aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere

2 Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen og legge til rette for kvalitet i regnkaptjeneten. Foreningen kal ynliggjøre branjen for amfunn og næringliv, og være tiltede for ine medlemmer med faglig tøtte, medlemfordeler og fremme dere intereer. Styret i NARF. Fra ventre Per-Ole Hegdahl (anatte repreentant), Laila Hetland (tyremedlem), Ellen Aamodt (tyremedlem), Ole Johan Bueklev (tyremedlem), Ale Hindene (tyret leder), Ann-Kritin Bull Aune (tyret netleder), Morten Carlen (tyremedlem) og Per Haelgård (tyremedlem). 2

3 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide 3 Innhold KLIKK på idetallet for å gå til valgt ide NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a 4 Årberetning konern 2012 a 12 a 13 Balane mor/konern a 15 Kontanttrømopptilling a 16 Noter til regnkapet a 23 Revijonberetning Reultatregnkap morelkap/konern NARF Ektra AS a 26 Årberetning 2012 a 29 Reultatregnkap a 30 Balane a 31 Kontanttrømopptilling a 32 Noter til regnkapet a 36 Revijonberetning Organiajon, utvalg og komiteer a 38 Organiajonkart a 39 Anatte i NARF a 40 a 41 Styreoppnevnte utvalg Generalforamlingoppnevnte organer

4 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 4 Innledning Styret er på 2012 om et år med tor aktivitet både hva angår regnkapbranjen og foreningen. Lønnomheten i branjen er forbedret, lønningen øker og omdømmet er godt. Etterpørelen etter regnkaptjeneter er fortatt tor, vi opplever økt tiltrømningen til branjen - hele 448 nye medlemmer meldte eg inn i NARF i fjor. Ved utgangen av 2012 hadde NARF paert medlemmer. En omfattende medlemtilfredhetunderøkele høten 2012 dokumenterer høy tilfredhet, og medlemmene er amtemte i at det er kurtilbudet, informajon og fagupporten om er de tørte driverne for medlemkapet. Den totale tilfredheten er 5.0 på en kala fra 1 6, og annynligheten for å fortette medlemkapet corer hele 5,6. Virkomheten trategi revidere løpende. I 2012 ble det gjennomført en omfattende gjennomgang og revijon av følgende områder; kvaliteten i branjen, IKT-utviklingen amt endring i regnkapførere rolle om følge av endringer i kundebehovene. Det er tort arbeidtempo og høy trivel i adminitrajonen har vært preget av omfattende inveteringer i nye IKT ytemer amtidig om tore proeer er moderniert. NARF er terkt engajert i og medvirkende til Regjeringen forenklingarbeid. Reultatene å langt er gode. Reduerte krav til akjekapital og frivillig revijon er de tiltak om har gitt tørt effekt. Ved årkiftet har vi fått nye akjeelkaper, mot året før. To tredjedeler av alle elkaper om tifte velger bort revijon, og nærmere akjeelkaper har benyttet eg av fravalgadgangen ved årkiftet. Samtidig opplever vi at det totale antall NUF fortetter å ynke, og antallet er nå nede på Styret mener det er vært poitivt at rammebetingelene legge til rette for og timulerer til nyetableringer. Vi er nå at forenkling virker. Formål NARF (Norge Autorierte Regnkapførere Forening) er lokaliert i Olo og har om formål å fremme de autorierte regnkapførere faglige, økonomike og oiale intereer gjennom myndighet-, kvalitet-, kompetane- og relajonarbeid. Datterelkapet NARF Ektra AS formål er på kommeriell bai å tilby tjeneter og produkter til regnkapbranjen og til økonomimedarbeidere baert på foreningen kompetane og nettverk. Selkapet kal bitå foreningen med å oppfylle itt formål hva angår tjeneteprodukjonen og har ammen med NARF påtatt eg et olidarik arbeidgiveranvar overfor alle anatte. Det er etablert en amarbeidavtale hvor NARF Ektra AS påtar eg anvaret for å utføre de oppgaver om inngår i erviceavgiften, og det er i tillegg etablert en amarbeidavtale mellom elkapene vedrørende den øvrige virkomheten. Organiajon NARF eier 100 % av akjene i NARF Ektra AS. Foreningen har medlemfoku om in hovedoppgave og retter in virkomhet mot fagarbeidet, kvalitetkontroll, myndighetkontakt og øvrig relajonarbeid. Serviceprodukjonen (informajon, fagupport, kurvirkomheten, avtaleverket, kvalitetikringytemet mv.) er organiert i NARF Ektra AS. Adminitrajonen er organiert i fire team med en adminitrativ tøttefunkjon og omfatter 30 årverk. Regnkapfunkjoner er outourcet. Regnkapførerbranjen Den terke omtillingen i branjen fortatte i Dette gjenpeiler eg på trukturiden, på det teknologike området og i tjenetetilbudet. En rekke revijonelkaper har etablert eg om tilbydere av regnkaptjeneter, flere banker er gått inn på eieriden ho ekiterende aktører, amtidige om vi regitrerer at flere av de ekiterende aktørene danner allianer for å tå terkere rutet i markedet. Den teknologike utviklingen påvirker regnkapbranjen terkt, ærlig fordi produkjonen effektiviere. Men det faktum at offentlige innkjøpere i tadig tørre grad krever elektronike fakturaer, vil ogå påvirke regnkapaktørene. Den effektiviering om oppnå gjennom økt bruk av teknologi, er poitiv fordi den modernierer branjen og bidrar til tidbepareler. Denne utviklingen har ammen med endring i kundebehov om konekven at tjenetetilbudet er i endring. Store deler av regnkapbranjen omtiller virkomheten og tilbyr mer rådgivning. Styret tror dette er en riktig utvikling, og vi tøtter under denne utviklingen blant annet med kompetaneprodukter og informajon. I følge Finantilynet regiter var det autorierte regnkapførere ved utgangen av 2012, en økning på fra året før autorierte regnkapførere hadde ved årkiftet ogå tittel om reviorer, og tyret regitrer at en rekke av die har etablert eg i regnkapbranjen.

5 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 5 Den årlige lønnunderøkelen ble godt mottatt av medlemmene. Den avdekket en lønnvekt på 4,2 % i 2012 ammenlignet med året før. Fordi det er tore geografike forkjeller, og fordi vi ønker å gi den enkelte et bedre ammenligninggrunnlag, ble det ogå utarbeidet en lønnkalkulator for beregning av gjennomnittlig årlønn. Kvinner tjener fortatt litt mindre enn menn, men forkjellen er avtagende. Får å kartlegge den økonomike utviklingen i branjen ble det i oktober 2012 gjennomført en analye av innrapporterte regnkapdata for regnkapåret Total ometning i 2011 var 11 milliarder kroner, akjeelkaper tår for ca 88 proent. Styret kontaterer med glede at vi nå er tegn til bedre lønnomhet i branjen. I følge SSB teg priene for regnkap- og bokføringtjeneter med 4,8 proent i Vi gjennomfører en rekke aktiviteter gjennom året for å ynliggjøre yrkeprofejonen og karrieremulighetene i regnkapbranjen. Annonering med foku på mulighetene i branjen, grati tudentmedlemkap og løpende kontakt med utdanningintitujonene er de met entrale tiltakene. FoU Henikten med FoU-arbeidet er å øke kunnkaptilfanget når det gjelder fremtidige kompetane- og tjeneteutfordringer i branjen, kartlegge behovene for nye rådgivningrelaterte kompetaner og tjeneter, og påvirke najonale utdanningog opplæringprogram for branjen. Styret begrunnele for FoU-ating i årene om kommer, er blant annet fundert i NARF mål om å være den viktigte leverandøren av kompetaneprodukter til regnkapbranjen. Det er i den anledning behov for et tørre, kontinuerlig informajon- og kunnkaptilfang fra markedet, RF potenielle kunder, de om driver regnkapbyrå/dere kunder og leverandører, om NARF ikke uten videre får tilgang til. Denne atingen kal blant annet gjøre det mulig for NARF å inngå allianer med forkning- og utdanningektoren. Henikten er å timulere til et tørre branjefoku blant annet gjennom å kjøpe ekterne tjeneter om kan upplere den informajoninnhentingen og kunnkaputviklingen om planlegge. Styret beluttet et forkningprojekt i 2012 med tittelen SMB-kunder behov for tjeneteyting og dere forventninger til ektern regnkapfører og tjeneteyter. Projektet avlutte i I de nærmete årene vil FoU-atingen dreie eg mer om aktuelle projekter innenfor NHH itt FOCUS-program (Future Oriented Corporate Solution). Styret vedtok i 2011 å målrette FoU-atingen mot FOCUS-programmet om er et atningområde med utgangpunkt i bedriften perpektiv. Forkningprojektene i programmet kal ha en flerfaglig tilnærming: trategi, finan, økonomik tyring, regnkap, HRM, ledele. Fra og med 2012 er NARF bedriftpartner. Styret forventer en god tilvekt av verdifull branjerettet kunnkap til nytte for våre medlemmer i årene om kommer. Rapporter vil bli bearbeidet og gjort tilgjengelig for medlemmene. Rådgivningkoneptet Rådgivningkoneptet har vært et av de tore atningområdene til NARF Ektra i 2012 i likhet med forrige år. Rådgivningkoneptet betår av tre hoveddeler; kompetaneutvikling, byråutvikling og utvikling av en leveraneplattform for rådgivningtjeneter. Innen kompetaneutvikling er det i 2012 avholdt flere kur om retter eg mot rådgivning og fagområder relatert til regnkapnær økonomik rådgivning. Innen byråutvikling er det i 2012 levert flere læringprogrammer til medlemmer innen trategi, kundekommunikajon og effektiv byrådrift. Læringprogrammene har vært vellykket og motivert til endring for de byråer om har vært involvert. Programmene krever aktiv deltagele fra byrået anatte, og har til formål å kape varig atferdendring og kultur for kontinuerlig læring og forbedring. Byråutviklingprogrammene videreføre i Sammen med ekterne leverandører har vi i 2012 bygget opp nettportalen pintell.no. Dette repreenterer en tor atning innen det å levere en fullverdig arbeidplattform for rådgivningtjeneter. På høten ble pintell.no tildelt diplom fra Den norke Dataforening Kreativitetprien 2012 (Roing). Pintell.no er utviklet med det for øye å hjelpe branjen med å levere regnkapnær rådgivning på en mart måte med tor grad av faglig veiledning. Pintell gjør bruk av en meget avanert regelmotor. I tillegg har ytemet integrajon mot partnere om behandler og leverer tilbake data lik at regnkapfører får tilgang til kraftfull informajon om de kan bruke ved innalg av tjeneter til ine kunder. Sytematikk og amhandling med kunde er entral i løningen for å utvikle en god kunderelajon. Et mål er å ikre økt fortåele ho kundene for virkomheten økonomi og ynliggjøre potenial for forbedringer. Portalen lanere i løpet av 2013 og er deretter gjentand for kontinuerlig videreutvikling.

6 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 6 Medlemutviklingen NARF har hatt en poitiv medlemutvikling i Ved årkiftet hadde NARF totalt peronmedlemmer. Av die hadde autoriajon om regnkapfører, en økning på 393. Finantilynet hadde på amme tidpunkt regitrert autorierte regnkapførere. Den adminitrative medlemervicen er omfattende. Hovedoppgavene er å håndtere alle arbeidoppgaver knyttet til medlemkap og foreningen forikringordninger. For 2012 ble det behandlet omlag henvendeler på e-pot og en enda tørre andel per telefon. Utvikling i antall peronmedlemmer i NARF (med autoriajon om regnkapfører) : Nettverk og møteplaer På deentraliert nivå er foreningen organiert gjennom nærmere 50 Erfa-grupper. Dette er frivillige nettverk for våre medlemmer, tilrettelagt av foreningen. Vi lanerte den elektronike ERFA portalen våren 2012 med formål å fremme informajonutveklingen i den enkelte gruppe, på tver av gruppene og mellom gruppene og NARF. Løningen inneholder ogå nyttige funkjoner i forhold til adminitrajonen av arbeidet for den enkelte gruppe. Henikten er at portalen kal timulere til erfaringutvekling og informajondeling mellom medlemmene. I tillegg vil portalen ogå bli brukt i forbindele med høringer og andre aker om har betydning for branjen og regnkapfører hverdag. Den årlige ERFA-lederkonferanen ble i 2012 endret fra en 2-dager konferane på høten til 1-dag konferane lagt i tilknytning til NARF årmøte med branjeutvikling og Erfa-arbeidet om hovedaker. I tillegg deltok vi i en rekke møter i de forkjellige Erfa-gruppene. Storbyråforumet er en møtepla for de tørte aktørene i branjen. I 2012 ble det avholdt 2 torbyråmøter, i begge møtene var aktører fra torbyråene aktive om innledere til dikujontema innen branjeutviklingen Kilde: NARF medlemtatitikk. Årmøtet 2012 ble arrangert i Stavanger, med en ramme for programmet noe jutert i forhold til tidligere år. Styret er meget tilfred med opplutningen på 331 deltakere, amme nivå om året før. Temaene og foredragholderne fikk gode tilbakemeldinger i evalueringen fra deltakerne, og tyret har beluttet å følge dette opplegget i tiden om kommer. Medlemtilfredhetunderøkelen Medlemunderøkelen om ble gjennomført høten 2012, forteller tyret at motivajonen for å være medlem i NARF er nært knyttet til læring, oppdatering og kunnkaputvikling innenfor regnkapfaget. Den aller met betydningfulle dimenjonen i dette er kurtilbudet. Informajon via nyhetbrev, artikler, web og lignende kommer på en god andrepla. Dernet oppgi fagupporten om den tredje viktigte åraken for medlemkapet. Styret er glad for at medlemmene er godt tilfred med de viktigte dimenjonene i medlemkapet, og at annynligheten for å fortette om medlem de nete 12 månedene corer hele 5,6 (på en kala fra 1-6). Medlemunderøkelen har gitt tyret mange kommentarer og innpill om vi vil legge til grunn i vårt forbedringarbeid, og den er til tor inpirajon og nytte med tanke på videre utvikling av våre tjeneter og medlemfordeler. Internajonal kontakt NARF deltar i det nordike nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) ammen med den venke og den finke regnkapførerorganiajonen. Erfaringutvekling generelt og ærlig om branjetandardutviklingen og frivillig revijon har vært de viktigte akene på dagorden. I 2012 ble det avholdt en felle konferane for de tre nordike tyrene, et vellykket arrangement om vil bli videreført i I tillegg til det nordike amarbeidet har NARF itt internajonale koplingpunkt gjennom medlemkap i EFAA (European Federation of Accountant and Auditor for SME). NARF deltar i EFAA Accounting Expert Group og i EFAA Eexpert Group on SME/SMP iue.

7 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 7 Profilering En viktig oppgave for NARF er å bidra til at branjen fremtår med et godt omdømme i ine omgiveler. Et entralt fokuområde er å tyrke branjen attraktivitet, med mål om økt rekruttering og reduert avgang av peronell. Profejonaliering og utvikling av nye tjenetetilbud, forbedret lønnomhet, bedre arbeidvilkår og en yrketittel om gjenpeiler profejonen nye rolle, er forhold om virker poitivt inn på attraktiviteten. Dette er områder om det vil bli jobbet aktivt med fremover. Dette er ogå i tråd med tilbakemeldingene fra ite medlemunderøkele i 2012 hvor atingen på å heve yrket og branjen aneele ble høyet prioritert. For foreningen er det avgjørende å forvalte NARF merkenavnet lik at det tøtter opp om de forhold om bygger et godt omdømme for våre medlemmer og branjen. Medlemunderøkelen vite ogå at NARF navnet aoiere med kompetane og kvalitet, og at det er viktig for medlemmene å ha tilknytning til et branjemerke ut mot kunder og marked. Foreningen profileringarbeid omfatter ogå arbeidet for å ynliggjøre medlemmene og dere tjenetetilbud til næringlivet hvor tyret har om mål at medlemmene kal fremtå om foretrukne amarbeidpartnere innen itt kompetaneområde. NARF webbaerte veiledning- og øketjenete, Finn en Regnkapfører, er en viktig funkjon for å ynliggjøre og fremme regnkapbranjen for næringlivet. Her får næringlivet hjelp for å finne frem til in amarbeidpartner innen økonomi og regnkap. Denne tjeneten knytte opp mot annonekampanjer og andre profileringtiltak. NARF viktigte informajon- og markedføringkanal rettet mot alle intereenter er foreningen internettider. I 2012 er det gjennomført en rekke annone- og DM kampanjer for kur, produkter og andre tjenetetilbud fra foreningen. Styret mener den gode mediedekningen i 2012 har gitt poitiv profilering. Fag- og næringpolitikk NARF har om mål å være regnkapbranjen viktigte talerør. Dette operajonalierer eg i høringarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere og amarbeidpartnere. I tillegg til regnkapførerne egen rammelovgivning er vår hovedfoku rettet mot vilkårene for må og mellomtore virkomheter i in alminnelighet innenfor regnkap-, katt-, avgiftområdet amt de regler om gjelder for å drive virkomhet om ådan. NARF er politik nøytral, og konentrerer in innat mot rammebetingeler og kvalitet i regelverkutviklingen, ett fra et faglig og praktik tåted. I den forbindele tår da ogå forenklingperpektivet høyt, hvor vi har etablert o om en betydningfull aktør om både blir forepurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom nærheten til regnkapførerne og dere kunder får vi en unik innikt i de utfordringer og problemtillinger næringlivet tår overfor, noe om ogå gjør o godt rutet til både å identifiere områder med forenklingpoteniale og forelå konkrete løninger. Det ite er en viktig måletning for vårt påvirkningarbeid; å være løningorientert. Viktige fagaker i 2012 «NARF 46 forenklingforlag» Vi har gjennom mange år hatt tett kontakt med Næringdepartementet og blitt inkludert i en rekke forenklingfora i dere regi. I den anledning var det peielt kjærkomment at Næringminiteren i 2011 endelig konkretierte regjeringen forenklingambijoner ved å ette om mål å reduere næringlivet adminitrative kotnader med 10 milliarder kroner innen utgangen av Gjennom denne forpliktelen har det åpnet eg et nytt vindu for å tale for våre forenklingaker og løninger, både aker om vi allerede har pilt inn og nye om kommer til. Etter at regjeringen i 2012, i ammenheng med forenklingmålet, oppnevnte in «forenklingjef», har vi pleiet dialog via denne kanalen. Førte møte ble gjennomført i november, der vi preenterte en lite med 46 konkrete forenklingforlag fordelt på våre met nærliggende områder, hovedakelig innenfor bokføring/regnkap, katt og avgift, elkaprett og enkelte andre rettområder i tillegg til Altinn. Vi opplevde tor interee for våre innpill, og vi har allerede hatt etterfølgende kontakt om flere av forlagene. Erfaringene å langt er at forenkling virker. NARF vil fortette dette arbeidet, med ikte på å påvirke til ytterligere forenklinger. Autoriajonordningen for regnkapførere Den gode dialogen og amarbeidet med Finantilynet har fortatt i Som tidligere har vi hatt løpende kontakt om praktike forhold og fortolkningpørmål mv. om har dukket opp undervei. Vi har ogå opprettholdt to fate kontaktmøter i året, der det utvekle informajon om hverandre virkomhet og erfaringer knyttet til kontrollvirkomheten mv. På regelverkiden ble NARF forepurt om ynpunkter på eventuell iverketting av Finantilynet hjemmel til å kunne pålegge revijonplikt for enkeltperonforetak under tilyn. Finantilynet har valgt å ikke aktivere hjemmelen, noe om er i takt med de ynpunkter om NARF ga.

8 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 8 Senere på året ble det fremmet forlag om endringer i utdanning- og prakikravet for å bli autoriert regnkapfører. NARF tøttet forlaget om at mint halvparten av prakien kal være opparbeidet ho autoriert regnkapførervirkomhet. Samtidig ble det forelått en midlertidig endring i utdanningkravet, i påvente av en egen bachelorplan for regnkapførere. NARF anbefalte å unnlate endringen, noe Finantilynet etterkom. For utdanningkravet del pågikk det parallelt et arbeid i NRØA (Najonalt Råd for økonomik/adminitrativ utdanning) med å utvikle den nevnte bachelorplanen for regnkapførere, etter anmodning fra Finantilynet. NARF ble invitert til å være med i arbeidet, og bidro ogå til å mobiliere en kompetent gruppe NARF-regnkapførere til å delta i åpent høringmøte om aken. Selv om utgangpunktet for planen har vært å oppfylle utdanningkravet for autoriajon, har NARF brakt inn foku på hele rollen om regnkapfører ikke bare den autoriajonpliktige delen. Reultatet av dette er en plan om gir rom for flere regnkaprelaterte emner i profileringdelen på 60 tudiepoeng enn det dagen forkriftbetemte utdanningkrav gjør. Videre er regnkapførerregelverket/god regnkapføringkikk innarbeidet. Styret er godt fornøyd med reultatet på kort ikt. På lang ikt gikk vi imidlertid terkt inn for at det burde igangette en fae to-utredning om i tørre grad kunne vurdere branje- og markedbehovene fullt ut ikke mint i forhold til utviklingen fremover i tid var ogå året da Klagenemnden for regnkapfører- og revioraker ble etablert. Klagenemden behandlet 24 aker og i alt 15 regnkapførere mitet in autoriajon, de flete på grunn av manglende etterutdanning. Bokføringlovgivningen oppbevaringtiden mv. I juni 2012 ble endelig lovendringene om følge av bokføringlovevalueringen vedtatt. De tilhørende forkriftendringene kom den påfølgende høten. En veentlig endring, og om NARF har gått inn for, er at peifikajonene ikke lenger må produere å ant produkjonfunkjonaliteten beholde i ytemet. Da forkriftendringene kom, var det for øvrig med et nytt krav om at ordet Foretakregiteret kal fremgå etter organiajonnummeret, og i tilfelle MVA, på algdokumentet. NARF var rakt på banen og påpekte de praktike og ytemteknike utfordringene om plaeringkravet ville gi. Det var poitivt å erfare at Finandepartementet fulgte like rakt opp med å kunngjøre en ny forkriftendring med plaeringnøytral formulering. Det er fortatt en rekke forkriftendringer om ble forelått under bokføringlovevalueringen om gjentår å bli vedtatt. Styret beklager at det tar å lang tid, peielt på grunn av de forenklinger om deler av endringene innebærer. Enda mer beklagelig er det at regjeringen fortatt ikke har gjort noe med oppbevaringtiden. I tedet kal aken utrede ytterligere. NARF fortetter å øve påtrykk for å få oppbevaringtiden reduert til det halve. Utleie av næringeiendom og ordningen med frivillig mva-regitrering Ordningen med frivillig regitrering for utleie av bygg/anlegg har vit eg om en poteniell fallgruve. I den forbindele har NARF gjennom en årrekke bedt om at regitreringgrunn fremkommer av opplag mot Brønnøyundregitrene, i tillegg til dato for inn- og utmelding i merverdiavgiftregiteret, uten at dette har vunnet frem. En medieak med betydelige konekvener i 2012 aktualierte problemtillingen på nytt. I kjølvannet av dette kal Skattedirektoratet e på reglene for frivillig regitrering på nytt. Som ledd i arbeidet tilte NARF i deember i et drøftingmøte med Skattedirektoratet, der ulike modeller ble belyt og dikutert. NARF har i ettertid kriftlig fulgt opp med in vurdering av modellene. NARF mener at generell merverdiavgiftplikt for utleie av næringeiendom er å foretrekke. Merverdiavgiftytemet bør ikke bruke om fordelingvirkemiddel. I den grad generell merverdiavgiftbelatning medfører uheniktmeige reultater bør ærhenyn løe gjennom ærordninger på kjøper hånd, om f.ek. kompenajonordninger, direkte ubidier e.l. Med avgiftplikt på utleie av næringeiendom vil man deuten få bukt med meteparten av juteringproblematikken på området. På tampen av året fikk vi for øvrig en poitiv melding fra Brønnøyundregitrene om at det er beluttet å ta inn ny opplyning i Enhetregiteret om vil vie når en enhet er frivillig mva-regitrert. Det er foreløpig ikke klart når endringen vil komme på pla. Utredning lønnkodeoverikten NARF har i 2012 bidratt til en utredning om kodeoverikten for lønn- og trekkoppgaver. Henikten med utredningen var å e på omfanget av koder mv. med ikte på forenklinger. Utredningen reulterte i en rapport om ble overlevert til Skattedirektøren i møte 27. februar. Saken ble dekket av media. I utredningen forelå det å fjerne 31 koder og gjøre endringer/ forenklinger i 8 andre. Videre er det påpekt vakheter i enkelte materielle katteregler på lønnområdet, og hvor utredningen innehar konkrete forlag til endringer av die. Dette gjelder bl.a. kattereglene om elektronike kommunikajontjeneter, overtidmat og kotbeparele i hjemmet. Den ite informajonen vi har fått tyder på at utredningen har gått videre til EDAG, og at den vil bli vurdert i ammenheng med det videre arbeidet der.

9 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 9 Lønnprojektet; EDAG Den tore aken i året budjettrevijon var forlaget om å innføre en ny felle ordning for rapportering fra arbeidgiver om anettele- og inntektforhold til Skatteetaten, NAV og Statitik Sentralbyrå. Ordningen kalle EDAG, elektronik dialog med arbeidgiver. Formålet med EDAG er i førte rekke å forenkle innrapporteringen ved at arbeidgiver ikke kal måtte levere de amme opplyningene flere ganger. NARF har vært en pydpi for å få i gang endringen og to bak et forlag å tidlig om i 2006 om amordning innenfor lønnområdet, dv. å innrapportere lønndata amtidig med utlønning. Vi er for o at en lik ordning ogå vil kunne reduere/eliminere dagen fritytem. NARF har helt iden den gang fulgt arbeidet tett, avgitt høringvar og bl.a. deltatt i forprojekttudiet. Det er derfor med glede vi er at EDAG er i ferd med å bli en realitet, med planlagt iverkettele fra I mellomtiden fortetter vi å bidra til aken, enet om deltaker i Skattedirektoratet fagråd om EDAG. Fagrådet er et faglig rådgivende organ for gjennomføringen av EDAG og elektronik kattekort. Sitnevnte kal innføre fra 2014, med prøveordning fra 2012, og baner vei for elektronik kommunikajon med arbeidgivere, om enere kal benytte av EDAG. Altinn For tredje året på rad opplevde regnkapførere og andre Altinnbrukere betydelige utfordringer med å få levert offentlige oppgaver i Altinn. NARF fulgte ituajonen tett, både i forhold til å informere om problemer til Altinn entralforvaltning, holde medlemmer orientert om tatu og ikke mint i forhold til hvilke konekvener problemene kulle få for oppgavefriter. Aktiviteten i Altinn brukerråd ble mer omfattende i 2012 enn hva den har vært de foregående årene. Brukerrådet har blant annet dikutert de utfordringer Altinn har hatt og om det arbeide med å løe. I tillegg har videreutviklingen av Altinn blitt behandlet. I augut gjennomførte vi en underøkele blant medlemmene om omhandlet tilfredhet med og forbedringønker i Altinn. Til tro for de utfordringer branjen har opplevd de enere årene, opplyte 59 % at de var enten vært eller ganke fornøyd med Altinn. Relativt bekjedne 19 % varte at de var ganke eller vært mifornøyde. Dette er tall om ble preentert av NARF under Altinn-dagen i augut. På denne dagen gjentok vi hva vi hadde tatt opp i Brønnøyundregitrene brukerforum på forommeren, at Altinn øverte prioritet etter NARF oppfatning må være å få tabil drift. Prioritet nummer to mente vi måtte være å ha god teknik kommunikajon og utviklingmeig dialog med leverandørene av luttbrukerytemer. Dernet kommer det å få mer brukervennlige løninger i Altinn. På Altinn-dagen litet vi i tillegg opp en rekke forbedringinnpill om vi hadde mottatt fra våre medlemmer. NARF har i mange år arbeidet for å få Bank-ID om alternativ innloggingmetode. Det var derfor med tor glede vi mottok nyheten om at avtale om dette var kommet i orden mot lutten av NARF IT-forum NARF IT-forum er etablert i regi av NARF med formål å være en nøytral amlingpla for ytemleverandører for å dikutere dagaktuelle aker og være et utviklingted for nye tandardierte funkjoner til glede for alle deltagende ytemleverandører og dere kunder. Det er avholdt ett møte i NARF IT-forum i Møtet hadde to hovedtemaer, innføring av tandard dataformat i Norge og ytemleverandørene arbeid på elektronik faktura (EHF formatet). Innføringen av tandard dataformat vil etter tyret mening være en betydelig milepæl i forenklingen av tranport av regnkapdata mellom ytemer og til ytemer for etterkontroll. Branjetandardarbeidet Branjetandardene for god regnkapføringkikk (GRFS) utvikle av branjetandardutvalget og omfatter følgende områder: GRFS 0 Allment om regnkapføringoppdrag GRFS 1 Bokføring og åroppgjør GRFS 2 Lønn GRFS 3 Fakturering Branjetandardutvalget ble fra juni 2012 utvidet med deltagele fra reviorforeningen. Samtidig tartet arbeidet med å revidere tandardene, om lenge har vært avventet i påvente av bokføringlovevalueringen. I tillegg til å tilpae tandardene i forhold til nye bokføringregler, vil branjetandardutvalget ha foku på klargjøringer, forenklinger og muligheten for økt riikobaert orientering. Revijonen vil ogå e hen til eventuelle konekvener om følge av revijonpliktfritaket. Utvalget tar ikte på å ha et forlag klart innen ommeren, med påfølgende høring i løpet av høten Det er videre lagt til grunn at evalueringen kal lede til at GRFS 2 og 3 om enn å lenge er foreløpige, kal få oppgradert tatu til endelige tandarder. Uttalele fra regnkapfører Ved bortfallet av revijonplikten for de minte akjeelkapene aktualierte det eg pørmål om regnkapfører kal avgi en uttalele til regnkapet om bekrefter kvaliteten i det

10 NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Årberetning konern 2012 Nete ide Innhold aa aa aa Forrige ide Reultatregnkap Balane 10 arbeidet om er utført. I den forbindele utarbeidet Branjetandardutvalget i 2011 et forlag om ble endt på høring i november amme år. Høringkommentarene var poitive, og i 2012 ble arbeidet med uttalelen fullført. Regnkapføreruttalelen innføre i førte omgang om en anbefaling, men med iktemål om forankring i god regnkapføringkikk når uttalelen har virket en tund. Grunnleggende for uttalelen er uanett at den er frivillig å avlegge. Sammen med elve uttalelen er det utarbeidet en veiledning om redegjør nærmere for formålet med uttalelen og bruken av den. Uttalelen er ferdig til å ta i bruk fra og med årregnkapet Kvalitetkontrollen Etter tyret mening er fundamentet for tilliten til regnkapbranjen å levere god kvalitet til riktig tid. Det er derfor et terkt foku på kvalitet, både fra foreningen tåted og ute ho medlemmene. Kvalitetkontrollen avdekker en gledelig utvikling idet kvaliteten generelt er forbedret fra året før. Kvalitetkontrollvirkomheten i 2012 er gjennomført med utgangpunkt i gjeldende retninglinjer for amarbeid med Finantilynet og i henhold til den virkomhetplanen om ble overendt Finantilynet i Det ble for kontrollåret 2012 gjennomført i alt 334 kvalitetkontroller, hvorav 56 gjaldt oppfølgingkontroller. Antallet gjennomførte kontroller ble lavere enn planlagt. Dette kylde i hovedak at kontroller er utatt på grunn av omorganiering eller ykdom ho kontrollobjektet. På den annen ide er det kontrollert 800 peroner i 2012 mot 730 i Dette har in årak i tadig økende antall anatte i hvert byrå. Samtlige utatte kontroller fra 2011 er fulgt opp i Kontrollopplegget for 2012 baerte eg på tidligere kontrollopplegg, og det var 33 kontrollører engajert i kontrollvirkomheten. Kontrollene om ble gjennomført i 2012 ga følgende reultater: Ordinære kontroller Oppfølgingkontroller Peroner % Byrå % Peroner % Byrå % Godkjente kontroller % % % % Oppfølgingkontroller % % % % Sum % % % % Andelen om har behov for oppfølgingkontroller har vit en tilbakegang ammenlignet med forrige år. Oppfølgingkontrollene fra 2011 vier en negativ utvikling og det er for 2012 overført ek aker til Diiplinærutvalget for vurdering av fortatt medlemkap i foreningen. Gjentagende mangler avdekket under kontrollene er ikke oppdatert avtaleverk med kunden, manglende avtemminger og rapporteringer amt mangelfull kvalitetkontroll. Det er i mindre grad avdekket materielle feil i kundene regnkaper mv. NARF vil i tørre grad ta direkte kontakt med medlemmene for å øke bevitheten rundt krav til kvalitet. Det ble i 2012 overendt én ak til Finantilynet for videre oppfølging. Ut fra en fortatt måletting om å forbedre medlemmene kvalitet, ble det i 2012 gjennomført 8 kvalitetkontrolleminarer med totalt 797 deltagere. Her ble det att foku på lovkrav og god regnkapføringkikk. Finantilynet var medvirkende. Kvalitetkontrolleminarene har vært arrangert over flere år, og vil ogå bli att opp i I 2011 ble det utviklet og tetet ut et nytt dokumentbehandlingytem om tøtteverktøy i kvalitetkontrollarbeidet. Dette ble tatt i full bruk i I løpet av 2012 ble det deuten inngått avtale med reviorforeningen vedrørende kvalitetkontroll av felle medlemmer. Avtalen går ut på at fellemedlemmene elv (på foretaknivå) kan velge hvilken av foreningene om kal foreta kontrollen med regnkapføringvirkomheten. Videre har NARF tilt itt kontrollytem til dipoijon for reviorforeningen, med formål å oppnå at begge foreningene kontrollerer etter amme opplegg. Redegjørele om fortatt drift Forutetning om fortatt drift er tiltede, og regnkapet er derfor avluttet under denne forutetning. Redegjørele for årregnkapet og konernregnkapet Ankaffele av nytt CRM- og økonomiytem og utvikling av nye produkter har vært krevende både peronellmeig og økonomik. Imidlertid er foreningen totale økonomi er fortatt god. Konernet oppnådde en amlet ometning i 2012 på kr om utgjør en økning på 13,4 % fra Årreultatet ble reduert med kr til kr Den amlede egenkapitalen utgjorde kr tilvarende 77,6 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARF kontingent- og finaninntekter, kontrollavgifter amt royalty fra NARF Ektra AS finanierer kvalitetkontrollen, medlem-, fag- og myndighetarbeidet. Regnkapet for morelkapet NARF for 2012 ble avluttet med et overkudd på kr etter at royalty for 2012 fra datterelkapet er inntektført med kr Årreultatet forelå i in helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året.

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS hovedprojekt Samlokaliering av Monica Interiør a og Numedal Blomter AS Side 1 av 7 Innhold 1.1 Mål og rammer... 3 2.1.1 Bakgrunn... 3 3.1.2 Projektmål... 3 4.1.3 Rammer... 3 5.2. Omfang... 3 6.2.1 Oppgaver

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R N O TO D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommune i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? - Vi gjør virkomheten elvgående innen Lean Lean Videregående Hvordan lykke med å utvikle en organiajonkultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? Henikten med kuret Henikten med

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R NO T O D D E N VENSTRE 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP Peroner

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. V E D T E K T E R F O R N O T O D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2.

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE 201006229-1 kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: 22 95 98 08 Rapporteringplikt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring TOPPR ALG AV FORIKRING: Fordi den ikke lenger er økonomik lønnom, har pareank1 luttet å til ntegninger av areidledighetforikring. Foto: pareank 1 pareank 1 topper alget die tilr fortatt areidledighetforikring

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhu Potbok 7700. 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefak 55 56 74 99 potmottak.hele.oialbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Barne Liketilling

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer