I videregående som voksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I videregående som voksen"

Transkript

1 I videregående som voksen Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak og Tor Arne Stubbe

2 ISBN Trondheim, 25

3 Forord Dette er den fjerde rapporten fra prosjektet om voksne i grunnskole og videregående opplæring som Vox utfører på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret). Hovedtema for denne rapporten er å se nærmere på om de voksne får det tilbudet de ønsker seg, og i hvilken grad de er fornøyde med opplæringsløpet og tilretteleggingen som er gjort. Vi vil også se nærmere på den enkeltes behov for tilpasset undervisning, bl.a. på grunn av lese- og skriveproblemer, og i hvilken grad slike hensyn er tatt i den praktiske opplæringssituasjonen. Et sentralt tema i denne undersøkelsen er gjennomstrømning. Utvalget for vår undersøkelse er voksne som gikk opp til eksamen våren 23. Denne rapporten er skrevet av forskerne Heidi Engesbak og Tor Arne Stubbe, men er lest og kommentert av prosjektgruppen. Den praktiske innhentingen av data ble ivaretatt av Sentio. Prosjektgruppen vil igjen rette en stor takk til utdanningsadministrasjonen i alle landets fylkeskommuner som var behjelpelige med å gi oss adresselister midt i en travel eksamensperiode. En særlig takk til alle deltakerne som tok seg tid til å svare på vår henvendelse og som dermed gjorde denne undersøkelsen mulig. Oslo/Trondheim, 2. august 24 Vigdis Haugerud prosjektleder I videregående som voksen i

4 Innhold Sammendrag viii 1 Innledning Mandat og oppgave Prosjektgruppen Problemstillinger Data og metode Reliabilitet og validitet Rapportens oppbygning Begrepsavklaring Bakgrunn Hvem er de? Finansiering av livsopphold Oppsummering Inn i og gjennom videregående opplæring Det lille puffet Påmelding Starten Studieretning Finansiering av opplæring Mål med opplæringen Hva gjenstår? År igjen av opplæringen Totalt tidsforbruk for å nå målet Oppsummering Kjennskap til retten Kjennskap til retten Oppsummering Informasjon Å skaffe seg informasjon Hvor god er informasjonen man får? Oppsummering Realkompetansevurdering Har man fått en realkompetansevurdering? Hvorfor ikke realkompetansevurdering? Hvordan er realkompetansevurderingen gjennomført? Fornøyd med vurderingen Å betale for sin realkompetansevurdering Var opplæringen i samsvar med vurderingen? Oppsummering Opplæringstilbudet Organisering Tilpasset opplæring Utbredelsen av lese- og skrivevansker I videregående som voksen iii

5 7.4 Hva koster opplæringen? Økonomisk støtte? Oppsummering Hvorfor ta videregående opplæring Rett til videregående opplæring Andre faktorer Oppsummering Yrkesaktive og tidsbruk Finansiering av livsopphold Hvem bruker lengst tid? - Yrkesaktive eller heltidselever/ privatister? Tilretteleggingen av videregående opplæring Målet med opplæringen Realkompetansevurderingen Alder Lese- og skrivevansker Oppsummering Vedlegg Vedlegg A. Prosjektets innhold B. Status i prosjektet Vedlegg Til deltakerne i spørreundersøkelsen Vedlegg Vedleggstabeller kapittel Vedleggstabeller kapittel Vedleggstabeller kapittel Vedleggstabeller kapittel Vedleggstabeller kapittel Vedleggstabeller kapittel Vedleggstabeller kapittel Vedleggstabeller kapittel I videregående som voksen iv

6 Figurliste Figur 1 Kjønn. Prosent. (N=76)...6 Figur 2 Aldersfordelingen blant de som var meldt opp til eksamen våren 23. Prosent. (N=7)...7 Figur 3 Familiære forpliktelser etter kjønn. Prosent. (N=692 )...9 Figur 4 Nasjonalitet. Prosent. (N=75)...9 Figur 5 Hovedaktivitet våren 23 etter kjønn. Prosent. (N=612 )...1 Figur 6 Arbeidstidsordning etter kjønn. Prosent. (N=311 )...1 Figur 7 Viktigste inntektskilde under opplæringen. Prosent. (N=553 )...11 Figur 8 Husholdningens samlete bruttoinntekt i 22. Prosent. (N=725 )...12 Figur 9 Hvem anbefalte deg å ta videregående opplæring? Prosent. (N=667)...13 Figur 1 Hvor meldte deltakerne seg på opplæringen? Prosent (N=668)...15 Figur 11 Årstall for påbegynt opplæring blant eksamenskandidater våren 23. Prosent. (N=682)...15 Figur 12 Eksamenskandidater til videregående opplæring våren 23 fordelt på studieretning. Prosent (N=632)...16 Figur 13 Hvem betaler opplæringen? Prosent (N=673)...17 Figur 14 Hva er målet med opplæringen? Prosent (N=677)...17 Figur 15 Hva gjenstår før du har nådd målet? Prosent (N=635)...18 Figur 16 Hvor lang tid vil det ta før du er ferdig? Prosent (N=484)...18 Figur 17 Totalt tidsforbruk for å nå utdanningsmålet. Prosent. (N=465)...19 Figur 18 Kjennskapet til voksnes rett til videregående opplæring? Prosent. (N=692 )..21 Figur 19 Hva inngår i voksnes rett til videregående opplæring? Prosent ja. (N=725 )..22 Figur 2 Hva voksnes rett til videregående opplæring omfatter etter kjennskap til loven. Prosent. (N=688 )...23 Figur 21 Faktisk kunnskap om voksnes rett til videregående opplæring. Prosent. (N=75 )...24 Figur 22 Faktisk kunnskap etter egen vurdert kjennskap til voksnes rett til videregående opplæring. Prosent. (N=692 )...25 Figur 23 Hva som inngår i voksnes rett til videregående opplæring. Prosent. (N=725 )25 Figur 24 Hvor har du skaffet deg informasjon om voksnes rettigheter? Prosent (N>722)27 Figur 25 Hvor godt fornøyd er du med den informasjonen du har fått? Prosent (N=55)...28 Figur 26 Har du fått vurdert din realkompetanse? Prosent (N=684)...29 Figur 27 Hvorfor har du ikke fått din realkompetanse vurdert? Prosent (N=339)...31 Figur 28 Hvordan ble vurderingen gjennomført? Prosent (N > 197)...31 Figur 29 Hvor fornøyd er du med resultatet av vurderingen? Prosent (N=227)...32 Figur 3 Har du selv betalt for å få din realkompetanse vurdert? Prosent (N=224)...33 Figur 31 Var opplæringen i samsvar med realkompetansevurderingen? Prosent (N=234)...34 Figur 32 Antall undervisningstimer. Absolutte tall. (N=644 )...35 Figur 33 Undervisningstidspunkt. Prosent. (N=632 )...37 I videregående som voksen v

7 Figur 34 Fordelingen mellom undervisning og selvstendig arbeid. Prosent. (N=679)...37 Figur 35 Tilpasset opplæring. Prosent (N>611)...38 Figur 36 Utbredelsen av lese- og skrivevansker. Prosent. (N= 694 )...4 Figur 37 Hvorvidt de med lese- og skrivevansker er blitt testet, fått tilpasninger i forhold til opplæring og eksamen. Prosent. (N=129 )...4 Figur 38 Betalte du kurs-/deltakeravgift? Prosent. (N=673)...41 Figur 39 Betalte du eksamensavgift? Prosent.. (N=676)...41 Figur 4 Mottok du økonomisk støtte til denne opplæringen? Prosent. (N=725 )...42 Figur 41 Økonomiske støttefaktorer. Prosent. (N=385 )...42 Figur 42 Hvor stor betydning har ulike aspekt ved retten til videregående opplæring. Prosent (N>573 )...45 Figur 43 Hvor stor betydning har andre faktorer. Prosent (N>59 )...46 Figur 44 Andelen som mener at de ulike motivasjonsfaktorene har stor betydning. Prosent. (N>59)...47 Figur 45 Timer pr. uke etter hovedaktivitet. Prosent. (N=561)...49 Figur 46 Hvor lang tid man har planlagt å benytte på opplæringen etter hovedaktivitet. Gjennomsnitt.. (N=48)...51 Figur 47 Tilrettelagt opplæring etter hovedaktivitet. Prosent. (N>528)...51 Figur 48 Målet med opplæringen etter hovedaktivitet. Prosent. (N=58)...52 Figur 49 Planlagt tid på gjennomføring etter målsetning. Gjennomsnitt. (N=448)...53 Figur 5 Planlagt tid på gjennomføring etter målsetning og hovedaktivitet. Gjennomsnitt. (N=395)...53 Figur 51 Realkompetansevurdering etter hovedaktivitet. Prosent. (N=619)...54 Figur 52 Tilfredshet med realkompetansevurderingen etter hovedaktivitet. Prosent. (N=232)...55 Figur 53 Samsvar mellom realkompetansevurdering og tilbud etter hovedaktivitet. Prosent. (N=224)...55 Figur 54 Alder etter hovedaktivitet. Gjennomsnitt. (N=611)...56 Figur 55 Samsvar mellom realkompetansevurdering og tilbud etter alder Prosent. (N=27)...57 Figur 56 Lese- og skrivevansker etter hovedaktivitet. Prosent. (N=64)...57 Tabell-liste Tabell 1 Viktigste inntektskilde etter hovedaktivitet. Prosent. (N=58) I videregående som voksen vi

8 Tabell 2 Undervisningstidspunkt etter hovedaktivitet. Prosent (N=527)...52 I videregående som voksen vii

9 Sammendrag Vårt utvalg av eksamenskandidater våren 23 har karakteristika som samsvarer godt med tidligere tall for deltakere i videregående opplæring. Fordelingen mellom kvinner og menn ligger på 7/3 og forholdet mellom deltakelse på allmenne fag kontra yrkesfag ligger på 6/4. Med hensyn til alder er hovedtyngden av deltakerne mellom 26 og 46 år. Det er kun de færreste av de voksne som har videregående opplæring som hovedaktivitet (15 %). Seks av ti sier at de anser heltids- eller deltidsarbeid som sin primære aktivitet våren 23. Dette henger godt sammen med at de oppgir egen og/eller ektefelles inntekt som den viktigste kilde til finansiering av livsopphold under opplæringen. Halvparten av kandidatene oppgir imidlertid at de får økonomisk støtte til opplæringen. Og Aetat er den finansieringskilden som er nevnt av flest deltakere (21 %) som mottar slik støtte. Initiativet til å begynne med videregående opplæring ser i stor grad ut til å være egenmotivert, men mange har også fått den nødvendige oppmuntringen og støtten fra sine omgivelser. Og nettopp det at motivasjonen er stor kan være med på å forklare at det forventede tidsbruket er såpass lavt. Hele 76 % sier at de er ferdige innen fem år etter påbegynt opplæring, mens 95 % oppgir at de er ferdige innen sju år. Det er også oppløftende at 87 % av deltakerne oppgir at de sikter mot studiekompetanse, fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkeskompetanse. Dette tyder på at videregående opplæring ikke er en tilfeldig aktivitet, men for mange et bevisst valg i forhold til ny eller videre karriere. De fleste eksamenskandidatene våren 23 vet at utdanningspermisjon med lønn (85 %) ikke inngår i voksenretten. I tillegg virker det som om de fleste vet at voksne har rett til realkompetansevurdering (75 %). Seks av ti vet at gratis opplæring (6 %) inngår i retten. Derimot er det få (25 %) som vet at rettighetshavere har rett til individuelt tilpasset opplæring. Deltakerne har svart at de har skaffet seg informasjon om voksnes rettigheter og opplæringstilbud fra en rekke forskjellige kilder. Videregående skoler/ressurssenter er informasjonskilden som er oppgitt av flest deltakere (over 25 %). I tillegg ser vi at Aetat er nevnt som kilde av mange, noe som er i tråd med funn i vår første rapport. 1 1 Engesbak mfl (23) men hvor skal vi henvende oss?. Oslo/Trondheim; Vox. I videregående som voksen viii

10 Omfanget av realkompetansevurderinger er fortsatt noe i underkant av det man kunne forvente. Av eksamenskandidatene våren 23 er 34 % sikre på at de har fått en realkompetansevurdering, 1 % oppgir at de ikke vet om de har fått en slik vurdering, mens 56 % svarer at de ikke er realkompetansevurdert. Tallene er i tråd med de tall vi har fra fylkeskommunene. 2 Vi vet at noen fylkeskommuner foretar vurdering av innsendte papirer som grunnlag for tilpasset opplæring, og at dette ikke nødvendigvis oppfattes som en realkompetansevurdering av den enkelte søker. Dette kan være en forklaring på at så mange som 1 % av kandidatene ikke vet om de er realkompetansevurdert. Det er allikevel meget positivt at de som har fått en vurdering av sin realkompetanse ser ut til å være godt fornøyde med vurderingen. Det er relativt stor variasjon når det gjelder undervisningstidspunkt, antall timer pr. uke og fordeling mellom undervisning og selvstudium. To av tre respondenter mener at både faglig nivå, tidspunktet for undervisningen og undervisningsstedet var tilpasset deres behov. Halvparten mente at tempoet var tilpasset deres behov. En av fem respondenter oppgir at de har lese- og skrivevansker. Av disse forteller 4 % at de er blitt testet for slike vansker. Bare 16 % oppgir at de har fått undervisning tilpasset sine lese- og skrivevansker, mens 27 % oppgir at de har fått tilrettelagt eksamen på bakgrunn av vanskene. På spørsmål om hvilke faktorer som har hatt betydning for at de skulle ta videregående opplæring som voksen, svarer nesten alle kandidatene at egen motivasjon er den viktigste faktoren. At den indre drivkraften er tilstede synes derfor meget viktig. Den nest viktigste faktoren er at voksne har fått rett til videregående opplæring. Som nevnt tidligere er det syv av ti som oppgir arbeid som sin hovedaktivitet. Bare 15 % oppgir opplæring, altså at de er heltidselever/privatister/lærlinger 3 som hovedaktivitet. Identiteten er altså sterkt knyttet til arbeidsmarkedet. Dette inntrykket forsterkes ved at bare et fåtall tar opp studielån for å delta i videregående opplæring. Den viktigste finansieringen av livsopphold er husholdningens arbeidsinntekt. De yrkesaktive har færre undervisningstimer enn de andre og de har planlagt å bruke mindre tid for å nå sitt opplæringsmål enn de som har opplæring som hovedaktivitet. Det er en noe større andel yrkesaktive som har enkeltfag/moduler som målsetning med opplæringen enn de som har opplæring som hovedaktivitet. Yrkesaktive som har studiekompetanse eller fag-/svennebrev som målsetning har planlagt å bruke mindre tid på dette enn de med samme målsetning og som har opplæringen som hovedaktivitet. De yrkesaktive har planlagt å benytte nesten ett år kortere tid på samme utdanning som de som tar opplæring på heltid. Et interessant spørsmål blir da hva dette kan skyldes? Vi fant at de yrkesaktive ikke er mer fornøyd med tilretteleggingen enn de som har opplæringen som hovedaktivitet. De er heller ikke blitt realkompetansevurdert i større utstrekning eller er 2 Haugerud mfl (24) Tallene vi søker kunnskapen vi får. Oslo/Trondheim; Vox. 3 Se pkt. 1.5 Begrepsavklaring. I videregående som voksen ix

11 mer fornøyd med realkompetansevurderingen. Likevel finner vi at de yrkesaktive oppgir en større sammenheng mellom realkompetansevurderingen og det opplæringstilbudet de har fått enn de andre gruppene (inkludert de som tar opplæring på heltid). Vi fant også at de yrkesaktive er eldre enn de som oppgir opplæring som sin hovedaktivitet. En mulig forklaring på noe av tidsforskjellen kan ligge i at jo eldre man er jo mer livs- og arbeidserfaring kan legges i realkompetansevurderingen. En annen mulig forklaring er at de yrkesaktive, som i stor grad tar opplæring på ettermiddag/kveld, i større grad må ha avkorting og komprimering av sin opplæring. I motsetning til de som tar opplæring på heltid med mer omfattende opplæringsløp. I videregående som voksen x

12 1 Innledning 1.1 Mandat og oppgave Vox fikk ved årsskiftet 22/23 i oppdrag av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) å sette i gang et prosjekt for å øke kunnskapsgrunnlaget om voksne i grunnskole og videregående opplæring. Prosjektet hadde oppstart i januar 23 og er forventet avsluttet i februar Arbeidet gjennomføres som et samarbeid mellom Vox og Læringssenteret. Bakgrunnen for prosjektet var at voksne fikk en lovfestet rett til videregående opplæring fra 1.august 2, og at de fikk en individuell rett til opplæring på grunnskolenivå fra 1.august 22. Prosjektet som helhet har som mål å øke vår kunnskap om voksnes kjennskap til og bruk av retten til grunnskole og videregående opplæring. Det var ønskelig å øke kunnskapsgrunnlaget om: - I hvilken grad og hvem benytter retten til grunnskole og videregående opplæring - Tilgangen til opplæring - Informasjon om muligheter. Det var tre grupper som var interessante i denne sammenhengen: - De som går i opplæring (grunnskole og videregående opplæring) - De som søker opplæring (grunnskole og videregående opplæring) - Befolkningen generelt. Prosjektet består av 6 delprosjekter med ulike tidsrammer 2. Denne rapporten er fra delprosjekt 2 3 som omhandler voksne i videregående opplæring. Utgangspunktet er: - I hvilken grad voksne benytter retten til videregående opplæring - Tilgang på opplæring - Informasjon om muligheter - Hvem deltar i videregående opplæring - Hvilke erfaringer har de med informasjon, realkompetansevurdering og individuelle tilpassete løp - Organisering av opplæringen - Hvor lang tid bruker de på å fullføre - Motivasjonen for å delta 1 Tidligere utgitte rapporter: Engesbak mfl (23) Men hvor skal vi henvende oss. Oslo, Trondheim; Vox. Haugerud mfl. (24) Tallene vi søker kunnskapen vi får. Oslo, Trondheim; Vox. Haugerud mfl. (24) Deltakere i videregående opplæring arrangert av studieforbund høsten 23. Vox minirapport 1/24. Oslo, Trondheim; Vox. 2 Se vedlegg 1A. 3 Se vedlegg 1A og vedlegg 1B. I videregående som voksen 1

13 1.1.1 Prosjektgruppen Prosjektgruppen har våren 24 bestått av følgende personer: Prosjektleder: Vigdis Haugerud, fagsjef Vox Seniorrådgiver: Sigrun Røstad, Vox Seniorrådgiver: Vidar Sollien, Læringssenteret Forsker: Heidi Engesbak, Vox Forsker: Tor Arne Stubbe, Vox Denne rapporten er utarbeidet av Heidi Engesbak og Tor Arne Stubbe. 1.2 Problemstillinger Rapporten omhandler voksne i videregående opplæring. Intensjonen med undersøkelsen er å få et bedre innblikk i sentrale tema som informasjon, realkompetansevurdering, tilpasset tilbud, kjennskap til rettigheter, motivasjon, økonomi og livssituasjon også videre. Vi ville vite; - Hvem er de? - Hvordan ble de rekruttert inn i videregående opplæring? - Er de realkompetansevurdert - Er de fornøyd med realkompetansevurderingen? - Hvilken kjennskap har de til voksnes rett til videregående opplæring? - Har de fått informasjon? - Hvor har de fått informasjon - Hvilken sammenheng er det mellom realkompetansevurderingen og opplæringen? - Hvorfor tar voksne videregående opplæring? Hvis vi greier å svare på alle disse spørsmålene, har vi bidratt til å øke vår kunnskap om voksne i videregående opplæring. 1.3 Data og metode Formålet med undersøkelsen var å studere ulike aspekt ved videregående opplæring for voksne. Vi ønsket å øke vår kunnskap blant annet om hvem som deltar i videregående opplæring, hvilke målsetninger de har, hvilke erfaringer de har gjort seg på en rekke relevante områder som blant annet realkompetansevurdering, individuell tilpasset opplæring også videre. Siden vi ikke kan inkludere alle voksne i undersøkelsen vår, var vi nødt til å foreta noen valg. Vi baserer undersøkelsen på et strategisk utvalg, noe som betyr at utvalget er hensiktsmessig og/eller skjønnsmessig. Utvelgelsen av enheter i undersøkelsen foretas med sikte på å få en representativ variasjon i utvalget. 4 Representativitet innebærer at utvalget er typisk eller karakteristisk for den gjeldende populasjonen. 4 Ilstad mfl (1982), Survey-metoden: fremgangsmåten ved opinionsundersøkelser, brukerundersøkelser, markedsundersøkelser og lignende. Trondheim: Tapir (3. reviderte utgave). I videregående som voksen 2

14 I vår undersøkelse ønsket vi voksne som allerede befant seg i videregående opplæring og som hadde gjort seg erfaringer i forhold til videregående opplæring. I tillegg ønsket vi voksne som var omfattet av den nye loven, altså voksne født før 1. januar Et av formålene var å oppnå størst mulig representativitet i utvalget. Vår populasjon ble dermed voksne født før 1. januar 1978 som tar videregående opplæring. Vi bad alle fylkeskommuner om å sende oss en oversikt over alle voksne født før 1. januar 1978 som var oppmeldt til eksamen våren 23. Årsaken til at vi ønsket å trekke utvalg fra de som var meldt opp til eksamen våren 23, var at vi da ville få med alle grupper voksne i videregående opplæring. Både elever, privatister og lærlinger ville bli inkludert i utvalget. Vi ville derfor få et utvalg som ikke bare gjenspeilte de som tar videregående opplæring i fylkeskommunal regi men ett spekter av alle typer deltakere. Ved å velge de som var meldt opp til eksamen, og ved å sende ut spørreskjemaene i mai, ville vi få med de som allerede hadde gjenomgått ett opplæringsløp. De har gjennomført ett utdanningsløp og gjort sine erfaringer uansett om de var meldt opp til eksamen i en modul, ett eller flere fag. Vi sorterte de som var meldt opp til eksamen våren 23, etter fylke og trakk for hvert fylke tilfeldig hvem som skulle delta i undersøkelsen. Trekningen av utvalget ble altså basert på prinsippet om tilfeldighet. Dette innebærer at hver enhet som i dette tilfellet var voksne som var meldt opp til eksamen våren 23, hadde like stor sjanse for å bli trekt ut. Fordelen med å trekke et representativt utvalg er at undersøkelsen kan si noe om alle voksne i videregående opplæring. Spørreskjemaet 5 ble sendt til tilfeldige uttrukne voksne eksamenskandidater i videregående opplæring. 6 Adresselister fikk vi av fylkeskommunene. Disse listene inneholdt samtlige voksne født før 1. januar 1978 som hadde meldt seg til eksamen i ett eller flere fag våren Av disse 1967 utsendte skjema fikk vi 355 i retur, dette skyldtes feiladressering, ukjent adressat, dødsfall etc. 32 telefonerte og fortalte at de ikke var meldt opp til eksamen våren 23. Vårt nettoutvalg ble derfor på 158 personer. Av disse vet vi ikke hvor mange som trakk seg fra vi fikk adresselistene til eksamen fant sted. Totalt var det 725 som sendte inn spørreskjema i utfylt stand, og vi endte derfor med en svarprosent på 45,9. For å sikre at vi har et representativt utvalg har vi kontrollert avvik for kjønn, alder og bosted. Utvalget avviker ikke i vesentlig grad på disse variablene, sett i forhold til de tall vi tidligere har for denne gruppen. 8 Samlet sett mener vi derfor at kravet til representativitet er oppfylt. 9 5 Se vedlegg 2. 6 De mest folkerike fylkeskommunene ble vektet noe opp i antall utsendte skjema. 7 Utsending av skjema, purring og bearbeiding av data er gjort av Sentio. 8 Se for eksempel, kapittel 2.1. Vi finner der en kvinneandel på 71 %, dette er i samsvar med tidligere undersøkelser. 9 Ringdal (21: s277) Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. I videregående som voksen 3

15 1.3.1 Reliabilitet og validitet Ingen undersøkelser kan sies å være fullstendige nøyaktige. Det kan oppstå feil i alle ledd av forskningsprosessen. Ved å etterstrebe representative utvalg, samt ved grundighet og nøyaktighet kan man redusere faren for unødvendige feil underveis. 1 I forskningen har vi to sentrale begrep i kvalitetssikringen av vitenskapelige undersøkelser, nemlig reliabilitet og validitet. 11 En undersøkelses validitet avhenger av hva vi vil vite og hvorvidt våre data greier å fange dette opp. For å sikre validiteten, gjennomførte vi i forkant av utviklingen av spørreskjemaet 4 gruppeintervjuer med i alt 16 voksne deltakere i videregående opplæring. I tillegg gjennomførte vi informantintervjuer i 5 fylkeskommuner. Gjennom en grundig bearbeiding og vurdering av tema og spørsmålsformuleringer på bakgrunn av intervjuene og tidligere undersøkelser mener vi at våre data er valide. Vi har vi fått en stor og viktig mengde data ut av spørreskjemaet, som gir et godt bilde av hvordan situasjonen for voksne i videregående opplæring er. Vi har videre forsøkt å minimalisere mulighetene for feil i spørreundersøkelsen. Det endelige spørreskjemaet ble sendt ut direkte tilden enkelte respondent av Sentio. Vedlagt var et følgebrev som informerte om undersøkelsen, anonymitet og svarmåte. 12 Etter avsluttet datainnsamling ble spørreskjemaene skannet. 13 Dette minimaliserer sjansene for feilpunching og andre typer feilregistrering. Vi regner med at vår undersøkelsen har en tilfredsstillende høy reliabilitet og at en replikasjon av undersøkelsen vil gi tilnærmet samme resultater. 1.4 Rapportens oppbygning I rapporten vil vi gjennomgående se på hva de som var meldt opp til eksamen våren 23, har svart på spørreskjemaet. I kapittel 2 skal vi bli bedre kjent med gruppen. Deretter i kapittel 3 tar vi for oss veien fram mot deltakelse og hva de deltar i. I kapittel 4 vil vi gi et innblikk i hva deltakerne vet om voksnes rettigheter til videregående opplæring. Kapittel 5 handler om hvilken informasjon de har fått og hvordan de har fått den. Kapittel 6 tar for seg realkompetansevurdering, både om de har fått tilbud om dette, hvorvidt det er gjennomført og hvordan. Deretter, i kapittel 7 ser vi om opplæringen er tilpasset den enkelte og hvordan tilbudet er finansiert. I kapittel 8 undersøker vi på hvilke faktorer som har bidratt til at den enkelte har meldt seg på videregående opplæring i voksen alder. I rapportens siste kapittel, kapittel 9, diskuteres forskjellen mellom de som oppgir at de er heltids elever/-privatister/lærlinger og de yrkesaktive. Er det forskjeller mellom gruppene i forhold til hva man identifiserer seg som; heltidselever/privatister/lærlinger (under opplæring) eller yrkesaktiv? 1 Gall mfl (1996) Educational research. An introduction. New York: Longman. 11 For en grundig gjennomgang av måling i samfunnsvitenskap og survey som metode, se Ringdal (21: ss og ss ) Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. 12 Se vedlegg Av Sentio. Vi stoler på de rutiner og den erfaring som Sentio innehar. De arbeider i stor grad med elektroniske hjelpemidler når det gjelder registrering av svar og overføring til datamatrisen. I videregående som voksen 4

16 1.5 Begrepsavklaring Denne rapporten bruker gjennomgående begrepet heltidselever om voksne som deltar i videregående opplæring på fulltid. Begrepet er videreført fra vårt spørreskjema i den hensikt å være tro mot datamaterialet. Vi vil presisere at voksne i svært liten grad har ordinær elevstatus ved de videregående skolene, og at vi derfor vanligvis ville ha benyttet begrepet deltakere i omtalen av de voksne i ulike opplæringssituasjoner. I videregående som voksen 5

17 2 Bakgrunn I dette kapitlet skal vi se litt nærmere på hvem som var meldt opp til eksamen på videregående skoles nivå våren 23. Vi skal bli litt nærmer kjent med dem, og se hvem de er i forhold til kjønn, alder, forpliktelser i forhold til familie og arbeidsmarked, og hvordan de finansierer livsoppholdet mens de tar videregående opplæring. 2.1 Hvem er de? Tradisjonelt har det vært en overvekt av kvinner som deltar i voksenopplæring på videregående skoles nivå i Norge. Tidligere undersøkelser har vist at det er vanlig med en fordelig på mellom 7 og 8 % kvinner og mellom 2 og 3 % menn. 14 Kjønnsfordelingen i vår undersøkelse er vist i figuren nedenfor. Figur 1 Kjønn. Prosent. (N=76) 71 % 29 % Kvinner Menn 14 Engesbak, H. (1995) Voksne i videregående. Reform konsekvenser for voksne. Trondheim: Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt. Engesbak, H. (2) Reform 94 - consequences for adults. In Tøsse, S. et.al. (ed.): reforms and policy. Adult education research in Nordic countries. Trondheim: Tapir academic press. Engesbak, H. & Breirem, G. (24) Adult education -To earn or to learn? Gooderham, P. & Nordhaug, O. (1984) Førstegangsutdanning for voksne. Trondheim: Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt Madsen, B.E. (1991) Kartlegging av fylkeskommunal voksenopplæring i skoleåret Trondheim: Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt. Moe, T.O. (1989) Voksne i en utdanningssituasjon. Om elever i voksengymnas. Trondheim: Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt. Tønseth, Christin (24) Voksne i læring. Motiver, valg og utbytte. Sett i relasjon til Kompetansereformens intensjoner. Dr.polit avhandling. Trondheim: Vox, NTNU. I videregående som voksen 6

18 Blant våre respondenter er det 71 % kvinner og 29 % menn. Dette er i samsvar med kjønnsfordelingen fra tidligere undersøkelser. Aldersfordelingen er vist i figuren nedenfor. Figur 2 Aldersfordelingen blant de som var meldt opp til eksamen våren 23. Prosent. (N=7) år Figuren ovenfor viser at aldersspredningen blant de som var meldt opp til eksamen våren 23 er stor. Den yngste av våre respondenter var 19 år mens den eldste var 81 år. Et fåtall (1 %) var under 23 år eller over 58 år. Blant våre respondenter er 97 % født før 1. januar Gjennomsnittsalderen er på 38 år. Halvparten er i alderen 32 til 44 år. Blant de som var meldt opp til eksamen våren 23 er 7 % gifte, samboende eller lever i partnerskap, mens de resterende 3 % er enslige. 29 % av kvinnene og 34 % av mennene oppgir at de er enslige % oppgir at de har daglige omsorgsoppgaver. Her er det også forskjeller mellom kvinner og menn; 72 % av kvinnene og 51 % av mennene oppgir at de har daglige omsorgsoppgaver. 16 Figuren på neste side viser de familiære forpliktelsene til de som var meldt opp til eksamen våren 23. Familiære forpliktelser er ektefelle, samboer, partner og/eller hjemmeboende barn. Blant de som var meldt opp til eksamen våren 23 oppgir 15 % at de har ingen familiære forpliktelser som ektefelle/samboer/partner og/eller barn mens halvparten (51 %) har både ektefelle/samboer/partner og barn. 15 % er enslige med barn, det vil si at de har ingen ektefelle/samboer/partner, men har ett eller flere hjemmeboende barn. De resterende 18 % har ektefelle/samboer/partner men ingen barn. Blant de som var meldt opp til eksamen våren 23, finner vi forskjeller mellom kjønnene når det gjelder familiære forpliktelser. Menn er i større grad enn kvinnene enslige; 27 % av mennene og 1 % av kvinnene oppgir at de verken har ektefelle/samboer/partner eller barn. Det er altså kvinnene som har de største familiære forpliktelsene, 53 % av kvinnene er gifte, samboende eller lever i partnerskap, og har barn. Den tilsvarende andelen for menn er 45 %. Det er også en større andel enslige kvinner med barn enn enslige menn 15 Se vedleggsfigur A Se vedleggsfigur A2.2. I videregående som voksen 7

19 med barn; 19 % av kvinnene oppgir at de er enslige men har barn. Den tilsvarende andelen for menn er 6 %. I videregående som voksen 8

20 Figur 3 Familiære forpliktelser etter kjønn. Prosent. (N=692 ) Kvinner Menn Hele utvalget Gift /partnerskap/samboende m/barn Enslig m/barn Gift /partnerskap/samboende u/barn Enslig u/barn De som var meldt opp til eksamen våren 23, oppgir stort sett at de er norsk. 88 % oppgir at de har norsk opprinnelse og 12 % oppgir utenlands. For kvinner og menn er andelen norske på henholdsvis 9 % og 85 %. 17 Figur 4 Nasjonalitet. Prosent. (N=75) 88 % 12 % Norsk Ikke norsk 2.2 Finansiering av livsopphold I dette delkapitlet skal vi se litt nærmere på hvordan de som var meldt opp til eksamen våren 23 finansierte livsoppholdet sitt mens de tar videregående opplæring. Finansiering av livsopphold betyr hvordan de betaler utgifter til mat, klær, bosted med mer. Vi skal videre se litt nærmere på hva de anser som sin hovedaktivitet, hva som er 17 Se vedleggstabell A2.1. I videregående som voksen 9

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Deltakelse i etter- og videreutdanning har et stort omfang i Norge. Selv om deltakelsen generelt sett er høy, er det likevel store variasjoner mellom

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler.

1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler. Innlevering 2 1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler. Operasjonalisering innebærer å gjøre fenomener målbare, ved hjelp av observasjon eller eksperimentering. Skal man operasjonalisere

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater 2009/42 Notater Marit Lorentzen og Trude Lappegård Notater Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn Forskningsavdelingen/Gruppe for demografi og levekårsforskning Innhold 1 Innledning... 2 2

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Dronningensgt 6 // 0152 Oslo // Tlf 22 91 07 90 // E-post rhknoff@online.no // www.rhknoff.no Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Rapport for Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget. En sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud og Sigrun Røstad

Kunnskapsgrunnlaget. En sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud og Sigrun Røstad Kunnskapsgrunnlaget En sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud og Sigrun Røstad Intensjoner og realiteter ISBN 82-7724-082-1 Kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier Førskolelærerstudentenes yrkesplaner Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Forord Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi 2008 2010 Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Innledning: ECONnect har i begynnelsen av 2011 utført en undersøkelse i samarbeid

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010.

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Denne evalueringen baserer seg på evalueringsskjema som ble utdelt på siste forelesning i Aorg105 onsdag 14.04. Det ble samlet inn 16 besvarelser av totalt 50 oppmeldte,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Notat 12/2013. Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne

Notat 12/2013. Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne Notat 12/2013 Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne 2 Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold, Sigrid Holm

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer