BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998"

Transkript

1 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende ammenhenger LP - kilde til belutninginformajon Veien til erkjennele går via lakkvariabler Analytik tilnærming og litt følomhetanalye LP og kapitalrajonering Bruk Excel og tolkning av Excel-rapporter Oppgaver og cae: Mørebanken

2 Hva er lineær programmering (LP) LP er en metode hvor man øker å fordele begrenede reurer til gitte aktiviteter på en effektiv måte for å nå et mål. Karakteritike trekk ved LP Funkjoner for mål og begrenninger er lineære LP er normalt EDB-baert LP kan anvende på et tort antall ulike optimeringproblemer LP kan lett generaliere til ikke-lineær programmering Ekempler på bruk av LP i økonomike problemer () Porteføljevalg - verdipapirer Måletning: Mak. avkatning Min riiko Mak riikojutert avkatning Begrenninger: Fordeling mellom tore og må elkaper Fordeling på branjer Minimum antall elkaper Fordeling mellom akjer og rentepapirer Ulike fundamentale elekjonkriterier Produktvalg Måletning: Begrenninger: Mak totalt overkudd Mak totalt dekningbidrag Kapital Kvalifiert arbeidkraft Fyik produkjonkapaitet Marked Råvarer

3 Ekempler på bruk av LP i økonomike problemer () Markedføringbudjett Måletning: Mak ekponering for målgruppe Begrenninger: Totalbudjett Minimumekponering i ulike media Minimum mediapredning Makimum mediapredning Produkjon Måletning: Begrenninger: Minimér reurforbruk Minimuminnhold av ulike råvarer Makimuminnhold av ulike råvarer Produkjonkapaitet Lagring og ditribujon Ekempler på bruk av LP i økonomike problemer () Kapitalrajonering Måletning: Begrenninger: Mak nåverdi av fremtidige projekter Tilgjengelig ektern inveteringkapital Kapital om generere av igangatte projekter

4 Ekempel på et LP-problem Et ykehu vurderer å utvide kapaiteten ved å bygge en ny avdeling med 90 engeplaer. Sykehuet problem er å betemme hvor mange enger om kal benytte til mediinke paienter og hvor mange om kal benytte til kirurgike paienter. Sykehuet har i dag ledig laboratorie-, røntgen- og operajonkapaitet. En gjennomnittlig mediink paient er på ykehuet i 8 dager og mottar en gjennomnittregning på $.80. Tilvarende tall for en kirurgik paient er 5 dager og $.55. Sykehuet kan uten veentlige tilleggkotnader utføre flere laboratorieteter, flere røntgenbilder og.800 flere operajoner enn i dag. En gjennomnittlig mediink paient krever, lab-teter og røntgenbilde pr. dag. Tilvarende tall for en gjennomnittlig kirurgik paient er,6 og. Avdelingen kotnader i forbindele med åpningen av den nye avdelingen er uavhengig av fordelingen mellom kirurgike og mediinke paienter og er budjettert til $ 5 mill. Sykehuet ønker å makimere reultatet om generere fra den nye avdelingen. Begreper og ammenhenger i LP () Målfunkjon En funkjon av to eller fler variabler, om uttrykker belutningtaker måletning. Funkjonen er lineær og determinitik. Begrenninger (bibetingeler) Funkjoner om begrener løningmengden for målfunkjonen. Die er lineære og determinitike. Tillatt løning Enhver løning om tilfredtiller alle begrenninger. Mulighetområde Mengden av alle tillatte løninger. Optimal løning Løning(er) om løer optimeringproblemet

5 Formulér ykehuet belutningproblem Mak TI( x, x) u. b. Sengedøgn Laboratorieteter Røntgenbilder Operajoner Mulighetområde for den nye avdelingen x Senger målt i paientdøgn Markerer en hjørneløning (bailøning) Operajoner Røntgenbilder Antall laboratorieteter x : Antall mediinke paienter x : Antall kirurgike paienter x

6 Hvor ligger optimum? () Som vi er av diagrammet på foregående ide, er de fire reurene kapaitetgrener repreentert ved fire rette linjer (iokvanter for full kapaitet). Ekempelvi er iokvanten for kapaiteten på røntgenbilder betemt av ligningen: x + x Optimum kan finne grafik ved ogå å repreentere målfunkjonen i diagrammet. Problemet er her at vi manger høyreiden til ligningen for en rett linje. Ventreiden er:.80x +.55x Høyreiden velge derfor vilkårlig, f.ek. velger vi en inntekt på $ 5 mill. Dette er neppe optimal inntekt (reultat), men et utgangpunkt.? Hvor ligger optimum? () x Ioinntektlinje for TI 5 mill. Senger målt i paientdøgn Otimum.80x x 0 x x 0 x +.55x.00.9 Operajoner Røntgenbilder Antall laboratorieteter x : Antall mediinke paienter x : Antall kirurgike paienter x

7 Hvor er optimum? () Vi er at alle punkter på ioinntektlinjen for inntekt lik $ 5 mill. ligger i mulighetområdet og er følgelig mulige tilpaninger om ikke optimale. Siden ioinntektlinjen tigningtall er betemt av linjen koeffiienter (.80 og.55), kan vi tenke o et tort antall av parallelle linjer om hver repreenterer en betemt inntekt. Linjer om ligger parallelt utenfor den inntegnede repreenterer inntekter tørre enn $ 5 mill. og motatt for parallelle linjer innenfor. Siden vårt mål er å oppnå en tørt mulig inntekt (og derigjennom reultat), ønker vi å tilpae o på en ioinntektlinje om ligger lengt mulig ut (nord-øt) i mulighetområdet. Vi parallellforkyver den inntegnede linjen lengt mulig utover uten å fjerne o fra mulighetområdet. Hvor er optimum? (4) Viktig LP-reultat: Optimum vil alltid ligge i et hjørne (bailøning). Vi kan derfor konentrere o om å tudere die. Problem med grafik løning: Kan kun bruke når antall belutningvariabler er begrenet til to (tre). Unøyaktig Gir lite belutninginformajon utover å finne optimum. Vi kal derfor nå vie intuijonen bak løningalgoritmen om benytte i bl.a. EDB-baerte LP-programmer

8 Begreper og ammenhenger i LP () Slakkvariabler En lakkvariabel forteller hvorvidt vi har ledig kapaitet i en av de peifierte reurene. Vi har mao. én lakkvariabel pr. bibetingele. Anta at er lakkvariabelen for antall enger - S (paientdøgn), er lakkvariabel for lab-teter - L, ov. Bailøninger Vi kan derfor reformulere de fire bibetingelene, lik vit under: () 8 x + 5x (S) (),x +,6x (L) () x +x (R) (4) x (O) Vi har nå et ligningytem med 6 variabler og fire ligninger. Vi har følgelig 6-4 frihetgrader. Dette innebærer at av de 6 variablene må gi en verdi for at ytemet entydig kal kunne løe. Det er 5 måter å gi av 6 variabler en betemt verdi. Den løning vi får når variabler gi en betemt verdi, kalle en bailøning. Vi har derfor 5 bailøninger. Antall bailøninger (hjørner) Anta at vi har et ligningytem med m ligninger i n variabler. Dette gir a n - m frihetgrader. Antall bailøninger b er gitt ved: n! b ( n a )! a! I vårt ekempel får vi: 6! 4!! Siden én bibetingele er enidig, faller bailøning 9 bort i vårt ekempel

9 Begreper og ammenhenger i LP () Baivariabler og variabler utenfor bai Hvi verdien vi tilordner av de 6 varaiblene er null, vil bailøningene amvare med hjørnene i iokvantdiagrammet foran. Vi vet at optimum finne i et hjørne og konentrerer o kun om die. Variabler x x 4 Bailøning 0 0 Bailøning 0 0 Bailøning 0 0 Bailøning Bailøning 5 0 Bailøning Bailøning Bailøning Bailøning (NEI) Bailøning Bailøning 0 0 Bailøning 0 0 Bailøning 0 0 Bailøning Bailøning Begreper og ammenhenger i LP (4) Skyggepri Anta at bebetingelene er relatert til foretaket reurer. Hver reur vil ha en kyggepri om forteller om reuren økonomike verdi for bedriften i en betemt belutningituajon. Matematik er kyggeprien for reur i lik: δf ( x, r) λi δri der målfunkjonen F er en funkjon av foretaket ulike aktiviteter og reurer. x er følgelig en aktivitetvektor, men r er en reurvektor. Skyggepri og lakkvariabelverdi Hvi en reur er fullt utnyttet (ingen ledig kapaitet), vil denne reuren lakkvariabel ha verdi lik 0. Hvi foretaket er i tand til å øke reurtilgangen, vil hulighetområdet bli tørre med bedre måloppfyllele om konekven. Det er derfor rimelig å anta kyggeprien er poitiv. Hvi foretaket ikke kan utnytte tilgjengelig mengde av en reur, vil ektra tilgang på denne reuren ikke bidra til bedret måloppfyllele og reuren kyggepri er lik null

10 Nummerering av bailøningene x S Markerer en hjørneløning (bailøning) : S : L : R 4 : O R O L x : Antall mediinke paienter x : Antall kirurgike paienter x Sentrale problemer i produktvalgproblemet Hvilken løning er optimal? Hva kjer med optimum hvi reurtilgangen endre? Hva kjer med optimum hvi koeffiientene i målfunkjonen endre? Hva kjer med optimum hvi koeffiientene i bibetingelene endre? Hvordan påvirke optimum av endret reurtilgang? Hva er reurene kyggeprier? For hvilke reurendringer gjelder kyggepriene? Hvor mye bør bedriften makimalt være villig til å betale for marginale reurer? Hvilke reurbegrenninger bør bedriften øke å fjerne ført?

11 Gjennomgangekemplet Vi kal nå løe de forkjellige problemene, formulert på iden foran, ved å tudere gjennomgangekemplet grundigere. Den analytike løningen om følger har til henikt å gi den nødvendige intuijon, om er nødvendig når EDB-baerte løninger kal tolke. I den nete oppgaven kal tudentene bruke Excel til å løe de amme problemene. Optimal bailøning amt variabler i og utenfor bai () Fra den grafike løningen vet vi at bailøning nr. er den optimale. HVORFOR? Excel (problemløeren/olver) og andre programmer med LP-moduler, benytter en løningalgoritme om heter SIMPLEX. Denne algoritmen beveger eg fra bailøning til bailøning på en lik måte at nete bailøning gir bedre måloppfyllele enn den foregående. Ved hver bailøning jekke det for optimum. Når optimum er funnet avlutte beregningene. Hva kjennetegner bailøning nr. med henyn på variabler i og utenfor bai? Hvilken realøkonomik informajon gir varet på oventående pørmål:

12 Optimal bailøning amt variabler i og utenfor bai () Variabler i bai: Variabler utenfor bai: I optimum (bailøning ) har vi unyttet kapaitet på: I optimum (bailøning ) har vi full kapaitetutnyttele på: Optimal bailøning amt variabler i og utenfor bai () Vi kan forløpig lutte at følgene reurer har kyggepri > 0: Vi kan foreløpig lutte at følgende reurer har kyggepri 0:

13 Reformulering av bibetingelene () Vi vet at følgende variabler er i bai i optimum: x > 0 (antall mediinke paienter) x > 0 (antall kirurgike paienter) > 0 (unyttet kapaitet på lab.-teter) > Skyggepri 0 4 > 0 (unyttet kapaitet på operajoner) > Skyggepri 0 Vi vet ogå at følgende variabler er utenfor bai i optimum: 0 (ingen unyttet kapaitet på enger) > Skyggepri > 0 0 (ingen unyttet kapaitet på røntgen) > Skyggepri > 0 Siden antall enger og antall røntgenbilder repreenterer flakehaler, vil det være av interee å e hva om kjer med de øvrige variablene (variablene i bai) hvi vi klarer å fjerne flakehalene. Vi kal derfor nå formulere variablene i bai om funkjoner av variablene utenfor bai. Reformulering av bibetingelene () Utgangpunkt () () () (4) 8x,x x + 5x x + x + +,6x Mål x x 4 f f f f 4 ( ( ( (,,,, ) ) ) )

14 Reformulering av bibetingelene () (). manipulering: Baivariablene løe ut fra de fire ligningene () () (4) 5 x 4.06,5 x , x,6x x x.800 x. manipulajon: Setter () inn i () for å fjerne x () () 5 x 406., 5- ( x- ) x x 4.06,5.87, (*) x.790,9 0,88 + 0, 4546 x er er nå formulert iht. kravet 8 Reformulering av bibetingelene (4). manipulering: Setter (*) inn i () for å fjerne x () x.500 x () x.500 (.790,9 0,88 + 0,4546) (*) x.04,55 + 0,0909 0,77 x er er nå formulert iht. kravet 4. manipulajon: Setter (*) inn i (4) for å fjerne x (4) x (4*) 695,45 0, er er nå formulert iht. kravet + 0,

15 Reformulering av bibetingelene (5) 5. manipulering: Setter (*) og (*) inn i for å fjerne x og x () () (*) 5.000, x 876,5 + 0,7,6x 5.000,(.790,9 0,88 er er nå formulert iht. kravet + 0, ,4546 ),6(.04,55 + 0,0909 0,77 ) Reformulering av målfunkjonen TI.80x +.55x TI.80(.790,9 0,88 TI ,79 65,7 + 0, 4546 ) +.55(.04,55 + 0,0909 0,77 )

16 Målfunkjon og bibetingeler reformulert TI ,79 x x 4.790,9 0,88.04,55 + 0, ,5 + 0,7 695,45 0, ,7 + 0, ,77 + 0, ,77 Baert på tabellen over kan pørmålene på nete ide bevare uten veentlige beregninger. Problemer knyttet til gjennomgangekemplet () Gitt den ekiterende reurtilgang, hva er optimal fordeling på mediinke og kirurgike paienter? Hva er kyggeprien på de fire oppgitte reurene, og hvorfor er kyggepriene relevant belutninginformajon? Hvor mye lakk har avdelingen på lab-teter og operajoner i optimum? Hvor mye bør ykehuet makimalt være villig til å betale for en ektra eng? Hvordan påvirke optimal fordeling av at avdelingen engekapaitet øker med 0 enger? Anta at røntgenkapaiteten kan øke til en lav kotnad. Hvor meget bør reurtilgangen øke?

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Luftforurensning. et stort helseproblem

Luftforurensning. et stort helseproblem Luftforurenning et tort heleproblem ammendrag I mange byer i Norge er luftforurenningen å høy at det medfører ammendrag betydelige heleplager for befolkningen. Peroner med luftveiykdommer og hjerte-kar-ykdommer

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer