men hvor skal vi henvende oss?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "men hvor skal vi henvende oss?"

Transkript

1 men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

2 ISBN Trondheim, 2005

3 Forord Dette er den første rapporten fra Vox i forbindelse med prosjektet Kunnskapsgrunnlaget om voksne i grunnskole og videregående opplæring. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og i samarbeid med Læringssenteret. Prosjektet startet i januar 2003 og vil bli avsluttet i februar Hovedtema er voksnes rettigheter til grunnskole og videregående opplæring, hvordan dette følges opp i kommune og fylkeskommune med hensyn til ulike målgrupper innenfor gruppen voksne med rett, det vil si voksne født før 1978 uten fullført grunnskole og/eller videregående opplæring. Vårt hovedfokus i denne rapporten er befolkningens generelle kjennskap til denne rettigheten. Resultatene fra denne undersøkelsen drøfter vi i lys av to pilotstudier, nemlig et utvalg av fem fylkeskommuner der vi har foretatt informantintervju og intervju med et utvalg voksne som er deltakere i videregående opplæring. Alle data er hentet fra mai og juni Kapittel 1 er skrevet av prosjektleder Vigdis Haugerud med bidrag fra Tove Assmann Larssen, Vidar Sollien og Kirsten Waarli. Kapitlene 2 og 3 er skrevet av forskerne Heidi Engesbak og Tor Arne Stubbe. Kapittel 4 er skrevet av seniorrådgiver Sigrun Røstad i samarbeid med Vigdis Haugerud, mens kapittel 5 er skrevet av forfatterne i samarbeid. Vi takker alle som har gitt oss nyttige kommentarer og råd. I tillegg vil vi takke deltakerne i videregående opplæring som stilte opp til intervju og ga oss sine synspunkter og gode råd. En takk også til skolene som tok godt i mot oss og hjalp oss med å gjøre avtaler med informantene. Videre vil vi takke fylkeskommunene som meget velvillig og på kort varsel stilte opp på våre informantintervju. Oslo/Trondheim 1. juli 2003 Vigdis Haugerud prosjektleder men hvor skal vi henvende oss? i

4 Innhold Sammendrag viii Hva folk vet viii Deltakerne og retten viii Voksnes bruk av retten til videregående opplæring ix 1 Innledning Mandat og oppgave Prosjektgruppen Prosjektets innhold Lover og forskrifter Grunnskoleopplæring for voksne Videregående opplæring for voksne Økonomi Vurdering og dokumentasjon av realkompetanse Tilpasset opplæring Informasjon, rådgivning og veiledning Utdanningspermisjon Administrative system Definisjoner ( 4-3) Hva folket vet? Innledning Problemstillinger og metode Problemstillinger Metode Kjennskapen til voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring? Bakgrunn og spørsmålsformulering Retten til grunn- og videregående opplæring Hva påvirker kjennskap til voksnes rettigheter? Ønsker voksne en vurdering av sin realkompetanse? Bakgrunn og spørsmålsformulering Interesse for realkompetansevurdering Hva påvirker interesse for realkompetansevurdering? Hvor utføres realkompetansevurderingen? Bakgrunn og spørsmålsformulering Realkompetansevurderingen utføres? Hvor vil man henvende seg for å få mer informasjon? Bakgrunn og spørsmålsformulering Informasjon Implikasjoner av resultatene Kjennskap til rettigheter Interesse for realkompetansevurdering Hvor utføres realkompetansevurderingen? Kilder til informasjon Oppsummering Kort sammenfatning av kjennskap til retten: Kort sammenfatning av interesse for realkompetansevurdering : Kort sammenfatning av kunnskap om hvor realkompetansevurdering utføres: Kort sammenfatning av informasjonskilder: Deltakerne og retten Innledning men hvor skal vi henvende oss? iii

5 3.2 Data og metode Hvorfor velge et kvalitativt forskningsopplegg? Undersøkelsens design Problemstillinger Utvalg Intervju som forskningsmetode Delvis strukturerte gruppeintervjuer Fortolkning Troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet Hvorfor deltar voksne i opplæring på videregående skoles nivå? Informasjon Informasjon om opplæringstilbud Informasjon og kjennskap til rettigheter Hvor bør informasjonen være hvor ville du lete? Realkompetansevurdering Er det blitt foretatt en realkompetansevurdering av de voksne deltakerne i videregående opplæring? Vurdering av realkompetansevurderingen Gode råd Oppsummering Informasjon Realkompetansevurdering Videre forskning Oppsummering Voksnes bruk av retten til videregående opplæring en kartlegging av fem fylkeskommuner Innledning Metode Utvalg Resultater Politisk forankring, strategi Opplæringsbehovet Informasjon Veiledning og realkompetansevurdering Opplæringstilbudet Registrering/rapportering Samarbeid Finansiering Oppsummering Voksenopplæringens politiske forankring i fylkekommunen og forhold til finansiering og betalingsprinsipper Sammenhengen mellom realkompetansevurdering og tilrettelagt og evt. avkortet opplæringstilbud Lokal forankring og operasjonalisert samarbeid med andre etater, institusjoner når det gjelder informasjon/behovskartlegging Mangler og usikkerhet i registrerings- og rapporteringssystemer konsekvenser og forbedringspotensiale Oppsummering Innledning De første resultater Informasjon og befolkningens kunnskap om voksnes opplæringsrett Folks kjennskap til voksnes rettigheter Tilgang på informasjon om rettigheter og opplæringstilbud Vurderinger og konsekvenser Tilpasset opplæringstilbud, ressurser og samarbeid Registrering og rapportering hva forteller det om voksne i videregående opplæring? Anbefalinger men hvor skal vi henvende oss? iv

6 5.6.1 Informasjonsvirksomheten Behov for videre kartlegging Videre samarbeid Referanser Appendiks men hvor skal vi henvende oss? v

7 Figurliste Figur 1 Kjennskap til retten om grunn- og videregående opplæring. Prosent. (N= 1 000) Figur 2 Kjennskap til retten etter hvorvidt man har rett eller ikke. Prosent. (N=504) Figur 3 Interesse for realkompetansevurdering i befolkningen. Prosent. (N=1 000) Figur 4 Interesse for realkompetansevurdering avhengig av om man har rett eller ikke (n=488) Figur 5 Hvor tror man at realkompetansevurderingen utføres? Prosent (n=1000) Figur 6 Hvor ville du henvendt deg for å få mer informasjon om voksnes rettigheter og tilbud om opplæring? Prosent. (N=1 000)...27 Figur 7 Informasjonskilde etter hvorvidt man har rett eller ikke. Prosent. (N=504) Figur 8 Oversikt over arrangører etter utvalgskriterier...45 Figur 9 Årsaker for å delta i videregående opplæring...52 Figur 10 Typologisering av deltakerne i videregående opplæring...52 Figur 11 Informasjon om videregående opplæring...56 Figur 12 Kjennskap til voksnes rett til videregående opplæring...59 Figur 13 Naturlige informasjonskilder...63 Figur 14 Kjennskap til realkompetansevurdering...67 Figur 15 Vurdering av realkompetansevurderingen...69 Figur 16 Hva må til for å få voksne med behov for videregående opplæring å ta dette?...76 Figur 17 Skjematisk oversikt over utvalget i denne pilotstudien...84 Figur 18 Kort karakteristikk av fylkene...86 Figurer i appendiks Figur 1 Beskrivelse av intervjuobjektene...4 Tabell-liste Tabell 1 Kjennskap til retten etter kjønn. Prosent. (N=999)...12 Tabell 2 Kjennskap til retten etter alder. Prosent. (N=1 001)...12 Tabell 3 Kjennskap til retten etter utdanningsnivå. Prosent. (N=973)...13 Tabell 4 Kjennskap til retten etter urbaniseringsgrad. Prosent. (N=996) Tabell 5 Kjennskap til retten etter landsdel. Prosent. (N=1 000)...14 Tabell 6 Kjennskap til retten etter yrkesaktivitet. Prosent. (N=995) Tabell 7 Kjennskap til retten etter antall personer i husstanden. Prosent. (N=1 001)...15 men hvor skal vi henvende oss? vi

8 Tabell 8 Kjennskap til retten etter husholdningsinntekt. Prosent. (N=761)...17 Tabell 9 Regresjon for faktorer som påvirker kjennskap til retten. (N=766) Tabell 10 Interesse for realkompetansevurdering etter alder. Prosent. (N=940)...20 Tabell 11 Interesse for Realkompetansevurdering etter kjønn (n=940) Tabell 12 Interesse for Realkompetansevurdering etter utdanning (n=916)...20 Tabell 13 Interesse for Realkompetansevurdering etter landsdel (n=939) Tabell 14 Interesse for Realkompetansevurdering etter urbaniseringsgrad (n=939) Tabell 15 Interesse for Realkompetansevurdering etter hvor mange man er i husstanden (n=941) Tabell 16 Interesse for Realkompetansevurdering etter yrkesaktivitet (n=939)...23 Tabell 17 Interesse for realkompetansevurdering etter husstandens samlede bruttoinntekt (n=736) Tabell 18 Regresjonsmodell for interesse for realkompetansevurdering...24 Tabell 19 Informasjonskide etter kjønn. Prosent. (N= 999)...29 Tabell 20 Informasjonskilde etter alder. Prosent. (N=1 000) Tabell 21 Informasjonskilde etter utdanningsnivå. Prosent. (N=974)...30 Tabell 22 Informasjonskilde etter bosted. Prosent. (N=996) Tabell 23 Informasjonskilde etter landsdel. Prosent. (N=1 000) Tabell 24 Informasjonskilde etter yrkesstatus. Prosent (n=1000)...34 Tabell 25 Informasjonskilde etter personer i husstanden. Prosent (n=999)...34 Tabell 26 Informasjonskilde etter husholdningens samlede bruttoinntekt. Prosent (n=762)...36 Tabeller i appendiks Tabell 1 Kjennskap til retten etter fylke. Prosent. (N=1 001)...1 Tabell 2 Kjennskap til retten etter yrkesaktivitet. Prosent. (N=996)...1 Tabell 3 Kjennskap til retten etter om man har rett eller ikke. Prosent. (N=502)...1 Tabell 4 Kjennskap til retten etter inntekt. Prosent. (N=762)...2 Tabell 5 Interesse for å bli realkompetansevurdert etter fylke. Prosent. (N=942)...2 Tabell 6 Interesse for realkompetansevurdering etter yrkesaktivitet. Prosent. (N=1000) 2 Tabell 7 Interesse for realkompetansevurdering etter om man har rett eller ikke. Prosent. (N=488)...2 Tabell 8 Interesse for realkompetansevurdering etter inntekt. Prosent. (N=734)...3 Tabell 9 Hvor man vil henvende seg for mer informasjon om voksnes rettigheter og opplæringstilbud. Prosent. (N=1002)...3 men hvor skal vi henvende oss? vii

9 Sammendrag Hva folk vet To av fire i den norske befolkning oppgir å ha begrenset kjennskap til voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Bare en av fire mener de har god kjennskap til retten. Kjennskap til retten er avhengig av utdanning, størrelse på husholdningen og urbaniseringsgrad. Byboere med høy utdanning og som har partner og ett til to barn har best kjennskap. Nesten halvparten av befolkningen viser liten eller ingen interesse for en realkompetansevurdering. Én av fire sier at de er meget interessert i en slik vurdering. For menn synker interessen for realkompetansevurdering med økende alder. For kvinner synker interessen for realkompetansevurdering med økt utdanning. 85 % vet ikke, eller har ikke forslag til hvor en realkompetansevurdering utføres. To av fem har ikke noe forslag til hvor de kan få mer informasjon om voksnes rettigheter og tilbud om grunnskole og videregående opplæring. Aetat er nevnt av 20 % av de spurte, og er den hyppigst nevnte informasjonskilden. Et gjennomgående trekk er at de gruppene som har størst behov for kunnskap om voksnes rettigheter ser i minst grad ut til å ha denne kunnskapen. Det ser med andre ord ut til at informasjonen ikke treffer målgruppene godt nok. Menn kommer generelt noe dårligere ut enn kvinner, både når det gjelder kjennskap til rettigheter og interessen for realkompetansevurdering. Deltakerne og retten Ingen av våre informanter hadde kjennskap til voksnes rett til videregående opplæring. Informantene har lite informasjon om de tilbudene som finnes, til tross for at de selv var deltakere i opplæringsløp. Fylkeskommunen og videregående skoler/sentre oppleves som lite informative. men hvor skal vi henvende oss? viii

10 Våre informanter opplevde Aetat som lite hjelpsom, og med lite kunnskap om videregående opplæring og voksnes rett til videregående opplæring. Informantene mente det var en selvfølge at fylkeskommunen/videregående skoler/sentre har informasjon om voksnes rett til videregående opplæring og kjennskap til de tilbudene som finnes. Aetat ble også oppfattet som en naturlig informasjonskilde. Det samme gjelder fagforbundene. De som ikke var blitt realkompetansevurdert, visste heller ikke om muligheten. Mange av de som var blitt realkompetansevurdert syntes at vurderingen gikk veldig fort og uformelt for seg, og var usikker på hvorvidt de var blitt realkompetansevurdert eller ikke. Voksnes bruk av retten til videregående opplæring en kartlegging av fem fylkeskommuner Fylkene har fram til lovendringen i februar 2003 hittil hatt ulike tolkninger og praksis av rettighetsspørsmålet, både for realkompetansevurdering og tilbud. Det samme gjelder fylkenes vektlegging av sammenhengen mellom realkompetansevurdering og opplæringstilbud - altså hvordan en realkompetansevurdering innvirker på opplæringstilbudet, blant annet i forståelsen av likeverdig kompetanse, individuelt tilrettelagt og avkortet tilbud. Fylkene ser betydelige utfordringer i å finne en balanse mellom tiltak som fanger opp behovet for opplæring og som fylket har en realistisk mulighet for å imøtekomme. God informasjon vurderes av fylkene som viktig, både når det gjelder innhold og kanaler, og det synes klart at det ikke finnes én løsning. Fylkene har imidlertid ikke målbare resultater for om informasjonen når fram til målgruppen, spesielt de som trenger det mest. Pilotstudien bekrefter at det gjennomgående er usikkerhet og mangler knyttet til systemer og rutiner for registrering og rapportering om voksne deltakere. Fylkene uttrykker behov for et felles og kvalitetssikret grunnlag for registrering og rapportering for å få lik og sammenlignbar informasjon. Sett i lys av en ressursmessig vanskeligere situasjon, har flere fylker nå fokus på strategisk arbeid for å dokumentere betydningen av kompetanseoppbygging for voksne som redskap i distrikts- og næringspolitikken. I denne sammenheng peker fylkene på nødvendigheten av å få avklart hva det offentlige er forpliktet til å betale og hva fylkene kan ta betalt for, blant annet fra bedrifter og Aetat. men hvor skal vi henvende oss? ix

11

12 1 Innledning 1.1 Mandat og oppgave Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt Vox, i samarbeid med Læringssenteret om å sette i gang et prosjekt som har som mål å øke vår kunnskap om og innsikt i hvilken grad de voksne nytter retten til grunnskole og videregående opplæring. Prosjektet ble satt i gang januar 2003 og er forventet avsluttet januar En viktig del av prosjektet går ut på å se nærmere på tilgangen de voksne har til opplæring og hvilken informasjon de får om sine rettigheter og muligheter. Gjennom prosjektet ønsker vi å kartlegge en rekke forhold knyttet til tilgjengelighet, organisering og tilrettelegging, både på individnivå og på organisasjonsnivå. Prosjektet har som mål å få en tilbakemelding fra tre grupper, det vil si: De som går i opplæring. De som søker opplæring. Befolkningen generelt. Prosjektet er en kombinasjon av utvalgsundersøkelser på individnivå, hvor vi innhenter både kvantitative og kvalitative data, foretar survey (omnibus) blant et representativt utvalg og gjennomfører kartlegging og dokumentasjon gjennom informantintervju. Dette vil vi komme nærmere tilbake til i beskrivelsen av de ulike delprosjektene. Det er et overordnet mål for Kompetansereformen (St. meld. nr. 42 ( )) at den skal bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for kompetanse. Voksnes rett til tilpasset grunnopplæring (grunnskole- og videregående opplæring) eller høyere utdanning etter en realkompetansevurdering var et av virkemidlene i dette arbeidet. For å realisere reformen har det vært arbeidet målrettet på ulike områder og arenaer med så vel metodeutvikling, som utvikling av et godt og hensiktsmessig system for å realkompetansevurdere søkerne. Utprøving og tilrettelegging har foregått i og utenfor arbeidslivet, av ulike organisasjoner og institusjoner, hvor private så vel som offentlige tilbydere av opplæring har vært involvert i ulike deler og faser av arbeidet. Satsingen har derfor foregått på bred basis, og målet har hele tiden vært å forbedre den voksne befolkningens muligheter til kompetanseutvikling i et stadig mer sammensatt og konkurranseutsatt arbeidsliv. Dessuten har det vært et bærende element at den enkelte må gis muligheten til selv å ta reelle valg, delta i de demokratiske prosesser og leve et meningsfullt liv til beste for seg selv og samfunnet. I arbeidet med utvikling og implementering av de ulike satsingsområdene, har Vox hatt en særstilling når det gjelder utvikling, initiering, tilrettelegging og formidling. For Vox har derfor hatt en viktig oppgave i å se helhet og sammenheng mellom de ulike prosjektene, og å sørge for at resultater og milepæler som oppnås i et prosjekt, tolkes inn i helheten og sees i sammenheng med de andre delprosjektene. Også i dette prosjektet ser vi allerede nå at det er mange tendenser i vårt materiale som har stor grad av samsvar med erfaringer som er gjort i Realkompetanseprosjektet, prosjektet Undervisningsmodeller men hvor skal vi henvende oss? 1

13 tilpasset voksne i videregående opplæring (Modellprosjektet) og prosjektet Motivasjon, veiledning og informasjon (MOVI). Dette vil vi komme tilbake til i drøftingen av våre resultater. Videre foregår det i dag et prosjekt (Kvalitetsprosjektet) i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) som har som mål å forbedre kvaliteten på utdanningsstatistikken, inkludert statistikken om voksne deltakere i videregående opplæring. Dette arbeidet vil det være både viktig og riktig å følge i tiden som kommer, dels fordi det har konsekvenser for vårt eget arbeid, og dels fordi det er viktig at statistikken tar høyde for å inkludere de mange grupper av ulike voksne søkere under den såkalte voksenopplæringsveien. 1.2 Prosjektgruppen Prosjektgruppen har våren 2003 bestått av følgende personer: Heidi Engesbak, forsker Sigrun Røstad, seniorrådgiver (fra 1. april 2003) Vidar Sollien, seniorrådgiver, Læringssenteret Tor Arne Stubbe, forsker Kirsten Waarli, seksjonsleder Vigdis Haugerud, prosjektdirektør og leder av prosjektet. Tove Assmann Larsen, seniorrådgiver (fra 1. juni 2003) har vært spesialkonsulent på prosjektets deler som omtaler realkompetansesystemet. 1.3 Prosjektets innhold Prosjektet er delt opp i seks delprosjekter: 1. Søkning til videregående opplæring blant voksne Dette delprosjektet ser nærmere på voksne som søkte om opptak/inntak i videregående opplæring høsten 2002, det vil si både de som fikk tilbud om opplæring og de som ikke fikk eller valgte å ta i mot tilbudet. Voksne inkluderer i dette utvalget både de med rett (voksne født før 1978) og personer over 20 år (voksne født i perioden ). Søkerdata i dette delprosjektet omfatter både søkningen gjennom det ordinære fylkeskommunale inntaket, søkningen gjennom den såkalte voksenopplæringsveien og søkning til private tilbydere av videregående opplæring. Data innhentes fra fem sentrale østlandsfylker. Delprosjektet gjennomføres av NIFU etter oppdrag fra Vox og rapport foreligger september Eksamensavlegging i videregående opplæring blant oppmeldte deltakere våren 2003 Delprosjektet omhandler de voksne som hadde meldt seg opp til eksamen våren Her gjennomføres undersøkelsen ved hjelp av gruppeintervju og spørreskjema. Vi vil se nærmere på deltakernes vurdering av det opplæringstilbudet de har fått (tid, sted, type undervisning osv), realkompetansevurderingen, deres mål med opplæringen og ikke minst progresjonen i opplæringsprosessen. Dette prosjektet har en del overlappende likhetspunkter med delprosjekt 1, men utvalget i denne undersøkelsen er utelukkende rettighetselever. Dessuten gjennomføres undersøkelsen på individnivå. men hvor skal vi henvende oss? 2

14 Spørreundersøkelsen omfatter et representativt utvalg fra alle landets fylker. Utvalget er på til sammen voksne som var meldt opp til eksamen våren Hovedrapporten fra denne undersøkelsen vil foreligge juni 2004, men tendensen i materialet rapporteres desember I forbindelse med denne undersøkelsen er det foretatt en pilotstudie (gruppeintervju) av et utvalg deltakere fra to fylker våren Hensikten var å sikre at vi i spørreundersøkelsen i delprosjekt 2 utarbeidet gode og relevante spørsmål. Imidlertid ga resultatene fra denne pilotstudien oss svært interessante resultater utover det å teste ut selve spørreskjema (se kapittel 3). Vi vil derfor følge opp denne studien gjennom hele prosjektperioden med lignende kvalitative studier fra flere fylker. 3. Kjennskap til voksnes rettigheter Dette delprosjektet tar sikte på å kartlegge folks generelle kjennskap til de voksnes rettigheter når det gjelder voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring og til realkompetansevurdering. En viktig del av undersøkelsen er folks kjennskap til hvor de kan henvende seg for å få mer informasjon, og ikke minst til hvor de kan henvende seg for å bli realkompetansevurdert. Surveyen omfatter et representativt utvalg av den norske befolkningen med en utvalgsstørrelse på personer. Kapittel 2 omhandler resultatene fra denne undersøkelsen. 4. Voksnes bruk av retten til videregående opplæring en kartlegging av alle landets fylkeskommuner Med utgangspunkt i prosjektets overordnede problemstilling, vil vi i dette delprosjektet se nærmere på fylkeskommunenes håndtering av ansvaret for å gi de voksne realkompetansevurdering og tilbud om videregående opplæring i samsvar med de behov den enkelte deltaker har. Her er vi også opptatt av tidsaspektet, det vil si tiden fra den enkelte søker om opptak/realkompetansevurdering og til de får et tilbud i samsvar med sine ønsker/behov. Dessuten vil vi se nærmere på måten (systemet) de ulike fylkeskommunene registrerer søkerdata på og hvilke informasjons- og veiledningsrutiner det er opparbeidet i fylkene. Samarbeid med andre tilbydere er også et sentralt tema i denne undersøkelsen. Delprosjektet omfatter samtlige fylkeskommuner. I kapittel 4 rapporteres det fra et utvalg av 5 fylkeskommuner som vi i denne sammenheng kan betrakte som en pilotstudie. Hovedtendensen fra delprosjektet vil bli rapportert i desember 2003, mens rapporten vil foreligge juni Voksnes bruk av retten til opplæring på grunnskolens område en kartlegging av et utvalg kommuner Også dette delprosjektet er en kartlegging av et utvalg kommuner når det gjelder informasjonsflyt, kartlegging av behov, tilbud, system for registrering og ikke minst samarbeid med andre kommuner. Det er derfor store likhetstrekk mellom dette delprosjektet og det ovennevnte punkt 4. Prosjektet vil bli gjennomført våren Det vil bli gitt en foreløpig rapportering samme vår, men hovedrapporteringen vil skje i januar En deltakerundersøkelse blant voksne på grunnskolens område Dette delprosjektet vil bli foretatt som intervju. Gjennomføring og opplegg vil bli drøftet høsten 2003, trolig i samråd med et utvalg kommuner. Dette vil vi komme men hvor skal vi henvende oss? 3

15 tilbake til, både når det gjelder gjennomføringstidspunkt, utvalg og innhold. Rapportering januar Lover og forskrifter De seks ovennevnte delprosjekter vil bli gjennomført og analysert i henhold til de lover og forskrifter som regulerer voksnes tilgang til grunnskole og videregående opplæring. Vi vil derfor i det følgende foreta en kort gjennomgang av de viktigste prinsipper, paragrafer og definisjoner knyttet til dette tema. Sentrale prinsipper for voksnes rett til grunnopplæring ble nedfelt i Lov om voksenopplæring i Staten skulle sørge for at voksne fikk adgang til å dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter på alle nivåer i det offentlige utdanningssystem, uavhengig av på hvilken måte de har skaffet seg kunnskapene. Videre skulle det kunne utvikles alternative tilbud om førstegangsutdanning som var spesielt tilpasset interesser og behov hos voksne med praksis fra arbeids- og samfunnslivet. De viktigste konsekvensene av dette var utvikling av ordinære komprimerte løp for voksne, ofte arrangert på kveldstid, og utviding av privatistordningene til å omfatte til å omfatte så og si alle fag i grunnskole og videregående opplæring. Særlig skjedde det en vesentlig økning innenfor yrkesfagene på videregående skoler. Men denne lovens konsekvenser for voksenopplæringen ble ikke nedfelt i grunnskoleloven og Lov om videregående opplæring. Dette var en viktig grunn til at lite skjedde utover det som er nevnt her Grunnskoleopplæring for voksne Lovfestet rett til grunnskoleopplæring for voksne ble innført fra 1. august Retten omfatter alle over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Grunnskoleopplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, og det er mulig å få et avkortet opplæringsløp på bakgrunn av den enkeltes kunnskaper. Voksne som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jfr. Opplæringsloven 4A-1: Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1. Videre heter det i 4A-2: Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning (grunnskole) Videregående opplæring for voksne Rett til videregående opplæring for voksne ble innført fra 1. august Retten omfatter personer som er født før 1978 som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke videregående opplæring. I utdrag fra Opplæringsloven heter det i 4A-3: men hvor skal vi henvende oss? 4

16 Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring (gjelder vaksne født før 1978). Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet for den enkelte. Vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet (uavhengig av om vedkommande oppfyller punktet ovanfor). Opplæringa er gratis. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får vidaregåande opplæring, å halde seg med undervisningsmateriell og utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha, til eige bruk Økonomi Opplæringen er gratis med unntak av læremidler og materiell i videregående opplæring. Kommune/fylkeskommune har ansvaret for finansiering av opplæringen. Arbeidsgiver har ikke plikt til å betale lønn under utdanningspermisjon. Det kan søkes stipend og/eller lån hos Statens lånekasse for utdanning. Kommunene dekker utgiftene for nyankomne innvandrere uten rett til videregående opplæring og som etter en individuell vurdering trenger en realkompetansevurdering. Registrerte arbeidssøkere uten rett til videregående opplæring skal få tilbud om realkompetansevurdering finansiert av Aetat. Trygdeetaten dekker utgiftene til vurdering av realkompetanse til de personer som trygdeetaten har ansvaret for. 1.5 Vurdering og dokumentasjon av realkompetanse Voksne som har rett til videregående opplæring har også rett til å få vurdert sin realkompetanse og har rett til kompetansebevis, uavhengig om dokumentasjonen skal brukes til inntak i videregående opplæring eller ved søkning om arbeid. Vurderingen skal skje i forhold til læreplan i faget og skal vise om realkompetansen er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom videregående opplæring. Godkjent realkompetanse skal være likeverdig med bestått. Om dette heter det i Opplæringsloven 4A-3-5. ledd: Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personer som ikkje har rett vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til det av kommune, arbeidsmarknadsetaten eller trygdeetaten. Yrkesprøving er en metode som gjør det mulig å synliggjøre og dokumentere yrkeskompetanse på videregående opplærings nivå som er tilegnet på andre måter enn gjennom det formelle norske utdanningssystemet. Mange innvandrere har mangelfull/ingen dokumentasjon av tidligere utdanning og praksis, og yrkesprøving er derfor en metode som passer særlig godt for denne gruppen. Fylkeskommunene organiserer arbeidet med dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse noe ulikt. Et stort flertall av fylkeskommunene organiserer arbeidet i fylkeskommunale sentre, andre har lagt det til skoler eller ressurssentre som har faglig tilknytning til skoler. Antallet sentre i hver fylkeskommune varierer. men hvor skal vi henvende oss? 5

17 1.6 Tilpasset opplæring Kommune og fylkeskommune har ansvar for opplæringen og kvaliteten av denne. De kan la studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre som gir tilbud om grunnskoleopplæring og videregående opplæring stå for tilbudet for å oppfylle plikten til å gi opplæring til voksne. Opplæringen skal være fleksibel med gode muligheter for å kombinere den med jobb og familieliv. Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov. I rundskriv F sier Utdannings- og forskningsdepartementet: hensynet til spesielle grupper for eksempel de med lese- og skrivevansker skal ivaretas. Videre heter det i utdrag fra Opplæringslovens 4A-4: For opplæringa etter dette kapitlet gjeld 13-1 til 13-3 (dvs same plikt som overfor ordinær opplæring etter opplæringsloven av barn og ungdom). Kommunen og fylkeskommunen kan nytte studieforbund, fjernundervisningsinstitusjonar og andre som gir tilbod om grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for å oppfylle plikta til å gi opplæring til vaksne. Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at vaksne får dokumentert opplæringa som dei har gjennomført. Kommunen og fylkeskommunen skal leggje til rette for at vaksne som får opplæring etter dette kapitlet, får høve til å ta aktivt del i arbeidet med å fremje eit godt læringsmiljø og utdanningstilbod. 1.7 Informasjon, rådgivning og veiledning Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å informere om retten til opplæring. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har rett til rådgivning for å kartlegge hvilke tilbud den voksne har behov for. Deltakere i videregående opplæring har rett til nødvendig veiledning om utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og sosiale forhold. Aetat gir yrkesveiledning til alle registrerte arbeidssøkere og yrkeshemmede på yrkesrettet attføring. I introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere som nå skal innføres i kommunene, står veiledning om utdanning, yrker og arbeidsmuligheter sentralt. Om rådgiving heter: Vaksne med rett til opplæring etter 4 A-1 og A -2 har rett til rådgiving for å kartlegge kva tilbod den vaksne har behov for ( 4A-8). 1.8 Utdanningspermisjon Voksne har rett til utdanningspermisjon i inntil tre år hvis de har jobbet i minst tre år og har vært hos samme arbeidsgiver de siste to årene. Forutsetningen er at utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet generelt og at de skal delta i et organisert studietilbud. Grunnskole og videregående opplæring regnes alltid som yrkesrelevant. Permisjonen skal ikke være til hinder for arbeidsgivers planlegging av drift. men hvor skal vi henvende oss? 6

18 1.9 Administrative system VIGO er fylkeskommunenes elektroniske system for administrasjon av elever og lærlinger i videregående opplæring. Systemet er videreutviklet fra de tidligere systemene LINDAinntak (elever) og LINDA-fagopplæring. I utgangspunktet inneholder VIGO all informasjon og alle data knyttet til administrasjon av søkning til og inntak av elever til videregående opplæring. Søkernes persondata, utdanningsønsker (kurs og skole), fag og karakter blir registrert ved inntaket. Etter endelig inntak registreres skole og kurs eleven er inntatt til. Etter inntaket er det skolens administrative system som registrerer elevens persondata, fagvalg og resultater. VIGO har mulighet til å utvide dataomfanget ved å hente supplerende informasjon fra skolenes administrative systemer. Tilsvarende registrerer VIGO data knyttet til formidling av søkere til lærekontrakt og registrerer inngåtte lærekontrakter, det vil si læringenes persondata, lærekontrakter, lærefag og lærebedrifter blir registrert. VIGO er den sentrale datakilden for SSBs statistikkproduksjon. En av manglene med VIGOsystemet i dag er knyttet til registrering av data om voksne tatt inn til videregående opplæring og som ikke går i organiserte kurs på en skole. I de organiserte kursene er det i dag årlig om lag voksne. Mens voksne som er tatt inn til realkompetansevurderinger og fått et tilpasset opplæringstilbud basert på realkompetanse er normalt ikke registrert i VIGO, men i et eller annet subregister. Dersom en skal få en mer fullstendig statistikk over voksne i videregående opplæring må disse subsystemene få en felles datastruktur og kunne integreres i VIGO Definisjoner ( 4-3) Elev er etter reglane i dette kapitlet ein som er teken inn i den vidaregåande skolen, og som har teke imot plassen. Ein elev kan vere heilkurselev eller delkurselev. Lærling er ein som har skrive lærekontrakt med sikte på fag- eller sveineprøve i fag som har læretid i bedrift, jf. forskrifta 1-3 og opplæringslova 4-1. Lærekandidat er ein som har skrive ein opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag-/sveineprøve, jf. opplæringslova 4-1. Praksiskandidat er etter reglane i dette kapitlet ein som har meldt seg til fag- /sveineprøve etter opplæringslova 3-5 utan å vere elev eller lærling. Privatist er etter reglane i dette kapitlet ein som har meldt seg til eksamen utan å vere elev. Fyrstegongsprivatist er etter reglane i dette kapitlet ein som har meldt seg til eksamen utan å vere elev og som ikkje har karakter i faget korkje som elev eller privatist. Eksamen er den prøva som blir organisert etter reglane i dette kapitlet, og som blir halden ved avslutninga av fag. Omgrepet omfattar ikkje den praktiske delen av fag-/sveineprøva. Fag-/sveineprøve er den avsluttande prøva for lærlingar og praksiskandidatar. Kompetanseprøve er den avsluttande prøva for lærekandidatar. men hvor skal vi henvende oss? 7

19 men hvor skal vi henvende oss? 8

20 2 Hva folket vet? 2.1 Innledning I et forsøk på å kartlegge kunnskapen om voksnes rett til opplæring i befolkningen generelt, har vi gjennomført en nasjonal survey. Surveyen dekker tre områder, nemlig kjennskap til voksnes rettigheter til grunnskole og videregående opplæring, realkompetansevurdering og informasjon. Innledningsvis redegjør vi for problemstillinger og metode, for deretter å gå igjennom resultatene. Avslutningsvis drøfter vi noen implikasjoner av våre funn og oppsummerer kapittelet. 2.2 Problemstillinger og metode Problemstillinger 1. Hvor godt kjenner befolkningen generelt til voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring? 2. Hvor interessert er ulike grupper i en realkompetansevurdering, og vet de hvor de kan få utført dette? 3. Hvor er befolkningens viktigste kilder til mer informasjon, om de skulle ønske dette? Metode De metodiske valg som er foretatt har sin bakgrunn i problemstillingene, altså vi vil vite noe om befolkningens kunnskap om voksnes rettigheter til grunnskole og videregående opplæring, om de kan tenke seg å bli realkompetansevurdert, hvorvidt de vet hvor de kan få en slik vurdering utført og hvor de kan skaffe seg mer informasjon. Det vil si at vi trenger data fra en stor mengde respondenter for å kunne si noe om befolkningens kunnskap. Problemstillingene leder opp til at vi på ett eller annet vis må kunne si noe om hvor eller hvor mange. I tillegg ønsket vi oppdatert informasjon, altså kunnskap om dagens situasjon. En nasjonal survey er derfor en naturlig angrepsvinkel for våre forskningsspørsmål (Yin, 1994:6). En survey er en standardisert utspørring av et stort utvalg personer over et hvilket som helst tema. Data til en survey kan samles inn gjennom telefonintervju, besøksintervju eller spørreskjema (Ringdal, 2001). Vi valgte den første ut i fra et tidshensyn. Vi ønsket å gjennomføre surveyen på et minimum av tid fordi det gir data i tilnærmet nåtid. En spørreskjemaundersøkelse eller å foreta besøksintervju vil nødvendigvis ta atskillig lengre tid å gjennomføre. Ved en spørreskjemaundersøkelse risikerer vi i tillegg å miste mange av de som tilhører målgruppen for grunnskole og videregående opplæring for voksne, nemlig de med lese- og skrivevansker. men hvor skal vi henvende oss? 9

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Ulik bakgrunn samme mulighet?

Ulik bakgrunn samme mulighet? Rapport 2004:11 Ulik bakgrunn samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generel t studiekompetente studenter Birgit Abelsen Siri Ulfsdatter Søreng Carola Kleemann Foto: Bjørnar Johansen Tittel

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer