NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF"

Transkript

1 Nete ide Innhold

2 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter. Foreningen kal være branjen tyngdepunkt. Vi kal fremme medlemmene intereer, følge utviklingen, vie mulighetene og tyrke branjen poijon. NARF kal gi medlemmene faglig tøtte og jobbe for god kvalitet i yrkeutøvelen. Vi kal timulere til erfaringdeling, være tilgjengelig og lytte til medlemmene vurderinger og råd. Fra ventre bakert: Geir Høydalvik, Reknekap Høydalvik AS, Ørta (tyremedlem), Berit Rongjord, Tet Telemark AS, Rjukan (tyremedlem), Per Haelgård, Vima Service Norge AS, Fredriktad (tyret netleder), Eigil Johanen, Økonomi og Regnkappartner AS, Trondheim (tyremedlem), Per-Ole Hegdahl, NARF Ektra AS (tyremedlem anatte repreentant), Gry Arvne, AB Regnkap AS, Vøyenenga (tyremedlem), Ellen Aamodt, Akonto Økonomi AS, Hønefo (tyremedlem), Johan-Thoma Hegdahl, Azzit AS, Svolvær (tyret leder).

3 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Forrige ide a a a Nete ide a 3 Innhold KLIKK på idetallet for å gå til valgt ide NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aaa 4 Årberetning konern Reultatregnkap morelkap/konern aaa 15 Balane mor/konern aaa 17 Kontanttrømopptilling aaa 18 Noter til regnkapet aaa 25 Revijonberetning NARF Ektra AS aaa 27 Årberetning 2014 aaa 30 Reultatregnkap aaa 31 Balane aaa 32 Kontanttrømopptilling aaa 33 Noter til regnkapet aaa 38 Revijonberetning Organiajon, utvalg og komiteer aaa 40 Organiajonkart aaa 41 Anatte i NARF aaaa 42 Generalforamlingoppnevnte organer aaa 43 Styreoppnevnte utvalg

4 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 4 Årberetning konern 2014 Innledning Regnkapføring og krav til regnkap er i endring. Den teknologike utviklingen er annynligvi den tørte driveren til denne endringen, men ogå økt konkurrane og endret kundeadferd påvirker bildet. Regnkapførerrollen og regnkapbranjen utfordre videre av at rammebetingelene annynligvi endre, om følge av at flere viktige lover er til vurdering. Denne virkeligheten får tor betydning for NARF. Styret beluttet derfor i begynnelen av 2014 å igangette en proe med mål om å etablere en tydelig og helhetlig trategi for NARF og NARF Ektra AS. Strategiarbeidet og daglig drift har vært reurkrevende, og tyret er vært tilfred med at vi på tro av tore utviklingprojekter og forbedringarbeid vier olide økonomike reultater. Formål NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening) er lokaliert i Olo og har om formål å fremme de autorierte regnkapførere faglige, økonomike og oiale intereer gjennom myndighet-, kvalitet-, kompetane- og relajonarbeid. Datterelkapet NARF Ektra AS formål er på kommeriell bai å tilby tjeneter og produkter til regnkapbranjen og til økonomimedarbeidere baert på foreningen kompetane og nettverk. Selkapet kal bitå foreningen med å oppfylle itt formål hva angår tjeneteprodukjonen og har ammen med NARF påtatt eg et olidarik arbeidgiveranvar overfor alle anatte. Det er etablert en amarbeidavtale hvor NARF Ektra AS påtar eg anvaret for å utføre de oppgaver om inngår i erviceavgiften, og det er i tillegg etablert en amarbeidavtale mellom elkapene vedrørende den øvrige virkomheten. Strategi Endringene i regnkapbranjen de ite årene og pågående endringer i omgivelene utløte etter tyret mening behov for en fremtidrettet trategi for NARF og NARF Ektra. Det er forventet at fremtiden kunder vil tille økte krav til regnkapføreren og den kompetane, om igjen vil påvirke medlemmene behov og forventninger til NARF. Den teknologike utviklingen fører med eg både muligheter og utfordringer. Verdikjeder endre, nye aktører kommer inn i regnkapbranjen, regnkapvirkomheter konolidere amtidig om bai- og rutineoppgaver digitaliere og automatiere. Nye kompetaneområder om økonomik rådgivning, lønn, HR og IT anta å få tørre pla i fremtiden regnkapvirkomhet. Fremtiden regnkapbranje vil omhandle mer enn bare regnkap, noe om har ledet til et terkere branjefoku i den nye trategien. Vi har hatt bred involvering av interne og ekterne reurmiljø gjennom trategiproeen. Dette har bidratt til kartlegging av entrale drivere for næringen, kundebehov, medlemmene fremtidige behov, amt innpill på foku, mål, forventninger og ambijon for NARF og NARF Ektra. Vi kal fortatt ha foku på branjen rammebetingeler, og vårt arbeid mot myndighetene for å oppnå forenklinger, god elektronik infratruktur, velfungerende og akeptabelt regelverk vil fortette med full tyrke. Vi kal bidra til økt markedorientering og attraktivitet. Vi kal tyrke branjen tatu gjennom høy kvalitet ho våre medlemmer og økt foku på den kundeverdien regnkapbranjen leverer til næringlivet. Den tørte driveren for regnkapbranjen utvikling og omtilling er den teknologike utviklingen. Ny teknologi forandrer branjen totalt, det er nakk om nye primodeller, ny kompetane, nye forretningmodeller mv. Derfor er den endringproe om kjer i regnkapbranjen i dag å tor og krevende, og derfor er dette området et av tyret atningområder. NARF kal øke branjen teknologifortåele gjennom en mer proaktiv holdning til hvilke muligheter nye teknologike løninger og digitale tandarder gir, og hvilken betydning dette kan ha for både regnkapbranjen og dere kunder. Vi kal ivareta og videreutvikle nødvendig kompetane. Vi kal være regnkapbranjen foretrukne kompetanepartner, og vi kal forterke vår ledende rolle om utvikler og tilbyder av den kompetanen fremtiden regnkapbranje må og kal beitte både på individ- og virkomhetnivå. Organiajon NARF eier 100 % av akjene i NARF Ektra AS og Regnkap Norge AS. Foreningen har medlemfoku om in hovedoppgave og retter in virkomhet mot fagarbeidet, kvalitetkontroll, myndighetkontakt og øvrig relajonarbeid. Serviceprodukjonen (informajon, fagupport, kurvirkomheten, avtaleverket, kvalitetikringytemet mv) er organiert i NARF Ektra AS. Adminitrajonen er organiert i 4 team med en adminitrativ tøttefunkjon og omfatter 30 årverk. Regnkapfunkjoner er outourcet.

5 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 5 Årberetning konern 2014 Regnkapførerbranjen Branjeomtillingen fortatte med økt tempo i Konolideringtrenden er forterket, men amtidig regitrerer vi at dette kompenere ved tilgang av nye må regnkapaktører lik at antall virkomheter med erviceabonnement ho o fortetter å øke. betydning for å ikre god kvalitet i regnkapførertjenetene og for å profejonaliere og utvikle branjen. Dette gir trygghet for næringliv og myndigheter, og bidrar til et godt omdømme for branjen. Utvikling i antall peronmedlemmer i NARF (med autoriajon om regnkapfører) : Markedet for regnkaptjeneter er fortatt i poitiv utvikling. Antall oppdrag om håndtere av regnkapbranjen anta å ha paert Styret regitrerer økt foku på branjen og mener det er peielt gledelig at mange øker eg til tudier innen regnkap. Foreningen tøtter opp under medlemmene rekrutteringarbeid via egne nettider for utdanning og karriere. Ved utgangen av året var det regitrert autorierte regnkapførerelkap og autorierte regnkapførere ifølge Finantilynet Den årlige lønnunderøkelen fikk ogå i 2014 meget god opplutning og vite at bai årlønn for autorierte regnkapførere i 2014 målt ved gjennomnitt var kr , opp fra kr i 2013 og vite en lønnvekt på 3,4 % mot 3,7 % året før Kilde: NARF medlemtatitikk. Får å kartlegge den økonomike utviklingen i branjen ble det i oktober 2014 gjennomført en analye av innrapporterte regnkapdata for kalenderåret Data ble hentet fra Brønnøyund. Styret regitrerer at 2013 ble et godt år for regnkapbranjen. Branjen ometning økte fra 11,8 milliarder i 2012 til 12,3 milliarder i 2013, og prognoen for 2014 tilier at aggregert ometning vil bli i tørreleorden 12,8 til 13,1 milliarder. Prier på regnkaptjeneter teg med ca 3,9 proent i Lønnomheten vite ogå tegn til bedring. Aggregert driftreultat ble for førte gang over 1 milliard kroner, men aggregert årreultatet ble i overkant av 900 millioner. Medlemutviklingen Totalt antall medlemmer i NARF ved utgangen av 2014 var 7 657, en økning på 477 fra året før. Av die var autorierte peronmedlemmer, en økning på 345 fra 2013, om gir NARF en markedandel på 62 %. Ved utgangen av året var 380 tudenter tilknyttet foreningen. Rekruttering av nye medlemmer er en viktig oppgave for NARF. Et høyt medlemantall gir foreningen mulighet til å repreentere regnkapbranjen med tyngde ovenfor myndigheter, media og belutningtakere. Den økende medlemdekningen innebærer ogå at tadig flere autorierte blir omfattet av NARF kvalitetkontroll. Dette har tor Nettverk og møteplaer ERFA-nettverket Ved utløpet av 2014 var det regitrert 714 medlemmer om var tilluttet ERFA nettverket, fordelt på 40 aktive grupper. Til ammenligning var det 756 medlemmer og 41 grupper regitrert ved utgangen av Tillutningen til Erfa-ytemet er vakt ynkende. De flete gruppene betår av mellom 7 til 15 deltakere, men 3 grupper har over 50 deltagere. De flete gruppene gjennomfører 3 til 4 møter i året. ERFA-lederkonferanen i 2014 ble gjennomført i tilknytning til NARF årmøte. NARF har tidligere utviklet ERFA-portalen, om er en informajonkanal og arbeidverktøy for ERFA-gruppene. Portalen har ikke blitt brukt å mye om vi hadde ønket, og tyret vil derfor vurdere nye anvendeleområder lik at flere medlemmer kan dra nytte av løningen. Forum for de tore aktørene i branjen Konolideringen av branjen fortetter, og tyret merker dette ærlig ved at antall tore aktører øker. NARF etablerte et forum for de tore aktørene i 2006 der henikten var å tilby en kollegial møtepla for erfaringutvekling, amt dikujon og bidrag til foreningen videre utvikling.

6 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 6 Årberetning konern 2014 Det har vært avholdt 2-3 møter i året. I mai og november 2014 møtte forumet med foreningen trategiproe om hovedtema. De tore virkomhetene har i tillegg vært engajert og delaktig i arbeidet med markedmulighetene i offentlig ektor. Forum kvalitetanvarlige Forumet er et tilbud til de tørte virkomhetene/kjedene om har utpekt egen kvalitetanvarlig internt. Per i dag er yv virkomheter repreentert. Forumet møte 1-2 ganger i året. Henikten med forumet er å bidra til å forme rollen om kvalitetanvarlig i tillegg til informajon- og erfaringutvekling både knyttet til konkrete fagtemaer og generelt. Årmøtet Årmøtet har befetet eg om medlemarenaen for forening- og branjeaker. I 2014 var Scandic Ihavhotel i Tromø møtetedet, og programmet fokuerte på «Den nye regnkapbedriften: Bedre for kunder, medarbeidere, eiere og intereenter». En rekke interne og ekterne aktører deltok med ulike aktuelle temaer om dagaktuelle og fremtidige utfordringer. Henikten var å gi våre medlemmer inpirajon og kunnkap til å gjøre gode trategike avveininger og valg ammen med kollegaer amt benytte materialet om kunnkapgrunnlag for og inpirajon til analyer, drøftinger og valg. I nitt hadde vi 317 deltakere på årmøtet de to dagene. Årmøtet eiler opp om den viktigte inpirajonarenaen for NARF medlemmer. NARF IT-forum NARF IT-forum er en nøytral arena for ytemleverandørene for erfaringutvekling, dikujon og utvikling av nye tandardierte funkjoner. Det har vært avholdt ett møte i NARF IT-forum i 2014 om Skattedirektoratet RANK/ ELSE-projekt (enklere elvangivele for næringdrivende) hvor produenter av katte- og elvangiveleytemer deltok. Videre har en arbeidgruppe under NARF IT-forum vært aktive i arbeidet med å konkretiere tandard dataformat i amarbeid med Skattedirektoratet. dagorden. I november gjennomførte vi den tredje årlige konferanen om amler tyrene og ledergruppen i de tre organiajonene. Møtepla var Olo, og hovedtema var hvordan vi om branjeorganiajon kan bidra til den omtilling om kjer i regnkapvirkomhetene. Forkning og utvikling (FoU) Henikten med FoU-arbeidet er å øke kunnkaptilfanget når det gjelder fremtidige kompetane-, drift- og tjeneteutfordringer i branjen, og påvirke najonale utdanningog opplæringprogram for branjen. Deuten har FoUinnaten om et viktig formål å inpirere våre medlemmer og medlembedrifter til å kape bedre bedrifter for eg og ine kunder. Styret har over mange år prioritert FoU-arbeidet med øremerkede midler. Styret begrunnele for FoU-atingen er blant annet fundert i NARF mål om å være den viktigte leverandøren av kunnkap og kompetaneprodukter til regnkapbranjen. Det var i den anledning behov for et tørre, kontinuerlig informajon- og kunnkaptilfang fra marked, de om driver regnkapvirkomhet/dere kunder og leverandører, - om vi ikke uten videre får tilgang til. På die feltene er det viktig at NARF ater kontinuerlig på informajoninnhenting og kunnkaputvikling. Denne atingen kal deuten gjøre det mulig for NARF å inngå allianer med forkning- og utdanningektoren. I 2012 inngikk vi et amarbeid med NHH itt FOCUSprogram (Future Oriented Corporate Solution). Henikten var å få terkere tilgang til en bredere kompetaneflate av forkere, amarbeide tett med forkerne om branjerelevante problemtillinger og bli del av et pennende næringlivnettverk for å kunne høte erfaringer fra og lære mer direkte fra andre virkomheter om ater på FoU på belektede områder. Samarbeidavtalen ble fornyet høten 2013 for ytterligere to år. Projektene har en flerfaglig tilnærming: trategi, finan, økonomik tyring, regnkap, HRM, ledele og organiajon. Nordik amarbeid NARF deltar i det nordike nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) ammen med den venke og den finke regnkaporganiajonen. I 2014 hadde NARF anvaret for ledele og adminitrajon av nettverket. Erfaringutvekling generelt amt aker om trategi, regnkaplovgivningen, branjeutvikling, teknologike muligheter og omtilling har vært de viktigte akene på I 2013 ble det publiert i alt 7 underøkeler. Det ble laget i alt 16 leervennlige artikler fra underøkelene, om ble publiert for NARF medlemmer. Alle artiklene ble i tillegg utgitt i en artikkelamling nyåret 2014 med mål om å inpirere til utviklingarbeid. Forkningen i FOCUS-programmet 2014 forberedte og til del gjennomførte omfattende urveyunderøkeler i regnkapbranjen. Underøkelene er på forhold om

7 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 7 Årberetning konern 2014 ledele, endring, amarbeid og kultur i regnkapbranjen og knytter dette til ulike reultatmål. Det innhente data både ho ledere og medarbeidere. Henikten er å få et bedre overiktbilde av regnkapbranjen dv. våre medlembedrifter når det gjelder viktige uke- og endringparametre. I tillegg ble en kvalitativ tudie av makt i interee- organiajoner nær avluttet i I denne tudien er det gjort intervjuer av repreentanter i NARF og i regnkapbranjen for å underøke hvordan en kan få til endringer i ituajoner hvor en ikke har formell makt. Dette er peielt intereant for en branjeorganiajon om NARF om prøver å påvirke utviklingen blant regnkapbedriftene, men om i motetning til i en «tradijonell» organiajon ikke kan utøve direkte makt gjennom linjen for å få til endringer. I regi av FOCUS-programmet gjennomføre det corporate workhop med partnere i programmet. Tema i 2014 var trategik endring og identitet med en egen ejon om «Omtillinger i må og mellomtore bedrifter (SMB); regnkapbranjen ett fra branjeorganiajonen, regnkapbyråene og forkerne perpektiver» med innlegg fra både NARF og FOCUS. I tillegg har FOCUS-forkere bidratt med foredrag på NARF Årmøte Informajonvirkomhet og profileringarbeid En viktig oppgave for foreningen er å tyrke yrket og branjen attraktivitet, og bidra til at regnkapbranjen fremtår med et godt omdømme i itt marked og omgiveler. I vårt profileringarbeid for 2014 har vi belyt den moderniering om branjen gjennomgår. Sentrale tikkord her er kompetane- og teknologik utvikling, arbeidproeer og effektivitet, markedorientering og kundenærhet. For omverdenen vier dette at branjen er inne i et kifte med økt profejonaliering, om repreenterer nye muligheter for kunder, anatte og potenielle yrkeutøvere, amarbeidpartnere og andre. Styret vektlegger den løpende informajonvirkomheten om ammen med upporttjeneten for kur, fag og medlemkap utgjør elve fundamentet for kontakten med våre medlemmer. I 2014 har vi jobbet aktivt med informajon og underøkeler om kan hjelpe medlemmene i forhold til utvikling av nye tjenetetilbud, fornyele av regnkapprofejonen rolle, forbedret lønnomhet, bevithet om lønn og arbeidvilkår, og kompetane- og utviklingtilbud. Dette er forhold om virker poitivt inn på attraktiviteten og den poijonen vi ønker for branjen. Det er i denne forbindele opprettet en egen landingide for tatitikk og underøkeler forbeholdt medlemmene. NARF webbaerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er en viktig funkjon for å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. For 2014 var det over unike beøkende til denne tjeneten. Her får næringlivet veiledning og hjelp til å finne frem til in amarbeidpartner innen regnkap og økonomi. Denne tjeneten knytte gjerne opp mot annonekampanjer og andre markedtiltak. For at NARF kal være en naturlig og ettertraktet amfunndebattant knyttet til rammebetingeler og fagpørmål innenfor vårt kjerneområde, mener tyret at det er et mål å være ynlige i media. Dette bidrar amtidig til å bygge opp under regnkapførerne aneele og anerkjennele. NARF har hatt god medieprofilering i Fag og næringpolitikk NARF har om mål å være regnkapbranjen viktigte talerør. Dette operajonalierer eg i høringarbeid og dialog med offentlige myndigheter og amarbeidpartnere. I tillegg til regnkapførerne egen rammelovgivning er vårt hovedfoku rettet mot vilkårene for må og mellomtore virkomheter, ærlig innenfor regnkap-, katt-, avgiftområdet, men ogå de regler om gjelder for å drive virkomhet om ådan. NARF er politik nøytral, og konentrerer in innat mot rammebetingeler og kvalitet i regelverkutviklingen, ett fra et faglig og praktik tåted. I den forbindele tår da ogå forenklingperpektivet høyt, hvor vi har etablert o om en betydningfull aktør om både blir forepurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom nærheten til regnkapførerne og dere kunder får vi en unik innikt i de utfordringer og problemtillinger næringlivet tår overfor. Dette gjør o godt rutet til både å identifiere områder med forenklingpoteniale og forelå konkrete løninger. Det ite er en viktig måletning for vårt påvirkningarbeid; å være løningorientert.

8 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 8 Årberetning konern 2014 Viktige fagaker i 2014 Autoriajonordningen for regnkapførere Den gode dialogen og amarbeidet med Finantilynet har fortatt i Som tidligere har vi hatt løpende kontakt om praktike forhold og fortolkningpørmål mv, i tillegg til de to fate kontaktmøtene per år. Her utvekle informajon om hverandre virkomhet og erfaringer knyttet til kontrollvirkomheten. Et område om vil få økt foku fremover, er bevithet om IT-ytemer og ikkerhet. Som ledd i dette ønker vi å tyrke dialogen og erfaringutveklingen med Finantilynet IT-tilyn. Lovutvalg I brev ga Finantilynet innpill til Finandepartementet om å e på regnkapførerlovgivningen ammen med den kommende evalueringen av reviorloven i et felle lovutvalg. Reviorlovevalueringen er foranlediget av EU-krav. Til grunn for itt innpill vite Finantilynet til at revijonpliktfritaket har gitt et mindre klart kille mellom tjeneter om tilby av revior og tjeneter om tilby av regnkapførere, og at det i eg elv kan tili en mer amordnet lovgivning. Ogå likheten i kravene til godkjenning, etterutdanning og ankjonytemet er brakt opp om elementer om trekker i retning av en amlet regulering for begge yrkegrupper. Styret har tilt eg poitiv til et felle utvalg fordi det ane om viktig å være til tede der det ta tilling til pørmål om kan påvirke branjen. Det var ventet at lovutvalget kulle nedette i 2014, nå anta det at aken vil bli avklart en gang i løpet av førte halvår av Dokumentbaert tilyn Våren 2014 kom reultatene av Finantilynet dokumentbaerte tilyn fra året før. Som vanlig ble de offentliggjort amtidig med NARF årmøte. På grunn av revijonpliktbortfallet er det flere reviorer om er blitt autoriert om regnkapfører, og utdanningnivået har økt om følge av kjerpet utdanningkrav. På minuiden er det fortatt for mange om har mangler i etterutdanningen, og flere har blitt fratatt in autoriajon. NARF har terk foku på å øke bevitheten om viktigheten av å ta etterutdanning, og amtidig tilby målrettede, nyttige og kompetanehevende kur innenfor de områder om regnkapfører betjener. Nete dokumentbaerte tilyn forvente gjennomført i 2016, etter at Finantilynet har varlet å legge eg på en tre år yklu. Det dokumentbaerte tilynet gir verdifull informajon om inntjening, oppdragforhold mv. i branjen i tillegg til å være et grunnlag for nærmere kontroll. Frivillig revijon for må elkaper, evaluering av konekvener I mai 2013 ble det att i gang et arbeid med å evaluere effekten av innføringen av frivillig revijon for må akje- elkap. Arbeidet lede av profeor John Chritian Langli ved Handelhøykolen BI på oppdrag fra Finandepartementet. Rapporten kulle opprinnelig avlegge innen utgangen av 2014, men er enere utatt til mar 2015 på grunn av utvidet mandat. Foreløpige reultater om ble preentert under et eminar på BI i april 2014, var oppløftende og vite at det å langt ikke var avdekket negative konekvener av lovendringen. Reultatene er imidlertid fra en tidlig fae og tyret er pent på hva den endelige rapporten vil vie. Ved utgangen av 2014 har å mange om akjeelkaper, 42 % av alle akjeelkapene i landet, fravalgt revijon. Opp mot 74 % av fravalgelkapene benytter ektern autoriert regnkapfører. NARF har fulgt evalueringarbeidet undervei, og bidratt med informajon og erfaringer. Særattetajoner NARF var bidragyteren til at Finankomiteen under behandlingen av ak om frivillig revijon ga føring til regjeringen om å foreta en gjennomgang av ærattetajonkravene for å vurdere om kontrollgevinten overtiger kotnadene for næringlivet (Innt. 235 L ( )). I NARF hentilling til Finankomiteen ble det pekt på at regelverket om ærattetajoner bør e i ly av revijonpliktbortfallet og tilpae bedre. I 2014 ble det, på oppdrag fra Næringdepartementet, tartet et arbeid i forenklingekjonen i Brønnøyund med formål å kartlegge og identifiere forenklingmuligheter knyttet til ærattetajoner. NARF er blant organiajonene om har gitt innpill. Det er annonert at forenklingekjonen vil overende ferdig rapport til Næringdepartementet i begynnelen av 2015, for videre behandling. Styret vil følge aken fremover. Grønt løp i måbedriftegmentet Etter idé fra tilvarende arbeid i Nederland og Sverige har NARF brakt innpill til Skatteetaten om å vurdere innføring av et åkalt «grønt løp» mot SMB-egmentet. Henikten er å kille antatte riikolave virkomheter fra høyriiko virkomheter og gjennom dette bidra til at katteetaten kontrolltiltak blir mer målrettet. SMB-virkomheter om benytter autoriert regnkapfører om er underlagt

9 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 9 Årberetning konern 2014 kvalitetkontroll, branjetandarder, etik regelverk og regnkapførerlov kal kunne melde inn kunder i «grønt løp». NARF har vært i opptartmøte med Skattedirektoratet, der mulige utvalgkriterier og fordeler i ordningen ble dikutert. Skattedirektoratet arbeider videre med mandat for arbeidet, men NARF vil bidra med innpill til motiveringlite over mulige fordeler om kan legge inn i ordningen og om kan bidra til bedre rapportering. Styret har tore forhåpninger til projektet. Samarbeidet og kontakten med Skattedirektoratet vil løpe videre i Reduert oppbevaringtid Oppbevaringtiden i bokføringloven ble reduert fra ti til fem år i 2013, men med hjemmel til å kunne fatette forlenget oppbevaringtid på utvalgt materiale i forkrift. For NARF om har jobbet for aken i en årrekke var dette bare en halv eier, i og med at forkrifthjemmelen fort kunne riikere å uthule forenklingen. Foku i 2014 har dermed vært å begrene unntakene å mye om mulig. I tillegg til å avgi uttalele til forkriftforlag fra Skattedirektoratet, har NARF arbeidet aktivt både mot departementet og politikere for å få ine ynpunkter hørt. Arbeidet bar frukter, og når forkriftvedtaket endelig kom i deember, var det med fullt gjennomlag for våre innpill. Fem år oppbevaringtid vil gjelde med få unntak. Gitt forkrifthjemmelen er tyret fornøyd med reultatet. Det er fortatt enkelte oppbevaringbetemmeler i andre lover om gjentår å få tilpaet til fem år regelen i bokføringloven. Dette gjelder bl.a. tolldokumentajon i medhold av tollforkriften og oppdragdokumentajonen for regnkapførere om fremdele kal oppbevare i ti år. NARF jobber videre med mål om å få endret ogå dette. Dokumentajonkrav utleggregninger 2014 ble året da kravet til originalbilag ved utlegg- og reieregninger endelig ble opphevet. En ak NARF har gått i brejen for. Endringen legger til rette for at kvitteringer mv. kan overende elektronik allerede fra arbeidtaker hånd. En liten endring, men med tor forenklingeffekt. Forenklingprojekt bokføringloven I juni 2014 overleverte Nork RegnkapStiftele (NRS) en rapport til politik ledele i Finan- og Næringdepartementet med forlag til forenklinger i bokføringlovgivningen og underliggende regelverk om har betydning for bokføringen. I tillegg til å være en av tifterne bak NRS, har NARF vært direkte engajert med to repreentanter i projektgruppen om utarbeidet rapporten. Saken er fortatt til behandling i departementet. NARF amarbeider med andre tiftere i NRS i oppfølgingen av rapporten. Regnkaplovutvalg I eptember oppnevnte Finandepartementet et utvalg om kal gjennomgå regnkaploven med ikte på å moderniere og forenkle regelverket, amt tilpae de norke reglene til nytt EØS-regelverk på området. NARF er ikke direkte repreentert i utvalget, men følger arbeidet tett både direkte opp mot utvalget og via vårt engajement i Nork RegnkapStiftele (NRS). Utvalget kal avlevere førte delrapport 26. juni 2015, og den nete 24. juni A-ordningen NARF har fulgt projektet EDAG tett, blant annet ved å delta i projektet fagråd og flere politike proeer. Styret har fortatt tro på at projektet kan lede til forenklinger for arbeidgivere etter hvert, men er ikke tilfred med de forenklinger de involverte etater foreløpig har lagt inn i ordningen. NARF vil øve påtrykk for å få mer ut av det potenialet om ligger i elektronik innrapportering av lønnopplyningene. I tillegg til vårt politike arbeid i aken har det vært tort foku på å tøtte våre medlemmer i implementeringen av den nye a-ordningen. Det er utarbeidet et omfattende informajonopplegg, kurtilbud og verktøy knyttet til forberedelene og opptart, og tyret er meget tilfred med en vellykket implementering i branjen. Tilleggavgift, kriterier for ileggele NARF erfarer at Skatteetaten ikke benytter pennet i de nye retninglinjene for ileggele av tilleggavgift. Terkelen for å kontatere uaktomhet oppleve vært lav, tilnærmet et objektivt anvar. Det er NARF erfaring at tilnærmet alle aker hvor det kontatere uaktomhet ilegge 20 % tilleggavgift, og at det ikke foreta vurdering av forholdet uaktomhetgrad og traffutmåling ved impel uaktomhet. Dette innebærer at amme traffenivå benytte for de met unnkyldelige forhold til forhold om grener mot grov uaktomhet. Styret mener lik praki leder til vilkårlig bruk av traff, og har fulgt opp på aken på to fronter.

10 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 10 Årberetning konern 2014 Den ene veien på overordnet nivå i møter og brev til lovgivende og utøvende myndigheter, den andre gjennom rådgivende bitand i konkrete enkeltaker. Formålet med itnevnte er å påvirke fremtidig praki. Altinn NARF følger Altinn løpende, noe tyret aner om viktig i og med at Altinn er det entrale kontaktleddet mellom næringlivet og offentlige myndigheter. En av hovedoppgavene er å videreformidle til Altinn feilmeldinger, tip og ønker om innkommer fra medlemmene. En annen viktig involvering kjer gjennom Altinn brukerråd, der NARF er repreentert. En tredje aktivitet er å informere medlemmene om utfordringer, endringer og annet om gjelder Altinn. I 2014 fungerte Altinn tabilt, noe om påvirket omfanget på foreningen arbeid med Altinn. Skattelovutvalget NARF fikk i 2013 oppnevnt én repreentant i kattelov-/ Scheel-utvalget rådgivende forum. Målet med utredningen er å ikre at Norge i årene om kommer har et robut katteytem om er tilpaet tor internajonal mobilitet av kattegrunnlag. Forumet hadde to møter i Utvalget la om kjent frem itt forlag til endringer i kattelovgivningen i deember. Forlagene er videre endt ut på høring av Finandepartementet, om NARF vil bevare vinteren Naturalyteler NARF har i 2014 ammen med repreentanter fra andre organiajoner deltatt i en workhop i regi av Skattedirektoratet hvor forenklinger i regelverket for naturalyteler har vært tema. De inviterte partene har kommet med innpill til Skattedirektoratet, og møtene har vært preget av åpne dikujoner av ulike forlag til løninger. I førte omgang er det reglene om fordelbekatning ved privat bruk av yrkebil om har hatt hovedfoku. Arbeidet fortetter i Foku på rettikkerhet Vi er for tiden inne i en periode med tore rettikkerhetmeige utfordringer om vil ha konekvener for medlemmene i NARF, ny katteforvaltninglov og ny klagenemndtruktur nevne ærkilt. Styret mener at våre medlemmer i itt daglige arbeid utette for økonomik riiko for unnkyldelige feil i innrapporteringen til Skatteetaten på vegne av kunder. Vi er en tenden til økt bruk av tilleggkatt/- avgift etter fate proentater og at den unne fornuften dermed blir borte fra akbehandlingen. NARF har avgitt høringuttalele til forlaget om ny klagenemndtruktur, men kontaterer at vi i liten grad har blitt hørt på viktige områder om nemndene peialiering, ammenetning og rullering av medlemmer. I november ble forlag til ny katteforvaltninglov endt på høring. I forlaget ligger det elementer om øker anvaret for næringdrivende ved elvdeklarering. Dette er det viktig for o å få alle politikere øyne på i Beløpgrener merverdiavgift De tore mva-akene i 2014 har vært forlaget om å øke 200-kroner grenen for fortolling/mva ved privat import og forlaget om å øke regitreringgrenen i mva-regiteret til kr Begge forlagene innebar tore ulemper for næringdrivende. NARF nedla et betydelig arbeid i die akene om gjorde at vi blir lagt merke til og lyttet til av politikere og andre intereeorganiajoner. Forlaget om økt regitreringgrene ble ikke vedtatt og grenen for fortolling/mva ved privat import ble endret fra kr 200 ekkl. frakt og omkotninger til kr 350 inkl. frakt og omkotninger. Retthjelpvirkomhet, Advokatlovutvalget I januar 2013 ble det oppnevnt et lovutvalg med mandat å gjennomgå og revidere dagen regelverk for advokater og andre om yter retthjelp. NARF deltar i utvalget referanegruppe. Målet med NARF arbeid er å bidra til at den rådgivning om våre medlemmer yter innenfor økonomiområdet og tilgrenende rettområder, blir henyntatt og ivaretatt på en god måte i lovutredningen. Markedpotenialet for levering av regnkaptjeneter til det offentlige I 2014 gikk NARF inn i et projekt i regi av NHO Service med iktemål å få åpnet markedet for leveraner av ikkemediinke tjeneter til heleektoren. En viktig driver for tyret har vært regjeringen programforpliktele om å innføre nøytral merverdiavgift for taten, og om vil fjerne den viktigte hindringen for leveraner av arbeidintenive tjeneter til taten, herunder heleforetakene. I følge tatbudjettet for 2015 er innføringen for heleforetakene planlagt gjennomført i 2016.

11 a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 11 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2014 Som en del av arbeidet har NARF utarbeidet en egen rapport om tar for eg mulighetene, og ikke mint de kvalitet- og effektivieringgevinter om kan vinne gjennom å kjøpe regnkaptjeneter ekternt. Projektet har vakt interee ho regjeringen, og det jobbe videre med aken. Selv om projektet i førte omgang er ærlig rettet mot heleforetakene, er det etter hvert meningen å kjøre tilvarende løp overfor kommunene. Gitt det enorme markedpotenialet om ligger der, bedømmer tyret dette om en vært viktig ak for regnkapbranjen og om NARF vil prioritere å ave reurer til. Standard dataformat NARF har gjennom de ite årene jobbet for å få frem et tandard dataformat for ekport og import av regnkapopplyninger. En viktig arena for å oppnå dette har vært NARF IT-forum om er etablert for å amle og holde dialogen med ytemleverandører til regnkapbranjen. Sytemleverandørene i IT-forumet har udelt tilt eg poitive til NARF initiativ, og ble for en tid tilbake enige om å amle eg om utviklingen av et likt tandard dataformat. Ikke lenge etter dette fikk Skattedirektoratet en anbefaling fra OECD om å utvikle et dataformat for boketterynformål. NARF gode relajon med Skattedirektoratet medførte at vi lo ammen die to projektene med formål å utrede en felle tandard for å dekke både næringlivetog kontrollmyndighetene behov. Projektet i Skattedirektoratet ble derfor oppbemannet med repreentanter fra blant annet NARF IT-forum, NARF og kontrollorganer. Konklujonen av arbeidet var en anbefaling om bruk av et XML-format fra OECD (SAF-T, Standard Audit File - Tax) om ville dekke både næringlivet og kontrollmyndighetene behov på en effektiv måte. Det er mål å forkriftfete krav til tandard dataformat i regnkapytemer i bruk i Norge, og det er vår ambijonen å utvikle tandarden i løpet av 2015 gjennom et projekt med deltagele fra flere ytemleverandører og regnkapbranjen. Skattedirektoratet kal utvikle en tetide hvor ytemleverandører og regnkapproduenter kan tete filer for å ikre amvar med tandarden. Saken vier at NARF poijon i ampillet mellom næringliv, hjelpere og myndighet har betydelig verdi og påvirkningkraft. Med tandard dataformat vil det oppnå en veentlig forenkling i dataflyt og integrajon om både regnkapførere og næringlivet generelt vil nyte godt av. God regnkapføringkikk (GRFS) I juni ble det vedtatt en ny tandard for god regnkapføringkikk (GRFS) med ikrafttredele fra og med 1. januar Den nye tandarden ertattet de fire tidligere tandardene GRFS 0, 1, 2 og 3. I tillegg til at formatet er endret til en amletandard, inneholder den nye tandarden ogå enkelte materielle tilpaninger, blant annet om følge av teknologik utvikling og nye arbeidformer, herunder arbeiddeling mellom flere parter. Det er ogå lagt til adgang og gitt retninglinjer for veentlighetvurdering og kjønnutøvele. Senere på året ble tandarden ogå oppdatert om følge av innføringen av a-ordningen. Anbefaling regnkapfører uttalele om utarbeidelen av årregnkapet (Regnkapføreruttalelen), om ble utarbeidet i 2012, er heretter forankret i tandarden og følger om vedlegg til den. Formålet med regnkapføreruttalelen er å bevitgjøre om de krav om regnkapfører er underlagt og ynliggjøre hva om ligger til grunn for kvaliteten i regnkapene. Uttalelen er frivillig å avgi. I følge Finantilynet dokumentbaerte tilyn i 2013 var det 194 elkaper om hadde tatt uttalelen i bruk det førte året, fordelt på uttaleler totalt. Kvalitetkontrollen Reultatene fra kvalitetkontrollen 2014 vier at 84 % av de kontrollerte byråene paerte den ordinære kontrollen med reultatet godkjent. Dette er en bedring fra 2013 da tallet var 82,3 %. Antallet peroner om paerte med reultatet godkjent er 91 % av de kontrollerte, mot nær 87 % året før. Det ble for kontrollåret 2014 gjennomført i alt 324 tedlige kvalitetkontroller (mot 358 i 2013). Av die var 52 oppfølgingkontroller. 38 virkomheter om ble varlet om kontroll i 2014 har gitt tilbakemelding om at virkomheten avvikle. Enkelte kontroller er utatt og kylde i det veentlige omorganiering ho kontrollobjektet. Det er under de tedlige kontrollene kontrollert 953 peroner i 2014 mot 904 i Styret er tilfred med at amtlige utatte kontroller fra 2013 er fulgt opp i I tillegg til det tedlige tilynet er det utført 50 kontorbaerte kontroller av må virkomheter. Antall kontrollører har vært 34.

12 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 12 Årberetning konern 2014 Ordinære kontroller Oppfølgingkontroller Peroner % Byrå % Peroner % Byrå % Godkjente kontroller Oppfølgingkontroller Sum Figur: Kontrollreultater 2014 Andelen om har behov for tedlig oppfølgingkontroll er noe lavere enn tidligere år, men andelen om godkjenne uten noen form for oppfølging er betydelig høyere. Oppfølgingkontrollene fra 2013 vier ogå en poitiv utvikling. Av de 11 oppfølgingkontrollene i figuren over, er ni overendt foreningen Diiplinærutvalg for vurdering av fortatt medlemkap. Gjentagende mangler avdekket under kontrollene er manglende dokumentajon av gjennomført intern kvalitetkontroll amt gjennomgang av kunden interne rutiner. Antall aker endt til Finantilynet for videre oppfølging var fem i Redegjørele om fortatt drift Forutetning om fortatt drift er til tede, og regnkapet er derfor avluttet under denne forutetning. Redegjørele for årregnkapet og konernregnkapet Styret har lagt vekt på å bygge oliditet over mange år og mener konernet er godt rutet til å møte utfordringer i årene om kommer. Styret betrakter rådgivningatningen om den met reurkrevende ogå i tiden om kommer, men mener amtidig at det er helt nødvendig for å få til et branjeløft hva angår nye tjeneter. Riikoen i denne atningen er etter tyret mening begrenet. Konernet oppnådde en amlet ometning i 2014 på kr om utgjør en økning på 5,3 % fra Årreultatet ble økt med kr til kr Den amlede egenkapitalen utgjorde kr tilvarende 75,4 % av totalkapitalen ved utgangen av året. annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året. Styret er tilfred med kontanttrømmene og den likvide ituajonen ved utgangen av året og mener dette gir god økonomik handlefrihet til å ivareta det planlagte utvikling- og trategiarbeidet i konernet. Det er inngått avtale med ektern rådgiver vedr forvaltning av overkuddlikviditeten. Konernet har en kapitalforvaltningtrategi med lav finaniell riiko. Avkatningen av den forvaltede porteføljen ble i 2014 på 4,5 %. Styret mener kotnadkontroll, god økonomik tyring og olid egenkapital reulterer i at det ikke er veentlig riiko forbundet med balanepotene. Vi har tro på at den nye trategien kal vie eg å bringe reultater i årene om kommer, men tyret er likevel forberedt på å bruke av oppparte reerver for å tøtte den omtillingproeen om både foreningen og branjen tår overfor. Miljø Adminitrajonen holder til i moderne og trivelige lokaler i Olo entrum, og det fyike arbeidmiljøet er meget godt. En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføre årlig for å beholde amt videreutvikle det gode arbeidmiljøet. Det er tegnet heleforikring, og det gi tøtte til økt fyik aktivitet blant de anatte. Det er ikke regitrert ulykker eller kader i forbindele med driften. Utviklingen i ykefraværet har vit en liten økning fra 2,6 % i 2013 til 2,9 % i 2014 og utgjorde timer. Sykefraværet er ikke arbeidrelatert, og det dreier eg om få peroner. Virkomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det om er normalt for virkomheten art. Liketilling Liketilling mellom kjønnene vektlegge i alle deler av organiajonen. Styret har et terkt foku på liketilling rent peronalpolitik, og vi mener å ha oppnådd gode reultater på området. Av tyret yv medlemmer er 3 kvinner. Selkapet adminitrerende direktør er kvinne, og ledergruppen betår av 4 menn og 2 kvinner. Det er 15 kvinner og 15 menn i adminitrajonen. NARF kontingent- og finaninntekter, kontrollavgifter amt royalty fra NARF Ektra AS finanierer kvalitetkontrollen, medlem-, fag- og myndighetarbeidet. Regnkapet for morelkapet NARF for 2014 ble avluttet med et overkudd på kr etter at royalty for 2014 fra datterelkapet er inntektført med kr og utbytte med kr Årreultatet forelå i in helhet overført til

13 a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 13 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2014 Fremtidutikter Den økonomike utviklingen i landet ved inngangen av 2015 er preget av lave oljeprier og økonomik uikkerhet, - noe om forvente å gi negative konekvener for næringlivet i året om kommer. Regnkapbranjen har erfaringvi klart eg bra i nedgangtider fordi kundene øker foku på egen kjernevirkomhet og øker ektern bitand på økonomi- og adminitrajonområdet. Styret vil følge branjen tett og bitå med informajon og verktøy om møter denne utviklingen. Styret vil ha tort foku på å realiere ny trategi i den kommende tre-år perioden. Baert på det trategike målbildet kal vi iverkette en rekke trategike projekt og tiltak, herunder utarbeide en mer moderne og fremtidrettet profil for både NARF og NARF Ektra. Dette inkluderer at NARF kal vurdere nytt navn, og tyret har ogå beluttet å revidere vedtektene. Videre vil trategien innebære økt dialog og interakjon både med medlemmer, myndigheter, amarbeidpartnere og øvrige intereenter. Det kal derfor utarbeide en kommunikajontrategi for NARF og NARF Ektra om kal bidra til både å poijonere branjen og foreningen. Styret har beluttet en oppgradering av Vi vil fortette vårt gode amarbeid med medlemmene, myndighetene og viktige organiajoner, og vi er ærlig opptatt av de muligheter den teknologike utviklingen gir våre medlemmer. Sit, men ikke mint; det er tor energi og arbeidglede i NARF adminitrajon. Det interne amarbeidet er meget godt, og tyret har tor tro på at vi ogå i 2015 vil levere gode reultater til bete for NARF-konernet og våre medlemmer. Olo, 11. mar 2015 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Johan Thoma Hegdahl Per Haelgård Gry Arvne Berit Rongjord Styret leder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Eigil Johanen Ellen Aamodt Geir Høydalvik Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

14 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige a ide a a a Nete ide a a a Innhold a a aaa Balane aaa aaa 14 Reultatregnkap morelkap/konern KONSERN KLIKK PÅ NOTETALLET MORSELSKAP NOTE Driftinntekter og driftkotnader Salginntekter aa Sum driftinntekter Varekotnad Lønnkotnad Avkrivning på driftmidler a2 a Annen driftkotnad a2 10 a a Sum driftkotnader Driftreultat Finaninntekter og finankotnader Annen renteinntekt Annen finaninntekt Annen rentekotnad Annen finankotnad Reultat av finanpoter 16 a Reultat før kattekotnad Skattekotnad på reultat 14 a Årreultat Overføringer Avatt til annen egenkapital Sum diponert a7 11 a

15 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige a ide a a a Nete ide a a a Innhold a a Reultatregnkap 15 Balane morelkap/konern KONSERN KLIKK PÅ NOTETALLET MORSELSKAP NOTE EIENDELER Anleggmidler Immaterielle eiendeler Utatt kattefordel 14 a Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftmidler Driftløøre, inventar o.a. uttyr Sum varige driftmidler a Finanielle anleggmidler Inveteringer i datterelkap Obligajoner/Pengemarked Norge Invetering i akjer og andeler Penjonmidler a8 a11 a9 a9 a Sum finanielle anleggmidler Sum anleggmidler Omløpmidler Lager av varer og annen beholdning 12 a 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer a4 a5 a Sum fordringer Bankinnkudd Bankinnkudd a Sum omløpmidler Sum eiendeler

16 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige a ide a a a Nete ide a a a Innhold a a Reultatregnkap 16 Balane morelkap/konern KONSERN KLIKK PÅ NOTETALLET MORSELSKAP NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Innkutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital a Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avetning for forplikteler Andre avetninger for forplikteler Penjonforpliktele 10 a a Sum avetning for forplikteler Kortiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar katt Skyldig offentlige avgifter 14 a 17 a Annen kortiktig gjeld a Sum kortiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Olo, 11. mar 2015 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Johan Thoma Hegdahl Per Haelgård Gry Arvne Berit Rongjord Styret leder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Eigil Johanen Ellen Aamodt Geir Høydalvik Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

17 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 17 Kontanttrømopptilling KONSERN MORSELSKAP Likvider tilført/brukt på virkomheten Tilført fra året virkomhet Perioden betalte katter Ordinære avkrivninger Forkjell kotnad og utbetaling penjoner Endring kundefordringer Endring varelager Endring leverandørgjeld Endring andre tidavgrenningpoter Netto likviditetendring fra virkomheten Likvider tilført/brukt på inveteringer Inveteringer i varige driftmidler Inveteringer i finanielle driftmidler Salg av finanielle driftmidler Utbytte fra datterelkap Netto likviditetendring fra inveteringer Likvider tilført/brukt på finaniering Netto endring likvider i året Likviditetbeholdning Beholdning Nettoendring likvider gjennom året Likviditetbeholdning pr Bundne likvider pr Speifikajon av tilført fra året virkomhet Årreultat (- underkudd) Skattekotnad, ikke betalbar Skattekotnad, betalbar Reklaifiert utbytte fra datterelkap Tilført fra året virkomhet

18 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 18 Noter til regnkap Note 1 Regnkapprinipper Årregnkapet er att opp i amvar med regnkaploven og god regnkapkikk. Selkapet er en ikke kattepliktig organiajon. Konolideringprinipper/prinipper for utarbeidele av konernregnkapet Konernregnkapet omfatter morelkapet Norge Autorierte Regnkapførere Forening og datterelkapene NARF Ektra AS og Regnkap Norge AS. Konernregnkapet vier amlet økonomik reultat og amlet finaniell tilling når morelkapet Norge Autorierte. Regnkapførere Forening og det datterelkaper preentere om en økonomik enhet. Datterelkapene er konolidert 100 % linje for linje i konernregnkapet. Konernregnkapet er utarbeidet etter enartede prinipper, der datterelkapet følger de amme regnkapprinipper om for morelkapet. Alle veentlige tranakjoner og mellomværende mellom elkapene i konernet er eliminert. I morelkapet er inveteringer i datterelkapet behandlet etter kotmetoden. Hovedregel for vurdering og klaifiering av eiendeler og gjeld Eiendeler betemt til varig eie eller bruk er klaifiert om anleggmidler. Andre eiendeler er klaifiert om omløpmidler. Ved klaifiering av kortiktig og langiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggmidler vurdere til ankaffelekot, men nedkrive til virkelig verdi når verdifallet ikke forvente å være forbigående. Anleggmidler med begrenet økonomik levetid avkrive planmeig. Langiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Omløpmidler vurdere til lavete av ankaffelekot og virkelig verdi. Kortiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Kortiktig gjeld oppkrive ikke til virkelig verdi om følge av renteendring. Varelageret er oppført til ankaffelekot etter fradrag for eventuell ukuran. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balanen til pålydende etter fradrag for avetning til forventet tap. Avetning til tap gjøre ved individuell vurdering av de enkelte utetående fordringer. Varige driftmidler balaneføre og avkrive over driftmidlet økonomike levetid. Vedlikehold av driftmidler kotnadføre løpende, men påkotninger eller forbedringer tillegge driftmidlet kotpri og avkrive over reterende økonomik levetid. Kontingenter, ervice- og kontrollavgifter fra medlemmene inntektføre lineært over medlemmperioden. Inntektføring av varer og tjeneter kjer på leveringtidpunkt. Salginntekter Salginntekten i elkapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene om fakturere i begynnelen av året og inntektføre med 1/12-del pr måned. I tillegg mottar elkapet Royality fra datterelkapet om er NARF Ektra AS I datterelkapet NARF Ektra AS inntektføre kurinntektene fortløpende på faktureringtidpunktet i takt med gjennomføringen av kurene. Serviceavgift og andre abonnementinntekter fakturere i begynnelen av året og inntektføre med 1/12-del pr måned. Salg av produkter inntektføre på leveranetidpunkt. Provijon og andre inntekter inntektføre etter hvert om de opptjene. Penjoner Foreningen har kollektive penjonordninger om oppfyller kravene i lov om obligatorik tjenetepenjon. Ordningen omfatter en gruppe om er knyttet til ytelebaert penjon og en gruppe om er knyttet til innkuddbaert penjonordning. Selkapet har ogå en egen førtidpenjonavtale for adminitrerende direktør. Det beregne og betale arbeidgiveravgift på betaling av premier til penjonordningene. Verdipapirer Inveteringer i verdipapirer er vurdert til lavete verdi av kotpri og markedverdi på balanetidpunktet. Skatt Skattekotnaden i reultatregnkapet relaterer eg i in helhet til katt i datterelkapet NARF Ektra AS. Norge Autorierte Regnkapførere Forening er ikke kattepliktig. Skattekotnaden i reultat- regnkapet omfatter både perioden betalbare katt og endring i utatt katt. Utatt katt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forkjeller om ekiterer mellom regnkapmeige og kattemeige verdier, amt eventuelt ligningmeig underkudd til fremføring ved utgangen av regnkapåret. Skatteøkende og kattereduerende midlertidige forkjeller om revererer eller kan reverere i amme periode er utlignet. Oppføring av utatt kattefordel på netto kattereduerende forkjeller om ikke er utlignet og underkudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utatt katt og kattefordel om kan balaneføre er oppført netto i balanen. Kontanttrømopptilling Kontanttrømopptillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnkudd og andre kortiktige, likvide plaeringer om umiddelbart og med uveentlig kurriiko kan konvertere til kjente kontantbeløp og med forfalldato kortere enn tre måneder fra ankaffeledato. Forkning og Utvikling Kotnader til forkning og utvikling er utgiftført fortløpende i takt med projektet ferdigtillele. Kotnadene inngår om en del av andre driftkotnader.

19 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 19 Noter til regnkap Note 2 Lønnkotnader, antall anatte, godtgjøreler, lån til anatte Lønnkotnader Konern 2014 Morelkap 2014 Konern 2013 Morelkap 2013 Lønninger Arbeidgiveravgift Peronkotnader Andre peronalkotnader Innleide vikarer ikke oppgavepliktig Honorar tillitvalgte Honorar til tyret Sum peronalkotnader Antall yelatte årverk i regnkapåret Godtgjøreler til: Konern 2014 Morelkap 2014 Konern 2013 Morelkap 2013 Lønn adminitrerende direktør Penjon adminitrerende direktør Andre fordeler adminitrerende direktør Styret Revior Annen bitand fra revior Gjennomnittlig antall anatte i konernet har i 2014 vært 30. Andel lønn i NARF utgjør 6 årverk. Tilvarende tall for 2013 var 28 anatte og 5 årverk. Adminitrerende direktør har en førtidpenjonavtale om gir vedkommende mulighet til fratredele ved fylte 62 år. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er anatt i elkapet ved fylte 62 år. Revijonhonoraret er inkluiv mva. Kotnader til rekruttering er inkludert under «andre peronalkotnader» med kr i 2013 og kr 0 i Note 3 Varige driftmidler Konern 2014 Morelkap 2014 Konern 2013 Morelkap 2013 IKT/Inventar/Bil Bil IKT/Inventar/Bil Bil Ankaffelekot Tilgang Avgang Ankaffelekot Akkumulerte avkrivninger Avkrivning avgang Året avkrivning Akkumulerte avkrivninger Bokført verdi Økonomik levetid 3-5 år 5 år 3-5 år 5 år Note 4 Mellomværende med elkap i amme konern m.v. NARF eier datterelkapet NARF Ektra AS om foretår den kommerielle del av driften. Alle medarbeidere er anatte både i NARF og NARF Ektra AS og elkapene har olidarik arbeidgiveranvar. Lønnkotnadene fordele etter timeregitrering. De andre kotnadene fordele på faktureringtidpunktet.kortiktig lån til datterelkap er renteberegnet med 2,2 % i hht avtale mellom elkapene. Kortiktige fordringer Konern 2014 Morelkap 2014 Konern 2013 Morelkap 2013 Andre fordringer Finan Renteinntekter lån

20 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a a Nete ide a Innhold a a a a a a Forrige ide Reultatregnkap Balane 20 Noter til regnkap Note 5 Fordringer og gjeld Andre kortiktige fordringer: Konern 2014 Morelkap 2014 Konern 2013 Morelkap 2013 Kundefordringer til pålydende Avetning til tap på krav Sum kundefordringer Lønnforkudd Opptjente inntekter Andre forkuddbetalte kotnader Fylkekattekontoret Mellomregning NARF Ektra AS Sum andre fordringer Annen koriktig gjeld: Påløpne feriepenger Påløpne kotnader/annen kortiktig gjeld Sum kortiktig gjeld Note 6 Bundne midler Konern 2014 Morelkap 2014 Konern 2013 Morelkap 2013 Bundne midler Note 7 Egenkapital Konern 2014 Morelkap 2014 Konern 2013 Morelkap 2013 Egenkapital pr Året reultat Egenkapital pr

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE 201006229-1 kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: 22 95 98 08 Rapporteringplikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? - Vi gjør virkomheten elvgående innen Lean Lean Videregående Hvordan lykke med å utvikle en organiajonkultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? Henikten med kuret Henikten med

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre Staten vegveen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Underøkele av herdet betong 14.637 - ide 1 av 5 14.637 Kapillær ugehatighet og porøitet, PF Gjeldende proe (nov. 1996): NY Omfang Metodebekrivelen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer