Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere

2 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for kvalitet i regnkaptjeneten og ikre at branjen følger etike retninglinjer. Foreningen kal poijonere branjen og timulere til økt bruk av regnkapførertjeneter i næringlivet. Gjennom aktivt medlemfoku kal NARF fremme branjen intereer ved talerørarbeid og myndighetpåvirkning, og være tiltede for ine medlemmer med faglig tøtte og gode medlemfordeler. Styret i NARF. Fra ventre Laila Hetland (tyremedlem), Ingvild Heiene Gaarder (tyremedlem), Ole Johan Bueklev (tyremedlem), Ale Hindene (tyret leder), Ann-Kritin Bull Aune (netleder), Morten Carlen (tyremedlem) og Per Haelgård (tyremedlem).

3 3 Innhold KLIKK på idetallet for å gå til valgt ide Norge Autorierte Regnkapførere Forening (NARF) a 4 Årberetning konern a 12 Reultatregnkap a 13 Balane a 15 Kontanttrømopptilling a 16 Noter til regnkapet a 23 Revijonberetning NARF Ektra AS a 26 Årberetning a 30 Reultatregnkap a 31 Balane a 32 Kontanttrømopptilling a 33 Noter til regnkapet a 37 Revijonberetning Organiajon, utvalg og komiteer a 39 Organiajonkart a 40 Anatte i NARF a 41 Generalforamlingoppnevnte organer a 42 Styreoppnevnte utvalg

4 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 4 Årberetning konern 2010 Innledning Styret er tilfred med at kompetanen og kvaliteten i branjen er økende. Vi tar den terke medlemvekten og økningen i alg kompetaneprodukter om et tegn på at vår trategi er riktig og tilpaet medlembehovene ble hitorien bete år for konernet. Formål NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening) er lokaliert i Olo og har om formål å fremme de autorierte regnkapførere faglige, økonomike og oiale intereer gjennom myndighet-, kvalitet-, kompetane- og relajonarbeid. Datterelkapet NARF Ektra AS itt formål er på kommeriell bai å tilby tjeneter og produkter til regnkapbranjen og til økonomimedarbeidere baert på foreningen kompetane og nettverk. Selkapet kal bitå foreningen med å oppfylle itt formål hva angår tjeneteprodukjonen og har ammen med NARF påtatt eg et olidarik arbeidgiveranvar overfor alle anatte. Det er etablert en amarbeidavtale hvor NARF Ektra AS påtar eg anvaret for å utføre de oppgaver om inngår i erviceavgiften, og det er i tillegg etablert en amarbeidavtale mellom elkapene vedrørende den øvrige virkomheten. Organiajon NARF eier 100 % av akjene i NARF Ektra AS. Foreningen har medlemfoku om in hovedoppgave og retter in virkomhet mot fagarbeidet, kvalitetkontroll, myndighetkontakt og øvrig relajonarbeid. Serviceprodukjonen (informajon, fagupport, kurvirkomheten, avtaleverket, kvalitetikringytemet mv.) er organiert i NARF Ektra AS. Adminitrajonen er organiert i 3 team med en adminitrativ tøttefunkjon og omfatter 26 årverk. Regnkapfunkjoner er outourcet. Regnkapførerbranjen Regnkapbranjen har i enere år vært gjentand for terk vekt, om følge av at tadig flere virkomheter outourcer økonomifunkjoner, og om følge av at priene vier en økende tenden. Mer enn 70 % av alle bedrifter under 5 anatte benytter en autoriert regnkapfører. Styret forventer at økningen i markedet fremover hovedakelig vil kje ved at mellomtore og tørre bedrifter outourcer hele eller deler av in økonomifunkjon. Kundene rapporterer om tor tilfredhet og høy tillit. Behovet for rådgivning er tort, og en markedunderøkele gjennomført i mar 2010 vier at de kundene om allerede bruker en autoriert regnkapfører, ogå ønker å benytte vedkommende til rådgivning. Av de 1500 kundene om ble purt, fortalte 31 % at de kjøpte rådgivningtjeneter ho in regnkapfører, men 16 % kjøpte tyrerådgivning. Det er et viktig mål for NARF å tyrke rekrutteringen til branjen. Det er vedtatt en rekrutteringtrategi, og det er utarbeidet nye kampanjeider for utdanning og karriere på Forkning og utvikling Henikten med FoU-arbeidet er å øke kunnkaptilfanget når det gjelder fremtidige kompetane- og tjeneteutfordringer i branjen, kartlegge behovene for nye rådgivningrelaterte kompetaner og tjeneter, og påvirke najonale utdanning- og opplæringprogram for branjen. Styret har beluttet at FoU kal være en årlig atning og har øremerket økonomike og adminitrative reurer til dette arbeidet. Begrunnele for FoU-ating i årene om kommer, er blant annet fundert i NARF mål om å være den viktigte leverandøren av kompetaneprodukter til regnkapbranjen. Det er i den anledning behov for et tørre, kontinuerlig informajon- og kunnkaptilfang. I 2010 ble «Lønnomhet i regnkapførerbranjen og hvilke egenkaper ved byrået om virker ammen med/foråraker ulike grader av lønnomhet» utpekt om prioritert projekt. Henikten er å kape et mer treff-ikkert og forklarende bilde av lønnomheten i branjen, og hva om påvirker den, for å timulere kunnkap- og tiltakutviklingen i regnkapbyråene. Projektet forvente avluttet i januar Medlemmer Styret kan ogå i 2010 e tilbake på en olid medlemvekt. Vekten har vært ammenhengende iden etableringen av foreningen i Dette er et reultat av branjeutviklingen og næringlivet økende behov for regnkaptjeneter. Det autoriere tadig flere regnkapførere, og majoriteten av die finner veien til NARF.

5 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 5 Årberetning konern 2010 Utvikling i antall peronmedlemmer i NARF : bred gjennomgang i Erfa-gruppene og på den årlige Erfa-lederkonferanen Storbyråforumet, hvor de tørte byråene i branjen amle, har utviklet eg til en god møtepla for informajon og branjedikujon. Årmøtet 2010 med etikk og amfunnanvar om hovedtema ble meget godt mottatt av medlemmene. NARF webportal er et viktig virkemiddel for å legge til rette for kommunikajon og kompetaneoverføring mellom medlemmene/nettverkene og foreningen Kilde: NARF medlemtatitikk. Per 31. deember 2010 hadde NARF peronmedlemmer, om tilvarer en nettoøkning på 496 medlemmer. Finantilynet hadde på amme tidpunkt regitrert autorierte regnkapførere, hvilket betyr at 62 % av alle autorierte regnkapførere i Norge er medlem i NARF. Medlemdekningen er den høyete noeninne. Hele 19 % av medlemmene er ikke tilknyttet et regnkapbyrå, dette er en økning på 2 % fra Styret er dette om en bekreftele på at foreningen ogå er attraktiv for autorierte om ikke har itt daglige virke i regnkapførerbranjen. Rekruttering av nye medlemmer er en prioritert oppgave for tyret. Et høyt medlemantall gir o mulighet til å repreentere regnkapbranjen med tyngde ovenfor myndigheter, media og belutningtakere. Den økende medlemdekningen innebærer ogå at tadig flere autorierte blir omfattet av NARF kvalitetkontroll. Dette har tor betydning for å ikre god kvalitet i regnkapførertjenetene og for å profejonaliere og utvikle branjen. Dette gir trygghet for næringliv og myndigheter, og bidrar til et godt omdømme. Styret arbeider for å timulere til nettverkbygging og videreutvikling av relajonene mellom medlemmene og mellom medlemmene og foreningen. ERFA-gruppene er et av NARF viktigte forum og betår at engajerte medlemmer om tiller krav både til eg elv og foreningen. De 50 etablerte Erfa-gruppene er en viktig høringintan for foreningen utviklingarbeid. Ny trategi for ERFA ytemet ble vedtatt av tyret i 2010 etter en Internajonal kontakt NARF deltar i det nordike nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) ammen med den venke og den finke regnkapførerorganiajonen. Foreningen er videre medlem i den europeike branjeorganiajonen EFAA (European Federation of Accountant and Auditor for SME ) hvor vi er aktiv i arbeidgrupper vedrørende regnkap- og branjeutviklingen amt kompetane og utdanningutfordringer. Profilering Styret viktigte profileringmål er å ynliggjøre regnkapbranjen generelt og NARF medlemmer peielt ovenfor næringlivet. Herunder å informere om hvilke muligheter bedrifter har for effektiviering og forbedring av in virkomhet ved utetting av regnkapfunkjonen. I vårt profileringarbeid arbeider tyret for at medlemmene kal fremtå om foretrukne amarbeidpartnere i næringlivet innen itt kompetaneområde. NARF webbaerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er et viktig element i å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet hjelp for å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap. Denne tjeneten knytte mye opp mot annonekampanjer og andre profileringtiltak. Ny verjon av øketjenete lanere i NARF viktigte informajon- og markedføringkanal er foreningen webportal, om er foreningen totale arena for kommunikajon, produkter og brukerfunkjonalitet ut til medlemmer og andre målgrupper.

6 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 6 Årberetning konern 2010 I 2010 ble det igangatt tørre projekt for å kartlegge branjen omdømme, identitet og kommunikajonutfordringer. Dette arbeidet vil inngå i tyret nye trategi for hvordan branjen kal poijonere til tudenter, næringliv og øvrige omgiveler. Kvalitetkontroll Det ble for kontrollåret 2010 gjennomført i alt 343 kvalitetkontroller, hvorav 56 gjaldt oppfølgingkontroller. Antallet gjennomførte kontroller ble lavere enn planlagt, grunnet utetteler og avvikling av virkomheter. I alt var 33 kontrollører engajert i kontrollvirkomheten i Forut for kontrollgjennomføringene deltok de aller flete av die i en 2-dager amling, der det ble att foku på rolle, kontrollproedyre, intern kontroll og riikotyring amt krav til yrkeutøvelen og bedømmelen av kvalitet ho kontrollerte medlemmer. Kontrollreultater i 2010; Med peielt foku på riiko og veentlighet vurderer tyret løpende tiltak om kan heve kvaliteten i branjen. Det ble i 2010 overendt 4 aker til Finantilynet for videre oppfølging. Etikk Ordinære kontroller Oppfølgingkontroller Peroner % Byrå % Peroner % Byrå % Godkjente kontroller % % % % Oppfølgingkontroller % % % 9 16 % Sum % % % % Gjennomførte 2 2 kontroller ikke ferdigbehandlet I 2009 initierte tyret arbeidet med å revidere foreningen etike regelverk rettet mot autorierte regnkapførere og medlemmer av NARF. Formålet med arbeidet er å ikre et etik regelverk om bidrar til at autorierte regnkapførere følger en yrkeholdning og foretar valg om fremmer den etike tandarden for yrket, amtidig om etikk får tiltrekkelig oppmerkomhet i branjen. Utarbeidelen av nytt regelverk har vært en omfattende proe om har inkludert medlemmer og viktige amarbeidpartnere. Et utkat til regelverk ble endt på høring i 2010, og tyret vil legge fram forlag til nytt regelverk på kommende generalforamling. Fag- og næringpolitikk Som en del av vår trategi er det et mål at NARF kal være det viktigte talerøret innen regnkapbranjen. Dette materialierer eg i høringarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere og amarbeidparter. For at NARF kal være en naturlig og ettertraktet amfunndebattant knyttet til rammebetingeler og fagpørmål innenfor vårt kjerneområde (regnkap, katt og avgift), følger det om et mål ogå å være ynlige i media. Foreningen har deltatt i en rekke offentlige høringer, møtt Stortingkomiteer, avgitt et betydelig antall høringuttaleler og vært repreentert i media ved en rekke anledninger. Viktige aker i 2010 Revijonplikten Styret mener de minte akjeelkapene bør frita for revijonplikt og er frivillig revijon om et pørmål om internajonal tilpaning, forenkling og kotnadredukjon for næringlivet. Deember markerte eg derfor om en milepæl da Regjeringen fremla forlag om å unnta de minte akjeelkapene fra revijonplikt (elkaper med driftinntekter under fem millioner kroner, balaneum mindre enn 20 millioner, og færre enn 10 årverk). Med dette ble det fullt gjennomlag for mindretallet i revijonpliktutvalget, betående av NARF, NHO og HSH. Spørmålet om revijonplikt er annynligvi den aken om vil ha tørt branjemeig betydning for regnkapførerne iden innføringen av autoriajonordningen. Samtidig om det åpner eg nye muligheter, vil endringen ogå gi utfordringer bl.a. gjennom branjeglidning mellom regnkapfører- og revior i måbedriftegmentet. Styret er det om en veentlig oppgave å rute medlemmene til å møte både de muligheter og truler om den nye ituajonen åpner for, og ogå bane vei i forhold til kundene. Foreningen aktiviteter vil bære preg av dette i 2011 og fremover, gjennom informajontiltak, produktutvikling mv. Evaluering av bokføringloven Evalueringarbeidet i forbindele med bokføringloven og -forkriften ble tartet i 2008, og høringer gjennomført i Etter det har aken ligget i hendene til Finandepartementet. Fra NARF ide er det tilkjennegitt ærlig foku på oppbevaringtiden om vi mener bør reduere fra ti til fem år. Dette er begrunnet i kot/nytte. NARF har formidlet ine ynpunkter i høringvar, og i møter med departementet. Det var ventet at aken ville komme til

7 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 7 Årberetning konern 2010 Stortingbehandling i I tedet har den tadig blitt utatt. Av den grunn endte NARF i oktober et brev til departementet der det ble anmodet om å gi aken prioritet. Lovpropoijon kan vente innen ommeren Parallelt med evalueringen ble det i 2010 nedatt en arbeidgruppe i regi av Skattedirektoratet om kal utrede eventuell godkjenningordning for kaaytemer. NARF er repreentert. Utredningen kal foreligge innen utgangen av Forenklinger i akjelovgivningen NARF har vært blant frontfigurene i arbeidet med å påvirke til forenklinger i akjelovgivningen, ett hen til de minte elkapene. Derfor var det ektra gledelig at regjeringen i juli 2010 igangatte et utredningarbeid med forenklinger for øyet, gitt i oppdrag til advokat Gudmund Knuden. Oppdraget var avgrenet til å gjelde reglene om tiftele av akjeelkap, kapitalregler og reglene om organiatorike pørmål. Utredningen ble avgitt i deember 2010 og forlagene omfatter i det alt veentlige alle akjeelkaper. Knuden har med andre ord ikke funnet det heniktmeig å forelå egen lovgivning for grupper av må akjeelkaper eller akjeelkaper med bare én akjeeier. Blant forlagene er å reduere det lovbetemte kravet til minte akjekapital fra kroner til kroner, fjerne kravet om åpningbalane amt fjerne kravet om reviorbekreftele når akjeinnkudd innbetale i kontanter. NARF ga kriftlige innpill til adv. Knuden undervei i arbeidet, og vil delta i den kommende høringen. Evaluering av kattereformen 2006 I 2010 gikk tartkuddet for Finandepartementet evaluering av kattereformen fra Finandepartementet inviterte til kontaktmøter på våren og høten for å dikutere/innhente ynpunkter. NARF deltok aktivt her, og har enere ogå gitt kriftlige innpill i brev 22. oktober. I brevet tiller vi bl.a. pørmål ved om kjermingfradraget fungerer etter henikten. NARF har om følge av dette blitt ærkilt invitert til å redegjøre for foreningen ynpunkter i møte med tatekretær. Etter NARF mening bør reglene om kjerming revurdere. For enkeltperonforetakene fremholde utfordringene og komplekiteten ved foretakmodellen, amt de adminitrative byrdene knyttet til kjermingfradraget ett i forhold til den kattemeige effekten av fradraget. Brevet adreerte bl.a. dikrimineringen i forhold til lønnmottakere og dere mintefradrag, og det ble gitt anmodning til departementet om å vurdere tilvarende fradragordning for enkeltperonforetak (næringfradrag). Evalueringarbeidet løper videre i 2011, og vi vil fortette å følge aken tett. Nork RegnkapStiftele NRS er det tandardettende organet innenfor regnkapfaget i Norge. NARF ble opptatt blant tifterne i 2005/2006. Dette har ledet til utvidet innpa i NRS fagorganer. I tillegg til å være repreentert i Stifteletyret, Regnkaptandardtyret og Bokføringtandardtyret, innehar NARF i dag ledervervet i Fagutvalget for må foretak. IFRS for SME Foruten NRS vanlige, tandardettende oppgaver ble det i 2010 gjort en vurdering av om IFRS for SME er egnet for bruk i Norge. Det ble gjort ammenligninger mellom gjeldende god regnkapkikk og IFRS for SME, og ett på hva andre land har gjort. NRS konklujon er at den internajonale tandarden bør vurdere å ertatte dagen regler om følger av gjeldende regnkaplov og regnkaptandarder for øvrige foretak, blant annet av henyn til internajonal harmoniering og den forenkling om oppnå ved bruk av et felle regnkappråk. Dette ledet i in tur til at det ble endt anmodning til Finandepartementet om å igangette en nærmere utredning av om og hvordan IFRS for SME kal anvende i Norge. NARF inngikk i flertallet i tiftelen om tilte eg bak å ende henvendelen til Finandepartementet. NARF la til grunn om forutetning for eventuell anvendele av IFRS for SME i Norge at tandarden vinner tiltrekkelig utbredele blant andre land. Det er foreløpig uikkert om dette er en forutetning om vil lå til. Strategik råd for må og mellomtore bedrifter (SMB) Strategik råd for SMB ble opprettet i juni 2009 under ledele av Næringdepartementet ved Næring- og handelminiteren. I følge mandatet kal rådet gi innpill til arbeidet med en overordnet næringpolitik trategi for må og mellomtore bedrifter. Etter at trategien er ferdigtilt, kal det trategike rådet følge arbeidet med implementering av trategien og gi råd om ytterligere tiltak for å bedre vilkårene for må og mellomtore bedrifter i Norge. Utkat til trategiplan var ventet å foreligge innen utgangen av året, det har vært avholdt en rekke møter i Det er uvit når trategien blir ferdigtilt.

8 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 8 Årberetning konern 2010 Dikriminering EPF mintefradrag for næringdrivende NARF har gjennom lang tid hatt foku på enkeltperonforetakene og de regler om dikriminerer dem i forhold til lønnmottakere bl.a. på katte- og trygderetten område. Målet er å påvirke til bedre rammebetingeler for denne virkomhetformen, ogå for å legge bedre til rette for gründervirkomheter og nyetablerere. I den forbindele er det tidligere utarbeidet en rapport om identifierer områder med forkjellbehandling og om tadig benytte i vårt påvirkningarbeid for å ynliggjøre forholdene. Det er ogå avgitt rapport og utformet et konkret forlag om innføring av et næringfradrag for elvtendig næringdrivende på lik linje med mintefradraget for lønnmottakere. Forlaget har foreløpig ikke vunnet akept i regjeringen, men er flere ganger brakt inn fra enkelte oppoijonpartier enet i forbindele med revidert najonalbudjett 2010 (Innt. 350 S). NARF holder fortatt aken varm, og har i 2010 bl.a. på ny pilt inn forlaget om næringfradrag i forbindele med den pågående evalueringen av kattereformen. Formuekatt på arbeidende kapital NARF har tidligere beluttet å tøtte opp om arbeidet med å avkaffe formuekatt på arbeidende kapital. Frem mot tortingvalget i 2009 ble det jobbet aktivt med å få att avkaffele av formuekatt på arbeidende kapital på agendaen til alle de politike partiene. Det ble amtidig forøkt å ynliggjøre hvor uheldig denne formuebekatningen er både for næringdrivende og for invetorer om kal motivere til å kyte kapital inn i norke virkomheter. NARF tøtter prinipielt arbeidet med å avkaffe formuekatt på arbeidende kapital. Arbeidet er organiert i en koordineringgruppe og en kattegruppe der NARF deltar i kattegruppen. Selv om arbeidet foreløpig ikke har ledet til noe konkret, mener tyret at påtrykket har bidratt til å ette aken på dagorden formuekatten er tadig tema i den politike debatten. Arbeidet med å fjerne formuekatt på arbeidende kapital er vedtatt videreført i 2011 med uforminket tyrke. Lønnprojektet (Edag) Som et bidrag til frit- og forenklingproblematikken fremmet NARF i 2006 et forlag overfor Næringdepartementet om amordning innenfor lønnområdet, dv. å innrapportere lønndata amtidig med utlønning. Etater om trenger lønn- og peronaldata kan i å fall hente den informajonen de trenger fortløpende. Dette kan bl.a. bety at flere oppgavetyper ekempelvi, LTO, AA-meldingen, terminoppgaver lønn og AGA amt oppgave for lønntatitikk kan bortfalle eller veentlig forenkle. Vi er ogå for o at en lik ordning vil kunne reduere/eliminere dagen omfattende fritytem. På bakgrunn av forlaget ble det i 2009 gjennomført en fortudie hvor medlemmer fra NARF deltok. Arbeidet reulterte i en anbefaling om at det igangette et forprojekt. Reultatene fra forprojektet kom på høring i 2010; «EDAG elektronik dialog med arbeidgivere», og er bevart av NARF. Vi har ogå markedført projektet i aktuelle fora. Videre fremdrift for projektet er ut til å være at det avette utviklingmidler i tatbudjettet for 2012, og med gradvi iverkettele i Altinn Altinn ble i løpet av 2010 oppgradert til ny teknik plattform. Oppdateringene medførte tor utabilitet, lengre repontid og endret funkjonalitet om alle kapte betydelig minøye fra brukerne. I tillegg ble nedetid for oppgraderinger og vedlikehold lagt til perioder rett før leveranefriter for offentlige oppgaver. Die forholdene materialierte eg i mange henvendeler fra frutrerte medlemmer gjennom vår fagupport. Die ble ytematiert og videreformidlet til entrale peroner i Altinn ledele om har beklaget fremgangmåten overfor de profejonelle brukerne av Altinn. Tiltakene Altinn har att i verk er økt involvering fra de profejonelle brukerne i planlegging-, utvikling- og tetfaen av ny funkjonalitet og en bedre konekvenvurdering av planlagte nedetider. Informajontakten vil ogå øke, og repreentanter for de profejonelle brukerne vil få mer informajon tidligere enn før. Dette arbeidet vil ikke ha effekt før implementering av nye verjoner i 2011 og tyret håper at tiltakene vil ha den ønkede effekten. NARF vil i amarbeid med to brukerrepreentanter bitå med relevante innpill fremover. NARF har ogå deltatt om næringlivet repreentant til å bitå i arbeidet med å kiere en ny tyringtruktur for Altinn. Overtid i regnkapbranjen Frem til og med 2009 har regnkap- og revijonbranjene nytt godt av et generelt vedtak hvert år fra Arbeidtilynet regionkontor Olo om utvidede rammer for overtid. Vedtaket har vært truffet på grunnlag av felle øknad fra NARF og reviorforeningen i medhold av dipenajonbetemmelen i arbeidmiljøloven 10-6 jette ledd. Søknad ble på vanlig måte endt i deember

9 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 9 Årberetning konern for åroppgjøreongen 2010, men i januar kom et overrakende brev fra Arbeidtilynet Olo der det ble uttalt at øknadene likevel ikke kunne behandle av Arbeidtilynet. Begrunnelen var at 10-6 må fortå lik at den ikke gir Arbeidtilynet hjemmel til å gi lik tillatele generelt på grunnlag av øknader fra organiajonene på vegne av medlemmene virkomheter. I tedet må firmaene øke individuelt. I tiden etter har det fra NARF ide, ammen med reviorforeningen og Økonomiforbundet, vært forøkt å komme frem til andre praktike måter å angripe problemtillingen på fortrinnvi ved dipenajon via forkrift. I den forbindele har det vært både møte og korrepondane med Arbeiddepartementet. Endelig avklaring fra departementet kom ført 17. november, da det i varbrev ble gjort til kjenne at forkriftløpet ikke nådde frem. For åroppgjøret i 2011 var det med andre ord ingen annen løning enn at virkomhetene måtte øke elv. Til hjelp i dette ble det fra organiajonene ide utarbeidet tandardiert øknadkjema, og i tillegg forlag til protokoll fra drøftelemøte med tillitvalgte om kal medfølge øknaden. Videre ble det i dialog med Arbeidtilynet tilrettelagt for den praktike gjennomføringen av bedriftene innendele av øknadene, og ogå lik at det ble bekreftet at øknader etter nevnte tandardmal ville bli godkjent. Parallelt med dette ble det gjort tilgjengelig en utredning om fortåelen av arbeid- og overtidreglene. Utredningen tøtter eg bl.a. på en underøkele foretatt blant et utvalg medlembedrifter. Utredningen er tilgjengelig for NARF medlemmer på foreningen nettider. Varlingliten amarbeid om bekjempele av fakturabedragerier Varlingliten er reduert i omfang ved at man har gått bort fra liteføring av ueriøe aktører og over til å bekrive moduer for hvordan de ueriøe aktørene opptrer. For å rådgi de næringdrivende er det for hver modu gitt råd og tip på om hvordan man kal komme eg ut av et avtaleforhold om man er forledet til å inngå. Der man blir utatt for fakturabedragerier, oppfordre det til å ta kontakt med egen organiajon. Angjeldende organiajoner om tår bak varlingliten er NHO, HSH, FNO og Bedriftforbundet i tillegg til NARF. NARF IT-forum I 2010 ble NARF IT-forum etablert. Formålet med NARF IT-forum er å være en nøytral amlingpla for ytemleverandører for å dikutere dagaktuelle aker og være et utviklingted for nye tandardierte funkjoner til glede for alle deltagende ytemleverandører og dere kunder. Av henyn til møtene gjennomføring og løningorientering, ble NARF IT-forum delt i tre grupperinger, Regnkapytemer, Lønnytemer og Øvrige ytemer. Det ble avholdt tre møter i 2010, to for regnkapytemer og ett for lønnytemer. Reponen fra aktørene i branjen har vært meget god, noe om undertreker behovet for en lik amlingpla. Baert på arbeidet i NARF IT-forum er arbeidet med å utvikle tandard dataformat i gangatt i Norge. Målet er å preentere et tandard dataformat i verjon 1 høten 2012; dette vil i å fall være en tor og viktig milepæl innenfor ytemområdet. Redegjørele om fortatt drift Forutetning om fortatt drift er tiltede, og regnkapet er derfor avluttet under denne forutetning. Redegjørele for årregnkapet og konernregnkapet Foreningen totale økonomi er god. Konernet oppnådde en amlet ometning i 2010 på kr om utgjør en økning på 12,5 % fra Årreultatet økte med kr til kr Den amlede egenkapitalen utgjorde kr , tilvarende 59,4 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARF kontingent- og finaninntekter, kontrollavgifter amt utbytte fra NARF Ektra AS finanierer kvalitetkontrollen, medlem-, fag- og myndighetarbeidet. Regnkapet for morelkapet NARF for 2010 ble avluttet med et overkudd på kr etter at utbytte for 2010 fra datterelkapet er inntektført med kr Årreultatet forelå i in helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året. Styret er tilfred med kontanttrømmene og den likvide ituajonen ved utgangen av året og mener dette gir god økonomik handlefrihet til å ivareta det planlagte utviklingarbeidet i konernet. Av annen kortiktige gjeld på kr utgjør forkuddfakturerte inntekter kr om ikke medfører utbetaling. Det er inngått avtale med ektern rådgiver vedr forvaltning av overkuddlikviditeten. Styret har en kapitalforvaltningtrategi med lav finaniell riiko.

10 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 10 Årberetning konern 2010 Avkatningen av den forvaltede porteføljen ble i ,33 %, til ammenligning var pengemarkedindeken 2,26 %. Styret mener øvrig riiko om marked- og kredittriiko er ubetydelig. Etter tyret oppfatning gir årregnkapet, konernregnkapet og årberetningen et rettviende bilde av utviklingen, reultatet og tillingen for virkomheten i regnkapåret. Miljø Adminitrajonen holder til i nyrenoverte lokaler. Det er i løpet av året utarbeidet nytt verdigrunnlag, «Verdier og adferd i NARF». HMS-ytemet vedlikeholde løpende, og tyret vier til at en rekke miljøfremmende tiltak gjennomføre årlig for å beholde amt videreutvikle det gode arbeidmiljøet. Det er inngått avtale om bedriftheletjenete. Det er ikke regitrert ulykker eller kader i forbindele med driften. Styret er det om gledelig at ykefraværet fortetter å gå ned. Det totale ykefraværet i 2010 var timer hvilket utgjør 2,3 % av total arbeidtid i konernet, til ammenligning var ykefraværet i 2009, 2,9 % og i 2008, 5,8 %. 3 kvinner. Selkapet adminitrerende direktør er kvinne, og ledergruppen betår av 2 menn og 2 kvinner. Det er 14 kvinner og 12 menn i adminitrajonen. Styret vil ogå i tiden om kommer vektlegge tiltak om fremmer liketilling. Fremtidutikter Markedunderøkeler gjennomført i 2010 avdekker et tigende behov for rådgivning. Den teknologike utvikling bidrar til effektiviering av økonomiproeer, noe om frigjør tid og inviterer å ta i bruk nye elektronike hjelpemidler. Branjen rammelovverk er kompliert og kjemaveldet omfattende. Dette er rammebetingeler om får konekvener for våre medlemmer hverdag, og de får betydning for vår tjeneteprodukjon. På kort ikt vil markedutiktene i regnkapbranjen være preget av noe uikkerhet om følge av innføring av frivillig revijon. Begge branjene har lang tradijon for godt amarbeid, og det er grunn til å tro at amarbeidet i tor grad vil fortette i tiden om kommer. Samtidig forvente en vi økt konkurrane og økt grad av trukturendring på ikt. Virkomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det om er normalt for virkomheten art. Liketilling Liketilling mellom kjønnene vektlegge i alle deler av organiajonen. Styret har et terkt foku på liketilling rent peronalpolitik, og vi mener å ha oppnådd gode reultater på området. Av tyret yv medlemmer er Stadig flere aktører lutter eg til NARF. Vi forventer å paere medlemmer i Konernet økonomi og øvrige reurer er olide, kontakten med myndighetene og omverden er god, og tyret mener vi tår terkt rutet til å møte kommende utfordringer. Forbedring, fornying og behovtilfredtillele vil tå i entrum for alle medarbeidere og tillitvalgte. Olo, 17. mar 2011 For tyret i Norge Autorierte Regnkapfører Forening Ale Hindene Ann-kritin Bull Aune Ole Johan Bueklev Morten Carlen Styreleder Styret netleder Styremedlem Styremedlem Per Johan Haelgård Ingvild Heiene Gaarder Laila Hetland Sandra Riie Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

11 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Reultatregnkap aa aa 11 «NARF webbaerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er et viktig element i å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet hjelp for å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap.»

12 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening aa Balane aa aa 12 Reultatregnkap mor/konern 2010 KONSERN MORSELSKAP KLIKK FOR LINK TIL Note Driftinntekter og -kotnader Annen driftinntekt Sum driftinntekter Varekotnad Lønnkotnader m.m Avkrivning på driftmidler Annen driftkotnad Sum driftkotnader Driftreultat Finaninntekter og -kotnader Annen renteinntekt Annen finaninntekt Nedkriving av andre finanielle anleggmidler Annen rentekotnad Annen finankotnad Reultat av finanpoter Reultat før kattekotnad Skattekotnad på ordinært reultat Ordinært reultat Åroverkudd (Årunderkudd) Overføringer Avatt til annen egenkapital Sum diponert

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen Munn og mæle NR. 4/2010 13. ÅRGANG Tidkrift for medlemmer av Munn- og halkreftforeningen REDAKTØREN HAR ORDET En travel høt ISSN 1891-9529 Munn og mæle utgi av Munnog halkreftforeningen Anvarlig redaktør:

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer