Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere

2 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere og virkomheter om innehar konejon for å yte regnkapførertjeneter. Foreningen kal være branjen tyngdepunkt og fremme medlemmene intereer. Vi kal timulere til nettverkbygging og erfaringdeling. NARF kal være en faglig tøtte for ine medlemmer og gi de en trygg ramme for dere yrkeutøvele. Vi kal være tilgjengelig og lytte til medlemmene vurderinger og råd. Vi kal ammen med branjen poijonere regnkapprofejonen overfor offentlig og privat næringliv, tudenter og andre viktige målgrupper. Vår ambijon er å ynliggjøre den kompetane, leveraneverdi og de muligheter om branjen repreenterer. Styret i NARF (ett fra ventre): Geir Høydalvik, Reknekap Høydalvik AS, Ørta (tyremedlem), Gry Arvne, AB Regnkap AS, Vøyenenga (tyret netleder) Johan-Thoma Hegdahl, Azzit AS, Svolvær (tyret leder), Ole Johan Bueklev, Netledger Proøk AS, Søgne (tyremedlem), Ellen Aamodt, Akonto Økonomi AS, Hønefo (tyremedlem), Per Haelgård, Vima Service Norge AS, Fredriktad (tyremedlem), Berit Rongjord, Tet Telemark AS, Rjukan (tyremedlem).

3 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide 3 Innhold KLIKK på idetallet for å gå til valgt ide NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a 4 Årberetning konern 2013 a 12 a 13 Balane mor/konern a 15 Kontanttrømopptilling a 16 Noter til regnkapet a 23 Revijonberetning Reultatregnkap morelkap/konern NARF Ektra AS a 26 Årberetning 2013 a 29 Reultatregnkap a 30 Balane a 31 Kontanttrømopptilling a 32 Noter til regnkapet a 37 Revijonberetning Organiajon, utvalg og komiteer a 39 Organiajonkart a 40 Anatte i NARF a 41 a 42 Styreoppnevnte utvalg Generalforamlingoppnevnte organer

4 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 4 Innledning Regjeringen forenklingarbeid har gitt reultat i den fortand at rammebetingelene for de minte virkomhetene er blitt bedre. Forenkling i akjelovgivningen og innføring av frivillig revijon for de minte akjeelkapene har ammen med gode økonomike tider reultert i at vi har fått en tor økning i antall nye akjeelkap i Dette gir gode markedutikter for regnkapbranjen. Omtillingen i regnkapbranjen fortetter. Den teknologike utviklingen, men ogå endring i kundebehov er de tørte driverne. Omtillingen reulterer i konolidering i branjen, omorganiering og effektiviering av regnkapprodukjonen, økt foku på kundene og dere behov, peialiering og økt kvalitet og kompetane i alle ledd. Styret er tilfred med at mange av aktørene i branjen tar del i omtillingen, og kontaterer at ometningen og lønnomheten i branjen øker. Medlemvekten fortetter, kurvirkomheten vier de bete reultater noeninne og konernet oppnådde for førte gang i hitorien at driftinntektene paerte 100 millioner. Trykket på myndighet- og mediearbeidet er tort, og det er gjennomført en rekke underøkeler i 2013 om har gitt foreningen vært nyttig informajon til bruk i forbedringarbeidet. Det er tort arbeidtempo og høy trivel i adminitrajonen. Formål NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening) er lokaliert i Olo og har om formål å fremme de autorierte regnkapførere faglige, økonomike og oiale intereer gjennom myndighet-, kvalitet-, kompetane- og relajonarbeid. Datterelkapet NARF Ektra AS itt formål er på kommeriell bai å tilby tjeneter og produkter til regnkapbranjen og til økonomimedarbeidere baert på foreningen kompetane og nettverk. Selkapet kal bitå foreningen med å oppfylle itt formål hva angår tjeneteprodukjonen og har ammen med NARF påtatt eg et olidarik arbeidgiveranvar overfor alle anatte. Det er etablert en amarbeidavtale hvor NARF Ektra AS påtar eg anvaret for å utføre de oppgaver om inngår i erviceavgiften, og det er i tillegg etablert en amarbeidavtale mellom elkapene vedrørende den øvrige virkomheten. Organiajon NARF eier 100 % av akjene i NARF Ektra AS. Foreningen har medlemfoku om in hovedoppgave og retter in virkomhet mot fagarbeidet, kvalitetkontroll, myndighetkontakt og øvrig relajonarbeid. Serviceprodukjonen (informajon, fagupport, kurvirkomheten, avtaleverket, kvalitetikringytemet mv.) er organiert i NARF Ektra AS. Adminitrajonen er organiert i fire team med en adminitrativ tøttefunkjon og omfatter 30 årverk. Regnkapfunkjoner er outourcet. Regnkapførerbranjen Den teknologike utviklingen påvirker regnkapbranjen terkt, ærlig er det produkjonen om effektiviere. Stadig flere regnkapbyråer tilbyr kundene nettbaerte regnkapløninger noe om bidrar til økt amhandling med kundene. Styret er poitivt på den effektiviering om automatieringen bidrar til fordi det frigir tid til mer verdikapende arbeid for kundene der målet er å øke lønnomheten for flet mulige kunder. Det er ført og fremt behovet for hjelp på lønnområdet, controllerfunkjonen, økonomityring og rapportering om er tørt. En medlemunderøkele avdekker en tydelig forventet økning i etterpørel på die områdene. Ved utgangen av 2013 hadde ca akjeelkaper, nærmere 38 % av alle akjeelkapene, valgt bort revijon. Dette har reultert i at noen revijonelkaper har etablert eg om tilbydere av regnkaptjeneter. I tillegg har flere banker gått inn på eieriden ho ekiterende aktører, amtidig om vi regitrerer at flere av de ekiterende aktørene danner allianer for å tå terkere rutet i markedet. Under de mange medlemmøtene om ble arrangert i 2013 kom det tydelig fram at medlemmene ruter eg for å takle de omtillingene om det er bred enighet om kommer. I følge Finantilynet regiter var det autorierte regnkapførere ved utgangen av 2013, en økning på 480 fra året før. Det er med andre ord fortatt god tiltrømning til branjen. NARF bitår regnkapbranjen i arbeidet med rekruttering og gjennomfører en rekke aktiviteter gjennom året for å ynliggjøre yrkeprofejonen og karrieremulighetene i regnkapbranjen. NARF tilbyr grati tudentmedlemkap til tudenter innen regnkap og økonomi på bachelor- eller maternivå, og antall tudentmedlemmer var 290 ved lutten av året. Styret vektlegger underøkele- og analyearbeid om viktig for å kaffe informajon om branjen tatu og utvikling. Den årlige lønnunderøkelen fikk ogå i 2013 meget god opplutning med en varproent på 46 %. Bai årlønn for autorierte regnkapførere i 2013 målt ved gjennomnitt var kr og vite en lønnvekt på 3,7 %.

5 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 5 Får å kartlegge den økonomike utviklingen i branjen ble det i oktober 2013 gjennomført en analye av innrapporterte regnkapdata for regnkapåret Data ble hentet fra Brønnøyundregitrene. Total ometning i 2012 var nærmere 12 milliarder kroner, en ometningøkning på 7,2 proent ammenlignet med Prier på regnkap- og bokføringtjeneter teg i nitt med 4,8 proent gjennom 2012 (kilde: SSB). Styret er det om gledelig at vi er tegn til bedre lønnomhet i branjen, og håper denne utviklingen fortetter. Medlemutviklingen Antallet peronmedlemmer har teget jevnt gjennom hele året. Per 31. deember 2013 hadde NARF totalt peronmedlemmer hvorav er autorierte regnkapførere. Rekruttering av nye medlemmer er en viktig oppgave for NARF. Et høyt medlemantall gir foreningen mulighet til å repreentere regnkapbranjen med tyngde ovenfor myndigheter, media og belutningtakere. Den økende medlemdekningen innebærer ogå at tadig flere autorierte blir omfattet av NARF kvalitetkontroll. Dette har tor betydning for å ikre god kvalitet i regnkapførertjenetene og for å profejonaliere og utvikle branjen. Dette gir trygghet for næringliv og myndigheter, og bidrar til et godt omdømme for branjen. Utvikling i antall peronmedlemmer i NARF (med autoriajon om regnkapfører) : Kilde: NARF medlemtatitikk. Nettverk og møteplaer ERFA-nettverket NARF har i 2013 jobbet med å videreutvikle og forbedre kommunikajonverktøyet «ERFA portalen» om ble lanert våren Det er blant annet laget en preentajonløning om gir ERFA gruppene muligheten til å preentere gruppen in og invitere til flere medlemmer på våre nettider. Den årlige ERFA-lederkonferanen om blir arrangert for lederne av ERFA gruppene ble gjennomført i tilknytning til NARF årmøte. I tillegg har NARF adminitrajon deltatt på møter i ulike Erfa-grupper. NARF tartet høten 2013 opp med en ny ating mot gruppene og inviterte på lutten av året ERFA gruppene til amarbeid om bedriftutvikling. Henikten er at gruppene kal kunne nyttiggjøre eg av den omfattende forkningen NARF har initiert. Flere artikler om forkning og utviklingarbeidet om NARF har fått gjennomført, har ogå blitt publiert for alle gruppemedlemmene i ERFA portalen. I tillegg til amarbeid om bedriftutvikling kal NARF i 2014 jobbe videre med ERFA atingen og blant annet øke å kape ynergi mellom rekrutteringarbeidet til branjen og ERFA gruppene. Storbyråforum Konolideringen av branjen fortetter, og NARF merker dette ved at antall torbyråer øker. NARF etablerte et forum for de tore aktørene i 2006 der henikten var å etablere en kollegial møtepla for erfaringutvekling amt dikujon og bidrag til foreningen videre utvikling. Det har vært avholdt 2-3 møter i året. I 2013 var temaet på maimøtet den teknologike utviklingen og konekvener for regnkapbranjen og regnkapfører hverdag. I november drøftet deltakerne identitet og gjennomlagkraft. Forum kvalitetanvarlige Forumet er et tilbud til de tørte virkomhetene/kjedene om har utpekt egen kvalitetanvarlig internt. Per i dag er yv virkomheter repreentert. Forumet møte 1-2 ganger i året. Henikten med forumet er å bidra til å forme rollen om kvalitetanvarlig i tillegg til informajon- og erfaringutvekling både knyttet til konkrete fagtemaer og generelt. Årmøtet Årmøtet har befetet eg om medlemarenaen for forening- og branjeaker. I 2013 var Thon Hotel Arena på Lilletrøm møtetedet, og programmet fokuerte på innovajon og endring. En rekke interne og ekterne aktører

6 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 6 deltok, og det var fokuert på ulike temaer og vekling med filminnlag. Henikten var å gi våre medlemmer inpirajon og kunnkap til å gjøre gode trategike avveininger og valg ammen med kollegaer i ettertid og benytte materialet om kunnkapgrunnlag for og inpirajon til analyer, drøftinger og valg. I alt deltok 383 deltakere på årmøtet. Medlemmøter 2013 Vi beøkte i alt 19 byer i landet og møtte 775 medlemmer i løpet av våren. Henikten med die medlemmøtene var i tillegg til å videreføre tradijonen med å reie ut til medlemmene annet hvert år, - å nakke med medlemmene om den branjeomtillingen vi er inne i amt informere om rådgivningplattformen Pintell. Internajonal kontakt NARF deltar i det nordike nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) ammen med den venke og den finke regnkapførerorganiajonen. Erfaringutvekling generelt og ærlig om branjetandardutviklingen, frivillig revijon og trategi har vært de viktigte akene på dagorden. I 2012 og 2013 ble det avholdt en felle konferane for de tre nordike tyrene, et vellykket arrangement om vil bli videreført i I tillegg til det nordike amarbeidet har NARF itt internajonale koplingpunkt gjennom medlemkap i EFAA (European Federation of Accountant and Auditor for SME). I 2013 er medlemutbyttet evaluert, og det ble konkludert med at NARF kal avlutte itt medlemkap i 2014, en følge av reurmangel internt ho o amt at medlemutbyttet ikke tår i forhold til kontingenten. FoU Henikten med FoU-arbeidet er å øke kunnkaptilfanget når det gjelder fremtidige kompetane-, drift- og tjeneteutfordringer i branjen, og påvirke najonale utdanning- og opplæringprogram for branjen. NARF har amarbeidet nært med flere forkningmiljøer iden Høten 2009 beluttet tyret å ette FoU fat på dagorden fremover. Samtidig ble det vedtatt et årlig budjett for FoU-tiltak. Styret begrunnele for FoU-atingen var blant annet fundert i NARF mål om å være den viktigte leverandøren av kunnkap og kompetaneprodukter til regnkapbranjen. Det var i den anledning behov for et tørre, kontinuerlig informajon- og kunnkaptilfang fra marked, regnkapfører potenielle kunder, de om driver regnkapbyrå/dere kunder og leverandører, om NARF ikke uten videre får tilgang til. På die feltene er det viktig at NARF ater kontinuerlig på informajoninnhenting og kunnkaputvikling. Denne atingen kulle deuten gjøre det mulig for NARF å inngå allianer med forkning- og utdanningektoren. Henikten var å timulere til et tørre branjefoku blant annet gjennom å kjøpe ekterne tjeneter om kunne upplere den informajoninnhentingen og kunnkaputviklingen om ble planlagt. Styret beluttet et forkningprojekt i 2012 med tittelen SMB-kunder behov for tjeneteyting og dere forventninger til ektern regnkapfører og tjeneteyter. Projektet ble avluttet og reultatene publiert høten I 2012 inngikk NARF et amarbeid med NHH itt FOCUSprogram (Future Oriented Corporate Solution). Henikten var å få terkere tilgang til en bredere kompetaneflate av forkere, amarbeide tett med forkerne om branjerelevante problemtillinger, og bli del av et pennende næringlivnettverk for å kunne høte erfaringer fra og lære mer direkte fra andre virkomheter om ater på FoU på belektede områder. Samarbeidavtalen ble inngått for 2 år, og fornyet høten 2013 for ytterligere to år. Samtidig med inngåelen av avtalen ble NARF FoU-rådgivninggruppe avviklet. Projektene kal ha en flerfaglig tilnærming: trategi, finan, økonomik tyring, regnkap, HRM, ledele og organiajon. I alt er det laget 16 artikler fra de underøkelene om er publiert for NARF medlemmer i 2012/2013. I tillegg ble det laget en artikkelamling høten 2013 med toff fra alle die underøkelene. Den utgi på nyåret Henikten er å amle all denne nyttige og aktuelle kunnkapen i en perm for å gjøre det lettere tilgjengelig for de om ønker å hente inpirajon til eget utviklingarbeid. Profilering Medlemmene har tilbakemeldt at en av våre viktigte oppgaver er å ynliggjøre branjen og bidra til at den fremtår med et godt omdømme i ine omgiveler. Det er derfor etter tyret mening avgjørende å forvalte NARF merkenavnet lik at det tøtter opp om de forhold om bygger et godt omdømme for våre medlemmer og branjen. Site medlemunderøkele vite at NARF navnet aoiere med kompetane og kvalitet, og at det er viktig for medlemmene å ha en tilknytning til et branjemerke ut mot kunder og marked. Foreningen profileringarbeid handler ogå om å ynliggjøre medlemmene og dere tjenetetilbud til næringlivet, og NARF jobber aktivt for at de kal fremtå om foretrukne amarbeidpartnere innen itt kompetaneområde.

7 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 7 NARF web-baerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er en viktig funkjon for å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet veiledning og hjelp til å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap blant våre medlemmer. Denne tjeneten knytte opp mot annonekampanjer og andre profileringtiltak. NARF viktigte informajon- og markedføringkanal er foreningen internettider, om er foreningen totale arena for kommunikajon med medlemmer og andre målgrupper. I tillegg er det for 2013 blitt gjennomført en rekke annoneog DM kampanjer for kur, produkter og andre tjenetetilbud fra foreningen. At NARF er ynlig i media bidrar etter tyret mening til å bygge opp under regnkapførerne aneele og anerkjennele. NARF har hatt god medieprofilering i 2013 gjennom 169 medieinnlag (115 i 2012). Fag og næringpolitikk NARF har om mål å være regnkapbranjen viktigte talerør. Dette operajonalierer eg i høringarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere og amarbeidpartnere. I tillegg til regnkapførerne egen rammelovgivning er vårt hovedfoku rettet mot vilkårene for må og mellomtore virkomheter i in alminnelighet innenfor regnkap-, katt-, avgiftområdet amt de regler om gjelder for å drive virkomhet om ådan. NARF er politik nøytral, og konentrerer in innat mot rammebetingeler og kvalitet i regelverkutviklingen, ett fra et faglig og praktik tåted. I den forbindele tår da ogå forenklingperpektivet høyt, hvor vi har etablert o om en betydningfull aktør om både blir forepurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom nærheten til regnkapførerne og dere kunder får vi en unik innikt i de utfordringer og problemtillinger næringlivet tår overfor, noe om ogå gjør o godt rutet til både å identifiere områder med forenklingpoteniale og forelå konkrete løninger. Det ite er en viktig måletning for vårt påvirkningarbeid; å være løningorientert. Viktige fagaker i 2013 Autoriajonordningen for regnkapførere / Finantilynet Den gode dialogen og amarbeidet med Finantilynet har fortatt i Som tidligere har vi hatt løpende kontakt om praktike forhold og fortolkningpørmål mv. i tillegg til de to fate kontaktmøtene per år der det utvekle informajon om hverandre virkomhet og erfaringer knyttet til kontrollvirkomheten mv. Lovutvalg Et viktig dikujontema på kontaktmøtene har vært Finantilynet innpill i brev til Finandepartementet om å e på regnkapførerlovgivningen ammen med den kommende evalueringen av reviorloven i et felle lovutvalg. Reviorlovevalueringen er foranlediget av EU-krav. Til grunn for itt innpill vier Finantilynet til at revijonpliktfritaket har gitt et mindre klart kille mellom tjeneter om tilby av revior og tjeneter om tilby av regnkapførere, og at det i eg elv kan tili en mer amordnet lovgivning. Ogå likheten i kravene til godkjennele, etterutdanning og ankjonytemet er brakt opp om elementer om trekker i retning av en amlet regulering for begge yrkegrupper. Alt tatt i betraktning har tyret tilt eg poitiv til et felle utvalg fordi det ane viktig å være til tede der det ta tilling til pørmål om kan påvirke branjen. Utvalget var fortatt ikke etablert ved utløpet av NARF er imidlertid kjent med at Finandepartementet arbeider med aken. Det vente at mandat og oppnevning vil kunne kje i førte halvdel av Utdanningkravet for autoriajon I mar 2013 endte Finantilynet ut høringforlag om endring av utdanningkravet for autoriajon lik at det tilpae ny plan for bachelor i økonomi og adminitrajon profilering regnkapfører. NARF deltok i 2012 i arbeidet med å utvikle planen, gjort i regi av Najonalt råd for økonomikadminitrativ utdanning (NRØA). Endringen ble forelått uten overgangregler. I itt høringvar tøttet NARF endringen, men mente det var tungtveiende grunner for innføring av en begrenet overgangperiode. Endringen er enere vedtatt. Som kompenajon for mangelen på overgangregel, er ikrafttredelen utatt til 1. juli Frivillig revijon for må elkaper, evaluering av konekvener I mai 2013 ble det kjent at Finandepartementet oppdrag med å evaluere effekten av de nye revijonpliktreglene gikk til BI v/ profeor John Chritian Langli. Evalueringarbeidet kal bl.a. e på effekter på regnkapkvalitet, konekvener for amfunnet generelt og regnkap- og revijonbranjene

8 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 8 peielt, kjennetegn ved de elkap om har valgt bort revijon mv. Sluttrapport kal foreligge innen utgangen av Per var det neten akjeelkaper om hadde fravalgt revijon. Det utgjør ca. 80 pt av de elkaper om oppfyller vilkårene for fravalg. Grønt løp i måbedriftegmentet Etter idé fra tilvarende arbeid i Nederland og Sverige har NARF brakt innpill til Skatteetaten om å vurdere innføring av et amarbeidkonept mot SMB-egmentet for antatt riikolave virkomheter, dv. om har ektern autoriert regnkapfører. NARF har i denne forbindele fremhevet foreningen kvalitetkontrollordning. Slikt arbeid er nå igangatt, under arbeidtittelen Grønt løp i måbedriftegmentet. NARF har vært i opptartmøte med Skattedirektoratet, der mulige utvalgkriterier og fordeler i ordningen ble dikutert. Skattedirektoratet arbeider videre med mandat for arbeidet, men NARF vil bidra med innpill til motiveringlite over mulige fordeler om kan legge inn i ordningen og om kan bidra til bedre rapportering. Styret har tore forhåpninger til projektet. Samarbeidet og kontakten med Skattedirektoratet vil løpe videre i A-ordningen / EDAG NARF har fulgt projektet EDAG tett, blant annet ved å delta i projektet fagråd og flere politike proeer. Foreningen bito i tillegg PwC med å kvalitetikre og ditribuere en pørreunderøkele betilt av Næringdepartementet om økonomike effekter av projektet. Styret har fortatt tro på at projektet kan lede til forenklinger for arbeidgivere, men er ikke tilfred med de forenklinger de involverte etater foreløpig har lagt inn i ordningen. Projektet hovedformål er å oppnå reelle forenklinger, og NARF ønker å medvirke til at dette formålet oppfylle. I 2013 har foreningen gjennomført noen innledende informajontiltak om ordningen, noe om blir veldig entralt i Altinn Altinn er kontaktleddet mellom medlemmene og offentlige myndigheter, og tyret aner det om vært viktig å følge utviklingen løpende. En entral oppgave er å videreformidle til Altinn feilmeldinger, tip og ønker om innkommer fra medlemmene. En annen viktig involvering kjer gjennom Altinn brukerråd, der NARF er repreentert og hvor ærlig prioriteringer er til dikujon. En tredje aktivitet er å informere medlemmene om utfordringer, endringer og annet om gjelder Altinn. I 2013 var Altinn mer tabil enn på flere år. RANK / ELSE Skattedirektoratet arbeider med et projekt kalt RANK (redukjon av næringlivet kotnader) og et underprojekt kalt ELSE (enklere elvangivele for næringdrivende), om har til formål å forenkle elvangivelen for næringdrivende. NARF har ingen formell rolle i dette, men bidrar med ynpunkter i møter om projektet har med brukerrepreentanter. eskattekort Fra og med 2014 er de gamle kattekortene om arbeidtakere og andre får tilendt i poten hitorie. I tedet later arbeidgivere ned elektronike kattekort til ine lønnytemer. Vår branje tår for kjøring av lønn for vært mange arbeidgivere, og NARF har bidratt med innpill i projekt- og pilotperioden. Innføringen er per utgangen av januar 2014 ut til å ha medført relativt få teknike utfordringer. SARI Brønnøyundregitrene leder et tverretatlig projekt kalt SARI, om handler om amordning av regnkapinformajon. NARF deltar i en referanegruppe, og har blant annet forelått at projektet bidrar til at deler av EU mikroregnkapdirektiv implementere i Norge. NARF IT-Forum NARF IT-forum er en nøytral arena for ytemleverandørene for erfaringutvekling, dikujon og utvikling av nye tandardierte funkjoner. Det er i 2013 ikke avholdt møter i NARF IT-forum, men en arbeidgruppe fra forumet har jobbet med peifikajoner til Standard Dataformat i amarbeid med Skattedirektoratet. Det er planlagt mint to møter i Reduert oppbevaringtid Etter å ha jobbet for aken i en årrekke kom endelig belutningen om at oppbevaringtiden for primærdokumentajon i bokføringloven reduere fra ti til fem år. Redukjonen ble formelt vedtatt av Stortinget i deember. Det vi likevel ikke var like fornøyd med var den amtidige forkrifthjemmelen til å kunne pålegge forlenget oppbevaringtid på utvalgt materiale, fordi det fort kan gi rom for en uthuling av forenklingen. Synet ble fremmet i høringer med finan- og næringkomiteen uten å bli tatt til følge. I ettertid har det vit eg at kepien var berettiget, ved at det på nyåret 2014 ble klart at redukjonen ikke blir en realitet før tidligt i juli 2014, og etter at Skattedirektoratet har avlagt en ny vurdering om hvilket materiale om kal pålegge lenger oppbevaringtid. Etter tyret yn ligner dette på en reell omkamp, der kontrollmyndigheten nok en gang får gå opp in mottand mot redukjonen. Saken, om vi trodde endelig var kommet til ende, vil med andre ord kreve fortatt arbeidinnat inn i 2014.

9 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 9 Forenklingprojekt bokføringloven I 2013 ble det etablert et projekt i regi av Nork Regnkap- Stiftele (NRS) om kal vurdere forenklingmuligheter i bokføringregelverket. Mandatet inkluderer ogå underliggende regelverk om har betydning for bokføringen. Projektet er tøttet av NARF, både ved at vi inngår om en av tifterne bak NRS og gjennom deltakele i projektgruppen. Skattelovutvalget NARF fikk i 2013 oppnevnt en repreentant i kattelov-/scheelutvalget rådgivende forum. Forumet hadde ett møte i Tilleggavgift, kriterier for ileggele NARF erfarer at Skatteetaten ikke benytter pennet i de nye retninglinjene for ileggele av tilleggavgift. Terkelen for å kontatere uaktomhet oppleve vært lav, tilnærmet et objektivt anvar. Det er NARF erfaring at tilnærmet alle aker hvor det kontatere uaktomhet ilegge 20 % tilleggavgift, og at det ikke foreta vurdering av forholdet uaktomhetgrad og traffutmåling ved impel uaktomhet. Dette innebærer at amme traffenivå benytte for de met unnkyldelige forhold til forhold om grener mot grov uaktomhet. Styret mener lik praki leder til vilkårlig bruk av traff, og har fulgt opp på aken på to fronter. Den ene veien på overordnet nivå i møter og brev til lovgivende og utøvende myndigheter, den andre gjennom rådgivende bitand i konkrete enkeltaker. Formålet med itnevnte er å påvirke fremtidig praki. Merverdiavgiftrepreentajon I forbindele med nye regler og praki i forhold til mvarepreentajon, har NARF avdekket at anvarbegrenning kan være et potenielt problemområde for repreentanter. Ny mal for bilag til oppdragavtale er utarbeidet med dette for øye. NARF har rettet brev til Finandepartementet vedrørende anvarbegrenning, og ogå tatt opp problemtillingen i møte med embetverket i Finandepartementet, om nå har overendt aken til Skattedirektoratet for bevarele. Utleie av næringeiendom og ordningen med frivillig mva-regitrering Ordningen med frivillig regitrering for utleie av bygg/ anlegg har vit eg om en poteniell fallgruve, og NARF har ved flere anledninger tatt opp behovet for endringer. Det var derfor gledelig at Brønnøyundregitrene i 2013 endelig gjorde tilpaninger i tråd med NARF forlag om å la regitreringgrunn fremkomme ved opplag i regiteret. I tillegg har myndighetene fulgt opp det arbeidet om ble påtartet i 2012 om å e på reglene for frivillig regitrering på nytt. NARF ga i førte omgang innpill i forbindele med Skattedirektoratet utredningarbeid, og enere under høring i NARF mener primært at en tilpaning mot tørt mulig grad av generell merverdiavgiftplikt for utleie av næringeiendom er å foretrekke, noe om ogå vil gi gevinter i forhold til juteringproblematikken. Enn å lenge er det likevel NARF oppfatning at de forelåtte endringene i høringen bøter på de tørte utfordringene rundt frivillig regitrering, og tilte eg derfor i hovedak bak forlaget. Formuekatt på arbeidende kapital NARF tøtter opp om arbeidet med å avkaffe formuekatt på arbeidende kapital, ammen med bl.a. NHO, Virke, Bedriftforbundet og Bondelaget. Arbeidet er organiert i en koordineringgruppe og en kattegruppe der NARF deltar i kattegruppen. Det kan yne om at det itter langt inne for ittende regjering å fjerne formuekatten kun på arbeidende kapital. Formuekatteallianen fortetter imidlertid itt arbeid for å ynliggjøre hvordan formuekatten rammer norke virkomheter, dere arbeidplaer, amt evnen til å reinvetere og videreutvikle virkomhetene. Retthjelpvirkomhet, Advokatlovutvalget I januar ble det oppnevnt et lovutvalg med mandat å gjennomgå og revidere dagen regelverk for advokater og andre om yter retthjelp. Det er en kjengjerning at autorierte regnkapførere yter en ikke ubetydelig retthjelpvirkomhet overfor må og mellomtore bedrifter, innenfor de grener om domtolloven åpner for. Når reglene for retthjelpvirkomhet nå kal vurdere på nytt, har NARF ett det om viktig å få belye overfor lovutvalget den kompetanen om medlemmene beitter, de enere år branjeutvikling, innenfor hvilke rettområder det yte retthjelpvirkomhet og utfordringer fremover. Dette kjedde i møte 13. mai, der NARF og reviorforeningen tilte ammen på vegne av ine branjer. NARF har enere trådt inn i referanegruppen til Advokatlovutvalget, og vil følge aken videre derfra. Målet med arbeidet er å bidra til at den rådgivning om våre medlemmer yter innenfor økonomiområdet og tilgrenende rettområder, blir henyntatt og ivaretatt på en god måte i lovutredningen. Branjetandardarbeidet Branjetandardene for god regnkapføringkikk (GRFS) utvikle av branjetandardutvalget (NARF, Økonomiforbundet og DnR) og omfatter følgende områder: GRFS 0 Allment om regnkapføringoppdrag GRFS 1 Bokføring og åroppgjør GRFS 2 Lønn GRFS 3 Fakturering

10 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 10 Revijonen av tandardene har pågått i 2012 og I tillegg til å tilpae tandardene til nye bokføringregler, har arbeidet hatt foku på klargjøringer, forenklinger og muligheten for økt riikobaert orientering. Revijonen har ogå hatt om mål å oppgradere tandardene i forhold til teknologik utvikling og nye arbeidformer i branjen (arbeiddeling kunde/regnkapfører). Arbeidet var i luttfaen ved utgangen av Ferdig høringutkat vil foreligge i januar Uttalele fra regnkapfører I januar ble regnkapføreruttalelen fatatt av branjetandardutvalget, om en anbefaling til bruk fra og med årregnkapet Regnkapføreruttalelen er en tandardiert uttalele der regnkapfører bekrefter det arbeidet om er gjort i forbindele med utarbeidelen av årregnkapet; at tandarden for god regnkapføringkikk er fulgt. Uttalelen er frivillig å avgi. Formålet med regnkapføreruttalelen er å bevitgjøre om de krav om regnkapfører er underlagt og ynliggjøre hva om ligger til grunn for kvaliteten i regnkapene. Det har vært begrenet bruk av uttalelen i NARF har om iktemål å øke kunnkapen om uttalelen, både blant regnkapførerne elv og dere kunder/regnkapbrukerne, for derigjennom ogå å vinne økt brukanvendele. I 2013 har formidlingen for en tor del kjedd gjennom kur. Nye informajontiltak vil bli utført i Kvalitetkontrollen Styret mener god kvalitet på utført arbeid er et fundament for å oppnå tillit i markedet. Det jobbe målrettet med å oppnå økt kvalitet, og kvalitetkontrollvirkomheten er gjennomført med utgangpunkt i gjeldende retninglinjer for amarbeid med Finantilynet og i henhold til den virkomhetplan om årlig ende til Finantilynet. Reultatene fra kvalitetkontrollen 2013 vier at 82,3 % av de kontrollerte byråene paerte den ordinære kontrollen med reultatet godkjent. Antallet peroner om paerte med reultatet godkjent er nærmere 87 % av de kontrollerte. Det ble for kontrollåret 2013 gjennomført i alt 358 tedlige kvalitetkontroller (mot 334 i 2012). Av die var 31 oppfølgingkontroller. Det er under de tedlige kontrollene kontrollert 904 peroner i 2013 mot 800 i I tillegg er det utført 71 kontorbaerte kontroller av må virkomheter. Die kontrollene gjennomføre ved at kontrollobjektet varer på enkelte pørmål og ender inn nærmere angitte rutiner for vurdering. Antall kontrollører har vært 34. Mange etter tor pri på å få gjennomført kontroll. Det tilbakemelde at kontrollene er vært nyttige, og at kontrollørene kommer med mange og kontruktive råd undervei. En del av de om får ny kontroll (17,7 %) er nye regnkapbyråer om ikke har hatt kontroll tidligere eller byråer om har vært igjennom en omtrukturering. Fellenevneren yne å være at det tar lengre tid enn antatt å få alle rutiner og alt avtaleverk på pla. NARF vil gå nærmere inn i de enkelte kontroller for å kaffe mer peifikk informajon om hvor det kan ette inn tiltak for ytterligere å øke andelen om betår. Følgende reultater fremkommer for høten kontroller og er overendt Finantilynet: Ordinære kontroller Av de 10 oppfølgingkontrollene om ikke ble godkjent, er fem overendt til Diiplinærutvalget for vurdering av fortatt medlemkap i foreningen. Redegjørele om fortatt drift Oppfølgingkontroller Peroner % Byrå % Peroner % Byrå % Godkjente kontroller , , , ,7 Oppfølgingkontroller (ikke godkjente kontroller) , , , ,3 Sum Forutetning om fortatt drift er til tede, og regnkapet er derfor avluttet under denne forutetning. Redegjørele for årregnkapet og konernregnkapet Styret er at en vellykket kuratning har gitt reultater. Foreningen totale økonomi er meget godt, og det er bygget oliditet over mange år om gjør konernet god rutet til å møte mulige utfordringer i årene om kommer. Styret betrakter rådgivningatningen om den met reurkrevende ogå i tiden om kommer, men mener amtidig at det er helt nødvendig for å få til et branjeløft hva angår nye tjeneter. Riikoen i denne atningen er etter tyret mening begrenet. Konernet oppnådde en amlet ometning i 2013 på kr om utgjør en økning på 8,3 % fra Årreultatet ble økt med kr til kr Den amlede egenkapitalen utgjorde kr tilvarende 73,6 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARF kontingent- og finaninntekter, kontrollavgifter amt royalty fra NARF Ektra AS finanierer kvalitetkontrollen, medlem-, fag- og myndighetarbeidet. Regnkapet for morelkapet NARF for 2013 ble avluttet med et overkudd på kr etter at royalty for 2013 fra datterelkapet er inntektført med kr Årreultatet forelå i in helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året.

11 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 11 Styret er tilfred med kontanttrømmene og den likvide ituajonen ved utgangen av året og mener dette gir god økonomik handlefrihet til å ivareta det planlagte utviklingarbeidet i konernet. Det er inngått avtale med ektern rådgiver vedrørende forvaltning av overkuddlikviditeten. Styret har en kapitalforvaltningtrategi med lav finaniell riiko. Avkatningen av den forvaltede porteføljen ble i ,2 %. Utvikling av nye kompetaneprodukter er alltid forbundet med riiko, men tyret har tor tro på at den atning om gjøre for å effektiviere kurproeen og tilby rådgivningprodukter er nødvendig. Styret mener øvrig riiko om marked- og kredittriiko er ubetydelig. Etter tyret oppfatning gir årregnkapet, konernregnkapet og årberetningen et rettviende bilde av utviklingen, reultatet og tillingen for virkomheten i regnkapåret. Miljø Adminitrajonen holder til i moderne og trivelige lokaler i Olo entrum, og det fyike arbeidmiljøet er meget godt. En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføre årlig for å beholde amt videreutvikle det gode arbeidmiljøet. Det er tegnet heleforikring, og det gi tøtte til økt fyik aktivitet blant de anatte. Det er ikke regitrert ulykker eller kader i forbindele med driften. Utviklingen i ykefraværet har vært meget poitiv gjennom 2013 og har vit en nedgang fra 3,8 % i 2012 til 2,6 % i 2013 og utgjorde timer. Sykefraværet er ikke arbeidrelatert, og det dreier eg om få peroner. Virkomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det om er normalt for virkomheten art. Liketilling Liketilling mellom kjønnene vektlegge i alle deler av organiajonen. Styret har et terkt foku på liketilling rent peronalpolitik, og vi mener å ha oppnådd gode reultater på området. Av tyret yv medlemmer er 3 kvinner. Selkapet adminitrerende direktør er kvinne, og ledergruppen betår av 4 menn og 2 kvinner. Det er 14 kvinner og 14 menn i adminitrajonen. Styret vil ogå i tiden om kommer vektlegge tiltak om fremmer liketilling. Fremtidutikter Regnkapbranjen er full av muligheter, og tyret mener markedpotenialet er tort. Vi er amtidig at bildet er litt mer ammenatt ved at regnkapbranjen er i omtilling, flere andre aktører piller en viktig rolle i regnkapbranjen, kundebehovene er i endring, og vi vet at flere lover om danner viktige premier for vårt yrke, kal evaluere i nær framtid. Mange medlemmer har gjennomført endringproeer, effektiviert produkjonen, omorganiert byrået og er godt rutet til å dekke nye kundebehov. Men noen medlemmer liter med å få tid til å gjennomføre endringene eller finne riktig form for itt byrå. Styret regitrerer ogå at trukturen i branjen endre ved at tadig flere inngår amarbeid og allianer. Dette bakteppet ovenfor danner grunnlag for den trategiproe NARF kal gjennomføre i Vi vil kartlegge nåituajonen ved å ytematiere et vært omfattende materiale om allerede foreligger (medlemtilfredhetunderøkele, kurevalueringer, branjeanalyer, omdømmekartleggingen, materoppgaver og en rekke forkning- og utviklingrapporter gjennomført de ite årene). I tillegg vil det bli gjennomført intervjuer, medlemunderøkele og kundeunderøkele. Strategi vil være tema på flere medlemarenaer i året om kommer. På denne måten ikrer vi realime og forankring. Vi kal utarbeide cenarier amt kartlegge kunde- og medlembehov. Alt dette kal danne grunnlag for den endelige trategien. Styret har beluttet å gjennomføre denne reurkrevende trategiproeen for å ikre at vi treffer de rette valg for fremtiden. Det er vært gledelig at å mange autorierte regnkapførere velger å bli medlem i foreningen, og tyret vil fortatt ha terkt foku på utvikling, forbedring og forandring om øker medlemtilfredheten. Olo, 20. mar 2014 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Johan Thoma Hegdahl Gry Arvne Ole Johan Bueklev Berit Rongjord Styret leder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Per Johan Haelgård Geir Høydalvik Ellen Aamodt Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

12 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold aa Balane aa aa 12 Reultatregnkap morelkap/konern KONSERN MORSELSKAP KLIKK PÅ SYMBOLET FOR Å GÅ TIL NOTE Driftinntekter og driftkotnader Salginntekter 15 a Sum driftinntekter Varekotnader Lønnkotnader m.m. Avkrivning på driftmidler a2 a Annen driftkotnad a2 10 a a Sum driftkotnader Driftreultat Finaninntekter og finankotnader Annen renteinntekt Annen finaninntekt Annen rentekotnad Annen finankotnad Reultat av finanpoter Reultat før kattekotnad Skattekotnad på ordinært reultat 16 a 14 a 14 a Ordinært reultat Åroverkudd (Årunderkudd) Overføringer Avatt til annen egenkapital a7 11 a Sum diponert

13 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold aa aa aa Reultatregnkap 13 Balane morelkap/konern KONSERN MORSELSKAP KLIKK PÅ SYMBOLET FOR Å GÅ TIL NOTE EIENDELER Anleggmidler Immaterielle eiendeler Utatt kattefordel 14 a Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftmidler Driftløøre, inventar o.a. uttyr Sum varige driftmidler a Finanielle anleggmidler Inveteringer i datterelkap Obligajoner/Pengemarked Norge Invetering i akjer og andeler Penjonmidler a8 a11 a9 a9 a Sum finanielle anleggmidler Sum anleggmidler Omløpmidler Lager av varer og annen beholdning 12 a 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer a4 a5 a Sum fordringer Bankinnkudd Bankinnkudd a Sum omløpmidler Sum eiendeler

14 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold aa aa aa Reultatregnkap 14 Balane morelkap/konern KONSERN MORSELSKAP KLIKK PÅ SYMBOLET FOR Å GÅ TIL NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Innkutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital a Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avetning for forplikteler Andre avetninger for forplikteler Penjonforpliktele 10 a a Sum avetning for forplikteler Kortiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar katt Skyldig offentlige avgifter 14 a 17 a Annen kortiktig gjeld a Sum kortiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Olo, 20. mar 2014 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Johan Thoma Hegdahl Gry Arvne Ole Johan Bueklev Berit Rongjord Styret leder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Per Johan Haelgård Geir Høydalvik Ellen Aamodt Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

15 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Kontanttrømopptilling Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 15 KONSERN MORSELSKAP Likvider tilført/brukt på virkomheten Tilført fra året virkomhet Perioden betalte katter Ordinære avkrivninger Forkjell kotnad og utbetaling penjoner Endring kundefordringer Endring varelager Endring leverandørgjeld Endring andre tidavgrenningpoter Netto likviditetendring fra virkomheten Likvider tilført/brukt på inveteringer Inveteringer i varige driftmidler Inveteringer i finanielle driftmidler Salg av finanielle driftmidler Netto likviditetendring fra inveteringer Likvider tilført/brukt på finaniering Netto endring likvider i året Likviditetbeholdning Beholdning Nettoendring likvider gjennom året Likviditetbeholdning pr Bundne likvider pr Speifikajon av tilført fra året virkomhet Årreultat (- underkudd) Skattekotnad, ikke betalbar Skattekotnad, betalbar Tilført fra året virkomhet

16 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Noter til regnkap Note 1 Regnkapprinipper Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 16 Årregnkapet er att opp i amvar med regnkaploven og god regnkapkikk. Selkapet er en ikke kattepliktig organiajon Konolideringprinipper/prinipper for utarbeidele av konernregnkapet Konernregnkapet omfatter morelkapet Norge Autorierte Regnkapførere Forening og datterelkapet NARF Ektra AS. Konernregnkapet vier amlet økonomik reultat og amlet finaniell tilling når morelkapet Norge Autorierte Regnkapførere Forening og det datterelkap preentere om en økonomik enhet. Datterelkapet er konolidert 100 % linje for linje i konernregnkapet. Konernregnkapet er utarbeidet etter enartede prinipper, der datterelkapet følger de amme regnkapprinipper om for morelkapet. Alle veentlige tranakjoner og mellomværende mellom elkapene i konernet er eliminert. I morelkapet er inveteringer i datterelkapet behandlet etter kotmetoden. Hovedregel for vurdering og klaifiering av eiendeler og gjeld Eiendeler betemt til varig eie eller bruk er klaifiert om anleggmidler. Andre eiendeler er klaifiert om omløpmidler. Ved klaifiering av kortiktig og langiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggmidler vurdere til ankaffelekot, men nedkrive til virkelig verdi når verdifallet ikke forvente å være forbigående. Anleggmidler med begrenet økonomik levetid avkrive planmeig. Langiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Omløpmidler vurdere til lavete av ankaffelekot og virkelig verdi. Kortiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Kortiktig gjeld oppkrive ikke til virkelig verdi om følge av renteendring. Varelageret er oppført til ankaffelekot etter fradrag for eventuell ukuran. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balanen til pålydende etter fradrag for avetning til forventet tap. Avetning til tap gjøre ved individuell vurdering av de enkelte utetående fordringer. Varige driftmidler balaneføre og avkrive over driftmidlet økonomike levetid. Vedlikehold av driftmidler kotnadføre løpende, men påkotninger eller forbedringer tillegge driftmidlet kotpri og avkrive over reterende økonomik levetid. Kontingenter, ervice- og kontrollavgifter fra medlemmene inntektføre lineært over medlemperioden. Inntektføring av varer og tjeneter kjer på leveringtidpunkt. Salginntekter Salginntekten i elkapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene om fakturere i begynnelen av året og inntektføre med 1/12-del pr måned. I tillegg mottar elkapet Royality fra datterelkapet om er NARF Ektra AS. I datterelkapet NARF Ektra AS inntektføre kurinntektene fortløpende på faktureringtidpunktet i takt med gjennomføringen av kurene. Serviceavgift og andre abonnementinntekter fakturere i begynnelen av året og inntektføre med 1/12-del pr måned. Salg av produkter inntektføre på leveranetidpunkt. Provijon og andre inntekter inntektføre etter hvert om de opptjene. Penjoner Selkapet har kollektive penjonordninger om oppfyller kravene i lov om obligatorik tjenetepenjon. Ordningen omfatter en gruppe om er knyttet til ytelebaert penjon og en gruppe om er knyttet til innkuddbaert penjonordning. Selkapet har ogå en egen førtidpenjonavtale for adminitrerende direktør. Det beregne og betale arbeidgiveravgift på betaling av premier til penjonordningene. Verdipapirer Inveteringer i verdipapirer er vurdert til lavete verdi av kotpri og markedverdi på balanetidpunktet. Skatt Skattekotnaden i reultatregnkapet relaterer eg i in helhet til katt i datterelkapet NARF Ektra AS. Norge Autorierte Regnkapførere Forening er ikke kattepliktig. Skattekotnaden i reultatregnkapet omfatter både perioden betalbare katt og endring i utatt katt. Utatt katt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forkjeller om ekiterer mellom regnkapmeige og kattemeige verdier, amt eventuelt ligningmeig underkudd til fremføring ved utgangen av regnkapåret. Skatteøkende og kattereduerende midlertidige forkjeller om revererer eller kan reverere i amme periode er utlignet. Oppføring av utatt kattefordel på netto kattereduerende forkjeller om ikke er utlignet og underkudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utatt katt og kattefordel om kan balaneføre er oppført netto i balanen. Kontanttrømopptilling Kontanttrømopptillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnkudd og andre kortiktige, likvide plaeringer om umiddelbart og med uveentlig kurriiko kan konvertere til kjente kontantbeløp og med forfalldato kortere enn tre måneder fra ankaffeledato. Forkning og Utvikling Kotnader til forkning og utvikling er utgiftført fortløpende i takt med projektet ferdigtillele. Kotnadene inngår om en del av andre driftkotnader.

17 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Noter til regnkap Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 17 Note 2 Lønnkotnader, antall anatte, godtgjøreler, lån til anatte Lønnkotnader Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 Lønninger Arbeidgiveravgift Peronkotnader Andre peronalkotnader Innleide vikarer ikke oppgavepliktige Honorar tillitvalgte Honorar til tyret Sum peronalkotnader Antall yelatte årverk i regnkapåret Godtgjøreler til: Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 Lønn adminitrerende direktør Penjon adminitrerende direktør Andre fordeler adminitrerende direktør Styret Revior Annen bitand fra revior Gjennomnittlig antall anatte i morelkapet har i 2013 vært 28. Andel lønn i NARF utgjør fem årverk. Tilvarende tall for 2012 var 30 anatte og fire årverk. Adminitrerende direktør har en førtidpenjonavtale om gir vedkommende mulighet til fratredele ved fylte 62 år. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er anatt i elkapet ved fylte 62 år. Revijonhonoraret er inkluiv mva. Kotnader til rekruttering er inkludert under «andre peronalkotnader» med kr i 2013 mot kr i Note 3 Varige driftmidler Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 IKT/Inventar/Bil Bil IKT/Inventar/Bil Bil Ankaffelekot Tilgang Avgang Ankaffelekot Akkumulerte avkrivninger Avkrivning avgang Året avkrivning Akkumulerte avkrivninger Bokført verdi Økonomik levetid 3-5 år 5 år 3-5 år 5 år Note 4 Mellomværende med elkap i amme konern m.v. NARF eier datterelkapet NARF Ektra AS om foretår den kommerielle del av driften. Alle medarbeidere er anatte både i NARF og NARF Ektra AS og elkapene har olidarik arbeidgiveranvar. Lønnkotnadene fordele etter timeregitrering. De andre kotnadene fordele på faktureringtidpunktet. Kortiktig lån til datterelkap er renteberegnet med 3 % iht. avtale mellom elkapene. Kortiktige fordringer Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 Andre fordringer Finaninntekter Renteinntekter lån

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2009 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Dette er NARF NARF er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Vår oppgaver er å bygge kompetanse, videreutvikle bransjen,

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13:

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13: Innhold: Bjørnholt kole. Sidene 2 9: Dette er faktik en kole! Perbråten videregående kole. Sidene 10 13: Ettertad videregående kole. Sidene 14 16: Bøler flerbrukhall. Sidene 17 19: Tortad kole. Sidene

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalveien 73 P.bok 5023 Majortuen 0301 Olo NR. 6 JUNI 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offhore Tranport og lagring Reur/Miljø Fylkerapporter Indutri www.byggenytt.no Perforerte plater

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen Munn og mæle NR. 4/2010 13. ÅRGANG Tidkrift for medlemmer av Munn- og halkreftforeningen REDAKTØREN HAR ORDET En travel høt ISSN 1891-9529 Munn og mæle utgi av Munnog halkreftforeningen Anvarlig redaktør:

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Velkommen til Flytogets årsrapport for 2014, og en behagelig reise gjennom tall

Detaljer