Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r"

Transkript

1 l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag OM OUTSOURCING utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor

2 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Øvre Vollgate 13, (6. etaje) Potbok 99 Sentrum 0101 Olo Tel Kvetor Rolf Hofmo Gate 24 Potbok 504, Økern 0512 Olo Tel Vima Service Norge AS Gjerdrumvei 19 Potbok 4303 Nydalen 0402 Olo Tel Lindorff Accounting AS Fyrtikkalleén 1 og 3 Potbok 283 Skøyen 0213 Olo Tel Ameto Buine Partner AS Tvetenveien 152, Potbok 43 Tveita 0617 Olo Tlf: Utgiver: NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening), Olav Tufte. Redaktør: Ove Sveen Grafik Deign: Allworthy Deign Foto: Lae Lerdahl, Johnny Syveren og bilder fra deltakerelkapene. Trykk: Mediatrykk A april 2007 Outourcing gir tilgang på kompetane I nork næringliv er det en trend at tadig flere bedrifter etter ut forretningproeer om ikke inngår i egen kjernevirkomhet. Ved å overlate die proeene til leverandører om er peialiter på området, kan bedriftene fokuere på det de allerede er gode på. Innen økonomiområdet er denne trenden ærlig tydelig. Underøkeler NARF har foretatt vier at ikke bare flere, men ogå tadig tørre bedrifter, etter ut aktiviteter og hele økonomiproeer til outourcingleverandører. En årak til denne utviklingen er markedene bedriftene opererer i: Konkurranen er hardere, marginene er lavere og kravene til profejonalitet er høyere enn før. I tillegg er myndighetene krav blitt trengere, med en rekke komplierte regler om bedriftene må forholde eg til. Skal bedriftene oppnå lønnomhet, må de ha tilgang til moderne ytemer, verktøy og ikke mint oppdatert kompetane. Dette har bidratt til fremvekten av flere tore norke outourcingbedrifter om leverer pikompetane innen økonomiområdet. Gjennom en målrettet ating på moderne metoder, avanert teknologi og ikke mint kompetente medarbeidere kan leverandørene tilby en bredde i kompetanen få bedrifter har mulighet til å bygge og vedlikeholde i eget hu. Som anvarlig for kundene økonomiproeer itter leverandørene på dyp kundeinnikt om ammen med regnkapfaglig kompetane kan bidra til å gjøre kundene virkomheter mer lønnomme. I motetning til revior, om kal utøve kontroll på vegne av myndighetene og andre intereegrupper, er regnkapbyråene kundene repreentanter hvor man gir råd ut fra et lønnomhetperpektiv. Gjennom kompetaneprodukter, informajon og fagupport bidrar NARF, om branjeorganiajon, til at nork næringliv er ikret høy kvalitet når de outourcer regnkaptjeneter og -proeer til leverandører om er medlemmer ho o. I tillegg har peielt de tørte aktørene bevit atet på å tiltrekke eg høyt kvalifierte medarbeidere med bakgrunn og erfaring om utfyller den regnkapfaglige kompetanen de allerede har fra før. I denne utgaven av Outourcing Magainet preenterer vi både menneker om har valgt outourcing om karrierevei, og kunder om benytter eg av leverandørene økonomikompetane til å bedre egen lønnomhet. Vi håper du finner artikler om er av interee både for deg og din bedrift. God leing! Sandra Riie, adm. direktør NARF «I motetning til revior, om kal utøve kontroll på vegne av myndighetene og andre intereegrupper, er regnkapbyråene kundene repreentanter.»

3 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor «Ved bare å flytte arbeidet blir ikke kotnadene ved å produere oppdraget lavere. Trenden er i ferd med å nu fra tradijonell outourcing til BPO.» Side 4 «Når kundene blir gjort oppmerkomme på hvilken kompetane vi faktik beitter, er det mange om ønker å benytte o om parringpartner.» Side 6 «For o er det viktig å være bet på kinooppleveler, å overlater vi til andre å være bet på regnkap og lønn.» Side 7 «Vår forventning ved å ette bort regnkapet er reduerte kotnader og økt kvalitet, amtidig med at vi holder fullt foku på vår kjernevirkomhet.» Side 10 «Vår oppgave er å markedføre, elge og ditribuere tv-kanaler. Andre oppgaver etter vi bort til partnere og leverandører om har die oppgavene om itt kjerneområde.» Side 11

4 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Utetting av forretningproeer: Tradijonell outourcing kontra BPO Av: Mariu Berg, adm. dir. Vima Service Norge Inntil for få år iden var det ikke uvanlig at elkaper atte ut for ekempel regnkapføring eller lønningkontor til en leverandør uten at arbeidproeene ble endret. Stadig flere bedrifter etter ut hele forretningproeer (Buine Proce Outourcing). At hele proeen med å levere luttreultatet overføre til en profejonell leverandør, gjør det mulig å etablere effektive proeer med potenial for veentlige gevinter. Denne artikkelen er den andre i en artikkelerie om Buine Proce Outourcing krevet av repreentanter for elkapene bak Outourcing Magainet. Nete artikkel kommer i oktoberutgaven av magainet. Hvorfor outource Outourcing er et trategik verktøy om gir muligheter for anvarliggjøring, definert kvalitet på tjenetene, tilgang til pikompetane, ny funkjonalitet og teknike løninger, flekibilitet og foku. n Skalerbarhet n Reduert riiko n Flekibilitet n Veentlig kotnadredukjon n Tilgang på kompetane n Tilgang på nye tjeneter n Definert kvalitet på tjeneter n Tilgang på ny funkjonalitet og teknike løninger i ytemene Forutetninger for å lykke med BPO n Fate driftmøter er det viktigte redkap for forventningavklaring mellom kunde og leverandør n Kontrakt om håndterer endrede forutetninger, lik at det ikke låer leveranene, men at dette kan endre etter kunden behov. Riiko og gevinter kan dele mellom partene. n Leverandøren må ta anvar for å utvikle kunden over tid, og tadig øke etter mer effektive måter å utføre oppdraget på, elv om det reduerer egen fakturering. n Leverandøren må proaktivt møte kunden økte krav over tid hvi de kal fortette å være en relevant og kompetent amarbeidpartner. n Kunden må ha tiltrekkelig betillerkompetane og høy grad av involvering i proeene.

5 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor «Outourcing er et trategik verktøy om gir muligheter for anvarliggjøring, definert kvalitet på tjenetene, tilgang på pikompetane, ny funkjonalitet og teknike løninger, flekibilitet og foku.» For må og mellomtore elkaper er outourcing av lønn-, regnkap- og økonomitjeneter ofte en funkjonell outourcing. Dette betyr at funkjoner om for ekempel regnkapføring eller lønningkontor flytte fra kunde til leverandør uten at arbeidproeene med å utføre arbeidet endre. Ved bare å flytte arbeidet blir ikke kotnadene ved å produere oppdraget reduert. Trenden er i ferd med å nu fra tradijonell outourcing til BPO. Buine Proce Outourcing betyr å ette ut arbeidproeen med å levere luttreultatet, der om regel leverandøren betemmer hvordan produkjonen kal gjennomføre. Større elkaper krever veentlige gevinter derom de kal outource, og vi er nå at ogå mellomtore elkaper krever dette og etterpør mer effektive tjeneter tøttet av ytemløninger. Bete praki Ved BPO vil leverandøren produere etter in bete praki og arbeidet vil utføre til veentlig lavere reurforbruk og til lavere kotnad for kundene. BPO innebærer en arbeiddeling mellom kunde og leverandør der ytemtøttet datafangt ute ho kunden, ved for ekempel en portal, ofte er den fremte måten å reduere kunden kotnader på. Datafangt bør kun foretae én gang, der den opptår. Gevinter ved BPO forutetter en endringproe for hvordan oppdraget utføre og hva arbeiddelingen mellom partene kal være. Som regel må kunden anatte endre hvordan de utfører in del av arbeidet. Denne endringen blir ofte undervurdert. Det er veentlig å informere, lære opp og kvalitetikre at kunden anatte jobber etter forutetningene i avtalen. Det er viktig at kunden velger en leverandør om har utviklet bete praki i in tjeneteleverane. Dette ammen med avtale om arbeidfordeling med den enkelte kunde gir grunnlaget for effektiviering av produkjonen og gevinter for kunden. Se på totalkotnaden Utfordringene for leverandører av tjeneter innen lønn-, regnkap- og økonomitjeneter er å tilpae eg kundene økende grad av profejonaliering og forventning. Tradijonelt har valg av regnkapfører for mindre og mellomtore elkaper ofte vært et pørmål om å velge den leverandør om har lavet timeat. Dette har liten ammenheng med hva den faktike totalkotnaden for kunden blir til lutt, eller med hvilken kvalitet arbeidet er levert. I like løninger itter kunden med riiko knyttet til produkjonen av oppdraget og hva luttregningen blir. Jo mindre effektivt leverandøren utfører jobben, jo dyrere blir det for kundene. Dette blir tilfeldigheter. Hva er løningen? Kvalitet til avtalt pri Vi er at kundene er i ferd med å tille nye krav. Nå må leverandørene følge etter.. Det er på tide å ette kundene i føreretet. Det må være forutigbarhet for hva de betaler for, de må få levert kvalitet til avtalt pri. Det må etablere primodeller om gir kunden forutigbarhet både når det gjelder kvalitet og pri. Det bør innføre tykkprier og tranakjonprier lik at for ekempel antall lønnlipper eller antall fakturaer gir kunden pri. Da kan kunden elv beregne kotnadene og oppnå forutigbarhet. Timeprier bør bare benytte på tilleggtjeneter, og der oppdraget ikke er peifiert godt nok til å kunne gi tykkpri. Ofte vil kunden ønke en fatpri. Dette kan ette ammen av tykkprier, et avtalt volum av tjeneter og forutetningene for primodellen. Avtal ervicenivå Forutetningen for å gi tykk- og tranakjonprier i tedet for bare å fakturere timer, er at det krever terk oppdragtyring og enighet med kunden om hva om er inkludert i tykkprien og hva om kal tilleggfakturere. Skal kunden få forutigbarhet Mariu Berg, adm. dir. i Vima Service Norge, har lang erfaring med outourcing av de tørte lønnproeene i Norge. for kotnader, å krever dette at kunden involverer eg langt terkere i oppdraget enn ved timebaert fakturering. I tillegg kreve det betillerkompetane. Det betyr at kunden har nok kompetane på oppdraget om kal levere, lik at de kan tille kvalitetkrav til leverandøren. Kvalitetkrav eller SLA (Service Level Agreement) kan være at 99 % av alle lønninger kal være korrekte, at de anatte mottar lønn til rett tid, at alle bilag er regitrert til regnkapavlutning, 99% oppetid på ytemløninger etc. Det bør amtidig være en kompenajon til kunden derom leverandøren ikke tilfredtiller SLA. Klare krav til begge parter Når det etablere en SLA, må det ogå definere en RSLA (Revered Service Level Agreement). Dette er de krav om leverandøren tiller til kunden og om er en forutetning for at leverandøren kal kunne levere kvalitet i henhold til SLA. Dette kan være at alle bilag må være mottatt av leverandøren innen gitt tidfrit lik at det er tid igjen til å produere oppdraget. n Hvordan lykke med opptart n Partene må ha et godt amarbeid og en realitik plan for gjennomføring n Gjennomføre den avtalte arbeiddelingen mellom kunde og leverandør n Informajon og opplæring av anatte om hvorfor man gjør dette og hvilke krav det vil bli tilt til dem i proeen n Derom peronell kal overføre god informajon i hele proeen der de anatte må få vite om ine rettigheter, muligheter og valg Fordeler for overførte anatte Ved outourcing kan leverandøren ta over anatte fra kunden. Da kan den anatte være en del av verdikapning og kjernevirkomhet itedenfor å være en kotnad om kal rajonaliere. De anatte vil komme inn i et tort faglig miljø og vil få videre kompetaneoppbygging. De vil lippe å være den enete ho kunden om itter med anvaret for lønn og regnkap, og føle at de ikke kan være yk eller ha annet fravær. Samtidig trenger ikke bedriften å være bekymret for det amme. Tjeneten levere uanett til rett tid. Fallgruver n Manglende forankring ho toppledele n Manglende anvar og arbeiddeling mellom kunde og leverandør n Manglende informajon og opplæring av kunde og kunden anatte n Manglende oppfyllele fra begge parter av forutetningen for avtalen. Dette kan for ekempel være at bilag ikke kommer til rett kvalitet, rett tid, eller at det fortetter å komme manuelle bilag der det nå kal benytte elektronik datafangt. I like tilfeller må merarbeidet få en økonomik konekven. Hvi ikke, vil avtalt endring ho kunden ikke finne ted.

6 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Med kompetente kollegaer i ryggen kan vi med tor trygghet bevege o over i tadig mer avanert terreng, ier avdelingleder Eva Aunemo i Ameto Buine Partner. Bak: Adm. dir. Gry Wigre og rådgiver Siel Gladø. Flere kunder ønker gode råd Leverandører av outourcingtjeneter opplever at tadig flere kunder etterpør rådgivning i tilknytning til økonomi, lønn og regnkap. Når kundene blir gjort oppmerkomme på hvilken kompetane outourcingleverandørene faktik beitter, er det mange om ønker å benytte dem om parringpartnere. Et av elkapene om har valgt Ameto både om leverandør og rådgiver er Cogno, om er en av verden tørte uavhengige leverandører av løninger for virkomhettyring. Regnkapet for Cogno norke virkomhet utføre i Nederland, hvor elkapet har itt hovedkontor for Nord-Europa. Når det gjelder lønnadminitrajon og rapportering, ønker imidlertid elkapet å amarbeide med lokale leverandører. - Dette gjør vi for å ikre at vi følger lokal lovgivning. Selkaper om Ameto har oppdatert kunnkap til å betjene elkaper om Cogno, uttaler Theo Vergeer, Financial Controller for Cogno Northern Europe. Han mener Ameto gir gode og nyttige råd. - Det er ogå hva vi forventer av våre lokale leverandører, ier Vergeer. Med kunder i 135 land er elkapet avhengig av kompetente lokale amarbeidpartnere. - Kommunikajonen er god og tilbakemeldingene er rake, elv om all kommunikajon kjer på engelk, opplyer Theo Vergeer. Egen rådgivningavdeling I Ameto er rådgivningen organiert i en egen avdeling for å ikre at rådgiverne ikke blir bundet opp i månedavlutninger og andre oppgaver med fate tidfriter. - I en å tor organiajon om vår itter vi på mae pikompetane ikke bare i rådgivningavdelingen, men i hele elkapet, ier avdelingleder Eva Aunemo i Ameto Buine Partner. «Vi forventer nyttige råd av alle våre lokale leverandører.» - Det er en av tingene om gjør det å moromt å jobbe her. Har ikke jeg varet på et pørmål kunden lurer på, har jeg alltid en kollega jeg kan konferere med. Sammen finner vi den bete løningen for kunden, ier Aunemo. Rådgivning om tjenete er i vekt ikke bare i forhold til utenlandke, men ogå i forhold til norke kunder. - Kundene benytter o til tadig mer avanert rådgivning innen felter om for ekempel katt, fradragrett og årregnkap. Tidligere var det mange om gikk til revior eller advokat med denne typen pørmål. Gjennom vår kompetane og tette kontakt med kundene har vi imidlertid de bete forutetninger til å være en amtalepartner når det gjelder denne typen pørmål, ier Aunemo. I tillegg utvide kunnkapområdet kontinuerlig ved at elkapet bevit øker etter nye medarbeidere med forkjellig bakgrunn når det gjelder utdannele, pråkkunnkaper og arbeiderfaring. I rådgivningavdelingen finne det medarbeidere med erfaring fra blant annet revijon, elkapdrift, IT og ledele. - Med kompetente kollegaer i ryggen kan vi med tor trygghet bevege o over i tadig mer avanert terreng. Og i de tilfellene vi elv ikke vet varet, vet vi hvor vi kal henvende o for å få tak i den informajonen kundene trenger. Det er ogå en del av rådgivningen, avlutter Aunemo. n Cogno er kunde av Ameto

7 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Olo Kinematografer: En lønnom kulturbedrift Olo Kinematografer har i flere år valgt å ette ut fakturahåndtering, regnkap og lønnervice. Samtidig har bedriften en egen økonomijef om tar eg av budjettering, planlegging og kontrolloppgaver. - Vi etter ut rutineoppgaver, men ivaretar det om er trategik for vår økonomi, ier adm. direktør Geir Bergkatet i Olo Kinematografer På linje med andre kulturbedrifter kal Olo Kinematografer gi kundene et bredt og godt kultur- og underholdningtilbud. I motetning til mange andre kulturbedrifter, driver elkapet helt uten offentlig økonomik tøtte. Bør og katedral - Vi opererer i rommet mellom bør og katedral. Det trive vi med, ier Bergkatet. Selkapet kinoer beøke av 2,4 millioner kunder hvert år. For økonomi og regnkap er utfordringene knyttet til den geografike predningen på de åtte kinoanleggene, i tillegg til at entrale nøkkelperoner på kinoene jobber på kveldtid. - Dette tiller krav til rutinene for fakturaflyten. Det løer vi nå med elektronik fakturahåndtering fra Kvetor. Det viktigte for o er å vite at regnkap og lønn håndtere i henhold til gjeldende regelverk. Videre er det en tor tyrke at vi ikke er avhengige av enkeltperoner. Vi er lite årbare med henyn til ykdom og ferie. Henter rapporter på nett Med Kvetor Nettrapport kan bedriften når om helt hente ut rapporter, nøkkeltall og kannede bilag. Månedavlutning kjer til betemte datoer gjennom hele året. - For o er det viktig å være bet på kinooppleveler, å overlater vi til «Det viktigte for o er viheten om at all håndtering av regnkap og lønn kjer i henhold til gjeldende regelverk.» Kvetor å være bet på regnkap og lønn. Den tørte bekymringen rundt belutningen om outourcing var knyttet til den geografike avtanden til regnkapførerne. Dette har imidlertid blitt løt ved hjelp av gode dataverktøy, i tillegg til hyppig kontakt pr. mail og telefon. Vi har jevnlige møter i våre lokaler her i Olo, ier Geir Bergkatet. Med åtte kinoer og 180 anatte er Olo Kinematografer landet tørte kinobedrift. I tillegg til ordinær kinodrift tilbyr bedriften utleie av kinoaler til konferaner og lukkede filmvininger. n Olo Kinematografer er kunde av Kvetor Økonomijef Morten Hanen og adm. dir. Geir Bergkatet i Olo Kinematografer.

8 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Karrieremuligheter i pennende branje De ite årene har outourcing av lønn og økonomiproeer utviklet eg til å bli en branje hvor man leverer et bredt pekter av tjeneter og rådgivning. Det åpner nye og pennende karriereveier for menneker med ulik bakgrunn og kompetane innen økonomiområdet. Vi har purt fire medarbeidere hvordan det er å jobbe i en branje om er helt annerlede ut i dag enn for bare noen få år iden. «Vi har om mål å utvikle medarbeidere med høy regnkapog IT-faglig kompetane.» Kjerti Lyfjord Firma: Vima Stilling: Avdelingjef Utdannele: Siviløkonom De ite årene har både kundeporteføljen og typen oppdrag utviklet eg veldig. Det blir tadig flere tyngre oppdrag om krever mer allidig kompetane. Samtidig gjøre flere av jobbene ute ho kundene. Etter hvert om tadig flere oppdrag utføre ute, har mange erfart at denne måten å jobbe på er både morom og utviklende. Vi får brukt kompetanen på en annen måte, amtidig har vi et bredt fagmiljø i ryggen om gir trygghet. Både oialt og faglig er det poitivt å jobbe både på kontoret og «on-ite» ute ho kundene. Vi kommer tettere på kunden. Det gir o tørre kjennkap til kunden kjernevirkomhet og bredere branjekunnkap. Dette gjør o bedre rutet til å bitå elkapet med rådgivning «Det blir tadig flere tyngre oppdrag om krever mer allidig kompetane.» og forlag til effektiviering. I motetning til for noen år tilbake hvor regitrering av bilag var den dominerende bekjeftigelen for mange regnkapkontor, har vi i dag mer en controllerfunkjon hvor oppdraggiver benytter o om en parringpartner. På den måten tyrker vi kompetanen både ho oppdraggiveren og o elv. Som økonom har man nå alle muligheter til å få brukt faget itt i kombinajon med andre fagområder. Samtidig går utviklingen i retning av at vi får medarbeidere med mer ulik bakgrunn og erfaring enn tidligere. Det gjør at vi kan utvikle andre ider ved o elv og bli enda bedre rådgivere i forhold til kundene. n Siri Nilen Firma: Lindorff Stilling: Direktør Regnkap og Rådgivning Utdannele: Statautoriert revior/ iviløkonom Lindorff er en pennende arbeidpla fordi vi har tore og kompleke kunder om byr på mange faglige utfordringer. Vi har blant annet flere børnoterte elkaper i kundemaen, og målettingen vår er å kunne tilby alle typer tjeneter fra regnkapføring til tyngre rådgivning. Vi opplever tadig tørre etterpørel etter peialkompetane innen regnkap/ifrs, mva, katt og peifikk branjekunnkap. Lindorff har derfor over en årrekke atet på å bygge opp et unikt fagmiljø, betå- ende av tatautorierte reviorer, økonomer, autorierte regnkapførere og proekonulenter med terk ITfaglig kompetane. For å opprettholde og utvikle denne kompetanen, har vi et langiktig utviklingprogram for alle anatte. Vårt faglige engajement fremkommer ogå gjennom repreentajon i både Regnkaptandardtyret i Nork Regnkaptiftele og Eupopean Federation of Accountant and Auditor for SME (EFAA). Som outourcingelkap jobber vi for å finne gode og kotnadeffektive løninger for våre partnere. Gjennom analyer og buine cae-modeller, identifier vi muligheter for effektiviering ved bruk av bet practice-løninger. Vår måletting er å være en aktiv og engajert amarbeidpartner. n

9 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Siel Gladø Firma: Ameto Buine Partner Stilling: Rådgiver Utdannele: Siviløkonom og revior Å jobbe med outourcing er veldig pennende. I Ameto har vi et dynamik miljø hvor medarbeiderne har bakgrunn fra mange områder. Her er menneker med bakgrunn om reviorer, iviløkonomer og ledere. Andre har tradijonell økonomik utdanning, men bakgrunn fra mange branjer. Vi er langt framme både teknologik og i forhold til proeer. Som regnkapførere er vi tett på kundene og kan enklere ette o inn i hvilke utfordringer kundene møter til daglig. Når vi får nye kunder, gjennomfører vi alltid forprojekter i tedet for å gå rett på oppdragene. På den måten etablerer vi en felle fortåele for oppdraget. Samtidig kommunierer vi hvilken kompetane vi kan bidra med. Vi gir både direkte rådgivning og arrangerer kur for ekempel i budjettering og tyrearbeid. Ikke mint gir vi råd om hvordan kundene kan etablere effektive rutiner rundt regnkapet. Som rådgivere er det en av våre oppgaver å hjelpe kundene med å utnytte mulighetene de nye verktøyene gir. Siden vi er et tort firma, er det gode Atle Brenneng Firma: Kvetor Stilling: Regnkapkonulent Utdannele: Diplomøkonom «Mulighetene til å holde eg faglig oppdatert er vært gode.» «Som rådgivere er det en av våre oppgaver å hjelpe kundene med å utnytte mulighetene de nye verktøyene gir.» muligheter for medarbeiderne til å utvikle eg og peialiere eg i ulike retning om for ekempel lønn, katterapportering, etableringer/ nedleggeler med mer. n - Branjen er i terk vekt. Det gir gode utviklingmuligheter for o om jobber i den. Spekteret av oppdrag er bredt og gir valgmuligheter for medarbeiderne både med henyn til hvilke utfordringer man ønker og når det gjelder hvor man ønker å jobbe. Jeg jobbet tidligere ho Kvetor på Hamar og jobber nå i Olo. Stadig flere av kundene ønker at vi kal utføre flere typer oppdrag for dem enn føring av regnkap og lønn. Typike ekempler er rådgivning i forbindele med budjettering og katt. For meg om medarbeider betyr det en mer utfordrende og pennende hverdag. Det gir meg muligheten til å komme bort i mange ting om jeg garantert vil ha nytte av enere. Mulighetene til å holde eg faglig oppdatert er vært gode. I en tor organiajon om har økonomitjeneter om kjerneområde har man ogå et faglig miljø man kan tappe kunnkap fra. I tillegg er det gode muligheter til å etterutdanne eg gjennom kur innen ulike områder. n Traineeprogram - karrierevei innen outourcing - Vi har valgt å rekruttere anatte med høyere økonomik utdannele i et tramt arbeidmarked. Gjennom et profejonelt traineeprogram vil vi utvikle medarbeidere til en karriere innen outourcing, ier adm. direktør Mariu Berg i Vima Service Norge AS. Traineeprogrammet kal bidra til å heve kompetanenivået generelt og ynliggjøre at det er pennende karrieremuligheter innen outourcing av økonomiproeer. Det er et mål å videreutvikle og beholde god kompetane i elkapet om kan gi høyt bidrag i kundeoppdrag. Nyutdannede med økonomik Mater eller Bachelor fra BI, NHH, økonomike høgkoler eller tilvarende blir rekruttert inn i toårige programmer om Traineene - Økonomi og Trainee - ERP. Økonomitraineene får en unik mulighet til autoriajon fra Kredittilynet om regnkapfører. De tilføre kompetane gjennom arbeid innen tjeneteområder om outourcing av regnkap, lønn og økonomiproeer generelt. Bygger internajonalt nettverk - Traineene får anledning til å bygge nettverk gjennom arbeid og felle utvikling ammen med andre traineer. Etter traineeprogrammet vil de anatte ha forkjellige karrieremuligheter i elkapet. Ledele, bedriftrådgivning, projektledele eller konulent er karriereveier om ligger åpne for traineene.

10 10 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Reduerte kotnader økt kvalitet Outourcing av økonomiproeene er et naturlig valg for o. Vår forventning ved å ette bort regnkapet er reduerte kotnader og økt kvalitet, amtidig med at vi holder fullt foku på vår kjernevirkomhet, ier økonomidirektør Gunnar Lien i Relacom AS. «Outourcing har reultert i både lavere kotnader og økt kvalitet i forhold til det vi hadde internt.» Selkapet har ca medarbeidere og er Norge tørte entreprenør på projektering, utbygging, intallajon, ervice og vedlikehold av tele og datanett. Kundene er tørre og mindre utbyggere av nett amt alle bedrifter og hutander i Norge. - Vi er vært opptatt av å tilby kundene det nyete av teknologi, og ater peielt på å bli Norge tørte intallatør av bredbånd, ier Lien. Outourcing et naturlig valg - Vårt mål med å ette bort regnkapfunkjonen var å reduere kotnader amtidig om vi opprettholdt kvaliteten på dette fagområdet. Vima har regnkap om kjernevirkomhet og kan gjøre dette arbeidet til en lavere kotnad. I tillegg hadde vi et klart mål om å fokuere mer på egen kjernevirkomhet, forklarer Lien. - Vi jobber ogå aktivt med outourcing (eller inourcing) i vårt e-kom-marked og om et ekempel kan jeg nevne at vi i 2006 overtok 400 teleingeniører fra Telenor. Die er nå en integrert del av vår virkomhet. Det var av den grunn ogå naturlig for o å velge outourcing. - Outourcing av økonomiproeene er et naturlig valg for Relacom for å reduere reurbruk, opprettholde kvalitet og ha eget foku på kjernevirkomhet, ier økonomidirektør Gunnar Lien i Relacom AS. Overgår forventningene - Vi har fått et godt amarbeid og leverandørforhold til Vima. Outourcing har reultert i både lavere kotnader og økt kvalitet i forhold til det vi hadde internt. Det gode gamle ordtaket komaker bli ved din let, er noe vi vil anbefale alle å vurdere i in buinemodell. Samarbeidet vi har om regnkap, elektronik håndtering av fakturaer og åroppgjør oppleve ubetinget poitivt, undertreker Lien. n Relacom er kunde av Vima God projektøkonomi med riktig verktøy Projektorienterte bedrifter trenger verktøy for planlegging og tyring av projektene. Arkitektkontoret HRTB AS bruker projektverktøyet ProjectHelp, og outourcingleverandør til å håndtere bedriften regnkap. HRTB AS har en rekke kompleke projektoppgaver, og tår bak blant annet Hamar OL-amfi, Potgirobygget, Byporten ved Olo S og Studentilo Grünerløkka. Vi valgte Kvetor fordi det gir o mer tid til kunder og produkjon, ier daglig leder Harald Lone i HRTB. Det gir trygghet at regnkaparbeidet utføre av fagfolk. Med ProjectHelp har vi all informajon om projektet ett ted. HRTB har fått trygghet og god økonomik tyring av både projektene våre og firmaet. Kvetor leverer en totalløning for projektøkonomi, regnkap og lønn. Med ProjectHelp og Kvetor økonomitjeneter blir bedriften mer effektiv. Regitrerte timer overføre til lønnytem og fakturering. Med ProjectHelp håndtere planlegging og reurbruk på projektet. I projektfaen regitrere tid og reier og gir riktig fakturering. Du får rett og lett bedre lønnomhet i projektet. n HRTB AS er kunde av Kvetor. Daglig leder Harald Lone og Tove Eidkrem i arkitektkontoret HRTB.

11 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor 11 Foku på kjernevirkomhet kal gi en halv million kunder I eptember lanere RikTV om tv-ditributør i det nye digitale bakkenettet. I løpet av fem år tror elkapet at de vil gå fra null til kunder. Vår oppgave er å markedføre, elge og ditribuere tv-kanaler. Andre oppgaver etter vi bort til partnere og leverandører om har die oppgavene om itt kjerneområde, ier økonomidirektør Annfrid Standal i RikTV. Som ungt elkap er RikTV avhengig av tilgang til kompetane på en rekke områder. - Vår kundebae kommer til å voke kraftig og hurtig de nete årene. For å klare å håndtere det i en liten organiajon, er vi avhengig av å ette ut en del oppgaver til ekterne amarbeidpartnere. Det gjør at vi kan konentrere o fullt og helt om å kape den bete digitale tv-opplevelen for våre kunder, ier Ruell Lack, direktør for forkning og kundedata i RikTV. En av leverandørene RikTV har inngått avtale med er Lindorff, om vil levere økonomiproeer. I tillegg kal Lindorff kvalitetikre kundedataene til den nye tvditributøren. Kvalitetikring av kundedata er vært viktig for et elkap om RikTV. Det er kundene om er vårt aktivum, undertreker Lack. Dette er likevel ikke en funkjon RikTV mener det er riktig å bygge opp internt. - Skulle vi ha gjort det, måtte vi ha laget våre egne ytemer og forholdt o til et førtitall underleverandører. Det hadde rakt blitt vært kotbart og neppe like bra om den løningen vi nå får. Lindorff har avtaler med underleverandører og har pikompetane. Det ikrer o den kvaliteten vi ønker på kundedataene, ier økonomijef Annfrid Standal. Før RikTV valgte Lindorff om amarbeidpartner på økonomiproeene, vurderte de flere alternativer. - Åraken til at Lindorff ble valgt kylde både kompetanen de beitter og at de fremtår om lydhøre. De er proeorienterte og kan mye om proemetodikk. De deltar i møter, fanger opp behovene, drar tilbake og vurderer ulike proeer og kommer tilbake med gode løninger. Som økonomijef gir det meg trygghet, lik at jeg kan fokuere på de riktige tingene, poengterer Standal. n RikTV er kunde av Lindorff. Økonomidirektør Annfrid Standal og direktør for forkning og kundedata Ruell Lack i RikTV. «Som økonomijef gir det meg trygghet, lik at jeg kan fokuere på de riktige tingene.» RikTV n RikTV er en ny tv-ditributør om tilbyr digital-tv om kan motta med helt vanlig tv-antenne. n Signalene går trådløt gjennom luften fra 452 tv-endere på fjelltopper over hele landet. Det er die enderne om utgjør det nye digitale bakkenettet. n Minimum 95 proent av landet hutander og 70 proent av hyttene vil kunne ta inn ignalene fra RikTV. Hele kyten er ogå dekket. n RikTV eie av NRK, TV 2 og Telenor. Det digitale bakkenettet lanere i fylke etter fylke, med tart i Rogaland, Øtfold, Olo og Akerhu i eptember. I løpet av høten vil ogå Bukerud, Vetfold, Telemark, Hordaland, Møre og Romdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag få dette nye tilbudet og ved årkiftet vil 80 proent av landet hutander være dekket. 95% av hutandene vil være dekket i løpet av 2008.

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer