Lokal saeravtale Island Innovator

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal saeravtale Island Innovator"

Transkript

1 Lokal saeravtale Island Innovator Denne avtale gjelder for offshore personell som mobiliseres til arbeid utenfor norsk sokkel i fm ferdigstillelse og forseiling av Island Innovator til norsk sokkel. 1.0 HENSIKT Hensikten med den f0lgende tilleggsavtale er a fastsette I0nns- og arbeidsbetingelser for selskapets ansatte som skal arbeide som mannskap pa Island Innovator utenfor norsk sokkel i fm ferdigstillelse og forseiling av riggen til norsk sokkel. 2.0 OMFANG Avtalen omfatter alt offshore personell som tilbys arbeid pa Island Innovator i prosjektperioden og frem til ankomst Norsk sokkel. Avtalen bygger pa en frivillighet fra den enkelte og forutsetter at den enkelte aksepterer a arbeide pa de skisserte vilkar 3.0 L0NNS-OG ARBEIDSBETINGELSER 3.1 Innledning I det tilbudet den enkelte mottar om arbeid i utlandet skal I0nn og arbeidsvilkar vcere beskrevet for den aktuelle stilling, minimum iht. reglene i AMI 14-7 om utenlandsstasjonert arbeidstaker. Det skal i tilbudet beskrives ansettelsestilknytting, varighet av arbeidet som utf0res i utlandet, lokale forhold, rutiner for I0nnsutbetaling, samt beskrive praktiske bestemmelser mht. personal administrasjon, arbeidsreglement, m.v. 3.2 Arbeidstidsordnina Arbeidstidsordning lik tid, normalt fire uker pa, fire uker av dersom annen ordning ikke er avtalt mellom partene. Den alminnelige arbeidstid pr. d0gn er 12 timer. Ekstra dager om bord ut over avtalt rotasjonsordning, kompenseres med overtidsbetaling som er time!0nn + 65 %. Det kan avtales med den ansatte, at en far tilsvarende fridager som kompensasjon for ekstra dager arbeidet (endring av skift), i slike tilfeller skal ekstra dager om bord anses som oppgjort. Arbeid ut over 12 timer pr. d0gn kompenseres med overtidsbetaling som er time!0nn + 65 %. Dette gjelder ikke for personell som har overtid inkludert i I0nn, disse fortsetter med eksisterende ordning.

2 I forseilingsperioden ma det paregnes endring av arbeidssykluser da en fire uker pa, fire av rotasjon vil vcere vanskelig a gjennomf0re i denne perioden. Dette da slep av riggen vil vcere pavirket av vcerforhold og fart pa slepet. Pa bakgrunn av ovennevnte og for a redusere opplcerings behov i den enkeltes fritid kan det i forseilingsperioden bli lagt opp til en kombinasjon av offshore perioder og kurs/opplcerings perioder for den enkelte. Partene er derfor enige om at man ser den totale forseilingsperiode under ett fra siste pabegynte tur f0r avgang (for de som har arbeidet 28/28 rotasjon i utlandet, for de 0vrige fra f0rste pabegynte etappe pa seilas) og foretar en beregning av for mye / for lite tid etter endt tur etter at forseilingsperioden er over og den er innplasser pa en 2/4 rotasjon. Den enkelte avregnes senest den dato han/hun har avspasert lik tid tilsvarende tid om bord pa siste etappe pa oppsatt seilingsplan. Ansatte som ikke far avspasert tid tilsvarende siste etappe pa grunn av tidligere innfasing pa 2/4 rotasjon, vil bli avregnet ved dato for f0rste utreise pa 2/4 rotasjon. Ved avregning tar man utgangspunkt i startdato for den enkelte nevnt over og til en er innplassert pa en 2/4 rotasjon eller en har avspasert lik tid tiisvarende siste etappe. Mertid om bord fremkommerved f0lgende formel: Dager arbeidet - (minus) Totale dager i forseilingsperioden : (delt pa) 2. Dager for mye kompenseres med 12 timer overtid. Ved for lite arbeidet tid strykes minus tid uten at det foretaes trekk i I0nn. Utarbeidet eksempel pa slik avregning legges ved signert avtale. 3.3 L0nnsbetinaelser Partene er enige om at ansatte som arbeider pa norsk sokkel og som tilbys engasjement utenfor Norge, gjelder samme grunn!0nn som norsk tariffavtale basert pa gjennomsnittlig 1460 timer pr. ar. Arlig I0nnsjustering skal foretaes pa samme mate som for offshoreansatte i Norge. Det er videre enighet om at det gis en samlet kompensasjon pa 65 % paslag pa grunn!0nnen ved arbeid pa Island Innovator nar det arbeides lik tid tilsvarende en arlig arbeidstid pa inntil 2190 timer. Kompensasjonen utbetales som f0lger: 45 % paslag i brutto manedslonn 20 % bonus regnet fra brutto manedslonn Utbetales ved f0rste av!0nning etter plattformens ankomst norsk sokkel. Dersom ankomst senere enn utbetales opptjent bonus i sin helhet pa juli maneds!0nn i 2013.

3 Personell som sier opp sin stilling (uavhengig av arsak)f0r bonus kommer til utbetaling, mister retten til all opptjent (ikke utbetalt) bonus. Diett med NOK 189,- pr. arbeidet dag i land pa verft i utlandet. (Diettsatser er basert pa innkvartering i leiligheter med kokemuligheter) Dekning av telefon utgifter med NOK 1000,- pr. mnd (fast manedlig kompensasjon frem til ankomst norsk sokkel) 3.4 Ulempetilleaa F0lgende kompensasjoner og ulempetillegg gjelder og praktiseres etter bestemmelsene i overenskomstene for norsk sokkel; a) Nattillegg, jf. overenskomstens artikkel 7. b) Helligdagsgodtgj0relse, jf. overenskomstens artikkel 12. c) Masketillegg, jf. overenskomstens artikkel Reiserequlativ Bedriften dekker reiseutgifter til/fra hjemsted i Norge iht. den praksis som gjelder for norsk sokkel. Dersom tilgjengelig, innr0mmes dekning av 0konomi comfort billetter hos KLM. I tillegg dekkes innkvartering samt lokale transport utgifter til/fra arbeidssted i utlandet. For reisedager i fm pendler reiser, gies det en diett pa NOK 500,- pr. utreise/hjemreise. Reisetid i fm pendlerreiser til/fra verft i utlandet dekkes ikke da ulemper ved ekstra reisetid er innbakt i den totale kompensasjon pa denne avtale. Ved kortvarig arbeid/opphold av mindre enn 1 ukes varighet, gis en kompensasjon pa kr ,- pr. pabegynt reised0gn for d0gn hvor den ansatte ville ha vcert pa fri/avspasering. Dette gjelder ikke ved slike opphold i direkte tilknytning til den enkeltes ordincere oppholdsperiode. 3.6 L0nn under svkdom Bedriften dekker I0nn under sykdom iht. artikkel 17 i gjeldende overenskomster. 3.7 Velferdspermisjon Bedriften yter velferdspermisjon med full I0nn i inntil 10 offshore arbeidsdager [120 timer) selv om permisjon pga. kommunikasjonsforhold el. er av lengre varighet; Ved d0dsfall/terminalfase i ncermeste familie. Med naermeste familie vises det til definisjon i overenskomsten Ved alvorlig sykdom i kjernefamilien. Med kjernefamilie menes den ansattes ektefelle/samboerog barn.

4 L0nnet permisjon ved f0dsel av eget barn eller adopsjon av eget barn nar dette faller i oppholdsperioden, kan ytes med inntil 10 dager men skal avtales med den enkelte i forkant. Nar det er praktisk mulig, skal det f0rst forsakes a endre skift. I disse tilfeller dekker bedriften reisekostnader. Ut over dette kan bedriften innvilge permisjon uten I0nn nar det foreligger begrunnets0knad. 4.0 KOMPENSASJON FOR KURS OG M0TER Kompensasjon ved kurs, m0ter etc. blir iht. overenskomstens bestemmelser og gjeldende praksis i bedriften. I perioden hvor de ansatte gar skiftordningen 1-1, skal kursaktiviteten i fritiden skal fors0kes begrenset til de kurs som ma gjennomf0res av operasjonelle eller sikkerhetsmessige grunner slik at den enkelte kursdeltager unngar un0dvendig belastning i denne perioden. Kursmatriser som viser den enkeltes sitt opplceringsbehov skal utarbeides 5.0 SKATT OG TILKNYTNING TIL TRYGDEORDN1NGER Ved arbeid pa denne avtale vil den ansatte opprettholde skatteplikt til Norge pa vanlig mate. Tilsvarende opprettholdes fullt medlemskap i norsk folketrygd som om den ansatte hadde vcert i arbeid pa norsk sokkel. Skulle det oppsta tvil om beskatning, vil bedriften vcere ansvarlig for at det samlede skatteniva ikke overstiger norsk skatt. Bedriften vil handtere eventuelle skattesaker i samarbeid med den ansatte. Den ansatte vil ved arbeid under denne avtale, fortsette sin ansettelse i det norske arbeidsgiverselskapet og motta I0nn derfra. 6.0 MEDLEMSKAP I FORSIKRINGS- OG PENSJONSORDNINGER Den enkelte ansatte vil fortsette i de etablerte pensjonsordninger som om vedkommende hadde vcert i arbeid pa flyterigg pa norsk sokkel. Den enkelte ansatte opprettholder sitt medlemskap i de forsikringsordninger som gjelder ved tilsvarende ansettelse pa norsk sokkel, herunder yrkesskadeforsikring og lisensforsikring. Alle ansatte er omfattet av bedriftens tjenestereiseforsikring som kommer i tillegg til den reiseforsikring som dekkes gjennom billettbestilling over AMEX-kortet. Der det i det enkelte lands lovgivning skulle fremkomme krav om egne forsikringsordninger ut over de eksisterende, vil selskapet vaere ansvarlig for at den ansatte ogsa blir dekket under disse ordninger. Eventuelle erstatninger under flere ordninger, vil i sa fall bli samordnet.

5 7.0 PRAKTISERING OG KONTROLL De ansatte under denne avtale er a regne som aktive medlemmer 1 sine respektive lokale klubber, selv om arbeidet foregar utenfor norsk sokkel. Klubben representerer saledes medlemmene pa vanlig mate med de begrensninger som ligger i denne avtalen og at arbeid skjer utenfor tariffavtalen og hovedavtalens virkeomrade. Overenskomsten mellom Norges Rederiforbund og SAFE/IE/DSO gjelder kun for norsk sokkel. Gjennom denne avtale har imidlertid partene blitt enige om at de ansatte vil vcere omfattet av overenskomst og hovedavtale hva gjelder selve ansettelsesforholdet i Norge. Nar det gjelder vilkar og betingelser for arbeidet f0r ankomst norsk sokkel styres det i sin helhet av denne avtale. Dette betyr bl.a. at hovedavtalens bestemmelser om konflikter og sympatiaksjoner, samt hovedavtalens punkt 2.3 og 2.4 ikke kan anvendes for ansatte og innretninger som omfattes av denne avtale. 8.0 TVISTEBEHANDLING Eventuelle uenigheter i forstaelsen av denne avtalen eller brudd pa avtalen s0kes I0st mellom partene pa lavest mulig niva. Hvis en av partene 0nsker a f0re forhandlinger om forstaelsen av denne avtale eller om brudd pa avtalen, innkalles det til slike forhandlinger med 14 dagers varsel. Bedriften og IE, SAFE og DSO foreningene i Odfjell Drilling er enige om at uenigheter som ikke kan I0ses gjennom slike forhandlinger, kan bringes inn for Bergen Tingrett som sivilts0ksmal.

6 9.0 VARIGHET Avtalen gjelder fra oppstart av aktivitetene i 2011 og frem til bestemmelses sted pa norsk sokkel. Ved stans eller opphold pa norsk sokkel utover 48 timer etter at riggen passerer norsk sokkel, vil overenskomsten bli gjort gjeldende. Dersom det skulle vise seg at riggen skulfe fa kontrakt utenfor Norsk sokkel kan denne avtale sies opp med en oppsigelsesfrist pa 3 maneder. Ved en eventuell oppsigelse av avtalen fra bedriftens side vil opparbeidet bonus bli utbetalt fra bedriften ved f0rste av!0nning etfer endt oppsigelsesfrist. Sandsli, 25.november 2011 de ansatte For Odfjell Drilling x/tv? O* G& <W&&Q/%gffi*-\d Guldbrandsen Persorballedt Geir Frode Nsceter Cato Landsvik Driftssjef Rolf Klubbleder DSO Docs open

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE LOKAL SÆRAVTALE mellom ODFJELL DRILLING *) og klubbene Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE innen avtaleområdene for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2010 til 31. mai 2012 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

2012-2014. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Relacom

2012-2014. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Relacom 2012-2014 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Relacom Overenskomst for Relakom 2012-2014 3 Overenskomst for Relacom 2012-2014 4 Overenskomst for Relakom 2012-2014 5 Overenskomst for

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom NORGES REDERIFORBUND. og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden LANDSORGANISASJONEN I NORGE, INDUSTRI ENERGI

OVERENSKOMST. mellom NORGES REDERIFORBUND. og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden LANDSORGANISASJONEN I NORGE, INDUSTRI ENERGI LANIE2014 INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016 OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden og LANDSORGANISASJONEN I NORGE,

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

Advokatforeningens forslag til arbeidsavtale for advokatfullmektiger ARBEIDSAVTALE., org. nr. (heretter benevnt Arbeidsgiver)

Advokatforeningens forslag til arbeidsavtale for advokatfullmektiger ARBEIDSAVTALE., org. nr. (heretter benevnt Arbeidsgiver) Advokatforeningens forslag til arbeidsavtale for advokatfullmektiger ARBEIDSAVTALE Mellom, org. nr. (heretter benevnt Arbeidsgiver) og, pers. nr. (heretter benevnt Arbeidstaker) er det i dag inngått følgende

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2012 271 Operatørbedrifter (LEDERNE) Utløp 31. mai 2014 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer