Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn"

Transkript

1 Årsmelding Bergen Maritime Fagskole Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn Årsmeldinga frå Bergen Maritime Fagskole gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført vårsemesteret Årsmeldinga skal gje Hordaland fagskulestyre naudsynt informasjon om læringsmiljøet og kvalitetssikringsarbeidet ved fagskulane i Hordaland. Årsmeldinga vil også danna grunnlag for vidare oppfølging frå administrasjonen og fagskulen. 1.0 Generelle kvalitetsindikatorar Kvalitetssystemet etterspør kvantitative data på tal og nivå på søkarar, eksamensresultat og gjennomstrømming. Leiinga har sjølv vurdert kva som er kritisk verdi for utdanninga og om det er naudsynt med korrigerande tiltak. Totalt tal studentar [2011/12]: 278 Tal på søkarar til 1. klasse (alle): 574 Tal på søkarar til 1. klasse (1. pri): 303 Tal på studentar tatt inn 1.kl: 138 Tal på studentar tatt inn 2.kl: 140 Tal på uteksaminerte studentar(1.kl): 117 Tal på uteksaminerte studentar(2. kl): 135 Tal på stud med bestått vitnemål (2.kl): 108 Leiinga si kommentar/oppsummering: Vi har gode søkertall og kunne økt kapasiteten. Arbeids markedet har et stort behov for for studentene vi utdanner. Spesielt er dette på maskin og petroleum. Skolen får telefoner frå rederier som ber oss om å opprette fleire maskinklasser, da der et stort behov for denne type utdanning. 2.0 Vurdering av utdanningstilbodet I det fylgjande vert det gjeve ei framstilling av student- og lærarevalueringane. Spørjeskjema for studentar og lærarar har fleire samanfallande punkter, og svara vil derfor verte framstilt under eit. Deretter vert sensorane sine evalueringar formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringane. A. Innhald i utdanninga - Studentane sin kjennskap til opplæringsplan 1 (Svært dårleg) , , ,5 6 (Svært godt) 1

2 - I kva grad meinar studentane at opplæringa er i samsvar med opplæringsplanen 1 (Svært liten grad) 0,5 2 7, , , ,25 6 (Svært stor grad) 2,25 B. Undervisninga - Studentane sin tilfredsheit med opplæringa 1 (Svært misnøgd) 2, , (Svært nøgd) 10,25 - Studentane sin meining om framdrifta i opplæringa 1 (Svært misnøgd) 2, , ,5 5 21,5 6 (Svært nøgd) 8,7 - Studentane sin tilfredsheit med det faglege nivået på opplæringa 1 (Svært misnøgd) 3, , , ,5 6 (Svært nøgd) 12,25 C. Arbeidsmetodar - Studentane si meining om grad av variasjon i arbeidsmetodar 1 (Svært liten grad) 3, , ,5 5 15,5 6 (Svært stor grad) 5

3 D. Utstyr og anna infrastruktur - Studentane sin tilfredsheit med tilrettelegging for bruk av IKT 1 (Svært misnøgd) 6 2 6, , (Svært nøgd) 5,25 - Studentane sin tilfredsheit med lokalitetane på skulen 1 (Svært misnøgd) 2,25 2 7, ,5 4 40, ,5 6 (Svært nøgd) 4,5 - Studentane sin tilfredsheit med utstyret på skulen 1 (Svært misnøgd) , , (Svært nøgd) 5 Eventuelle kommentarar frå leiinga: Skolen har dessverre svært lite plass og har et stort behov for meir arealer. Se også skolebruksplan. Vi er nødt til å investere i ny brosimulator (navigasjonssimulator) innen 3-5 år. Innen 5-8 år må skolens fullskala maskinromssimulator skiftes. Dette er svært dyre investeringer som skolen ikkje har anledning til å gjøre utan hjelp frå fylket. E. Samarbeid med næringslivet - Studentane sin meining om skulen sin grad av samarbeid med næringsliv 1 (Svært liten grad) 4, , ,5 5 22,5 6 (Svært stor grad) 5,25

4 F. Hovudprosjekt - Studentane sin meining om grad av fagleg utbytte av hovudprosjekt/fordjupingsmodul 1 (Svært liten grad) 6, ,5 4 25, ,25 6 (Svært stor grad) 14,5 - Studentane sin tilfredsheit med organiseringa av hovudprosjektet 1 (Svært misnøgd) 5 2 2, ,5 4 21,5 5 18,25 6 (Svært nøgd) 7,75 Eventuelle kommentarar frå leiinga: Tallene viser petroleum og maritim utdanning slått sammen. Skåren på petroleum er lavere en gjennomsnittet, mens skåren på maritime fag er betydelig høyere. Det har vært meir utfordrende å få gjennomført hovedprosjektet på petroleum enn på maritime fag. Resultatet viser at en enkelte studenter er misfornøyd med organiseringen av opplegget på petroleum. Resultatet av årets opplegg viser at hovedprosjektet krever bedre oppfølging og kontroll med både fremdrift, og sammensetning av prosjektgrupper. Avdelingsleder setter opp egen rutine for oppfølging og fremdriftkontroll. G. Det totale læringsmiljø - Tilfredsheit med det totale læringsmiljøet 1 (Svært misnøgd) 0 2 6, , , (Svært nøgd) 4 Oppsummering av studentane sine kommentarar til utdanningstilbodet: - Studentene virker å være fornøyet med organiseringen av undervisningen - De er også tilfreds med det faglige nivået. - De er også tilfreds med det faglige nivået, bortsett fra noen fag - De er noe utilfredshet med utstyrskvaliteten, kan skyldes brukerproblemer på maskinsimulatoren i høst samt nede tid på navigasjonssimulatoren. - Studentene virker å være tilfreds med lokalitetene. Eventuelle kommentarar frå leiinga:

5 Kort kommentar, meir utfyllande kommentar seinare i rapporten. Vi står midt oppe i et generasjonsskifte av lærere på maritime fag, mange har gått av med pensjon og fleire står for tur. Det er utfordrende å få ansatt nye lærere, da vi ikkje er konkurransedyktig på lønn. Vi har likevel klart å ansette 4 maritime lærere. På petroleum har vi pt en fast ansatt lærer, resten er innleide som arbeider på skolen når de er hjemme frå plattform på friperiode. De arbeider 14 dager og er hjemme 28 dager. 2.2 Eksterne interessentar si vurdering av utdanninga Vi har svært mange kundemøter i året. Her en liste over noen: 6 januar Odfjell Drilling 1 februar Frank Mohn 13 februar Statoil 7 mars Kongsberg 7 mars Hydac 22 mars FMC 16 april Business Region Bergen 18 april PSW Group Mongstad 23 april EL & IT 27 april Aker 8 mai JS Norge 16 mai Maritimt Forum 19 mai Odfjell Drilling 7 juni NCE Subsea (Ågotnes) Næringen viser stor interesse i å samarbeide med oss om undervisningsopplegg og utvikling av kursvirksomhet. I tillegg har vi eksterne foredragsholdere fra rederi og næringsliv I vårsemesteret ble representanter fra rederi og næringsliv invitert til å holde faglige foredrag for avgangsstudentene på maritim utdanning. Følgende 4 foredrag ble arrangert: Fjord 1 Fjord 1 og gassdrift Det Norske Veritas Sikkerhetsledelse ut fra ISM kodens bestemmelser Eidesvik Offshore Tilgang til et talent som deg en suksessfaktor for Eidesvik Offshore Norwegian Hull Club Sjøforsikring, havarier og om piratvirksomheten ved Aden bukten 2.3 Leiinga si oppsummering og vurdering av utdanninga Her utdrag frå ledelsens gjennomgang 25. og 26. juni 2012 Når det gjelder tyverier har skolen iverksatt korrigerende tiltak for å redusere antallet fra Dette har gitt meget gode resultater ved at tyveri har falt fra 9 tyveri i skoleåret til ett tyveri i skoleåret av de 8 avvik fra DNV årsrevisjon er lukket. Eksamensgjennomføring og klagebehandling

6 Eksamensplanen ble lagt ut til ansatte, studenter og elever i februar. Eksamensperioden startet i midten av mai med siste eksamener siste skoleuke i juni. Felles eksamensdag for en av funksjonseksamener i maritime klasser og tverrfaglig eksamen petroleumsfag ble løst ved å leie eksamenslokaler på Hotell Norge. Til tross for streik midt i eksamensperioden, klarte skolen å gjennomføre alle eksamener. Eksamenssamarbeid i maritime klasser i to ringer, en for nautiske fag og en for skipstekniske fag. Petroleumslinjen mangler eksamenssamarbeid med andre skoler. Punkt til forbedring: Eksamensoppgavene til petroleumsfag og trekkfagseksamen alt for sent innlevert. Dette vanskeliggjør kvalitetssikring. Rutiner for bedre kvalitetssikring av utarbeidede oppgaver må innskjerpes. Bedre kvalitetssikring også av eksamensoppgavene til de maritime klassene. Eksamensoppgaver for 2. år havbunn må i større grad gjenspeile subsea-fagene Vi må ha sensorer også fra subseamiljøet Rapport fra HOV vernetjenesten Følgende saker har vært oppe i AMU: Risikovurderinger og handlingsplan for maskinverksted, dreieverksted, sveiseverksted og skolens båt Handlingsplanen etter arbeidsmiljøundersøkelsen våren 2011 Sykefraværet blant de ansatte Miljøsertifisering av skolen Valg av ny Akan representant Vernerunder Vernerunder Det har i dette skoleåret vært gått tre vernerunder. Fokus på rundene har vært det fysiske arbeidsmiljøet. Vi har sett på ryddighet og sikkerhet i skolens verksteder og klasserom. Den ene runden var fokuset på lærerkontorene. Her var det stort sett bra, men noen fikk beskjed om å rydde bedre. Det fysiske arbeidsmiljøet på skolen er meget bra! Neste skoleår bør vi ha et større fokus på det psykososiale miljøet. Der har også vært gått en runde på skolens båt. Her ble der påpekt en del ting som må utbedres. Behov for fornyelse av sertifikater I neste skoleår er det behov for fornyelse av DNV sertifikatet. 18. mars 2013 er utløpsdato for dagens sertifikat. Skolens må søke DNV om forlengelse på godkjenning dersom 5-års revisjonen skjer etter denne dato. Når det gjelder eksisterende utdanning/kusvirksomhet som betinger godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, er det ikke behov for ny godkjenning i kommende skoleår. Endringer med innvirkning på KS-systemet Endringer i etablert EK og DELTA system fra Datakvalitet AS

7 Datakvalitet AS i Tromsø gav en orientering om den nye versjonen av EK og DELTA. Endringene går i hovedsak ut på følgende: 1) Større brukervennlighet i systemet med lavere brukerterskel 2) Mulighet for elektronisk registrering av KS-rapporter/avvik etc. og oppfølging av Intern kontroll Viderføring av dagens kvalitetssystem og bruk av QM+ Bergen maritime må videreføre dagens kvalitetssystem. Hele strukturen i systemet baserer seg på en godkjent ISO-standard (9001). I henhold til Fagskoleloven skal skolen ha et etablert KS-system for å kunne gjennomføre fagskoleundervisning ved skole. Samtidig krever STCW konvensjonen (Sjøfartsdirektoratet) det samme for tilbud om maritim utdanning. Hordaland fylke sitt nye system QM+, er ikke bygget opp etter noen internasjonal godkjent standard. For de fleste bedrifter som har implementert QM+ benyttes derfor systemet primært til oppfølging av krav i Internkontrollforskriften 5. Dette vil skolen også gjøre. Tilbakemelding ved bruk av eksterne leverandører Elevevaluering sikkerhetskurs Fedje høsten Sammendrag IMO 60 kurs, Sikkerhetssenteret på Fedje. 4 maritime klasser fra Bergen Maritime Videregående skole. Totalt besvarelser: 60, Teori undervisning: Dårlig Bra Godt Meget Godt Svært Godt Total 60 Praksisundervisning: Dårlig Bra Godt Meget Godt Svært godt Total 60

8 Handlingsplaner for kommende skoleår-maritim utdanning fagskolen Nautisk fagskoleutdanning: Skolen skal arbeide for bedre gjennomføring innen funksjonen F3 Forbedre utstyrskvaliteten på Navigasjons simulator Styrke faget Drift av skip, sikkerhet og ledelse Få på plass bedre undervisning i språkfag,bør integreres i nav.sim opplæring Fortsette arbeidet med nautisk team innen område oppgaver og pedagogikk. Skipsteknisk fagskoleutdanning: Skolen skal styrke undervisningen for å bedre gjennomføring innen F3 Vedlikehold, ny læreplan og derav lab. oppgaver i maskinhall Styrke kompetansen til instruktørene på maskinrom simulator. Integrere engelskundervisningen i simulatortrening 2 år. I løpet av skoleåret vil maritim fagskoleutdanning ha følgende kvalitetsmål: Periodeplaner i alle fag skal innleveres til tiden, 10 september 2012 og 18 februar 2013 Det skal gjennomføres terminprøver i henhold til fastsatt plan. Skolens lærere skal delta i arbeidet med utvikling, kvalitetsikring, vurdering og evaluering av eksamensoppgaver i funksjonene F1, F2, F3/F4. Det skal i skoleåret etableres rutiner for kollegabasert veiledning ifm utarbeidelse av arbeidskrav og simulator oppgaver. Handlingsplaner for kommende skoleår-petroleumsteknisk utdanning fagskolen Opplæringsplaner for de aktuelle fordypninger, skal presenteres og gjennomgås ved skolestart. Avdelingsleder/uv.inspektør fordeler oppgavene seg i mellom. Den enkelte faglærer gjennomgår sin respektive fagplan, diskuterer innhold, omfang (antall arbeidskrav etc.) samt fremdrift med tidsfrister med aktuelle klasser/studenter. Aktiviteten kontrolleres gjennomført av avdelingsleder. Periodeplaner i alle fag. Alle faglærere skal planlegge sin undervisning, utarbeide en detaljert periodeplan som skal gjennomgås og diskuteres i klassen. Periodeplanen skal godkjennes og signeres av avdelingsleder. Kopi av alle periodeplaner arkiveres hos avdelingsleder. Bedre kommunikasjon med studentene. For å forbedre kommunikasjonen mellom studentene og skolens ledelse, innføres klassens time. Avdelingsleder evt. inspektør gjennomfører regelmessige møter i de respektive klasser (hver 2. mnd.)

9 Eksamensoppgaver kvalitetssikres. Eksamensoppgaver i petroleumsfagene må kvalitetssikres mot evt. feil og for korrekt innhold. Det ble i år oppdaget feil i flere eksamensoppgaver. Rutiner for bedre kvalitetssikring av utarbeidede oppgaver må innskjerpes.eksamensoppgave 2. år havbunnsinstallasjoner må i større grad gjenspeile subsea fagene, og skal derfor til en viss grad, gjenspeile fag og timefordeling. Eksamensansvarlig/avdelingsleder samarbeider for å sikre gjennomføring. MÅLENE FOR PETROLEUMSTEKNINSK UTDANNING FOR SKOLEÅRET VIL BLI UTARBEIDET PRIMO SEPTEMBER. Rapport fra Studentrådet Samarbeidet mellom studentråd og ledelsen på skolen har vært meget bra. Sekretær i studentrådet i samarbeid med studentrådsleder skriver følgende: Samarbeid Personlig og for meg synes jeg at samarbeidet har vært meget bra. Det at vi er en ren maritim skole gjør at alle vet hva det er vi driver med, og jeg føler at administrasjonen generelt har god forståelse for studentene både fagmessig og ved andre ting. At inspektør har vært med på møtene, og ks leder i noen, gir for det første oss i studentrådet følelsen og opplevelsen av at vi faktisk blir hørt, og at de er villige til å lytte til det vi har å si. Det har vært noen saker gjennom året, men hovedtyngden av de synes vertfall jeg har vært løst greit og effektivt. Skjønt har det vært tilfeller der jeg mener sakshandsamingen burde vært annerledes, men slik vil det alltid være. Arbeidsmiljø for studenter Miljøet på Bergen Maritime har jeg inntrykk av er veldig bra generelt over hele linjen. Skolen har totalt sett greit med utstyr og klasserommene har bra standard. Ventilasjonen er vel og merke en hake for oss i 5 etg (og andre etasjer slik jeg har skjønt det), men dette er jo nå under arbeid og det satser vi på blir bra. Ellers er det gode lærere og bra pedagogiske læringsforhold. Studentstatistikk Totalt startet: 278 studenter Totalt sluttet: 26 studenter Årsak til sluttet: Antall Fått arbeid (AR) 3 Ikke møtt (IM) 0 Sykdom, personlige årsaker (PS) 8 Annen skole (AS) 2 Fagvansker (VA) 4 Stort fravær FR) 4 Annen frafallsårsak-årsak, ikke oppgitt (AF) 5 Feilvalg (FV) 1

10 *27 *En student lagt i sluttklasse og overført fra andre år til første år Tilbakemelding ved bruk av eksterne leverandører Tilbakemelding ved bruk av eksterne leverandører for levering av sikkerhetskurs og medisinsk behandling. Sikkerhetskurs: Sammendrag IMO 80 kurs, 2 klasser fra Bergen Maritime Fagskole. Totalt besvarelser: 48 Teori undervisning: Dårlig Bra Godt Svært Godt Total 48 Praksisundervisning: Dårlig Bra Godt Svært godt Total 48

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Studenthåndbok for fagskolen. Informasjon om HMS og kvalitetssikringsarbeidet Versjon : [] Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 03.04.2013 12:01:00

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Studenthåndbok for fagskolen. Informasjon om HMS og kvalitetssikringsarbeidet Versjon : 6 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 27.06.2014 11:32:00

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer