø re nes bak ho der når sa ker skal pri ori te res og pla ner skal leg ges. Styr ker le ser pa ne let Samtidig som Trøn der-avisa har gjen nom ført spør re un der sø kel ser har me die hu set også gjen opp li vet leser pa ne let. Det er in gen tvil om at det er våre le se re som er det vik tig ste for oss. Der for er det vik tig for oss å være i takt med le ser ne, for kla rer Lø berg. I le ser pa ne let in vi te res le ser ne til å si hva de me ner om ar tik ler og annon ser i Trøn der-avisa, en ten det er i pa pir avi sa el ler i nett avi sa. Det gir oss ver di ful le til ba ke meldin ger og vi ser hva våre le se re vil ha mer el ler mind re av. Samtidig er det nyt ti ge til ba ke mel din ger til journa lis te ne, de kan se hvil ke grep som fak tisk fun ge rer. For å be løn ne del ta ker ne i le ser pane let de les det to gan ger i året ut et ga ve kort på kro ner til en hel dig pa nel del ta ker.!har du lyst til å være med i leserpanelet og påvirke Trønder-Avisas utvikling? Meld deg inn på 2 annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER 2012

3 r Vet ikke: 1 % Begge deler: 9 % Nett: 9 % Papir: 81 % Foretrekker du Trønder-Avisa på nett eller papir? For bare kr 2,77 pr. dag Vil du ha både pa pir og di gi tal ut ga ve av avi sa? For kr 2,77 pr. dag el ler 83 kro ner pr. må ned får du som fast le ser av avi sa til gang til di gi tal ut ga ven helt fra In gen an nen avis kan til by deg en slik di gi tal pak ke til de fas te le ser ne. Vi vet at man ge rei ser mye og vil ha til gang til pa pir avi sa der de til en hver tid be fin ner seg. Samtidig er det man ge som vil ha mu lig heten til å sjek ke sa ker som sto på trykk for tre må ne der si den, el ler i 2010 el ler i 1994 el ler Nå får du det te gjen nom å kjø pe full pak ke, som vil si pa pir og di gi talut ga ve. Vi lan ser te tid li ge re i år avis his to rien som et eget pro dukt. Nå leg ger vi inn det te som en del av di gi talpro duk tet for å til by våre fas te le se re mer ver di på det fas te abonne men tet. Samtidig gjør vi avis arki vet søk ba rt både via Iphone og Ipad. Er du eks tra nys gjer rig kan det også løn ne seg å be ta le kr, 2,77 eks tra pr. dag for du får di gi talut ga ven et halvt døgn før du får pa pir avi sa i post kas sen. Vi hå per du vil set te pris på våre nye til bud. Arve Lø berg, sjef re dak tør annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER

4 SIDE 6 OG 7 UKE 47 NOVEMBER SIDER COACHENES INNTOG 12 17: Øyvind Skarstad coachet Vegard Forbord til suksess. lørdag 24. november 2012 uke 47 nr. 275 løssalg 25,00 TRØKKER TIL Eldar Rønning lærte tidlig at skal det bli resultater, må man trøkke til fra start. PORTRETTET SIDE SJOKKRAPPORT: Fra 23 til 6 kommuner Ny rapport: At dagens kommunestruktur med 23 kommuner i Nord-Trøndelag neppe er egnet for fremtiden, er ikke spesielt omstridt. Men til og med Frp får bakoversveis når forskerne Geir Vindan (bildet) og Magne Langset legger spesielt vekt på to strukterer: 6 eller 3 storkommuner. Må gjøre noe: Ordførere på gårsdagens KS-konferanse er stort sett enige i at dagens kommunekart må tegnes om. Vi skjønner alle sammmen at vi må gjøre noe. Og det er bedre at vi gjør noe før vi blir pålagt å gjøre det, sier ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan. FOTO: HARALD SÆTERØY Fikk tillatelse til å bygge LEVANGER: Endelig kan Tina Elden, Tore Kristian Aune og datteren Lotta sette opp drømmehuset i Levanger. De vant den lange byggestriden med naboen. SIDE kr til nr VERDAL: Christina Wallum Langland ble medlem nr i Coop Inn-Trøndelag. I går fikk hun gavekort på kroner dagen før hun fylte 20 år. SIDE 36 OG 37 Bardal sikret lagseieren LILLEHAMMER: Anders Bardal sikret lagseieren i hopp. Neste gang menn og kvinner konkurrerer sammen, er det VM-medaljer det skal kjempes om. SIDE 26 OG 27 Selge bolig? Verdal Levanger Jeg tror fortsatt at vi spiller en viktig rolle for folk som bor nord i Trøndelag. 3,60% Fastrenteinnskudd KOMMENTAR Arve Løberg 3,60 % p.a. eff. rente. Kun 12 mnd bindingstid, minimum kroner. Les mer på smn.no Torhaugen 14, Åsen Reinsholm 16 E, Reinsholm, Verdal Visning: Onsdag kl Visning: Tirsdag kl Slik blir abonnementspakkene i 2013 Fra 1. ja nu ar lan se rer vi et nytt og bed re til bud til deg som abon nent på Trøn der-avisa. Nå kan du lese alt fra mor gen da gens avis, til fjor årets avi ser hvor du vil, når du vil. All tid. Pa pir avi sa vil fort satt være Trønder-Avi sas lo ko mo tiv og ho ved produkt, men fra nytt år pre sen te rer vi fle re nye abon ne ments pak ker som vi tror vil gi deg som kun de et bed re til bud. Vi øns ker å gi deg som kunde en mer ver di på våre pro duk ter og abon ne ment skred der sydd for deg. Det te be tyr at vi øns ker å gi et godt til bud til våre tro fas te le se re. Samtidig hå per vi at de som ikke abon ne rer på oss i dag sy nes vårt nye abon ne ments til bud er mer attrak tivt enn tid li ge re, og øns ker å bli abon nent hos oss. «Full pak ke» Avis ar ki vet vil fra nytt år være en in te grert del av abon ne ments produk te ne, sam ti dig sen ker vi pri se ne be ty de lig for dem som abon ne rer på både pa pir, di gi tal og avis ar ki vet. I 2012 måt te du be ta le kro ner for ett års til gang på avis ar ki vet i til legg til 600 kro ner for til gang på e-avi sa hvis du var pa pir kunde. Nå slip per du med halv par ten. Nå sam ler vi alt i et abon ne ment som vi har valgt å kal le «Full pakke». Det te er abon ne men tet for deg som vil ha til gang til alt, hele ti den, hvor som helst. Med abon ne men tet «Full pak ke» får du til gang til både pa pir avi sa, e-avi sa og alle tid li gere ut ga ver av avi sa. Det be tyr at du til en hver tid kan lese da gens avis, gårs da gens avis, for ri ge må neds avis, to el ler tre år gam le avi ser ja, avi ser helt til ba ke til 1864 om du skul le øns ke det. Hvis du al le re de er abon nent på pa pir avi sa i dag, får du fra nytt år til gang til e-avi sa og hele avis ar kivet for kun 2,77 kro ner pr. dag el ler 83 kro ner må ne den. Det be tyr at du i til legg til å få pa pir avi sa le vert i post kas sa, har da gens ut ga ve av avisa samt alle tid li ge re ut ga ver helt til ba ke til 1864 til gjen ge lig til enhver tid på din PC, ipad el ler iphone. Du vil også kun ne søke i avis ar ki vet, og fin ne sa ker om deg selv, fa mi lie, ven ner el ler and re in ter es san te ting fra i fjor, ti år si den, el ler seks ti år si den. Mu lig he te ne er uen de li ge. Les «mor gen da gens» avis i dag Som om ikke det var nok, så vil du også kun ne lese «mor gen da gens» avis før du leg ger deg. Vel å merke hvis du er oppe sent. For fra 1. ja nu ar vil vi pub li se re pa pir avi sa di gi talt så fort den har gått i trykken. Det vil si at du vil kun ne lese «mor gen da gens» avis al le re de rundt klok ka halv ett på nat ta. Fem seks ti mer tid li ge re enn du får den hjemme i post kas sa. Og det te til mye lave re pris enn til sva ren de kos tet tid li ge re. Skul le du øns ke å få bare den digi ta le ut ga ven og ikke pa pir i det hele tatt be ta ler du bare 8,60 kroner pr. dag i Da får du den digi ta le ut ga ven av da gens avis, og du får full til gang til alle avi se ne helt til ba ke til Fle re abon ne rer på avi sa kun lør da ger. Der for in trodu se rer vi også et eget til bud til de som fort satt øns ker avi sa på lør dager, men sam ti dig vil ha full til gang di gi talt. Med vårt abon ne ment «Digi tal & lør dag» får du avi sa i postkas sa hver lør dag, sam ti dig som du har til gang til den di gi ta le ut ga ven av pa pir avi sa hver dag, hele uka. For våre be drifts kun der lan se rer vi til bu det «Be drift eks tra». I til legg til å få pa pir avi sa man dag til fre dag, gir vi be drif ten fem til gan ger til e-avi sa og avis ar ki vet. For bare 16,66 kro ner da gen får be drif ten til gang til hele fem ver sjo ner av e-avi sa og hele avis ar ki vet, sam ti dig som den gode gam le pa pir avi sa blir le vert i post kas sa hver uke dag. Vi i Trøn der-avisa hå per våre lese re set ter pris på våre nye til bud, og blir med oss vi de re inn i frem tiden.!hvis du allerede er abonnent på papiravisa i dag, får du fra nyttår tilgang til e-avisa og hele avisarkivet for kun 2,77 kroner pr. dag eller 83 kroner måneden. 4 annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER 2012

5 nye abonnementspakker full pakke 3500,- Les avisa hvor du vil, når du vil! Med "Full pakke" får du avisa rett hjem i postkassa seks dager i uka, samt tilgang til vår digitale versjon av papiravisa og hele vårt rikholdige arkiv helt tilbake til 1864 for kun 3500 kroner* i året. papir 2500,- Din faste følgesvenn ved frokostbordet! Få papiravisa levert i din postkasse grytidlig 6 dager i uka for kun kroner i året. digital 2600,- Lever du i den digitale verden? Da kan du få papiravisa digitalt på din PC, iphone eller ipad, og tilgang til hele vårt rikholdige arkiv for kun 2600 kroner i året. lørdag 1300,- Helgekos! Få lørdagsutgaven av avisa og lørdagsbilaget Pluss+ rett hjem i postkassa hver lørdag hele året for kun 1300 kroner i året. digital og lørdag 3000,- Under 10,- dagen Mye på farten? da er abonnementspakken "Digital & lørdag" abonnementet for deg. Da får du lørdagsutgaven av avisa rett hjem i postkassa hver lørdag hele året, og mens du har full tilgang til papiravisa digitalt og vårt rikholdige arkiv resten av uka. Dette for kun 3000 kroner** i året. *Papirabonnement: 2500 kroner digitalabonnement: 1000 kroner **Papirabonnement: 1300 kroner digitalabonnement: 1700 kroner For bestilling eller spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter på telefon (man-fre, 8-16) eller e-post annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER

6 Fylkets beste kan for markedsføring In gen i Nord-Trøn de lag kan måle seg med Trøn der-avi sas mar keds fø rings ka na ler. I Nord-Trøn de lag er det inn byg ge re over 12 år. Fler tallet av dis se nås enk lest gjennom Trøn der-avi sas ka na ler. Med le se re av pa piravi sa og le se re på nett avi sa hver dag, pluss over ukent li ge bru ke re på mo bil, er det in gen andre mar keds fø rings ka na ler i fyl ket som når så man ge nord trøn de re som Trøn der-avisa. I våre bes te kom mu ner, for eksem pel In der øy, når vi nes ten ni av ti inn byg ge re dag lig, for tel ler salgs- og mar keds sjef Ha rald Hu stad. Pri vat per so ner og be drif ter Man ge be drif ter i fyl ket gjør mye av sin mar keds fø ring i Trøn der-avisa, men også pri va te har gode mu lig heter i fylkesavisa. Trøn der-avisa har et sam ar beid med det aner kjen te nett ste det Finn. no. Den bes te mar keds fø rings pak ken for pri va te er uten tvil kom bi na sjonen av an non ser i pa pir avi sa til Trønder-Avisa og på nett si de ne til Finn. no, for tel ler Hu stad. På våre nett si der, kan du selv be stil le an non se ne, legger han til. Stil lings an non ser Også for stil lings an non ser er kombi na sjo nen av Finn.no og Trøn der- Avisa uvur der lig, me ner Hu stad. Med Finn.no når du po ten si el le an sat te uten for fyl ket. Med Trøn der- Avisa når du dine fram ti di ge an sat te i Nord-Trøn de lag, også de som ikke nød ven dig vis er på ak tiv le ting et ter ny jobb. Samtidig me ner han at stil lingsan non ser er god pro fi le ring og merke va re byg ging. De fles te be drif ter som sø ker nye an sat te er so li de sel skap i vekst, så det er gode sig na ler å sen de ut. Og mar keds fø ring hand ler vel dig mye om mer ke va re byg ging. Han sier mer ke va re byg ging er noe som fore går over tid. Når mer ke va rer skal byg ges og ved li ke hol des er det vik tig med en kon ti nu er lig til ste de væ rel se i folks be visst het, un der stre ker Hu stad. To tal le ve ran dør Trøn der-avisa le ve rer ikke bare markeds fø rings ka na ler. Iføl ge Hu stad ser fle re og fle re kun der nyt ten av å bruke kom pe tan sen i hu set ak tivt. Sta dig fle re bru ker oss som råd giver in nen det to ta le mar keds fø ringsar bei det. Vi kan hjel pe til med alt en be drift kan ha be hov for in nen markeds fø ring. Det være seg an non ser, ban ne re, T-skjor ter, web si der, markeds fø rings pla ner el ler kampanjeplanlegging vi kan hjel pe med nær sagt hva som helst, sier salgs sje fen. Når fle re enn pos ten In gen avis i Nord-Trøn de lag har så lav kon takt pris (pri sen for hver person en an non se når) som Trøn der- Avisa. Og ikke en gang Pos ten kan måle seg med hvor man ge per so ner som nås i kjer ne om rå det. Vi har et eget dis tri bu sjons selskap som sør ger for at le ser ne får avi sa til fro kos ten. Det gir oss sam tidig et kon kur ran se for trinn, for tel ler Hu stad. Man ge har nem lig re ser vert seg mot å få uad res sert re kla me i pos ten. I Stein kjer, Lev an ger, Ver dal og In der øy har 52 pro sent av be folk ningen re ser vert seg mot uad res sert rekla me el ler har pla ner om å gjø re det. Trøn der-avisa på pa pir og nett har iføl ge de of fi si el le tal le ne en dag lig dek ning på 77,5 pro sent i de sam me kom mu ne ne. Det be tyr at an non sører kan nå langt fle re gjen nom våre ka na ler enn de kan gjen nom van lig post dis tri bu sjon, sier Hu stad mo bil bru ke re I til legg vi ser en ry ken de fersk under sø kel se fra Nor fak ta at dek nin gen tro lig er noe stør re enn de of fi si el le tal le ne vi ser. Nor fak ta un der søk te dag lig dekning på pa pir, PC, nett brett og mo bil. I Stein kjer er den på 85 pro sent, 76 pro sent både i Lev an ger og Ver dal, og på hele 87 pro sent i In der øy, for tel ler Hu stad. Mo bil tal le ne er nem lig ikke in kludert i de of fi si el le tal le ne. Trøn der-avisas in ter ne sta tis tikk vi ser at an tall ukent li ge bru ke re på mo bil ut ga ven er i kraf tig vekst, og de se nes te tal le ne vi ser at over uni ke bru ke re er inn om mo bil ut ga ven i lø pet av ei uke. Kon ti nu er lig ut vik ling I til legg til god dek ning i Nord-Trøn delag er Trøn der-avisa del ei er av sel skapet Trøn de lags pak ken, et sel skap som sel ger an non se plas ser i 13 avi ser og 9 nett avi ser i Nord- og Sør-Trøn de lag. Gjen nom Trøn de lags pak ken har vi mu lig he ter til å ska pe mar keds førings pak ker i hele Midt-Nor ge, både på nett og pa pir, un der stre ker Hu stad. I mai lan ser te Trøn der-avisa sin nye nett avis. Nå job bes det med en ny mo bil ut ga ve som skal lan se res nes te år. Den nye mo bil ut ga ven vil gi annon sø re ne bed re ef fekt. Samtidig jobber vi sta dig med pro dukt ut vik ling i pa pir avi sa. Vi sør ger kon ti nu er lig for mest mu lig ef fekt og opp merk som het til våre kun der, sier han. Trøn der-avi sas mar keds av de ling er bredt sam men satt av mar keds konsu len ter med so lid er fa ring fra bransjen og fag lig kom pe tan se in nen for fa get mar keds fø ring. Vi hjel per gjerne be drif te ne i Nord-Trøn de lag med ar bei det med ak ti vi tets- og mar kedsfø rings pla ner for nes te år, leg ger Hustad til. 6 annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER 2012

7 SIDE 6 OG 7 UKE 47 NOVEMBER 2012 aler 24 SIDER COACHENES INNTOG 12 17: Øyvind Skarstad coachet Vegard Forbord til suksess. lørdag 24. november 2012 uke 47 nr. 275 løssalg 25,00 TRØKKER TIL Eldar Rønning lærte tidlig at skal det bli resultater, må man trøkke til fra start. PORTRETTET SIDE SJOKKRAPPORT: Fra 23 til 6 kommuner Ny rapport: At dagens kommunestruktur med 23 kommuner i Nord-Trøndelag neppe er egnet for fremtiden, er ikke spesielt omstridt. Men til og med Frp får bakoversveis når forskerne Geir Vindan (bildet) og Magne Langset legger spesielt vekt på to strukterer: 6 eller 3 storkommuner. Må gjøre noe: Ordførere på gårsdagens KS-konferanse er stort sett enige i at dagens kommunekart må tegnes om. Vi skjønner alle sammmen at vi må gjøre noe. Og det er bedre at vi gjør noe før vi blir pålagt å gjøre det, sier ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan. FOTO: HARALD SÆTERØY Fikk tillatelse til å bygge LEVANGER: Endelig kan Tina Elden, Tore Kristian Aune og datteren Lotta sette opp drømmehuset i Levanger. De vant den lange byggestriden med naboen. SIDE kr til nr VERDAL: Christina Wallum Langland ble medlem nr i Coop Inn-Trøndelag. I går fikk hun gavekort på kroner dagen før hun fylte 20 år. SIDE 36 OG 37 Bardal sikret lagseieren LILLEHAMMER: Anders Bardal sikret lagseieren i hopp. Neste gang menn og kvinner konkurrerer sammen, er det VM-medaljer det skal kjempes om. SIDE 26 OG 27 Selge bolig? Verdal Levanger Jeg tror fortsatt at vi spiller en viktig rolle for folk som bor nord i Trøndelag. 3,60% Fastrenteinnskudd KOMMENTAR Arve Løberg 3,60 % p.a. eff. rente. Kun 12 mnd bindingstid, minimum kroner. Les mer på smn.no Torhaugen 14, Åsen Reinsholm 16 E, Reinsholm, Verdal Visning: Onsdag kl Visning: Tirsdag kl !Den nye mobilutgaven vil gi annonsørene bedre effekt. Samtidig jobber vi stadig med produktutvikling i papiravisa. annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER

8 Misfornøyd: 6 % Hvor fornøyd er du med Pluss? Både og: 23 % Fornøyd: 71 % fornøyd: Designsjef Annette Lysberg Gundersen og magasinredaktør Heidi Stiklestad er glade for resultatene i undersøkelsen. Kvinnene elsker Pluss!Vi satte som mål at Pluss skulle være indrefileten i avisa, noe som skulle gi leserne en plussopplevelse i helga. At lør dags ma ga si net Pluss er po pu lært har re dak tø ren fått høre fra man ge le se re. Nå vet hun at en av tre kvin ner els ker ma ga si net. 23 pro sent av nord trøn der ne er svært for nøy de med Trøn der-avi sas lør dags ma ga sin Pluss. Kvin ne ne er mest for nøyd. Hele 32 pro sent, nesten en av tre kvin ner, sier at de er svært for nøyd med ma ga si net. Det te kom mer fram i en fersk under sø kel se Sen tio Re search har gjennom ført for Trøn der-avisa. 883 nordtrøn de re ble i ok to ber spurt om hva de me ner om kva li te ten på Pluss. Det er her lig. Topp til ba ke melding, ja, søt mu sikk i mine ører, sier ma ga sin re dak tør Hei di J. Stik le stad. Hun har le det ma ga si net si den star ten i Den gang be stem te vi oss for å gi le ser ne noe eks tra på lør da ger. Vi sat te som mål at Pluss skul le være ind re fi le ten i avi sa, noe som skul le gi le ser ne en pluss opp le vel se i hel ga. Med sli ke til ba ke mel din ger kan det jo se ut som at vi har lyk tes, sier hun. Til sam men lig ning vis te sam me un der sø kel se at 10 pro sent av de spur te er svært for nøyd med Trønder-Avi sas sports dek ning, mens 14 pro sent sier det sam me om le der artik ler og kom men ta rer. Man ge plussider Hva er suk sess fak to re ne til Pluss? Jeg tror det er mik sen i bi la get som har gjort det po pu lært blant våre le se re. Vi va rie rer stoff, tema, sjan ger, vink lin ger, geo gra fi, kjønn og al der i stof fet. Samtidig prø ver vi å være sam funns ak tu el le og går bak ny he te ne de gan ge ne det er natur lig. Stik le stad trek ker også fram histo ris ke hen del ser som en pluss faktor i ma ga si net. Det er noe som går igjen i under sø kel sen også. Vi spur te våre lese re om det var noe de sav net el ler øns ket mer av i Pluss, og his to rie er noe av det som et ter spør res of test. Vi had de al le re de plan lagt å få inn mer his to risk stoff nes te år, så vi er i god takt med le ser ne våre, sier hun. «Alle» li ker Pluss Hvor for er det kvin ne ne som er mest for nøyd med ma ga si net? Noe sier meg at kvin ner bruker mer tid på og er mer opp tatt av ma ga sin pro duk ter enn menn. Samtidig er det jo ikke sånn at menn er mis for nøy de med ma ga si net. 55 pro sent av men ne ne i un der sø kel sen sier seg for nøyd el ler svært for nøyd med Pluss. Det til sva ren de tal let for sports dek nin gen til Trøn der-avisa er 50 pro sent. Mer enn ei lo kal avis Stik le stad for tel ler at det ikke bare er le ser ne som li ker Pluss. Også i me die bran sjen har ma ga si net blitt lagt godt mer ke til. Pluss er noe av det som gjør Trøn der-avisa til mer enn en lo kalavis. Man ge er nok over ras ket over at ei så lita avis kla rer å gi ut en så god pak ke hver uke, sier hun. Det te er noe fle re and re me die lede re har gitt ut trykk for. Andre avi ser på vår stør rel se er både over ras ket og im po nert over hva vi får til, sier Stik le stad. Man ge de sign pri ser En vik tig del av to tal pro duk tet Pluss er ut se en det. Vi har sat set mye på sto re prosjek ter, for eks em pel Af gha ni stanbi la get og ar tik ke len om kom binert ta len tet Thor bjørn Brandt og hans ulyk ke. Men vi har også sat set vel dig mye på pre sen ta sjo nen, sier Stik le stad. Pre sen ta sjo nen har mye å si. Det er vik tig for to tal pro duk tet at det ser bra ut, er lek kert og de li kat. Det har også vist seg at fle re enn oss me ner Pluss ser bra ut, si den star ten i 2006 har vi fått over 20 pri ser og di plo mer for de sign, foto og pre senta sjon, leg ger hun til. Vi bru ker mye tid og res sur ser på å få til et godt pro dukt, der for er det kjem pe ar tig å få sli ke til ba kemel din ger, sier de sign sjef An net te Lys berg Gun der sen. Ma ga sin re dak tør Stik le stad er helt enig. Det er utro lig ar tig med så posi ti ve til ba ke mel din ger fra le ser ne. Pri ser er ar tig, men det er le ser ne som be tyr noe, sier hun. 8 annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER 2012

9 nye bedriftspakker bedrift ekstra 6000,- Få papirutgaven levert til din bedrift hver ukedag, samt hele fem tilganger til papiravisa digitalt og vårt rikholdige arkiv for kun 6000 kroner* i året. bedrift ekstra 2 år Hvis du binder deg for to år, får du med en ny ipad for bare 2000 kroner ekstra. Du får altså papirutgaven levert til din bedrift hver ukedag, samt hele fem tilganger til papiravisa digitalt og vårt rikholdige arkiv for kun 8000 kroner første året. Andre året betaler du kun 6000 kroner*. *Papirabonnement: 2500 kroner digitalabonnement: 3500 kroner For bestilling eller spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter på telefon (man-fre, 8-16) eller e-post annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER

10 Ny sjef i nyhetsredaksjonen Gø ril Eng es vik (38) fra Ver dal tok over sta fett pin nen da Arn ulf Got vas li (66) i høst gikk over i pen sjo nis te nes rek ker. Hun er ut dan net ved Journa list høg sko len i Oslo og har blant an net job bet i Aften pos ten og har vært styre med lem i Stif tel sen for en Kri tisk og Un der sø ken de pres se (SKUP). Her for kla rer ny hets re daktø ren hvor dan hun vil ut vik le avi sa i ti den fram over.!«trønder-avisa skal være Nord-Trøndelags ledende organ for nyheter, debatt og kultur. Avisa skal ivareta Nord- Trøndelags interesser overfor storsamfunnet. Den skal avspeile fylkets spesielle stilling med hensyn til næringsgrunnlag, bosettingsmønster og kulturelle forhold». Den ne flot te ord ly den er hen tet fra Trøn der-avisa sitt ver di grunnlag, og er et vik tig ar beids verk tøy for alle som job ber i avi sa. Og ikke minst for jour na lis te ne som hver dag er ute og mø ter folk i fyl ket, en ten det drei er seg om næ ringslivs le de re, sko le barn el ler be boe re ved et sy ke hjem. Vi har en «bi bel» som set ter for plik ten de ram mer for virk som he ten. «Trøn der-avisa skal ha sin ideo lo gis ke for ank ring i et de sen tra li sert sam funn, og en keltmen nes kes in te gri tet». Men nes ket i sen trum i et sam funn hvor det skal være både mu lig og lov å gå egne vei er, og hvor det er og skal være livs grunn lag også uten for de sto re be folk nings sen tra ene. Sam funns opp dra get Trøn der-avisa skal ta sam funnsopp dra get på al vor. Det be tyr blant an net at vi skal iva re ta vik ti ge oppga ver som in for ma sjon, de batt og sam funns kri tikk men også samfunns byg ger rol len. Vi skal ver ne om yt rings fri he ten, og ikke minst skal vi av dek ke kri tikk ver di ge for hold i sam fun net. Vi skal også ha over sikt over hva som rø rer seg i våre sto re in sti tu sjo ner, både in nen for of fent lig sek tor og i det pri va te næ rings li vet. Fyl kes man nen, fyl kes kom mu nen, hel se fore ta ket, NTE, høy sko len men også Nor ske Skog og Kværner. Når det skjer ting av be tyd ning både for in sti tu sjo ne ne selv og oss som bor i Nord-Trøn de lag, er det vår plikt å være tett på med kri tisk men kon struk tiv jour na li stikk. Lo kal På sam me lin je er de små, lo ka le og hver dags li ge ny he te ne også vik ti ge for Trøn der-avisa. Når noe vik tig fore går i lo kal mil jø et øns ker vi å være til ste de slik at vi kan for mid le be gi ven he te ne for våre le se re. Vi har egne si der i avi sa, som har nav net «Godt folk», hvor vi vier spal te plass til de hver dags li ge og myke sa ke ne. Det te er svært vik tig stoff for oss som fyl kes avis, men også for hå pentlig vis for våre le se re. Vi de re skal det også være plass og rom for hu mør og hu mor i spal te ne. Trøn der-avisa de ler også hver må ned ut en gle despris. Den ne har blant an net gått til både In der øy slak te ri og sist snå saman nen Jor alf Gjer stad. Endres «Vi tren ger ikke fle re me di er, vi tren ger fle re verk tøy for å filt re re de me di er som finnes». Det sier se ni or forsker Et han Zuckerman ved Har vard, som for le den ble si tert i Financial Times sitt hel ge ma ga sin. Det te er ord som jeg mer enn gjer ne vi de re for mid ler i en tid hvor me die hverda gen sta dig end res og i høy has tig het dras mot det di gi ta le. Jeg tror ikke at det ene ute luk ker det and re, men at det di gi ta le og ana lo ge kan gjø re hver and re gode. Det vik tigste for meg og Trøn der-avisa er at job ben gjø res et ter ret te lig, se ri øst og til freds stil ler pres se etis ke krav. Pa pir avi sa Vår sis te le ser un der sø kel se vi ser at pa pir avi sa le ver i bes te vel gå en de. 81 pro sent av de spur te svar te at de fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir. Av de spur te un der 30 år, ville 62 pro sent ha ny he te ne på pa pir. Det te er gode ny he ter for en som har stor for kjær lig het for pa pi ret. Så len ge folk fort satt vil lese ny heter på pa pir, skal Trøn der-avisa gjø re nøy ak tig det Zuckerman er inne på, filt re re og sile infor ma sjon og lage ny he ter for nord trøn der ne. 10 annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER 2012

11 Et ter nytt år be gyn ner Elin So fie Lor vik (29) som di gi tal re dak tør i Trøn der-avisa. Må let hen nes er so le klart. Skal være førstevalget T rønder-avisa skal være førs te val get når folk i Nord- Trøn de lag skal lese ny he ter på nett, sier Elin So fie Lorvik en drøy må ned før hun tar fatt på job ben. Når Lor vik fra nytt år blir di gital re dak tør får hun an sva ret for ei nett avis som iføl ge of fi si el le må linger har le se re hver dag. For at t-a.no skal bli nord trøn der nes uomtvis te li ge før s te valg me ner hun nettavi sa må ut vik les til å fav ne litt brede re enn i dag. Jeg tror at Trøn der-avisa på nett på sikt kan bli en por tal for mer enn bare de kjap pe ny he te ne. Jeg øns ker at vi skal prø ve å gjø re nett avi sa til noe mer inn holds mes sig. Selv sagt er det vik tig med kva li tet på sa ke ne man pre sen te rer, men om man ser til ut lan det er det nett si der der som har mer preg av un der hold ning enn det nor ske nett avi ser har. Må let er at t-a.no skal være en plass hvor du ønsker å bru ke mer tid, men da må du også fin ne mer inn hold, sier hun. I til legg er man av hen gig av å ha en re dak sjon som om fav ner det di gita le. Hvis man skal lyk kes med en offen siv di gi tal sat sing er det vik tig at alle i re dak sjo nen har tro på det man dri ver med og øns ker å del ta. Her er kom pe tan se he ving vik tig. Jeg tror at mest ring er en gul rot her. Når journa lis te ne som tid li ge re har le vert stoff til pa pir avi sa ser hva de kan utret te på nett, vil også lys ten til å være med på den di gi ta le ut vik lin gen øke. Det er en for ut set ning for å bli gode di gi ta le le ve ran dø rer at jour na lis tene har in ter es se for net tet og de mulig he te ne det gir på uli ke platt for mer. Jeg har ikke tro på at man skal se på nett og pa pir som to mot set nin ger, men hel ler at de to kan ut fyl le hverand re. Net tet har noen for de ler som pa pir avi sa ikke har, som blant an net lyd og bil de. Her skal t-a.no bli bed re. Mobil og nett brett Som di gi tal re dak tør er det ikke bare nett avi sa som vil være Lorviks ansvars om rå de. Også mo bil og nett brett vil være vik ti ge brik ker i hen nes hver dag, samt so sia le me di er. Jeg tror vi har mye å hen te på mo bi len. Å få til mer in ter ak ti vi tet med våre le se re kan være en veg å gå. Det er øns ke lig med fle re inn spill fra le ser ne enn det man har i dag. Kanskje kan det være lurt å gjø re mo bilut ga ven til noe an net enn nett si da. Det er jo en mu lig het å gjø re dem forskjel li ge slik at hver platt form kan få ut sitt bes te po ten si al. Og på nett brett har vi helt klart en ut ford ring der må vi gjø re noe, sier den på trop pen de di gi tal re dak tø ren. Men hun un der stre ker at det te fore lø pig bare er tan ker hun har gjort seg fra ut si da. Det er van ske lig å være spe sifikk når jeg ikke har be gynt i job ben ennå, sier hun. Ak se le re ren de ut vik ling En ting er Lor vik der imot helt sikker på. Nett og mo bil blir mer og mer vik tig. På sikt tror jeg mo bi len blir vik ti ge re enn nett avi sa for å lese nyhe ter. For man ge har mo bil te le fo nen for trengt pa pir avi sa som den vik tigste ny hets kil den ved fro kost bor det al le re de, sier hun. Di gi tal re dak tø ren trek ker lin ja fem år til ba ke i tid. Leservanene har for and ret seg mye på re la tivt kort tid. Det er lett å ten ke at ut vik lin ga har gått fort og at den vil stag ne re men vi har ikke sett noen ut fla ting av kur ven ennå. Og hun fø ler seg på trygg grunn når hun sier at vi har spen nen de år i ven te. I åre ne som kom mer tror jeg det kom mer enda fle re ny vinnin ger enn vi har sett så langt. Ut vik lin ga går fort og vi må hen ge med, sier Lor vik. Samtidig er det vik tig for oss å være be visst på hva le ser ne våre vil ha, hvor de vil ha det og når de vil ha det. Om fem år tror jeg ny he te ne er mer bru ker til pas set enn i dag, og det må vi være med på, leg ger hun til. Kuns ten å ta be talt Det sto re spørs må let i de fles te nettavi ser i dag er hvor vidt nett avi sa skal leg ges bak en betalingsmur eller ikke. Om vi skal sten ge net tet er jeg ikke så sik ker på. Det blir gjort mange spen nen de for søk i nor ske re daksjo ner nå. Det te føl ger vi selv sagt med på, sier hun, men hin ter om at hun selv er en stør re til hen ger av å la sto re de ler av nett ut ga ven være åpen men å ta be ta ling for noen de ler. Fo kus må være på kva li tet og hvor dan Trøn der-avisa opp fyl ler sam funns opp dra get. Jeg har tro på en tet te re re dak sjon som kla rer å dra na tur li ge lin jer fra nett til pa pir og om vendt, der det ikke er en ten pa pir sak el ler nett sak. annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER

12 For, av og i et desentralisert samfunn Trøn der-avisa står i dag i en sær stil ling som all mennavis: Vi har lo ka le ei ere med et pub li sis tisk sik te mål med sitt ei er skap. Andre avi ser med en til sva ren de platt form er i det alt ve sent li ge knyt tet opp mot uli ke sær in ter es ser. Alle avis eie re un der stre ker rik tig nok sitt pub li sis tis ke ut gangs punkt. Alt an net vil være po li tisk ukor rekt. Ut vik lin gen de sis te ti åre ne vi ser li ke vel at «bør sen» i øken de grad har fått for rang fram for «ka te dra len» i sta dig fle re me die be drif ter. Å dri ve med so lide øko no mis ke mar gi ner er blitt et mål i seg selv ikke et red skap for å opp fyl le pub li sis tis ke mål settin ger. Avi ser og me die hus er blitt in ves te rings ob jek ter på lin je med an nen for ret nings drift. Vi tror dette over tid set ter det frie ord un der press på en an nen og langt far li gere måte enn de gam le par ti po li tiske re gi me ne, som alle me di er i sin tid var pre get av. I lik het med hva som har skjedd i and re nor ske avi ser har også Trønder-Avi sas ei ere kut tet bån de ne mel lom par ti or ga ni sa sjo ner og avis spal ter. Iste den for gam le dagers prin sippro gram har vi fått et ver di grunn lag som lig ger til grunn for vår virk som het. Det te er vår «bi bel» sel ve grunn teks ten som alt vi be dri ver, blir vur dert opp mot. For oss som me nings bæ rer er det sær lig vik tig å mer ke seg føl gen de: «Trøn der-avisa skal ha sin ideo lo gis ke for ank ring i et de sen tra li sert sam funn og en keltmen nes kes in te gri tet. Trøn der- Avisa skal vi de re fø re de kul tu rel le og his to ris ke tra di sjo ner som me die hu set har vært en vik tig del av for å sik re sterk lo kal og re gional sam funns makt.» En kelt men nes kets in te gri tet. Et desen tra li sert sam funn. Sterk lo kal og re gio nal sam funns makt. Det er hva våre ei ere øns ker at Trøn der-avisa skal stå opp for. Vi blir iblant kri ti sert for å slåss for det be stå en de all tid. Kri tik ken, i den grad den er ment el ler blir opp fat tet slik, kan iblant være rik tig and re gan ger full sten dig feil slått. Det le ver vi godt med. Hva vi imid ler tid ser, er at sam fun net vi er satt til å spei le og vir ke i, er ut satt for enormt press av kref ter det sy nes van ske lig å gri pe fatt i. Vi kal ler det gjer ne sen tra li se ring. Makt, ka pi tal og men nes ker trek kes inn mot de stør ste by ene, ikke minst Oslo. Om det te kan og bør mye sies, hvil ket vi så å si til dag lig gjør, men kan skje vik ti ge re enn alt an net er det at sam fun nets de fi ni sjons makt er flyt tet. Ut fra fol ke valg te for sam lin ger og ideo logisk for ank re de or ga ni sa sjo ner, til øko no mis ke og aka de mis ke in stitu sjo ner. Fel les for de fles te av disse er at de er ur bant for ank ret rent men talt sett og sen tralt plas sert i ho ved stads om rå det. Kam pen om mor gen da gens sam funn står der for i øken de grad på and re are na er enn tid li ge re. Det gjør vår jobb som me die be drift mer kreven de enn selv for få år si den. Det er ikke len ger opp lagt hvor el ler hvor dan sam funns ut vik lin gen på vir kes og sty res. Pro ses se ne er ofte skjult, ikke så rent sjel den også rent for melt sett, bak taushets plikt og ju ri dis ke bar rie rer. Re gje ring og lov gi ve re har mål rettet sør get for å mot vir ke stats minis ter Jens Stol ten bergs øns ke om «mer de mo kra ti og åpen het». For oss er det en jour na lis tisk opp ga ve å av dek ke og be skri ve det te. Trøn der-avisa er gitt i opp drag å gå motstrøms, ikke minst som me nings bæ rer. Vi skal ut ford re sann he ter som er i ferd med å bli ved tatt og gjer ne løf te det po li tisk ukorrek te, der som vi me ner det te er rik tig for samfunns ut viklin gen sett fra dis trikte nes side. I det te bil det he ves vårt!enkeltmenneskets integritet. Et desentralisert samfunn. Sterk lokal og regional samfunnsmakt. Det er hva våre eiere ønsker at Trønder-Avisa skal stå opp for. opp drag ut over Nord-Trøn de lag. Vi skal ikke kjem pe mot de sto re by enes in ter es ser men stå opp for dis trik te nes be hov. Vi øns ker et sam funn hvor mest mu lig makt plas se res nær mest mu lig den enkel te inn byg ger. Sam fun net vi kjem per for er bygd av selv sten dige bor ge re som ska per livs kraf tige fel les skap; lo kalt, re gio nalt og na sjo nalt. I det te lig ger grunnla get for Trøn der-avisa som me nings bæ rer. Mot det te skal og blir vi målt. Også av deg som le ser. John Arne Moen, po li tisk re dak tør 12 annonsebilag for TRØNDER-AVISA, ONSDAG 28. NOVEMBER 2012

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

«Glokal» kommunikasjon og kultur:

«Glokal» kommunikasjon og kultur: 20 «Glokal» kommunikasjon og kultur: regionale forskjeller i forretningskultur i Norge Gil li an War ner-sø der holm er lek tor og fors ker ved In sti tutt for kom mu ni ka sjon, kul tur og språk ved Han

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt er to ulike dokumentasjonsprosjekter som har hatt som mål å samle, dokumentere og gjøre informasjon om scenekunst i Norge tilgjengelig for et bredt publikum.

Detaljer

konstruksjon ikke bare at menneskelige krefter skaper ste der, men også at de so sia le struk tu re ne på bestem te ste der er med på å ska pe men

konstruksjon ikke bare at menneskelige krefter skaper ste der, men også at de so sia le struk tu re ne på bestem te ste der er med på å ska pe men Forord Vi be fin ner oss all tid et sted. Sted er ikke noe som kom mer i til legg til ek si sten sen. Sted er ikke bare en be stemt plass i ver den der vi kan be fin ne oss. Sted er sel ve må ten vi be

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak Universitetet i Oslo I artikkelen drøfter vi

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Forskningsformidling til hvem og hvorfor?

Forskningsformidling til hvem og hvorfor? 58 fagartikler MAGMA 0410 faglige perspektiver Forskningsformidling til hvem og hvorfor? Au dun Far brot er fag sjef forskningskommunikasjon ved Han dels høy sko len BI. Han er ut dannet si vil øko nom

Detaljer

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008 4: Etisk nemnd uten por te føl je 5: Dok tor gra den 6: Kon flikt i EPO 7: In no va sjons forsk ning som prak sis 10: En global ak tør å reg ne med 12: Ki nas nye øko no mi to ty per markeds øko nomi 15:

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM:

INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM: 38 FAGARTIKLER MAGMA 0909 INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM: Øko no mis ke kon se kven ser og for ut set nin ger for over gang til bæ re kraf tig nett ba sert dis tri bu sjon TERJE GAUSTAD

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer