Utviklingsplan 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016"

Transkript

1 Utviklingsplan for Bergen maritime videregående skole og fagskole Vurdering kjennetegn Alle e utarbeider mål og konkretiserer målene eleven/studenten skal vurderes mot i sine fag. Dette gjøres sammen med de ne som har tilsvarende fag Elevene/studentene er informert om hva de skal lære og hva som er forventet av dem Det settes av fellestidtid, teamtid og annen arbeidstid på skolen til dette arbeidet etter oppsatt plan. a) Skolen lager eget hefte til elevene/studentene hvor blant annet rettigheter og plikter i forbindelse med vurdering er beskrevet. b) Fagne informerer elevene/studentene om målene i fagene. a) Møteplan foreligger og mål med konkretiseringer er tilgjengelig for alle på Its Learning. a) Heftet b) Elevene/studentene opplever en aktiv bruk av vurdering, framover- meldinger og egenvurdering. Start slutt milepælar Des15 Skolestart Fortløpende gjennom året Ansvarlig/ organiseri ng Den enkelte Rektor Den enkelte Ressurser Elevene/studentene får lik vurdering uavhengig av hvilken de har i faget. c) Lærerne gir elevene/studentene vurderinger i fagene. Disse kan være både muntlige og skriftlige. a) Det settes av tid til arbeid med vurdering i fellestid etter oppsatt plan og temaet diskuteres jevnlig på teammøter, avdelingsmøter og skoleslagsmøter b) Lærere skal rette prøver for hverandre. c) Parallelle klasser skal som hovedregel ha de samme prøvene. c) Elevene/studentene vet hvor de står i fagene, og hva de må yte for å oppnå en bedre karakter. a) Møteplan b) Elever og studenter opplever at de får lik vurdering selv om de går i ulike klasser. c) Lærere i parallelle klasser har felles periodeplan/prøveplan. Fortløpende gjennom året Avd.leder Den enkelte 1

2 2.Utviklingsarbeid: Bruk av IKT i lærings- og vurderingsarbeid kjennetegn Alle e fyller a) Alle e kartlegger sin digitalkompetanse på Digitalskule.no: a) Lærerne har kravet om IKT digital kompetanse i kompetanse, og samsvar med bruker denne Digitalskule.no kompetansen aktivt b) IKT kompetanse er tema på medarbeidersamtalen b) Det lages egen i læringsarbeidet. tiltaksplan for e med behov for mer IKT kompetanse. Start slutt milepæler Des15 Ansvarlig/ organisering Ass.rektor Avd.lederne Ressurser Skolens webbaserte kvalitetssystem er kjent for elevene/studentene Elevene/studentene bruker digitale verktøy som grunnleggende ferdighet i alle fag. a) KS-leder informerer alle elever/studenter om skolen KS system ved skolestart. Dette gjelder også skolens avvikssystem. b) KS-systemet og bruk av dette skal være på sakslisten i klassens time. c) Informasjon om KS-systemet legges ut i heftet om vurdering. a) Alle e skal bruke Its Learning i alle fag b) Undervisningsopplegg legges ut på Its Learning c) Opplæring i nettvett og kritisk bruk av digitale verktøy er tema i alle klasser ved skolestart. a) Informasjon om KS-system og avvikssystem er en del av skolens skolestartprogram. b) KS systemet er et fast punkt på sakslisten til klassens time. c) Heftet a-b) Nødvendig informasjon til elever/studenter er lagt ut på Its Learning. c) Opplæring i nettvett og kritisk bruk av digitale verktøy er en del av skolestartprogramm et. Skole Start Hver Mnd Skole start Gjennom Hele skoleåret KS leder Kontakt Lærer rektor Alle- 2

3 3.Utviklingsarbeid: Klasseledelse kjennetegn Elevene/student ene opplever gode sosiale relasjoner til e og medelever/stude nter Læreren er en tydelig leder i læringsprosessen Lærer møter presis til timene og leder læringsarbeidet på en trygg, god og tydelig måte Skolens klasseregler følges av elever/studenter a) Klasseledelse er tema på en av planleggingsdagene ved skolestart og på fellestid i løpet av skoleåret. b) Instruks for kontakt og gjennomgås ved skolestart. c) Lærerne utarbeider kjennetegn for god klasseledelse d) Kjennetegn for den gode time utarbeides i samråd med elevene/studentene e) Klassenes time avholdes hver måned etter fastlagt agenda og ledes fortrinnsvis av kontakt. f) Klasseråd avholdes en gang pr mnd etter oppsatt plan g) Elev og studentundersøkelsen gjennomgås i personalet og i klassene. Det lages tiltaksplaner basert på undersøkelsene. h) Lærerne skal møte presis til undervisningstimene. Dette skal være tema på avdelingsmøter i løpet av skoleåret. i) Lærerne påser at klassereglene følges. Dette skal være tema på avdelingsmøter i løpet av skoleåret. a) Møteplan b) Tid avsatt på c) Kjennetegn d) Kjennetegn e) Møteplan f) Referat g) Tiltaksplaner h) Tilbakemeldinger fra elever/studenter viser at ne kommer presis. i) Elevene/studentene opptrer i samsvar med klassereglene. Start slutt milepæl ar Fortløpe nde gjennom året Ansvarlig/ Organiser-ing Lærerene og avd.lederne Ressurser 3

4 Fravær og ordensmerknader føres korrekt av alle e. (Ordensmerknad gjelder kun vg skole) Fravær følges opp ihht skolens retningslinjer Undervisningslo kalene er ryddige og rene. a) Fravær, forsentkomming og andre ordensmerknader er tema på alle klasseråd b) Fraværsføring, forsentkomming og andre ordensmerknader skal være jevnlig tema på avdelings - og fellesmøter. Lærerne sørger for at undervisningsområdet/garderobe etc forlates i ryddig stand etter endt undervisningsøkt. a) Fravær og ordensmerknader er ført korrekt. b) Elever/studenter med stort fravær har blitt kontaktet av skolen. Elever med for stort fravær og for mange ordensmerknader får nedsatt/ingen karakter. Undervisningsområde t/garderoben er ryddet når neste undervisningsøkt starter. fortløpe nde Lærerene Kontakt Lærer Klasse Lærer råd ne 4. Utvikle skolen som profesjonelt læringsfellesskap kjenneteikn Lærerne deler a) Lærere melder tilbake til team/avdeling om erfaringer fra kurs, kompetanse og reiser, hospitering etc erfaringer med hverandre b) Teamene informerer hverandre om pågående arbeid minst en gang pr semester. c) Alle e skal være involvert i minst ett tverrfaglig arbeid som involverer en eller flere klasser. Dette arbeidet skal presenteres for de andre ne på skolen. Elever/studenter skal delta på presentasjonen. a)referat b) Tid avsatt på c) Presentasjon av prosjektene i avsatt tid på møteplanen. Start slutt milepælar fortløpende Ansvarleg/ organisering Avd.leder Team Ressursar 4

5 Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring a) Det prøves ut et samarbeid, basert på team rundt klassen. Alle e har fast tilhørighet til ett klasseteam b) Alle e skal tilhøre et fagteam og delta på møtene som avholdes c) Det settes i gang et pilotprosjekt med kollegaveiledning våren d) Skolen har en klar plan for bruk av fellestid for de ansatte e) Det settes av tilstrekkelig tid til store fellestema i fellestid a)klasseteam er opprettet. b) Fagteam er opprettet. c)kollegaveiledni ng gjennomført. d) Møteplan utarbeidet. e) Tid avsatt på a-b)skolestart Høst 15 a-b)avd lederne c)rektor d-e) ass.rektor Nyansatte gis systematisk innføring i skolens planer og rutiner a) Nærmeste leder følger prosedyre for oppfølging av nytilsatte og sjekkliste for nytilsatte blir gjennomgått b) Alle nytilsatte tildeles en veileder fra skolestart a)prosedyre er gjennomgått og sjekkliste er gjennomgått. b) Veileder er tildelt for hver nyansatt. Ved nyansettelse Nærmeste leder 5

6 Den enkelte deltar aktivt i skolens utviklingsarbeid Periodeplanene blir laget i hvert fag, og de blir hele tiden oppdatert. Skolens utviklingsplan er et aktivt og styrende dokument. a) Alle e lager periodeplaner som holdes oppdatert gjennom hele skoleåret. Krav til utforming og innhold blir presentert på en planleggingsdag ved skolestart. b) Periodeplanene lages slik at det blir tatt hensyn til progresjon i andre fag der dette er hensiktsmessig. c) Periodeplaner utarbeides i fellesskap for like fag/emner og er jevnlig tema på team- og avdelingsmøter/ skoleslagsmøter. d) Elever/studenter får opplæring i bruk av skolens KS-system og avvikssystem. e) Informasjon om skolens utviklingsplan blir gitt til elever/studenter ved skolestart. Planen skal gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside. f) Skolens utviklingsplan er tema på teammøter og avdelingsmøter en gang pr mnd. 5. Tilbakemelding etter undersøkelser a-c) Periodeplaner er laget der det er tatt nødvendige hensyn til andre fag/emner. Planene er lagt ut på Its Learning innen 1. september. d)elever/studen ter henter og bruker aktuelle dokumenter fra KS-systemet. Avvik meldes via skolens avvikssystem. e) Planen er en del av skolestartprogra mmet. Planen ligger på skolens hjemmeside. f) Tid avsatt på Høst 15 Lærerne lager plan Ledelsen organiserer og viser krav kjenneteikn Det blir gitt Kontakt gir elever/studenter tilbakemelding etter Resultatene er tilbakemelding elevundersøkelsen/studentundersøkelsen. kjent i klassene. til Eventuell elever/studenter handlingsplan er fra laget. undersøkelser Start slutt milepælar Etter at resultater foreligger Ansvarleg/ organisering ledelsen Ressursar 6

7 Tilbakemelding til e etter undersøkelser Det skal gis tilbakemelding etter personalundersøkelsen og MU. Dette gjøres i fellesmøte. Lærerne får tilbakemelding om undervisningsevalueringen gis i medarbeidersamtale. a)rapportene ligger tilgjengelig på Its Learning. b)eventuell oppfølgingsplan 7

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Handlingsplan for «Vurdering for læring»

Handlingsplan for «Vurdering for læring» Handlingsplan for «Vurdering for læring» Skoleåret 2012/2013 Halsa skole, Meløy kommune Målsetting: Halsa skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med

Detaljer

ELEVINFORMASJON 2015-2016

ELEVINFORMASJON 2015-2016 ELEVINFORMASJON 2015-2016 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer