Individuell opplæringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Individuell opplæringsplan"

Transkript

1 Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering med evalueringar Hei på deg! Dette er ei hjelpefil for deg som lurer på kordan du skal bruke skjemaet reint praktisk. Eg håper den kan vere til hjelp. Gjeldande for skoleåret: Heimel for krav om utarbeiding av IOP og vurderingar er 5-5 i Opplæringslova som lyder: «Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen» Grå felt er låste for å Kravet unngå om at IOP dei og endrar vurderingar seg er altså knytt til om det blir gitt spesialundervisning. I så fall skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. eller blir redigerte. Med omgrepet «spesialundervisning» meinast her dei pedagogiske og/eller organisatoriske tiltaka som vert sett i verk for å stette krava i 5-1, 1. ledd: «Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» Elevdata: Eleven/ lærlingen sitt namn: Fødsels- og personnummer: Adresse: Skole/ bedrift: Bruk gjerne tabulator når du skal hoppe vidare til neste tekstfelt. Klasse: Fagkode og programområde: Vi viser til vedtak om rett til spesialundervisning. Viss delar av førstesida ramlar ned til neste, eller desse oransje hjelpetekstboksane ikkje viser all tekst, så kan det f.eks. vere at du ikkje har skrifttypen calibri på din pc. Ei oppdatering kan hjelpe på dette. Høyr med IT-ansvarleg på skolen din om du kan få hjelp.

2 Har eleven individuell plan etter helselovgiving og sosialhelsetenestelova? JA NEI Er det oppretta ansvarsgruppe for eleven? Eventuelt namn på koordinatoren for IP og/ eller leiar for ansvarsgruppa: Eventuelle samarbeidande instansar: (BUP, Statped., o.a.) JA NEI Kartlegging: Ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og eventuelt siste IOP. Planlagt kompetanse: 3-årig vidaregåande opplæring fram mot studiekompetanse Fag-/ sveinebrev eller yrkeskompetanse Kompetanse på lågare nivå Langsiktige mål og visjonar: Dei aller fleste kvite felt aukar i storleik ettersom du fyller inn tekst. Kort om eleven sine vanskar: Ta utgangspunkt i sakkunnig vurdering og eventuelt siste IOP. Bruk konkrete og målbare faktorar, t.d. summert resultat frå testar/ observasjonar. Eleven sine sterke sider og forutsetningar: Konkret informasjon som t.d. meistringsstrategiar, motivasjonsfaktorar og korleis eleven lærer best. Tilretteleggingstiltak organisering av skoletilbodet: Har eleven behov for t.d. kortare arbeidsøkter, mindre grupper, særskilt læremateriell, eige rom, spesialstol eller liknande? Fag og fagansvarleg(e): Kva for fag gjeld IOP Faglærarar Kontaktlærar: Assistent/ miljøarbeidar:

3 Kor stort blankt område som blir ståande her, avheng av kor mykje tekst som skrivast i dei ulike felta i skjema. Del 2 med utgreiing for ulike fag skal starte på ny side. Dette skjer automatisk. Nokre kjekke hurtigtastar: Ctrl Z -> angre siste handling Ctrl X -> klipp ut valgte objekt Ctrl C -> marker valgte objekt Ctrl V -> lim inn valgte objekt Ctrl A -> merk alt

4 B Del 2 For elev med IOP i enkelte fag/ full kompetanse Kontaktlærar og faglærar fyller ut Mål for opplæringa, arbeidsmetode, læremiddel, organisering og evaluering: Denne sida er ikkje låst. Kontaktlærar og faglærar kan kopiere/ hente inn så mange fagtabellar som trengs. Sjå rettleiing for forklaring. Fag: Faglærar: Skal eleven ha vurdering med karakter i faget? JA / NEI (fjern eit alternativ) Mål for opplæringa Arbeidsmåte/ metode, organisering og læremiddel Halvårsvevaluering og årsevaluering Kompetansemål frå læreplana som eleven skal ha: Individuell målformulering: Læremiddel/ hjelpemiddel: Organisering: Arbeidsmåte/ metode: Denne sida: Del 2, er ikkje låst og kan derfor redigerast. Men unngå å redigere storleik og innhald i dei grå felta anna enn til utfylling. Årsaka er at kontaktlærar og faglærar skal kunne hente inn ønska antall fag. For å kopiere fleire fagtabellar: Merk tabellen øvst i venstre hjørne -> Ctrl. C (= kopier) -> Ctrl. V (= lim inn) For å hente inn fagtabellar utfylt av faglærar i eventuell anna fil kan du bruke same metode.

5 B Del 3 For elev med IOP i enkelte fag/ full kompetanse Kontaktlærar fyller ut Til halvårsevaluering og årsevaluering: Oppsummering/ rapport: Forslag til vidare tiltak: Underskrifter: For skolen: Stad og dato: Skolen ved kontaktlærar/ avdelingsleiar: Elev/ føresette: Vi har gjort oss kjend med og sett oss inn i plana: Stad og dato: Elev og føresett(e): Vi håper utfylling og bruk av skjema gjekk greitt. Skulle det vere noko du lurer på, som du ikkje fekk svar på her, så høyr med IT-ansvarleg på skolen din eller kontakt ein av oss på utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune: Anita Sæther Wenche M. Windstad Jorunn Dahle Kari Volden