Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere

2 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere og virkomheter om innehar konejon for å yte regnkapførertjeneter. Foreningen kal være branjen tyngdepunkt og fremme medlemmene intereer. Vi kal timulere til nettverkbygging og erfaringdeling. NARF kal være en faglig tøtte for ine medlemmer og gi de en trygg ramme for dere yrkeutøvele. Vi kal være tilgjengelig og lytte til medlemmene vurderinger og råd. Vi kal ammen med branjen poijonere regnkapprofejonen overfor offentlig og privat næringliv, tudenter og andre viktige målgrupper. Vår ambijon er å ynliggjøre den kompetane, leveraneverdi og de muligheter om branjen repreenterer. Styret i NARF (ett fra ventre): Geir Høydalvik, Reknekap Høydalvik AS, Ørta (tyremedlem), Gry Arvne, AB Regnkap AS, Vøyenenga (tyret netleder) Johan-Thoma Hegdahl, Azzit AS, Svolvær (tyret leder), Ole Johan Bueklev, Netledger Proøk AS, Søgne (tyremedlem), Ellen Aamodt, Akonto Økonomi AS, Hønefo (tyremedlem), Per Haelgård, Vima Service Norge AS, Fredriktad (tyremedlem), Berit Rongjord, Tet Telemark AS, Rjukan (tyremedlem).

3 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide 3 Innhold KLIKK på idetallet for å gå til valgt ide NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a 4 Årberetning konern 2013 a 12 a 13 Balane mor/konern a 15 Kontanttrømopptilling a 16 Noter til regnkapet a 23 Revijonberetning Reultatregnkap morelkap/konern NARF Ektra AS a 26 Årberetning 2013 a 29 Reultatregnkap a 30 Balane a 31 Kontanttrømopptilling a 32 Noter til regnkapet a 37 Revijonberetning Organiajon, utvalg og komiteer a 39 Organiajonkart a 40 Anatte i NARF a 41 a 42 Styreoppnevnte utvalg Generalforamlingoppnevnte organer

4 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 4 Innledning Regjeringen forenklingarbeid har gitt reultat i den fortand at rammebetingelene for de minte virkomhetene er blitt bedre. Forenkling i akjelovgivningen og innføring av frivillig revijon for de minte akjeelkapene har ammen med gode økonomike tider reultert i at vi har fått en tor økning i antall nye akjeelkap i Dette gir gode markedutikter for regnkapbranjen. Omtillingen i regnkapbranjen fortetter. Den teknologike utviklingen, men ogå endring i kundebehov er de tørte driverne. Omtillingen reulterer i konolidering i branjen, omorganiering og effektiviering av regnkapprodukjonen, økt foku på kundene og dere behov, peialiering og økt kvalitet og kompetane i alle ledd. Styret er tilfred med at mange av aktørene i branjen tar del i omtillingen, og kontaterer at ometningen og lønnomheten i branjen øker. Medlemvekten fortetter, kurvirkomheten vier de bete reultater noeninne og konernet oppnådde for førte gang i hitorien at driftinntektene paerte 100 millioner. Trykket på myndighet- og mediearbeidet er tort, og det er gjennomført en rekke underøkeler i 2013 om har gitt foreningen vært nyttig informajon til bruk i forbedringarbeidet. Det er tort arbeidtempo og høy trivel i adminitrajonen. Formål NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening) er lokaliert i Olo og har om formål å fremme de autorierte regnkapførere faglige, økonomike og oiale intereer gjennom myndighet-, kvalitet-, kompetane- og relajonarbeid. Datterelkapet NARF Ektra AS itt formål er på kommeriell bai å tilby tjeneter og produkter til regnkapbranjen og til økonomimedarbeidere baert på foreningen kompetane og nettverk. Selkapet kal bitå foreningen med å oppfylle itt formål hva angår tjeneteprodukjonen og har ammen med NARF påtatt eg et olidarik arbeidgiveranvar overfor alle anatte. Det er etablert en amarbeidavtale hvor NARF Ektra AS påtar eg anvaret for å utføre de oppgaver om inngår i erviceavgiften, og det er i tillegg etablert en amarbeidavtale mellom elkapene vedrørende den øvrige virkomheten. Organiajon NARF eier 100 % av akjene i NARF Ektra AS. Foreningen har medlemfoku om in hovedoppgave og retter in virkomhet mot fagarbeidet, kvalitetkontroll, myndighetkontakt og øvrig relajonarbeid. Serviceprodukjonen (informajon, fagupport, kurvirkomheten, avtaleverket, kvalitetikringytemet mv.) er organiert i NARF Ektra AS. Adminitrajonen er organiert i fire team med en adminitrativ tøttefunkjon og omfatter 30 årverk. Regnkapfunkjoner er outourcet. Regnkapførerbranjen Den teknologike utviklingen påvirker regnkapbranjen terkt, ærlig er det produkjonen om effektiviere. Stadig flere regnkapbyråer tilbyr kundene nettbaerte regnkapløninger noe om bidrar til økt amhandling med kundene. Styret er poitivt på den effektiviering om automatieringen bidrar til fordi det frigir tid til mer verdikapende arbeid for kundene der målet er å øke lønnomheten for flet mulige kunder. Det er ført og fremt behovet for hjelp på lønnområdet, controllerfunkjonen, økonomityring og rapportering om er tørt. En medlemunderøkele avdekker en tydelig forventet økning i etterpørel på die områdene. Ved utgangen av 2013 hadde ca akjeelkaper, nærmere 38 % av alle akjeelkapene, valgt bort revijon. Dette har reultert i at noen revijonelkaper har etablert eg om tilbydere av regnkaptjeneter. I tillegg har flere banker gått inn på eieriden ho ekiterende aktører, amtidig om vi regitrerer at flere av de ekiterende aktørene danner allianer for å tå terkere rutet i markedet. Under de mange medlemmøtene om ble arrangert i 2013 kom det tydelig fram at medlemmene ruter eg for å takle de omtillingene om det er bred enighet om kommer. I følge Finantilynet regiter var det autorierte regnkapførere ved utgangen av 2013, en økning på 480 fra året før. Det er med andre ord fortatt god tiltrømning til branjen. NARF bitår regnkapbranjen i arbeidet med rekruttering og gjennomfører en rekke aktiviteter gjennom året for å ynliggjøre yrkeprofejonen og karrieremulighetene i regnkapbranjen. NARF tilbyr grati tudentmedlemkap til tudenter innen regnkap og økonomi på bachelor- eller maternivå, og antall tudentmedlemmer var 290 ved lutten av året. Styret vektlegger underøkele- og analyearbeid om viktig for å kaffe informajon om branjen tatu og utvikling. Den årlige lønnunderøkelen fikk ogå i 2013 meget god opplutning med en varproent på 46 %. Bai årlønn for autorierte regnkapførere i 2013 målt ved gjennomnitt var kr og vite en lønnvekt på 3,7 %.

5 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 5 Får å kartlegge den økonomike utviklingen i branjen ble det i oktober 2013 gjennomført en analye av innrapporterte regnkapdata for regnkapåret Data ble hentet fra Brønnøyundregitrene. Total ometning i 2012 var nærmere 12 milliarder kroner, en ometningøkning på 7,2 proent ammenlignet med Prier på regnkap- og bokføringtjeneter teg i nitt med 4,8 proent gjennom 2012 (kilde: SSB). Styret er det om gledelig at vi er tegn til bedre lønnomhet i branjen, og håper denne utviklingen fortetter. Medlemutviklingen Antallet peronmedlemmer har teget jevnt gjennom hele året. Per 31. deember 2013 hadde NARF totalt peronmedlemmer hvorav er autorierte regnkapførere. Rekruttering av nye medlemmer er en viktig oppgave for NARF. Et høyt medlemantall gir foreningen mulighet til å repreentere regnkapbranjen med tyngde ovenfor myndigheter, media og belutningtakere. Den økende medlemdekningen innebærer ogå at tadig flere autorierte blir omfattet av NARF kvalitetkontroll. Dette har tor betydning for å ikre god kvalitet i regnkapførertjenetene og for å profejonaliere og utvikle branjen. Dette gir trygghet for næringliv og myndigheter, og bidrar til et godt omdømme for branjen. Utvikling i antall peronmedlemmer i NARF (med autoriajon om regnkapfører) : Kilde: NARF medlemtatitikk. Nettverk og møteplaer ERFA-nettverket NARF har i 2013 jobbet med å videreutvikle og forbedre kommunikajonverktøyet «ERFA portalen» om ble lanert våren Det er blant annet laget en preentajonløning om gir ERFA gruppene muligheten til å preentere gruppen in og invitere til flere medlemmer på våre nettider. Den årlige ERFA-lederkonferanen om blir arrangert for lederne av ERFA gruppene ble gjennomført i tilknytning til NARF årmøte. I tillegg har NARF adminitrajon deltatt på møter i ulike Erfa-grupper. NARF tartet høten 2013 opp med en ny ating mot gruppene og inviterte på lutten av året ERFA gruppene til amarbeid om bedriftutvikling. Henikten er at gruppene kal kunne nyttiggjøre eg av den omfattende forkningen NARF har initiert. Flere artikler om forkning og utviklingarbeidet om NARF har fått gjennomført, har ogå blitt publiert for alle gruppemedlemmene i ERFA portalen. I tillegg til amarbeid om bedriftutvikling kal NARF i 2014 jobbe videre med ERFA atingen og blant annet øke å kape ynergi mellom rekrutteringarbeidet til branjen og ERFA gruppene. Storbyråforum Konolideringen av branjen fortetter, og NARF merker dette ved at antall torbyråer øker. NARF etablerte et forum for de tore aktørene i 2006 der henikten var å etablere en kollegial møtepla for erfaringutvekling amt dikujon og bidrag til foreningen videre utvikling. Det har vært avholdt 2-3 møter i året. I 2013 var temaet på maimøtet den teknologike utviklingen og konekvener for regnkapbranjen og regnkapfører hverdag. I november drøftet deltakerne identitet og gjennomlagkraft. Forum kvalitetanvarlige Forumet er et tilbud til de tørte virkomhetene/kjedene om har utpekt egen kvalitetanvarlig internt. Per i dag er yv virkomheter repreentert. Forumet møte 1-2 ganger i året. Henikten med forumet er å bidra til å forme rollen om kvalitetanvarlig i tillegg til informajon- og erfaringutvekling både knyttet til konkrete fagtemaer og generelt. Årmøtet Årmøtet har befetet eg om medlemarenaen for forening- og branjeaker. I 2013 var Thon Hotel Arena på Lilletrøm møtetedet, og programmet fokuerte på innovajon og endring. En rekke interne og ekterne aktører

6 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 6 deltok, og det var fokuert på ulike temaer og vekling med filminnlag. Henikten var å gi våre medlemmer inpirajon og kunnkap til å gjøre gode trategike avveininger og valg ammen med kollegaer i ettertid og benytte materialet om kunnkapgrunnlag for og inpirajon til analyer, drøftinger og valg. I alt deltok 383 deltakere på årmøtet. Medlemmøter 2013 Vi beøkte i alt 19 byer i landet og møtte 775 medlemmer i løpet av våren. Henikten med die medlemmøtene var i tillegg til å videreføre tradijonen med å reie ut til medlemmene annet hvert år, - å nakke med medlemmene om den branjeomtillingen vi er inne i amt informere om rådgivningplattformen Pintell. Internajonal kontakt NARF deltar i det nordike nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) ammen med den venke og den finke regnkapførerorganiajonen. Erfaringutvekling generelt og ærlig om branjetandardutviklingen, frivillig revijon og trategi har vært de viktigte akene på dagorden. I 2012 og 2013 ble det avholdt en felle konferane for de tre nordike tyrene, et vellykket arrangement om vil bli videreført i I tillegg til det nordike amarbeidet har NARF itt internajonale koplingpunkt gjennom medlemkap i EFAA (European Federation of Accountant and Auditor for SME). I 2013 er medlemutbyttet evaluert, og det ble konkludert med at NARF kal avlutte itt medlemkap i 2014, en følge av reurmangel internt ho o amt at medlemutbyttet ikke tår i forhold til kontingenten. FoU Henikten med FoU-arbeidet er å øke kunnkaptilfanget når det gjelder fremtidige kompetane-, drift- og tjeneteutfordringer i branjen, og påvirke najonale utdanning- og opplæringprogram for branjen. NARF har amarbeidet nært med flere forkningmiljøer iden Høten 2009 beluttet tyret å ette FoU fat på dagorden fremover. Samtidig ble det vedtatt et årlig budjett for FoU-tiltak. Styret begrunnele for FoU-atingen var blant annet fundert i NARF mål om å være den viktigte leverandøren av kunnkap og kompetaneprodukter til regnkapbranjen. Det var i den anledning behov for et tørre, kontinuerlig informajon- og kunnkaptilfang fra marked, regnkapfører potenielle kunder, de om driver regnkapbyrå/dere kunder og leverandører, om NARF ikke uten videre får tilgang til. På die feltene er det viktig at NARF ater kontinuerlig på informajoninnhenting og kunnkaputvikling. Denne atingen kulle deuten gjøre det mulig for NARF å inngå allianer med forkning- og utdanningektoren. Henikten var å timulere til et tørre branjefoku blant annet gjennom å kjøpe ekterne tjeneter om kunne upplere den informajoninnhentingen og kunnkaputviklingen om ble planlagt. Styret beluttet et forkningprojekt i 2012 med tittelen SMB-kunder behov for tjeneteyting og dere forventninger til ektern regnkapfører og tjeneteyter. Projektet ble avluttet og reultatene publiert høten I 2012 inngikk NARF et amarbeid med NHH itt FOCUSprogram (Future Oriented Corporate Solution). Henikten var å få terkere tilgang til en bredere kompetaneflate av forkere, amarbeide tett med forkerne om branjerelevante problemtillinger, og bli del av et pennende næringlivnettverk for å kunne høte erfaringer fra og lære mer direkte fra andre virkomheter om ater på FoU på belektede områder. Samarbeidavtalen ble inngått for 2 år, og fornyet høten 2013 for ytterligere to år. Samtidig med inngåelen av avtalen ble NARF FoU-rådgivninggruppe avviklet. Projektene kal ha en flerfaglig tilnærming: trategi, finan, økonomik tyring, regnkap, HRM, ledele og organiajon. I alt er det laget 16 artikler fra de underøkelene om er publiert for NARF medlemmer i 2012/2013. I tillegg ble det laget en artikkelamling høten 2013 med toff fra alle die underøkelene. Den utgi på nyåret Henikten er å amle all denne nyttige og aktuelle kunnkapen i en perm for å gjøre det lettere tilgjengelig for de om ønker å hente inpirajon til eget utviklingarbeid. Profilering Medlemmene har tilbakemeldt at en av våre viktigte oppgaver er å ynliggjøre branjen og bidra til at den fremtår med et godt omdømme i ine omgiveler. Det er derfor etter tyret mening avgjørende å forvalte NARF merkenavnet lik at det tøtter opp om de forhold om bygger et godt omdømme for våre medlemmer og branjen. Site medlemunderøkele vite at NARF navnet aoiere med kompetane og kvalitet, og at det er viktig for medlemmene å ha en tilknytning til et branjemerke ut mot kunder og marked. Foreningen profileringarbeid handler ogå om å ynliggjøre medlemmene og dere tjenetetilbud til næringlivet, og NARF jobber aktivt for at de kal fremtå om foretrukne amarbeidpartnere innen itt kompetaneområde.

7 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 7 NARF web-baerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er en viktig funkjon for å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet veiledning og hjelp til å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap blant våre medlemmer. Denne tjeneten knytte opp mot annonekampanjer og andre profileringtiltak. NARF viktigte informajon- og markedføringkanal er foreningen internettider, om er foreningen totale arena for kommunikajon med medlemmer og andre målgrupper. I tillegg er det for 2013 blitt gjennomført en rekke annoneog DM kampanjer for kur, produkter og andre tjenetetilbud fra foreningen. At NARF er ynlig i media bidrar etter tyret mening til å bygge opp under regnkapførerne aneele og anerkjennele. NARF har hatt god medieprofilering i 2013 gjennom 169 medieinnlag (115 i 2012). Fag og næringpolitikk NARF har om mål å være regnkapbranjen viktigte talerør. Dette operajonalierer eg i høringarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere og amarbeidpartnere. I tillegg til regnkapførerne egen rammelovgivning er vårt hovedfoku rettet mot vilkårene for må og mellomtore virkomheter i in alminnelighet innenfor regnkap-, katt-, avgiftområdet amt de regler om gjelder for å drive virkomhet om ådan. NARF er politik nøytral, og konentrerer in innat mot rammebetingeler og kvalitet i regelverkutviklingen, ett fra et faglig og praktik tåted. I den forbindele tår da ogå forenklingperpektivet høyt, hvor vi har etablert o om en betydningfull aktør om både blir forepurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom nærheten til regnkapførerne og dere kunder får vi en unik innikt i de utfordringer og problemtillinger næringlivet tår overfor, noe om ogå gjør o godt rutet til både å identifiere områder med forenklingpoteniale og forelå konkrete løninger. Det ite er en viktig måletning for vårt påvirkningarbeid; å være løningorientert. Viktige fagaker i 2013 Autoriajonordningen for regnkapførere / Finantilynet Den gode dialogen og amarbeidet med Finantilynet har fortatt i Som tidligere har vi hatt løpende kontakt om praktike forhold og fortolkningpørmål mv. i tillegg til de to fate kontaktmøtene per år der det utvekle informajon om hverandre virkomhet og erfaringer knyttet til kontrollvirkomheten mv. Lovutvalg Et viktig dikujontema på kontaktmøtene har vært Finantilynet innpill i brev til Finandepartementet om å e på regnkapførerlovgivningen ammen med den kommende evalueringen av reviorloven i et felle lovutvalg. Reviorlovevalueringen er foranlediget av EU-krav. Til grunn for itt innpill vier Finantilynet til at revijonpliktfritaket har gitt et mindre klart kille mellom tjeneter om tilby av revior og tjeneter om tilby av regnkapførere, og at det i eg elv kan tili en mer amordnet lovgivning. Ogå likheten i kravene til godkjennele, etterutdanning og ankjonytemet er brakt opp om elementer om trekker i retning av en amlet regulering for begge yrkegrupper. Alt tatt i betraktning har tyret tilt eg poitiv til et felle utvalg fordi det ane viktig å være til tede der det ta tilling til pørmål om kan påvirke branjen. Utvalget var fortatt ikke etablert ved utløpet av NARF er imidlertid kjent med at Finandepartementet arbeider med aken. Det vente at mandat og oppnevning vil kunne kje i førte halvdel av Utdanningkravet for autoriajon I mar 2013 endte Finantilynet ut høringforlag om endring av utdanningkravet for autoriajon lik at det tilpae ny plan for bachelor i økonomi og adminitrajon profilering regnkapfører. NARF deltok i 2012 i arbeidet med å utvikle planen, gjort i regi av Najonalt råd for økonomikadminitrativ utdanning (NRØA). Endringen ble forelått uten overgangregler. I itt høringvar tøttet NARF endringen, men mente det var tungtveiende grunner for innføring av en begrenet overgangperiode. Endringen er enere vedtatt. Som kompenajon for mangelen på overgangregel, er ikrafttredelen utatt til 1. juli Frivillig revijon for må elkaper, evaluering av konekvener I mai 2013 ble det kjent at Finandepartementet oppdrag med å evaluere effekten av de nye revijonpliktreglene gikk til BI v/ profeor John Chritian Langli. Evalueringarbeidet kal bl.a. e på effekter på regnkapkvalitet, konekvener for amfunnet generelt og regnkap- og revijonbranjene

8 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 8 peielt, kjennetegn ved de elkap om har valgt bort revijon mv. Sluttrapport kal foreligge innen utgangen av Per var det neten akjeelkaper om hadde fravalgt revijon. Det utgjør ca. 80 pt av de elkaper om oppfyller vilkårene for fravalg. Grønt løp i måbedriftegmentet Etter idé fra tilvarende arbeid i Nederland og Sverige har NARF brakt innpill til Skatteetaten om å vurdere innføring av et amarbeidkonept mot SMB-egmentet for antatt riikolave virkomheter, dv. om har ektern autoriert regnkapfører. NARF har i denne forbindele fremhevet foreningen kvalitetkontrollordning. Slikt arbeid er nå igangatt, under arbeidtittelen Grønt løp i måbedriftegmentet. NARF har vært i opptartmøte med Skattedirektoratet, der mulige utvalgkriterier og fordeler i ordningen ble dikutert. Skattedirektoratet arbeider videre med mandat for arbeidet, men NARF vil bidra med innpill til motiveringlite over mulige fordeler om kan legge inn i ordningen og om kan bidra til bedre rapportering. Styret har tore forhåpninger til projektet. Samarbeidet og kontakten med Skattedirektoratet vil løpe videre i A-ordningen / EDAG NARF har fulgt projektet EDAG tett, blant annet ved å delta i projektet fagråd og flere politike proeer. Foreningen bito i tillegg PwC med å kvalitetikre og ditribuere en pørreunderøkele betilt av Næringdepartementet om økonomike effekter av projektet. Styret har fortatt tro på at projektet kan lede til forenklinger for arbeidgivere, men er ikke tilfred med de forenklinger de involverte etater foreløpig har lagt inn i ordningen. Projektet hovedformål er å oppnå reelle forenklinger, og NARF ønker å medvirke til at dette formålet oppfylle. I 2013 har foreningen gjennomført noen innledende informajontiltak om ordningen, noe om blir veldig entralt i Altinn Altinn er kontaktleddet mellom medlemmene og offentlige myndigheter, og tyret aner det om vært viktig å følge utviklingen løpende. En entral oppgave er å videreformidle til Altinn feilmeldinger, tip og ønker om innkommer fra medlemmene. En annen viktig involvering kjer gjennom Altinn brukerråd, der NARF er repreentert og hvor ærlig prioriteringer er til dikujon. En tredje aktivitet er å informere medlemmene om utfordringer, endringer og annet om gjelder Altinn. I 2013 var Altinn mer tabil enn på flere år. RANK / ELSE Skattedirektoratet arbeider med et projekt kalt RANK (redukjon av næringlivet kotnader) og et underprojekt kalt ELSE (enklere elvangivele for næringdrivende), om har til formål å forenkle elvangivelen for næringdrivende. NARF har ingen formell rolle i dette, men bidrar med ynpunkter i møter om projektet har med brukerrepreentanter. eskattekort Fra og med 2014 er de gamle kattekortene om arbeidtakere og andre får tilendt i poten hitorie. I tedet later arbeidgivere ned elektronike kattekort til ine lønnytemer. Vår branje tår for kjøring av lønn for vært mange arbeidgivere, og NARF har bidratt med innpill i projekt- og pilotperioden. Innføringen er per utgangen av januar 2014 ut til å ha medført relativt få teknike utfordringer. SARI Brønnøyundregitrene leder et tverretatlig projekt kalt SARI, om handler om amordning av regnkapinformajon. NARF deltar i en referanegruppe, og har blant annet forelått at projektet bidrar til at deler av EU mikroregnkapdirektiv implementere i Norge. NARF IT-Forum NARF IT-forum er en nøytral arena for ytemleverandørene for erfaringutvekling, dikujon og utvikling av nye tandardierte funkjoner. Det er i 2013 ikke avholdt møter i NARF IT-forum, men en arbeidgruppe fra forumet har jobbet med peifikajoner til Standard Dataformat i amarbeid med Skattedirektoratet. Det er planlagt mint to møter i Reduert oppbevaringtid Etter å ha jobbet for aken i en årrekke kom endelig belutningen om at oppbevaringtiden for primærdokumentajon i bokføringloven reduere fra ti til fem år. Redukjonen ble formelt vedtatt av Stortinget i deember. Det vi likevel ikke var like fornøyd med var den amtidige forkrifthjemmelen til å kunne pålegge forlenget oppbevaringtid på utvalgt materiale, fordi det fort kan gi rom for en uthuling av forenklingen. Synet ble fremmet i høringer med finan- og næringkomiteen uten å bli tatt til følge. I ettertid har det vit eg at kepien var berettiget, ved at det på nyåret 2014 ble klart at redukjonen ikke blir en realitet før tidligt i juli 2014, og etter at Skattedirektoratet har avlagt en ny vurdering om hvilket materiale om kal pålegge lenger oppbevaringtid. Etter tyret yn ligner dette på en reell omkamp, der kontrollmyndigheten nok en gang får gå opp in mottand mot redukjonen. Saken, om vi trodde endelig var kommet til ende, vil med andre ord kreve fortatt arbeidinnat inn i 2014.

9 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 9 Forenklingprojekt bokføringloven I 2013 ble det etablert et projekt i regi av Nork Regnkap- Stiftele (NRS) om kal vurdere forenklingmuligheter i bokføringregelverket. Mandatet inkluderer ogå underliggende regelverk om har betydning for bokføringen. Projektet er tøttet av NARF, både ved at vi inngår om en av tifterne bak NRS og gjennom deltakele i projektgruppen. Skattelovutvalget NARF fikk i 2013 oppnevnt en repreentant i kattelov-/scheelutvalget rådgivende forum. Forumet hadde ett møte i Tilleggavgift, kriterier for ileggele NARF erfarer at Skatteetaten ikke benytter pennet i de nye retninglinjene for ileggele av tilleggavgift. Terkelen for å kontatere uaktomhet oppleve vært lav, tilnærmet et objektivt anvar. Det er NARF erfaring at tilnærmet alle aker hvor det kontatere uaktomhet ilegge 20 % tilleggavgift, og at det ikke foreta vurdering av forholdet uaktomhetgrad og traffutmåling ved impel uaktomhet. Dette innebærer at amme traffenivå benytte for de met unnkyldelige forhold til forhold om grener mot grov uaktomhet. Styret mener lik praki leder til vilkårlig bruk av traff, og har fulgt opp på aken på to fronter. Den ene veien på overordnet nivå i møter og brev til lovgivende og utøvende myndigheter, den andre gjennom rådgivende bitand i konkrete enkeltaker. Formålet med itnevnte er å påvirke fremtidig praki. Merverdiavgiftrepreentajon I forbindele med nye regler og praki i forhold til mvarepreentajon, har NARF avdekket at anvarbegrenning kan være et potenielt problemområde for repreentanter. Ny mal for bilag til oppdragavtale er utarbeidet med dette for øye. NARF har rettet brev til Finandepartementet vedrørende anvarbegrenning, og ogå tatt opp problemtillingen i møte med embetverket i Finandepartementet, om nå har overendt aken til Skattedirektoratet for bevarele. Utleie av næringeiendom og ordningen med frivillig mva-regitrering Ordningen med frivillig regitrering for utleie av bygg/ anlegg har vit eg om en poteniell fallgruve, og NARF har ved flere anledninger tatt opp behovet for endringer. Det var derfor gledelig at Brønnøyundregitrene i 2013 endelig gjorde tilpaninger i tråd med NARF forlag om å la regitreringgrunn fremkomme ved opplag i regiteret. I tillegg har myndighetene fulgt opp det arbeidet om ble påtartet i 2012 om å e på reglene for frivillig regitrering på nytt. NARF ga i førte omgang innpill i forbindele med Skattedirektoratet utredningarbeid, og enere under høring i NARF mener primært at en tilpaning mot tørt mulig grad av generell merverdiavgiftplikt for utleie av næringeiendom er å foretrekke, noe om ogå vil gi gevinter i forhold til juteringproblematikken. Enn å lenge er det likevel NARF oppfatning at de forelåtte endringene i høringen bøter på de tørte utfordringene rundt frivillig regitrering, og tilte eg derfor i hovedak bak forlaget. Formuekatt på arbeidende kapital NARF tøtter opp om arbeidet med å avkaffe formuekatt på arbeidende kapital, ammen med bl.a. NHO, Virke, Bedriftforbundet og Bondelaget. Arbeidet er organiert i en koordineringgruppe og en kattegruppe der NARF deltar i kattegruppen. Det kan yne om at det itter langt inne for ittende regjering å fjerne formuekatten kun på arbeidende kapital. Formuekatteallianen fortetter imidlertid itt arbeid for å ynliggjøre hvordan formuekatten rammer norke virkomheter, dere arbeidplaer, amt evnen til å reinvetere og videreutvikle virkomhetene. Retthjelpvirkomhet, Advokatlovutvalget I januar ble det oppnevnt et lovutvalg med mandat å gjennomgå og revidere dagen regelverk for advokater og andre om yter retthjelp. Det er en kjengjerning at autorierte regnkapførere yter en ikke ubetydelig retthjelpvirkomhet overfor må og mellomtore bedrifter, innenfor de grener om domtolloven åpner for. Når reglene for retthjelpvirkomhet nå kal vurdere på nytt, har NARF ett det om viktig å få belye overfor lovutvalget den kompetanen om medlemmene beitter, de enere år branjeutvikling, innenfor hvilke rettområder det yte retthjelpvirkomhet og utfordringer fremover. Dette kjedde i møte 13. mai, der NARF og reviorforeningen tilte ammen på vegne av ine branjer. NARF har enere trådt inn i referanegruppen til Advokatlovutvalget, og vil følge aken videre derfra. Målet med arbeidet er å bidra til at den rådgivning om våre medlemmer yter innenfor økonomiområdet og tilgrenende rettområder, blir henyntatt og ivaretatt på en god måte i lovutredningen. Branjetandardarbeidet Branjetandardene for god regnkapføringkikk (GRFS) utvikle av branjetandardutvalget (NARF, Økonomiforbundet og DnR) og omfatter følgende områder: GRFS 0 Allment om regnkapføringoppdrag GRFS 1 Bokføring og åroppgjør GRFS 2 Lønn GRFS 3 Fakturering

10 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 10 Revijonen av tandardene har pågått i 2012 og I tillegg til å tilpae tandardene til nye bokføringregler, har arbeidet hatt foku på klargjøringer, forenklinger og muligheten for økt riikobaert orientering. Revijonen har ogå hatt om mål å oppgradere tandardene i forhold til teknologik utvikling og nye arbeidformer i branjen (arbeiddeling kunde/regnkapfører). Arbeidet var i luttfaen ved utgangen av Ferdig høringutkat vil foreligge i januar Uttalele fra regnkapfører I januar ble regnkapføreruttalelen fatatt av branjetandardutvalget, om en anbefaling til bruk fra og med årregnkapet Regnkapføreruttalelen er en tandardiert uttalele der regnkapfører bekrefter det arbeidet om er gjort i forbindele med utarbeidelen av årregnkapet; at tandarden for god regnkapføringkikk er fulgt. Uttalelen er frivillig å avgi. Formålet med regnkapføreruttalelen er å bevitgjøre om de krav om regnkapfører er underlagt og ynliggjøre hva om ligger til grunn for kvaliteten i regnkapene. Det har vært begrenet bruk av uttalelen i NARF har om iktemål å øke kunnkapen om uttalelen, både blant regnkapførerne elv og dere kunder/regnkapbrukerne, for derigjennom ogå å vinne økt brukanvendele. I 2013 har formidlingen for en tor del kjedd gjennom kur. Nye informajontiltak vil bli utført i Kvalitetkontrollen Styret mener god kvalitet på utført arbeid er et fundament for å oppnå tillit i markedet. Det jobbe målrettet med å oppnå økt kvalitet, og kvalitetkontrollvirkomheten er gjennomført med utgangpunkt i gjeldende retninglinjer for amarbeid med Finantilynet og i henhold til den virkomhetplan om årlig ende til Finantilynet. Reultatene fra kvalitetkontrollen 2013 vier at 82,3 % av de kontrollerte byråene paerte den ordinære kontrollen med reultatet godkjent. Antallet peroner om paerte med reultatet godkjent er nærmere 87 % av de kontrollerte. Det ble for kontrollåret 2013 gjennomført i alt 358 tedlige kvalitetkontroller (mot 334 i 2012). Av die var 31 oppfølgingkontroller. Det er under de tedlige kontrollene kontrollert 904 peroner i 2013 mot 800 i I tillegg er det utført 71 kontorbaerte kontroller av må virkomheter. Die kontrollene gjennomføre ved at kontrollobjektet varer på enkelte pørmål og ender inn nærmere angitte rutiner for vurdering. Antall kontrollører har vært 34. Mange etter tor pri på å få gjennomført kontroll. Det tilbakemelde at kontrollene er vært nyttige, og at kontrollørene kommer med mange og kontruktive råd undervei. En del av de om får ny kontroll (17,7 %) er nye regnkapbyråer om ikke har hatt kontroll tidligere eller byråer om har vært igjennom en omtrukturering. Fellenevneren yne å være at det tar lengre tid enn antatt å få alle rutiner og alt avtaleverk på pla. NARF vil gå nærmere inn i de enkelte kontroller for å kaffe mer peifikk informajon om hvor det kan ette inn tiltak for ytterligere å øke andelen om betår. Følgende reultater fremkommer for høten kontroller og er overendt Finantilynet: Ordinære kontroller Av de 10 oppfølgingkontrollene om ikke ble godkjent, er fem overendt til Diiplinærutvalget for vurdering av fortatt medlemkap i foreningen. Redegjørele om fortatt drift Oppfølgingkontroller Peroner % Byrå % Peroner % Byrå % Godkjente kontroller , , , ,7 Oppfølgingkontroller (ikke godkjente kontroller) , , , ,3 Sum Forutetning om fortatt drift er til tede, og regnkapet er derfor avluttet under denne forutetning. Redegjørele for årregnkapet og konernregnkapet Styret er at en vellykket kuratning har gitt reultater. Foreningen totale økonomi er meget godt, og det er bygget oliditet over mange år om gjør konernet god rutet til å møte mulige utfordringer i årene om kommer. Styret betrakter rådgivningatningen om den met reurkrevende ogå i tiden om kommer, men mener amtidig at det er helt nødvendig for å få til et branjeløft hva angår nye tjeneter. Riikoen i denne atningen er etter tyret mening begrenet. Konernet oppnådde en amlet ometning i 2013 på kr om utgjør en økning på 8,3 % fra Årreultatet ble økt med kr til kr Den amlede egenkapitalen utgjorde kr tilvarende 73,6 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARF kontingent- og finaninntekter, kontrollavgifter amt royalty fra NARF Ektra AS finanierer kvalitetkontrollen, medlem-, fag- og myndighetarbeidet. Regnkapet for morelkapet NARF for 2013 ble avluttet med et overkudd på kr etter at royalty for 2013 fra datterelkapet er inntektført med kr Årreultatet forelå i in helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året.

11 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2013 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 11 Styret er tilfred med kontanttrømmene og den likvide ituajonen ved utgangen av året og mener dette gir god økonomik handlefrihet til å ivareta det planlagte utviklingarbeidet i konernet. Det er inngått avtale med ektern rådgiver vedrørende forvaltning av overkuddlikviditeten. Styret har en kapitalforvaltningtrategi med lav finaniell riiko. Avkatningen av den forvaltede porteføljen ble i ,2 %. Utvikling av nye kompetaneprodukter er alltid forbundet med riiko, men tyret har tor tro på at den atning om gjøre for å effektiviere kurproeen og tilby rådgivningprodukter er nødvendig. Styret mener øvrig riiko om marked- og kredittriiko er ubetydelig. Etter tyret oppfatning gir årregnkapet, konernregnkapet og årberetningen et rettviende bilde av utviklingen, reultatet og tillingen for virkomheten i regnkapåret. Miljø Adminitrajonen holder til i moderne og trivelige lokaler i Olo entrum, og det fyike arbeidmiljøet er meget godt. En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføre årlig for å beholde amt videreutvikle det gode arbeidmiljøet. Det er tegnet heleforikring, og det gi tøtte til økt fyik aktivitet blant de anatte. Det er ikke regitrert ulykker eller kader i forbindele med driften. Utviklingen i ykefraværet har vært meget poitiv gjennom 2013 og har vit en nedgang fra 3,8 % i 2012 til 2,6 % i 2013 og utgjorde timer. Sykefraværet er ikke arbeidrelatert, og det dreier eg om få peroner. Virkomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det om er normalt for virkomheten art. Liketilling Liketilling mellom kjønnene vektlegge i alle deler av organiajonen. Styret har et terkt foku på liketilling rent peronalpolitik, og vi mener å ha oppnådd gode reultater på området. Av tyret yv medlemmer er 3 kvinner. Selkapet adminitrerende direktør er kvinne, og ledergruppen betår av 4 menn og 2 kvinner. Det er 14 kvinner og 14 menn i adminitrajonen. Styret vil ogå i tiden om kommer vektlegge tiltak om fremmer liketilling. Fremtidutikter Regnkapbranjen er full av muligheter, og tyret mener markedpotenialet er tort. Vi er amtidig at bildet er litt mer ammenatt ved at regnkapbranjen er i omtilling, flere andre aktører piller en viktig rolle i regnkapbranjen, kundebehovene er i endring, og vi vet at flere lover om danner viktige premier for vårt yrke, kal evaluere i nær framtid. Mange medlemmer har gjennomført endringproeer, effektiviert produkjonen, omorganiert byrået og er godt rutet til å dekke nye kundebehov. Men noen medlemmer liter med å få tid til å gjennomføre endringene eller finne riktig form for itt byrå. Styret regitrerer ogå at trukturen i branjen endre ved at tadig flere inngår amarbeid og allianer. Dette bakteppet ovenfor danner grunnlag for den trategiproe NARF kal gjennomføre i Vi vil kartlegge nåituajonen ved å ytematiere et vært omfattende materiale om allerede foreligger (medlemtilfredhetunderøkele, kurevalueringer, branjeanalyer, omdømmekartleggingen, materoppgaver og en rekke forkning- og utviklingrapporter gjennomført de ite årene). I tillegg vil det bli gjennomført intervjuer, medlemunderøkele og kundeunderøkele. Strategi vil være tema på flere medlemarenaer i året om kommer. På denne måten ikrer vi realime og forankring. Vi kal utarbeide cenarier amt kartlegge kunde- og medlembehov. Alt dette kal danne grunnlag for den endelige trategien. Styret har beluttet å gjennomføre denne reurkrevende trategiproeen for å ikre at vi treffer de rette valg for fremtiden. Det er vært gledelig at å mange autorierte regnkapførere velger å bli medlem i foreningen, og tyret vil fortatt ha terkt foku på utvikling, forbedring og forandring om øker medlemtilfredheten. Olo, 20. mar 2014 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Johan Thoma Hegdahl Gry Arvne Ole Johan Bueklev Berit Rongjord Styret leder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Per Johan Haelgård Geir Høydalvik Ellen Aamodt Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

12 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold aa Balane aa aa 12 Reultatregnkap morelkap/konern KONSERN MORSELSKAP KLIKK PÅ SYMBOLET FOR Å GÅ TIL NOTE Driftinntekter og driftkotnader Salginntekter 15 a Sum driftinntekter Varekotnader Lønnkotnader m.m. Avkrivning på driftmidler a2 a Annen driftkotnad a2 10 a a Sum driftkotnader Driftreultat Finaninntekter og finankotnader Annen renteinntekt Annen finaninntekt Annen rentekotnad Annen finankotnad Reultat av finanpoter Reultat før kattekotnad Skattekotnad på ordinært reultat 16 a 14 a 14 a Ordinært reultat Åroverkudd (Årunderkudd) Overføringer Avatt til annen egenkapital a7 11 a Sum diponert

13 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold aa aa aa Reultatregnkap 13 Balane morelkap/konern KONSERN MORSELSKAP KLIKK PÅ SYMBOLET FOR Å GÅ TIL NOTE EIENDELER Anleggmidler Immaterielle eiendeler Utatt kattefordel 14 a Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftmidler Driftløøre, inventar o.a. uttyr Sum varige driftmidler a Finanielle anleggmidler Inveteringer i datterelkap Obligajoner/Pengemarked Norge Invetering i akjer og andeler Penjonmidler a8 a11 a9 a9 a Sum finanielle anleggmidler Sum anleggmidler Omløpmidler Lager av varer og annen beholdning 12 a 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer a4 a5 a Sum fordringer Bankinnkudd Bankinnkudd a Sum omløpmidler Sum eiendeler

14 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold aa aa aa Reultatregnkap 14 Balane morelkap/konern KONSERN MORSELSKAP KLIKK PÅ SYMBOLET FOR Å GÅ TIL NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Innkutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital a Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avetning for forplikteler Andre avetninger for forplikteler Penjonforpliktele 10 a a Sum avetning for forplikteler Kortiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar katt Skyldig offentlige avgifter 14 a 17 a Annen kortiktig gjeld a Sum kortiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Olo, 20. mar 2014 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Johan Thoma Hegdahl Gry Arvne Ole Johan Bueklev Berit Rongjord Styret leder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Per Johan Haelgård Geir Høydalvik Ellen Aamodt Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

15 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Kontanttrømopptilling Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 15 KONSERN MORSELSKAP Likvider tilført/brukt på virkomheten Tilført fra året virkomhet Perioden betalte katter Ordinære avkrivninger Forkjell kotnad og utbetaling penjoner Endring kundefordringer Endring varelager Endring leverandørgjeld Endring andre tidavgrenningpoter Netto likviditetendring fra virkomheten Likvider tilført/brukt på inveteringer Inveteringer i varige driftmidler Inveteringer i finanielle driftmidler Salg av finanielle driftmidler Netto likviditetendring fra inveteringer Likvider tilført/brukt på finaniering Netto endring likvider i året Likviditetbeholdning Beholdning Nettoendring likvider gjennom året Likviditetbeholdning pr Bundne likvider pr Speifikajon av tilført fra året virkomhet Årreultat (- underkudd) Skattekotnad, ikke betalbar Skattekotnad, betalbar Tilført fra året virkomhet

16 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Noter til regnkap Note 1 Regnkapprinipper Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 16 Årregnkapet er att opp i amvar med regnkaploven og god regnkapkikk. Selkapet er en ikke kattepliktig organiajon Konolideringprinipper/prinipper for utarbeidele av konernregnkapet Konernregnkapet omfatter morelkapet Norge Autorierte Regnkapførere Forening og datterelkapet NARF Ektra AS. Konernregnkapet vier amlet økonomik reultat og amlet finaniell tilling når morelkapet Norge Autorierte Regnkapførere Forening og det datterelkap preentere om en økonomik enhet. Datterelkapet er konolidert 100 % linje for linje i konernregnkapet. Konernregnkapet er utarbeidet etter enartede prinipper, der datterelkapet følger de amme regnkapprinipper om for morelkapet. Alle veentlige tranakjoner og mellomværende mellom elkapene i konernet er eliminert. I morelkapet er inveteringer i datterelkapet behandlet etter kotmetoden. Hovedregel for vurdering og klaifiering av eiendeler og gjeld Eiendeler betemt til varig eie eller bruk er klaifiert om anleggmidler. Andre eiendeler er klaifiert om omløpmidler. Ved klaifiering av kortiktig og langiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggmidler vurdere til ankaffelekot, men nedkrive til virkelig verdi når verdifallet ikke forvente å være forbigående. Anleggmidler med begrenet økonomik levetid avkrive planmeig. Langiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Omløpmidler vurdere til lavete av ankaffelekot og virkelig verdi. Kortiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Kortiktig gjeld oppkrive ikke til virkelig verdi om følge av renteendring. Varelageret er oppført til ankaffelekot etter fradrag for eventuell ukuran. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balanen til pålydende etter fradrag for avetning til forventet tap. Avetning til tap gjøre ved individuell vurdering av de enkelte utetående fordringer. Varige driftmidler balaneføre og avkrive over driftmidlet økonomike levetid. Vedlikehold av driftmidler kotnadføre løpende, men påkotninger eller forbedringer tillegge driftmidlet kotpri og avkrive over reterende økonomik levetid. Kontingenter, ervice- og kontrollavgifter fra medlemmene inntektføre lineært over medlemperioden. Inntektføring av varer og tjeneter kjer på leveringtidpunkt. Salginntekter Salginntekten i elkapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene om fakturere i begynnelen av året og inntektføre med 1/12-del pr måned. I tillegg mottar elkapet Royality fra datterelkapet om er NARF Ektra AS. I datterelkapet NARF Ektra AS inntektføre kurinntektene fortløpende på faktureringtidpunktet i takt med gjennomføringen av kurene. Serviceavgift og andre abonnementinntekter fakturere i begynnelen av året og inntektføre med 1/12-del pr måned. Salg av produkter inntektføre på leveranetidpunkt. Provijon og andre inntekter inntektføre etter hvert om de opptjene. Penjoner Selkapet har kollektive penjonordninger om oppfyller kravene i lov om obligatorik tjenetepenjon. Ordningen omfatter en gruppe om er knyttet til ytelebaert penjon og en gruppe om er knyttet til innkuddbaert penjonordning. Selkapet har ogå en egen førtidpenjonavtale for adminitrerende direktør. Det beregne og betale arbeidgiveravgift på betaling av premier til penjonordningene. Verdipapirer Inveteringer i verdipapirer er vurdert til lavete verdi av kotpri og markedverdi på balanetidpunktet. Skatt Skattekotnaden i reultatregnkapet relaterer eg i in helhet til katt i datterelkapet NARF Ektra AS. Norge Autorierte Regnkapførere Forening er ikke kattepliktig. Skattekotnaden i reultatregnkapet omfatter både perioden betalbare katt og endring i utatt katt. Utatt katt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forkjeller om ekiterer mellom regnkapmeige og kattemeige verdier, amt eventuelt ligningmeig underkudd til fremføring ved utgangen av regnkapåret. Skatteøkende og kattereduerende midlertidige forkjeller om revererer eller kan reverere i amme periode er utlignet. Oppføring av utatt kattefordel på netto kattereduerende forkjeller om ikke er utlignet og underkudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utatt katt og kattefordel om kan balaneføre er oppført netto i balanen. Kontanttrømopptilling Kontanttrømopptillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnkudd og andre kortiktige, likvide plaeringer om umiddelbart og med uveentlig kurriiko kan konvertere til kjente kontantbeløp og med forfalldato kortere enn tre måneder fra ankaffeledato. Forkning og Utvikling Kotnader til forkning og utvikling er utgiftført fortløpende i takt med projektet ferdigtillele. Kotnadene inngår om en del av andre driftkotnader.

17 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Noter til regnkap Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 17 Note 2 Lønnkotnader, antall anatte, godtgjøreler, lån til anatte Lønnkotnader Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 Lønninger Arbeidgiveravgift Peronkotnader Andre peronalkotnader Innleide vikarer ikke oppgavepliktige Honorar tillitvalgte Honorar til tyret Sum peronalkotnader Antall yelatte årverk i regnkapåret Godtgjøreler til: Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 Lønn adminitrerende direktør Penjon adminitrerende direktør Andre fordeler adminitrerende direktør Styret Revior Annen bitand fra revior Gjennomnittlig antall anatte i morelkapet har i 2013 vært 28. Andel lønn i NARF utgjør fem årverk. Tilvarende tall for 2012 var 30 anatte og fire årverk. Adminitrerende direktør har en førtidpenjonavtale om gir vedkommende mulighet til fratredele ved fylte 62 år. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er anatt i elkapet ved fylte 62 år. Revijonhonoraret er inkluiv mva. Kotnader til rekruttering er inkludert under «andre peronalkotnader» med kr i 2013 mot kr i Note 3 Varige driftmidler Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 IKT/Inventar/Bil Bil IKT/Inventar/Bil Bil Ankaffelekot Tilgang Avgang Ankaffelekot Akkumulerte avkrivninger Avkrivning avgang Året avkrivning Akkumulerte avkrivninger Bokført verdi Økonomik levetid 3-5 år 5 år 3-5 år 5 år Note 4 Mellomværende med elkap i amme konern m.v. NARF eier datterelkapet NARF Ektra AS om foretår den kommerielle del av driften. Alle medarbeidere er anatte både i NARF og NARF Ektra AS og elkapene har olidarik arbeidgiveranvar. Lønnkotnadene fordele etter timeregitrering. De andre kotnadene fordele på faktureringtidpunktet. Kortiktig lån til datterelkap er renteberegnet med 3 % iht. avtale mellom elkapene. Kortiktige fordringer Konern 2013 Morelkap 2013 Konern 2012 Morelkap 2012 Andre fordringer Finaninntekter Renteinntekter lån

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R N O TO D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommune i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS hovedprojekt Samlokaliering av Monica Interiør a og Numedal Blomter AS Side 1 av 7 Innhold 1.1 Mål og rammer... 3 2.1.1 Bakgrunn... 3 3.1.2 Projektmål... 3 4.1.3 Rammer... 3 5.2. Omfang... 3 6.2.1 Oppgaver

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. V E D T E K T E R F O R N O T O D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? - Vi gjør virkomheten elvgående innen Lean Lean Videregående Hvordan lykke med å utvikle en organiajonkultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? Henikten med kuret Henikten med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R NO T O D D E N VENSTRE 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP Peroner

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE 201006229-1 kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: 22 95 98 08 Rapporteringplikt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring TOPPR ALG AV FORIKRING: Fordi den ikke lenger er økonomik lønnom, har pareank1 luttet å til ntegninger av areidledighetforikring. Foto: pareank 1 pareank 1 topper alget die tilr fortatt areidledighetforikring

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhu Potbok 7700. 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefak 55 56 74 99 potmottak.hele.oialbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Barne Liketilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer