Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv"

Transkript

1 (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: Rapporteringplikt for eiere av vadraganlegg - Innføring av elektronike kjema - Informajonkriv Forkrift om ikkerhet ved vadraganlegg (damikkerhetforkriften) ble vedtatt ved kgl.re. den og gjort gjeldende fra Etter forkriften 2-10 kal informajon om den anvarlige og peronell ved hvert enkelt vadraganlegg innrapportere på den måten og i det omfang NVE betemmer. I tillegg kan NVE betemme at ogå andre opplyninger om angår ikkerheten ved anleggene kal innrapportere. NVE informerer om at opplyninger om peronell, amt gjennomførte hovedtilyn til og med 2010 plikte innrapportert. Dette gjelder alle eiere av vadraganlegg i konekvenidae 1-4. I det følgende vil NVE gi en kort redegjørele av de nye forhold om vil gjelde for innrapporteringen. Nye vilkår for øknader og innrapportering For å lette innrapporteringen til NVE legge det til rette for økt anvendele av elektronike løninger. Dette medfører ikke bare en forenklet innrapportering, men ogå en effektiviert behandling av innrapporterte data. All elektronik innrapportering til det offentlige er nå amlet på ett ted internettportalen Altinn.no. Altinn er en ikker og brukervennlig plattform om legger til rette for en forbedret overikt over kjemaer og elektronike tjeneter ho det offentlige. I den forbindele ber NVE alle dameiere uten oppført foretak i Brønnøyundregitrene regitrere og oppdatere foretakopplyninger. Dette må gjøre før den elektronike innrapporteringen til NVE påbegynne, da NVE kjema henter opplyninger fra Brønnøyundregitrene. Uten re itrert foretak vil det ikke være muli å fullføre øknader o innra rterin er elektronik. Praktike opplyninger om etablering av foretak, endring av foretakopplyninger, amt tilgang og rettigheter i Altinn, finne i vecllagt veiledningkriv. E-pot: nvegmve.no, Intemett: Potbok 5091, Majortuen, 0301 OSLO, Telefon: , Telefak: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor i Region ktidt-norge Region Nord ' Region Ser Reglon Vet Drammenveien Vetre Roten 81 Kongen gate Anton Jenengate 7 Nautdalvn. 1B Potbok 5091, Majortuen 7075 TILLER Potbok 394 Potbok 2124 Potbok OSLO Telefon: NARVIK Telefon: TØNSBERG Telefon: FØRDE Telefon: j Reglon øt Vangvelen 73 I Potbok HAMAR Telefon:

2 Side 2 N V E Årlig innrapportering Den årlige innrapporteringen inneholder informajon om peronell og gjennomførte tilyn. NVE kal ha innrapportert informajon om utpekt leder, VTAer og tedfortredende VTAer ho eiere av vadraganlegg. I tillegg kal it gjennomførte hovedtilyn ved amtlige vadraginngrep i konekvenklae 1-4 oppgi ved førte innrapportering. Innrapporteringen kal være utført enet 1. mar hvert år. Skjemaet er tilgjengelig fra på NVE nettider og på Altinn.no. Se vedlagt veileder for detaljert informajon om innloggingen. Vi minner om at leder plikter etter damikkerhetforkriften 2-3 blant annet omfatter å ørge for at ikkerhetkravene til vadraganlegg overholde, intemkontroll utøve og at rapporterte ikkerhettiltak følge opp. Lederen har ogå anvar for at peronell har nødvendig kompetane og gi tid og reurer til å utføre ine plikter. Lederen plikter å rapportere til den anvarlige når nødvendig. Andre innrapporteringer og øknader angående damikkerhet I tillegg til den pliktige innmeldingen av peronell og gjennomførte tilyn vil NVE nart ogå tilby en rekke andre elektronike kjema for innrapporteringer og øknader. Skj emaene vil alle være tilgjengelig fra NVE nettider i løpet av førte halvår 2011 Innføringen av kjemaene varle fortløpende om nyhet gjennom NVE e-potabonnement for damikkerhet. Abonnementordningen gir tilgang til utvalgte nyheter fra NVE. Le mer på Ved ulykke eller uønket hendele i vadraganlegg kal den anvarlige naret melde fra om dette til NVE. Den anvarlige plikter i tillegg deretter å ende inn en utdypende redegjørele for hendelen enet tre måneder etter hendelen inntraff. For anlegg i konekvenklae 0 gjelder meldeplikten kun ved ulykker. Ved overføring av anvar for dam eller vannvei mellom to foretak kal NVE underrette enet 15 dager etter det ble inngått kriftlig avtale om overføring av anvaret. Det forutette at eventuelle konejoner eller andre tillateler er oppfylt før melding innende. Ut over dette gi det mulighet for å øke godkjennele av både VTA og faganvarlig via elektronik øknadkjema. Med hilen t4'k Rune Flat y avdelingdirektør ogh<j fung. ekjonjef Vedlegg: 1 Kopi mlvedlegg: Olje- og energidepartementet, Potbok 8148 Dep, 0033 OSLO EnergiAkademiet, Potbok 7184 Majortuen, 0307 OSLO KS, Haakon Vil gate 9, 0161 OSLO

3 a Norge vadrag- og energidirektorat N V E Veiledning for innendele av elektronike kjema til NVE Ved utfylling av elektronike kjema vil innender bli henvit til Altinn for autentiering. For å gjøre overgangen til den elektronike proedyren midig, gir NVE i det følgende en bekrivele av kravene om tille til innender. Etablere foretak Elektronik innrapportering til NVE forutetter at dameier er regitrert med organiajonnummer i Brønnøyundregitrene. Derom dameier ikke har opprettet foretak gir Brønnøyundregitrene nettider en lettfattelig teg for teg-innføring i opprettele av foretak og hvilken organiajonform om er bet egnet for Dere bruk. Etablering av enkeltperonforetak tar kun få minutter, og gir en forenklet tilgang til det offentlige. (www.brreg.no > Tjeneter for etablerere > Regitrering > Regitrering av ny enhet/foretak) = = = Bronnoyundregitrene Regileretat og datakilde Rogitroring og tinglying Produktr og qnotor Om Bronntryundryitrono Tjeneter for: Privatperoner Etablerere Konkurtala ned 25 proent ( ) I oktober i år blei det regitrert 25 proent færre konkurar og tvangavviklingar enn i oktober hauten 2008, då finankria for alvor begynte gjere eg gjeldande. Len oreemeldingen Næringdrivende 4 Offentlige etater 4 Viktig Kina - beøk ( ) Samhandling to i foku da Brønnøyundregitrene og Næring- og handeldepartementet nylig forvaltning ble preentert på World Expo i Shanghai, i tillegg til møter med det kineike <Enhetregiteret'., Le oreemeldmoen Frivillig virkomhet tej Finn foretak/enhet In,vn ellet. ninajonr;unnrneli mor Lanerer nytt produkt i European Buine Regiter ( ) Foretakopplyninger fra Brønnøyundregitrene er n tilgjengelig om et produkt gjennom Eur 16111kp Finn hefteler i motorvogn Le mer r, rn e r Sak Søk I Najonal konferane - Etablererveileder 2010 ( ) Regjeringen ating p.g entreprenørkap tår entralt når Brønnøyundregitrene for førte Konferanen arrangere i Olo 16. november og er et amarbeid mellom Brønnøyundregitrene, Olo komrr Le mer Reerver deg mot telefonalg og reklame rilex n r ket n om effektivi erin Rek r *r f r elektronik re itrerin Kv li kr ra ort om framtidi e r i il k I Du vil ogå kunne øke hjelp for etablering av foretak ho NAV eller ditt lokale kattekontor. Etter at nytt foretak er etablert må NVE kontakte for å få tilgang til våre kjema i Altinn. Organiajonnummeret ende til og tile til ekjon for damikkerhet.

4 2 Endre foretakopplyninger For å få tilendt kvittering av de innrapporterte opplyningene må e-potadree være en del av de regitrerte opplyningene om Dere foretak ho Brønnøyundregitrene. For informajon om å endre die eller andre foretakopplyninger finne det en egen veileder for dette, ogå denne på Brønnøyundregitrene nettider (www.brreg.no > Tjeneter for etablerere > Regitrering > Endring av tidligere regitrering). Tilgang til kjema i Altinn Fra NVE nettider om damikkerhet (www.nve.no > Sikkerhet, tilyn og beredkap > Damikkerheit > Elektronik innrapportering) finne det lenke til kjemaet påloggingide. Når du er pålogget vil du kunne velge hvem du kal øke på vegne av. Etter å ha valgt foretak, blir du endt videre til kjemaet. Skjemaene er ogå tilgjengelig direkte fra Altinn nettider, De er alle plaert under Skjema og tjeneter. Sorter deretter på Norge vadrag- og energidirektorat om vit i kjermbildet under. i attinn akturdt lo ereae luontakt Ao neno IDnftneedeeer I Atten 141 orn arann I øk ikke logget On Logg Lnn keene o9 tleee.er Sk,emakat,dod Sklema og Neneter F ron noine kjernapliktel Murnkonto for bedroter Trroglyta hettel,er reginor,pp,lag Skjema og tjeneter I kennoketeleuen i Altinn finner du tatege kieme am neeringellyet er pålege ved lev å ende inn. i tineo finner du en del øknuekjemaer ne klernaer for Priverperoner. Sek etter kjemeffienete Sek Alfabetfak Etter nuierner Etter erone A C D F G-11-L MO P-R - u ø.11 A - C Aa-melding imelding b/ Arbeid,Aer- ug erbeidtakerregateret) K,Nr Abandoner, N0-1 Ion Air Operator, Cartficote,900)400ooation.Part lo6,059 Alie og andaloopgare over romgangverd, L.ofte og realiaion for 2009 rr, ronarbekatninen - For,liar,r 4 er-lage [4. tajonaerregieteropogaren 1045 oat,r,e tadenter Per r,-0101 AlroirinebQ melding i foretakamrnenlutning PG,33g Andolohaver/akjonaer andeler av bokgelkapoto IrgrorAnn~ beløp KONK.005 Andre dokumenter t.1konkurbe!oandltno AndrA 552,-okoarna PAPP 102 Andre ytemer for overføring av pengar thifr N,rge KA AnmaldAle av Allopag - Floke. og fangdartero 00,125-3 Anmeldele a nobygg - Lateoloo Anmeldelo mbygg Paajer.P Artrnodning orn overlønng av kvoter Anmodning orn trefelm av D-roommer <Velg elat> Fikeridirektoralet Garanfikaen for fikere Haoforkninglo/Outtel Heledirektoratel Helelilynet Hubenken Kbma- og forurenningdirokroraiet Kornmunene konkurranetilynel Kylyerkel Letleri- og litelefilynet Ldfarttilynel Unekaen Maltilynel Mediebtynet Najonal Akerbetmyndighet (NSM) Najonalt folkehelernloutt Norge bank No e eolo Ake underekele Nork filmotitutt Nork paientkadeerlatning Nork okkongkebng AS Olje. og energrdepartementel Oljedirektoratel Palen/lyrel Penjontrygden for Amenn Pelroleumtilynet Polordrektoratet o leinil net NAV Anmodning om utbaraling - ladlerndig y.alto,-,ngotrtak. langndolamge top-7116 Anattelehe,, for borgere Antall anatte Aike clataionulentkatagerier tro-1031 PPOoAnon - APPrnoal of Tooe/Ola kating Training Apphcatron for Cantnuou 50n0601 RewrA - C,Ok Derom du under innloggingen ikke finner navnet på foretaket du kal øke for, betyr det at du ikke har fått delegert nødvendige rettigheter for kjemainnendele til NVE. For detaljert informajon angående rettigheter til NVE tjeneter anbefaler vi at du beøker Altinn informajonide Tjeneter Norge vadrag- og energidirektorat.

5 3 Delegere rettigheter for NVE tjeneter i Altinn For å ørge for en midig øknadproe er det viktig at den om øker på vegne av foretaket er blitt delegert nødvendige rettigheter. Rettigheter til NVE tjenetegruppe er forhåndtildelt peroner med en av følgende roller regitrert i Brønnøyundregitrene for elkapet: Daglig leder / adminitrerende direktør Deltaker ANS / DA Innehaver Komplementar Nork repreentant for utenlandk enhet Botyrer Betyrende reder Regnkapfører Revior Styret leder Derom den anatte om øker på vegne av foretaket ikke har en av die rollene, må denne delegere rettigheter av en peron med en av de overnevnte rollene. For å finne ut hvem om beitter die rollene i Dere virkomhet må en klikke på Tilgangtyring etter å ha logget eg inn på Altinn nettider. En peron med en av rollene nevnt over må logge eg inn i Altinn på vanlig måte, med itt eget fødelnummer. Deretter kan han eller hun delegere rettigheter til andre om kal ta eg av rapportering og oppfølging i Altinn under Tilgangtyring. Denne delegeringen trenger kun gjøre gang, forutatt at det ikke endre på hvem om kal utføre die oppgavene på vegne av foretaket. Derom man ogå delegerer rettigheten "Adminitrator" amtidig kan den om har fått delegert rettighetene til eg videredelegere de aktuelle rettighetene e nete ide.

6 4 altinn Aktulikelp prime Inoenoeton Melp IrogtomekingerI Akinn I tyring Rolleoyerikt Deleger reller eg rettigheter Slett delegennger Dataytemer tit roller for den jeg repreenterer nå Deleger en ekiterende rolle: Identifier brokeren du v11 delegere roller til: Velg if Fødelnr, og etternayn Fødelnr. Brukernayn r Orgamatonnr. Edernavn Nordmann Andre mulleheter 1. Opprett an ny rolle 2. Deleger enkettretfigheter 3. Særblfef er: Vi gammel delegeringide 19 elementer i liten,oralgt NA pr. ideb7-3 1 av 2 e i i Rolle Begrenet IgneringrettIghet Tilgang tll å ignere utralgte kjema og tjeneter EnergI, miljø og kjima Tilgang til tjeneter relatert til energi, felii)11 og klima Konkurbo tligangtyring Gjelder advokater og gir mulighet for tilgangtyring ay konkurbo Leftfart Tilgang til luftlartrelaterte tjeneter Lønn og peronalmedarbeider Tilgang 131 lønn- og perenakelaterte tjeneter Mattilynet kjentatjeneter Videreforrndhngtjenete 131 Mattilynet Montkonte for bedrifter Innyn i geneten Momkonto for bedrifter Nork paientkadeertatning - privat ektor Videreformdlingtjenete til Nork paientkadeertatning Patent, varemerke og deign TI1Qang tel tienete. fra Patenttvret Tjeneter Norge vadrag- oq energidlrektorat Rllofype Alfinn Attinn Aitinn ditinn Altinn Attinn Altinn Atinn ditinn Altinn Itawdiper 19 elementer i liten,gyalgt Vi pr. ide 1 ay 2 ø

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer