" ',I '\1/ \! \.J IA ard. Nr 6: Nr 7: Nr 8: INFO KPB NORBATT UN-RESTRICTED. Dato 16 mars 1979

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "" ',I '\1/ \! \.J IA ard. Nr 6: Nr 7: Nr 8: INFO KPB NORBATT UN-RESTRICTED. Dato 16 mars 1979"

Transkript

1 ,;;;:: INFO KPB NORBATT II Dato 16 mars 1979 Sjef KP B/NORBATT II NK KP :B/NORBATT II Sjef KP B/NORBATT III NK KP B/NORBA TT II I Vakth ofi KP B/NORBATT III Vaktlagf0rer Kp B/NORru~TT II/III Tr sj..++lf TR 1 (5) KP B/NORBATT II/III TL'sj/NK + LF TR 2 (6) KP B/NORBATT II/III Tr Sj/NK + LF TR 3 (6) KP B/NORBATT II/III Sj + LF 4-7 (3) KP B/NORBATT II/III I I 1. NOTAT fra S-3/NORBATT II~ Momentliste til bruk ved orientering av nye mannska:per henviser til en del dokur1enter. 2. Vedlae;t f01ger: Nr 1: Retningslinjer for bruk av maktnid1er for militrert :persone 11 i UNIFIL (UNIFIL SOP 4/A) Nr 28,: Frangangsmate ved infi1trasjon (UNIFIL SOP 4/B) Nr 2b: Dircktiv for forsyning av al1erede etablerte iso1erte vrepnede gru:pper (UNIFIL SOP 4/B) Nr 2c: Direktiv angvrepnet infiltrasjon (UNIFIL SOP 4/B) Nr 3: Instruks for prosedyre ved :pa~ripelso, transport og avh0r av infiltrat0rer CNORBATT/SO nr 33) Nr 4a: Sannendrag av avta1er inngatt :LlellonPLO og NORBATT "REIRET" (ajour :pr 03 nar 79) Nr 4b:' Sannend.rag fra I10ter n/:o.ajha.ddlill og IDF (ajour pr 15 jan 79) Nr 5a: Framgangs:o.ate vod kontroll av porsonel1 og kj0ret0yer ved sjekkposter (UNIFIL SOP 4/C) Nr 5b: Instruks for tjenosten' pacp (NORBATT/SO nr 34) Nr 5c: Instruks for kontrol1 av FN-bi1er Nr 6: Nr 7: Nr 8: ved FN-CP (udatort notat fra S-3/NOmBATT II) Diroktiv for utf0relse av bakhold (NORTh\TT/SO nr 29) Bestennelser som reguleror sivil0 forhold i~gro~0~~~~ta~~~0(ll9r~tt/so nr 30) Oversette1se av UNIFIL SOP gjengitt herer utf0rt av naj KARLSEN, E'-3/NORBATT III. 3. Ber OLl at avtroppende tr sjefer/lagf0rere a v1e verer dokumentsamlingen til patrop:pendoe 4. U~drageno fra UNIFIL SOP or gradert, og hole samlingon ma dernod gradergs {,tilsvarende.! '.. ~. A -. /' Lei\i-Presfe " ',I '\1/ \! \.J IA ard t. \.\I\.h Fenrik/INFOi~F \, ~\'~Ii((Ir; 'i" ' B/NORBATT II ~ lt. UN..:.RESTRICTED

2 ,.'.,. t, 1.1"., t' Staende ordrejnorba.tt ONIFIL SOP utski?ift - KP B qr 1 RETNINGSLINJER FOR BRUK A V MAKTMIDLER FOR MILITERT PERSONELLL I UN1FIL Hensikton med dette diroktiv er a k1arej0re i hvilke situasjonor UNIDIL personeli kan bruko maktmidler. 1. DEFINISJONER A V MAKTBRUK MakDbruk er bruk av fysiske DidIor for a gjonnomf0re UNIFIL1s oppdrag. I disso retninc;slinjer brukes ordot tode1t slik: a. Ub~net naktbruk er bruk av alle nid1or, unntatt v8pon, fc:r a gjennom1'0ro UNIFIL' s oj?pdrag. Eksempel vis bruk av kj0ret0yor og porsonol1 for a forhindre gjonnonfart av bovrepnet personell og kj0rot0y, o11or for a fjorno nilitrert utstyr. b. V~notmakt or bruk av a11s1ags vapen, IDi1itrereeller slvile. Eksompolvis klollor, govrerkolber, bajonotter eller ved i ldapning. 2. PRINSIPP Episodor skal prinsipiolt avvorges vod forhandlinger ogjeller ovortalelso. Bruk av makt skal kun skjo nar fredclige nidler ikko floror frame 3. VlEPNET MAKTBRUK vaponmakt skal kun anvendes: a. i sclvforsvar, ellor b~ ved fors0k pa,med mak~lidler, a hindre UNIFIL i a 10S0 sitt oppdrag. 4-. FORHOLD HVOR MAKTBRUK ER AKTUELT Kun i f01gende situasjoner kan dot apnes ild: a. I solvforsvar, inkludert yod vrepnot fors0k pa a avvcepne UNIFIL-personellellor a hindre dotte personell i a llose sitt oppdrae. b. I forsvar av UNIFIL's postoringer9 installasjonerogkjlore-' t0yer mot vrepnotangrop. C~ For ~ stlotte naboavdeling utsatt for vrepnet arigrep. Sjofer pa allo plan skal tilstrebe a forutse farligo situasjoner oe; sloko forholdsordrc fra UNIFIL i de tilfe Iler hvor vrepnet nakt kan komme til anvondelse.a vgjlorelsen om bruk av l:lakt,v<epnot eiier ubevrepnet, ma i prinsippot alltid tas av donlokalc sjef. Noon eksompler pa nar makt kan tenkes brukt: - Selvforsvar, herundor fors0k pa a avv~ne UNIFIL-personoll. - Nar UNIFIL-personolls sikkorhet star pa. spill. - Ved forslok pa a tvin(so UNIFIL-persone 11 til a trekko ut 0 av posisjoner do or beordrot til a holdo, ollor fors0k pa a infiltrere og innesiutte disse posisjoner. j.

3 (forts Retn linjer - bruk av maktlud..ter} Ved fors0k pa, med nakt, a hindre UNIFIL-porsonell i a 10se de oppgaver de er satt til., Ved vmpnet krenkelse avun' s eiendom og; onra.de. - Ved fors0k pa a arrestcreiholde tilbakc FN-pcrsonoll, sivilt eller 1Julitrert. 5. TILTAK F0R ILD.AP1-J""ES Med utgangspunkt i Pfinsippet om minst mulig bruk av vrepnet makt, skal sjefer ti strobe a: a. gi advarsel f0r ild apnes b.avfyreto varselskudd f0r malrettet ild avgis 6. FR1MGANGSMATE VED 1LD APN:tNG a. Nar malrettet ild ave;is,"skal don on nulie; rottes not angripernes ben. b. Autonatisk ild skal ikke nyttcs unntatt i ytterste n0dsfall. q. I alle tilfeller skal ikke malrottct ild avgis longre enn ". n0dvcndig for a avverge den akutte si tuasjon. d. Ildgivningon skal vrere kontrollort og prcsis(funksjonsrettet)~ e. Registrer hvilko vapen SOTI nyttes og antall sk'~dd avfyrt. 7 e TILTAK ETTER ILDGIVNING a. sarede skal gir f0rstehjelp og evakueres. b. Rapport sendes umiddelbart til HQ UNIFIL. 8. IVERKSETTING a. Nasjonale kontingentsjefer palegges a gi rctningslinjer for de respektive avdelingers bruk av maktmddler, basert pa prinsippene i disse retningslinjer. b. Kontin[!;cntsjefer skal pase at illiifil-pcrsonell undor deros konmndj er kjont L1ed, og forstar, disse retnine;slinjer.

4 Stacnde ordre/norbatt UNIFIL SOF utskrift - KP B Nr 2a o FRAMGANGSMATE VED INFILTRASJON 1~ Avdelingssjefer skal s0rge for at undoravdolingor hindrer infiltrasjon i AO av bevrepnedo gruppor/olenenter i oller uten uniforn. F01gendo fran~3.ngsdat8 skal nyttos~ a. Be~nede elomenter eller enkeltpersonor i uniforn skal lk 0 til1ates adgang til UNIFIL AO. b. Sivile som or sterkt nistenkt for a vffiromedlen av vcrpnede grupper/olementer skal IKKE tillatos ad~a.n.e;til AO. Sivile (unntatt kvinner) og deros kj0rot0yor skal unders0kes vod innpassering i AO for a sikro at aililunisjon ~g vapen i~~e bringes inn. (Se Fransangsmate for kontroll 3.v personeli og kj0rot0yor vad sjekkposter). ~. Avdelingone skal gjennomf0re patruljer til fots og pr kj0ret0y, natt og dag, Sjefor skal sanarboide for nod a avvergo infiltras~onsfors0k. naboavdolingor for a unnga d0dsoner. 2. Problemone med vrepnode gruppor/elementer ma loses ved sunn fornuft og fasthet. Lokaliseres bovcrpnede ollor unifornerte infiltratorer, skal alio anstron~elser gj0res for a unnga dirokte konfrontasjon- talnodig forhandling or regelon. 3. Dot vises til 0vrige diroktiver: - Diroktiv ang vrepnet infiltrasjon (nr 2c) - Diroktiv for forsyning 3.V otablorto, isolorte vrepnede grupper (nr 2b) - Retningslinjer for bruk av naktnidlcr for lrilit~t personeli i UNIFIL (nr 1).

5 staende o~dreinorth\tt tjnifil SOF utskrift - KP B ~r 2b DlREKTIV FOR FORSYNING fi V liliieredeetablerte UN--RESTRIC,TED ISOLERTE VEPNEDE GRUPPER 1. Allerede etablerte vrepnede 8rupper tillates forsyninger av ikke-milit~r art, d v s mat, vann, medisiner osv under f0lgendo forutsctnin~er: a. Forsyninger skal skje kun en gang daglig, ogtil faste tidor. Bnsjefer skal kontrolloro at den daglige mongde av forsyninger er' i samsvar med det bohov som bnsjef.lnser n0dvondig. b. Trunsporten av ikke-militffire forsyninc;er skal skje I:led sivilt sivil. kj0ret0y Ilod naksimum TO porsoner, ubovrepnet Kj0ret0yet skal eskorteros av vedkornnondo og i TIN-avde ling,. c. Forsyningspcrsonellot og doros kj0rot0y skal undors0kes bado pa tur og rotur. d. Det skal kontrolleres at de Sal~lO porsonor rournorer ettcr a ha lovert forsyningeno. e. N0dvendig transport av sykoisaredo fra den isolerte gruppe skal oskortcres ut av omradet og avlovores til don lokale sjcf som gruppon sortoror undor. f. utskifting av porson811et i den innosluttode gruppon skal IKKE tillatos. g~ Dorsom personoll fra den innesluttedo gruppcn obsorvores utonfor dot fastsatte orlrado, i oller utcn uniform, bcvrepnet oller ubevrepnot, skal dot anholdes og transportoros ut av UNIFIL AO. 2. Dette direktiv kodlffirkun til anvondelso for gruppcr son allerodo er etablert. Forsyningor til nyo ~node crupper skal ikke tillates.

6 oj ;.. staendo ordre/norbatt UNIFIL SOP Utskrift - KP B Nr::2c DlREKTIV ANG V~NET INFILTRASJON 1. Genorelt Retningslinjor for opptreden vod vrepnet infiltrasjon i AO~ a. Stans infiltrat0rene. b. Hvis infiltrat0rono car Qed pa a forlate AO, eskortores de ut fiv UNIFIL-personell. Eskorteruten skal, dorsom gjonnonfart cjonnoq andre UNIFIL-avdolinger or aktuelt, klarores via UNIFIL OPS, son koordineror ned andre avdelingor. Denne prosedyron or n0dvendic for a unnga komplisorte ovortagolser vod andre avdelingors teigcrensor. c. F01gonde opplysningor skal sikres~ Navn og ovt nasjonalitet - Modoravde1ing eller organisasjon - HonsiktenImalet for infiltrasjonen - ABDunisjons- og vapenstatus u ) 2~ Inneslutting Hvis infiltrat0rone nektor a forlate AO, skal do inneslutte~: i et bestomt onrade. Dores forsyningsrutor og uttrokningsveier blokeres. Frangangsmato ved innoslutting~ a. Stans infilt:nat0rone, og begrons den i et onrado yod a nytte soldater i OP'er i ur.uddolbar nocrhot, og avgrens et vidoro onrade med st0rro styrkor uton innsyn fra don innesluttode gruppen. Aktiv patruljoring bor illlligasfor a mininalisore risikoen for episoder. b~ Det skal ottorstrebos a sikre opplysningone i pkt 1 c. c~ Lokal avdolingssjef skal kontakto m~ifil OPS for deplyering av reservestyrker hvis dotto ansos n0dvondig~ 3. Forhandlinger a. Avdelings/underavdelingssjof skal snarest ta kontakt Qed sjefon for den isolorto gruppe. b. UNIFIL OPS or behjelpelig Ded a etabloro kontakt Ded liaisonoffiser. c. Hvis forhandlingeno gar ista pa lokalt plan, skal UNIFIL OPS underrettos 0yeblikkelig.

7 r Staende ordre/norbatt UNIFIL SOP Utskrift - KP B!Nr 3 INSTRUKS FOR PROSEDYRE VED PAGRIl'ELSE, TRANSPORT OG A VH0R A V INFILTRAC::0RER 1. Militrerpoliti og den avdelingen som stopper og pagriper infiltrat0rer skal f01ge denne prosedyre: a) Vapen o~ ammunisjon skal fratas infiltrat0ren pa stedet etter pagripelsen. b) Forholdet meldes til KPKO som umiddelbart melder til OPS og MP. c) Infiltrat0rer skal deretter bringes/transporteres til avh0rsteltet - lvii' i 4-3 (Merknad: KP B har avh telt i 4-'8). d) Ml' bemanner avh0rsteltet og leder avh0ret.patruljef0rer skal Oll mulig overv~re avh0ret og vrere til disposisjon for eventuelle sp0rsmal fra MP-soldatene. e) pagripende avdeling mater fu~ med en infiltrat0r av gangen. f) MP avleverer infiltrat0rene etter avh0r til den pagripende avd. g) Pagripende avdeling transporterer deretter infiltrat0rene til KAOUKABA og avleverer infiltrat0rerog vapen ved NEPAL GATE. h) Beslaglagt ammunisjon og sprengstoff leveres deretter til MIO/BN. 2. Ved pagripelse skal avdelingen opptre besluttsomt og fast. ~gen avdeling ma alltid ha en sikringsgruppe slik organisert og gruppert at avdelingen har full kontroll over situasjonen til enhver tid. 3. Under avh0rot skal MP forholde seg bestemt, mon ikke un0dvendig 'truende. Handspaleggelse skal IKKE forekomme, unntatt i de tilfellor hvor infiltrat0rene gj0r fysisk motstand. Handspale~gelse skal reduseres til det strengt tatt n0dvendige for a gjennomf0re oppgaven. 4. Hunden skal i f0rste omgang brukes passivt. Den skal f0rst 'o~ptre truende dersom infiltrat0r truer eller gar til handsp ale gge lse. Kjell Hunstad (sign) Oberst Bataljonsjef

8 IFIL SOP skrift - KP B ~~aende r4a ordre/norba.tt SAMMENDRAG A V A VTALER INNGATT MELLOM PLO OG NORBATT I?RElRETll 1. TELT TIL"RElRET" ~O far sette opp 2 telt i llrelretll 'Teltene skal settes )PP pa et sted i llrelret'1hvor de er under innsyn fra OP Denne avtale ble inngatt oktober "RElRETS;1 UTSTREKNING "RElRETSII personell -tillates ikke a bevege seg 0STover mot vare posisjoneri 400 meter. I SYD oidrade kantell personellet SNEIBER, bevege nrermere segvare tilposisjoner ilh0yderyggew1 enn I NORD kan personellet bevege seg til rute I VEST kan personellet.bovego sd:,g..itil "TOPPElJII. 3. VANN-Atg MATHENTING TIL i1relret" Vann hentes daglig mel10m kl 0700 og "0900, og r10110m kl 1500 og Proviant/vann hontes daglig kl 1000 i KAOUKABA. Alle klokkeslett er lokal LlBANESISK tid. Vann/mat hentes av en til to mann med esel(ref avtale av 19 nov 78 kl 0900). Vann hentes med esel fra elven eller s~~me sted Som provianten hentes.vann/provianthentere skal vrere i sivil. Det vil si sivil jakke og uniformsbukse, oller uniformsjakke og sivil bukse, eller helt sivil.vann/provianthentere skal ikke brere vapen, ammunisjon, granater eller andre eksplosivor. Vann/provianthentere vil bli kontrollert av NORBATT kroppsvisitasjon skal bare foretas dersom det forefinnes berettiget grunn for dette. Provianten hentes pa vegen til FRAIDIS8.; kartref av "RElRETII~ Kl 1000 m0ter en sivil bil i Ilgaten" i KAOUKABA. Bilen og provianten kontrolleres av UN-personell og os.korter.c.s til rut Proviantkontrollen ma ikke forega pa cm slik Illateat den tar skade. 4-. UTSKIFTING A V PERSONELL I IlRElRETII ilrelret;?kan skifte ut inntil 8 mann hver 5. dag. utskifting8n skal forega under kontroll av NORBATT. Det 1an aldri ga flero hver inn enn 5. ut dag). Vr Autskifting. v10snings1llannskapene (Av10sr~ng ankomner skal finne ;igateniii stod kun KAOUKABA vanligvis kl Personellot og kj0ret0yene vil bli inspisert av UN personell og eksortert av UN kj0ret0y inn i NORBATT'S A/O. Person811et ankommer i sivil bil. Av10sningsmannskapene skal Vffirei sivil, ubevrepnet, de skal ikke bringe med [;ranater, ammunis jon el18r andro eksplcjsiver. Av10sningstransporten vil bli oskart.ert: til et punkt pa vogon EN km VEST av FRAIDISS, sammo stod som nu ten hontos. Person811et som skal av10ses vil bli kontrollort vod 4--5B. P8rsonellet skal vrero i sivil og ubevrepnet, ikko bring8 mbd seg vapen, awnunisjon, granater 8110r aru1en form for eksplosiver. Personollot blir f0rt til av10sningsstod8t. Av10sningon skal' foroga i fullt dagslys og under full kontroll av NORR~TT. Avtalen om av10sning baseror sog pa at dot ikko skal forega ILLEGAL infiltrasjon i forbindolse mod ;lrelretii Dorsom ~mik infiltrasjon blir oppdaget, vil avtalon om utskitting av personell bll kansellert. I.

9 (forts 8AMl\j~NDRAGA V A vtaler INNGATT IVIELLOMPLO OG NORBATT i1relret") 5.ao OFFlSERERS ADGANG TIL.A BRINGE MED VArnN INN I V.ART Alo Dersom en under en krisesituasjon har behov for PLO LO, }an PLO offiseron bringe med sitt vapon + 4 livvakter, disse ogsa bovrepnei og i uniform. Praksisen er den at PLO offiseren som skal inspisor(!1relretllfar bringe med seg sin pistol. 6. UN OFFLSERERS ADGANG TIL.A INSPISERE i1relretil To offiserer tilh~ronde NORBATT kan inspisore l!relret" til ubestemte tider pa d0gnet. NORBATT offiser son 0nskor a inspisere ilmnlret\ltai' kontakt med s jefon fo r "RElRETll og blir eskortert fra 4-5B til i1rellret;?vod "RElRETi1S sjof~ 7; FOTOGRAFERING Dot or strengt fonbudt a fotografore militrere anlegg~ utsty~ o 1 NORD for NORBA~T A/o. Det vi]. i praks!s si at. f0r--mah kan fotografero ma tillatelse innhontes fra PLO 011eI' fi'a I1eftiStgruppa i hvort enkolt tilfello. nersom porsonell fra MORBATT ~lir tatt,i ulovlig fotografering, harplo kun anledning til ~ krovo fllmen utlevor'jj.~(ikkg fotoapparat) ~,_... " 8. SAMB.ANb.'."'.. _..Tolefon$,amband ~5A -. lirelretil. 9. DIVERSE' a) Maj ABO'SALAE har prosisert at alio konfliktor som oppstar. b0r sa langt- dot ovorhodet or mulig 108es mod forhandlinger. L0sning med vapen mel10m NORBATT 0[';hans 8tyrker er inr:son 10sning, hevdet ~an, ref roferat av 29 nov 78 kl b) So vedlogg, referat m~to don 16 dos 78 kl c) Enighot om at PLO ikko skal inspisore UN-kj0rot0Y, so reforat m0te den 24 des M0rEVIRKSOMHET a) M0te hvor 14. dag (onsdag kl 1100) i forhandlingsteltet i KAOUKABA med'maj ABO SALAR (YASSER ARAFATfs stabssjef). Dersom akutte konflikter, kontaktes ovonnovnto via don norske ambassade i BEIRUT. (Ref reforat av TI0te den 29 nov 78 kl 1330) b) M0te lokalt med BNSJEF PLO eller SJEF PLO styrkene KAOUKABA Skjer ved avtale over telefon (ingen fast avtale}. Dette sammendrag er ajour pr 03 mar O. 0stgaard (sign) Kaptein A8S 8-3

10 ~nde ordre/norbatt :FIL SOP :krift...; KP B 4-b UN-RESTRlCTED SAIVIMENDRAG FRA M0TER MED MAJ HADDAD OG IDF M0TESTED: LlASON-SmD, MARJAYOUN, ROAD BLOCK ELLER METULLAH Deltakero fra ldf er vanligvis: - Oberst HAMlZRACHI, YORAM - Oblt GALLON,GERRY.TINERlAS Lol UNIFIL - ][apt KAMAl LOIJ\11ETULLAH fra falan~istone: Maj HADDAD, SAAD. AVTALER: 1. Ingen problemer i forbindolso med innh0sting av oliven, unntatt i omradet mot elyon S0R og 0ST for EBEL ES SAQl - d v s at oli ven kan h0stes fram til bokken' (knnalen) - vogon. O:mradet S0RffiT for bekk:en (kanalon) er storkt min21agt og na i' ikko ryddes.;. l. b) For a unnga ubohag b0r honevnolson Major HADDAD's styrker brukes i stodot for DE FACTO FORCES. I~ Vanli~ fri ferdsel gjonnoi1 Ei ADEISSE itiden 0700 ~ Dot foreligger en 2 km sone langs hele IDF ~rense samt mot IDF.;.;.kontrollertollrade (okkuport av ISRAEL) hvor ldf s lar til mot alt mistenkelig i ill0rko.patruljering i dacslys tillatt for UN-personell mel10m CHEBAA og IDF-kontrollort omrade, men IKKE. mel10m KAFER CHOUBA og IDF-kontrollert omradc~ Major HADDAD's styrker har anlodning til a ha 2 gondcrl'lor i CF 4--2B. (Dotte ble gjort for a fa ro over innh0stingon av oliven, idet Major HADDAD ikke vilio slippe sivile porsoner inn i EBEL ES SAQI, dersom ikko gendermono fikk sta i CP). All kontroll og inspeksjon av kj0rot0y og personcr blir kun utf0rt av 2 soldater fra NORBATT. Gendormene har ikke anlodning til a dolta aktivt i ovonnbvnte kontr/insp. Dotte or on lokal avtale som NORBATT har inngatt med Major HADDAD. Avtalon er ikke offisielt godkjent av UNIFIL, Den UNIFIL har samtykket i at ordningen kan varo inntil vidoro~. 5. pa NORBATT's anoodning har IDF sagt sog i stand til a apne llgate"n i KAFER CHOUBI~. snarest og sonost innon 48 timer. 6. KAFER CHOUBA ligger i falangistonos onclave. Gronsen mel10m falangistenes enclave og NORllilTT's11./0, se vodlagt kalk(er IKKE.vodlagt donno utskrift). 7.OP MARJAYOUN er liaison-sted for NORBATT og NEPBATT i farholdet Major HADD1I.D.- 8., NORBATT or attachert mod EN offiser i OF.MARJAYOUN. 9. Offiscrer f 0 m majo~s grad skal ikke sjoy~os vod innpasserin~ gjennom WEISSIVIANN's GATE/METULLAH. 10., IDF har anmodet om at trafikken til/fra NORB1I.TTgar rundt (pa l28tsiden) av NJETULLAH. Dette pa :3runn a v de trane;o e;atone i METULLAH.' Dette swmnendrag or ajour pr 15 jan 79. O. 0dogaard (sign) Kaptoin Ass 8-3

11 staoooc ord.re/norbd.tt UNIFIL SOP Utskrift - KP B Nr 5a FRAMGANGSMATE VED KONTROLL I\. V PERSONELL OG KJ0RET0YER VED SJEKKPOST (CP) 1. Kontroll av pcrsoncr a. PersonelI son ankowner sjekkposten, til fots cllcr pr bil, skal identifiserc seg. AlIo nnnnligo p0rsoner sk~l undcrs0kos ned tanke pa ai1rlunisjon og vapen. b. i Libanon er det en enkel sak a skaffo scg o~ forfnlskc identitetskqr:b. "Hvis Ii bancsisk gonderilcri or tilgjcilgelig, b0r man benyttc scg av dissc til kontroll nv porsoncll. 2. Kontroll av kj0ret0yer a. AJlo passasjerer skal forlate kj0ret0yet f0r kontrollon starter. SjB.f0ren b0r vttte behjelpelig Dod a apne d0rcr, koffertrom, notordeksel, sw~t 10fte seteno i kup~een. Takgrind, bagasjestativ og undersiden av bilen na sjekkes. UN-personellet ved sjekkposter b0r etablere en fnst proscdyrc/ sje~~liste for kontrol19 slik at ingon doler av kj0rct0yet blir ovcrsett. b. Lister ovcr Jistenkte kj0ret0yer skal holdes ajour i hver bataljons AO. Disse kj0rct0yer skal vios 'ekstra oppnerksolmet nar do ankomtior. c. LastebiIer, traktorhengere og vanntanker representerer et problen. Her b0r s~0rre styrke nyttes i kontrollon for a unnga urimelige forsinkclser. "i 3. (ienereit, Cl. UNIFIL-personell son betjcner sje~~poster CCP'er) skal opptre h0fiig, men 'estect.man vii erfare:l.t en s tor del av kj0ret0yene g'ar igjen flero e:~ngcr Sa:2'h..le dll.g. F01GeIie; vii dct etablerc seg et Clvslappet forhold I1eIIoIl soldatene og biiistene. Dette na inidlortid ikke f0rc tii overfladisko kontrolier. b. Ved kontroll av kj0ret0yer og personeli tilh0rcnde vrepnede eiedbnter, b0r nan nytte et sted i n~rhcten av sjekkpostcn, uten innsyn fra lokaibefolkningcn. Hvis slikc stoder ikke finnes, b~r dot sottes opp en avskjcrlung (telt el).

12 ~ 3tacndo ordre/norbatt ONIFIL SOP Utskrift - KP B N"r 5 b...! INSTRUKS FOR TJENESTEN PA CP I". OPPDRAG 1. Postons oppdrag or a hindre at ~pnot porsonell, FN-porsonoll unntatt] passorer inn ellor ut. Han skal ogsa hindre transport av vapen 08/ellor anli~unisjon/sprcngstoff. I tillogg skal han f0ro kontrollskjoma over alio inn- og utpassoringor, sant utstcde/kontrollore passerseddol for kj0ret0y. Kontrollskjoma oppbovaros og sondos KP-OPS etter gitto rutinor. BEMANNING 2. Alltid minst to mann pa post. I tillegg kan det VaTe on roprosentant for det lokalo gendermori. Va.ponot skal v~re halvladd, det vii si: - 20 patroner i magasinet nagasi n i vapon ladegrop or IKKE tatt ANTREKK/UTRUSTNING 3. Hjeln og vest skal vrere pa.. Radio og linjcsamband skal vrere mpprettet. Vod svikt meldes straks til KP. UTF0REI.SE 4. En soldat sjekkor personoll/kj0rot0y, on soldat dokkor. Don som sjekkor utf0re,r dotte uton vapen, flon hans vapon skal sta yed posten tilgjengelig. Den som dekkor star pa angitt stcd i dekning, med vapenet pekondo skratt ncdover not bakkon. Han botjenor sambandsmidlcne. 5. passasjerene i kj0rot0y skal ut og stillos pa don ono sidon av bilen. Er det kvinnor, gamlo nennoskor ollor snabarn i bilen, kan dotto unnlatcs nar ingon spesiell nistilllkeforclicgor. UnntakoTI gjoldor ogsa undor okstrome ~rforhold. 6. Sjafmren na vise idontifikasjonspapirer som normalt sjcillcgs av dot lokalo politi. FN-posten ma sjokke passerincsseddel, bil og eventuell last. Bruk av inspoksjonsspeil innskjorpes. 7. Krop~svisitasjon ma ikko foretaos. 8. Hvis posten oppdagor va.pen og/ellor ath~unibjon skal disse beslagleggos. MP-avd varsles og MP f0rer pcrsonollet tilbake til FN9s sonegronse og frigis. vapen lev8res tilbake, nen ammunisjon beholdos. 9. Dersom sjaf0ren iill{char passerseddel, utstodes dette og bilen kan passero sjekk forotas med nabopost son skullo ha utstedt/ kontrollert dette. Oppdagos det uregolmessighoter, son ikke skyldes egne, skal kompaniet varsles ongaonde. 10. Fors0ke~ kj0ret0y eller personeli a trenge sog igjennom sperrihgen uten a stanse pa signai, skal STOP ropos og personer eller kj0retoy fors0kes stanset med fysiske nidler (handmakt, spikermatto 0 s v). Hvis dette ikre nyttor, skal varselskudd avfyres. Er det fortsatt i~gen togn til stopp og vaktposten f01er sog truet, skal rettot ild aveis. F01er vaktposten seg ikke truet, skal neste sjekkpost eller avdolinc varsles. 11. Tjonoston pa CP skal utf0res h0flig og bostcnt og ikro nodverdigendo. Kjoll Hunstad (sien) Oberst Bataljonsjef

13 IFIL SOP. skrift - KP B r 5 c ~aende ordre/norbatt INS TRUKS FOR KONTROLL A V FN-BILER VED FN CP 1. NR UNIFIL har den 9 dos 78 skrovet slik til bl a NORBATT: "1. Nylig hondto dot at UNIFIL kj0ret0y blo stansot i TYRE Pocket av bovrepnede menn. Disso var klodd i gr0nne kanpuniformer og bla, spisse luer8 Doretter ble last av ubestemt typo lastet pa kj0rct0yot. OG sjaforen ble, eskortort av bcvapnede monn, boordret til en posisjon innenfor UNIFIL A/a. Her ble bi.len a vlastot 2. Dot or fastslatt at kj0rot0yet, mons dot var undcr kontroll av bevrepncde menn, kjsorto gjem10i:l2 FN sjekkposter. I honhold til gjoldendo praksis fikk dot kj0ro gjonnom uton a bli undcrs0kt. For a hindre gjentagolsc, og for FN-personcllets ogon sikkorhet, vii f01gondo prosodyre f01ges med 0yobliID{olig virkning: a) FN kj0ret0y vii bli stoppot yod alio CP. b) Sjaf0rens identitet fastslaes vod sjekk av ID-kort. c) Kj0ret0yot ~illders0kes for a sikro at ovenstaendo ikke skjor pa nytt. 3. Kontin~entsjefor/avdolingssjefor skal forsikre seg om at ovonstaondo prosodyre blir gjort kjent for alio undor sin kommando." 2. Dotte til undorrotning og vidoro forf0yning. A.B.Gr0nning Major S-3 (sign) -"

14 j8.ondo ordrejnorbatt IFIL SOP skrift - KP B ~6 D IREKTIV FOR UTF0RELSE A V BAKHOLD 1. Honsi.kt Honsikten med et bakhold er a stanse og anholde froiuncdo patruljer som bevegor seg uiovlig innon FN-s onon. 2. Organisering Ved hjolp av radar vii evontuoll ulovlig trafikk kunno rogistreres i forterrenget. Denno trafikk vii ofte f0igo bestente kan don ruter. Nar kontrolloros denno trafikk er yod organisering slatt fast vod radar, av ot bakhold Sannsynlige rutor som peker seg ut i londet, kan ogsa kontrolleros forhand. Pa vod billtholduton grunn av minefaren at trafikk or registrort pa b0r stedot volgos der ruten krysser veg. Et bakhold utf0res normalt a v on st;yrke pa ca ETT go VCBrlag 3. Antrekkjutrustning Styrken skal ha vest og hjeln. Bovrepningen AG-3 og ETT MG-3, vapnene halvladd. Av utstyr b0r lac;ot ha sanveskc nr 1,?RC-77, lysammo(protous) og CS granater. Bruk av hund byr pa mango fordeler og b0r vurdares. 4-. Valg av sted Valg av stod b0r vrero der ruton gar i dofilaartot lenda hvor dot gis mulighetfor godo stillingor. Teknikkon for plassoring or som for ildoverfall. Utplassoring og inndragning ay patruljen skjer atter kpsjofs, evt bn-sjofs bostoranolso. 5. Utf 0re lso Nar den fronmodo patruljon nrermer sog og gar inn i vart bakhold, skal f01gcndo handlingsm0nster f01ges; a) Lagf0rer anroper om stans. Hvis patr stansor, skal don anholdos. vapon og aum inndras og de f0ros til nrermosto KO. KPiet varsles, dorottor BNKO. fuw varslos for avh0r og rogistrering. Tilbakcf0ring til FNYs sonogronso skjor under KP'ets forsorg. Vp lovoros tilbako. AnD boholdos og leveres BN. b) Hvis patruljen ikke stansor, sky tos dot opp lysrakott og varsclskudd avgis. Hvis patruljen likcvel ikko stansor, meldos forholdct tii KPKO og dcretter til BNKO. Forf01ging skal ikko utf0rcs p g a minofaron. c) Hvis patruljen apnor samlot ild mot varo stillingor pa anrop, lysskyting ollor varsolskudd, na logot besvarc ilden i selvforsvar. ' d) Hvis don frolllilcdepatruljcn or vesentlig st0rre OYllL cgen Styrko, b0r patruljen qnropes og lys skytcs opp pa god avstand _fr8 b akho lds sti llingon, dog do rs od de n fre illncdo patruljen or nrer var stilling anropes ikkb patruljon, Don forholdet meldos til KPKO. Okt 78 0 Kjell Hunstad (sign) Oberst BNsjof UN-R-SSTRICTED

15 :aendeordre/norb.'\.tt FIL SOP krift - KP B 7 UlT- 1lli;3 'iri C 'l'l:!jd BESTEMMELSER SOM RE GULERER SI'V1LE FORHOLD INNEN NORBATT t s AO 1. Gancrolt gjoldor at alt porsonoll i sivilo klcer oe; i sivilo kj0rot0yor har tillatolso til a roiso og oppholdo seg innen AO. Unntatt cr porsonoll som blir gjow{jont son aktivo soldator fra de ulike parter. Dotto personeli skal Qvvisos. 2. Oppholdstillatclse og/ellor innflyttingstillatelso har alio so~ har v0dkom~ende sted som sitt tidligoro hjonstcd uavhon~ig av politisk fargo ollcr synpati for don one ollor andro parte Tvilstilfellcr tacs opp Dod stodets Mouchtar som avgj0r on personeliet skal avvisos. 3. Porsonell S9m oppgir a ville bes0ke n~vngitto personor har adgang til stcdot. Dot ska 1 ved sjekkpost f0rcs liste ovor navn, adrosse og tidsrom for bes0kot. Dot S9..rillO gjoldorfor personoll son oppgir a skulle arboido pa stodet. 4-. Dot skal e;jennonflz5resfolkotolling og rogistroring av sivilt porsonell. Ror;istrcring kan c;j0ros i forn av nedtosnine; av hovodpersonens navn, husnr og antall fw~iliomodlol~lor. Folkotolling skal forotas Dinst on gans i manodon. Dot skal utstodos ogno adgangskort til do fastboondo sam Mouchtar har godkjont. F01gonde stoder innen NORBATT's 11.0 skal ~jonnonf0ro rogistrering og utstodelse av adgan~skort: ~ Ebol os Saqi - Rachaiya el Foukhar - Kafor Har;J.EJan (Kafor Chouba sto pa listen - liggor na utcn for NORBATT AO - rlorlrn.) Fraidiss - Hobbariyo 5. Bafal og morrigo tilh0rondo don kan fritt fcrdes i NORBATT AO. logalo libanosisko rogjoringshrer 6. Journalister/Prosse har ikko adgang til NORBATT AO f0r tl11atolse fra UNIFIL HQ er innhontot. 7. Spesiolt for Ebel os SAqi: 0 0 KUN INNBY GGERE A V BYEN HAR ADGfl.NGTIL A BOSETTE SEG PA PERM.e'l.NENT BAS IS - TVIISTILFELLER FREMNIES FOR MOUGHTAREN. Merknad - pkt 6: Kjell Hunst,~d (sign) Oberst Bataljonsjof MIO/NORBATT II opplysto 09 okt 78 at libanosiske journalistor k~l fordos fritt i NORBATT AlIo andro journalistor na ha godkjenninc; fra UNIFIL i h t pkt 6 over.

16 ALKOH OL Det er ikke tillatt a nyte alkohol i arboidstidon. Nyting av alkohol utenon arbeidstidon na skjo i sa sna Dengder at hole styrkon til enhvor tid kan v~ro boredskapsklar. Pils til naltider o~ son forfrisknin3 i arboidstidon or tillatt. Sikkerhet for den enkulto og avdolingon na holo tidon v~ro avgj0ronde for ongang ned alkoholm \ Bataljonen f01ger do saw~e bestol~~elser son i Norge hva ancar nyting av alkohol for personoll son kj0rer bil. Ovortrodolse av disse bestei~lelser vii bli cjenstand for politianlleldolse. For sale av alkohol fra kantinen Sis f0lgende bostoiylelsor: 1. Don enkeltc bofal/nannskap kan ~j0pe 2 flasker bronnevin pr I:1aned. 2. I forbindolse Dod UNIFIL-loava og pcrnisjon utovor 48 tinor, gis det anledning til a kj0po en ekstra fiasko. 3. tad sposiollc anlodningor og atter s0knad kan bataljonsjef gi disponsasjon fra ovonnevnto kvoter. 4. Don eru~elte ~a selv ta ut sin kvoto nedbringondc sitt klippekort. Hvert kompani gis L\.n:'odJ:iinc; til a opprctto on Gosse for bofal oe; on nosso for nannskaper hvor sale av alkohol ovor disk er tillatt. Konpanisjof godkjonner bostillin~sliste son sondos bataljoncns kantineoffisor. Oppcj0r og utlevoring skjer gjonnon kompanienes kantinekorporal. Do t or ikko anledning a kj0pe ~ele flakker i Llosseutsalgcne. Vigar Aabrok (sign) Oborst BataIjonsjef Merknad: Bataljonsordro nr pkt 4 b: nilo fornor for vin samt 01 kl II og storkore koi~lor i~n undor dcfinisjongn alkohol fra oe med daes dato. Bataljonsordro nr pkt 4 e~ Staendo ordre nr 1 for NORBATT (cjongitt ovonfor) rettes i ho~hold til pkt b ovonfor. (Pils til naltider og soc forfriskning i arboidstiden er dornod..ikke tillatt.)

Heimevernets skole- og kompetansesenter HUSKELISTE for lagførere og troppsjef

Heimevernets skole- og kompetansesenter HUSKELISTE for lagførere og troppsjef Heimevernets skole- og kompetansesenter HUSKELISTE for lagførere og troppsjef Versjon: 1.1.2 rev okt 2014 Av: Kilder: Rm Hobæk Kilder: Versjon: 1.1.2 rev okt 2014 Av: Rm Hobæk Håndbok for Heimevernet Innsatstropp

Detaljer

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon?

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon? 1 Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar Nygaard og jeg kastet

Detaljer

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne FARLIG FRED Per Ø. Jevne Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar

Detaljer

en 'Tovv-- "'"'"':J ~ ~~~

en 'Tovv-- ''':J ~ ~~~ Ti Ih(}rer en 'Tovv-- "'"'"':J ~ ~~~ kont, 2QDl - X~/IL 081B LO

Detaljer

ontln Rolf Kristansen kaptein PlO NORCONTICO .. o

ontln Rolf Kristansen kaptein PlO NORCONTICO .. o ontln Kontingent XXI et. historie. Det begynte med dramatiske episoder i Norbatt AO med skudd i benet til fenrik Rune Gleditsch og nervepirrende konfrontasjoner mellom israelske soldater og norske FN-mannskaper

Detaljer

Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste.

Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste. FORSVARETS OVERKOMMANDO Personellstaben Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste Gyldig fra 1 februar 2001 Permisjonsdirektivet Permisjonsdirektivet

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Administrasjonshandbok for Oslo tennisklubb (OTK) revidert versjon 12.05.2005

Administrasjonshandbok for Oslo tennisklubb (OTK) revidert versjon 12.05.2005 Administrasjonshandbok for Oslo tennisklubb (OTK) revidert versjon 12.05.2005 INNHOLD 1. FonnaJet med handboken 2. OTKs lover og vedtekter 3. Arbeidsoppgaver Organisasjon Medlemmer Sportslig - Anlegg 0konomi

Detaljer

Overvåknings- /kontrolltroppen

Overvåknings- /kontrolltroppen Overvåknings- /kontrolltroppen Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV OK-troppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG FAGMYNDIGHET:

Detaljer

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg.

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg. mrnoti 21. arg. MARS 1985 revlsore-n ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 , ~------------~ Formannen

Detaljer

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Konfidensialitet...

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Advokatrollen i barnefordelingssaker

Advokatrollen i barnefordelingssaker LOV OG RETT, vol. 45, 3, 2006, s. 170-180 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Advokatrollen i barnefordelingssaker Av psykolog Knut R0nbeck og advokat Ragnhild Kverneland Lilleberg De nye saksbehandlingsreglene

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

revlsoren ~rnd september 1982

revlsoren ~rnd september 1982 rnd revlsoren september 1982 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BLANT ANNET: o NyU undervisningstilbud i bankrevisjon o Revisjonslovgivning sparebanker/aksjeselskap o N.B.R.F.s konferanse

Detaljer

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile

Detaljer

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn"!.

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn!. Organ for Norsk Bankrevisorforening Nr. 1-April 1980, - 2-1{;Tt :r:ii':..~ m,,(1 On ;!,pn"!. Et nytt ;1' pr n~ panr or vi er p; full fart inn i C"" nyt> ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

It,nt' ror Liverpool.

It,nt' ror Liverpool. BORTUNDER 1. Sammensatt av «borte + under»: Haren satt bortunder fjeilknausen og slikket seg. Katten la scg bortunder ovnen. BORTVED 1. Sammensatt av «borte + ved~~: Flaskene star bortved d0ra. Bankcn

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18

Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18 INNHOLDSFORTEGNELSE Medlemsm0te i Bergen Side 3 Nytt fra styret.. 3 Konferanse om depotpraksis.. 4 Et sammendrag av de nye regler om fradrag for utgifter til representasjon m.v... 6 Statsaut. revisor Helge

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer