Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft"

Transkript

1 Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført vårsemesteret Årsmeldinga skal gje Hordaland fagskulestyre naudsynt informasjon om læringsmiljøet og kvalitetssikringsarbeidet ved fagskulane i Hordaland. Årsmeldinga vil også danna grunnlag for vidare oppfølging frå administrasjonen og fagskulen. 1.0 Generelle kvalitetsindikatorar Kvalitetssystemet etterspør kvantitative data på tal og nivå på søkarar, eksamensresultat og gjennomstrømming. Leiinga har sjølv vurdert kva som er kritisk verdi for utdanninga og om det er naudsynt med korrigerande tiltak. Totalt tal studentar [skuleår]: 162 Tal på søkarar til 1. klasse: 77 Tal på studentar tatt inn: 70 Tal på uteksaminerte studentar: 64 Tal på studentar med bestått vitnemål: 52 God søkning med godt kvalifiserte søkere. Startet med fulle 1. klasser. 2.0 Vurdering av utdanningstilbodet I det fylgjande vert det gjeve ei framstilling av student- og lærarevalueringane. Spørjeskjema for studentar og lærarar har fleire samanfallande punkter, og svara vil derfor verte framstilt under eit. Deretter vert sensorane sine evalueringar formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringane. A. Innhald i utdanninga - Studentane sin kjennskap til opplæringsplan 1 (Svært dårleg) (Svært godt) 1 - I kva grad meiner studentane at opplæringa er i samsvar med opplæringsplanen 1 (Svært liten grad)

2 (Svært stor grad) 1 - Lærar sin vurdering av skulen sin opplæringsplan 1 (Svært dårleg) (Svært god) 22 Eventuelle styrker/svakheiter ved opplæringsplanen (lærar): Svært god læreplan. På mange steder kunstig sammensetning av fag til moduler. Bra at flere lærere kan samarbeide i en modul. En kan på den måten få flere perspektiv på utdanningen. Lærerne har noe høyere tilfredshet med opplæringsplanene enn studentene. Det foregår nå en nasjonal revidering av alle læreplaner i regi av Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning. Lærerne samarbeider godt med videreutvikling av utdanningsplanen. Dette gjelder spesielt for 2. klasse. Prioriterer nå overgangen mellom 1. og 2. klasses moduler. B. Undervisninga - Studentane sin tilfredsheit med organiseringa og framdrifta i opplæringa 1 (Svært misnøgd) (Svært nøgd) 13 - Studentane sin meining om framdrifta i opplæringa 1 (Svært misnøgd) (Svært nøgd) - Studentane sin tilfredsheit med det faglege nivået på opplæringa 1 (Svært misnøgd) 4

3 (Svært nøgd) 9 - Lærar sin vurdering av undervisningstilbodet 1 (Svært dårleg) (Svært god) 0 Eventuelle styrker/svakheiter ved undervisningstilbodet (lærar): Studentene har ofte manglende kunnskaper i allmenne fag. Studentene skal kunne fordype seg i aktuelle områder. Nett studier gjør det mulig å kombinere jobb og studier. På mange steder kunstig sammensetning av fag til moduler. Bra at flere lærere kan samarbeide i en modul. En kan på den måten få flere perspektiv på utdanningen. Har ikke gode nok labber. Mangler simuleringsverktøy. For mange studenter og grupper pr. lærer. God struktur og gjennomføring i henhold til undervisningsplan. Dette året har hatt en positiv utvikling med hensyn på lab. aktiviteter. Prioriterer økt satsing på lab og lab utstyr, men mangler investeringsmidler for å få til en god lab og lab undervisning. C. Arbeidsmetodar - Studentane si meining om grad av variasjon i arbeidsmetodar 1 (Svært liten grad) (Svært stor grad) 4 - Lærar si vurdering av rettleiinga til studentane 1 (Svært dårleg)

4 6 (Svært god) 0 Eventuelle styrker/svakheiter ved rettleiinga (lærar): God struktur og gjennomføring i henhold til undervisningsplan. God variasjon i læringsarbeidet. Studentene får trening i både skriftlig og muntlig. Godt knyttet saman med resten av modulen. Faglig engasjert. Prøver å oppdatere meg faglig innenfor prosjektenes faglige områder. Jeg begynner å komme godt inn i rutinene med nett-klasser, og føler at dette går veldig bra. En kan alltid bli bedre. Faglig dybde og bruk av problembaserte læringsmedtoder. - Lærar si vurdering av praksistilbod 1 (Svært dårleg) (Svært god) 6 Eventuelle styrker/svakheiter ved praksistilbodet (lærar): Gjennom praksis vil studentene erfare at de trenger kunnskapen vi gir dem. Ser at det kan være en styrke, men må komme som tillegg til det vi har. Det kan gi studenter og skole en sterkere kobling mot næringslivet. Ikkje aktuelt. Det er krav om praksis ved opptak. Det vil krevje tid og vil medføre at utdanningens lærestoff må reduseres. Skolen har ikke obligatorisk praksis i utdanninga. Positiv til økt kontakt og samhandling med næringslivet. Velger å ta dette inn som en del av hovedprosjektarbeidet. D. Utstyr og anna infrastruktur - Studentane sin tilfredsheit med tilrettelegging for bruk av IKT 1 (Svært misnøgd) (Svært nøgd) 7 - Studentane sin tilfredsheit med lokalitetane på skulen 1 (Svært misnøgd)

5 (Svært nøgd) 4 - Studentane sin tilfredsheit med utstyret på skulen 1 (Svært misnøgd) (Svært nøgd) 0 Skolen har svært mange studenter i forhold til skolens areal. Skolebygningen er ikke optimal for skoledrift. (kontorbygg). Mangler investeringsmidler til utskifting og nyinnkjøp av undervisnings- og demonstrasjonsutstyr. E. Samarbeid med næringslivet - Studentane sin meining om skulen sin grad av samarbeid med næringsliv 1 (Svært liten grad) (Svært stor grad) 3 - Lærar si vurdering av grad av samarbeid med næringa 1 (Svært liten grad) (Svært god grad) 18 Er et av satsingområdene for neste periode. F. Hovudprosjekt - Studentane sin meining om grad av fagleg utbytte av hovudprosjekt/fordjupingsmodul 1 (Svært liten grad)

6 (Svært stor grad) 19 - Studentane sin tilfredsheit med organiseringa av hovudprosjektet 1 (Svært misnøgd) (Svært nøgd) 6 Hovedprosjektet fungerer svært godt. Det er godt samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv om både prosjekt og ekstern veiledning. Godt tverrfaglig samarbeid mellom elkraft og automatisering. G. Det totale læringsmiljø - Tilfredsheit med det totale læringsmiljøet 1 (Svært misnøgd) (Svært nøgd) 0 Oppsummering av studentane sine kommentarar til utdanningstilbodet: Utdanningen er god. Skolearbeidet bør kobles nærmere bedrifter. Mer informasjon om skolen. Stort sett greit, men mye arbeid. Flott tilbud. (Nett). Det krever en del finpuss på metoder for at det skal fungere fullt ut for studentene. Mange lærere er utruleg flinke til å organisere og tilrettelegge undervisning og framdrift. Det virker som om skolen har for lite resursser til å ivareta nettstudenter på en god måte. Svært godt tilbud som gir muligheter til etterutdanning. Etterutdanningen ville ellers ikke vært mulig for oss som er i jobb, har familie og ikke er bosatt i Bergen. En burde bytte ut en del av det gamle utstyret på laben med nytt utstyr som er mer tidsriktig med det vi driver med i undervisningen og det vi kommer borti når vi er ferdig. For mange vikarer. Generelt fornøyd med tilbudet og har lært mye nytt siden start, men enkelte lærere og fag føler jeg ikke at jeg har hatt noe utbytte av. Et godt samarbeid i klassen, men savner gode lærebøker slik at man tilegner seg rett kunnskap. Utdanningen har et svært godt læringsmiljø med høyt læringstrykk.

7 Nett-tilbudet tiltrekker seg svært motiverte studenter med høy kompetanse og lang erfaring. Dette styrker skolens kontakt med næringslivet. Vil vektlegge mer studieveiledning og studieteknikk ved oppstart. 2.1 Sensor si vurdering av utdanninga - Sensor si vurdering av eksamensoppgåva/ne si relevans for utdanninga Korleis vurderer du sjølve eksamensoppgåvene/hovudprosjektet (t.d relevans, omfang og form)? 1 (Svært dårlege) (Svært gode) 0 Sensor si samla vurdering: Relevante oppgaver. Omfanget ok. I forhold til tid. Svært varierte tema og relevante oppgaver. Dyptpløyende oppgaver/mye detaljer. Forankret i håndtverkmessig erfaring. - Samanheng mellom studentane sin kunnskap og opplæringsplanen 1 (Svært dårleg) (Svært god) 0 Sensor si samla vurdering: Studentene viser stor bredde og dybde i kunnskapene i forhold til planen. Alle de berørte tema er svært relevante for næringslivet. Kobinerer teori og praksis på en overbevisende måte. 2.2 Eksterne interessentar si vurdering av utdanninga Oppsummering frå 2010 og Bergen tekniske fagskole har løpende kontakt med næringslivet i form av leverandører og bedrifter som har behov for å rekruttere arbeidskraft. Det er ønskelig fra skolens sin side å intensivere denne kontakten og tiltak for å få dette til er iverksatt. Det har vært avholdt møter med leverandører i forbindelse med fornying og utvikling av skolens laboratorier og leverandører har vært invitert som foredragsholdere som en del av undervisningen. Videre har det vært kontakt med relevante aktører i næringslivet som alle bekrefter at skolens studenter og kompetanse bestående av praktisk erfaring, fagbrev og teoretisk påbygging, er svært ettertraktet. Av bedrifter som skolen har vært i kontakt med kan nevnes: - Schneider - Omron - BKK

8 - Tevas - Bravida - Profitek - Elma Instruments - Beijer - Venotek Eksterne samarbeidspartnere er godt fornøyd med utdanninga og framhever særskilt muligheten for å kombinere videreutdanning med fortsatt arbeid i bedriften. Eksterne samarbeidspartnere deltar svært gjerne i læreplanarbeid (revideringer og nye planer) og som eksterne veiledere i hovedprosjekter. 2.3 Leiinga si oppsummering og vurdering av utdanninga Planen for utdanningen er god, men modulen for lokal tilpassing kan revideres. Gjennomføringen av utdanningstilbudet fungerer godt, men ut frå studentevalueringen vil skolen fokusere mer på pedagogiske metoder og gode arbeidsvaner i gjennomføringen av utdanningen. Skolen vil viderutvikle laboratorier med utstyr og nye øvelser for alle utdanningane. Skolen vil også videreutvikle samarbeidet med næringslivet. Samarbeid mellom BTF og Høgskolen i Bergen (HiB) om gjennomføring av Bachelor i ingeniørfag. 2 år ved BTF på fulltid og 2 år ved HiB gir Bachelor i ingeniørfag. Dette er en styrke for utdanningen og et svært populært tilbod for utdanningens studenter. Arbeider med å utvide tilbudet til også gjelde automatiseringsteknikk. I nettklassene vektlegges opplæring mot autorisert installatør. Skolen har her samarbeid med Nelfo og lokale bedrifter.

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn Årsmelding Bergen Maritime Fagskole Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn Årsmeldinga frå Bergen Maritime Fagskole gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark Evalueringsrapport Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009 Høgskolen i Finnmark Evaluering Forord Høgskolen i Finnmark har gjennomført en evaluering av studieprogrammet boligsosialt arbeid 2008-2009.

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer