Lek sjon 1 Hva he ter du?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lek sjon 1 Hva he ter du?"

Transkript

1 Ekstraoppgaver

2 Lek sjon 1 Hva he ter du? 1 SPØRS MÅL OG SVAR Sett strek mel lom rik tig spørs mål og svar. Hva he ter han? Nei, han kom mer fra Po len. Hvor kom mer Su san fra? Hun he ter Urai. Hva he ter hun? Han he ter Bar tek. Kom mer Urai fra Thai land? Ja. Kom mer Bar tek fra Lat via? Hun kom mer fra Gha na. 2 SPØRS MÅL OG SVAR Skriv spørsmål. 1 Hun heter Maria. 2 Hun er fra Venezuela. 3 Jeg heter Petter. 4 Jeg kom mer fra Norge. 5 Det er Su san. 6 Nei, hun kom mer fra Gha na. 7 Ja, Bar tek er fra Po len. 8 Nei, hun heter Larissa. 9 Ja, John kom mer fra USA. 10 Han heter Hassan. 11 Han kom mer fra Iran. 2 Ekstraoppgaver

3 3 ORDSTILLING Sett kryss ved rik tig set ning. a. He ter Bar tek han? He ter han Bar tek? Han he ter Bar tek? b. Hva du he ter? Hvem he ter du? Hva he ter du? c. Hvor kom mer du fra? Hvor du kom mer fra? Hvor kom mer fra du? d. Tor er fra Norge. Tor fra Norge. Tor Norge er fra. e. Er Urai Thai land? Er Urai fra Thai land? Er fra Thai land Urai? f. Hvem fra USA? Hvem fra USA er? Hvem er fra USA? g. Kom mer John fra USA? Kom mer John USA? Kom mer John USA fra? Lek sjon 1 Hva he ter du? 3

4 Lek sjon 2 Hvor bor du? 1 FAMILIEN SLETTEN Skriv om familien Sletten. Berit Petter Ida Dag lærer i norsk og tysk lærer i engelsk og norsk 2 PRONOMEN Fyll ut. A Lise og Ivar A: Hva heter? Lise: heter Lise Pettersen. A: Er gift? Lise: Nei, er ikke gift. A: Hvor bor? Lise: bor i Nord by. 4 Ekstraoppgaver

5 A: Hva heter? Lise: he ter Ivar. A: Hvor kommer fra? Lise: kom mer fra Norge. B Dag og Be rit A: Hva heter? Dag: he ter Dag. A: Hva heter? Dag: heter Berit. A: Er gift? Dag: Ja, er gift. har to barn, en gutt og ei jen te. A: Hva heter? Dag: he ter Pet ter og Ida. 3 VERB Skriv rik tig verb i pre sens. Tor Pedersen fra Ber gen, men han i Nord by nå. Tor gift. Tors kone Liv. Tor to barn. De Per og Kari. Per 14 år, og Kari 5. Tor snak ker norsk, eng elsk og spansk. Han læ rer i norsk. Anne Smith fra Norge. Hun gift. Annes mann John. Han fra USA. Anne i Nord by. Hun norsk og eng elsk. John på norsk kurs. De å snak ke norsk hjemme. Lek sjon 2 Hvor bor du? 5

6 4 SPØRREORD Skriv spørreord. he ter du? Jeg he ter Dag. bor du? Jeg bor i Stor ga ta 10. er det? Det er kona mi. he ter kona di? Kona mi he ter Be rit. gam mel er du? Jeg er 38 år. språk snak ker du? Jeg snak ker eng elsk, norsk og litt arabisk. 5 STOR BOKSTAV Skriv teksten riktig. Skriv stor bok stav A B C D Skriv punktum. Skriv komma, Skriv spørsmålstegn? jeg he ter per jeg er 14 år jeg bor i nord by vi bor i stor ga ta 2 jeg har ei søs ter hun he ter kari og er 5 år mam ma he ter liv og pap pa he ter tor de er gift pap pa er læ rer i norsk 6 Ekstraoppgaver

7 Lek sjon 3 Hva er klok ka? 1 ANNES DAG Skriv til bildene. Lek sjon 3 Hva er klok ka? 7

8 2 VERB Skriv verbet i infinitiv eller presens. å snakke John prøver norsk, men det er van ske lig. Det er lett eng elsk, men det er vanskelig norsk. å lese Carlos liker ny he ter på spansk på In ter nett. Han ny he ter på spansk om kvel den. å spise Når dere mid dag? Vi middag klokka fire. å lære Er det vanskelig norsk? å snakke Jeg kan eng elsk og spansk. Hvil ke språk du? å kjøpe Bartek mat på ve ien hjem. å arbeide Han begynner klok ka sju, og han slut ter klok ka halv tre. å være Larissa på kurs i norsk to da ger i uka. 3 SPØRSMÅL Skriv spørsmålene riktig. Start med det markerte ordet. Når du fro kost spi ser? arbeide Når be gyn ner du å? gjør Hva du kvel den om? står du opp Når? klokka Hva er? 8 Ekstraoppgaver

9 er Hvordan da gen din? lager Når mid dag du? mye Hvor klok ka er? 4 EN, EI EL LER ET? Skriv riktig artikkel. bok tog frokost klokke fa mi lie kontor lunsj middag timeplan kurs tall 5 MEL LOM OG, FRA TIL Skriv inn rett ord. Bartek trener kvart på fire til halv fem. De er på kurs i norsk mel lom seks kvart over åtte to da ger i uka. La ris sa står opp halv sju og tar en dusj kvart på sju til sju. Has san li ker å se på TV om kvel den. Han ser på TV sju til halv el le ve. Anne spi ser lunsj halv tolv og tolv. John står opp mel lom halv åtte åtte. Stel la ser på TV fra halv åtte ni. Carlos surfer på Internett halv ni til el le ve. Lek sjon 3 Hva er klok ka? 9

10 Lek sjon 4 Er du sul ten? Er du tørst? 1 SETNINGER A Ola drik ker kaf fe. Drik ker Ola kaf fe? Lag ja/nei-spørsmål. 1 Per har lyst på ei ski ve med ost. 2 Anna liker kaffe. 3 Eva drik ker vin. 4 Ani ta vil ha noe. 5 Lise kjø per to li ter melk. 6 Lise kjø per smør. 7 Ivar vil spi se mid dag. B Lise vil ha en kopp te. Lise vil gjer ne ha en kopp te. Sett inn gjerne. 1 Ola vil ha et glass brus. 2 Kari tar et rund styk ke. 3 Lise vil ha kaf fe med melk. 4 Ivar tar en kopp te uten suk ker. 5 Ani ta vil ha et glass vann. 6 Eva vil ha et egg uten salt. 7 Anna tar en øl. C Lise li ker vin. Lise li ker ikke vin. Sett inn ikke. 1 Anna vil ha en kopp kaf fe. 2 Per har lyst på ei ski ve med ost. 3 Larissa kjøper 12 egg. 10 Ekstraoppgaver

11 4 Ingrid får en sjokolade. 5 Arne har lyst på en øl. 6 Urai drikker kaffe. 7 Eva er tørst. 8 Ola er sul ten. 9 Kari kan snak ke eng elsk. 10 Larissa kan snakke thai. 2 ENTALL OG FLERTALL Sett inn fler tall. Bar tek er i bu tik ken og kjø per mat. Han kjø per tre, to liter, to kilo, to og en melk pak ke med tolv. Han kjø per også to kaf fe og to. sjokolade egg potet eple kotelett pose Ma ria la ger kvelds mat til San dro. Han vil ha to med brun ost. Han drikker to jus til ma ten. glass brødskive Vil du han noe å spi se, Anne? Ja, jeg er litt sul ten. Jeg vil ha to med skin ke. Har du lyst på frukt? Ja, hva har vi? Vi har tre og to. Hva vil du ha? Jeg tar et eple. eple skive pære Lek sjon 4 Er du sul ten? Er du tørst? 11

12 3 HVA ER RIK TIG? Sett kryss. Barteks fa mi lie bor ikke i Norge. Barteks fa mi lie ikke bor i Norge. Barteks fa mi lie bor i Norge ikke. Bar tek er flink fik se ting. Bar tek flink til å fik se ting. Bar tek er flink til å fik se ting. John li ker å syk le. John liker sykle. John li ker å syk ler. Stella vil ha gjerne potetgull. Stella vil gjerne potetgull. Stella vil gjerne ha potetgull. John be ta ler, og går de hjem. John be ta ler, og de går hjem me. John be ta ler, og de går hjem. Susan kjøper alltid mat i kantina. Susan alltid kjøper mat i kantina. Susan kjøper mat alltid i kantina. Stel la ikke får blad i dag. Stel la får blad ikke i dag. Stel la får ikke blad i dag. 12 Ekstraoppgaver

13 Lek sjon 5 Hva gjør du? 1 VERB Hva g jør per so ne ne? Prøv å fin ne ver be ne i ruta. Se på eks emp let. S Y K L E R L G P K O L E I E L I B R E R K S A S Æ S I T T E R E R O T V A R R R E V E Å E T G T R E T O R R Å O D R I K K E R Lek sjon 5 Hva gjør du? 13

14 2 SUBSTANTIV Sett inn rik tig ar tik kel, og bøy sub stan ti ve ne i ube stemt og be stemt form en tall og ube stemt form fler tall. Entall Flertall ubestemt form bestemt form ubestemt form bestemt form fotball kollega interesse gulv flyplass familie veske tur dekk stol 3 HVA HØRER SAMMEN? Hvil ke spørs mål og svar hø rer sam men? Sett strek. Gjør du hus ar beid? Ja, jeg le ser ny he ter på In ter nett. Hvem la ger mid dag hos dere? Jeg er glad. Bruker du datamaskin? Ja, jeg vas ker opp og støv su ger. Hvor dan har du det? Han sit ter og le ser. Hva li ker du å gjø re i fri ti da? Kona mi. Hva gjør han? Jeg spil ler fot ball. 4 HVA GJØR DE? HVA TREN GER DE? Skriv til bildene. 14 Ekstraoppgaver

15 Lek sjon 5 Hva gjør du? 15

16 Lek sjon 6 I byen 1 FORTELL OM BILDENE Hvor er de? Hva g jør de? 16 Ekstraoppgaver

17 2 SUBSTANTIV Sett inn riktig artikkel og bøy substantivene. Entall Flertall ubestemt form bestemt form ubestemt form bestemt form avis postkontor kort krone telefon konto gang kode kunde bussjåfør navn skjema 3 DEN/DENNE, DET/DETTE ELLER DE/DISSE? Sett inn rik tig form. Den eller denne? Jeg skal til Åsen. Kan jeg ta bus sen da? Nei, bus sen går ikke til Åsen. bus sen går til sent rum. Du kan ta bus sen der bor te. går til Åsen. Takk! Det eller dette? Jeg vil gjer ne ha ep let. Hva kos ter? Jeg skal veie. kos ter 3 kro ner og syt ti øre, ja fire kro ner, da. Takk. Lek sjon 6 I byen 17

18 De eller disse? Har du rundstykker? Ja, vi har rund styk ke ne her. Hvor man ge vil du ha? Jeg vet ikke Hva kos ter? kos ter 3 kro ner og nit ti øre per stykk. 4 HVA ER RETT? Hvil ken set ning er rik tig? Sett kryss. John vil sen der en pak ke til Chi ca go. John vil å sen de en pak ke til Chi ca go. John vil sen de en pak ke til Chi ca go. Per all tid lø per til sko len. Per lø per all tid til sko len. Per lø per til sko len all tid. Hvor mye blir det? Hvor mye det blir? Hvor mye blir? Bussen stopper den ved siden kinoen. Bussen stopper ved siden av kinoen. Bussen stopper ved siden kinoen. De fyl ler et skje ma ut. De fyl ler ut et skje ma. De fyl le ut et skje ma. Urai rin ger ikke så mye. Urai ikke så mye rin ger. Urai rin ge ikke så mye. Kan du hjel pe meg? Kan du hjel per du meg? Kan du å hjel pe meg? La ris sa vil gjer ne åpne en kon to. La ris sa vil gjer ne å åpne en kon to. Larissa gjerne åpne en konto. 18 Ekstraoppgaver

19 Lek sjon 7 Året rundt 1 HVA SIER MA RIA? Skriv setningene i indirekte tale i direkte tale. Hun sier at San dro og San dra har fød sels dag om ei uke. Hun sier at hun skal lage to sel ska per. Hun sier at hun har fri fra job ben i mor gen. Hun sier at hun skal lage ka kao med krem. Hun sier at hun er i Oslo på møte. Hun sier at Kon gen bor på Slot tet. Hun sier at det er mye fint å se i Oslo. 2 ADJEKTIV Skriv inn rett form. fin el ler fint? Det er vær i dag. Jeg kjø rer bil til Oslo. Jeg har ny bil. Den er. Jeg hø rer et pro gram på ra di oen. Det er en dag. stor el ler stort? Ola sit ter og drik ker en kopp te. Han er sul ten, og han spi ser ei brødskive. Marianne drikker et glass melk. Lek sjon 7 Året rundt 19

20 ny el ler nytt? Urai har en penn. Hun skal fyl le ut et skje ma. Hun fin ner et ord. Hun spør La ris sa. La ris sa sit ter og le ser. Hun har et ukeblad. kald el ler kaldt? Nå er det høst, og det er. John vil gjer ne ha en brus, men Urai har lyst på en kopp te. «Det er ald ri så i Thai land,» sier Urai. 3 ADJEKTIV Sett inn ad jek ti vet un der lin ja i rett form. Unn og Rune har en baby. Hun he ter Liv. Liv er et navn, sier Unn. Liv er en baby, sier Rune. Liv er 5 må ne der gam mel. Hun har man ge leker: en bam se, en duk ke, ei bok og et tep pe. Liv li ker å lig ge på tep pet. Hun er ei jen te, sier Liv. snill vakker vakker god fin stor varm Unn og Rune bor i et hus i Ber gen. Hu set er. De har en bil, og Unn har en syk kel. Unn li ker blå gammel å syk le. Snart kan Liv sit te bak på. grønn rød 20 Ekstraoppgaver

21 4 ADJEKTIV Skriv om fra ube stemt form til be stemt form. Se på eks em pe let. Eksempel: hyggelig Jeg har to hyggelige venner. Vennene mine er hyggelige. fin Jeg har to kopper. god Jeg har to kaker. snill Jeg har to na b oer. brun Jeg har to pakker. rød Jeg har to epler. ny Jeg har to kunder. kald Jeg har to flasker. dårlig Jeg har to filmer. 5 LESEFORSTÅELSE Les teks ten og svar på spørs må le ne. 1 Hvil ken dato er det? 2 Hvor er Larissa? 3 Hva betyr «midnattssol»? 4 La ris sa for tel ler om en flott kir ke. Hva he ter den? 5 Hvem skriver Larissa til? Lek sjon 7 Året rundt 21

22 Lek sjon 8 Tren ger du nye klær? 1 HVA HØRER SAMMEN? Hvil ke spørs mål og svar hø rer sam men? Sett strek. Unn skyld, er du le dig? Ja, der bor te til venst re, på det sta ti vet der. Hvor mye kos ter det te skjør tet? Nei, dess ver re, det ser ikke slik ut. Har dere noen klær på salg? 43. Unnskyld, hvor finner jeg prøverommene? Nei, dess ver re. Kan du ven te et øye blikk? Har dere den ne jak ka i and re stør rel ser? Nei takk, jeg vil bare kik ke litt. Kan jeg hjel pe deg? Der bor te, til høy re. Hvil ken stør rel se bru ker du? Hvor er herreavdelingen? Vi har ikke klær til menn, dess ver re. Vi sel ger bare dameklær. 430 kro ner, men det er halv pris på skjørt i dag. 2 ADJEKTIV OG SUBSTANTIV Skriv setningene til venstre i bestemt form. Se eksempelet: Eksempel: Jeg kjø per en gul kjo le. Jeg kjø per den gule kjo len. 1 John kjø per ei rosa jak ke. 2 Stel la har lyst på ei grønn lue. 3 Su san vil prø ve et rødt skjørt. 4 Jeg leter etter noen billige bukser. 5 Han bor i et nytt hus. 6 Dere må lære nye ord. 7 Jeg kjenner noen hyggelige jenter. 3 LITEN Skriv inn rett form av li ten i teks ten: li ten, lita, lite, lil le, små (se side 102 i tekst bo ka). 1 Kari har en bam se. Hun li ker å leke med den bam sen. Hun har med den bamsen i barnehagen. 2 Jeg skal kjø pe ny bil. Jeg tren ger en og prak tisk bil. Jeg kjø rer ikke så mye, bare til og fra job ben. Det er lett å par ke re en bil, og den bru ker ikke så mye ben sin. Alle må kjø pe biler! 22 Ekstraoppgaver

23 3 Pet ter har ei dat ter. Han li ker å kjø pe klær til den dat te ra. Hun er bare 2 år. Pet ter sy nes at klær er vel dig søte! Han kjø per ofte kjoler til dattera. 4 KAN, VIL, SKAL, MÅ Sett inn rett hjel pe verb. 1 Stel la lese? Nei, Stel la ikke lese. Hun er bare 4 år. 2 dere til USA i som mer? Nei, vi ikke til USA. Anne jobbe. 3 du ha en kopp kaf fe? Ja takk, gjer ne. du ha noe å spi se også? Nei takk, jeg er ikke sul ten. 4 Alle gjø re opp ga ve 4 og 5 til i mor gen. Det er lek se! 5 Stel la syk le? Nei, men hun prø ver å lære det. Bru ker hun sykkelhjem? Ja, selvfølgelig, alle bru ke hjelm! Det er vik tig. 6 du snak ke spansk, John? Nei, men jeg snak ke litt fransk. 7 Jeg være bar ne vakt i kveld. Jeg ikke kom me på norskkurset. 5 HVILKEN OG ANNEN Skriv rik tig form av hvilken og annen i dialogene. Dialog 1 Unn skyld, kan du hjel pe meg? Ja, selvfølgelig. Har du det te skjør tet i en farge? Ja, vi har det i rødt. Bare i rødt? Ja, dessverre. Men har dere stør rel ser? Det te skjør tet er for stort. Lek sjon 8 Tren ger du nye klær? 23

24 stør rel se er det? Det er stør rel se 40. Har dere 38? Skal vi se Nei, dess ver re. Men vi har noen fine skjørt. Liker du disse skjørtene? Nei, ikke så godt. Men takk for hjel pen! Ingen årsak. Bare hyggelig! Dialog 2 Unn skyld, har dere den ne gen se ren i farger? far ger li ker du best? Brun og svart. Har dere det? Ja, men ikke den gen se ren der. Vi har noen gen se re i svart og brunt. Skal jeg vise deg? Ja, gjerne. Se her, li ker du den ne gen se ren? Ja, stør rel se er det? Denne genseren er størrelse M. størrelse bruker du? Jeg bru ker S el ler XS. Her er S. Vil du prø ve den? Ja, gjer ne. Har dere svar te buk ser? Ja. størrelse? 36. Skal vi se Den ne buk sa er stør rel se 36. Li ker du den? Nei Har dere noen svarte bukser? Dess ver re. Men vi har bru ne buk ser. Nei takk. Jeg prø ver den ne gen se ren. OK. Prøverommene er der borte. Takk. 24 Ekstraoppgaver

25 6 LESEFORSTÅELSE Les teks ten og svar på spørs må le ne. Larissa kjøper regntøy Det reg ner og reg ner. Væ ret er trist. La ris sa skal på norsk kurs. Hun har ikke pa ra ply, og hun har ikke regn tøy. «For et vær! Jeg blir gjen nom våt!» ten ker La ris sa. «Jeg må kjø pe regn tøy i mor gen!» Nes te dag går La ris sa til en sports bu tikk i sent rum for å se på regn tøy. Hun fin ner mye for skjel lig regn tøy i bu tik ken. Noen ting er dyre, men and re er gan ske bil li ge. Hun ser på et regntøysett til 499 kro ner. Det er i blått, grønt el ler rødt. La ris sa vil gjer ne ha grønt regn tøy, men hun fin ner ikke rik tig stør rel se. Hun spør en dame: Unn skyld, kan du hjel pe meg? Ja, gjer ne. Jeg fin ner ikke det te regn tø yet i me di um. Jeg vil gjer ne ha grønt regn tøy. Har dere det? Et øye blikk, så skal jeg se et ter. Eks pe di tø ren går ut på la ge ret for å se et ter. Et ter noen mi nut ter kom mer hun til ba ke: Her. Det te er me di um. Vil du prø ve det? Ja, gjerne. Hvor er prøverommene? Der bor te til høy re. Takk. Larissa prøver regntøyet. Ekspeditøren spør om regntøyet passer. Ja, svarer Larissa. Det pas ser ak ku rat. Jeg tar det. La ris sa be ta ler og går ut av bu tik ken. Hun er glad. Hun hå per at det blir regn i mor gen! Spørsmål 1 Hvor for går La ris sa for å kjø pe regn tøy? 2 Hvil ken bu tikk går La ris sa til for å kjø pe regn tøy? 3 Hvilken farge vil Larissa ha på regntøyet? 4 Hvilken størrelse bruker hun? 5 Prøver hun regntøyet? 6 Hva koster regntøyet? 7 Hvor for hå per La ris sa at de blir regn nes te dag, tror du? Lek sjon 8 Tren ger du nye klær? 25

26 Lek sjon 9 Hus og hjem 1 SUBSTANTIV Skriv inn rett form av sub stan ti vet un der lin ja. Anne og John bor i en ene bo lig. er ikke så stor, men de li ker den. De har ei stor og to små. er ko se lig. De har et og fire på. John li ker å sit te på og arbeide. I har de en, to og to. Stel la har et fint en sofa. På til Stel la er det ei, et lite et soverom og en stor. Stel la har man ge et bord på. Det er ofte ro te te der. «Nå må du ryd de på et rom ei stue et spisebord et kjøkken en lenestol et rom en enebolig ei bokhylle ditt!» sier Anne. «Ja, snart!» sva rer Stel la. et soverom en stol ei bokhylle ei stue ei seng et kjøkken et kjøkken en leke et rom 2 LITEN Skriv inn rett form av li ten. Urai og Arne bor i en lei lig het like uten for sent rum. De bor i ei blokk. De har ei stue, et kjøk ken og to so ve rom i lei lig he ten. Men stua er stor. Urai sy nes at lei lig he ten er for. Den pas ser for én per son, men ikke for to. Arne har vært gift før. Han har ei dat ter. Hun he ter He le ne. He le ne ple ier å være hos Arne og Urai an nen hver helg. De sit ter sam men på det kjøkkenet og spiser mid dag. Det er vel dig trangt! «Nei, vi må fin ne et an net sted å bo,» ten ker Urai. Hun drøm mer om et hus på lan det. 26 Ekstraoppgaver

27 3 HVA HAR DU GJORT I DAG? Skriv hva du har g jort i dag og ikke. Se på eks emp let. Eksempel: Jeg har ryd det i stua. Jeg har ikke vas ket opp. rydde i stua vaske opp kjøpe mat trene gjøre lekser skifte dekk på bilen lage middag ringe til Anna sjekke e-posten sende pakken til Oleg 4 HASSANS HYBEL Sett inn pas sen de ord i teks ten, og bruk rett form. stor stort sto re li ten lite små dyr dyrt dyre billig billig billige ny nytt nye gam mel gam melt gam le kort kort kor te lang langt lan ge varm varmt var me kald kaldt kal de god godt gode dårlig dårlig dårlige pen pent pene stygg stygt styg ge lys lyst lyse mørk mørkt mør ke moderne moderne moderne umoderne umoderne umoderne norsk norsk nors ke utenlandsk utenlandsk utenlandske morsom morsomt morsomme kjedelig kjedelig kjedelige spennende spennende spennende kjedelig kjedelig kjedelige Hassan leier en hy bel. Han har et bad og et soverom. Kjøkkenet er, men det er. Stua er. Det er to vinduer Lek sjon 9 Hus og hjem 27

28 i stua. Un der vin d uet til høy re står to sto ler og et bord. Bor det er, og stolene er. Un der vin d uet til venst re står et skrivebord. Hassan sitter ved skrivebordet og leser ei bok. Det står en kopp kaf fe på skri ve bor det. Kaf fen er. Det lig ger også to ep ler og tre bananer på skrivebordet. Telefonen rin ger. Det er en av Hassans venner. 5 LESEFORSTÅELSE Les teks ten og svar på spørs må le ne. Johns dag Det er tirs dag. John sit ter på kjøk ke net. Han drik ker kaf fe og ar bei der med norsk lek sen. Han skal bøye fem sub stan tiv, og han skal skri ve en tekst til noen bil der. Han øver på substantivene: et hus hu set hus hu se ne, et vin du vinduet vinduer vinduene, en gutt gutten Sub stan tiv er van ske lig, ten ker John. Det er umu lig å vite: Skal det være en, ei el ler et? Han la ger en kopp ny kaf fe og be gyn ner å skri ve teks ten til bil de ne. Først er det en gutt. Han går på en vei. Så stop per han og snak ker med en an nen gutt. Et ter på går de igjen. I det nes te bil det står den ene gut ten på en fot ball ba ne. Han er ale ne. Så tar han opp en mo bil te le fon og rin ger. Den and re gut ten sva rer. Kan skje de har en av ta le, og nå har den and re gut ten glemt av ta len? John vet ikke. Det er ikke så van ske lig på eng elsk. Han kan lage en fin tekst på eng elsk, det er ikke noe pro blem. Men på norsk blir det så dumt Telefonen ringer. Hei, det er Anne! Hei, Anne. Hvor dan går det? Det går bra. Og du, da? Ikke så bra. Jeg har øvd på sub stan tiv, og nå skal jeg skri ve en tekst på norsk. Men jeg har ikke nok nors ke ord! Jeg kan gjer ne hjel pe når jeg kom mer hjem! Nei, jeg vil prø ve å skri ve det ale ne. Men hvor for rin ger du? Du for står, jeg må job be over tid i dag. Du og Stel la må ikke ven te. Dere må spi se mid dag ale ne. Jeg tror at jeg kom mer klok ka åtte. Det er greit. Du kom mer når du kom mer. Vi tar to mat sup pe i dag. Jeg har ikke hen tet Stel la i bar ne ha gen ennå, men jeg har kjøpt mat. Men vi skal syk le litt et ter mid dag. Skal vi syk le en tur til kon to ret og si hei? Ja, gjer ne! Da ses vi! Ja, vi ses. Ha det! John går til ba ke til kaf fen og norsk lek sen. Hvor for er det så van ske lig å lære norsk? Han går på norsk kurs to gan ger i uka, og dat te ra, Stel la, går i norsk bar ne ha ge. Anne snak ker all tid norsk med Stel la. John og Stel la snak ker bare eng elsk. John sav ner ven ne ne i Chi ca go, og han sav ner fa mi lien. Mora og fa ren har ikke e-post, så han må skri ve brev. Til ven ne ne skri ver han e-post, og de snak ker sam men på Skype. De har In ter nett hjem me. John er da ta in gen iør, men han har ikke ar bei det så mye de sis te må ne de ne. Han li ker ikke å være uten ar beid. Han vil gjer ne tje ne pen ger. Men han må lære norsk først. Han ar bei der med norsk lek sen og drik ker kaf fe. Det er bra at kaf fen er god i Norge, ten ker han. 28 Ekstraoppgaver

29 Spørsmål 1 Hvil ken dag er det? 2 Hva gjør John? 3 Hvorfor er substantiv vanskelig for John? 4 Hva skal han gjø re med bil de ne? 5 Hvem ringer? 6 Har han hentet Stella i barnehagen? 7 Hva har han gjort i dag? 8 Hvor for må Stel la og John spi se ale ne? 9 Hva skal de ha til mid dag? 10 Hva skal Stel la og John gjø re et ter mid dag? 11 Hvor for kan ikke John skri ve e-post til mora og fa ren? 12 Har John arbeidet de siste månedene? 13 Li ker han å være uten ar beid? Lek sjon 9 Hus og hjem 29

30 Lek sjon 10 Hel se og triv sel 1 VERB Bøy ver be ne i ta bel len. Bruk ord bok el ler ord lis ta bak i tekst bo ka. Du kan også se på lis ta over verb med uregelrett bøying på side i minigrammatikken i tekstboka. Infinitiv Presens Presens perfektum Presens futurum å være å trene å gjøre å lese å lage å ha har hatt å slap pe av å snakke å gå å arbeide å vaske å rydde å treffe har truffet 2 VERB Skriv inn rett form av ver bet i teks ten. å være å være å trene å g jøre å være å lese å lese å g jøre å lage Hvor har du? Jeg har på sko len, og jeg har. Hva har du i dag? Jeg har hjemme. Jeg har ei bok. Den he ter «Fri he tens pris». Har du den? Nei, det har jeg ikke. Er den god? Ja, jeg sy nes det. Og så har jeg noe mer. Jeg har pizza! 30 Ekstraoppgaver

31 å ha å lese å slap pe av å snakke å lage å være Har du tid til det? Ja da, jeg har,, med Eva, og jeg har pizza. Så flink du har! Det skal sma ke med piz za et ter trening. 3 VERB Lag set nin ger med ver bet i pre sens per fek tum. Se på eks emp let. 1 være i Norge i et år Eva. Eva har vært i Norge i et år. 2 arbeide hun Hvor lenge på Rimi? 3 arbeide Hun ikke på Rimi. 4 gå Hun på norskkurs. 5 gjøre Hva du i dag? 6 rydde Jeg i huset. 7 lage Jeg middag. 8 lage Hva du? 9 lage Jeg grønnsaksuppe. Lek sjon 10 Hel se og triv sel 31

32 4 VERB Skriv inn rett form av ver bet i teks ten. å være å være å være å arbeide å vaske å rydde å vaske å gå å treffe å gå, å gå Det lørdag ettermiddag. Ivar frisk nå, men han syk i fire da ger. I dag han i hu set. Han opp, han, og han klær. Nå skal han til byen. Han Ivar. Først de på kino, og et ter på de på kafé. 5 IVAR OG HAS SAN Sett inn rett form av ver bet un der lin ja. Hei, Has san! Det er Ivar. Hei, Ivar! Hva du? Ikke noe spe si elt. Og du? Jeg og lekser. Når du ferdig? Jeg ikke. Om en halv time, kan skje. Hvor dan det? du lyst til å gå på kino? å ha Ja, gjer ne. Hvil ken film du? Kill Bill 2. å sitte å bli å vite å g jøre å g jøre Å nei, ikke den! Jeg den. du det? Men en an nen film, da? å si å se å ville å se 32 Ekstraoppgaver

33 Ja Men vi ikke på kafé i ste det? Jo, gjer ne. Når vi treffes? Klok ka sju uten for Mac Donalds. det? Det fint. Vi sees! å passe å kunne å skulle å passe å gå 6 PÅ EL LER TIL? Sett inn rett preposisjon. Det er lør dag. Tom lig ger i sen ga. Han er syk. John: Tom: John: Tom: John: Tom: John: Tom: John: Tom: Stak kars Tom! Har du lyst noe å spi se? Nei, jeg er ikke sul ten. Men jeg har lyst is. Vi har ikke is. Men har du lyst noe å drik ke? Ja, har vi Cola? Nei, vi har ikke Cola, men vi har saft. Har du lyst saft? Ja takk. Hva har du lyst å gjø re, da, Tom? Jeg tror jeg har lyst å lese ei bok. Hvil ken bok da? Jeg har lyst å høre om Ole Brumm. Lek sjon 10 Hel se og triv sel 33

34 Lek sjon 11 Ar beid og ut dan ning 1 VERB Sett inn rett form av ver bet. Tor: gjorde Hva du i hel gen, Has san? g jøre (uv) Hassan: På lørdag jeg i byen. Først være (uv) jeg ei bok på bib lio te ket. Så jeg til en bu tikk og grønn sa ker og frukt. På tor get jeg Larissa. Vi på kafé og gå (uv) te sam men. Det hyggelig. være (uv) gå (uv) låne (2) kjøpe (2) treffe (uv) drikke (uv) Tor: Og på søn dag, hva du da? g jøre (uv) Hassan: På søndag jeg fot ball sam men med Ivar og noen flere kamerater. Vi fot ball i to ti mer. Væ ret fint, så etterpå vi hjem til være (uv) spille (2) Even og i hagen. grille (1) spille (2) gå (uv) Tor: John: Og du, John, hva du i hel gen? Stella syk, så vi har ikke så mye. Hun og hun vondt i hal sen. Anne også for kjø let, så på lør dag jeg mat, middag og opp. Og så jeg ei bok for Stella. handle (1) vaske (1) være (uv) hoste (uv) g jøre (uv) være (uv) lage (1) lese (2) ha (uv) g jøre (uv) 34 Ekstraoppgaver

35 2 HVIL KET YRKE HAR DE? HVOR AR BEI DER DE? HVA GJØR DE? Skriv til bildene. Lek sjon 11 Ar beid og ut dan ning 35

36 3 FINN YRKENE Let i ta bel len. Hvor man ge yr ker fin ner du? Sett ring rundt or de ne. Du kan lete vann rett og lodd rett. D P Æ R E N E F I M R T H I I S R X B Ø T A N N L E G E N Y E J O R D M O R G P A I G K S Å N O L P B R Y L U S E O G A D V O K A T Ø E L T N L B O E N K E L T G T Æ Å I O U R Ø D F R I S Ø R R L Ø G S S K U E N L E T Y E E R T S V A K T M E S T E R G B O J J E B R Ø D S K I V E G R Å G Ø M N M A L E R I S R A F U S Y S N E K K E R N I N Ø L T O R K W C F Y Z O S S R R O S A B Y T F W Æ I E J U L R E N H O L D E R H S K R E D D E R K L Æ R P C 4 HVEM ER JEG? Les teks te ne og skriv rik tig yrke ved si den av. Personen sier: Yrke Jeg ar bei der på et apo tek. Jeg ord ner me di si ner og re sep ter. Jeg snak ker med folk. Av og til sit ter jeg i kas sa. Jeg ar bei der på en byg ge plass. Jeg byg ger hus. Jeg bru ker mye for skjel lig verktøy: hammer, sag, spiker, vater, boremaskin Jeg arbeider på en skole. Jeg vasker klasserommene og toalettene. Jeg boner gulvet. Jeg ar bei der i en bu tikk. Jeg sel ger klær. Jeg står i kas sa. Jeg hjel per kundene også. Jeg kjø rer folk fra sted til sted. Jeg kjø rer ikke bil. Jeg har mange passasjerer. Jeg ar bei der hos en fa mi lie. Jeg pas ser på bar na. Av og til vas ker jeg opp eller gjør litt husarbeid. Jeg ar bei der på en gård. Jeg har man ge sa uer. Jeg dyrka jor da også. 36 Ekstraoppgaver

37 Lek sjon 12 Hva gjør du i fri ti da? 1 EIENDOMSORD Sett kryss ved riktig svaralternativ. 1 Skjør tet til Eva skjørtet hans skjørtet hennes skjørtet mitt 2 Bi len til Ola og Eva bilen hennes bilen vår bilen deres 3 Boka til Pet ter boka hans boka hennes boka mi 4 Jeg har ei bok. Det er boka di. Det er boka mi. Det er boka vår. 5 Du og Tri ne har et hus. Det er hu set vårt. Det er hu set ditt. Det er hu set de res. 6 Du og jeg har en syk kel. Det er syk ke len vår. Det er syk ke len din. Det er syk ke len min. 2 EIENDOMSORD Skriv rik tig eiendomsord i rik tig form av det per son li ge pro no me net til venst re. 1 han Han går fort, for sk ie ne er gode. 2 han Per må kjø pe ny bil, dess ver re. Bi len vil ikke star te. 3 du Kan du stave etternavnet? 4 du Hva er telefonnummeret? 5 du Hva he ter kona? 6 jeg Har du hilst på Pet ter? Han er man nen. 7 vi Læreren er vel dig flink. 8 hun Bøkene er vel dig spen nen de! Jeg har lest alle sam men! 9 dere Hva er adressen, Per og Kari? Lek sjon 12 Hva gjør du i fri ti da? 37

38 10 vi Faren kom mer fra Ber gen, men mora kommer fra Hønefoss. 11 de Har du sett det nye kjøk ke net? Det er utro lig flott! 12 vi Vi må ryd de stua i kveld. Det ser ikke ut der! 3 EIENDOMSORD Sett en sir kel rundt rett svar. Jeg skal reise til Bergen og besøke foreldrene guttene Huset mine mi mitt og man nen mine min mitt min mine mitt på lør dag. Jeg skal rei se sam men med. Vi skal rei se i bi len våre vårt. Foreldrene mine min vår mitt deres hans er stort, og det lig ger ved sj øen. De har ei hyt te også. Hyt ta hans deres hennes di også ved sj øen. Bro ren min vår din deres vår hans og samboeren he ter Sind re, og de to jen te ne hennes vår deres henne hans min bor på Sot ra. ligger kom mer også. De har tre barn. Gut ten heter Ingeborg og Signe. 4 PREPOSISJONER Sett inn rett pre po si sjon i teks ten. a. På lørdag drog Stella sammen familien Nordfjell å gå ski. b. De pak ket ski og sta ver bi len. Det var is vinduene, så de måtte skrape. c. Hassan ville bli på tur. Det var man ge folk fjellet. d. De gikk et styk ke. Så fant de en hyg ge lig plass nær he ten av en bakke. e. Anne og John had de kakao, appelsin og sjokolade. f. Stella ville ikke sitte sola. g. Hun fant en bak ke nærheten. h. Has san prøv de også å stå ski bakken. i. Det gikk bra! Tenk at han sto ski første gang! 38 Ekstraoppgaver

39 5 VERB Skriv rik tig form av ver bet. For ri ge helg Anne 30 år, og de et stort bli (uv) ha (uv) sel skap. Annes bror, Kar sten, fra Oslo sam men med kona og de komme (uv) to bar na de res. De på ho tell, for hu set bo (4) være (uv) pyn tet til fes ten. John og Anne mid da gen selv, men ka ke ne lage (1) de hos en ba ker i sent rum. Anne kjø pe (2) få (uv) man ge fine ga ver. Det en fin fest, og alle gjes te ne være (uv) ma ten og ka ke ne. like (2) 6 LE SE FOR STÅ EL SE Se på dis se ta bel le ne og svar på spørs må le ne. Oslo Bergen 11:40 12:35 Direkte Oslo-Gardermoen Bergen Reisetid: 55 min Følgende flytider fra Bergen til Oslo: Følgende flytider fra Oslo til Bergen: Lek sjon 12 Hva gjør du i fri ti da? 39

40 Spørsmål 1 Når går før s te fly fra Oslo til Ber gen? 2 Hvor lang tid tar det å fly fra Oslo til Ber gen? 3 Når kom mer det sis te fl yet fra Ber gen til Oslo om kvel den? 4 Jeg er på fly plas sen i Ber gen, og klok ka er fem om et ter mid da gen. Når går nes te fly til Oslo? 5 Jeg er på fly plas sen i Oslo, og klok ka er halv tolv om for mid da gen. Når går nes te fly til Bergen? 6 Jeg har nett opp kom met til fly plas sen i Oslo. Jeg har en bil lett til fl yet klok ka 21.20, men klok ka er bare kvart over seks. Jeg tren ger ca. 30 mi nut ter til å ord ne bil let ten og kom me gjen nom sik ker hets kon trol len og til ga ten. Jeg må være på ga ten sei nest 20 mi nut ter før av gang. Går det noen fly før 21.20? Kan jeg rek ke det? 7 Hvor man ge SAS-fly går det fra Oslo til Ber gen den ne da gen? 40 Ekstraoppgaver

41 Leksjon 13 Familie og boformer 1 ADJEKTIV Sett kryss ved den rik ti ge set nin gen. Jeg kjen ner en gam le mann. Jeg kjen ner en gam mel mann. Jeg kjen ner en gam melt mann. Else dyreste klær enn søstera. Else har dy rest klær enn søs te ra. Else har dy re re klær enn søs te ra. Har du ei god bok? Har du ei godt bok? Har du gode bok? Vil du ha den hvit blu sen? Vil du ha hvi te blu sen? Vil du ha den hvi te blu sen? Fa ren min er ster kest enn fa ren din. Fa ren min ster ke re enn er fa ren din. Fa ren min er ster ke re enn fa ren din. Det te er den best os ten. Det te er den bes te os ten. Det te er bes te ost. Vil du se på grøn ne buk sen? Vil du se på den grøn ne buk sen? Vil du se på den grønn buk sen? Kari er hø yest i klas sen. Kari høyeste i klassen. Kari er den hø yest i klas sen. Hva li ker du bed re, saft el ler jus? Hva li ker du best, saft el ler jus? Hva li ker du god, saft el ler jus? Leksjon 13 Familie og boformer 41

42 2 KRYSSORD Vannrett: 2 Det motsatte av aldri 5 Vi spi ser det om som me ren. 7 Prate 8 Bøy min i in tet kjønn 10 Ikke gammelt Ikke varm 13 Bøy stor i fler tall 14 Artikkel i intetkjønn 15 Smi ler med lyd 17 Ikke fattig Loddrett: 1 Ikke kald 3 Ikke vanskelig 4 Bøy din i han kjønn 6 Bru ker John ofte 7 Til å sit te på Kikker, titter 16 Lever 42 Ekstraoppgaver

43 3 PRONOMEN Skriv riktig pronomen i setningene. 1 Otto snak ker med Pet ter. snak ker med. 2 Kjenner du Anne? Kjenner du? 3 Har du hilst på bro ren min? Har du hilst på? 4 Ole har aldri møtt foreldrene hennes. har ald ri møtt. 5 Svigerinna mi er utrolig koselig. er utrolig koselig. 6 Bro ren min bor hos for eld re ne våre. bor hos. 7 Per er for els ket i Es ter. er for els ket i. 8 Kjenner du man nen i blå frakk der bor te? Kjenner du der bor te? 9 Har du sendt e-post til for eld re ne dine? Har du sendt e-post til? 10 Kom mer du og Si ren på fes ten i kveld? Kommer på fes ten i kveld? 11 Kjenner du og Si ren bro ren min? Kjenner? 12 Kjenner bro ren din Si ren og Kal le? Kjenner? 4 PRONOMEN Skriv inn rik tig tid av ver bet og rik tig pro no men i teks te ne. å gle de seg å sole seg å kose seg å vas ke seg I nes te uke skal vi rei se til Mal lor ca. Jeg til å kom me bort litt. Jeg hå per at det blir fint vær, for jeg skal hver dag! Vi skal med god mat hver dag. Har du? Ja, jeg har dus jet. å skyn de seg å kle på seg å skyn de seg å vas ke seg å kle på seg å set te seg å set te seg Bra. Vi må nå. Vi kan ikke kom me for sent til konserten. Jeg vet det. Jeg skal bare, så er jeg klar. Even li ker ikke. Der for står han opp klok ka halv seks, og. Han ved spisebordet og leser avisa, drikker kaffe og spiser frokost. Pre sis klok ka halv åtte han i bi len og kjø rer til jobb. Leksjon 13 Familie og boformer 43

44 5 LESEFORSTÅELSE Les annonsene og svar på spørsmålene. Sentrum Flott leilighet til leie i sentrum. 2. etasje (trapp). verom. Passer for par eller liten familie. Kort vei til buss, butikk og barnehage. Leie: kr strøm. Depositum kr For visning: ring Lagre Tips en venn Del på Facebook Skriv ut A Lys og trivelig leilighet barnefamilie. Leiligheten ligger i 4. etasje. Det er heis i blokka. Leiligheten har kabel-tv og garasje. Bad og kjøkken er nyoppusset. Leiligheten ligger i et barnevennlig område i nærheten av butikk, skole og tog. Pris: kr per måned. Depositum: kr Felles visning: Mandag B Hybel/studio til leie en (åpen løsning) og et lite bad til leie for per måned. Kontrakt for ett år. Depositum C Lagre Tips en venn Del på Facebook Skriv ut Ta kontakt med Einar, tlf Lagre Tips en venn Del på Facebook Skriv ut 1 Hvilken leilighet er størst? 2 Hvilken leilighet er billigst? 3 Hvilke leiligheter passer for barnefamilier? 4 Hvilken leilighet ligger nærmest sentrum? 5 Hvilken leilighet ligger i nærheten av en skole? 6 Når er det visn ing på hy be len? 7 Hvor mye må du be ta le i de po si tum på lei lig het B? 8 Hvor len ge kan du leie hy be len? 9 Hvilken leilighet er møblert? 10 Hvordan er nærmiljøet rundt leilighet B? 44 Ekstraoppgaver

45 Leksjon 14 Når begynner barna på skolen? 1 PREPOSISJONER: TOR ER LÆRER Skriv inn riktige preposisjoner. Tor er lærer. Han underviser en ungdomsskole. To kvelder uka underviser han også innvandrere norsk. I dag snak ker de skolen Norge. Norge begynner barna sko len når de er seks år. Det er van lig å gå barnehage før barna begynner skolen. Grunnskolen er delt to: barneskolen og ungdomsskolen. Barna får ikke karakterer barneskolen. Norge tren ger ikke bar na å bru ke uni form sko len. De må ta seg mat, for de får ikke mat sko len. Det er van lig med ele ver hver klasse. Læreren og foreldrene har jevnlige samtaler bar net, og bar na er ofte på disse samtalene. 2 VERB: RO BIN OG TARA Skriv ver be ne i rik tig tid i teks ten. Ro bin på norskkurs på universitetet. Han på norsk kurs der i fem må ne der nå. Allerede den første dagen på norskkurset Robin forelsket i Tara, men han ikke hen ne det. Først han ut om hun å måtte (uv) g r å gå (uv) å ville (uv) ble å bli (uv) å gå (uv) det sam me. Til slutt han hen ne på kino. Det å invitere (2) å fortelle (uv) å finne (uv) å føle (2) å være (uv) Lek sjon 14 Når be gyn ner bar na på sko len? 45

46 i for ri ge uke. De en norsk film. Ro bin ikke alt de i fil men, men det ikke noe. Det bes te med fil men å sit te ved si den av Tara. Halv veis i fil men han hån den hen nes, og da hun seg og å ta (uv) til ham. å smile (2) Nå Ro bin og Tara sam men hver dag. Ro bin å være (uv) å si (uv) glad og for nøyd, og han nes ten all tid i godt hu mør. Su san sy nes også at Tara ei flott jen te. Ro bin glad for at mora kjæresten hans. å like (2) å være (uv) å se (uv) å være (uv) å være (uv) å g jøre (uv) å snu (4) å være (uv) å forstå (uv) å være (uv) 3 EIENDOMSORD Sett kryss ved rett al ter na tiv: hans el ler sin/si/sitt/sine. hans sin/si/sitt/sine 1 Ola snak ker om bi len til Ola. 2 Per li ker ikke bi len til Ola. 3 Ola kjø rer ofte lan ge tu rer i bi len til Ola. 4 Nå bor Ola i hu set til Per. 5 Per li ker at Ola bor i hu set til Per. 6 Per li ker ikke å være ale ne i hu set til Per. 7 Ola vil gjer ne bo len ge i hu set til Per. 8 Det er bil lig for Ola å bo i hu set til Per. 9 Ola tren ger pen ger til bi len til Ola. 46 Ekstraoppgaver

47 4 HVA SIER EVA? Skriv hva Eva sier. Se på eks em pe let. Eksempel: «Jeg har vært gift med man nen min i 8 år.» Eva sier at hun har vært gift med man nen sin i 8 år. «Jeg els ker bar na mine.» «Jeg li ker hu set vårt.» «Vi skal male hu set vårt i som mer.» «Vi rei ser på tur i bi len vår om som me ren.» 5 EIENDOMSORD Skriv rik tig pro no men el ler eiendomsord i teks ten: sin sin/si sitt sine eller hans hen nes de res Tor Pedersen bor med kona si og de to bar na i Nordby. Kona he ter Liv. Bar na he ter Per og Kari. Tor og fa mi lien skal rei se til Ber gen og be sø ke foreldrene til Tor. Per og søstera gle der seg til å tref fe bes te foreldrene. Mora til Tor fyl ler 70 år, og de skal fei re fød sels da gen. Tor skal gi mora penger. Foreldrene trenger penger for å reparere huset. Pensjonen er ikke så stor. Liv skal gi svi ger mo ra en vase som hun kjøp te i Spa nia i fe rien. Per har brukt alle uke pen ge ne og kjøpt ei bok til bes te mo ra. Kari har la get en tegn ing av hu set. Lek sjon 14 Når be gyn ner bar na på sko len? 47

48 5 LESEFORSTÅELSE Les brevet fra barnehagen og svar på spørsmålene. Hei alle sammen! Uke 11 Endelig har våren kommet! Det er vi glade for. Vi sitter sammen hver morgen som vanlig i samlingsstunda og synger og klapper og forteller historier. Nå leser Lotta for oss om Karsten og Petra, og kanskje vi får se film om dem seinere? Men etter samlingsstunda kler vi på oss og går ut og leker ute fordi sola skinner! Hurra!!! Men: Det er bare midt i mars, og det kan være kaldt fremdeles. Brrrr! ALLE må ha dress med seg i barnehagen. Det er viktig!!! Og støvler og varme sokker. Og lue og votter, selvfølgelig! Neste periode skal vi så karse. Derfor trenger vi tomme melkekartonger. Alle må ta med 1-2 tomme melkekartonger. Vær så snill å vaske kartongene først! Vi skal male kartongene. Så fyller vi dem med bomull, og så skal vi så karse i kartongene. Med vennlig hilsen Aina (pedagogisk leder) og de andre i Tirilltoppen barnehage, avdeling Hattifnattene Spørsmål 1 Hvil ken års tid er det? _ 2 Hva gjør de hver mor gen? _ 3 Hvem le ser i samlingsstunda? _ 4 Hva gjør de et ter samlingsstunda? _ 48 Ekstraoppgaver

49 5 Hvor for er de så mye ute for tida? _ 6 Hvil ke klær må for eld re ne hus ke å sen de med bar na? _ 7 Hvorfor trenger de tomme melkekartonger? _ 8 Hvordan skal de dekorere melkekartongene? _ Lek sjon 14 Når be gyn ner bar na på sko len? 49

50 Lek sjon 15 Jobb og jobb sø king 1 HVA MANGLER? Fyll ut setningene med ordene som mangler. 1 Vi har en deltidsstilling innen undervisning. 2 Du må ha videregående og Norsk prø ve 3. 3 Søknad CV kan sen des til 4 Jeg til annonsen i Klassekampen og meg med dette å søke den utlyste stillingen. 5 Jeg trives med å ar bei de ale ne. 6 Jeg har erfaring liknende arbeid. 7 Jeg er skred der fra Thai land. 8 Hvilke arbeidsoppgaver er du til å ha? 9 Hva me ner du er dine ster ke og dine sva ke? 2 ADVERB Sett inn rik tig stedsadverb: borte der tilbake hjemme hjem inn bort Hei, Lai la, så hyg ge lig å se deg! Kom! Takk. Når kom du fra Dan mark? Jeg kom for tre da ger si den. Var det hyggelig? Ja, vel dig. Men nå er det godt å være igjen. Når begynner du å arbeide? På man dag. Men jeg skal på job ben en tur i et ter mid dag. Hvor for det? Du må slap pe av! Jeg må sjek ke at ikke noe er, og at alt er i or den. 50 Ekstraoppgaver

51 3 SETNINGER Sett kryss ved den rik ti ge set nin gen. 1 John er i godt hu mør all tid. John all tid er i godt hu mør. John er all tid i godt hu mør. 2 Det er så kaldt ut i dag! Det er så kaldt ute i dag! Det ute er så kaldt i dag! 3 Vil kom me inn du? Vil du kom me inne? Vil du kom me inn? 4 Jeg går bort til Pet ter en tur. Jeg går bor te til Pet ter en tur. Jeg går til Pet ter bor te en tur. 5 Hun ald ri har smakt brun ost. Hun har smakt brun ost ald ri. Hun har ald ri smakt brun ost. 6 Først vi skal spi se mid dag. Først skal vi spi se mid dag. Først skal vi mid dag spi se. 7 Den frans ke da men syn ger så vak kert. Den frans ke da men syn ger så vak ker. Den frans ke da men så syn ger vak kert. Lek sjon 15 Jobb og jobb sø king 51

52 4 JOHN OG ANNE Skriv rik tig form av ver bet i teks ten. Bruk pre te ri tum. reise (2) For åtte år si den Anne fra Nord by til USA for å stu de re. begynne (2) Hun å studere økonomi og data ved universitetet i Chicago. Ved siden av studiene arbeide (1) treffe (uv) pleie (3) bli (uv) invitere (2) gå (uv) føle (2), være (uv) være (uv) gifte (1) være (uv), ha (uv) begynne (2) ha (uv), bli (uv) få (uv), slutte (1) være (uv) spørre (uv) savne (1) begynne (1), ha (uv) hun på en re stau rant i hel ge ne. Slik hun John. Han å spil le der med ban det sitt. Anne vel dig for els ket, og et ter to måneder John hen ne ut. De ut sam men man ge gan ger, og de at det te det ret te. Da Anne ferdig med studiene, de seg. John designer og en god jobb, og Anne å ar bei de i et stort, internasjonalt datafirma. De det fint. Et ter en stund Anne gra vid, og de Tom. Anne å arbeide og hjem me med Tom. En dag John om hun Norge. Da Anne å ten ke: hun lyst til å rei se til ba ke til hjem lan det sitt? Hun begynne (1) finne (uv) å undersøke mulighetene for å få jobb i Norge, og et ter noen må ne der hun en god jobb på et lite sted ikke så langt fra hjem b yen sin. 52 Ekstraoppgaver

53 bestemme (2) kunne (uv) De seg for å sel ge hu set i Chi ca go og flyt te til Norge. Kanskje John også fin ne en jobb et ter hvert? 5 KRYSSORD F D Vannrett: 1 Arbeidet til en bonde 8 Det motsatte av under 9 Det går 100 på ei kro ne 10 Begynnelsen av reparere 11 Fredrik Davidsen 12 Rei se ut = ut 14 Preteritum av reise 17 Jeg er vel dig glad i ham = Jeg ham 18 Spesiell 20 Preteritum av komme 21 Kamerat 22 Mel lom en og tre Loddrett: 1 Røde bær 2 Preposisjon 3 En bilmekaniker kan biler 4 Begynnelsen av drikke 5 Farge 6 Klokke 7 Han arbeider på restaurant 11 Ikke syk 13 Stem me stem mer stem te har 15 Elektrisitet 16 Vi tren ger to sli ke 19 Preposisjon Lek sjon 15 Jobb og jobb sø king 53

54 Leksjon 16 Arbeidsliv og økonomi 1 SOM-SETNINGER Bind setningene sammen med som. 1 Fa mi lien Olsen har en au pair. Au pai ren he ter La ris sa. _ 2 Larissa kommer fra Latvia. Latvia ligger i Øst-Europa. _ 3 Larissa passer familiens yngste datter. Hun heter Ingrid. _ 4 Ing rid og La ris sa tar bus sen til Ingrids bar ne ha ge. Den lig ger uten for byen. _ 5 La ris sa bor hjem me hos fa mi lien Olsen. Fa mi lien Olsen har et stort hus. _ 6 Av og til sav ner La ris sa fa mi lien sin. Larissas fa mi lie bor i Riga. _ 2 LAG SETNINGER Lag setninger med uttrykkene. å ha råd til å ha fast jobb det hen der at det finnes å søke om å mel de seg på å ta kon takt med å bli kjent med 54 Ekstraoppgaver

55 3 VASK HEN DE NE DINE, KARI! Hva sier Liv til Kari? Skriv set nin ge ne i im pe ra tiv. Liv sier at Kari må vas ke hen de ne sine. Liv sier at Kari må pus se ten ne ne sine godt. Liv sier at Kari må sit te fint på sto len. Liv sier at Kari må ryd de duk ke ne sine. Liv sier at Kari må spi se opp ma ten sin. Liv sier at Kari må leke på rom met sitt. 4 SETNINGER Ordne ordene slik at setningene blir riktige. Start med det markerte ordet. 1 li ker å ta bus sen Maria ikke. 2 vil ha Hun ny bil gjer ne. 3 har Vi råd ikke til sier Car los det,. 4 må pen ger spa re til som me ren tu ren Venezuela til Vi. 5 ar bei de over tid kan Maria ikke Car los men,. 6 har still ing full ikke Han. Leksjon 16 Arbeidsliv og økonomi 55

56 7 Carlos hu set i or den hol der. 8 la get har Carlos et bud sjett for bru ket de res over. 9 må spa re De pen ger litt hver må ned. 5 EGENMELDING Fyll ut skjemaet: Du he ter Otto Olsen. Fød sels da t oen din er 13. ja nu ar 1952, og per son num me ret ditt er Du bor i Rød gata 12A, og post num me ret og -ste det er 1234 Blåvær. Du er ma ler. Du ar bei der i full still ing hos fir m aet Ma ler man nen AS. Nå har du nett opp vært syk i 3 da ger. Du var for kjø let og had de fe ber. Egenmelding Navn (etternavn og fornavn): Adresse: Fødselsnummer: Postnummer: Poststed: Stilling: Stillingsprosent: Første fraværsdag: Siste fraværsdag: Dags dato: Har fraværet sammenheng med arbeidet eller arbeidsmiljøet? Svar ja/nei. Hvis ja, forklar grunnen på baksiden av arket. Underskrift arbeidstaker: Underskrift arbeidsgiver: Arkiveres i personalmappen. Kopi til arbeidstaker. 56 Ekstraoppgaver

57 Lek sjon 17 Hel se og kost hold 1 SUBJUNKSJONER: HASSAN OG LARISSA Les teks ten og skriv inn rik tig sub junk sjon: når for di hvis mens selv om Has san og La ris sa skal på kino klok ka sju. Has san ikke har bil, må de ta bus sen. Klok ka seks rin ger Has san på hos La ris sa. Hun er ikke fer dig ennå. Has san venter Larissa sminker seg. han liker Larissa veldig godt, sy nes han hun bru ker vel dig lang tid. Bus sen går om ti mi nut ter! Kom mer du snart? spør Has san. Ja da, sva rer La ris sa fra ba det. Se i avi sa du ven ter! Has san ser i avi sa. La ris sa ikke kom mer nå, må de ta dro sje. Det blir dyrt! Nå kom mer jeg, sier La ris sa. En de lig, sier Has san. Han smi ler. Han er glad han skal på kino med Larissa. De rek ker bus sen, men bare den er litt for sin ket. de kom mer til ki n oen, er klok ka kvart på sju. filmen skal begynne om fem ten mi nut ter, er dø ren inn til ki no sa len sten gt! Man ge folk står og ven ter. Til slutt kom mer en vakt ut. Fil men klok ka sju er dess ver re av lyst, sier vak ten. Hvor for det? spør en ung mann. fil men har blitt øde lagt, sva rer vak ten. Alle får pen ge ne igjen. Vi beklager! Has san og La ris sa ser på hver and re. Hva skal de gjø re nå? Kan skje de kan gå på kafé? Det vil Larissa gjerne. Klok ka ett lig ger Has san i sen ga og ten ker på kvel den. De had de det vel dig hyg ge lig fil men ble av lyst! Lek sjon 17 Hel se og kost hold 57

58 2 SUBJUNKSJONER: IVAR OG INDIRA Hvil ken helsetning og hvil ken ledd set ning hø rer sam men? Sett strek. Ivar hører på radioen hvis han vin ner kro ner. Indira vil pynte seg for di han er ser vi tør. Ivar vil kjø pe ny bil før hun går på kino med Ivar. Ivar ar bei der på en kafé da hun tok bus sen med ham hver mor gen. Ivar ple ier å gå på fjel let da hun var 17 år. In di ra må gå og hand le mens han spi ser fro kost. In di ra flyt tet til Norge fra In dia for di de spil ler fot ball sam men. Ivar må gå til lege for di han er syk. Ivar og Has san har blitt ven ner før bu tik ken sten ger. Ivar traff Indira når sola skin ner. 3 SETNINGSADVERBIAL I LEDDSETNINGER Skriv setningsadverbialene på rik tig sted i leddsetningene. 1 Ikke Han sier at han li ker hen ne. 2 Alltid De sit ter inne selv om det er fint vær. 3 Aldri Hun sier at hun har vært her før. 4 Ikke Du må gå hjem hvis du er frisk. 5 Ikke Arne kjø per grov brød selv om Urai li ker det så godt. 6 Ikke Hvis du kom mer, blir jeg lei meg. 7 Gjerne Hun sier at hun vil ha fe rie nå. 8 Ikke Når jeg tre ner, fø ler jeg meg slapp. 9 Ikke Ring meg hvis det går over, sa le gen. 58 Ekstraoppgaver

59 4 ORD OG UT TRYKK Hvil ket ord mang ler? Sett inn rik tig ord. 1 Du ser ut! Ja, jeg tror at jeg hol der på å bli syk. 2 Hvor du? På Rema. 3 Har du fisk den ne uka? Ja, vi had de fisk i går. 4 Hva gjør du for å deg i form? Jeg går tur to gan ger i uka. 5 Hva det å lig ge på sy ke hus? Det er gra tis. 6 Kan jeg få en i dag? Ja, kan du kom me kvart over ti? 7 Hva skal vi på til mid dag i dag? Kan vi ikke ta kjøtt ka ker? Det er len ge si den. 8 Er tomatene på i dag? Nei, dess ver re. Men brok ko li og blom kål er bil lig i dag. 9 Har du ho de pi ne? Vil du ha en tab lett? Ja takk, gjer ne. 10 Er du? Ja, jeg hos ter og har vondt i hal sen. 5 PREPOSISJONER Sett inn riktig preposisjon i setningene. 1 Hassan holder å hjel pe fru Jensen. 2 Has san får et kink ryggen. 3 Han må gå legen. 4 Legens kontor ligger andre etasje. 5 Legen trykker Hassans rygg og spør om det gjør vondt nedover foten. 6 Han får en syk meld ing le gen, og han får be skjed om å hol de seg ro og lyt te kroppen. 7 Urai ligger sofaen stua. Hun er ikke frisk. Hun hos ter og er for kjø let. Hun har hos tet hele natt. 8 Arne er bu tik ken. Hva skal han fin ne mid dag i dag? Lek sjon 17 Hel se og kost hold 59

60 9 Arne kjø per et uke blad Urai. Han gle der seg å over ras ke hen ne med bla det. 6 KROPPEN MIN Finn ord for kropps de ler i ta bel len, vann rett el ler lodd rett. Du kan fin ne 20 ord. A B O P A N N E H H E S R K A M V I L E Å R A K M U N N S I S T N T M U M Ø W Z H A L S D G A L A F O T V B O Ø Æ Y G D S Æ I U S D F G Ø R E E H E N E S E V E G O H R O C P K L A E V Q M Æ L D T V K M Ø Y E M P R O E A O I B A R E L E G G K U L Å R V A L B U E K K N E H Y H G I A P N P O U G K S Ø K N E B O K J A G W T D A R Y G G V 60 Ekstraoppgaver

61 Leksjon 18 Høytider og tradisjoner 1 RETT ORD Sett strek un der det or det som pas ser i teks ten. Carlos forteller: I pås ken skal jeg rei se til Gö te borg og be sø ke Da niel. To get går kvart over åtte fra Oslo. Daniel er vite venn en venn vennen av meg. Han studerer ved universitetet i Göteborg, at hvor er hvordan det er å stu de re i Gö te borg. Da niel hvorfor å snak ke om. men og mye var også fra Venezuela, så vi har har vært jeg vil gjer ne mange mer Nå er jeg i hos på jern ba nen i Oslo for kjøpe veksle selge bil lett. Jeg spør om at så jeg tren ger plass bil lett, og det gjør jeg. Jeg spør også et ter ra bat ter, for jeg vil ikke at bil let ten skal bli for Jeg er tid lig ute, så at for jeg går til kios ken og spiser låner kjøper på to get også, men det er dyrt der. Jeg Jeg liker å lese leser lese finner plassen Ved siden vil kan har avi ser. Jeg går ut på per ron gen. To get mi mitt min. av fra på meg Først for står jeg ikke snakker sit ter en dame som sier forteller hva hvordan når at det er in ter es sant å se hva om for frukt og sjo ko la de. En må kan skla bilig vanskelig dyr. kjø pe mat ikke råd til det. Så kjø per jeg Af ten pos ten. ligger står henger svensk. Hun sier svarer spør der al le re de, så jeg går på. Jeg hvor jeg kom mer fra. hun sier. Da be gyn ner hun å snak ke eng elsk, men jeg forstår tror synes jeg kan for stå svensk, så jeg snakker spør sier snill! Men De må ikke snak ke så fort. Jeg kan forstå lytte studere svensk TV av og til. : Snakk Snakker Snakke svensk, er De svensk gan ske bra, for jeg ser på Leksjon 18 Høytider og tradisjoner 61

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re.

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re. Plan-1 Ukeplan eksempel Navn: C h r i s t o p h e r B r o w n Uke: 3 Emne: En van lig dag Ukeplan Ferdigheter Språkhandlinger Jeg kan Ja Delvis Nei Jeg ka n for stå klok ke s lett. Jeg ka n les e et oppslag

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av:

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av: Klasse H Uke 1 04.01-.08.01.2016 Navn: Sett av: Les høyt og fortell på norsk Ukedag Mandag Jeg leste (skriv navnet på boka du leste): Jeg fortalte til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Denne

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

Leksjon 7. På toget til Voss

Leksjon 7. På toget til Voss Leksjon 7 På toget til Voss Det er tidlig om morgenen og Annie skal ta toget fra Bergen til Voss. Hun har plass i vogn nr 263, plass nr 57 ved vinduet. Hun har to tunge kofferter og en veske til fotoapparatet,

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å Innhold Forord......................................................... 17 Om å bruke Nå begynner vi!.... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no gruppen Læreplanen som grunnlag for

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41 Forord... 17 Om å bruke Nå begynner vi!... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! Trollmor Grunnboka: Innledningskapitlene Grunnboka: Grammatikken

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Nivå 1 1. Hva heter du?... 1 2. Familie og skole... 6 3. Hva er klokka?... 15 4. Fra morgen til kveld... 21 5. Butikker og penger... 28 6. På handletur... 34 7. Her

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Uke: 3 Navn: Gruppe: G

Uke: 3 Navn: Gruppe: G Uke: 3 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Yrker / Hvem jobber på skolen Lærebok: «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom», «Enkel norsk grammatikk» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan fortelle om hvem

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Uke: 17 Navn: Gruppe: G

Uke: 17 Navn: Gruppe: G Uke: 17 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Transport Vi øver på å skrive fritekster Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk pluss ungdom» Info: Tirsdag 26.04. skal vi på kino for å se filmen:

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

4. Med ferge over Hardangerfjorden

4. Med ferge over Hardangerfjorden 4. Med ferge over Hardangerfjorden Forteller : For å komme til Bergen, må Kari og Annie ta ferge fra Kinsarvik til Kvanndal. Det går tre ferger over Hardangerfjorden, og de får plass på ei ferge som heter

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også.

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også. ADVERB 1 Set inn adverb med motsett tyding. Luisa skriv pent. Leo skriv stygt. Maten luktar godt. Søpla luktar dårleg/vondt. Han spurde høfleg. Ho svarte uhøfleg. Leo gjekk seint. Luisa gjekk fort. Jentene

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM?

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? Substantivene kan være i bestemt eller ubestemt form på norsk. Vi har noen absolutte regler for hvilken form vi skal bruke, men tre viktige distinksjoner hjelper oss også når

Detaljer

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2 LEKSJON 0 SIDE 00-0..03 5:46 Side 6 Innhold 4 7 A: Hei! B: Hvor er de fra? C: Jeg heter Tor Vokaler: O, Å, A Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. Hilse Presentere seg Si hvor en

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Tid li ge re ut gi vel ser av Karin Brunk Holmqvist: Potensgiverne (2009) Rapsgubbene (2010) Sirile gentlemen søkes (2011) Rosa elefanter (2012)

Tid li ge re ut gi vel ser av Karin Brunk Holmqvist: Potensgiverne (2009) Rapsgubbene (2010) Sirile gentlemen søkes (2011) Rosa elefanter (2012) Kranvriderne Tid li ge re ut gi vel ser av Karin Brunk Holmqvist: Potensgiverne (2009) Rapsgubbene (2010) Sirile gentlemen søkes (2011) Rosa elefanter (2012) Kaffe med mu sikk (2013) Høyt hen ger de og

Detaljer

Uke: 11 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Sanser

Uke: 11 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Sanser Uke: 11 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Sanser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok med lyd og bilde Lexin

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

OLAUG STRAND NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE TEKST- OG ARBEIDSBOK MED TUSEN ORD

OLAUG STRAND NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE TEKST- OG ARBEIDSBOK MED TUSEN ORD OLAUG STRAND NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE TEKST- OG ARBEIDSBOK MED TUSEN ORD Olaug Strand Med tusen ord Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere tekst- og arbeidsbok Copyright

Detaljer

Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013

Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013 Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013 Du og jeg. Du kan gjerne få smake på min appelsin, for i dag er du den aller beste vennen min. Den kan deles i båter til

Detaljer

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Uttale 12 14 15 16 18 18 19 20. Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra Å si hvilke språk du snakker

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Uttale 12 14 15 16 18 18 19 20. Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra Å si hvilke språk du snakker INNHOLD Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk 12 14 15 16 18 18 19 20 21 22 1 HEI! Hva heter du? Hvor kommer du fra? Spørreord på mange språk Språk Land og språk Personlige pronomen: Hvem er det? Alfabetet

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer