Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn"

Transkript

1 Årsmelding Bergen Maritime Fagskole -årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn Denne første delen av årsmeldinga er noen få utdrag fra ledelsens gjennomgang ved skolen. Som DNV sertifisert skole er vi pålagt å ha årlig gjennomgang etter standard..6.1: Generelt: Den øverste ledelsen skal med planlagte mellomrom gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for at det fortsatt er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Denne gjennomgåelsen skal omfatte og bedømme muligheter for forbedringer og behov for endringer av systemet for kvalitetsstyring, inkludert kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Videreføring av dagens kvalitetssystem og bruk av Hordaland fylkes kvalitetssystem Bergen maritime må videreføre dagens kvalitetssystem. Hele strukturen i systemet baserer seg på en godkjent ISO-standard (.01). I henhold til Fagskuleloven skal skolen ha et etablert KS-system for å kunne gjennomføre fagskuleundervisning ved skule. Samtidig krever STCW konvensjonen (Sjøfartsdirektoratet) det samme for tilbud innen maritim utdanning. Hordaland fylke sitt nye kvalitetssystem, er ikke bygget opp etter noen International godkjent standard og kan derfor ikke brukas som kvalitetssystem for skolens maritime opplæring. For de fleste bedrifter som har implementert det samme kvalitetssystem som Hordaland fylke, benyttes derfor systemet primært til oppfølging av krav i Internkontrollforskriften, noe skolen nå gjennomfører. Implementering av ny avdeling og nye klasser i KS. Austevoll maritime fagskole har blitt en avdeling under Bergen maritime fagskole. Avdeling Austevoll skal implementeres i KS systemet. Alle avvik på Austevoll må først lukkes. Austevoll vil være et fast studiested som driver desentralisert nautikkutdanning og det vil bli avdelingslederen ved Austevoll som har den daglige drifta og som vil ha personalansvar for de faglige og eventuelt administrativt tilsatte ved studiestedet. Personalet knyttet til studiestedet vil være tilsatt ved Bergen maritime fagskole. Rektor ved Bergen maritime fagskole vil være øverste administrative leder for både Bergen maritime og Austevoll maritime fagskole og vil ha personalansvar for avdelingslederen ved Austevoll maritime fagskole. Det er utarbeidet nye læreplaner for de maritime fagene. Disse er nylig godkjent av NOKUT og Sjøfartsdirektoratet. Skolene må søke om ny godkjenning til Sjøfartsdirektorat etter de nye læreplanene. Skolene får ikke godkjenning av Sjøfartsdirektoratet, til sammen å søke godkjenning etter de nye læreplanene. Skolene har derfor søkt atskilt Sjøfartsdirektoratet om midlertidig godkjenning til 1. august 01 og vil gå som atskilte administrative enheter frem til denne tid. Skolene skal fom 16. august ha felles ISO-godkjent kvalitetssystem. Dette må også være implementert på begge skolene, innen denne tid. Dette er et krav fra Sjøfartsdirektoratet. Skolene har DNV som klasse selskap. Årsmeldinga fra Bergen maritime fagskole gjev en oppsummering av de viktigeste funna i student-, lærer- og sensorvurderingene som vart gjennomført vårsemesteret 01. Årsmeldinga skal gi Hordaland fagskulestyre nødvendig informasjon om læringsmiljøet og kvalitetssikringsarbeidet ved fagskolene i Hordaland. Årsmeldinga vil også danne grunnlag for videre oppfølging fra administrasjonen og fagskolen.

2 DNV sertifikatet utløper 1. oktober 01. Det vi derfor bli avholdt hovedrevisjon av DNV for ny godkjenning innen denne tid. 1.0 Generelle kvalitetsindikatorer Kvalitetssystemet etterspør kvantitative data på tal og nivå på søkere, eksamensresultat og gjennomstrømming. Leiinga har selv vurdert kva som er kritisk verdi for utdanninga og om det er nødvendig med korrigerende tiltak. Kvalitetssystemet etterspør kvantitative data på tal og nivå på søkere, eksamensresultat og gjennomstrømming. Leiinga har selv vurdert kva som er kritisk verdi for utdanninga og om det er nødvendig med korrigerende tiltak. Tal på søkere til 1. klasse (alle): 60 Totalt tal studenter [01/1]: 8 Tal på studenter tatt inn 1.kl: 17 Tal på studenter tatt inn.kl: 16 Tal på studenter med bestått vitnemål (.kl): 11 Tal på uteksaminerte studenter (1.+.kl) 7 KOMMENTARFELT Studenter som har slutta: Antall Arbeid 6 Lang reisevei 1 Sjukdom, personlige årsaker Annen skole Fagvansker Stort fravær 11 Annen frafallsårsak-årsak, ikke oppgitt Feilvalg Permisjon Skolelei/motivasjon Leiinga si kommentar/oppsummering: Stort fravær sammen med arbeid er de største enkeltstående indikatorene innen sluttere og vil bli hovedfokus områdene innen slutter for kommende skoleår. Vi vil sette inn flere tiltak som vi håper vil bidra til å redusere disse tallene. Når det gjelder sluttere grunnet fravær er skolen svært konsekvent med å skrive ut studenter, som har et for høyt fravær. Selvsagt først etter at ulike tiltak er utprøvd. Det er også et krav fra Sjøfartsdirektoratet at studenter som ikke har bestått 1. år ikke får gjennomføre. år. Der er en svært klar sammenheng mellom tilstedeværelse på skolen og resultatene i skolen. Studentene på boring og petroleum har ofte jobbar i tillegg til studiene, dette er svært utfordrende og fører til tider til et for høgt fravær og dermed utskriving fra skolen..0 Vurdering av utdanningstilbudet I det følgende vert det gjeve ei framstilling av student- og lærerevalueringene. Spørreskjema for studenter og lærarar har flere sammenfallende punkter, og svara vil derfor varte framstilt under eit. Deretter vert sensorene sine evalueringer formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringene.

3 I punkt A G skal studentene sine kvantitative vurderinger summerast opp sammen med lærerne sine kvantitative vurderinger og kommentarer. For de skolene som har lagt inn flere kommentarfelt i studentundersøkinga, så kan disse også legges inn der de høyrer heime. A. Innhold i utdanninga - Studentene sin kjennskap til opplæringsplan 1 (Svært dårlig), 7,9 19,7 6,8, 6 (Svært godt) 17, - I kva grad meiner studentene at opplæringa er i samsvar med opplæringsplanen 1 (Svært liten grad) 6, 11, 19,, 9,8 6 (Svært stor grad) 11, - Lærer sin vurdering av skolen sin opplæringsplan 1 (Svært dårlig) 6 (Svært god) Arbeidet med nye læreplaner i maritime fag er sluttført og skolen er NOKUT godkjent etter reviderte planer iht STCW-010 ( Manila endringene). Skolen har sendt inn søknad til Sjøfartsdirektoratet om godkjenning etter de nye planene. Vi må ved revisjon at den godkjente opplæringsplanen er fulgt på alle punkt. B. Undervisninga - Studentene sin tilfredshet med opplæringa 1 (Svært misnøgd), 7,6 1,8

4 ,7 1, 6 (Svært nøgd),6 - Studentene sin meining om framdrifta i opplæringa 1 (Svært misnøgd),8,96 16,8 7,96 0, 6 (Svært nøgd), - Studentene sin tilfredshet med det faglige nivået på opplæringa 1 (Svært misnøgd),6, 1, 6,6 1,0 6 (Svært nøgd) 6,76 - Lærer sin vurdering av undervisningstilbudet 1 (Svært dårlig) 6 (Svært god) Fagskolene som gir utdanningstilbud i petroleumsfag må inngå et tettere samarbeid om nye og oppdaterte læremidler innen linjefagene. Det må utvikles et simulatorforum hvor navigasjons- og maskinrom simulerings instruktørene kan oppdateres faglig. Spesielt innen BRM og ERM ( bridge and engine room management) som er nye konvensjonskrav ( STCW 010) Skolen har etablert system for instruktørgodkjenning innen maritime fag iht IMO 6.09,Basic instructor competance. C. Arbeidsmetoder - Studentene si meining om grad av variasjon i arbeidsmetoder

5 1 (Svært liten grad) 7,6 10, 0,,76 1,6 6 (Svært stor grad),6 - Lærer si vurdering av rettleiinga til studentene 1 (Svært dårlig) 6 (Svært god) - Lærer si vurdering av praksistilbud 1 (Svært dårlig) 6 (Svært god) D. Utstyr og anna infrastruktur - Studentene sin tilfredshet med tilrettelegging for bruk av IKT 1 (Svært misnøgd) (Svært nøgd) - Studentene sin tilfredshet med lokalitetene på skolen 1 (Svært misnøgd),7 1, 16 6,7

6 0,7 6 (Svært nøgd),7 - Studentene sin tilfredshet med utstyret på skolen Svar % fra nautikk klassene 1 (Svært misnøgd) 6,7 0 1, 6 0, ,7 6 (Svært nøgd), 0 Studentene, unntatt nautisk linje, er fornøyd med skolens utstyr. De dårlige resultatene fra nautikk klassene skyldes en utdatert navigasjons simulator. E. Samarbeid med næringslivet - Studentene sin meining om skolen sin grad av samarbeid med næringsliv 1 (Svært liten grad) 11 1, 16,7,7, 6 (Svært stor grad), - Lærer si vurdering av grad av samarbeid med næringa 1 (Svært liten grad) 6 (Svært god grad) Det har vært avholdt 1 møter med næringen innen petroleumsfaga Petroleumsnæringen etterspør en økt satsing på utdanningsprogrammet Tall fra petroleumsnæringen viser et framtidig behov på som er dobbelt av skolens kapasitet. Dette framkom i møte med Odfjell Drilling /10 01 Maritim linje har avholdt 6 studentforedrag med etterfølgende oppsummering, klasseselskap, samt rederibesøk.

7 F. Hovedprosjekt - Studentene sin meining om grad av faglig utbytte av hovedprosjekt/fordjupingsmodul 1 (Svært liten grad),7 9 17,, 18,7 6 (Svært stor grad) 1, - Studentene sin tilfredshet med organiseringa av hovedprosjektet 1 (Svært misnøgd), 6, 1,, 1,7 6 (Svært nøgd), Skolen har økt ressursene til veiledning og oppfølging av hovedprosjektene for alle studentene basert på tidligere undersøkelser. Det gjenstår endel arbeid for havbunnslinjen som scorer lavere på Hovedprosjekt. G. Det totale læringsmiljø - Tilfredshet med det totale læringsmiljøet 1 (Svært misnøgd),7 9 17,, 18,7 6 (Svært nøgd) 1, Oppsummering av studentene sine kommentarer til utdanningstilbudet: Petroleumslinjene: Meget fornøyet med eksterne faglærere samt realfagslærere Meget fornøyet med utstyr, så som simulatorer og hydraulikk lab. Mindre fornøyd med byggestøy ifm ombyggingsarbeider. Liten tilfredshet med IKT / tilgang til nett og utskrift LØM faget tar for stor plass i opplæringa på bekostning av linjefaga. Maritime linjer: Stor tilfredshet med navigasjons simulatoren. Ustabil og utdatert.

8 Stor tilfredshet fra de nautiske studentene ifm byggestøy i etg, kantine samt ventilasjonsprosjekt. Meget fornøyd med faglærerne og samsvar plan/opplæring. Mindre fornøyet med IKT løsningene på huset, så som nett og printertilgang Byggeprosjektet er igangsatt og leiinga er klar over eventuelle ulemper. Prøver å skjerme studentene med støyende arbeider. Større mulighet med tettere oppfølging inn mot Eigedomsseksjonen Det er etablert ny printerløsning etter at undersøkinga var gjennomført.1 Sensor si vurdering av utdanninga Disse spørsmåla var ikke med i undersøkinga. For petroleum vil de bli tatt med til neste år. For maritim er det ikke relevant å spørre om dette, pga. av samarbeidsordningene mellom alle skolene på landsbasis.. Eksterne interesser si vurdering av utdanninga Petroleumsnæringen etterspør en økt satsing på utdanningsprogrammet Tall fra petroleumsnæringen viser et framtidig behov på som er dobbelt av skolens kapasitet. Tilbakemelding fra rederiene er at der en ekstrem mangel på maskinister. Og de ber om at vi oppretter en ekstra maskinklasse. Skolen har gode søker tall og vi får tilbakemelding fra næringen på at utdanninga er god.. Leiinga si oppsummering og vurdering av utdanninga Studentene er i all hovedsak fornøyd med tilbudet Skolen har utstyrsutfordring på navigasjon simulator. Skolen er midt i en ombygging som vil forbedre inneklimaet Skolen har rekruttert nye lærarar innen maritim utdanning Skolen har framleis utfordring på å ansette faste lærere inne petroleumsfagene,( våre lønnsog arbeidsvilkår er ikke konkurransedyktige). Skolen skal fortsette dialogen med næringene. Skolen vil søke tettere samarbeid med de andre fagskolene som tilbyr petroleumsundervisning.

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn Årsmelding Bergen Maritime Fagskole Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn Årsmeldinga frå Bergen Maritime Fagskole gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

*NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Hvorfor slutter studentene?

*NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Hvorfor slutter studentene? Årsmelding Bergen maritime fagskole 2 årig maritim og petroleumsteknisk utdanning Årsmeldinga frå Bergen maritime gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem -vedtatt av styret for ORME fagskole 15.5.011 ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet...

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011 Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS juni 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS, Strømmen Utstillingsdesign

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE ALLTID OPPDATERT VERSJON I FRONTER 1 DEL I: SYSTEMHÅNDBOK DEL I: INNHOLD 1. OPPBYGGING OG GYLDIGHETSOMRÅDE 4 1.1 OPPBYGGING 4 1.2 GYLDIGHETSOMRÅDE

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer