Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere

2 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for kvalitet i regnkaptjeneten og ikre at branjen følger etike retninglinjer. Foreningen kal poijonere branjen og timulere til økt bruk av regnkapførertjeneter i næringlivet. Gjennom aktivt medlemfoku kal NARF fremme branjen intereer ved talerørarbeid og myndighetpåvirkning, og være tiltede for ine medlemmer med faglig tøtte og gode medlemfordeler. Styret i NARF. Fra ventre Laila Hetland (tyremedlem), Ingvild Heiene Gaarder (tyremedlem), Ole Johan Bueklev (tyremedlem), Ale Hindene (tyret leder), Ann-Kritin Bull Aune (netleder), Morten Carlen (tyremedlem) og Per Haelgård (tyremedlem).

3 3 Innhold KLIKK på idetallet for å gå til valgt ide Norge Autorierte Regnkapførere Forening (NARF) a 4 Årberetning konern a 12 Reultatregnkap a 13 Balane a 15 Kontanttrømopptilling a 16 Noter til regnkapet a 23 Revijonberetning NARF Ektra AS a 26 Årberetning a 30 Reultatregnkap a 31 Balane a 32 Kontanttrømopptilling a 33 Noter til regnkapet a 37 Revijonberetning Organiajon, utvalg og komiteer a 39 Organiajonkart a 40 Anatte i NARF a 41 Generalforamlingoppnevnte organer a 42 Styreoppnevnte utvalg

4 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 4 Årberetning konern 2010 Innledning Styret er tilfred med at kompetanen og kvaliteten i branjen er økende. Vi tar den terke medlemvekten og økningen i alg kompetaneprodukter om et tegn på at vår trategi er riktig og tilpaet medlembehovene ble hitorien bete år for konernet. Formål NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening) er lokaliert i Olo og har om formål å fremme de autorierte regnkapførere faglige, økonomike og oiale intereer gjennom myndighet-, kvalitet-, kompetane- og relajonarbeid. Datterelkapet NARF Ektra AS itt formål er på kommeriell bai å tilby tjeneter og produkter til regnkapbranjen og til økonomimedarbeidere baert på foreningen kompetane og nettverk. Selkapet kal bitå foreningen med å oppfylle itt formål hva angår tjeneteprodukjonen og har ammen med NARF påtatt eg et olidarik arbeidgiveranvar overfor alle anatte. Det er etablert en amarbeidavtale hvor NARF Ektra AS påtar eg anvaret for å utføre de oppgaver om inngår i erviceavgiften, og det er i tillegg etablert en amarbeidavtale mellom elkapene vedrørende den øvrige virkomheten. Organiajon NARF eier 100 % av akjene i NARF Ektra AS. Foreningen har medlemfoku om in hovedoppgave og retter in virkomhet mot fagarbeidet, kvalitetkontroll, myndighetkontakt og øvrig relajonarbeid. Serviceprodukjonen (informajon, fagupport, kurvirkomheten, avtaleverket, kvalitetikringytemet mv.) er organiert i NARF Ektra AS. Adminitrajonen er organiert i 3 team med en adminitrativ tøttefunkjon og omfatter 26 årverk. Regnkapfunkjoner er outourcet. Regnkapførerbranjen Regnkapbranjen har i enere år vært gjentand for terk vekt, om følge av at tadig flere virkomheter outourcer økonomifunkjoner, og om følge av at priene vier en økende tenden. Mer enn 70 % av alle bedrifter under 5 anatte benytter en autoriert regnkapfører. Styret forventer at økningen i markedet fremover hovedakelig vil kje ved at mellomtore og tørre bedrifter outourcer hele eller deler av in økonomifunkjon. Kundene rapporterer om tor tilfredhet og høy tillit. Behovet for rådgivning er tort, og en markedunderøkele gjennomført i mar 2010 vier at de kundene om allerede bruker en autoriert regnkapfører, ogå ønker å benytte vedkommende til rådgivning. Av de 1500 kundene om ble purt, fortalte 31 % at de kjøpte rådgivningtjeneter ho in regnkapfører, men 16 % kjøpte tyrerådgivning. Det er et viktig mål for NARF å tyrke rekrutteringen til branjen. Det er vedtatt en rekrutteringtrategi, og det er utarbeidet nye kampanjeider for utdanning og karriere på Forkning og utvikling Henikten med FoU-arbeidet er å øke kunnkaptilfanget når det gjelder fremtidige kompetane- og tjeneteutfordringer i branjen, kartlegge behovene for nye rådgivningrelaterte kompetaner og tjeneter, og påvirke najonale utdanning- og opplæringprogram for branjen. Styret har beluttet at FoU kal være en årlig atning og har øremerket økonomike og adminitrative reurer til dette arbeidet. Begrunnele for FoU-ating i årene om kommer, er blant annet fundert i NARF mål om å være den viktigte leverandøren av kompetaneprodukter til regnkapbranjen. Det er i den anledning behov for et tørre, kontinuerlig informajon- og kunnkaptilfang. I 2010 ble «Lønnomhet i regnkapførerbranjen og hvilke egenkaper ved byrået om virker ammen med/foråraker ulike grader av lønnomhet» utpekt om prioritert projekt. Henikten er å kape et mer treff-ikkert og forklarende bilde av lønnomheten i branjen, og hva om påvirker den, for å timulere kunnkap- og tiltakutviklingen i regnkapbyråene. Projektet forvente avluttet i januar Medlemmer Styret kan ogå i 2010 e tilbake på en olid medlemvekt. Vekten har vært ammenhengende iden etableringen av foreningen i Dette er et reultat av branjeutviklingen og næringlivet økende behov for regnkaptjeneter. Det autoriere tadig flere regnkapførere, og majoriteten av die finner veien til NARF.

5 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 5 Årberetning konern 2010 Utvikling i antall peronmedlemmer i NARF : bred gjennomgang i Erfa-gruppene og på den årlige Erfa-lederkonferanen Storbyråforumet, hvor de tørte byråene i branjen amle, har utviklet eg til en god møtepla for informajon og branjedikujon. Årmøtet 2010 med etikk og amfunnanvar om hovedtema ble meget godt mottatt av medlemmene. NARF webportal er et viktig virkemiddel for å legge til rette for kommunikajon og kompetaneoverføring mellom medlemmene/nettverkene og foreningen Kilde: NARF medlemtatitikk. Per 31. deember 2010 hadde NARF peronmedlemmer, om tilvarer en nettoøkning på 496 medlemmer. Finantilynet hadde på amme tidpunkt regitrert autorierte regnkapførere, hvilket betyr at 62 % av alle autorierte regnkapførere i Norge er medlem i NARF. Medlemdekningen er den høyete noeninne. Hele 19 % av medlemmene er ikke tilknyttet et regnkapbyrå, dette er en økning på 2 % fra Styret er dette om en bekreftele på at foreningen ogå er attraktiv for autorierte om ikke har itt daglige virke i regnkapførerbranjen. Rekruttering av nye medlemmer er en prioritert oppgave for tyret. Et høyt medlemantall gir o mulighet til å repreentere regnkapbranjen med tyngde ovenfor myndigheter, media og belutningtakere. Den økende medlemdekningen innebærer ogå at tadig flere autorierte blir omfattet av NARF kvalitetkontroll. Dette har tor betydning for å ikre god kvalitet i regnkapførertjenetene og for å profejonaliere og utvikle branjen. Dette gir trygghet for næringliv og myndigheter, og bidrar til et godt omdømme. Styret arbeider for å timulere til nettverkbygging og videreutvikling av relajonene mellom medlemmene og mellom medlemmene og foreningen. ERFA-gruppene er et av NARF viktigte forum og betår at engajerte medlemmer om tiller krav både til eg elv og foreningen. De 50 etablerte Erfa-gruppene er en viktig høringintan for foreningen utviklingarbeid. Ny trategi for ERFA ytemet ble vedtatt av tyret i 2010 etter en Internajonal kontakt NARF deltar i det nordike nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) ammen med den venke og den finke regnkapførerorganiajonen. Foreningen er videre medlem i den europeike branjeorganiajonen EFAA (European Federation of Accountant and Auditor for SME ) hvor vi er aktiv i arbeidgrupper vedrørende regnkap- og branjeutviklingen amt kompetane og utdanningutfordringer. Profilering Styret viktigte profileringmål er å ynliggjøre regnkapbranjen generelt og NARF medlemmer peielt ovenfor næringlivet. Herunder å informere om hvilke muligheter bedrifter har for effektiviering og forbedring av in virkomhet ved utetting av regnkapfunkjonen. I vårt profileringarbeid arbeider tyret for at medlemmene kal fremtå om foretrukne amarbeidpartnere i næringlivet innen itt kompetaneområde. NARF webbaerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er et viktig element i å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet hjelp for å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap. Denne tjeneten knytte mye opp mot annonekampanjer og andre profileringtiltak. Ny verjon av øketjenete lanere i NARF viktigte informajon- og markedføringkanal er foreningen webportal, om er foreningen totale arena for kommunikajon, produkter og brukerfunkjonalitet ut til medlemmer og andre målgrupper.

6 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 6 Årberetning konern 2010 I 2010 ble det igangatt tørre projekt for å kartlegge branjen omdømme, identitet og kommunikajonutfordringer. Dette arbeidet vil inngå i tyret nye trategi for hvordan branjen kal poijonere til tudenter, næringliv og øvrige omgiveler. Kvalitetkontroll Det ble for kontrollåret 2010 gjennomført i alt 343 kvalitetkontroller, hvorav 56 gjaldt oppfølgingkontroller. Antallet gjennomførte kontroller ble lavere enn planlagt, grunnet utetteler og avvikling av virkomheter. I alt var 33 kontrollører engajert i kontrollvirkomheten i Forut for kontrollgjennomføringene deltok de aller flete av die i en 2-dager amling, der det ble att foku på rolle, kontrollproedyre, intern kontroll og riikotyring amt krav til yrkeutøvelen og bedømmelen av kvalitet ho kontrollerte medlemmer. Kontrollreultater i 2010; Med peielt foku på riiko og veentlighet vurderer tyret løpende tiltak om kan heve kvaliteten i branjen. Det ble i 2010 overendt 4 aker til Finantilynet for videre oppfølging. Etikk Ordinære kontroller Oppfølgingkontroller Peroner % Byrå % Peroner % Byrå % Godkjente kontroller % % % % Oppfølgingkontroller % % % 9 16 % Sum % % % % Gjennomførte 2 2 kontroller ikke ferdigbehandlet I 2009 initierte tyret arbeidet med å revidere foreningen etike regelverk rettet mot autorierte regnkapførere og medlemmer av NARF. Formålet med arbeidet er å ikre et etik regelverk om bidrar til at autorierte regnkapførere følger en yrkeholdning og foretar valg om fremmer den etike tandarden for yrket, amtidig om etikk får tiltrekkelig oppmerkomhet i branjen. Utarbeidelen av nytt regelverk har vært en omfattende proe om har inkludert medlemmer og viktige amarbeidpartnere. Et utkat til regelverk ble endt på høring i 2010, og tyret vil legge fram forlag til nytt regelverk på kommende generalforamling. Fag- og næringpolitikk Som en del av vår trategi er det et mål at NARF kal være det viktigte talerøret innen regnkapbranjen. Dette materialierer eg i høringarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere og amarbeidparter. For at NARF kal være en naturlig og ettertraktet amfunndebattant knyttet til rammebetingeler og fagpørmål innenfor vårt kjerneområde (regnkap, katt og avgift), følger det om et mål ogå å være ynlige i media. Foreningen har deltatt i en rekke offentlige høringer, møtt Stortingkomiteer, avgitt et betydelig antall høringuttaleler og vært repreentert i media ved en rekke anledninger. Viktige aker i 2010 Revijonplikten Styret mener de minte akjeelkapene bør frita for revijonplikt og er frivillig revijon om et pørmål om internajonal tilpaning, forenkling og kotnadredukjon for næringlivet. Deember markerte eg derfor om en milepæl da Regjeringen fremla forlag om å unnta de minte akjeelkapene fra revijonplikt (elkaper med driftinntekter under fem millioner kroner, balaneum mindre enn 20 millioner, og færre enn 10 årverk). Med dette ble det fullt gjennomlag for mindretallet i revijonpliktutvalget, betående av NARF, NHO og HSH. Spørmålet om revijonplikt er annynligvi den aken om vil ha tørt branjemeig betydning for regnkapførerne iden innføringen av autoriajonordningen. Samtidig om det åpner eg nye muligheter, vil endringen ogå gi utfordringer bl.a. gjennom branjeglidning mellom regnkapfører- og revior i måbedriftegmentet. Styret er det om en veentlig oppgave å rute medlemmene til å møte både de muligheter og truler om den nye ituajonen åpner for, og ogå bane vei i forhold til kundene. Foreningen aktiviteter vil bære preg av dette i 2011 og fremover, gjennom informajontiltak, produktutvikling mv. Evaluering av bokføringloven Evalueringarbeidet i forbindele med bokføringloven og -forkriften ble tartet i 2008, og høringer gjennomført i Etter det har aken ligget i hendene til Finandepartementet. Fra NARF ide er det tilkjennegitt ærlig foku på oppbevaringtiden om vi mener bør reduere fra ti til fem år. Dette er begrunnet i kot/nytte. NARF har formidlet ine ynpunkter i høringvar, og i møter med departementet. Det var ventet at aken ville komme til

7 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 7 Årberetning konern 2010 Stortingbehandling i I tedet har den tadig blitt utatt. Av den grunn endte NARF i oktober et brev til departementet der det ble anmodet om å gi aken prioritet. Lovpropoijon kan vente innen ommeren Parallelt med evalueringen ble det i 2010 nedatt en arbeidgruppe i regi av Skattedirektoratet om kal utrede eventuell godkjenningordning for kaaytemer. NARF er repreentert. Utredningen kal foreligge innen utgangen av Forenklinger i akjelovgivningen NARF har vært blant frontfigurene i arbeidet med å påvirke til forenklinger i akjelovgivningen, ett hen til de minte elkapene. Derfor var det ektra gledelig at regjeringen i juli 2010 igangatte et utredningarbeid med forenklinger for øyet, gitt i oppdrag til advokat Gudmund Knuden. Oppdraget var avgrenet til å gjelde reglene om tiftele av akjeelkap, kapitalregler og reglene om organiatorike pørmål. Utredningen ble avgitt i deember 2010 og forlagene omfatter i det alt veentlige alle akjeelkaper. Knuden har med andre ord ikke funnet det heniktmeig å forelå egen lovgivning for grupper av må akjeelkaper eller akjeelkaper med bare én akjeeier. Blant forlagene er å reduere det lovbetemte kravet til minte akjekapital fra kroner til kroner, fjerne kravet om åpningbalane amt fjerne kravet om reviorbekreftele når akjeinnkudd innbetale i kontanter. NARF ga kriftlige innpill til adv. Knuden undervei i arbeidet, og vil delta i den kommende høringen. Evaluering av kattereformen 2006 I 2010 gikk tartkuddet for Finandepartementet evaluering av kattereformen fra Finandepartementet inviterte til kontaktmøter på våren og høten for å dikutere/innhente ynpunkter. NARF deltok aktivt her, og har enere ogå gitt kriftlige innpill i brev 22. oktober. I brevet tiller vi bl.a. pørmål ved om kjermingfradraget fungerer etter henikten. NARF har om følge av dette blitt ærkilt invitert til å redegjøre for foreningen ynpunkter i møte med tatekretær. Etter NARF mening bør reglene om kjerming revurdere. For enkeltperonforetakene fremholde utfordringene og komplekiteten ved foretakmodellen, amt de adminitrative byrdene knyttet til kjermingfradraget ett i forhold til den kattemeige effekten av fradraget. Brevet adreerte bl.a. dikrimineringen i forhold til lønnmottakere og dere mintefradrag, og det ble gitt anmodning til departementet om å vurdere tilvarende fradragordning for enkeltperonforetak (næringfradrag). Evalueringarbeidet løper videre i 2011, og vi vil fortette å følge aken tett. Nork RegnkapStiftele NRS er det tandardettende organet innenfor regnkapfaget i Norge. NARF ble opptatt blant tifterne i 2005/2006. Dette har ledet til utvidet innpa i NRS fagorganer. I tillegg til å være repreentert i Stifteletyret, Regnkaptandardtyret og Bokføringtandardtyret, innehar NARF i dag ledervervet i Fagutvalget for må foretak. IFRS for SME Foruten NRS vanlige, tandardettende oppgaver ble det i 2010 gjort en vurdering av om IFRS for SME er egnet for bruk i Norge. Det ble gjort ammenligninger mellom gjeldende god regnkapkikk og IFRS for SME, og ett på hva andre land har gjort. NRS konklujon er at den internajonale tandarden bør vurdere å ertatte dagen regler om følger av gjeldende regnkaplov og regnkaptandarder for øvrige foretak, blant annet av henyn til internajonal harmoniering og den forenkling om oppnå ved bruk av et felle regnkappråk. Dette ledet i in tur til at det ble endt anmodning til Finandepartementet om å igangette en nærmere utredning av om og hvordan IFRS for SME kal anvende i Norge. NARF inngikk i flertallet i tiftelen om tilte eg bak å ende henvendelen til Finandepartementet. NARF la til grunn om forutetning for eventuell anvendele av IFRS for SME i Norge at tandarden vinner tiltrekkelig utbredele blant andre land. Det er foreløpig uikkert om dette er en forutetning om vil lå til. Strategik råd for må og mellomtore bedrifter (SMB) Strategik råd for SMB ble opprettet i juni 2009 under ledele av Næringdepartementet ved Næring- og handelminiteren. I følge mandatet kal rådet gi innpill til arbeidet med en overordnet næringpolitik trategi for må og mellomtore bedrifter. Etter at trategien er ferdigtilt, kal det trategike rådet følge arbeidet med implementering av trategien og gi råd om ytterligere tiltak for å bedre vilkårene for må og mellomtore bedrifter i Norge. Utkat til trategiplan var ventet å foreligge innen utgangen av året, det har vært avholdt en rekke møter i Det er uvit når trategien blir ferdigtilt.

8 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 8 Årberetning konern 2010 Dikriminering EPF mintefradrag for næringdrivende NARF har gjennom lang tid hatt foku på enkeltperonforetakene og de regler om dikriminerer dem i forhold til lønnmottakere bl.a. på katte- og trygderetten område. Målet er å påvirke til bedre rammebetingeler for denne virkomhetformen, ogå for å legge bedre til rette for gründervirkomheter og nyetablerere. I den forbindele er det tidligere utarbeidet en rapport om identifierer områder med forkjellbehandling og om tadig benytte i vårt påvirkningarbeid for å ynliggjøre forholdene. Det er ogå avgitt rapport og utformet et konkret forlag om innføring av et næringfradrag for elvtendig næringdrivende på lik linje med mintefradraget for lønnmottakere. Forlaget har foreløpig ikke vunnet akept i regjeringen, men er flere ganger brakt inn fra enkelte oppoijonpartier enet i forbindele med revidert najonalbudjett 2010 (Innt. 350 S). NARF holder fortatt aken varm, og har i 2010 bl.a. på ny pilt inn forlaget om næringfradrag i forbindele med den pågående evalueringen av kattereformen. Formuekatt på arbeidende kapital NARF har tidligere beluttet å tøtte opp om arbeidet med å avkaffe formuekatt på arbeidende kapital. Frem mot tortingvalget i 2009 ble det jobbet aktivt med å få att avkaffele av formuekatt på arbeidende kapital på agendaen til alle de politike partiene. Det ble amtidig forøkt å ynliggjøre hvor uheldig denne formuebekatningen er både for næringdrivende og for invetorer om kal motivere til å kyte kapital inn i norke virkomheter. NARF tøtter prinipielt arbeidet med å avkaffe formuekatt på arbeidende kapital. Arbeidet er organiert i en koordineringgruppe og en kattegruppe der NARF deltar i kattegruppen. Selv om arbeidet foreløpig ikke har ledet til noe konkret, mener tyret at påtrykket har bidratt til å ette aken på dagorden formuekatten er tadig tema i den politike debatten. Arbeidet med å fjerne formuekatt på arbeidende kapital er vedtatt videreført i 2011 med uforminket tyrke. Lønnprojektet (Edag) Som et bidrag til frit- og forenklingproblematikken fremmet NARF i 2006 et forlag overfor Næringdepartementet om amordning innenfor lønnområdet, dv. å innrapportere lønndata amtidig med utlønning. Etater om trenger lønn- og peronaldata kan i å fall hente den informajonen de trenger fortløpende. Dette kan bl.a. bety at flere oppgavetyper ekempelvi, LTO, AA-meldingen, terminoppgaver lønn og AGA amt oppgave for lønntatitikk kan bortfalle eller veentlig forenkle. Vi er ogå for o at en lik ordning vil kunne reduere/eliminere dagen omfattende fritytem. På bakgrunn av forlaget ble det i 2009 gjennomført en fortudie hvor medlemmer fra NARF deltok. Arbeidet reulterte i en anbefaling om at det igangette et forprojekt. Reultatene fra forprojektet kom på høring i 2010; «EDAG elektronik dialog med arbeidgivere», og er bevart av NARF. Vi har ogå markedført projektet i aktuelle fora. Videre fremdrift for projektet er ut til å være at det avette utviklingmidler i tatbudjettet for 2012, og med gradvi iverkettele i Altinn Altinn ble i løpet av 2010 oppgradert til ny teknik plattform. Oppdateringene medførte tor utabilitet, lengre repontid og endret funkjonalitet om alle kapte betydelig minøye fra brukerne. I tillegg ble nedetid for oppgraderinger og vedlikehold lagt til perioder rett før leveranefriter for offentlige oppgaver. Die forholdene materialierte eg i mange henvendeler fra frutrerte medlemmer gjennom vår fagupport. Die ble ytematiert og videreformidlet til entrale peroner i Altinn ledele om har beklaget fremgangmåten overfor de profejonelle brukerne av Altinn. Tiltakene Altinn har att i verk er økt involvering fra de profejonelle brukerne i planlegging-, utvikling- og tetfaen av ny funkjonalitet og en bedre konekvenvurdering av planlagte nedetider. Informajontakten vil ogå øke, og repreentanter for de profejonelle brukerne vil få mer informajon tidligere enn før. Dette arbeidet vil ikke ha effekt før implementering av nye verjoner i 2011 og tyret håper at tiltakene vil ha den ønkede effekten. NARF vil i amarbeid med to brukerrepreentanter bitå med relevante innpill fremover. NARF har ogå deltatt om næringlivet repreentant til å bitå i arbeidet med å kiere en ny tyringtruktur for Altinn. Overtid i regnkapbranjen Frem til og med 2009 har regnkap- og revijonbranjene nytt godt av et generelt vedtak hvert år fra Arbeidtilynet regionkontor Olo om utvidede rammer for overtid. Vedtaket har vært truffet på grunnlag av felle øknad fra NARF og reviorforeningen i medhold av dipenajonbetemmelen i arbeidmiljøloven 10-6 jette ledd. Søknad ble på vanlig måte endt i deember

9 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 9 Årberetning konern for åroppgjøreongen 2010, men i januar kom et overrakende brev fra Arbeidtilynet Olo der det ble uttalt at øknadene likevel ikke kunne behandle av Arbeidtilynet. Begrunnelen var at 10-6 må fortå lik at den ikke gir Arbeidtilynet hjemmel til å gi lik tillatele generelt på grunnlag av øknader fra organiajonene på vegne av medlemmene virkomheter. I tedet må firmaene øke individuelt. I tiden etter har det fra NARF ide, ammen med reviorforeningen og Økonomiforbundet, vært forøkt å komme frem til andre praktike måter å angripe problemtillingen på fortrinnvi ved dipenajon via forkrift. I den forbindele har det vært både møte og korrepondane med Arbeiddepartementet. Endelig avklaring fra departementet kom ført 17. november, da det i varbrev ble gjort til kjenne at forkriftløpet ikke nådde frem. For åroppgjøret i 2011 var det med andre ord ingen annen løning enn at virkomhetene måtte øke elv. Til hjelp i dette ble det fra organiajonene ide utarbeidet tandardiert øknadkjema, og i tillegg forlag til protokoll fra drøftelemøte med tillitvalgte om kal medfølge øknaden. Videre ble det i dialog med Arbeidtilynet tilrettelagt for den praktike gjennomføringen av bedriftene innendele av øknadene, og ogå lik at det ble bekreftet at øknader etter nevnte tandardmal ville bli godkjent. Parallelt med dette ble det gjort tilgjengelig en utredning om fortåelen av arbeid- og overtidreglene. Utredningen tøtter eg bl.a. på en underøkele foretatt blant et utvalg medlembedrifter. Utredningen er tilgjengelig for NARF medlemmer på foreningen nettider. Varlingliten amarbeid om bekjempele av fakturabedragerier Varlingliten er reduert i omfang ved at man har gått bort fra liteføring av ueriøe aktører og over til å bekrive moduer for hvordan de ueriøe aktørene opptrer. For å rådgi de næringdrivende er det for hver modu gitt råd og tip på om hvordan man kal komme eg ut av et avtaleforhold om man er forledet til å inngå. Der man blir utatt for fakturabedragerier, oppfordre det til å ta kontakt med egen organiajon. Angjeldende organiajoner om tår bak varlingliten er NHO, HSH, FNO og Bedriftforbundet i tillegg til NARF. NARF IT-forum I 2010 ble NARF IT-forum etablert. Formålet med NARF IT-forum er å være en nøytral amlingpla for ytemleverandører for å dikutere dagaktuelle aker og være et utviklingted for nye tandardierte funkjoner til glede for alle deltagende ytemleverandører og dere kunder. Av henyn til møtene gjennomføring og løningorientering, ble NARF IT-forum delt i tre grupperinger, Regnkapytemer, Lønnytemer og Øvrige ytemer. Det ble avholdt tre møter i 2010, to for regnkapytemer og ett for lønnytemer. Reponen fra aktørene i branjen har vært meget god, noe om undertreker behovet for en lik amlingpla. Baert på arbeidet i NARF IT-forum er arbeidet med å utvikle tandard dataformat i gangatt i Norge. Målet er å preentere et tandard dataformat i verjon 1 høten 2012; dette vil i å fall være en tor og viktig milepæl innenfor ytemområdet. Redegjørele om fortatt drift Forutetning om fortatt drift er tiltede, og regnkapet er derfor avluttet under denne forutetning. Redegjørele for årregnkapet og konernregnkapet Foreningen totale økonomi er god. Konernet oppnådde en amlet ometning i 2010 på kr om utgjør en økning på 12,5 % fra Årreultatet økte med kr til kr Den amlede egenkapitalen utgjorde kr , tilvarende 59,4 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARF kontingent- og finaninntekter, kontrollavgifter amt utbytte fra NARF Ektra AS finanierer kvalitetkontrollen, medlem-, fag- og myndighetarbeidet. Regnkapet for morelkapet NARF for 2010 ble avluttet med et overkudd på kr etter at utbytte for 2010 fra datterelkapet er inntektført med kr Årreultatet forelå i in helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året. Styret er tilfred med kontanttrømmene og den likvide ituajonen ved utgangen av året og mener dette gir god økonomik handlefrihet til å ivareta det planlagte utviklingarbeidet i konernet. Av annen kortiktige gjeld på kr utgjør forkuddfakturerte inntekter kr om ikke medfører utbetaling. Det er inngått avtale med ektern rådgiver vedr forvaltning av overkuddlikviditeten. Styret har en kapitalforvaltningtrategi med lav finaniell riiko.

10 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 10 Årberetning konern 2010 Avkatningen av den forvaltede porteføljen ble i ,33 %, til ammenligning var pengemarkedindeken 2,26 %. Styret mener øvrig riiko om marked- og kredittriiko er ubetydelig. Etter tyret oppfatning gir årregnkapet, konernregnkapet og årberetningen et rettviende bilde av utviklingen, reultatet og tillingen for virkomheten i regnkapåret. Miljø Adminitrajonen holder til i nyrenoverte lokaler. Det er i løpet av året utarbeidet nytt verdigrunnlag, «Verdier og adferd i NARF». HMS-ytemet vedlikeholde løpende, og tyret vier til at en rekke miljøfremmende tiltak gjennomføre årlig for å beholde amt videreutvikle det gode arbeidmiljøet. Det er inngått avtale om bedriftheletjenete. Det er ikke regitrert ulykker eller kader i forbindele med driften. Styret er det om gledelig at ykefraværet fortetter å gå ned. Det totale ykefraværet i 2010 var timer hvilket utgjør 2,3 % av total arbeidtid i konernet, til ammenligning var ykefraværet i 2009, 2,9 % og i 2008, 5,8 %. 3 kvinner. Selkapet adminitrerende direktør er kvinne, og ledergruppen betår av 2 menn og 2 kvinner. Det er 14 kvinner og 12 menn i adminitrajonen. Styret vil ogå i tiden om kommer vektlegge tiltak om fremmer liketilling. Fremtidutikter Markedunderøkeler gjennomført i 2010 avdekker et tigende behov for rådgivning. Den teknologike utvikling bidrar til effektiviering av økonomiproeer, noe om frigjør tid og inviterer å ta i bruk nye elektronike hjelpemidler. Branjen rammelovverk er kompliert og kjemaveldet omfattende. Dette er rammebetingeler om får konekvener for våre medlemmer hverdag, og de får betydning for vår tjeneteprodukjon. På kort ikt vil markedutiktene i regnkapbranjen være preget av noe uikkerhet om følge av innføring av frivillig revijon. Begge branjene har lang tradijon for godt amarbeid, og det er grunn til å tro at amarbeidet i tor grad vil fortette i tiden om kommer. Samtidig forvente en vi økt konkurrane og økt grad av trukturendring på ikt. Virkomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det om er normalt for virkomheten art. Liketilling Liketilling mellom kjønnene vektlegge i alle deler av organiajonen. Styret har et terkt foku på liketilling rent peronalpolitik, og vi mener å ha oppnådd gode reultater på området. Av tyret yv medlemmer er Stadig flere aktører lutter eg til NARF. Vi forventer å paere medlemmer i Konernet økonomi og øvrige reurer er olide, kontakten med myndighetene og omverden er god, og tyret mener vi tår terkt rutet til å møte kommende utfordringer. Forbedring, fornying og behovtilfredtillele vil tå i entrum for alle medarbeidere og tillitvalgte. Olo, 17. mar 2011 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Ale Hindene Ann-kritin Bull Aune Ole Johan Bueklev Morten Carlen Styreleder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Per Johan Haelgård Ingvild Heiene Gaarder Laila Hetland Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

11 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 11 «NARF webbaerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er et viktig element i å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet hjelp for å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap.»

12 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Balane aa aa 12 Reultatregnkap mor/konern 2010 KONSERN MORSELSKAP KLIKK FOR LINK TIL Note Driftinntekter og -kotnader Annen driftinntekt Sum driftinntekter Varekotnad Lønnkotnader m.m Avkrivning på driftmidler Annen driftkotnad Sum driftkotnader Driftreultat Finaninntekter og -kotnader Annen renteinntekt Annen finaninntekt Nedkriving av andre finanielle anleggmidler Annen rentekotnad Annen finankotnad Reultat av finanpoter Reultat før kattekotnad Skattekotnad på ordinært reultat Ordinært reultat Åroverkudd (Årunderkudd) Overføringer Avatt til annen egenkapital Sum diponert

13 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 13 Balane mor/konern 2010 KONSERN MORSELSKAP KLIKK FOR LINK TIL Note EIENDELER Anleggmidler Immaterielle eiendeler Utatt kattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftmidler Driftløøre, inventar o.a. uttyr Sum varige driftmidler Finanielle anleggmidler 0 0 Inveteringer i datterelkap Obligajoner Pengemarked Norge Andre finanielle intrumenter Andre fordringer Sum finanielle anleggmidler Sum anleggmidler Omløpmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnkudd, kontanter o.l Sum omløpmidler Sum eiendeler

14 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 14 Balane mor/konern 2010 KONSERN MORSELSKAP KLIKK FOR LINK TIL Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avetning forplikteler Andre avetninger for forplikteler Sum avetning forplikteler Annen langiktig gjeld Øvrig langiktig gjeld Sum annen langiktig gjeld Kortiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar katt Skyldig offentlige avgifter Annen kortiktig gjeld Sum kortiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Olo, 17. mar 2011 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Ale Hindene Ann-kritin Bull Aune Ole Johan Bueklev Morten Carlen Styreleder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Per Johan Haelgård Ingvild Heiene Gaarder Laila Hetland Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

15 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 15 Kontanttrømopptilling 2010 KONSERN MORSELSKAP Likvider tilført / brukt på virkomheten Tilført fra året virkomhet Perioden betalte katter Ordinære avkrivninger Forkjell kotnad og utbetaling penjoner Endring kundefordringer Endring varelager Endring leverandørgjeld Endring andre tidavgrenningpoter Netto likviditetendring fra virkomheten Likvider tilført / brukt på inveteringer Inveteringer i varige driftmidler, verdipapirer Utbytte fra datterelkap Netto likviditetendring fra inveteringer Netto endring likvider i året Likviditetbeholdning Beholdning Nettoendring likvider gjennom året Likviditetbeholdning pr Bundne likvider pr Speifikajon av tilført fra året virkomhet Årreultat (- underkudd) Skattekotnad, ikke betalbar Skattekotnad, betalbar Reklaifiert utbytte fra datterelkap Tilført fra året virkomhet

16 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 16 Noter til regnkap 2010 Note 1 Regnkapprinipper Årregnkapet er att opp i amvar med regnkaploven og god regnkapkikk. Fra og med 2009 omfatte ikke Norge Autorierte Regnkapførere Forening lenger av unntakreglene for må foretak. Dette medfører at effekten av penjonforpliktelene for den ytelebaerte penjonordningen er tatt inn i morelkapet og konernregnkapet regnkap. Konolideringprinipper/prinipper for utarbeidele av konernregnkapet Konernregnkapet omfatter morelkapet Norge Autorierte Regnkapførere Forening og datterelkapet NARF Ektra AS. Konernregnkapet vier amlet økonomik reultat og amlet finaniell tilling når morelkapet Norge Autorierte Regnkapførere Forening og det datterelkap preentere om en økonomik enhet. Datterelkapet er konolidert 100 % linje for linje i konernregnkapet. Konernregnkapet er utarbeidet etter enartede prinipper, der datterelkapet følger de amme regnkapprinipper om for morelkapet. Alle veentlige tranakjoner og mellomværende mellom elkapene i konernet er eliminert. Hovedregel for vurdering og klaifiering av eiendeler og gjeld Eiendeler betemt til varig eie eller bruk er klaifiert om anleggmidler. Andre eiendeler er klaifiert om omløpmidler. Ved klaifiering av kortiktig og langiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggmidler vurdere til ankaffelekot, men nedkrive til virkelig verdi når verdifallet ikke forvente å være forbigående. Anleggmidler med begrenet økonomik levetid avkrive planmeig. Langiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Omløpmidler vurdere til lavete av ankaffelekot og virkelig verdi. Kortiktig gjeld balaneføre til nominelt mottatt beløp på etableringtidpunktet. Kortiktig gjeld oppkrive ikke til virkelig verdi om følge av renteendring. Varelageret er oppført til ankaffelekot etter fradrag for eventuell ukuran. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balanen til pålydende etter fradrag for avetning til forventet tap. Avetning til tap gjøre ved individuell vurdering av de enkelte utetående fordringer. Varige driftmidler balaneføre og avkrive over driftmidlet økonomike levetid derom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftmidler kotnadføre løpende, men påkotninger eller forbedringer tillegge driftmidlet kotpri og avkrive over reterende økonomik levetid. Inntektene i elkapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene og inntektføre fortløpende. Penjoner Selkapet har kollektive penjonordninger om oppfyller kravene i lov om obligatorik tjenetepenjon. Ordningen omfatter en gruppe om er knyttet til ytelebaert penjon og en gruppe om er knyttet til innkuddbaert penjonordning. Selkapet har ogå en egen førtidpenjonavtale for adminitrerende direktør. Det beregne og betale arbeidgiveravgift på betaling av premier til penjonordningene. Verdipapirer Inveteringer i verdipapirer er vurdert til lavete verdi av kotpri og markedverdi på balanetidpunktet. Skatt Skattekotnaden i reultatregnkapet relaterer eg i in helhet til katt i datterelkapet NARF Ektra AS. Norge Autorierte Regnkapførere Forening er ikke kattepliktig. Skattekotnaden i reultatregnkapet omfatter både perioden betalbare katt og endring i utatt katt. Utatt katt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forkjeller om ekiterer mellom regnkapmeige og kattemeige verdier, amt eventuelt ligningmeig underkudd til fremføring ved utgangen av regnkapåret. Skatteøkende og kattereduerende midlertidige forkjeller om revererer eller kan reverere i amme periode er utlignet. Oppføring av utatt kattefordel på netto kattereduerende forkjeller om ikke er utlignet og underkudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utatt katt og kattefordel om kan balaneføre er oppført netto i balanen. Kontanttrømopptilling Kontanttrømopptillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnkudd og andre kortiktige, likvide plaeringer om umiddelbart og med uveentlig kurriiko kan konvertere til kjente kontantbeløp og med forfalldato kortere enn tre månederfra ankaffeledato.

17 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 17 Noter til regnkap 2010 Note 2 Lønnkotnader, antall anatte, godtgjøreler, lån til anatte Lønnkotnader Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Lønninger Arbeidgiveravgift Peronalforikringer Andre peronalkotnader Sum peronalkotnader Antall yelatte årverk i regnkapåret Godtgjøreler til Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Daglig leder Penjon daglig leder Andre fordeler daglig leder Styret Revior Annen bitand fra revior Adminitrerende direktør har en førtidpenjonavtale om gir vedkommende mulighet til fratredele ved fylte 62 år. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er anatt i elkapet ved fylte 62 år. Revijonhonoraret er ekkluive forholdmeig fradrag for merverdiavgift. Note 3 Varige driftmidler Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Ankaffelekot Tilgang Ankaffelekot Akkumulerte avkrivninger Bokført verdi Året avkrivninger Økonomik levetid 5 år 5 år 5 år 5 år Note 4 Mellomværende med elkap i amme konern m.v. Narf eier datterelkapet Narf Ektra AS om foretår den kommerielle del av driften. Alle medarbeidere er anatte både i NARF og NARF Ektra AS og elkapene har olidarik arbeidgiveranvar. Lønnkotnadene fordele etter timeregitrering. De andre kotnadene fordele på faktureringtidpunktet Kortiktige fordringer Utbytte fra datterelkap inkludert i andre fordringer Kortiktig gjeld Mellomregning med datterelkap er inkludert med

18 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 18 Noter til regnkap 2010 Note 5 Fordringer og gjeld Kundefordringer Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Kundefordringer - pålydende Tapavetning Bokført verdi Andre kortiktige fordringer Andre fordringer Annen koriktig gjeld Påløpne feriepenger Forkuddfakturerte inntekter Mellomregning konern Påløpne kotnader Sum kortiktig gjeld Note 6 Bundne midler Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Bundne midler Note 7 Egenkapital Morelkap Egenkapital Priippendring Året reultat Egenkapital Konern Egenkapital Prinippendring Året reultat Egenkapital Note 8 Penjoner Penjonforplikteler Selkapet har kollektiv penjonordning om oppfyller kravene i lov om obligatorik tjenetepenjon. NARF har avtale om penjonforikring med Vital om omfatter 23 peroner. Premien fordele mellom NARF og NARF Ektra AS iht. de anatte anetteleavtale og tidforbruk. Penjonordningen ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og omfatter 6 peroner knyttet til ytelebaert penjon og 17 peroner knyttet til innkuddbaert. Premiefondet har en aldo på kr , og det ble brukt noe til dekning av deler av premien for 2009/2010. Det er inngått egen førtidpenjonavtale for adminitrerende direktør, hvor det gi muligheter til fratredele ved fylte 62 år. Denne forpliktele er balaneført med kr for Avtalen er betinget av at nåværende direktør er anatt i elkapene ved fylte 62 år. Note 8 fort. nete ide

19 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 19 Noter til regnkap 2010 Fort. note 8 Penjoner Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Førtidpenjonordning daglig leder Nåverdi av året penjonopptjening Rentekotnad Reultatført aktuerielt tap (gevint) Periodiert arbeidgiveravgift Netto penjonkotnad Økonomike forutetninger Dikonteringrente 4,60 % 4,60 % 5,40 % 5,80 % Forventet lønnvekt 4,00 % 4,00 % 4,25 % 4,25 % Årlig forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % 4,00 % 4,00 % Årlig forventet regulering av penjon under utbetaling 3,75 % 3,75 % 4,00 % 4,00 % Penjonforpliktelen Påløpne penjonforplikteler (DO) Påløpne penjonforplikteler (DBO) ekkl. AGA Arbeidgiveravgift Påløpne penjonforplikteler inkl. AGA Ikke reultatført virkning av etmatavvik Netto balaneført penjonforpliktele inkl. AGA Fra og med 2009 omfatte Norge Autorierte Regnkapførere Forening av reglene for tort foretak og kal derfor inkludere penjonforpliktelen i regnkapet. Penjonforpliktelen er overfinaniert og er balaneført med Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Ytelepenjonordning anatte Nåverdi av året penjonopptjening Rentekotnad på penjonforpliktelen Avkatning av penjonmidler minu adm.kotnader Periodiert arbeidgiveravgift Reultatført aktuarialt tap Netto penjonkotnad Økonomike forutetninger Dikonteringrente 5,40 % 5,40 % 5,80 % 5,80 % Forventet avkatning på penjonmidler 5,80 % 5,80 % 5,80 % 5,80 % Forventet lønnvekt 4,50 % 4,50 % 4,00 % 4,00 % Årlig forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % Årlig forventet regulering av penjon under utbetaling 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % Penjonforpliktelen Påløpne penjonforplikteler (DO) Penjonmidler (til markedverdi) Påløpne penjonforplikteler (DBO) ekkl. AGA Arbeidgiveravgift Påløpne penjonforplikteler inkl. AGA Ikke reultatført virkning av etmatavvik Netto balaneført penjonmidler inkl. AGA

20 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 20 Noter til regnkap 2010 Note 9 Obligajoner og andre langiktige plaeringer Inveteringer i finanielle intrumenter er baert på en gjennomarbeidet finantrategi og er godt diverifiertmed et langiktig foku. Alle plaeringer er i balanen ført opp med ankaffelekot. Plaeringer om er reduert i verdi er nedkrevet til markedverdi pr Morelkap Obligajoner/Pengemarked Norge Obligajoner utland Hedgefond Eiendom Sum andre finanielle intrumenter Markedverdi på porteføljen i morelkapet er pr Penjonmidler Utbytte til datterelkap Konern Obligajoner/Pengemarked Norge Obligajoner utland Hedgefond Eiendom Akjer utland Sum andre finanielle intrumenter Penjonmidler Note 10 Andre forplikteler Forpliktelen er knyttet til et projekt i regi av NHO og NARF. Endelig gjennomføringtidpunkt er ikke fatlagt. NARF tår om leietaker av lokalene i Øvre Vollgate 13. Leieavtalen ble fornyet i 2009 og løper til med rett til fornyele i år. Den årlige leie inkluive fellekotnader utgjør for 2010, kr Beløpet er ekkluive merverdiavgift. Note 11 Datterelkap, tilknyttet elkap og fellekontrollert virkomhet, akjonærinformajon Inveteringen i datterelkapet regnkapføre etter kotmetoden. Datterelkap Forretningkontor Eierandel Egenkapital ite år Reultat ite år Balaneført verdi NARF Ektra AS Olo 100 % NARF Ektra AS har en akjekapital på kr , fordelt på 100 akjer pålydende kr Norge Autorierte Regnkapførere Forening, NARF, eier alle akjene i elkapet. Note 12 Finanpoter Finanpotene er reklaifiert for 2009 for å gi en mer prei overikt over de ulike elementene innenfor finanpotene. Note 13 Varelager Konern 2010 Morelkap 2010 Konern 2009 Morelkap 2009 Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til det lavete av ankaffelekot og virkelig verdi.

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS hovedprojekt Samlokaliering av Monica Interiør a og Numedal Blomter AS Side 1 av 7 Innhold 1.1 Mål og rammer... 3 2.1.1 Bakgrunn... 3 3.1.2 Projektmål... 3 4.1.3 Rammer... 3 5.2. Omfang... 3 6.2.1 Oppgaver

Detaljer

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R N O TO D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommune i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. V E D T E K T E R F O R N O T O D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2.

Detaljer

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE 201006229-1 kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: 22 95 98 08 Rapporteringplikt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? - Vi gjør virkomheten elvgående innen Lean Lean Videregående Hvordan lykke med å utvikle en organiajonkultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? Henikten med kuret Henikten med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R NO T O D D E N VENSTRE 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP Peroner

Detaljer

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring TOPPR ALG AV FORIKRING: Fordi den ikke lenger er økonomik lønnom, har pareank1 luttet å til ntegninger av areidledighetforikring. Foto: pareank 1 pareank 1 topper alget die tilr fortatt areidledighetforikring

Detaljer

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhu Potbok 7700. 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefak 55 56 74 99 potmottak.hele.oialbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Barne Liketilling

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre Staten vegveen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Underøkele av herdet betong 14.637 - ide 1 av 5 14.637 Kapillær ugehatighet og porøitet, PF Gjeldende proe (nov. 1996): NY Omfang Metodebekrivelen

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Digitalt førstevalg - din vei til raskere, enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg - din vei til raskere, enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Potbok 7700 5020 Bergen Det Kongelige Olje og energidepartementet Potbok 8148 Dep 0033 OSLO Vedr. aknr 201301526,journalnr 2013302284 Høringvar utredning om fjernvarmereguleringen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer