Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r"

Transkript

1 l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag OM OUTSOURCING utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor

2 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Øvre Vollgate 13, (6. etaje) Potbok 99 Sentrum 0101 Olo Tel Kvetor Rolf Hofmo Gate 24 Potbok 504, Økern 0512 Olo Tel Vima Service Norge AS Gjerdrumvei 19 Potbok 4303 Nydalen 0402 Olo Tel Lindorff Accounting AS Fyrtikkalleén 1 og 3 Potbok 283 Skøyen 0213 Olo Tel Ameto Buine Partner AS Tvetenveien 152, Potbok 43 Tveita 0617 Olo Tlf: Utgiver: NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening), Olav Tufte. Redaktør: Ove Sveen Grafik Deign: Allworthy Deign Foto: Lae Lerdahl, Johnny Syveren og bilder fra deltakerelkapene. Trykk: Mediatrykk A april 2007 Outourcing gir tilgang på kompetane I nork næringliv er det en trend at tadig flere bedrifter etter ut forretningproeer om ikke inngår i egen kjernevirkomhet. Ved å overlate die proeene til leverandører om er peialiter på området, kan bedriftene fokuere på det de allerede er gode på. Innen økonomiområdet er denne trenden ærlig tydelig. Underøkeler NARF har foretatt vier at ikke bare flere, men ogå tadig tørre bedrifter, etter ut aktiviteter og hele økonomiproeer til outourcingleverandører. En årak til denne utviklingen er markedene bedriftene opererer i: Konkurranen er hardere, marginene er lavere og kravene til profejonalitet er høyere enn før. I tillegg er myndighetene krav blitt trengere, med en rekke komplierte regler om bedriftene må forholde eg til. Skal bedriftene oppnå lønnomhet, må de ha tilgang til moderne ytemer, verktøy og ikke mint oppdatert kompetane. Dette har bidratt til fremvekten av flere tore norke outourcingbedrifter om leverer pikompetane innen økonomiområdet. Gjennom en målrettet ating på moderne metoder, avanert teknologi og ikke mint kompetente medarbeidere kan leverandørene tilby en bredde i kompetanen få bedrifter har mulighet til å bygge og vedlikeholde i eget hu. Som anvarlig for kundene økonomiproeer itter leverandørene på dyp kundeinnikt om ammen med regnkapfaglig kompetane kan bidra til å gjøre kundene virkomheter mer lønnomme. I motetning til revior, om kal utøve kontroll på vegne av myndighetene og andre intereegrupper, er regnkapbyråene kundene repreentanter hvor man gir råd ut fra et lønnomhetperpektiv. Gjennom kompetaneprodukter, informajon og fagupport bidrar NARF, om branjeorganiajon, til at nork næringliv er ikret høy kvalitet når de outourcer regnkaptjeneter og -proeer til leverandører om er medlemmer ho o. I tillegg har peielt de tørte aktørene bevit atet på å tiltrekke eg høyt kvalifierte medarbeidere med bakgrunn og erfaring om utfyller den regnkapfaglige kompetanen de allerede har fra før. I denne utgaven av Outourcing Magainet preenterer vi både menneker om har valgt outourcing om karrierevei, og kunder om benytter eg av leverandørene økonomikompetane til å bedre egen lønnomhet. Vi håper du finner artikler om er av interee både for deg og din bedrift. God leing! Sandra Riie, adm. direktør NARF «I motetning til revior, om kal utøve kontroll på vegne av myndighetene og andre intereegrupper, er regnkapbyråene kundene repreentanter.»

3 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor «Ved bare å flytte arbeidet blir ikke kotnadene ved å produere oppdraget lavere. Trenden er i ferd med å nu fra tradijonell outourcing til BPO.» Side 4 «Når kundene blir gjort oppmerkomme på hvilken kompetane vi faktik beitter, er det mange om ønker å benytte o om parringpartner.» Side 6 «For o er det viktig å være bet på kinooppleveler, å overlater vi til andre å være bet på regnkap og lønn.» Side 7 «Vår forventning ved å ette bort regnkapet er reduerte kotnader og økt kvalitet, amtidig med at vi holder fullt foku på vår kjernevirkomhet.» Side 10 «Vår oppgave er å markedføre, elge og ditribuere tv-kanaler. Andre oppgaver etter vi bort til partnere og leverandører om har die oppgavene om itt kjerneområde.» Side 11

4 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Utetting av forretningproeer: Tradijonell outourcing kontra BPO Av: Mariu Berg, adm. dir. Vima Service Norge Inntil for få år iden var det ikke uvanlig at elkaper atte ut for ekempel regnkapføring eller lønningkontor til en leverandør uten at arbeidproeene ble endret. Stadig flere bedrifter etter ut hele forretningproeer (Buine Proce Outourcing). At hele proeen med å levere luttreultatet overføre til en profejonell leverandør, gjør det mulig å etablere effektive proeer med potenial for veentlige gevinter. Denne artikkelen er den andre i en artikkelerie om Buine Proce Outourcing krevet av repreentanter for elkapene bak Outourcing Magainet. Nete artikkel kommer i oktoberutgaven av magainet. Hvorfor outource Outourcing er et trategik verktøy om gir muligheter for anvarliggjøring, definert kvalitet på tjenetene, tilgang til pikompetane, ny funkjonalitet og teknike løninger, flekibilitet og foku. n Skalerbarhet n Reduert riiko n Flekibilitet n Veentlig kotnadredukjon n Tilgang på kompetane n Tilgang på nye tjeneter n Definert kvalitet på tjeneter n Tilgang på ny funkjonalitet og teknike løninger i ytemene Forutetninger for å lykke med BPO n Fate driftmøter er det viktigte redkap for forventningavklaring mellom kunde og leverandør n Kontrakt om håndterer endrede forutetninger, lik at det ikke låer leveranene, men at dette kan endre etter kunden behov. Riiko og gevinter kan dele mellom partene. n Leverandøren må ta anvar for å utvikle kunden over tid, og tadig øke etter mer effektive måter å utføre oppdraget på, elv om det reduerer egen fakturering. n Leverandøren må proaktivt møte kunden økte krav over tid hvi de kal fortette å være en relevant og kompetent amarbeidpartner. n Kunden må ha tiltrekkelig betillerkompetane og høy grad av involvering i proeene.

5 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor «Outourcing er et trategik verktøy om gir muligheter for anvarliggjøring, definert kvalitet på tjenetene, tilgang på pikompetane, ny funkjonalitet og teknike løninger, flekibilitet og foku.» For må og mellomtore elkaper er outourcing av lønn-, regnkap- og økonomitjeneter ofte en funkjonell outourcing. Dette betyr at funkjoner om for ekempel regnkapføring eller lønningkontor flytte fra kunde til leverandør uten at arbeidproeene med å utføre arbeidet endre. Ved bare å flytte arbeidet blir ikke kotnadene ved å produere oppdraget reduert. Trenden er i ferd med å nu fra tradijonell outourcing til BPO. Buine Proce Outourcing betyr å ette ut arbeidproeen med å levere luttreultatet, der om regel leverandøren betemmer hvordan produkjonen kal gjennomføre. Større elkaper krever veentlige gevinter derom de kal outource, og vi er nå at ogå mellomtore elkaper krever dette og etterpør mer effektive tjeneter tøttet av ytemløninger. Bete praki Ved BPO vil leverandøren produere etter in bete praki og arbeidet vil utføre til veentlig lavere reurforbruk og til lavere kotnad for kundene. BPO innebærer en arbeiddeling mellom kunde og leverandør der ytemtøttet datafangt ute ho kunden, ved for ekempel en portal, ofte er den fremte måten å reduere kunden kotnader på. Datafangt bør kun foretae én gang, der den opptår. Gevinter ved BPO forutetter en endringproe for hvordan oppdraget utføre og hva arbeiddelingen mellom partene kal være. Som regel må kunden anatte endre hvordan de utfører in del av arbeidet. Denne endringen blir ofte undervurdert. Det er veentlig å informere, lære opp og kvalitetikre at kunden anatte jobber etter forutetningene i avtalen. Det er viktig at kunden velger en leverandør om har utviklet bete praki i in tjeneteleverane. Dette ammen med avtale om arbeidfordeling med den enkelte kunde gir grunnlaget for effektiviering av produkjonen og gevinter for kunden. Se på totalkotnaden Utfordringene for leverandører av tjeneter innen lønn-, regnkap- og økonomitjeneter er å tilpae eg kundene økende grad av profejonaliering og forventning. Tradijonelt har valg av regnkapfører for mindre og mellomtore elkaper ofte vært et pørmål om å velge den leverandør om har lavet timeat. Dette har liten ammenheng med hva den faktike totalkotnaden for kunden blir til lutt, eller med hvilken kvalitet arbeidet er levert. I like løninger itter kunden med riiko knyttet til produkjonen av oppdraget og hva luttregningen blir. Jo mindre effektivt leverandøren utfører jobben, jo dyrere blir det for kundene. Dette blir tilfeldigheter. Hva er løningen? Kvalitet til avtalt pri Vi er at kundene er i ferd med å tille nye krav. Nå må leverandørene følge etter.. Det er på tide å ette kundene i føreretet. Det må være forutigbarhet for hva de betaler for, de må få levert kvalitet til avtalt pri. Det må etablere primodeller om gir kunden forutigbarhet både når det gjelder kvalitet og pri. Det bør innføre tykkprier og tranakjonprier lik at for ekempel antall lønnlipper eller antall fakturaer gir kunden pri. Da kan kunden elv beregne kotnadene og oppnå forutigbarhet. Timeprier bør bare benytte på tilleggtjeneter, og der oppdraget ikke er peifiert godt nok til å kunne gi tykkpri. Ofte vil kunden ønke en fatpri. Dette kan ette ammen av tykkprier, et avtalt volum av tjeneter og forutetningene for primodellen. Avtal ervicenivå Forutetningen for å gi tykk- og tranakjonprier i tedet for bare å fakturere timer, er at det krever terk oppdragtyring og enighet med kunden om hva om er inkludert i tykkprien og hva om kal tilleggfakturere. Skal kunden få forutigbarhet Mariu Berg, adm. dir. i Vima Service Norge, har lang erfaring med outourcing av de tørte lønnproeene i Norge. for kotnader, å krever dette at kunden involverer eg langt terkere i oppdraget enn ved timebaert fakturering. I tillegg kreve det betillerkompetane. Det betyr at kunden har nok kompetane på oppdraget om kal levere, lik at de kan tille kvalitetkrav til leverandøren. Kvalitetkrav eller SLA (Service Level Agreement) kan være at 99 % av alle lønninger kal være korrekte, at de anatte mottar lønn til rett tid, at alle bilag er regitrert til regnkapavlutning, 99% oppetid på ytemløninger etc. Det bør amtidig være en kompenajon til kunden derom leverandøren ikke tilfredtiller SLA. Klare krav til begge parter Når det etablere en SLA, må det ogå definere en RSLA (Revered Service Level Agreement). Dette er de krav om leverandøren tiller til kunden og om er en forutetning for at leverandøren kal kunne levere kvalitet i henhold til SLA. Dette kan være at alle bilag må være mottatt av leverandøren innen gitt tidfrit lik at det er tid igjen til å produere oppdraget. n Hvordan lykke med opptart n Partene må ha et godt amarbeid og en realitik plan for gjennomføring n Gjennomføre den avtalte arbeiddelingen mellom kunde og leverandør n Informajon og opplæring av anatte om hvorfor man gjør dette og hvilke krav det vil bli tilt til dem i proeen n Derom peronell kal overføre god informajon i hele proeen der de anatte må få vite om ine rettigheter, muligheter og valg Fordeler for overførte anatte Ved outourcing kan leverandøren ta over anatte fra kunden. Da kan den anatte være en del av verdikapning og kjernevirkomhet itedenfor å være en kotnad om kal rajonaliere. De anatte vil komme inn i et tort faglig miljø og vil få videre kompetaneoppbygging. De vil lippe å være den enete ho kunden om itter med anvaret for lønn og regnkap, og føle at de ikke kan være yk eller ha annet fravær. Samtidig trenger ikke bedriften å være bekymret for det amme. Tjeneten levere uanett til rett tid. Fallgruver n Manglende forankring ho toppledele n Manglende anvar og arbeiddeling mellom kunde og leverandør n Manglende informajon og opplæring av kunde og kunden anatte n Manglende oppfyllele fra begge parter av forutetningen for avtalen. Dette kan for ekempel være at bilag ikke kommer til rett kvalitet, rett tid, eller at det fortetter å komme manuelle bilag der det nå kal benytte elektronik datafangt. I like tilfeller må merarbeidet få en økonomik konekven. Hvi ikke, vil avtalt endring ho kunden ikke finne ted.

6 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Med kompetente kollegaer i ryggen kan vi med tor trygghet bevege o over i tadig mer avanert terreng, ier avdelingleder Eva Aunemo i Ameto Buine Partner. Bak: Adm. dir. Gry Wigre og rådgiver Siel Gladø. Flere kunder ønker gode råd Leverandører av outourcingtjeneter opplever at tadig flere kunder etterpør rådgivning i tilknytning til økonomi, lønn og regnkap. Når kundene blir gjort oppmerkomme på hvilken kompetane outourcingleverandørene faktik beitter, er det mange om ønker å benytte dem om parringpartnere. Et av elkapene om har valgt Ameto både om leverandør og rådgiver er Cogno, om er en av verden tørte uavhengige leverandører av løninger for virkomhettyring. Regnkapet for Cogno norke virkomhet utføre i Nederland, hvor elkapet har itt hovedkontor for Nord-Europa. Når det gjelder lønnadminitrajon og rapportering, ønker imidlertid elkapet å amarbeide med lokale leverandører. - Dette gjør vi for å ikre at vi følger lokal lovgivning. Selkaper om Ameto har oppdatert kunnkap til å betjene elkaper om Cogno, uttaler Theo Vergeer, Financial Controller for Cogno Northern Europe. Han mener Ameto gir gode og nyttige råd. - Det er ogå hva vi forventer av våre lokale leverandører, ier Vergeer. Med kunder i 135 land er elkapet avhengig av kompetente lokale amarbeidpartnere. - Kommunikajonen er god og tilbakemeldingene er rake, elv om all kommunikajon kjer på engelk, opplyer Theo Vergeer. Egen rådgivningavdeling I Ameto er rådgivningen organiert i en egen avdeling for å ikre at rådgiverne ikke blir bundet opp i månedavlutninger og andre oppgaver med fate tidfriter. - I en å tor organiajon om vår itter vi på mae pikompetane ikke bare i rådgivningavdelingen, men i hele elkapet, ier avdelingleder Eva Aunemo i Ameto Buine Partner. «Vi forventer nyttige råd av alle våre lokale leverandører.» - Det er en av tingene om gjør det å moromt å jobbe her. Har ikke jeg varet på et pørmål kunden lurer på, har jeg alltid en kollega jeg kan konferere med. Sammen finner vi den bete løningen for kunden, ier Aunemo. Rådgivning om tjenete er i vekt ikke bare i forhold til utenlandke, men ogå i forhold til norke kunder. - Kundene benytter o til tadig mer avanert rådgivning innen felter om for ekempel katt, fradragrett og årregnkap. Tidligere var det mange om gikk til revior eller advokat med denne typen pørmål. Gjennom vår kompetane og tette kontakt med kundene har vi imidlertid de bete forutetninger til å være en amtalepartner når det gjelder denne typen pørmål, ier Aunemo. I tillegg utvide kunnkapområdet kontinuerlig ved at elkapet bevit øker etter nye medarbeidere med forkjellig bakgrunn når det gjelder utdannele, pråkkunnkaper og arbeiderfaring. I rådgivningavdelingen finne det medarbeidere med erfaring fra blant annet revijon, elkapdrift, IT og ledele. - Med kompetente kollegaer i ryggen kan vi med tor trygghet bevege o over i tadig mer avanert terreng. Og i de tilfellene vi elv ikke vet varet, vet vi hvor vi kal henvende o for å få tak i den informajonen kundene trenger. Det er ogå en del av rådgivningen, avlutter Aunemo. n Cogno er kunde av Ameto

7 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Olo Kinematografer: En lønnom kulturbedrift Olo Kinematografer har i flere år valgt å ette ut fakturahåndtering, regnkap og lønnervice. Samtidig har bedriften en egen økonomijef om tar eg av budjettering, planlegging og kontrolloppgaver. - Vi etter ut rutineoppgaver, men ivaretar det om er trategik for vår økonomi, ier adm. direktør Geir Bergkatet i Olo Kinematografer På linje med andre kulturbedrifter kal Olo Kinematografer gi kundene et bredt og godt kultur- og underholdningtilbud. I motetning til mange andre kulturbedrifter, driver elkapet helt uten offentlig økonomik tøtte. Bør og katedral - Vi opererer i rommet mellom bør og katedral. Det trive vi med, ier Bergkatet. Selkapet kinoer beøke av 2,4 millioner kunder hvert år. For økonomi og regnkap er utfordringene knyttet til den geografike predningen på de åtte kinoanleggene, i tillegg til at entrale nøkkelperoner på kinoene jobber på kveldtid. - Dette tiller krav til rutinene for fakturaflyten. Det løer vi nå med elektronik fakturahåndtering fra Kvetor. Det viktigte for o er å vite at regnkap og lønn håndtere i henhold til gjeldende regelverk. Videre er det en tor tyrke at vi ikke er avhengige av enkeltperoner. Vi er lite årbare med henyn til ykdom og ferie. Henter rapporter på nett Med Kvetor Nettrapport kan bedriften når om helt hente ut rapporter, nøkkeltall og kannede bilag. Månedavlutning kjer til betemte datoer gjennom hele året. - For o er det viktig å være bet på kinooppleveler, å overlater vi til «Det viktigte for o er viheten om at all håndtering av regnkap og lønn kjer i henhold til gjeldende regelverk.» Kvetor å være bet på regnkap og lønn. Den tørte bekymringen rundt belutningen om outourcing var knyttet til den geografike avtanden til regnkapførerne. Dette har imidlertid blitt løt ved hjelp av gode dataverktøy, i tillegg til hyppig kontakt pr. mail og telefon. Vi har jevnlige møter i våre lokaler her i Olo, ier Geir Bergkatet. Med åtte kinoer og 180 anatte er Olo Kinematografer landet tørte kinobedrift. I tillegg til ordinær kinodrift tilbyr bedriften utleie av kinoaler til konferaner og lukkede filmvininger. n Olo Kinematografer er kunde av Kvetor Økonomijef Morten Hanen og adm. dir. Geir Bergkatet i Olo Kinematografer.

8 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Karrieremuligheter i pennende branje De ite årene har outourcing av lønn og økonomiproeer utviklet eg til å bli en branje hvor man leverer et bredt pekter av tjeneter og rådgivning. Det åpner nye og pennende karriereveier for menneker med ulik bakgrunn og kompetane innen økonomiområdet. Vi har purt fire medarbeidere hvordan det er å jobbe i en branje om er helt annerlede ut i dag enn for bare noen få år iden. «Vi har om mål å utvikle medarbeidere med høy regnkapog IT-faglig kompetane.» Kjerti Lyfjord Firma: Vima Stilling: Avdelingjef Utdannele: Siviløkonom De ite årene har både kundeporteføljen og typen oppdrag utviklet eg veldig. Det blir tadig flere tyngre oppdrag om krever mer allidig kompetane. Samtidig gjøre flere av jobbene ute ho kundene. Etter hvert om tadig flere oppdrag utføre ute, har mange erfart at denne måten å jobbe på er både morom og utviklende. Vi får brukt kompetanen på en annen måte, amtidig har vi et bredt fagmiljø i ryggen om gir trygghet. Både oialt og faglig er det poitivt å jobbe både på kontoret og «on-ite» ute ho kundene. Vi kommer tettere på kunden. Det gir o tørre kjennkap til kunden kjernevirkomhet og bredere branjekunnkap. Dette gjør o bedre rutet til å bitå elkapet med rådgivning «Det blir tadig flere tyngre oppdrag om krever mer allidig kompetane.» og forlag til effektiviering. I motetning til for noen år tilbake hvor regitrering av bilag var den dominerende bekjeftigelen for mange regnkapkontor, har vi i dag mer en controllerfunkjon hvor oppdraggiver benytter o om en parringpartner. På den måten tyrker vi kompetanen både ho oppdraggiveren og o elv. Som økonom har man nå alle muligheter til å få brukt faget itt i kombinajon med andre fagområder. Samtidig går utviklingen i retning av at vi får medarbeidere med mer ulik bakgrunn og erfaring enn tidligere. Det gjør at vi kan utvikle andre ider ved o elv og bli enda bedre rådgivere i forhold til kundene. n Siri Nilen Firma: Lindorff Stilling: Direktør Regnkap og Rådgivning Utdannele: Statautoriert revior/ iviløkonom Lindorff er en pennende arbeidpla fordi vi har tore og kompleke kunder om byr på mange faglige utfordringer. Vi har blant annet flere børnoterte elkaper i kundemaen, og målettingen vår er å kunne tilby alle typer tjeneter fra regnkapføring til tyngre rådgivning. Vi opplever tadig tørre etterpørel etter peialkompetane innen regnkap/ifrs, mva, katt og peifikk branjekunnkap. Lindorff har derfor over en årrekke atet på å bygge opp et unikt fagmiljø, betå- ende av tatautorierte reviorer, økonomer, autorierte regnkapførere og proekonulenter med terk ITfaglig kompetane. For å opprettholde og utvikle denne kompetanen, har vi et langiktig utviklingprogram for alle anatte. Vårt faglige engajement fremkommer ogå gjennom repreentajon i både Regnkaptandardtyret i Nork Regnkaptiftele og Eupopean Federation of Accountant and Auditor for SME (EFAA). Som outourcingelkap jobber vi for å finne gode og kotnadeffektive løninger for våre partnere. Gjennom analyer og buine cae-modeller, identifier vi muligheter for effektiviering ved bruk av bet practice-løninger. Vår måletting er å være en aktiv og engajert amarbeidpartner. n

9 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Siel Gladø Firma: Ameto Buine Partner Stilling: Rådgiver Utdannele: Siviløkonom og revior Å jobbe med outourcing er veldig pennende. I Ameto har vi et dynamik miljø hvor medarbeiderne har bakgrunn fra mange områder. Her er menneker med bakgrunn om reviorer, iviløkonomer og ledere. Andre har tradijonell økonomik utdanning, men bakgrunn fra mange branjer. Vi er langt framme både teknologik og i forhold til proeer. Som regnkapførere er vi tett på kundene og kan enklere ette o inn i hvilke utfordringer kundene møter til daglig. Når vi får nye kunder, gjennomfører vi alltid forprojekter i tedet for å gå rett på oppdragene. På den måten etablerer vi en felle fortåele for oppdraget. Samtidig kommunierer vi hvilken kompetane vi kan bidra med. Vi gir både direkte rådgivning og arrangerer kur for ekempel i budjettering og tyrearbeid. Ikke mint gir vi råd om hvordan kundene kan etablere effektive rutiner rundt regnkapet. Som rådgivere er det en av våre oppgaver å hjelpe kundene med å utnytte mulighetene de nye verktøyene gir. Siden vi er et tort firma, er det gode Atle Brenneng Firma: Kvetor Stilling: Regnkapkonulent Utdannele: Diplomøkonom «Mulighetene til å holde eg faglig oppdatert er vært gode.» «Som rådgivere er det en av våre oppgaver å hjelpe kundene med å utnytte mulighetene de nye verktøyene gir.» muligheter for medarbeiderne til å utvikle eg og peialiere eg i ulike retning om for ekempel lønn, katterapportering, etableringer/ nedleggeler med mer. n - Branjen er i terk vekt. Det gir gode utviklingmuligheter for o om jobber i den. Spekteret av oppdrag er bredt og gir valgmuligheter for medarbeiderne både med henyn til hvilke utfordringer man ønker og når det gjelder hvor man ønker å jobbe. Jeg jobbet tidligere ho Kvetor på Hamar og jobber nå i Olo. Stadig flere av kundene ønker at vi kal utføre flere typer oppdrag for dem enn føring av regnkap og lønn. Typike ekempler er rådgivning i forbindele med budjettering og katt. For meg om medarbeider betyr det en mer utfordrende og pennende hverdag. Det gir meg muligheten til å komme bort i mange ting om jeg garantert vil ha nytte av enere. Mulighetene til å holde eg faglig oppdatert er vært gode. I en tor organiajon om har økonomitjeneter om kjerneområde har man ogå et faglig miljø man kan tappe kunnkap fra. I tillegg er det gode muligheter til å etterutdanne eg gjennom kur innen ulike områder. n Traineeprogram - karrierevei innen outourcing - Vi har valgt å rekruttere anatte med høyere økonomik utdannele i et tramt arbeidmarked. Gjennom et profejonelt traineeprogram vil vi utvikle medarbeidere til en karriere innen outourcing, ier adm. direktør Mariu Berg i Vima Service Norge AS. Traineeprogrammet kal bidra til å heve kompetanenivået generelt og ynliggjøre at det er pennende karrieremuligheter innen outourcing av økonomiproeer. Det er et mål å videreutvikle og beholde god kompetane i elkapet om kan gi høyt bidrag i kundeoppdrag. Nyutdannede med økonomik Mater eller Bachelor fra BI, NHH, økonomike høgkoler eller tilvarende blir rekruttert inn i toårige programmer om Traineene - Økonomi og Trainee - ERP. Økonomitraineene får en unik mulighet til autoriajon fra Kredittilynet om regnkapfører. De tilføre kompetane gjennom arbeid innen tjeneteområder om outourcing av regnkap, lønn og økonomiproeer generelt. Bygger internajonalt nettverk - Traineene får anledning til å bygge nettverk gjennom arbeid og felle utvikling ammen med andre traineer. Etter traineeprogrammet vil de anatte ha forkjellige karrieremuligheter i elkapet. Ledele, bedriftrådgivning, projektledele eller konulent er karriereveier om ligger åpne for traineene.

10 10 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor Reduerte kotnader økt kvalitet Outourcing av økonomiproeene er et naturlig valg for o. Vår forventning ved å ette bort regnkapet er reduerte kotnader og økt kvalitet, amtidig med at vi holder fullt foku på vår kjernevirkomhet, ier økonomidirektør Gunnar Lien i Relacom AS. «Outourcing har reultert i både lavere kotnader og økt kvalitet i forhold til det vi hadde internt.» Selkapet har ca medarbeidere og er Norge tørte entreprenør på projektering, utbygging, intallajon, ervice og vedlikehold av tele og datanett. Kundene er tørre og mindre utbyggere av nett amt alle bedrifter og hutander i Norge. - Vi er vært opptatt av å tilby kundene det nyete av teknologi, og ater peielt på å bli Norge tørte intallatør av bredbånd, ier Lien. Outourcing et naturlig valg - Vårt mål med å ette bort regnkapfunkjonen var å reduere kotnader amtidig om vi opprettholdt kvaliteten på dette fagområdet. Vima har regnkap om kjernevirkomhet og kan gjøre dette arbeidet til en lavere kotnad. I tillegg hadde vi et klart mål om å fokuere mer på egen kjernevirkomhet, forklarer Lien. - Vi jobber ogå aktivt med outourcing (eller inourcing) i vårt e-kom-marked og om et ekempel kan jeg nevne at vi i 2006 overtok 400 teleingeniører fra Telenor. Die er nå en integrert del av vår virkomhet. Det var av den grunn ogå naturlig for o å velge outourcing. - Outourcing av økonomiproeene er et naturlig valg for Relacom for å reduere reurbruk, opprettholde kvalitet og ha eget foku på kjernevirkomhet, ier økonomidirektør Gunnar Lien i Relacom AS. Overgår forventningene - Vi har fått et godt amarbeid og leverandørforhold til Vima. Outourcing har reultert i både lavere kotnader og økt kvalitet i forhold til det vi hadde internt. Det gode gamle ordtaket komaker bli ved din let, er noe vi vil anbefale alle å vurdere i in buinemodell. Samarbeidet vi har om regnkap, elektronik håndtering av fakturaer og åroppgjør oppleve ubetinget poitivt, undertreker Lien. n Relacom er kunde av Vima God projektøkonomi med riktig verktøy Projektorienterte bedrifter trenger verktøy for planlegging og tyring av projektene. Arkitektkontoret HRTB AS bruker projektverktøyet ProjectHelp, og outourcingleverandør til å håndtere bedriften regnkap. HRTB AS har en rekke kompleke projektoppgaver, og tår bak blant annet Hamar OL-amfi, Potgirobygget, Byporten ved Olo S og Studentilo Grünerløkka. Vi valgte Kvetor fordi det gir o mer tid til kunder og produkjon, ier daglig leder Harald Lone i HRTB. Det gir trygghet at regnkaparbeidet utføre av fagfolk. Med ProjectHelp har vi all informajon om projektet ett ted. HRTB har fått trygghet og god økonomik tyring av både projektene våre og firmaet. Kvetor leverer en totalløning for projektøkonomi, regnkap og lønn. Med ProjectHelp og Kvetor økonomitjeneter blir bedriften mer effektiv. Regitrerte timer overføre til lønnytem og fakturering. Med ProjectHelp håndtere planlegging og reurbruk på projektet. I projektfaen regitrere tid og reier og gir riktig fakturering. Du får rett og lett bedre lønnomhet i projektet. n HRTB AS er kunde av Kvetor. Daglig leder Harald Lone og Tove Eidkrem i arkitektkontoret HRTB.

11 Annonebilag om Outourcing av lønn og økonomiproeer utgitt i amarbeid mellom NARF, Vima, Lindorff, Ameto og Kvetor 11 Foku på kjernevirkomhet kal gi en halv million kunder I eptember lanere RikTV om tv-ditributør i det nye digitale bakkenettet. I løpet av fem år tror elkapet at de vil gå fra null til kunder. Vår oppgave er å markedføre, elge og ditribuere tv-kanaler. Andre oppgaver etter vi bort til partnere og leverandører om har die oppgavene om itt kjerneområde, ier økonomidirektør Annfrid Standal i RikTV. Som ungt elkap er RikTV avhengig av tilgang til kompetane på en rekke områder. - Vår kundebae kommer til å voke kraftig og hurtig de nete årene. For å klare å håndtere det i en liten organiajon, er vi avhengig av å ette ut en del oppgaver til ekterne amarbeidpartnere. Det gjør at vi kan konentrere o fullt og helt om å kape den bete digitale tv-opplevelen for våre kunder, ier Ruell Lack, direktør for forkning og kundedata i RikTV. En av leverandørene RikTV har inngått avtale med er Lindorff, om vil levere økonomiproeer. I tillegg kal Lindorff kvalitetikre kundedataene til den nye tvditributøren. Kvalitetikring av kundedata er vært viktig for et elkap om RikTV. Det er kundene om er vårt aktivum, undertreker Lack. Dette er likevel ikke en funkjon RikTV mener det er riktig å bygge opp internt. - Skulle vi ha gjort det, måtte vi ha laget våre egne ytemer og forholdt o til et førtitall underleverandører. Det hadde rakt blitt vært kotbart og neppe like bra om den løningen vi nå får. Lindorff har avtaler med underleverandører og har pikompetane. Det ikrer o den kvaliteten vi ønker på kundedataene, ier økonomijef Annfrid Standal. Før RikTV valgte Lindorff om amarbeidpartner på økonomiproeene, vurderte de flere alternativer. - Åraken til at Lindorff ble valgt kylde både kompetanen de beitter og at de fremtår om lydhøre. De er proeorienterte og kan mye om proemetodikk. De deltar i møter, fanger opp behovene, drar tilbake og vurderer ulike proeer og kommer tilbake med gode løninger. Som økonomijef gir det meg trygghet, lik at jeg kan fokuere på de riktige tingene, poengterer Standal. n RikTV er kunde av Lindorff. Økonomidirektør Annfrid Standal og direktør for forkning og kundedata Ruell Lack i RikTV. «Som økonomijef gir det meg trygghet, lik at jeg kan fokuere på de riktige tingene.» RikTV n RikTV er en ny tv-ditributør om tilbyr digital-tv om kan motta med helt vanlig tv-antenne. n Signalene går trådløt gjennom luften fra 452 tv-endere på fjelltopper over hele landet. Det er die enderne om utgjør det nye digitale bakkenettet. n Minimum 95 proent av landet hutander og 70 proent av hyttene vil kunne ta inn ignalene fra RikTV. Hele kyten er ogå dekket. n RikTV eie av NRK, TV 2 og Telenor. Det digitale bakkenettet lanere i fylke etter fylke, med tart i Rogaland, Øtfold, Olo og Akerhu i eptember. I løpet av høten vil ogå Bukerud, Vetfold, Telemark, Hordaland, Møre og Romdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag få dette nye tilbudet og ved årkiftet vil 80 proent av landet hutander være dekket. 95% av hutandene vil være dekket i løpet av 2008.

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE 201006229-1 kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: 22 95 98 08 Rapporteringplikt

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS hovedprojekt Samlokaliering av Monica Interiør a og Numedal Blomter AS Side 1 av 7 Innhold 1.1 Mål og rammer... 3 2.1.1 Bakgrunn... 3 3.1.2 Projektmål... 3 4.1.3 Rammer... 3 5.2. Omfang... 3 6.2.1 Oppgaver

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhu Potbok 7700. 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefak 55 56 74 99 potmottak.hele.oialbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Barne Liketilling

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? - Vi gjør virkomheten elvgående innen Lean Lean Videregående Hvordan lykke med å utvikle en organiajonkultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? Henikten med kuret Henikten med

Detaljer

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring TOPPR ALG AV FORIKRING: Fordi den ikke lenger er økonomik lønnom, har pareank1 luttet å til ntegninger av areidledighetforikring. Foto: pareank 1 pareank 1 topper alget die tilr fortatt areidledighetforikring

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R N O TO D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommune i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing.

Detaljer

Prosjektrapport 2016/FB76824 Betre helse for BURG-familien Forebygging Prosjektleiar Aashild Haugland Haram

Prosjektrapport 2016/FB76824 Betre helse for BURG-familien Forebygging Prosjektleiar Aashild Haugland Haram Forord BURG Møre og Romdal fekk for 2016 Extra-midlar frå ExtraStiftelen Hele og Rehabilitering til å arbeide med det eittårige projektet innan området forebygging. BURG er barne- og ungdomrevmatikergruppa

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgkolen i elemark Avdeling for teknologike fag SLUPRØVE Løningforlag EMNE: EE49 Modellbaert regulering LÆRERE jell-erik Wolden og Han-Petter Halvoren LASSE(R): IA DAO: 9.5. PRØVEID, fra-til (kl.): 9..

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

Postavisen FREMTID. Her er vår

Postavisen FREMTID. Her er vår OSS MENNESKER IMELLOM BASEFRIMERKE Baehopperne André Bach og Terje Halvoren er kommet på frimerker i Kina. MIDTEN BOX SIVERT Box-budet Sivert Nebø Eide er å glad i jobben in at han yklet fra Liboa til.

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R NO T O D D E N VENSTRE 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP Peroner

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon. Den nye profejonelle fargelaererien er forynt

Detaljer

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk Podium FoU-magain fra Høgkolen i Tromø, Avdeling for kuntfag - #02/2008 Kuntfagdidaktikk Kuntfagdidaktikken utfordringer Kraftfull reflekjon i bevegele Barn kaper muikk Vellyd og realime Fiolinen i entrum

Detaljer

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. V E D T E K T E R F O R N O T O D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2.

Detaljer

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre Staten vegveen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Underøkele av herdet betong 14.637 - ide 1 av 5 14.637 Kapillær ugehatighet og porøitet, PF Gjeldende proe (nov. 1996): NY Omfang Metodebekrivelen

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak SWECO a N 0 TAT OPPORAG OPPDRAGSLEDER DATO Terminalbygg for BoNett i Berge BoNett AS 17.06.2013 entrum OPPORAGSNUMMER OPPRETTET AV 986030001 Krihna Aryal Håndtering av forurenet grunn: Spunting om et alternativt

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2 Fait ekamen HYD200 2005-05-8 Oppgave Svar oppgave nedbør a) i. Punktnedbør: Den nedbørmengden om faller i et punkt på landoverflaten. De flete metoder av nedbørmåling gir punktverdier. Man ønker likevel

Detaljer

Digitalt førstevalg - din vei til raskere, enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg - din vei til raskere, enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Potbok 7700 5020 Bergen Det Kongelige Olje og energidepartementet Potbok 8148 Dep 0033 OSLO Vedr. aknr 201301526,journalnr 2013302284 Høringvar utredning om fjernvarmereguleringen

Detaljer

Kapittel 1: Beskrivende statistikk

Kapittel 1: Beskrivende statistikk Kapittel : Bekrivede tatitikk Defiijoer: Populajo og utvalg Populajo: Alle mulige obervajoer vi ka gjøre (x,x,,x N ). Utvalg: Delmegde av populajoe (x,x,,x der

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Podium. FoU-Magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - nr 01/2007. Kunstnerisk utviklingsarbeid

Podium. FoU-Magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - nr 01/2007. Kunstnerisk utviklingsarbeid Podium FoU-Magain fra Høgkolen i Tromø, Avdeling for kuntfag - nr 01/2007 Kuntnerik utviklingarbeid P Kuntnerik utviklingarbeid Ferk profeor i klavér Larven Geir Myteriet matercla På jakt etter broneklangen

Detaljer

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13:

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13: Innhold: Bjørnholt kole. Sidene 2 9: Dette er faktik en kole! Perbråten videregående kole. Sidene 10 13: Ettertad videregående kole. Sidene 14 16: Bøler flerbrukhall. Sidene 17 19: Tortad kole. Sidene

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox og BKK? 1 Klar for internett fra Altibox og BKK? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Oppkobling 5 Koble 6 Opprette av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen

Detaljer

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av ESERO AKTIVITET 6 år og oppover Utviklet av Elevaktivitet Overikt Tid Læremål Nødvendige materialer timer Gi deltagerne mulighet til å bruke teori fra et foredrag i raketteknikk og ette det i praki. Teip

Detaljer

Diesel- og propantrucker 1,5-1,8t

Diesel- og propantrucker 1,5-1,8t Dieel- og propantruker 1,5-1,8t α β h6 h7 l l1 l2 0 FD15K FG15K FD18K FG18K 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.12 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Oppgaver til Dynamiske systemer 1

Oppgaver til Dynamiske systemer 1 Oppgaver til Dynamike ytemer Oppgave 0. Lineariering av ulineær modell Likning (2.28) i læreboka er en dynamik modell av en tank med gjennomtrømning og oppvarming. Modellen gjengi her: cρv T (t) P (t)+cw(t)[t

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen Munn og mæle NR. 4/2010 13. ÅRGANG Tidkrift for medlemmer av Munn- og halkreftforeningen REDAKTØREN HAR ORDET En travel høt ISSN 1891-9529 Munn og mæle utgi av Munnog halkreftforeningen Anvarlig redaktør:

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL edlegg 6. KAPASITETSBEREGIG FOR ISTØPTE STÅLPLATER ED FORAKRIG TYPE KL Etter Betongelementboken bind B kapittel 9. Kapaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger på

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET www.brother.no u p p VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er kar over at bedrifter er het avhengige av informajon.

Detaljer

Fravær i barnehager og skoler i Rælingen kommune

Fravær i barnehager og skoler i Rælingen kommune Opprettet av ragnhild.ottetad@ralingen.kommune.no Fravær i barnehager og koler i Rælingen kommune en praktik og faglig veileder 02.11.2012 rla til Proedyre for fravær i barnehager og koler i Rælingen kommune

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalveien 73 P.bok 5023 Majortuen 0301 Olo NR. 6 JUNI 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offhore Tranport og lagring Reur/Miljø Fylkerapporter Indutri www.byggenytt.no Perforerte plater

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i jernbaneteknikk HiOA

Løsningsforslag til eksamen i jernbaneteknikk HiOA Løningforlag til ekamen i jernbaneteknikk HiOA 9.1.011 Oppgave 1 Gitt kurvekombinajonen rettlinje - overgangkurve - irkelkurve - overgangkurve - rettlinje, der irkelkurven har en radiu på 600 meter og

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Løsningsforslag oppgaver FYS3220 uke43 H2009 HBalk

Løsningsforslag oppgaver FYS3220 uke43 H2009 HBalk Løningforlag oppgaver FYS3 uke43 H9 HBalk Oppgave Nyquit diagrammer... Oppgave Tilbakekobling... Oppgave 3 Polplaering, Bodeplot, Nyquit... 4 Oppgave Nyquit diagrammer a) Forklar hva et Nyquit diagram

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE

INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE www.brother.no l l BROTHERS NYE SERIE PROFESJONELLE MULTIFUNKSJON FARGELASERSKRIVERE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT Brother er klar over

Detaljer

Oppgave 1. (x i x)(y i Y ) (Y i A Bx i ) 2 er estimator for σ 2 (A er minstek-

Oppgave 1. (x i x)(y i Y ) (Y i A Bx i ) 2 er estimator for σ 2 (A er minstek- MOT310 Statitike metoder 1 Løningforlag til ekamen vår 010,. 1 Oppgave 1 a) Modell: Y i α + βx i + ε i der ε 1,..., ε n u.i.f. N 0, σ ). b) Vil tete: Tettørrele H 0 : β 0 mot H 1 : β 0 B β T t n under

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

LINSEKIKKERTER. Jeg har nå endelig fått laget noen slike skisser, og du finner dem på de neste sidene.

LINSEKIKKERTER. Jeg har nå endelig fått laget noen slike skisser, og du finner dem på de neste sidene. LINSEKIKKERTER Maiken purte meg for en tid tilbake om jeg kunne lage en tegning av trålegangen i en linekikkert, iden un adde fått pørmål om dette på gruppetimene ine og det er jo alltid litt tyr å få

Detaljer

Kvalitetssystem for Høgskolen i Østfold

Kvalitetssystem for Høgskolen i Østfold Kvalitetytem for Høgkolen i Øtfold Prinippbekrivele 2 Prinippbekrivele Kvalitetytem for Høgkolen i Øtfold 1 Krav og gyldighet 3 2 Definijoner 3 3 Kvalitetytemet formål 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Kvalitetarbeidet

Detaljer

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER MEMO 54 Dato: 1.10.013 Sign.: BSF - BEREGNING V RMERING, Site rev.: 11.05.16 Sign.: PRVISE ENHETER Dok. nr.: K4-10/54 Kontr.: p DIMENSJONERING BSF - BEREGNING V RMERING, PRVISE ENHETER INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl Side av 7 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under ekamen: Førteamanueni Knut Arne Strand Telefon: 73 59 34 6 EKSAMEN I FAG SIF 44 FYSIKK 3 Ondag. deember

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00-15:00

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00-15:00 Kontinuajonekamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM høt 009 Ondag 7. ebruar 00 kl. 09:00-5:00 Oppgaveettet betår av 4 ider Viktige opplyninger: Alle oppgaver kal bevare. Hver av de ire delene (I-IV) må betå og teller

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002 Samfunnøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 3. mar 00 Måling av graden av riikoaverjon Blant konkave nyttefunkjoner: Mer konkav betyr terkere riikoaverjon Vanlig å måle grad av konkavitet

Detaljer

Pe n g e r o g K r e d i t t 4 06 D e s e m b e r

Pe n g e r o g K r e d i t t 4 06 D e s e m b e r P e n g e r o g r e d i t t 4 6 D e e m b e r Penger og reditt utgi hvert kvartal av Norge Bank, Olo Abonnement: r 5 pr. år (inkl. mva) Betilling kan foreta over Internett: norge-bank.no, under «publikaoner»

Detaljer

November har akkurat begynt med

November har akkurat begynt med LEDER MOTTO Dere er verden ly, dere er jorden alt KRISTEN FORENING FOR HELSEPERSONELL er en ammenltning på evangelik felle kritelig grnn. Kritne fra alle grpper innen heleektoren kan bli medlemmer. Foreningen

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte

Detaljer