" ',I '\1/ \! \.J IA ard. Nr 6: Nr 7: Nr 8: INFO KPB NORBATT UN-RESTRICTED. Dato 16 mars 1979

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "" ',I '\1/ \! \.J IA ard. Nr 6: Nr 7: Nr 8: INFO KPB NORBATT UN-RESTRICTED. Dato 16 mars 1979"

Transkript

1 ,;;;:: INFO KPB NORBATT II Dato 16 mars 1979 Sjef KP B/NORBATT II NK KP :B/NORBATT II Sjef KP B/NORBATT III NK KP B/NORBA TT II I Vakth ofi KP B/NORBATT III Vaktlagf0rer Kp B/NORru~TT II/III Tr sj..++lf TR 1 (5) KP B/NORBATT II/III TL'sj/NK + LF TR 2 (6) KP B/NORBATT II/III Tr Sj/NK + LF TR 3 (6) KP B/NORBATT II/III Sj + LF 4-7 (3) KP B/NORBATT II/III I I 1. NOTAT fra S-3/NORBATT II~ Momentliste til bruk ved orientering av nye mannska:per henviser til en del dokur1enter. 2. Vedlae;t f01ger: Nr 1: Retningslinjer for bruk av maktnid1er for militrert :persone 11 i UNIFIL (UNIFIL SOP 4/A) Nr 28,: Frangangsmate ved infi1trasjon (UNIFIL SOP 4/B) Nr 2b: Dircktiv for forsyning av al1erede etablerte iso1erte vrepnede gru:pper (UNIFIL SOP 4/B) Nr 2c: Direktiv angvrepnet infiltrasjon (UNIFIL SOP 4/B) Nr 3: Instruks for prosedyre ved :pa~ripelso, transport og avh0r av infiltrat0rer CNORBATT/SO nr 33) Nr 4a: Sannendrag av avta1er inngatt :LlellonPLO og NORBATT "REIRET" (ajour :pr 03 nar 79) Nr 4b:' Sannend.rag fra I10ter n/:o.ajha.ddlill og IDF (ajour pr 15 jan 79) Nr 5a: Framgangs:o.ate vod kontroll av porsonel1 og kj0ret0yer ved sjekkposter (UNIFIL SOP 4/C) Nr 5b: Instruks for tjenosten' pacp (NORBATT/SO nr 34) Nr 5c: Instruks for kontrol1 av FN-bi1er Nr 6: Nr 7: Nr 8: ved FN-CP (udatort notat fra S-3/NOmBATT II) Diroktiv for utf0relse av bakhold (NORTh\TT/SO nr 29) Bestennelser som reguleror sivil0 forhold i~gro~0~~~~ta~~~0(ll9r~tt/so nr 30) Oversette1se av UNIFIL SOP gjengitt herer utf0rt av naj KARLSEN, E'-3/NORBATT III. 3. Ber OLl at avtroppende tr sjefer/lagf0rere a v1e verer dokumentsamlingen til patrop:pendoe 4. U~drageno fra UNIFIL SOP or gradert, og hole samlingon ma dernod gradergs {,tilsvarende.! '.. ~. A -. /' Lei\i-Presfe " ',I '\1/ \! \.J IA ard t. \.\I\.h Fenrik/INFOi~F \, ~\'~Ii((Ir; 'i" ' B/NORBATT II ~ lt. UN..:.RESTRICTED

2 ,.'.,. t, 1.1"., t' Staende ordrejnorba.tt ONIFIL SOP utski?ift - KP B qr 1 RETNINGSLINJER FOR BRUK A V MAKTMIDLER FOR MILITERT PERSONELLL I UN1FIL Hensikton med dette diroktiv er a k1arej0re i hvilke situasjonor UNIDIL personeli kan bruko maktmidler. 1. DEFINISJONER A V MAKTBRUK MakDbruk er bruk av fysiske DidIor for a gjonnomf0re UNIFIL1s oppdrag. I disso retninc;slinjer brukes ordot tode1t slik: a. Ub~net naktbruk er bruk av alle nid1or, unntatt v8pon, fc:r a gjennom1'0ro UNIFIL' s oj?pdrag. Eksempel vis bruk av kj0ret0yor og porsonol1 for a forhindre gjonnonfart av bovrepnet personell og kj0rot0y, o11or for a fjorno nilitrert utstyr. b. V~notmakt or bruk av a11s1ags vapen, IDi1itrereeller slvile. Eksompolvis klollor, govrerkolber, bajonotter eller ved i ldapning. 2. PRINSIPP Episodor skal prinsipiolt avvorges vod forhandlinger ogjeller ovortalelso. Bruk av makt skal kun skjo nar fredclige nidler ikko floror frame 3. VlEPNET MAKTBRUK vaponmakt skal kun anvendes: a. i sclvforsvar, ellor b~ ved fors0k pa,med mak~lidler, a hindre UNIFIL i a 10S0 sitt oppdrag. 4-. FORHOLD HVOR MAKTBRUK ER AKTUELT Kun i f01gende situasjoner kan dot apnes ild: a. I solvforsvar, inkludert yod vrepnot fors0k pa a avvcepne UNIFIL-personellellor a hindre dotte personell i a llose sitt oppdrae. b. I forsvar av UNIFIL's postoringer9 installasjonerogkjlore-' t0yer mot vrepnotangrop. C~ For ~ stlotte naboavdeling utsatt for vrepnet arigrep. Sjofer pa allo plan skal tilstrebe a forutse farligo situasjoner oe; sloko forholdsordrc fra UNIFIL i de tilfe Iler hvor vrepnet nakt kan komme til anvondelse.a vgjlorelsen om bruk av l:lakt,v<epnot eiier ubevrepnet, ma i prinsippot alltid tas av donlokalc sjef. Noon eksompler pa nar makt kan tenkes brukt: - Selvforsvar, herundor fors0k pa a avv~ne UNIFIL-personoll. - Nar UNIFIL-personolls sikkorhet star pa. spill. - Ved forslok pa a tvin(so UNIFIL-persone 11 til a trekko ut 0 av posisjoner do or beordrot til a holdo, ollor fors0k pa a infiltrere og innesiutte disse posisjoner. j.

3 (forts Retn linjer - bruk av maktlud..ter} Ved fors0k pa, med nakt, a hindre UNIFIL-porsonell i a 10se de oppgaver de er satt til., Ved vmpnet krenkelse avun' s eiendom og; onra.de. - Ved fors0k pa a arrestcreiholde tilbakc FN-pcrsonoll, sivilt eller 1Julitrert. 5. TILTAK F0R ILD.AP1-J""ES Med utgangspunkt i Pfinsippet om minst mulig bruk av vrepnet makt, skal sjefer ti strobe a: a. gi advarsel f0r ild apnes b.avfyreto varselskudd f0r malrettet ild avgis 6. FR1MGANGSMATE VED 1LD APN:tNG a. Nar malrettet ild ave;is,"skal don on nulie; rottes not angripernes ben. b. Autonatisk ild skal ikke nyttcs unntatt i ytterste n0dsfall. q. I alle tilfeller skal ikke malrottct ild avgis longre enn ". n0dvcndig for a avverge den akutte si tuasjon. d. Ildgivningon skal vrere kontrollort og prcsis(funksjonsrettet)~ e. Registrer hvilko vapen SOTI nyttes og antall sk'~dd avfyrt. 7 e TILTAK ETTER ILDGIVNING a. sarede skal gir f0rstehjelp og evakueres. b. Rapport sendes umiddelbart til HQ UNIFIL. 8. IVERKSETTING a. Nasjonale kontingentsjefer palegges a gi rctningslinjer for de respektive avdelingers bruk av maktmddler, basert pa prinsippene i disse retningslinjer. b. Kontin[!;cntsjefer skal pase at illiifil-pcrsonell undor deros konmndj er kjont L1ed, og forstar, disse retnine;slinjer.

4 Stacnde ordre/norbatt UNIFIL SOF utskrift - KP B Nr 2a o FRAMGANGSMATE VED INFILTRASJON 1~ Avdelingssjefer skal s0rge for at undoravdolingor hindrer infiltrasjon i AO av bevrepnedo gruppor/olenenter i oller uten uniforn. F01gendo fran~3.ngsdat8 skal nyttos~ a. Be~nede elomenter eller enkeltpersonor i uniforn skal lk 0 til1ates adgang til UNIFIL AO. b. Sivile som or sterkt nistenkt for a vffiromedlen av vcrpnede grupper/olementer skal IKKE tillatos ad~a.n.e;til AO. Sivile (unntatt kvinner) og deros kj0rot0yor skal unders0kes vod innpassering i AO for a sikro at aililunisjon ~g vapen i~~e bringes inn. (Se Fransangsmate for kontroll 3.v personeli og kj0rot0yor vad sjekkposter). ~. Avdelingone skal gjennomf0re patruljer til fots og pr kj0ret0y, natt og dag, Sjefor skal sanarboide for nod a avvergo infiltras~onsfors0k. naboavdolingor for a unnga d0dsoner. 2. Problemone med vrepnode gruppor/elementer ma loses ved sunn fornuft og fasthet. Lokaliseres bovcrpnede ollor unifornerte infiltratorer, skal alio anstron~elser gj0res for a unnga dirokte konfrontasjon- talnodig forhandling or regelon. 3. Dot vises til 0vrige diroktiver: - Diroktiv ang vrepnet infiltrasjon (nr 2c) - Diroktiv for forsyning 3.V otablorto, isolorte vrepnede grupper (nr 2b) - Retningslinjer for bruk av naktnidlcr for lrilit~t personeli i UNIFIL (nr 1).

5 staende o~dreinorth\tt tjnifil SOF utskrift - KP B ~r 2b DlREKTIV FOR FORSYNING fi V liliieredeetablerte UN--RESTRIC,TED ISOLERTE VEPNEDE GRUPPER 1. Allerede etablerte vrepnede 8rupper tillates forsyninger av ikke-milit~r art, d v s mat, vann, medisiner osv under f0lgendo forutsctnin~er: a. Forsyninger skal skje kun en gang daglig, ogtil faste tidor. Bnsjefer skal kontrolloro at den daglige mongde av forsyninger er' i samsvar med det bohov som bnsjef.lnser n0dvondig. b. Trunsporten av ikke-militffire forsyninc;er skal skje I:led sivilt sivil. kj0ret0y Ilod naksimum TO porsoner, ubovrepnet Kj0ret0yet skal eskorteros av vedkornnondo og i TIN-avde ling,. c. Forsyningspcrsonellot og doros kj0rot0y skal undors0kes bado pa tur og rotur. d. Det skal kontrolleres at de Sal~lO porsonor rournorer ettcr a ha lovert forsyningeno. e. N0dvendig transport av sykoisaredo fra den isolerte gruppe skal oskortcres ut av omradet og avlovores til don lokale sjcf som gruppon sortoror undor. f. utskifting av porson811et i den innosluttode gruppon skal IKKE tillatos. g~ Dorsom personoll fra den innesluttedo gruppcn obsorvores utonfor dot fastsatte orlrado, i oller utcn uniform, bcvrepnet oller ubevrepnot, skal dot anholdes og transportoros ut av UNIFIL AO. 2. Dette direktiv kodlffirkun til anvondelso for gruppcr son allerodo er etablert. Forsyningor til nyo ~node crupper skal ikke tillates.

6 oj ;.. staendo ordre/norbatt UNIFIL SOP Utskrift - KP B Nr::2c DlREKTIV ANG V~NET INFILTRASJON 1. Genorelt Retningslinjor for opptreden vod vrepnet infiltrasjon i AO~ a. Stans infiltrat0rene. b. Hvis infiltrat0rono car Qed pa a forlate AO, eskortores de ut fiv UNIFIL-personell. Eskorteruten skal, dorsom gjonnonfart cjonnoq andre UNIFIL-avdolinger or aktuelt, klarores via UNIFIL OPS, son koordineror ned andre avdelingor. Denne prosedyron or n0dvendic for a unnga komplisorte ovortagolser vod andre avdelingors teigcrensor. c. F01gonde opplysningor skal sikres~ Navn og ovt nasjonalitet - Modoravde1ing eller organisasjon - HonsiktenImalet for infiltrasjonen - ABDunisjons- og vapenstatus u ) 2~ Inneslutting Hvis infiltrat0rone nektor a forlate AO, skal do inneslutte~: i et bestomt onrade. Dores forsyningsrutor og uttrokningsveier blokeres. Frangangsmato ved innoslutting~ a. Stans infilt:nat0rone, og begrons den i et onrado yod a nytte soldater i OP'er i ur.uddolbar nocrhot, og avgrens et vidoro onrade med st0rro styrkor uton innsyn fra don innesluttode gruppen. Aktiv patruljoring bor illlligasfor a mininalisore risikoen for episoder. b~ Det skal ottorstrebos a sikre opplysningone i pkt 1 c. c~ Lokal avdolingssjef skal kontakto m~ifil OPS for deplyering av reservestyrker hvis dotto ansos n0dvondig~ 3. Forhandlinger a. Avdelings/underavdelingssjof skal snarest ta kontakt Qed sjefon for den isolorto gruppe. b. UNIFIL OPS or behjelpelig Ded a etabloro kontakt Ded liaisonoffiser. c. Hvis forhandlingeno gar ista pa lokalt plan, skal UNIFIL OPS underrettos 0yeblikkelig.

7 r Staende ordre/norbatt UNIFIL SOP Utskrift - KP B!Nr 3 INSTRUKS FOR PROSEDYRE VED PAGRIl'ELSE, TRANSPORT OG A VH0R A V INFILTRAC::0RER 1. Militrerpoliti og den avdelingen som stopper og pagriper infiltrat0rer skal f01ge denne prosedyre: a) Vapen o~ ammunisjon skal fratas infiltrat0ren pa stedet etter pagripelsen. b) Forholdet meldes til KPKO som umiddelbart melder til OPS og MP. c) Infiltrat0rer skal deretter bringes/transporteres til avh0rsteltet - lvii' i 4-3 (Merknad: KP B har avh telt i 4-'8). d) Ml' bemanner avh0rsteltet og leder avh0ret.patruljef0rer skal Oll mulig overv~re avh0ret og vrere til disposisjon for eventuelle sp0rsmal fra MP-soldatene. e) pagripende avdeling mater fu~ med en infiltrat0r av gangen. f) MP avleverer infiltrat0rene etter avh0r til den pagripende avd. g) Pagripende avdeling transporterer deretter infiltrat0rene til KAOUKABA og avleverer infiltrat0rerog vapen ved NEPAL GATE. h) Beslaglagt ammunisjon og sprengstoff leveres deretter til MIO/BN. 2. Ved pagripelse skal avdelingen opptre besluttsomt og fast. ~gen avdeling ma alltid ha en sikringsgruppe slik organisert og gruppert at avdelingen har full kontroll over situasjonen til enhver tid. 3. Under avh0rot skal MP forholde seg bestemt, mon ikke un0dvendig 'truende. Handspaleggelse skal IKKE forekomme, unntatt i de tilfellor hvor infiltrat0rene gj0r fysisk motstand. Handspale~gelse skal reduseres til det strengt tatt n0dvendige for a gjennomf0re oppgaven. 4. Hunden skal i f0rste omgang brukes passivt. Den skal f0rst 'o~ptre truende dersom infiltrat0r truer eller gar til handsp ale gge lse. Kjell Hunstad (sign) Oberst Bataljonsjef

8 IFIL SOP skrift - KP B ~~aende r4a ordre/norba.tt SAMMENDRAG A V A VTALER INNGATT MELLOM PLO OG NORBATT I?RElRETll 1. TELT TIL"RElRET" ~O far sette opp 2 telt i llrelretll 'Teltene skal settes )PP pa et sted i llrelret'1hvor de er under innsyn fra OP Denne avtale ble inngatt oktober "RElRETS;1 UTSTREKNING "RElRETSII personell -tillates ikke a bevege seg 0STover mot vare posisjoneri 400 meter. I SYD oidrade kantell personellet SNEIBER, bevege nrermere segvare tilposisjoner ilh0yderyggew1 enn I NORD kan personellet bevege seg til rute I VEST kan personellet.bovego sd:,g..itil "TOPPElJII. 3. VANN-Atg MATHENTING TIL i1relret" Vann hentes daglig mel10m kl 0700 og "0900, og r10110m kl 1500 og Proviant/vann hontes daglig kl 1000 i KAOUKABA. Alle klokkeslett er lokal LlBANESISK tid. Vann/mat hentes av en til to mann med esel(ref avtale av 19 nov 78 kl 0900). Vann hentes med esel fra elven eller s~~me sted Som provianten hentes.vann/provianthentere skal vrere i sivil. Det vil si sivil jakke og uniformsbukse, oller uniformsjakke og sivil bukse, eller helt sivil.vann/provianthentere skal ikke brere vapen, ammunisjon, granater eller andre eksplosivor. Vann/provianthentere vil bli kontrollert av NORBATT kroppsvisitasjon skal bare foretas dersom det forefinnes berettiget grunn for dette. Provianten hentes pa vegen til FRAIDIS8.; kartref av "RElRETII~ Kl 1000 m0ter en sivil bil i Ilgaten" i KAOUKABA. Bilen og provianten kontrolleres av UN-personell og os.korter.c.s til rut Proviantkontrollen ma ikke forega pa cm slik Illateat den tar skade. 4-. UTSKIFTING A V PERSONELL I IlRElRETII ilrelret;?kan skifte ut inntil 8 mann hver 5. dag. utskifting8n skal forega under kontroll av NORBATT. Det 1an aldri ga flero hver inn enn 5. ut dag). Vr Autskifting. v10snings1llannskapene (Av10sr~ng ankomner skal finne ;igateniii stod kun KAOUKABA vanligvis kl Personellot og kj0ret0yene vil bli inspisert av UN personell og eksortert av UN kj0ret0y inn i NORBATT'S A/O. Person811et ankommer i sivil bil. Av10sningsmannskapene skal Vffirei sivil, ubevrepnet, de skal ikke bringe med [;ranater, ammunis jon el18r andro eksplcjsiver. Av10sningstransporten vil bli oskart.ert: til et punkt pa vogon EN km VEST av FRAIDISS, sammo stod som nu ten hontos. Person811et som skal av10ses vil bli kontrollort vod 4--5B. P8rsonellet skal vrero i sivil og ubevrepnet, ikko bring8 mbd seg vapen, awnunisjon, granater 8110r aru1en form for eksplosiver. Personollot blir f0rt til av10sningsstod8t. Av10sningon skal' foroga i fullt dagslys og under full kontroll av NORR~TT. Avtalen om av10sning baseror sog pa at dot ikko skal forega ILLEGAL infiltrasjon i forbindolse mod ;lrelretii Dorsom ~mik infiltrasjon blir oppdaget, vil avtalon om utskitting av personell bll kansellert. I.

9 (forts 8AMl\j~NDRAGA V A vtaler INNGATT IVIELLOMPLO OG NORBATT i1relret") 5.ao OFFlSERERS ADGANG TIL.A BRINGE MED VArnN INN I V.ART Alo Dersom en under en krisesituasjon har behov for PLO LO, }an PLO offiseron bringe med sitt vapon + 4 livvakter, disse ogsa bovrepnei og i uniform. Praksisen er den at PLO offiseren som skal inspisor(!1relretllfar bringe med seg sin pistol. 6. UN OFFLSERERS ADGANG TIL.A INSPISERE i1relretil To offiserer tilh~ronde NORBATT kan inspisore l!relret" til ubestemte tider pa d0gnet. NORBATT offiser son 0nskor a inspisere ilmnlret\ltai' kontakt med s jefon fo r "RElRETll og blir eskortert fra 4-5B til i1rellret;?vod "RElRETi1S sjof~ 7; FOTOGRAFERING Dot or strengt fonbudt a fotografore militrere anlegg~ utsty~ o 1 NORD for NORBA~T A/o. Det vi]. i praks!s si at. f0r--mah kan fotografero ma tillatelse innhontes fra PLO 011eI' fi'a I1eftiStgruppa i hvort enkolt tilfello. nersom porsonell fra MORBATT ~lir tatt,i ulovlig fotografering, harplo kun anledning til ~ krovo fllmen utlevor'jj.~(ikkg fotoapparat) ~,_... " 8. SAMB.ANb.'."'.. _..Tolefon$,amband ~5A -. lirelretil. 9. DIVERSE' a) Maj ABO'SALAE har prosisert at alio konfliktor som oppstar. b0r sa langt- dot ovorhodet or mulig 108es mod forhandlinger. L0sning med vapen mel10m NORBATT 0[';hans 8tyrker er inr:son 10sning, hevdet ~an, ref roferat av 29 nov 78 kl b) So vedlogg, referat m~to don 16 dos 78 kl c) Enighot om at PLO ikko skal inspisore UN-kj0rot0Y, so reforat m0te den 24 des M0rEVIRKSOMHET a) M0te hvor 14. dag (onsdag kl 1100) i forhandlingsteltet i KAOUKABA med'maj ABO SALAR (YASSER ARAFATfs stabssjef). Dersom akutte konflikter, kontaktes ovonnovnto via don norske ambassade i BEIRUT. (Ref reforat av TI0te den 29 nov 78 kl 1330) b) M0te lokalt med BNSJEF PLO eller SJEF PLO styrkene KAOUKABA Skjer ved avtale over telefon (ingen fast avtale}. Dette sammendrag er ajour pr 03 mar O. 0stgaard (sign) Kaptein A8S 8-3

10 ~nde ordre/norbatt :FIL SOP :krift...; KP B 4-b UN-RESTRlCTED SAIVIMENDRAG FRA M0TER MED MAJ HADDAD OG IDF M0TESTED: LlASON-SmD, MARJAYOUN, ROAD BLOCK ELLER METULLAH Deltakero fra ldf er vanligvis: - Oberst HAMlZRACHI, YORAM - Oblt GALLON,GERRY.TINERlAS Lol UNIFIL - ][apt KAMAl LOIJ\11ETULLAH fra falan~istone: Maj HADDAD, SAAD. AVTALER: 1. Ingen problemer i forbindolso med innh0sting av oliven, unntatt i omradet mot elyon S0R og 0ST for EBEL ES SAQl - d v s at oli ven kan h0stes fram til bokken' (knnalen) - vogon. O:mradet S0RffiT for bekk:en (kanalon) er storkt min21agt og na i' ikko ryddes.;. l. b) For a unnga ubohag b0r honevnolson Major HADDAD's styrker brukes i stodot for DE FACTO FORCES. I~ Vanli~ fri ferdsel gjonnoi1 Ei ADEISSE itiden 0700 ~ Dot foreligger en 2 km sone langs hele IDF ~rense samt mot IDF.;.;.kontrollertollrade (okkuport av ISRAEL) hvor ldf s lar til mot alt mistenkelig i ill0rko.patruljering i dacslys tillatt for UN-personell mel10m CHEBAA og IDF-kontrollort omrade, men IKKE. mel10m KAFER CHOUBA og IDF-kontrollert omradc~ Major HADDAD's styrker har anlodning til a ha 2 gondcrl'lor i CF 4--2B. (Dotte ble gjort for a fa ro over innh0stingon av oliven, idet Major HADDAD ikke vilio slippe sivile porsoner inn i EBEL ES SAQI, dersom ikko gendermono fikk sta i CP). All kontroll og inspeksjon av kj0rot0y og personcr blir kun utf0rt av 2 soldater fra NORBATT. Gendormene har ikke anlodning til a dolta aktivt i ovonnbvnte kontr/insp. Dotte or on lokal avtale som NORBATT har inngatt med Major HADDAD. Avtalon er ikke offisielt godkjent av UNIFIL, Den UNIFIL har samtykket i at ordningen kan varo inntil vidoro~. 5. pa NORBATT's anoodning har IDF sagt sog i stand til a apne llgate"n i KAFER CHOUBI~. snarest og sonost innon 48 timer. 6. KAFER CHOUBA ligger i falangistonos onclave. Gronsen mel10m falangistenes enclave og NORllilTT's11./0, se vodlagt kalk(er IKKE.vodlagt donno utskrift). 7.OP MARJAYOUN er liaison-sted for NORBATT og NEPBATT i farholdet Major HADD1I.D.- 8., NORBATT or attachert mod EN offiser i OF.MARJAYOUN. 9. Offiscrer f 0 m majo~s grad skal ikke sjoy~os vod innpasserin~ gjennom WEISSIVIANN's GATE/METULLAH. 10., IDF har anmodet om at trafikken til/fra NORB1I.TTgar rundt (pa l28tsiden) av NJETULLAH. Dette pa :3runn a v de trane;o e;atone i METULLAH.' Dette swmnendrag or ajour pr 15 jan 79. O. 0dogaard (sign) Kaptoin Ass 8-3

11 staoooc ord.re/norbd.tt UNIFIL SOP Utskrift - KP B Nr 5a FRAMGANGSMATE VED KONTROLL I\. V PERSONELL OG KJ0RET0YER VED SJEKKPOST (CP) 1. Kontroll av pcrsoncr a. PersonelI son ankowner sjekkposten, til fots cllcr pr bil, skal identifiserc seg. AlIo nnnnligo p0rsoner sk~l undcrs0kos ned tanke pa ai1rlunisjon og vapen. b. i Libanon er det en enkel sak a skaffo scg o~ forfnlskc identitetskqr:b. "Hvis Ii bancsisk gonderilcri or tilgjcilgelig, b0r man benyttc scg av dissc til kontroll nv porsoncll. 2. Kontroll av kj0ret0yer a. AJlo passasjerer skal forlate kj0ret0yet f0r kontrollon starter. SjB.f0ren b0r vttte behjelpelig Dod a apne d0rcr, koffertrom, notordeksel, sw~t 10fte seteno i kup~een. Takgrind, bagasjestativ og undersiden av bilen na sjekkes. UN-personellet ved sjekkposter b0r etablere en fnst proscdyrc/ sje~~liste for kontrol19 slik at ingon doler av kj0rct0yet blir ovcrsett. b. Lister ovcr Jistenkte kj0ret0yer skal holdes ajour i hver bataljons AO. Disse kj0rct0yer skal vios 'ekstra oppnerksolmet nar do ankomtior. c. LastebiIer, traktorhengere og vanntanker representerer et problen. Her b0r s~0rre styrke nyttes i kontrollon for a unnga urimelige forsinkclser. "i 3. (ienereit, Cl. UNIFIL-personell son betjcner sje~~poster CCP'er) skal opptre h0fiig, men 'estect.man vii erfare:l.t en s tor del av kj0ret0yene g'ar igjen flero e:~ngcr Sa:2'h..le dll.g. F01GeIie; vii dct etablerc seg et Clvslappet forhold I1eIIoIl soldatene og biiistene. Dette na inidlortid ikke f0rc tii overfladisko kontrolier. b. Ved kontroll av kj0ret0yer og personeli tilh0rcnde vrepnede eiedbnter, b0r nan nytte et sted i n~rhcten av sjekkpostcn, uten innsyn fra lokaibefolkningcn. Hvis slikc stoder ikke finnes, b~r dot sottes opp en avskjcrlung (telt el).

12 ~ 3tacndo ordre/norbatt ONIFIL SOP Utskrift - KP B N"r 5 b...! INSTRUKS FOR TJENESTEN PA CP I". OPPDRAG 1. Postons oppdrag or a hindre at ~pnot porsonell, FN-porsonoll unntatt] passorer inn ellor ut. Han skal ogsa hindre transport av vapen 08/ellor anli~unisjon/sprcngstoff. I tillogg skal han f0ro kontrollskjoma over alio inn- og utpassoringor, sant utstcde/kontrollore passerseddol for kj0ret0y. Kontrollskjoma oppbovaros og sondos KP-OPS etter gitto rutinor. BEMANNING 2. Alltid minst to mann pa post. I tillegg kan det VaTe on roprosentant for det lokalo gendermori. Va.ponot skal v~re halvladd, det vii si: - 20 patroner i magasinet nagasi n i vapon ladegrop or IKKE tatt ANTREKK/UTRUSTNING 3. Hjeln og vest skal vrere pa.. Radio og linjcsamband skal vrere mpprettet. Vod svikt meldes straks til KP. UTF0REI.SE 4. En soldat sjekkor personoll/kj0rot0y, on soldat dokkor. Don som sjekkor utf0re,r dotte uton vapen, flon hans vapon skal sta yed posten tilgjengelig. Den som dekkor star pa angitt stcd i dekning, med vapenet pekondo skratt ncdover not bakkon. Han botjenor sambandsmidlcne. 5. passasjerene i kj0rot0y skal ut og stillos pa don ono sidon av bilen. Er det kvinnor, gamlo nennoskor ollor snabarn i bilen, kan dotto unnlatcs nar ingon spesiell nistilllkeforclicgor. UnntakoTI gjoldor ogsa undor okstrome ~rforhold. 6. Sjafmren na vise idontifikasjonspapirer som normalt sjcillcgs av dot lokalo politi. FN-posten ma sjokke passerincsseddel, bil og eventuell last. Bruk av inspoksjonsspeil innskjorpes. 7. Krop~svisitasjon ma ikko foretaos. 8. Hvis posten oppdagor va.pen og/ellor ath~unibjon skal disse beslagleggos. MP-avd varsles og MP f0rer pcrsonollet tilbake til FN9s sonegronse og frigis. vapen lev8res tilbake, nen ammunisjon beholdos. 9. Dersom sjaf0ren iill{char passerseddel, utstodes dette og bilen kan passero sjekk forotas med nabopost son skullo ha utstedt/ kontrollert dette. Oppdagos det uregolmessighoter, son ikke skyldes egne, skal kompaniet varsles ongaonde. 10. Fors0ke~ kj0ret0y eller personeli a trenge sog igjennom sperrihgen uten a stanse pa signai, skal STOP ropos og personer eller kj0retoy fors0kes stanset med fysiske nidler (handmakt, spikermatto 0 s v). Hvis dette ikre nyttor, skal varselskudd avfyres. Er det fortsatt i~gen togn til stopp og vaktposten f01er sog truet, skal rettot ild aveis. F01er vaktposten seg ikke truet, skal neste sjekkpost eller avdolinc varsles. 11. Tjonoston pa CP skal utf0res h0flig og bostcnt og ikro nodverdigendo. Kjoll Hunstad (sien) Oberst Bataljonsjef

13 IFIL SOP. skrift - KP B r 5 c ~aende ordre/norbatt INS TRUKS FOR KONTROLL A V FN-BILER VED FN CP 1. NR UNIFIL har den 9 dos 78 skrovet slik til bl a NORBATT: "1. Nylig hondto dot at UNIFIL kj0ret0y blo stansot i TYRE Pocket av bovrepnede menn. Disso var klodd i gr0nne kanpuniformer og bla, spisse luer8 Doretter ble last av ubestemt typo lastet pa kj0rct0yot. OG sjaforen ble, eskortort av bcvapnede monn, boordret til en posisjon innenfor UNIFIL A/a. Her ble bi.len a vlastot 2. Dot or fastslatt at kj0rot0yet, mons dot var undcr kontroll av bevrepncde menn, kjsorto gjem10i:l2 FN sjekkposter. I honhold til gjoldendo praksis fikk dot kj0ro gjonnom uton a bli undcrs0kt. For a hindre gjentagolsc, og for FN-personcllets ogon sikkorhet, vii f01gondo prosodyre f01ges med 0yobliID{olig virkning: a) FN kj0ret0y vii bli stoppot yod alio CP. b) Sjaf0rens identitet fastslaes vod sjekk av ID-kort. c) Kj0ret0yot ~illders0kes for a sikro at ovenstaendo ikke skjor pa nytt. 3. Kontin~entsjefor/avdolingssjefor skal forsikre seg om at ovonstaondo prosodyre blir gjort kjent for alio undor sin kommando." 2. Dotte til undorrotning og vidoro forf0yning. A.B.Gr0nning Major S-3 (sign) -"

14 j8.ondo ordrejnorbatt IFIL SOP skrift - KP B ~6 D IREKTIV FOR UTF0RELSE A V BAKHOLD 1. Honsi.kt Honsikten med et bakhold er a stanse og anholde froiuncdo patruljer som bevegor seg uiovlig innon FN-s onon. 2. Organisering Ved hjolp av radar vii evontuoll ulovlig trafikk kunno rogistreres i forterrenget. Denno trafikk vii ofte f0igo bestente kan don ruter. Nar kontrolloros denno trafikk er yod organisering slatt fast vod radar, av ot bakhold Sannsynlige rutor som peker seg ut i londet, kan ogsa kontrolleros forhand. Pa vod billtholduton grunn av minefaren at trafikk or registrort pa b0r stedot volgos der ruten krysser veg. Et bakhold utf0res normalt a v on st;yrke pa ca ETT go VCBrlag 3. Antrekkjutrustning Styrken skal ha vest og hjeln. Bovrepningen AG-3 og ETT MG-3, vapnene halvladd. Av utstyr b0r lac;ot ha sanveskc nr 1,?RC-77, lysammo(protous) og CS granater. Bruk av hund byr pa mango fordeler og b0r vurdares. 4-. Valg av sted Valg av stod b0r vrero der ruton gar i dofilaartot lenda hvor dot gis mulighetfor godo stillingor. Teknikkon for plassoring or som for ildoverfall. Utplassoring og inndragning ay patruljen skjer atter kpsjofs, evt bn-sjofs bostoranolso. 5. Utf 0re lso Nar den fronmodo patruljon nrermer sog og gar inn i vart bakhold, skal f01gcndo handlingsm0nster f01ges; a) Lagf0rer anroper om stans. Hvis patr stansor, skal don anholdos. vapon og aum inndras og de f0ros til nrermosto KO. KPiet varsles, dorottor BNKO. fuw varslos for avh0r og rogistrering. Tilbakcf0ring til FNYs sonogronso skjor under KP'ets forsorg. Vp lovoros tilbako. AnD boholdos og leveres BN. b) Hvis patruljen ikke stansor, sky tos dot opp lysrakott og varsclskudd avgis. Hvis patruljen likcvel ikko stansor, meldos forholdct tii KPKO og dcretter til BNKO. Forf01ging skal ikko utf0rcs p g a minofaron. c) Hvis patruljen apnor samlot ild mot varo stillingor pa anrop, lysskyting ollor varsolskudd, na logot besvarc ilden i selvforsvar. ' d) Hvis don frolllilcdepatruljcn or vesentlig st0rre OYllL cgen Styrko, b0r patruljen qnropes og lys skytcs opp pa god avstand _fr8 b akho lds sti llingon, dog do rs od de n fre illncdo patruljen or nrer var stilling anropes ikkb patruljon, Don forholdet meldos til KPKO. Okt 78 0 Kjell Hunstad (sign) Oberst BNsjof UN-R-SSTRICTED

15 :aendeordre/norb.'\.tt FIL SOP krift - KP B 7 UlT- 1lli;3 'iri C 'l'l:!jd BESTEMMELSER SOM RE GULERER SI'V1LE FORHOLD INNEN NORBATT t s AO 1. Gancrolt gjoldor at alt porsonoll i sivilo klcer oe; i sivilo kj0rot0yor har tillatolso til a roiso og oppholdo seg innen AO. Unntatt cr porsonoll som blir gjow{jont son aktivo soldator fra de ulike parter. Dotto personeli skal Qvvisos. 2. Oppholdstillatclse og/ellor innflyttingstillatelso har alio so~ har v0dkom~ende sted som sitt tidligoro hjonstcd uavhon~ig av politisk fargo ollcr synpati for don one ollor andro parte Tvilstilfellcr tacs opp Dod stodets Mouchtar som avgj0r on personeliet skal avvisos. 3. Porsonell S9m oppgir a ville bes0ke n~vngitto personor har adgang til stcdot. Dot ska 1 ved sjekkpost f0rcs liste ovor navn, adrosse og tidsrom for bes0kot. Dot S9..rillO gjoldorfor personoll son oppgir a skulle arboido pa stodet. 4-. Dot skal e;jennonflz5resfolkotolling og rogistroring av sivilt porsonell. Ror;istrcring kan c;j0ros i forn av nedtosnine; av hovodpersonens navn, husnr og antall fw~iliomodlol~lor. Folkotolling skal forotas Dinst on gans i manodon. Dot skal utstodos ogno adgangskort til do fastboondo sam Mouchtar har godkjont. F01gonde stoder innen NORBATT's 11.0 skal ~jonnonf0ro rogistrering og utstodelse av adgan~skort: ~ Ebol os Saqi - Rachaiya el Foukhar - Kafor Har;J.EJan (Kafor Chouba sto pa listen - liggor na utcn for NORBATT AO - rlorlrn.) Fraidiss - Hobbariyo 5. Bafal og morrigo tilh0rondo don kan fritt fcrdes i NORBATT AO. logalo libanosisko rogjoringshrer 6. Journalister/Prosse har ikko adgang til NORBATT AO f0r tl11atolse fra UNIFIL HQ er innhontot. 7. Spesiolt for Ebel os SAqi: 0 0 KUN INNBY GGERE A V BYEN HAR ADGfl.NGTIL A BOSETTE SEG PA PERM.e'l.NENT BAS IS - TVIISTILFELLER FREMNIES FOR MOUGHTAREN. Merknad - pkt 6: Kjell Hunst,~d (sign) Oberst Bataljonsjof MIO/NORBATT II opplysto 09 okt 78 at libanosiske journalistor k~l fordos fritt i NORBATT AlIo andro journalistor na ha godkjenninc; fra UNIFIL i h t pkt 6 over.

16 ALKOH OL Det er ikke tillatt a nyte alkohol i arboidstidon. Nyting av alkohol utenon arbeidstidon na skjo i sa sna Dengder at hole styrkon til enhvor tid kan v~ro boredskapsklar. Pils til naltider o~ son forfrisknin3 i arboidstidon or tillatt. Sikkerhet for den enkulto og avdolingon na holo tidon v~ro avgj0ronde for ongang ned alkoholm \ Bataljonen f01ger do saw~e bestol~~elser son i Norge hva ancar nyting av alkohol for personoll son kj0rer bil. Ovortrodolse av disse bestei~lelser vii bli cjenstand for politianlleldolse. For sale av alkohol fra kantinen Sis f0lgende bostoiylelsor: 1. Don enkeltc bofal/nannskap kan ~j0pe 2 flasker bronnevin pr I:1aned. 2. I forbindolse Dod UNIFIL-loava og pcrnisjon utovor 48 tinor, gis det anledning til a kj0po en ekstra fiasko. 3. tad sposiollc anlodningor og atter s0knad kan bataljonsjef gi disponsasjon fra ovonnevnto kvoter. 4. Don eru~elte ~a selv ta ut sin kvoto nedbringondc sitt klippekort. Hvert kompani gis L\.n:'odJ:iinc; til a opprctto on Gosse for bofal oe; on nosso for nannskaper hvor sale av alkohol ovor disk er tillatt. Konpanisjof godkjonner bostillin~sliste son sondos bataljoncns kantineoffisor. Oppcj0r og utlevoring skjer gjonnon kompanienes kantinekorporal. Do t or ikko anledning a kj0pe ~ele flakker i Llosseutsalgcne. Vigar Aabrok (sign) Oborst BataIjonsjef Merknad: Bataljonsordro nr pkt 4 b: nilo fornor for vin samt 01 kl II og storkore koi~lor i~n undor dcfinisjongn alkohol fra oe med daes dato. Bataljonsordro nr pkt 4 e~ Staendo ordre nr 1 for NORBATT (cjongitt ovonfor) rettes i ho~hold til pkt b ovonfor. (Pils til naltider og soc forfriskning i arboidstiden er dornod..ikke tillatt.)

4-3 HQ sett fra den nye leiren

4-3 HQ sett fra den nye leiren 4-3 HQ sett fra den nye leiren Oberst Karlsen gir orientering i 4-3 HQ om situasjonen Denne leiren er i dag borte. Den nye ligger bak vollene 40 Israelske styrker tar stilling ved 4-25 ~ " CPen som kontrollerer

Detaljer

VI 0n~k~~ d~g v~ikomm~n tii FN-tj~n~~t~ og vii utt~ykk~ va~ an~~kj~nn~i~~ og takk 60~ at du ha~ m~idt d~g tii tj~n~~t~ 60~ 6~~d~n~ ~ak.

VI 0n~k~~ d~g v~ikomm~n tii FN-tj~n~~t~ og vii utt~ykk~ va~ an~~kj~nn~i~~ og takk 60~ at du ha~ m~idt d~g tii tj~n~~t~ 60~ 6~~d~n~ ~ak. VI 0n~k~~ d~g v~ikomm~n tii FN-tj~n~~t~ og vii utt~ykk~ va~ an~~kj~nn~i~~ og takk 60~ at du ha~ m~idt d~g tii tj~n~~t~ 60~ 6~~d~n~ ~ak. VI ha~ Inn~n ~amm~n av d~ ~~~~U~~~~ vi ~a~ ov~~ og I ~ama~b~id m~d

Detaljer

Organ for Den norske FN-styrken i Libanon. Ansvarlig utgiver: RedaktCiir: PlO NORCONTICO kaptein Rolf Kristiansen. Redaksjonssekretær: fem. T.

Organ for Den norske FN-styrken i Libanon. Ansvarlig utgiver: RedaktCiir: PlO NORCONTICO kaptein Rolf Kristiansen. Redaksjonssekretær: fem. T. Bt Organ for Den norske FN-styrken i Libanon Ansvarlig utgiver: NORCONTICO, Naqoura RedaktCiir: PlO NORCONTICO kaptein Rolf Kristiansen Redaksjonssekretær: fem. T. Ahlsen ass PlO, Adresse: PlO-seksjonen,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

M 0 T E B 0 K. Mote den: Motested: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FOLLAVEIEN. Dokumenter nr. 1-5 som til sak 175/79.

M 0 T E B 0 K. Mote den: Motested: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FOLLAVEIEN. Dokumenter nr. 1-5 som til sak 175/79. auske Bygningsrad M 0 T E B 0 K U Blad Gnr.: Adr.: bnr.: Follaveien Mote den: Motested: "B. august ±W7T Fauske Radhus Sak nr.: Arkivnr.: 504 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FOLLAVEIEN (E6) Framlagt: Dokumenter

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

..,.. ~..._... ~... -."'_..._...-""',...--- SNO. ,at elen. omstondighot;} at do tilts.lto hs.c:clo latt sog oppnevno til l~o:11~

..,.. ~..._... ~... -.'_..._...-',...--- SNO. ,at elen. omstondighot;} at do tilts.lto hs.c:clo latt sog oppnevno til l~o:11~ ,\ \ \...,,- 11175k.. ~... ~... ~.- _... ~ ~_... -"-' "'- _.~ _. ~..,.. ~..._... ~... -."'_..._...-""',...--- ty.: :'J:., ogstl Eltsl:~LlliC~ gruppe:.:" DOIiT(ler:~w :o10rn(; F'ouG:rlc~r lntel'8ss8 til

Detaljer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Setei~sblell 'eler. Styremetekart. Sakskart. M0te nr: 6/2007

Setei~sblell 'eler. Styremetekart. Sakskart. M0te nr: 6/2007 Setei~sblell 'eler Tid: Onsdag 26. november 2007 Klokken: 19.30 (Merk klokkeslett) Sted: Grovane stasjon, 2 etasje Styremetekart M0te nr: 6/2007 '"-' Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Ny vei til Chebaa. Ved flere anledninger har det også oppstått dramatiske

Ny vei til Chebaa. Ved flere anledninger har det også oppstått dramatiske -------------------~~~-~~-~~~~"'::O_- ;.---------... Ny vei til Chebaa Den nye veien til Chebaa innenfor vårt eget AO ble en realitet i løpet av kontingenten. Tirsdag 2. mai kunne bataljonssjefen, oberst

Detaljer

Medaljeparade. Norbatts medaljeparade ble en festforestilling. Force Commander, generalløytnant Lars-Eric Wahlgren under Norbatt XXII's medaljeparade

Medaljeparade. Norbatts medaljeparade ble en festforestilling. Force Commander, generalløytnant Lars-Eric Wahlgren under Norbatt XXII's medaljeparade --- ----~- ---- Medaljeparade Norbatts medaljeparade ble en festforestilling Force Commander, generalløytnant Lars-Eric Wahlgren under Norbatt XXII's medaljeparade Oberstløytnant Bruland delte ut medaljer

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING.

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. GRENLAND HAVN Til adressater i hht adresseliste. ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. Havnestyret i Grenland havn iks godkjente i sitt m0te

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Hva er egentlig prostata?

Hva er egentlig prostata? Hvordan merker du om du har forstllrret prostata? -Du har svakere urinstr0m enn f0r, og det tar lengre tid a late vannet. Det kan ofte f01es som du ikke far t0mt blc2ren fullstendig. Nar prostata blir

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE

GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE SN/ea, 26/3-68 GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE av Svein Nordbotten 1. Geografisk klassifisering En viktig side av den offisielle statistikkproduksjon

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand,

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne FARLIG FRED Per Ø. Jevne Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar

Detaljer

Lokal saeravtale Island Innovator

Lokal saeravtale Island Innovator Lokal saeravtale Island Innovator Denne avtale gjelder for offshore personell som mobiliseres til arbeid utenfor norsk sokkel i fm ferdigstillelse og forseiling av Island Innovator til norsk sokkel. 1.0

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

med mistanke om klassisk svinepest Side 1

med mistanke om klassisk svinepest Side 1 Dato utskrift 18. desember 2012, sist endret 1. november 2003 Opplysninger om dyrehold med mistanke om klassisk svinepest Side 1 FØRSTE MELDING TIL REGIONAL MYNDIGHET: Fylles ut og refereres omgående over

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET Knut A. Braa Den lange veien hjem Pirat FORLAGET Piratforlaget, 2012 Knut A. Braa, 2012 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 1. Innledning. Militær inspeksjon av militære bygninger og rom, effekter m.v. har vært praktisert så langt tilbake

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

Onsdag/Lørdag:Trening/Ranking Ranking SJFF Merkeskyting Stordmeisterskap NJFF Hordalandsranking JegerTrap

Onsdag/Lørdag:Trening/Ranking Ranking SJFF Merkeskyting Stordmeisterskap NJFF Hordalandsranking JegerTrap 2014 Generel Info: 1. Treningstider er vekedager klokka 17:00 og Laurdag klokka 10:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. 3. Skyting på vanlige treninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

avløpsvann fra hus og hytter

avløpsvann fra hus og hytter A-1. Sknad om utslipp av sanitært og kommunalt avlpsvann fra hus og hytter Sknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig kning av eksisterende av sanitært avlpsvann jf. forskrift om

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955 K rim inalom soraen reaion sørvest Rune Leander Hansen Vikevegen 1808 5568 Vikebygd U. off. 13 Deres ref: Vår ref: 201514997 Dato: 17.08.2015 INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE 1.1 T0ndergard skole er en interkommunal skole med internat, etablert med hjemmel i opplreringsloven 13.1, og Kommuneloven 27. 1.2 Skolens formal er a gi opplrering

Detaljer

Tillysing. ... - -4:'- - - -"[ e (vi. til eigedomen vert kart- og oppmælingslorretning måte helde. den. i 19 i I kl. over Gr. nr... Br. nr...

Tillysing. ... - -4:'- - - -[ e (vi. til eigedomen vert kart- og oppmælingslorretning måte helde. den. i 19 i I kl. over Gr. nr... Br. nr... Tiysing Etter krav rå som har grunnboksheime - -4:'- - - -[ e (vi ti eigedomen vert kart- og oppmæingsorretning måte hede den i 19 i k Gr nr Br nr med skyd mark i Kvinnherad herad Ti å niøta på staden

Detaljer

Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000

Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000 Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000 1 Generelt 1. Denne instruks er gitt av Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL). Den er gyldig inntil

Detaljer

BRANNVESENET VED OVERKONDUKT0R JOHN SKAARVOLD

BRANNVESENET VED OVERKONDUKT0R JOHN SKAARVOLD kloakknett og dels til Nidelva og Ladebekken. Etter hvert som byggevirksomheten eter seg utover, og nye gater blir lagt, rna ogsa kloakknettet bygges ut. Strinda kommune vii derfor na utover fa store utgifter

Detaljer

Besøk til flyktninghjem i Khartoum

Besøk til flyktninghjem i Khartoum Besøk til flyktninghjem i Khartoum Det var om ettermiddagen torsdag den 5. februar 2009 at jeg (Andom Hasho, tokulturell underviser i KO programmet) vandret i byen Khartoum for å se på leveforhold blant

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORHANDLINGSUTVALGETINERGARDSAKA

PROTOKOLL FOR FORHANDLINGSUTVALGETINERGARDSAKA PROTOKOLL FOR FORHANDLINGSUTVALGETINERGARDSAKA I formannskapet 01.10.09, sak 76/09 ble det fattet f01gende vedtak i Nergardsaken: 1. Skjerv0y kommune viser til Nergard A/S sin redegj0relse i Skjerv0y formannskap

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Politidirektoratet har stadfestet politivedtekt for Åsnes kommune 01.07.2003 Vedtekten lyder: Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig

Detaljer

Adferdsreglement for militærhistoriske foreninger.

Adferdsreglement for militærhistoriske foreninger. Adferdsreglement for militærhistoriske foreninger. Sikkerhetsregler ved reenacktments. 1. Sikkerhet i leiren 2. Generelle bestemmelser. 3. Svartkrutt 4. Infanteri 5. Infanteri, muskett og rifle sikkerhetstest

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205 Sign: Dato: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg administrasjon RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding. iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G

OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding. iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G Prosj ekttittel: OSL-T2 Tiltel: Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding Af1 / '1 / ' //// iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G ID-kort. E04 31.05.11

Detaljer

STORSAMLING FRIVILLIGE World Cup Nordisk 2013

STORSAMLING FRIVILLIGE World Cup Nordisk 2013 STORSAMLING FRIVILLIGE World Cup Nordisk 2013 Kollenlåta Stem på Kollen-låtene frem til fredag 8. mars kl. 21.00! Musikkfiler og tekst finner du på www.ikollen.no Stem ved å sende SMS til 2030: Låt A =

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC)

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

Personvern, taushetsplikt og sosiale medier

Personvern, taushetsplikt og sosiale medier Personvern, taushetsplikt og sosiale medier Kompetansesenter for personvern Oslo universitetssykehus HF Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern Hjemme. på jobb Ikke bruk samme

Detaljer

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området.

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området. 1 KORT BAKGRUNN. Organisering av politiet i midtre og indre Sogn. Sogn og Fjordane politidistrikt har de siste 3 årene vært organisert i 3 driftsenheter. Hver driftsenhetsleder har resultat og budsjettansvar

Detaljer

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Krav, plikter, forventninger og press fra: Flaggstat Havnestat Charterer Klasseselskap Rederi

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 25/15 Årsrapport 2015 - studentombudet Saksnr: 16/01468-1 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kjekt å vite om aksjon

Kjekt å vite om aksjon Kjekt å vite om aksjon Hvem kan delta på aksjoner? - For å delta på aksjoner må du være fylt 18 år og fått godkjent mannskapsprøve. Du må også være medlem i Norges speiderforbund/kfum-kfuk, betalt kontingent

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN Vedlegg 1 KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN trahes Page 1 Innhold: 1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3 1.1. KONTRAKTEN...4 1.2. OPPDRAGSBESKRIVELSE OG OMFANG...4 1.2.1. Regulering av prisen...6

Detaljer

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOGMAKT 2011 Forsvarets logistikkonferanse Sessvollmoen, 4-5. mai 2011 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv 29.04.2011 1 29.04.2011 1 Sjefen

Detaljer

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser /(f/ s 4t y3ci P4O 1/j0t Forslag til nye Politivedtekter for Flesberg kommune, Buskerud fylke Kapittel I Alminnelige bestemmelser I Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunderfortau,

Detaljer

BEBY /15 1. RISIKOANALYSE. Bergen bystyre. Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus ESARK-0221-201124881-86. Hva saken gjelder:

BEBY /15 1. RISIKOANALYSE. Bergen bystyre. Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus ESARK-0221-201124881-86. Hva saken gjelder: BEBY /15 Bergen bystyre Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus MAHO ESARK-0221-201124881-86 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet i møte 14. april 2015 saken «Sikkerhet ved avvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013 EVALUERI POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013 STATISTIKKNOTAT OPPDATERT 1.MAI 2014, AVDELING FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 1. INNLEDNING Politidistriktene

Detaljer

Politiets Utlendingsenhet. Årsrapport fra Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

Politiets Utlendingsenhet. Årsrapport fra Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat Politiets Utlendingsenhet. Årsrapport fra Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat - 2008. Politiets utlendingsinternat i Norge ble etablert på Trandum, like ved Oslo Lufthavn Gardermoen i 2000 og

Detaljer

Legemiddel Assistert Rehabilitering

Legemiddel Assistert Rehabilitering Medikamenter Ved doseendring av psykoaktive medikamenter, skal pasienten ikke kjøre bil. Pas. har fortsatt et selvstendig ansvar for å opptre forsvarlig! Opiater Opioider er ok, hvis stabil bruk over lang

Detaljer

Fiskeridirektøren Bergen, 30.4.70 SS/GB MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 1111ttttt1tt11t1nttttr11t11tr111r111ttt!t111111111111111rn11 J. 192 Fiskeridepartementets bestemmelser av 22, april 1970 om forbud

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Møtested: Salong 1 Møtedato: 13.11.2015 Tid: 12:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari

Detaljer

"TILSYN MIED MOTTAKS ANSVAR FOR EN!SLIGE MINDREARIGE

TILSYN MIED MOTTAKS ANSVAR FOR EN!SLIGE MINDREARIGE RAPPOf~T FRA PROSJEKT "TILSYN MIED MOTTAKS ANSVAR FOR EN!SLIGE MINDREARIGE ~~SYLS0KERE" Prosjekt utf0rt av Fylkesmannen i Hordaland pa oppdrag fra Utlendingsdirektoratet Februar 2006 -- II 2 INNHOLD SIDE

Detaljer

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold E08 22.09.15 For implementering GMHKU GMBPE GMHBR E07 03.04.13 For implementering GMJRM GMBPE GMHBR E06 16.11.11 For implementering

Detaljer