Årsplan spansk 10. klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan spansk 10. klasse"

Transkript

1 Årplan pank 10. klae 2015/ 2016

2 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: Lytte-cd-er Supplement fra andre læreverk i pank Lettletbøker for å lee kjønnlitterære tekter på pank.

3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetanemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetanen. I fremmedpråk fortå grunnleggende ferdigheter lik: Å kunne uttrykke eg kriftlig og muntlig i fremmedpråk er entralt i utviklingen av kompetane i fremmedpråket og går igjen i kompetanemålene for begge trinn. Die ferdighetene er viktige redkaper i arbeidet med å fortå og ta i bruk det nye pråket i tadig mer varierte og krevende ammenhenger på tver av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale. Å kunne lee i fremmedpråk er en del av den praktike pråkkompetanen og innebærer å fortå, utforke og reflektere over tadig mer krevende tekter, og lik kaffe eg innikt på tver av kulturer og fagfelt. Å utvikle leeferdighet i det nye pråket vil ogå bidra til å tyrke leeferdigheten generelt. Å kunne regne i fremmedpråk er en forutetning for å fortå og bruke fremmedpråket i forbindele med kvantifiering, beregninger, målinger og grafike framtillinger i hverdaglige ammenhenger. Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedpråk bidrar til å utvide læringarenaen for faget og tilfører læringproeen verdifulle dimenjoner gjennom muligheter for møte med autentik pråk og anvendele av pråket i autentike kommunikajonituajoner. Kildekritikk, opphavrett og peronvern er entrale områder i digitale ammenhenger om ogå inngår i fremmedpråk.

4 Kompetanemål i 10. klae 1. Hovedområde Språklæring: Mål for opplæringen er at eleven kal kunne utnytte egne erfaringer med pråklæring i læring av det nye pråket underøke likheter og ulikheter mellom mormålet og det nye pråket og utnytte dette i egen pråklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler bekrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye pråket 2. Hovedområde Kommunikajon: Mål for opplæringen er at eleven kal kunne bruke pråket alfabet og tegn finne relevante opplyninger og fortå hovedinnholdet i kriftlige og muntlige tilpaede og autentike tekter i ulike jangere delta i enkle, pontane amtaleituajoner preentere ulike emner muntlig gi uttrykk for egne meninger og føleler fortå og bruke tall i praktike ituajoner kommuniere med fortåelig uttale fortå og bruke et ordforråd om dekker dagligdage ituajoner bruke grunnleggende pråklige trukturer og former for tektbinding tilpae pråkbruken i noen grad til ulike kommunikajonituajoner krive tekter om forteller, bekriver eller informerer bruke lytte-, tale-, lee- og krivetrategier tilpaet formålet bruke kommunikajonteknologi til amarbeid og møte med autentik pråk. Hovedområde Språk, kultur og amfunn: Mål for opplæringen er at eleven kal kunne amtale om dagligliv, peroner og aktuelle hendeler i pråkområdet og i Norge ammenligne noen ider ved tradijoner, kikker og levemåter i pråkområdet og i Norge amtale om pråk og ider ved geografike forhold i pråkområdet gi uttrykk for oppleveler knyttet til pråkområdet kultur

5 Arbeidmåter: Lee, tale og overette muntlig i klaen. Klaedeltakele, parleing og individuell jobbing. Tektinnleing og innleing av overetteler på fronter. Arbeid med tektoppgaver for å vie tektfortåele Skriftlige oppgaver Temaarbeid. Muntlige fremføringer for i klaen Vurdering for fagkarakter Uttale Leefortåele Overetting og tektfortåele Gloeprøver Evnen til å tilegne eg kulturkunnkap Evnen til å tilegne eg fagkunnkap fra temaer vi jobber med. Skriftlige prøver fra tema og grammatikk. Elektronike prøver og innleveringer i Fronter. Vurdering for ordenkarakter Innat i timene Orden i perm og krivebok Leker og innleveringer. Karakter Faget er et muntlig fag. Elevene får en karakter i faget.

6 Fremdriftplanen Måned Uke Hovedtema Augut Repetijon 5 - Elevene preenterer September 6 7 forkjellige temaer om grammatike deler om de har lært før. 8 Projekt om ommerferien Bruk av digital verktøy - Bruk av preen perfektum - Preteritum Oktober 1 Høtferie 2 Kap 2 og - Spank hitorie - Språk i Spania - Gerundium November 5 Kap Deember Betille hotell på pank - Ord og utrykk knyttet til flypla 7 - Projektarbeid om en reie. - Repetijon - Halvdagprøve - Jul i Spania 52 Juleferie

7 Januar 1 Juleferie 2 Kap 7 - Å tudere i Spania - Nordmenn i Spania Kap Fakta om Peru Februar 6 Kap Strategier og teknikker rettet mot lytteoppgaver 8 Vinterferie 9 Kap 12 Mar 10 - Ungdomliv 11 Innleveringer 1. Jobbøknad 12 Påkeferie Lage en tegneerie om et jobbintervju. April1 15 Øving av lytteoppgaver 16 Projekt: 17 - Planlegging av en reie til et Mai 18 panktalendeland Halvdagprøve - Forberedele til ekamen Juni 2

8 Vurderingkriterier: KOMPETANSEMÅL KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KARAKTE R Bekrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye pråket. Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Underøke likheter og ulikheter mellom mormålet og det nye pråket og utnytte dette i egen pråklæring Utnytte egne erfaringer med pråklæring i læring av det nye pråket SPRÅKLÆRING Kunne bedømme, dikutere og begrunne egen måloppnåele, anvende kunnkapen i videre arbeid og reflektere rundt egen læring Kunne ette eg enkle, konkrete læringmål, vurdere i hvilken grad die er nådd og anvende kunnkapen i videre arbeid Kunne, med veiledning, ette enkle, konkrete læringmål og e om die er nådd Kunne tilegne eg kunnkap fra Internett, ordbøker og andre opplagverk, anvende kunnkapen og gjøre den til in egen Kunne finne informajon på Internett, og til en vi grad bruke ordbøker og andre opplagverk Kunne finne informajon og enkle ord og begreper ved hjelp av Internett og andre opplagverk Kunne ammenligne ord, begrep og pråklige trukturer om er like på flere pråk, og utnytte denne kunnkapen ytematik og bevit Kunne ammenligne ord og pråklige trukturer om er like på flere pråk Kunne kjenne igjen enkle ord og fraer om er like på flere pråk

9 KOMMUNIKASJON Bruke pråket alfabet og tegn Kunne beherke pråket alfabet og tegn korrekt Delta i enkle, pontane amtaleituajoner Preentere ulike emner muntlig Gi uttrykk for egne meninger og føleler Kunne beherke pråket alfabet og tegn delvi korrekt Kunne de boktaver og tegn om ammenfaller med mormålet Kunne uforberedt delta i amtaler om ukjent emner, emner av peronlig interee eller emner om er viktige i dagliglivet Kunne delta i enkle og rutinepregede amtaler om innebærer direkte utvekling av informajon om kjente emner og aktiviteter Kunne delta i en amtale på en enkel måte hvi han/hun får hjelp til å formulere eg Kunne gi en fortåelig preentajon og vare på pørmål knyttet til preentajonen (bruker manu kun om tøtte ) Kunne gi en kort preentajon av noe han/hun har god kjennkap til og har forberedt (delvi lørevet fra manu) Kunne lee opp meget enkle uttrykk og etninger (bundet av manu) Kunne uttrykke føleler overfor andre menneker, gi uttrykk for in egen mening, uttrykke uenighet og de kan ogå pørre om andre menig om en ak Kunne gi en nyanert bekrivele av han/hun liker og ikke liker. Eleven kan pørre andre om det amme Kunne i hva han/hun liker og ikke liker

10 Fortå og bruke tall i praktike ituajoner Kunne fortå og bruke tall, prier, klokkelett og datoer. Han/hun metrer praktik matematikk i f.ek. kjøp-/algituajoner Kunne fortå og bruke tall, prier, klokkelett og datoer Kunne fortå og bruke enkle tall Kommuniere med fortåelig uttale Kunne uttalereglene i pråket og ha få kommunikajonfortyrren de feil Fortå og bruke et ordforråd om dekker dagligdage ituajoner Ha fortåelig uttale med noen kommunikajonfortyrren de feil Kunne uttale noen enkle ord og uttrykk på en fortåelig måte Ha et rikt og variert ordforråd, og fortå og bruke dagligdage ord og uttrykk om tema om angår eleven direkte, f.ek. kole, familie og peronlige intereer Kunne fortå og bruke dagligdage ord og uttrykk om tema om angår han/henne direkte, f.ek. kole, familie og peronlige intereer Kunne preentere eg elv Bruke lytte-, tale-, leeog krivetrategier tilpaa formålet Kunne gjøre et bevit og elvtendig valg av læringtrategi tilpaet formålet Kunne bruke ulike læringtrategier Bruke kommunikajonteknolo gi til amarbeid og møte med autentik pråk Kunne, ved veiledning og hjelp, bruke noen læringtrategier Kunne utvekle informajon og føre en amtale via telefon, e-pot og annen kommunikajonteknologi

11 Kunne gi og motta enkle bekjeder via telefon, e-pot og annen kommunikajonteknologi, f.ek. ved betilling av flybillett, hotellrom o.l. Fortå enkle ord og fraer i møte med autentik pråk SPRÅK, KULTUR OG SAMFUNN Sammenligne noen ider ved tradijoner, kikker og levemåter i pråkområdet og i Norge Gi uttrykk for oppleveler knyttet til pråkområdet kultur Samtale om pråk og ider ved geografike forhold i pråkområdet Samtale om dagligliv, peroner og aktuelle hendeler i pråkområdet og i Norge Kjenne til mange ider ved tradijoner, kikker og levemåter i pråkområdet og i Norge, og på et enkelt nivå ammenligne die på fremmedpråket Kjenne til noen likheter og forkjeller ved tradijoner, kikker og levemåter i pråkområdet og i Norge. Kunne uttrykke noen faktaopplyninger om dette på fremmedpråket Kjenne til noen likheter og forkjeller ved tradijoner, kikker og levemåter i pråkområdet og i Norge. Kunne enkelte ord og uttrykk om dette på fremmedpråket Kjenne til ulike pråklige ærpreg og kjente geografike forhold i pråkområdet Kjenne til noen dialekt- og pråkforkjeller og ulike geografike forhold i pråkområdet Vite at det finne forkjellige dialekter og ulike geografike forhold i pråkområdet Kunne være engajert og delta aktivt på eget initiativ i amtaler om dagligliv, peroner og aktuelle hendeler på mormålet og på fremmedpråket Kunne delta i enkle amtaler om dagligliv, peroner og aktuelle

12 hendeler på mormålet og på fremmedpråket Kunne delta i amtaler om dagligliv, peroner og aktuelle hendeler på mormålet. Eleven kan enkelte ord og uttrykk om dette på fremmedpråket

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 2 9. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Målsetting for faget: å utvikle elevenes evne til å bruke spansk muntlig og skriftlig og stimulere dem til å samhandle med mennesker fra

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer