aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere

2 Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen og legge til rette for kvalitet i regnkaptjeneten. Foreningen kal ynliggjøre branjen for amfunn og næringliv, og være tiltede for ine medlemmer med faglig tøtte, medlemfordeler og fremme dere intereer. Styret i NARF. Fra ventre Per-Ole Hegdahl (anatte repreentant), Laila Hetland (tyremedlem), Ellen Aamodt (tyremedlem), Ole Johan Bueklev (tyremedlem), Ale Hindene (tyret leder), Ann-Kritin Bull Aune (tyret netleder), Morten Carlen (tyremedlem) og Per Haelgård (tyremedlem). 2

3 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide 3 Innhold KLIKK på idetallet for å gå til valgt ide NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a 4 Årberetning konern 2012 a 12 a 13 Balane mor/konern a 15 Kontanttrømopptilling a 16 Noter til regnkapet a 23 Revijonberetning Reultatregnkap morelkap/konern NARF Ektra AS a 26 Årberetning 2012 a 29 Reultatregnkap a 30 Balane a 31 Kontanttrømopptilling a 32 Noter til regnkapet a 36 Revijonberetning Organiajon, utvalg og komiteer a 38 Organiajonkart a 39 Anatte i NARF a 40 a 41 Styreoppnevnte utvalg Generalforamlingoppnevnte organer

4 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 4 Innledning Styret er på 2012 om et år med tor aktivitet både hva angår regnkapbranjen og foreningen. Lønnomheten i branjen er forbedret, lønningen øker og omdømmet er godt. Etterpørelen etter regnkaptjeneter er fortatt tor, vi opplever økt tiltrømningen til branjen - hele 448 nye medlemmer meldte eg inn i NARF i fjor. Ved utgangen av 2012 hadde NARF paert medlemmer. En omfattende medlemtilfredhetunderøkele høten 2012 dokumenterer høy tilfredhet, og medlemmene er amtemte i at det er kurtilbudet, informajon og fagupporten om er de tørte driverne for medlemkapet. Den totale tilfredheten er 5.0 på en kala fra 1 6, og annynligheten for å fortette medlemkapet corer hele 5,6. Virkomheten trategi revidere løpende. I 2012 ble det gjennomført en omfattende gjennomgang og revijon av følgende områder; kvaliteten i branjen, IKT-utviklingen amt endring i regnkapførere rolle om følge av endringer i kundebehovene. Det er tort arbeidtempo og høy trivel i adminitrajonen har vært preget av omfattende inveteringer i nye IKT ytemer amtidig om tore proeer er moderniert. NARF er terkt engajert i og medvirkende til Regjeringen forenklingarbeid. Reultatene å langt er gode. Reduerte krav til akjekapital og frivillig revijon er de tiltak om har gitt tørt effekt. Ved årkiftet har vi fått nye akjeelkaper, mot året før. To tredjedeler av alle elkaper om tifte velger bort revijon, og nærmere akjeelkaper har benyttet eg av fravalgadgangen ved årkiftet. Samtidig opplever vi at det totale antall NUF fortetter å ynke, og antallet er nå nede på Styret mener det er vært poitivt at rammebetingelene legge til rette for og timulerer til nyetableringer. Vi er nå at forenkling virker. Formål NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening) er lokaliert i Olo og har om formål å fremme de autorierte regnkapførere faglige, økonomike og oiale intereer gjennom myndighet-, kvalitet-, kompetane- og relajonarbeid. Datterelkapet NARF Ektra AS formål er på kommeriell bai å tilby tjeneter og produkter til regnkapbranjen og til økonomimedarbeidere baert på foreningen kompetane og nettverk. Selkapet kal bitå foreningen med å oppfylle itt formål hva angår tjeneteprodukjonen og har ammen med NARF påtatt eg et olidarik arbeidgiveranvar overfor alle anatte. Det er etablert en amarbeidavtale hvor NARF Ektra AS påtar eg anvaret for å utføre de oppgaver om inngår i erviceavgiften, og det er i tillegg etablert en amarbeidavtale mellom elkapene vedrørende den øvrige virkomheten. Organiajon NARF eier 100 % av akjene i NARF Ektra AS. Foreningen har medlemfoku om in hovedoppgave og retter in virkomhet mot fagarbeidet, kvalitetkontroll, myndighetkontakt og øvrig relajonarbeid. Serviceprodukjonen (informajon, fagupport, kurvirkomheten, avtaleverket, kvalitetikringytemet mv.) er organiert i NARF Ektra AS. Adminitrajonen er organiert i fire team med en adminitrativ tøttefunkjon og omfatter 30 årverk. Regnkapfunkjoner er outourcet. Regnkapførerbranjen Den terke omtillingen i branjen fortatte i Dette gjenpeiler eg på trukturiden, på det teknologike området og i tjenetetilbudet. En rekke revijonelkaper har etablert eg om tilbydere av regnkaptjeneter, flere banker er gått inn på eieriden ho ekiterende aktører, amtidige om vi regitrerer at flere av de ekiterende aktørene danner allianer for å tå terkere rutet i markedet. Den teknologike utviklingen påvirker regnkapbranjen terkt, ærlig fordi produkjonen effektiviere. Men det faktum at offentlige innkjøpere i tadig tørre grad krever elektronike fakturaer, vil ogå påvirke regnkapaktørene. Den effektiviering om oppnå gjennom økt bruk av teknologi, er poitiv fordi den modernierer branjen og bidrar til tidbepareler. Denne utviklingen har ammen med endring i kundebehov om konekven at tjenetetilbudet er i endring. Store deler av regnkapbranjen omtiller virkomheten og tilbyr mer rådgivning. Styret tror dette er en riktig utvikling, og vi tøtter under denne utviklingen blant annet med kompetaneprodukter og informajon. I følge Finantilynet regiter var det autorierte regnkapførere ved utgangen av 2012, en økning på fra året før autorierte regnkapførere hadde ved årkiftet ogå tittel om reviorer, og tyret regitrer at en rekke av die har etablert eg i regnkapbranjen.

5 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 5 Den årlige lønnunderøkelen ble godt mottatt av medlemmene. Den avdekket en lønnvekt på 4,2 % i 2012 ammenlignet med året før. Fordi det er tore geografike forkjeller, og fordi vi ønker å gi den enkelte et bedre ammenligninggrunnlag, ble det ogå utarbeidet en lønnkalkulator for beregning av gjennomnittlig årlønn. Kvinner tjener fortatt litt mindre enn menn, men forkjellen er avtagende. Får å kartlegge den økonomike utviklingen i branjen ble det i oktober 2012 gjennomført en analye av innrapporterte regnkapdata for regnkapåret Total ometning i 2011 var 11 milliarder kroner, akjeelkaper tår for ca 88 proent. Styret kontaterer med glede at vi nå er tegn til bedre lønnomhet i branjen. I følge SSB teg priene for regnkap- og bokføringtjeneter med 4,8 proent i Vi gjennomfører en rekke aktiviteter gjennom året for å ynliggjøre yrkeprofejonen og karrieremulighetene i regnkapbranjen. Annonering med foku på mulighetene i branjen, grati tudentmedlemkap og løpende kontakt med utdanningintitujonene er de met entrale tiltakene. FoU Henikten med FoU-arbeidet er å øke kunnkaptilfanget når det gjelder fremtidige kompetane- og tjeneteutfordringer i branjen, kartlegge behovene for nye rådgivningrelaterte kompetaner og tjeneter, og påvirke najonale utdanningog opplæringprogram for branjen. Styret begrunnele for FoU-ating i årene om kommer, er blant annet fundert i NARF mål om å være den viktigte leverandøren av kompetaneprodukter til regnkapbranjen. Det er i den anledning behov for et tørre, kontinuerlig informajon- og kunnkaptilfang fra markedet, RF potenielle kunder, de om driver regnkapbyrå/dere kunder og leverandører, om NARF ikke uten videre får tilgang til. Denne atingen kal blant annet gjøre det mulig for NARF å inngå allianer med forkning- og utdanningektoren. Henikten er å timulere til et tørre branjefoku blant annet gjennom å kjøpe ekterne tjeneter om kan upplere den informajoninnhentingen og kunnkaputviklingen om planlegge. Styret beluttet et forkningprojekt i 2012 med tittelen SMB-kunder behov for tjeneteyting og dere forventninger til ektern regnkapfører og tjeneteyter. Projektet avlutte i I de nærmete årene vil FoU-atingen dreie eg mer om aktuelle projekter innenfor NHH itt FOCUS-program (Future Oriented Corporate Solution). Styret vedtok i 2011 å målrette FoU-atingen mot FOCUS-programmet om er et atningområde med utgangpunkt i bedriften perpektiv. Forkningprojektene i programmet kal ha en flerfaglig tilnærming: trategi, finan, økonomik tyring, regnkap, HRM, ledele. Fra og med 2012 er NARF bedriftpartner. Styret forventer en god tilvekt av verdifull branjerettet kunnkap til nytte for våre medlemmer i årene om kommer. Rapporter vil bli bearbeidet og gjort tilgjengelig for medlemmene. Rådgivningkoneptet Rådgivningkoneptet har vært et av de tore atningområdene til NARF Ektra i 2012 i likhet med forrige år. Rådgivningkoneptet betår av tre hoveddeler; kompetaneutvikling, byråutvikling og utvikling av en leveraneplattform for rådgivningtjeneter. Innen kompetaneutvikling er det i 2012 avholdt flere kur om retter eg mot rådgivning og fagområder relatert til regnkapnær økonomik rådgivning. Innen byråutvikling er det i 2012 levert flere læringprogrammer til medlemmer innen trategi, kundekommunikajon og effektiv byrådrift. Læringprogrammene har vært vellykket og motivert til endring for de byråer om har vært involvert. Programmene krever aktiv deltagele fra byrået anatte, og har til formål å kape varig atferdendring og kultur for kontinuerlig læring og forbedring. Byråutviklingprogrammene videreføre i Sammen med ekterne leverandører har vi i 2012 bygget opp nettportalen pintell.no. Dette repreenterer en tor atning innen det å levere en fullverdig arbeidplattform for rådgivningtjeneter. På høten ble pintell.no tildelt diplom fra Den norke Dataforening Kreativitetprien 2012 (Roing). Pintell.no er utviklet med det for øye å hjelpe branjen med å levere regnkapnær rådgivning på en mart måte med tor grad av faglig veiledning. Pintell gjør bruk av en meget avanert regelmotor. I tillegg har ytemet integrajon mot partnere om behandler og leverer tilbake data lik at regnkapfører får tilgang til kraftfull informajon om de kan bruke ved innalg av tjeneter til ine kunder. Sytematikk og amhandling med kunde er entral i løningen for å utvikle en god kunderelajon. Et mål er å ikre økt fortåele ho kundene for virkomheten økonomi og ynliggjøre potenial for forbedringer. Portalen lanere i løpet av 2013 og er deretter gjentand for kontinuerlig videreutvikling.

6 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 6 Medlemutviklingen NARF har hatt en poitiv medlemutvikling i Ved årkiftet hadde NARF totalt peronmedlemmer. Av die hadde autoriajon om regnkapfører, en økning på 393. Finantilynet hadde på amme tidpunkt regitrert autorierte regnkapførere. Den adminitrative medlemervicen er omfattende. Hovedoppgavene er å håndtere alle arbeidoppgaver knyttet til medlemkap og foreningen forikringordninger. For 2012 ble det behandlet omlag henvendeler på e-pot og en enda tørre andel per telefon. Utvikling i antall peronmedlemmer i NARF (med autoriajon om regnkapfører) : Nettverk og møteplaer På deentraliert nivå er foreningen organiert gjennom nærmere 50 Erfa-grupper. Dette er frivillige nettverk for våre medlemmer, tilrettelagt av foreningen. Vi lanerte den elektronike ERFA portalen våren 2012 med formål å fremme informajonutveklingen i den enkelte gruppe, på tver av gruppene og mellom gruppene og NARF. Løningen inneholder ogå nyttige funkjoner i forhold til adminitrajonen av arbeidet for den enkelte gruppe. Henikten er at portalen kal timulere til erfaringutvekling og informajondeling mellom medlemmene. I tillegg vil portalen ogå bli brukt i forbindele med høringer og andre aker om har betydning for branjen og regnkapfører hverdag. Den årlige ERFA-lederkonferanen ble i 2012 endret fra en 2-dager konferane på høten til 1-dag konferane lagt i tilknytning til NARF årmøte med branjeutvikling og Erfa-arbeidet om hovedaker. I tillegg deltok vi i en rekke møter i de forkjellige Erfa-gruppene. Storbyråforumet er en møtepla for de tørte aktørene i branjen. I 2012 ble det avholdt 2 torbyråmøter, i begge møtene var aktører fra torbyråene aktive om innledere til dikujontema innen branjeutviklingen Kilde: NARF medlemtatitikk. Årmøtet 2012 ble arrangert i Stavanger, med en ramme for programmet noe jutert i forhold til tidligere år. Styret er meget tilfred med opplutningen på 331 deltakere, amme nivå om året før. Temaene og foredragholderne fikk gode tilbakemeldinger i evalueringen fra deltakerne, og tyret har beluttet å følge dette opplegget i tiden om kommer. Medlemtilfredhetunderøkelen Medlemunderøkelen om ble gjennomført høten 2012, forteller tyret at motivajonen for å være medlem i NARF er nært knyttet til læring, oppdatering og kunnkaputvikling innenfor regnkapfaget. Den aller met betydningfulle dimenjonen i dette er kurtilbudet. Informajon via nyhetbrev, artikler, web og lignende kommer på en god andrepla. Dernet oppgi fagupporten om den tredje viktigte åraken for medlemkapet. Styret er glad for at medlemmene er godt tilfred med de viktigte dimenjonene i medlemkapet, og at annynligheten for å fortette om medlem de nete 12 månedene corer hele 5,6 (på en kala fra 1-6). Medlemunderøkelen har gitt tyret mange kommentarer og innpill om vi vil legge til grunn i vårt forbedringarbeid, og den er til tor inpirajon og nytte med tanke på videre utvikling av våre tjeneter og medlemfordeler. Internajonal kontakt NARF deltar i det nordike nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) ammen med den venke og den finke regnkapførerorganiajonen. Erfaringutvekling generelt og ærlig om branjetandardutviklingen og frivillig revijon har vært de viktigte akene på dagorden. I 2012 ble det avholdt en felle konferane for de tre nordike tyrene, et vellykket arrangement om vil bli videreført i I tillegg til det nordike amarbeidet har NARF itt internajonale koplingpunkt gjennom medlemkap i EFAA (European Federation of Accountant and Auditor for SME). NARF deltar i EFAA Accounting Expert Group og i EFAA Eexpert Group on SME/SMP iue.

7 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 7 Profilering En viktig oppgave for NARF er å bidra til at branjen fremtår med et godt omdømme i ine omgiveler. Et entralt fokuområde er å tyrke branjen attraktivitet, med mål om økt rekruttering og reduert avgang av peronell. Profejonaliering og utvikling av nye tjenetetilbud, forbedret lønnomhet, bedre arbeidvilkår og en yrketittel om gjenpeiler profejonen nye rolle, er forhold om virker poitivt inn på attraktiviteten. Dette er områder om det vil bli jobbet aktivt med fremover. Dette er ogå i tråd med tilbakemeldingene fra ite medlemunderøkele i 2012 hvor atingen på å heve yrket og branjen aneele ble høyet prioritert. For foreningen er det avgjørende å forvalte NARF merkenavnet lik at det tøtter opp om de forhold om bygger et godt omdømme for våre medlemmer og branjen. Medlemunderøkelen vite ogå at NARF navnet aoiere med kompetane og kvalitet, og at det er viktig for medlemmene å ha tilknytning til et branjemerke ut mot kunder og marked. Foreningen profileringarbeid omfatter ogå arbeidet for å ynliggjøre medlemmene og dere tjenetetilbud til næringlivet hvor tyret har om mål at medlemmene kal fremtå om foretrukne amarbeidpartnere innen itt kompetaneområde. NARF webbaerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er en viktig funkjon for å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet hjelp for å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap. Denne tjeneten knytte opp mot annonekampanjer og andre profileringtiltak. NARF viktigte informajon- og markedføringkanal rettet mot alle intereenter er foreningen internettider. I 2012 er det gjennomført en rekke annone- og DM kampanjer for kur, produkter og andre tjenetetilbud fra foreningen. Styret mener den gode mediedekningen i 2012 har gitt poitiv profilering. Fag- og næringpolitikk NARF har om mål å være regnkapbranjen viktigte talerør. Dette operajonalierer eg i høringarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere og amarbeidpartnere. I tillegg til regnkapførerne egen rammelovgivning er vår hovedfoku rettet mot vilkårene for må og mellomtore virkomheter i in alminnelighet innenfor regnkap-, katt-, avgiftområdet amt de regler om gjelder for å drive virkomhet om ådan. NARF er politik nøytral, og konentrerer in innat mot rammebetingeler og kvalitet i regelverkutviklingen, ett fra et faglig og praktik tåted. I den forbindele tår da ogå forenklingperpektivet høyt, hvor vi har etablert o om en betydningfull aktør om både blir forepurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom nærheten til regnkapførerne og dere kunder får vi en unik innikt i de utfordringer og problemtillinger næringlivet tår overfor, noe om ogå gjør o godt rutet til både å identifiere områder med forenklingpoteniale og forelå konkrete løninger. Det ite er en viktig måletning for vårt påvirkningarbeid; å være løningorientert. Viktige fagaker i 2012 «NARF 46 forenklingforlag» Vi har gjennom mange år hatt tett kontakt med Næringdepartementet og blitt inkludert i en rekke forenklingfora i dere regi. I den anledning var det peielt kjærkomment at Næringminiteren i 2011 endelig konkretierte regjeringen forenklingambijoner ved å ette om mål å reduere næringlivet adminitrative kotnader med 10 milliarder kroner innen utgangen av Gjennom denne forpliktelen har det åpnet eg et nytt vindu for å tale for våre forenklingaker og løninger, både aker om vi allerede har pilt inn og nye om kommer til. Etter at regjeringen i 2012, i ammenheng med forenklingmålet, oppnevnte in «forenklingjef», har vi pleiet dialog via denne kanalen. Førte møte ble gjennomført i november, der vi preenterte en lite med 46 konkrete forenklingforlag fordelt på våre met nærliggende områder, hovedakelig innenfor bokføring/regnkap, katt og avgift, elkaprett og enkelte andre rettområder i tillegg til Altinn. Vi opplevde tor interee for våre innpill, og vi har allerede hatt etterfølgende kontakt om flere av forlagene. Erfaringene å langt er at forenkling virker. NARF vil fortette dette arbeidet, med ikte på å påvirke til ytterligere forenklinger. Autoriajonordningen for regnkapførere Den gode dialogen og amarbeidet med Finantilynet har fortatt i Som tidligere har vi hatt løpende kontakt om praktike forhold og fortolkningpørmål mv. om har dukket opp undervei. Vi har ogå opprettholdt to fate kontaktmøter i året, der det utvekle informajon om hverandre virkomhet og erfaringer knyttet til kontrollvirkomheten mv. På regelverkiden ble NARF forepurt om ynpunkter på eventuell iverketting av Finantilynet hjemmel til å kunne pålegge revijonplikt for enkeltperonforetak under tilyn. Finantilynet har valgt å ikke aktivere hjemmelen, noe om er i takt med de ynpunkter om NARF ga.

8 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 8 Senere på året ble det fremmet forlag om endringer i utdanning- og prakikravet for å bli autoriert regnkapfører. NARF tøttet forlaget om at mint halvparten av prakien kal være opparbeidet ho autoriert regnkapførervirkomhet. Samtidig ble det forelått en midlertidig endring i utdanningkravet, i påvente av en egen bachelorplan for regnkapførere. NARF anbefalte å unnlate endringen, noe Finantilynet etterkom. For utdanningkravet del pågikk det parallelt et arbeid i NRØA (Najonalt Råd for økonomik/adminitrativ utdanning) med å utvikle den nevnte bachelorplanen for regnkapførere, etter anmodning fra Finantilynet. NARF ble invitert til å være med i arbeidet, og bidro ogå til å mobiliere en kompetent gruppe NARF-regnkapførere til å delta i åpent høringmøte om aken. Selv om utgangpunktet for planen har vært å oppfylle utdanningkravet for autoriajon, har NARF brakt inn foku på hele rollen om regnkapfører ikke bare den autoriajonpliktige delen. Reultatet av dette er en plan om gir rom for flere regnkaprelaterte emner i profileringdelen på 60 tudiepoeng enn det dagen forkriftbetemte utdanningkrav gjør. Videre er regnkapførerregelverket/god regnkapføringkikk innarbeidet. Styret er godt fornøyd med reultatet på kort ikt. På lang ikt gikk vi imidlertid terkt inn for at det burde igangette en fae to-utredning om i tørre grad kunne vurdere branje- og markedbehovene fullt ut ikke mint i forhold til utviklingen fremover i tid var ogå året da Klagenemnden for regnkapfører- og revioraker ble etablert. Klagenemden behandlet 24 aker og i alt 15 regnkapførere mitet in autoriajon, de flete på grunn av manglende etterutdanning. Bokføringlovgivningen oppbevaringtiden mv. I juni 2012 ble endelig lovendringene om følge av bokføringlovevalueringen vedtatt. De tilhørende forkriftendringene kom den påfølgende høten. En veentlig endring, og om NARF har gått inn for, er at peifikajonene ikke lenger må produere å ant produkjonfunkjonaliteten beholde i ytemet. Da forkriftendringene kom, var det for øvrig med et nytt krav om at ordet Foretakregiteret kal fremgå etter organiajonnummeret, og i tilfelle MVA, på algdokumentet. NARF var rakt på banen og påpekte de praktike og ytemteknike utfordringene om plaeringkravet ville gi. Det var poitivt å erfare at Finandepartementet fulgte like rakt opp med å kunngjøre en ny forkriftendring med plaeringnøytral formulering. Det er fortatt en rekke forkriftendringer om ble forelått under bokføringlovevalueringen om gjentår å bli vedtatt. Styret beklager at det tar å lang tid, peielt på grunn av de forenklinger om deler av endringene innebærer. Enda mer beklagelig er det at regjeringen fortatt ikke har gjort noe med oppbevaringtiden. I tedet kal aken utrede ytterligere. NARF fortetter å øve påtrykk for å få oppbevaringtiden reduert til det halve. Utleie av næringeiendom og ordningen med frivillig mva-regitrering Ordningen med frivillig regitrering for utleie av bygg/anlegg har vit eg om en poteniell fallgruve. I den forbindele har NARF gjennom en årrekke bedt om at regitreringgrunn fremkommer av opplag mot Brønnøyundregitrene, i tillegg til dato for inn- og utmelding i merverdiavgiftregiteret, uten at dette har vunnet frem. En medieak med betydelige konekvener i 2012 aktualierte problemtillingen på nytt. I kjølvannet av dette kal Skattedirektoratet e på reglene for frivillig regitrering på nytt. Som ledd i arbeidet tilte NARF i deember i et drøftingmøte med Skattedirektoratet, der ulike modeller ble belyt og dikutert. NARF har i ettertid kriftlig fulgt opp med in vurdering av modellene. NARF mener at generell merverdiavgiftplikt for utleie av næringeiendom er å foretrekke. Merverdiavgiftytemet bør ikke bruke om fordelingvirkemiddel. I den grad generell merverdiavgiftbelatning medfører uheniktmeige reultater bør ærhenyn løe gjennom ærordninger på kjøper hånd, om f.ek. kompenajonordninger, direkte ubidier e.l. Med avgiftplikt på utleie av næringeiendom vil man deuten få bukt med meteparten av juteringproblematikken på området. På tampen av året fikk vi for øvrig en poitiv melding fra Brønnøyundregitrene om at det er beluttet å ta inn ny opplyning i Enhetregiteret om vil vie når en enhet er frivillig mva-regitrert. Det er foreløpig ikke klart når endringen vil komme på pla. Utredning lønnkodeoverikten NARF har i 2012 bidratt til en utredning om kodeoverikten for lønn- og trekkoppgaver. Henikten med utredningen var å e på omfanget av koder mv. med ikte på forenklinger. Utredningen reulterte i en rapport om ble overlevert til Skattedirektøren i møte 27. februar. Saken ble dekket av media. I utredningen forelå det å fjerne 31 koder og gjøre endringer/ forenklinger i 8 andre. Videre er det påpekt vakheter i enkelte materielle katteregler på lønnområdet, og hvor utredningen innehar konkrete forlag til endringer av die. Dette gjelder bl.a. kattereglene om elektronike kommunikajontjeneter, overtidmat og kotbeparele i hjemmet. Den ite informajonen vi har fått tyder på at utredningen har gått videre til EDAG, og at den vil bli vurdert i ammenheng med det videre arbeidet der.

9 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 9 Lønnprojektet; EDAG Den tore aken i året budjettrevijon var forlaget om å innføre en ny felle ordning for rapportering fra arbeidgiver om anettele- og inntektforhold til Skatteetaten, NAV og Statitik Sentralbyrå. Ordningen kalle EDAG, elektronik dialog med arbeidgiver. Formålet med EDAG er i førte rekke å forenkle innrapporteringen ved at arbeidgiver ikke kal måtte levere de amme opplyningene flere ganger. NARF har vært en pydpi for å få i gang endringen og to bak et forlag å tidlig om i 2006 om amordning innenfor lønnområdet, dv. å innrapportere lønndata amtidig med utlønning. Vi er for o at en lik ordning ogå vil kunne reduere/eliminere dagen fritytem. NARF har helt iden den gang fulgt arbeidet tett, avgitt høringvar og bl.a. deltatt i forprojekttudiet. Det er derfor med glede vi er at EDAG er i ferd med å bli en realitet, med planlagt iverkettele fra I mellomtiden fortetter vi å bidra til aken, enet om deltaker i Skattedirektoratet fagråd om EDAG. Fagrådet er et faglig rådgivende organ for gjennomføringen av EDAG og elektronik kattekort. Sitnevnte kal innføre fra 2014, med prøveordning fra 2012, og baner vei for elektronik kommunikajon med arbeidgivere, om enere kal benytte av EDAG. Altinn For tredje året på rad opplevde regnkapførere og andre Altinnbrukere betydelige utfordringer med å få levert offentlige oppgaver i Altinn. NARF fulgte ituajonen tett, både i forhold til å informere om problemer til Altinn entralforvaltning, holde medlemmer orientert om tatu og ikke mint i forhold til hvilke konekvener problemene kulle få for oppgavefriter. Aktiviteten i Altinn brukerråd ble mer omfattende i 2012 enn hva den har vært de foregående årene. Brukerrådet har blant annet dikutert de utfordringer Altinn har hatt og om det arbeide med å løe. I tillegg har videreutviklingen av Altinn blitt behandlet. I augut gjennomførte vi en underøkele blant medlemmene om omhandlet tilfredhet med og forbedringønker i Altinn. Til tro for de utfordringer branjen har opplevd de enere årene, opplyte 59 % at de var enten vært eller ganke fornøyd med Altinn. Relativt bekjedne 19 % varte at de var ganke eller vært mifornøyde. Dette er tall om ble preentert av NARF under Altinn-dagen i augut. På denne dagen gjentok vi hva vi hadde tatt opp i Brønnøyundregitrene brukerforum på forommeren, at Altinn øverte prioritet etter NARF oppfatning må være å få tabil drift. Prioritet nummer to mente vi måtte være å ha god teknik kommunikajon og utviklingmeig dialog med leverandørene av luttbrukerytemer. Dernet kommer det å få mer brukervennlige løninger i Altinn. På Altinn-dagen litet vi i tillegg opp en rekke forbedringinnpill om vi hadde mottatt fra våre medlemmer. NARF har i mange år arbeidet for å få Bank-ID om alternativ innloggingmetode. Det var derfor med tor glede vi mottok nyheten om at avtale om dette var kommet i orden mot lutten av NARF IT-forum NARF IT-forum er etablert i regi av NARF med formål å være en nøytral amlingpla for ytemleverandører for å dikutere dagaktuelle aker og være et utviklingted for nye tandardierte funkjoner til glede for alle deltagende ytemleverandører og dere kunder. Det er avholdt ett møte i NARF IT-forum i Møtet hadde to hovedtemaer, innføring av tandard dataformat i Norge og ytemleverandørene arbeid på elektronik faktura (EHF formatet). Innføringen av tandard dataformat vil etter tyret mening være en betydelig milepæl i forenklingen av tranport av regnkapdata mellom ytemer og til ytemer for etterkontroll. Branjetandardarbeidet Branjetandardene for god regnkapføringkikk (GRFS) utvikle av branjetandardutvalget og omfatter følgende områder: GRFS 0 Allment om regnkapføringoppdrag GRFS 1 Bokføring og åroppgjør GRFS 2 Lønn GRFS 3 Fakturering Branjetandardutvalget ble fra juni 2012 utvidet med deltagele fra reviorforeningen. Samtidig tartet arbeidet med å revidere tandardene, om lenge har vært avventet i påvente av bokføringlovevalueringen. I tillegg til å tilpae tandardene i forhold til nye bokføringregler, vil branjetandardutvalget ha foku på klargjøringer, forenklinger og muligheten for økt riikobaert orientering. Revijonen vil ogå e hen til eventuelle konekvener om følge av revijonpliktfritaket. Utvalget tar ikte på å ha et forlag klart innen ommeren, med påfølgende høring i løpet av høten Det er videre lagt til grunn at evalueringen kal lede til at GRFS 2 og 3 om enn å lenge er foreløpige, kal få oppgradert tatu til endelige tandarder. Uttalele fra regnkapfører Ved bortfallet av revijonplikten for de minte akjeelkapene aktualierte det eg pørmål om regnkapfører kal avgi en uttalele til regnkapet om bekrefter kvaliteten i det

10 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 10 arbeidet om er utført. I den forbindele utarbeidet Branjetandardutvalget i 2011 et forlag om ble endt på høring i november amme år. Høringkommentarene var poitive, og i 2012 ble arbeidet med uttalelen fullført. Regnkapføreruttalelen innføre i førte omgang om en anbefaling, men med iktemål om forankring i god regnkapføringkikk når uttalelen har virket en tund. Grunnleggende for uttalelen er uanett at den er frivillig å avlegge. Sammen med elve uttalelen er det utarbeidet en veiledning om redegjør nærmere for formålet med uttalelen og bruken av den. Uttalelen er ferdig til å ta i bruk fra og med årregnkapet Kvalitetkontrollen Etter tyret mening er fundamentet for tilliten til regnkapbranjen å levere god kvalitet til riktig tid. Det er derfor et terkt foku på kvalitet, både fra foreningen tåted og ute ho medlemmene. Kvalitetkontrollen avdekker en gledelig utvikling idet kvaliteten generelt er forbedret fra året før. Kvalitetkontrollvirkomheten i 2012 er gjennomført med utgangpunkt i gjeldende retninglinjer for amarbeid med Finantilynet og i henhold til den virkomhetplanen om ble overendt Finantilynet i Det ble for kontrollåret 2012 gjennomført i alt 334 kvalitetkontroller, hvorav 56 gjaldt oppfølgingkontroller. Antallet gjennomførte kontroller ble lavere enn planlagt. Dette kylde i hovedak at kontroller er utatt på grunn av omorganiering eller ykdom ho kontrollobjektet. På den annen ide er det kontrollert 800 peroner i 2012 mot 730 i Dette har in årak i tadig økende antall anatte i hvert byrå. Samtlige utatte kontroller fra 2011 er fulgt opp i Kontrollopplegget for 2012 baerte eg på tidligere kontrollopplegg, og det var 33 kontrollører engajert i kontrollvirkomheten. Kontrollene om ble gjennomført i 2012 ga følgende reultater: Ordinære kontroller Oppfølgingkontroller Peroner % Byrå % Peroner % Byrå % Godkjente kontroller % % % % Oppfølgingkontroller % % % % Sum % % % % Andelen om har behov for oppfølgingkontroller har vit en tilbakegang ammenlignet med forrige år. Oppfølgingkontrollene fra 2011 vier en negativ utvikling og det er for 2012 overført ek aker til Diiplinærutvalget for vurdering av fortatt medlemkap i foreningen. Gjentagende mangler avdekket under kontrollene er ikke oppdatert avtaleverk med kunden, manglende avtemminger og rapporteringer amt mangelfull kvalitetkontroll. Det er i mindre grad avdekket materielle feil i kundene regnkaper mv. NARF vil i tørre grad ta direkte kontakt med medlemmene for å øke bevitheten rundt krav til kvalitet. Det ble i 2012 overendt én ak til Finantilynet for videre oppfølging. Ut fra en fortatt måletting om å forbedre medlemmene kvalitet, ble det i 2012 gjennomført 8 kvalitetkontrolleminarer med totalt 797 deltagere. Her ble det att foku på lovkrav og god regnkapføringkikk. Finantilynet var medvirkende. Kvalitetkontrolleminarene har vært arrangert over flere år, og vil ogå bli att opp i I 2011 ble det utviklet og tetet ut et nytt dokumentbehandlingytem om tøtteverktøy i kvalitetkontrollarbeidet. Dette ble tatt i full bruk i I løpet av 2012 ble det deuten inngått avtale med reviorforeningen vedrørende kvalitetkontroll av felle medlemmer. Avtalen går ut på at fellemedlemmene elv (på foretaknivå) kan velge hvilken av foreningene om kal foreta kontrollen med regnkapføringvirkomheten. Videre har NARF tilt itt kontrollytem til dipoijon for reviorforeningen, med formål å oppnå at begge foreningene kontrollerer etter amme opplegg. Redegjørele om fortatt drift Forutetning om fortatt drift er tiltede, og regnkapet er derfor avluttet under denne forutetning. Redegjørele for årregnkapet og konernregnkapet Ankaffele av nytt CRM- og økonomiytem og utvikling av nye produkter har vært krevende både peronellmeig og økonomik. Imidlertid er foreningen totale økonomi er fortatt god. Konernet oppnådde en amlet ometning i 2012 på kr om utgjør en økning på 13,4 % fra Årreultatet ble reduert med kr til kr Den amlede egenkapitalen utgjorde kr tilvarende 77,6 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARF kontingent- og finaninntekter, kontrollavgifter amt royalty fra NARF Ektra AS finanierer kvalitetkontrollen, medlem-, fag- og myndighetarbeidet. Regnkapet for morelkapet NARF for 2012 ble avluttet med et overkudd på kr etter at royalty for 2012 fra datterelkapet er inntektført med kr Årreultatet forelå i in helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året.

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer