Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer."

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Lidvar Paulsby ordfører

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 1/13 TILSETTING NY RÅDMANN 2013/830 PS 2/13 REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT FOR TYDAL KOMMUNE 2013/896

3 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 424 Arkivsaksnr: 2013/830-3 Saksbehandler: Frank Lysø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 1/ Kommunestyret Tilsetting ny rådmann Saksopplysninger Rådmann Gunnbjørn Berggård har varslet at han fratrer sin stilling den I den forbindelse skal det avklares om Rådmannstillingen i Tydal kommune skal endres til åremålsstilling. Minimumstiden for en åremålsstilling er på 6 år. Vurdering De fleste rådmannstillinger på åremål har en varighet på 6 år. Det er viktig å merke seg at åremålsstillingene kan gi rett til retrettstillinger, eller etterlønn, der rådmannen frasier seg oppsigelsesvernet etter Arbeidsmiljøloven, men retten til retrettstilling eller etterlønn kan forhandles bort ved tilsettingen. Dette kan få innvirkning på andre arbeidsvilkår. Tydal kommune jobber aktivt for å redusere bruk av midlertidige stillinger, etter mitt syn vil en rådmannstilling på åremål (midlertidig tilsetting) være i strid med dette. Dersom man velger ordningen med åremål, vil man stå friere til å avslutte arbeidsforholdet med rådmannen når åremålsperioden går ut. Uten åremålsstilling har rådmannen i utgangspunktet det samme oppsigelsesvern som andre arbeidstakere etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, lovens krav om saklig begrunnet oppsigelse gjelder derfor også rådmannstillingen. Rådmann har også det samme stillingsvernet i åremålsperioden. Det kan være ekstra utfordrende å rekruttere rådmenn i åremålsstillinger enn i faste stillinger, dette skyldes at etter endt åremålsperiode risikerer rådmann å stå uten fast arbeid.

4 Rådmannens innstilling Saken fremmes uten innstilling

5 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2013/896-1 Saksbehandler: Frank Lysø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 2/ Revidering av permisjonsreglement for Tydal kommune Vedlegg: Gjeldende permisjonsreglement Forslag til nytt permisjonsreglement Saksopplysninger Permisjonsreglement for Tydal kommune ble sist revidert i kommunestyret den Våren 2013 har arbeidsmiljøutvalget gått igjennom permisjonsreglementet og kommet frem til forslag til nytt revidert permisjonsreglement, forslaget ble vedtatt i AMU den Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet ved mindre endringer i reglement og retningslinjer innenfor rammene av kommunestyrets vedtak, jfr. Reglement for administrasjonsutvalget i Tydal kommune 3. Vurdering Gjeldende permisjonsreglement og forslag til nytt revidert permisjonsreglement ligger vedlagt. Et enstemmig AMU har foreslått en rekke mindre justeringer, disse er som følger: 1: Rådmann avgjør permisjoner utøver 10 dager (pkt D), Klageadgang faller bort. (pkt E) 2 og 3: Ingen endringer 4: Pkt C forenkles, Husbygging mv. gir ikke rett til permisjon (pkt E), Permisjon for feiring av religiøse høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender kan gis uten lønn (pkt F), Det er gjort en del tilpasninger i pkt G, aldersgrense for barn er endret fra 12 år til 16 år, samt at det er lagt til et pkt I (innleggelse på sykehus.

6 5: Ingen endringer 6 Ved overgang til ny stilling i Værnesregionen eller etablering av egen bedrift i egen kommune, kan permisjon gis i inntil 2 år, ved overgang til overgang til andre stillinger kan det gis permisjon i inntil 1 år. Rådmannens innstilling Forslag til nytt permisjonsreglement for Tydal kommune godkjennes.

7 PERMISJONSREGLEMENT FOR TYDAL KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER A) Omfang Permisjonsreglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere, jfr. Hovedtariffavtalens kap. 1, 1. B) Lønn og ansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det samme gjelder syke og fødselspermisjon inntil 1 år og tvungen vernepliktstjeneste. Ulønnet permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes med inntil 1 år. C) Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 mnd, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) D) Avgjørelsesmyndighet Kortere permisjoner av inntil 10 dagers varighet avgjøres av vedkommende fagsjef eller tjenesteleder. Permisjoner på mer enn ett år avgjøres av tilsettingsmyndighet for stillingen. Øvrige permisjoner avgjøres av rådmannen. E) Klageadgang Avgjørelser truffet av administrasjonen og personalutvalget kan påklages til formannskapet. Avgjørelser truffet av administrasjonsutvalget kan påklages til kommunestyret. F) Fortolkning Rådmannen fortolker reglementet. Oppstår det uenighet om fortolkningen, kan saken bringes inn for administrasjonsutvalget.

8 2 LOVBESTEMTE OG AVTALEFESTEDE PERMISJONER A) Fødselspermisjon For fødselspermisjon gjelder arbeidsmiljølovens 12-2, 12-4, 12-5, 12-6 og HTA, kap. 1, 8, pkt 8.3 B) Sykepermisjon Arbeidsgiver utbetaler sykelønn til arbeidstaker i hele den tiden arbeidstaker har rett til sykepenger fra folketrygden, jfr. HTA kap. 1, 8, pkt 8.1. C) Barns og barnepassers sykdom Permisjon med lønn gis i hht HTA kap. 1, 8, pkt 8.4 og folketrygdlovens 9-5. D) Adopsjon For adopsjon gjelder arbeidsmiljølovens 12-5, og HTA, kap. 1, 8, pkt 8.3. E) Vernepliktspermisjon For vernepliktspermisjon gjelder HTA kap. 1, 9. 3 UTDANNINGSPERMISJON A) Generelt Det vises til Hovedavtalen del B 7. Utdanningspermisjoner kan gjøres betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes eller at arbeidet ivaretas på annen måte. Permisjoner for å ta grunnutdanning, etterutdanning eller videreutdanning kan maksimalt innvilges for inntil 3 år. Permisjon med hel eller delvis lønn kan innvilges når utdanningen skjer som følge av de behov kommunen til enhver tid har for ajourføring innen vedkommende stilling. Ulønnet utdanningspermisjon inntil ett år der utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen, avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. B) Kurs og seminarer For kurs og seminarer vises det til Hovedavtalen del B 7.

9 C) Obligatorisk opplæring Når arbeidstakere pålegges kurs på en fridag, skal fridagen kompenseres. Kompensasjonen skal dekke de faktiske medgåtte timer og begrenses oppad til normalarbeidsdagens lengde. D) Eksamensdager For eksamensdager vises det til Hovedtariffavtalen kap. 1, 14, pkt E) Bindingstid For bindingstid vises det til Hovedtariffavtalen kap. 1, 14, pkt F) Opplæring av tillitsvalgte Tillitsvalgte innvilges permisjon for deltakelse på kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen for kommunalt ansatte arbeidstakere, kan innvilges permisjon med lønn i inntil 12 dager for slike kurs. 4 VELFERDSPERMISJONER A) Ved alvorlig sykdom og ved dødsfall/begravelse Det kan gis permisjon ved alvorlig sykdom, ved dødsfall og begravelser. Permisjon kan gis med eller uten lønn. B) Tilvenning av barn i barnehage For tilvenning av barn i barnehage kan det ved behov innvilges permisjon med lønn for inntil 3 dager. C) Barn som begynner i grunnskolen For første skoledag gis permisjon med lønn. Det er en forutsetning at ingen av foreldrene har anledning til å være med barnet uten å søke permisjon, og at bare en av foreldrene tar slik permisjon. D) For eget bryllup, barnedåp av egne barn og konfirmasjon av egne barn For eget bryllup, for barnedåp av egne barn og for konfirmasjon av egne barn gis det permisjon med lønn på henholdsvis bryllupsdag, konfirmasjonsdag og dåpsdag.

10 E) Husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet Det tilstås permisjon med lønn i 2 arbeidsdager til bygging av egen bolig og istandsetting av hus/leilighet til eget bruk. F) Feiring av religiøse høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender Permisjon kan innvilges i inntil 2 dager. G) Fosterhjemsplassering Den som tar imot fosterbarn, har rett til omsorgspermisjon uten lønn i inntil 12 måneder dersom barnet er under 15 år på det tidspunkt omsorg for barnet overtas, jfr. arbeidsmiljølovens 12-5 nr 4. H) Retningslinjer for fravær ved besøk hos lege, tannlege, helsemessige undersøkelser og behandling 1. Fravær ved nødvendig besøk hos lege, tannlege, helsemessige undersøkelser og behandling og andre private gjøremål skal, når det er mulig, legges utenom ordinær arbeidstid. 2. Hvis besøk som nevnt under pkt. 1 ikke kan legges utenom ordinær arbeidstid, kan permisjon med lønn gis i nødvendig tid. Slike besøk skal fortinnsvis legges til begynnelsen, eller slutten av ordinær arbeidstid. 3. Ved nødvendig ledsagertjeneste for egne barn under 12 år betales ordinær lønn. For ledsagelse av egne barn over 12 år og andre innvilges ulønnet permisjon. I) Velferdspermisjon uten lønn Velferdspermisjon uten lønn kan innvilges for et tidsrom av inntil ett år, dersom særlige velferdsgrunner foreligger. 5 PERMISJON FOR UTØVING AV TILLITSVERV A) Generelt Søknader om permisjoner for utføring av offentlige tillitsverv og tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene avgjøres av rådmannen.

11 B) Politiske og offentlige tillitsverv J.fr. HTA 14. Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov, eller med hjemmel i lov. Ved utøvelse av politiske tillitsverv i egen kommune, gis permisjon med lønn. Ved politiske verv i Fylkeskommunen/annen kommune, gis permisjon uten lønn. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig verv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg, eller kommunevalg, innvilges permisjon med lønn. C) Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene Reglene om permisjon i forbindelse med tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene omfatter medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner kommunen har inngått tariffavtale med, jfr. Hovedavtalen del B 3-5 Arbeidstakere som velges/ansettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller distrikts/fylkesorganer, eller ansettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon. D) Andre tillitsverv Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, kan innvilges permisjon. Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge permisjon for utførelse av andre tillitsverv. 6 DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER: A) Overgang til ny stilling Ved overgang til ny stilling eller etablering av egen bedrift i egen kommune, er hovedregelen at permisjon gis inntil 2 år. Bare spesielle forhold, som er til skade for kommunal tjenesteyting, kan bevirke at permisjon blir avslått. Permisjon ved overgang til ny stilling utenfor kommunen kan gis, hvis hensikten er å skaffe seg kompetanse innenfor eget fagfelt eller annen kompetanse som kommunen har bruk for. Hvis helt spesielle grunner tilsier det, kan også permisjon innvilges på annet grunnlag. Permisjonssøknader ved overgang til ny stilling behandles av tilsettingsmyndigheten.

12 Revidert i kommunestyret sak K-50/02 den arkivsaknr. 02/00292 Redigert etter bestemmelsene i ny arbeidsmiljølov pr og tariffrevisjon pr den Revidert i kommunestyret sak K den arkivsaknr 2008/1585 ======================================================== Det som er revidert i kommunestyret er skrevet i kursiv.

13 PERMISJONSREGLEMENT FOR TYDAL KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER A) Omfang Permisjonsreglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere, jfr. Hovedtariffavtalens kap. 1, 1. B) Lønn og ansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det samme gjelder syke og fødselspermisjon inntil 1 år og tvungen vernepliktstjeneste. Ulønnet permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes med inntil 1 år. C) Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 mnd, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) D) Avgjørelsesmyndighet Kortere permisjoner av inntil 10 dagers varighet avgjøres av vedkommende fagsjef eller tjenesteleder. Øvrige permisjoner avgjøres av rådmannen. E) Fortolkning Rådmannen fortolker reglementet. Oppstår det uenighet om fortolkningen, kan saken bringes inn for administrasjonsutvalget. 2 LOVBESTEMTE OG AVTALEFESTEDE PERMISJONER A) Fødselspermisjon For fødselspermisjon gjelder arbeidsmiljølovens 12-2, 12-4, 12-5, 12-6 og HTA, kap. 1, 8, pkt 8.3

14 B) Sykepermisjon Arbeidsgiver utbetaler sykelønn til arbeidstaker i hele den tiden arbeidstaker har rett til sykepenger fra folketrygden, jfr. HTA kap. 1, 8, pkt 8.1. C) Barns og barnepassers sykdom Permisjon med lønn gis i hht HTA kap. 1, 8, pkt 8.4 og folketrygdlovens 9-5. D) Adopsjon For adopsjon gjelder arbeidsmiljølovens 12-5, og HTA, kap. 1, 8, pkt 8.3. E) Vernepliktspermisjon For vernepliktspermisjon gjelder HTA kap. 1, 9. 3 UTDANNINGSPERMISJON A) Generelt Det vises til Hovedavtalen del B 7. Utdanningspermisjoner kan gjøres betinget av at kvalifisert vikar kan skaffes eller at arbeidet ivaretas på annen måte. Permisjoner for å ta grunnutdanning, etterutdanning eller videreutdanning kan maksimalt innvilges for inntil 3 år. Permisjon med hel eller delvis lønn kan innvilges når utdanningen skjer som følge av de behov kommunen til enhver tid har for kompetanseheving innen vedkommende stilling. Ulønnet utdanningspermisjon inntil ett år der utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen, avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. B) Kurs og seminarer For kurs og seminarer vises det til Hovedavtalen del B 7. C) Obligatorisk opplæring Når arbeidstakere pålegges kurs på en fridag, skal fridagen kompenseres. Kompensasjonen skal dekke de faktiske medgåtte timer og begrenses oppad til normalarbeidsdagens lengde.

15 D) Eksamensdager For eksamensdager vises det til Hovedtariffavtalen kap. 1, 14, pkt E) Bindingstid For bindingstid vises det til Hovedtariffavtalen kap. 1, 14, pkt F) Opplæring av tillitsvalgte Tillitsvalgte innvilges permisjon for deltakelse på kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen for kommunalt ansatte arbeidstakere, kan innvilges permisjon med lønn i inntil 12 dager for slike kurs. 4 VELFERDSPERMISJONER A) Ved alvorlig sykdom og ved dødsfall/begravelse Det kan gis permisjon ved alvorlig sykdom, ved dødsfall og begravelser. Permisjon kan gis med eller uten lønn. B) Tilvenning av barn i barnehage For tilvenning av barn i barnehage kan det ved behov innvilges permisjon med lønn for inntil 3 dager. C) Barn som begynner i grunnskolen For første skoledag gis permisjon med lønn. D) For eget bryllup, barnedåp av egne barn og konfirmasjon av egne barn For eget bryllup, for barnedåp av egne barn og for konfirmasjon av egne barn gis det permisjon med lønn på henholdsvis bryllupsdag, konfirmasjonsdag og dåpsdag. E) Feiring av religiøse høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender Permisjon uten lønn kan innvilges i inntil 2 dager. F) Fosterhjemsplassering Den som tar imot fosterbarn, har rett til omsorgspermisjon uten lønn i inntil 12 måneder dersom barnet er under 15 år på det tidspunkt omsorg for barnet overtas, jfr. arbeidsmiljølovens 12-5 nr 4.

16 G) Retningslinjer for fravær ved besøk hos lege, tannlege, helsemessige undersøkelser og behandling 1. Fravær ved nødvendig time hos lege, tannlege, helsemessige undersøkelser og behandling og andre private gjøremål skal, når det er mulig, legges utenom ordinær arbeidstid. 2. Hvis timeavtale som nevnt under pkt. 1 ikke kan legges utenom ordinær arbeidstid, kan permisjon med lønn gis til medgått tid. Slike timer skal fortrinnsvis legges til slutten av ordinær arbeidstid. For arbeid på kveld og natt (turnus) er hviletid etter vakt. Det vil si at i utgangspunktet gis det ikke fri etter undersøkelser til annet enn medgått reisetid. 3. Ved nødvendig ledsagertjeneste for egne barn under 16 år betales ordinær lønn inntil 5 dager pr. år. For ledsagelse av egne barn over 16 år og andre innvilges ulønnet permisjon. H) Innleggelse på sykehus. Ved innleggelse på sykehus for egne barn under 18 år innvilges permisjon med lønn inntil 5 dager. I) Velferdspermisjon uten lønn Velferdspermisjon uten lønn kan innvilges for et tidsrom av inntil ett år, dersom særlige velferdsgrunner foreligger. 5 PERMISJON FOR UTØVING AV TILLITSVERV A) Generelt Søknader om permisjoner for utføring av offentlige tillitsverv og tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene avgjøres av rådmannen. B) Politiske og offentlige tillitsverv J.fr. HTA 14. Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov, eller med hjemmel i lov. Ved utøvelse av politiske tillitsverv i egen kommune, gis permisjon med lønn. Ved politiske verv i Fylkeskommunen/annen kommune, gis permisjon uten lønn.

17 Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig verv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg, eller kommunevalg, innvilges permisjon med lønn. C) Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene Reglene om permisjon i forbindelse med tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene omfatter medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner kommunen har inngått tariffavtale med, jfr. Hovedavtalen del B 3-5 Arbeidstakere som velges/ansettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller distrikts/fylkesorganer, eller ansettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon. D) Andre tillitsverv Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, kan innvilges permisjon. Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge permisjon for utførelse av andre tillitsverv. 6 DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER: A) Overgang til ny stilling Ved overgang til ny stilling i Værnesregionen eller etablering av egen bedrift i egen kommune, er hovedregelen at permisjon gis inntil 2 år. Bare spesielle forhold, som er til skade for kommunal tjenesteyting, kan bevirke at permisjon blir avslått. Permisjon ved overgang til andre stillinger som ikke er nevnt ovenfor, kan permisjon gis i inntil 1 år. Hvis helt spesielle grunner tilsier det, kan også permisjon innvilges på annet grunnlag. Permisjonssøknader ved overgang til ny stilling behandles av tilsettingsmyndigheten. Revidert i AMU ========================================================

18

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 07.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 07.05.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner

S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon. S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og tillitsvalgte organisasjoner /4td? PERMISJONSREGLEMENT FOR VIKNA KOMMUNE Le, S.2: Del 1: Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger og pensjon S.3: Del 2: Velferdspermisjoner S.4: Del 3: Permisjoner for deltakelse i offentlige verv og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

Tingvoll kommune Økokommunen

Tingvoll kommune Økokommunen Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i møte 09.02.2016 med hjemmel i delegasjonsreglementet 2/24 Innhold 1 Fellesbestemmelser...

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 08.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Ajourhold: Vedtak i k-sak 97/0063 innarbeidet i reglementet. Vedtak i k-sak 99/0004 All møtegodtgjørelse reduseres med 50% i 1999. Vedtak i k-sak

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

Namsos Administrasjonsutvalget

Namsos Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Namsos Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 10:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 13:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 12.10.2011 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

PERMISJONS REGLEMENT

PERMISJONS REGLEMENT PERMISJONS REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.12.2010 sak. 145/10 Justert pkt. 10.4.1 og pkt. 12.2 i juni 2011 Oppdatert versjon vil komme i løpet av høsten 2015. INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Detaljer

- PERMISJONSREGLEMENT -

- PERMISJONSREGLEMENT - RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.2016 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger:

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: - TAHUu.KuMMJNF BA:51 in?:.-61151 07 MAI Zinj Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS - OG TILLITSVERV ( sist vedtatt 31.10.2012) ci-5

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt: 27.8.2013 G R A N K O M M U N E 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 5 1.2. FORTOLKNINGER... 5 1.3. LØNNSANSIENNITET...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Permisjonsreglement for Alta kommune

Permisjonsreglement for Alta kommune Permisjonsreglement for Alta kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 03.12.09. 1 GENERELT 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle arbeidstakere som kommer inn under 1-1 i Hovedtariffavtalen.

Detaljer

PERMISJONER OSLO KOMMUNE

PERMISJONER OSLO KOMMUNE PERMISJONER OSLO KOMMUNE Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over permisjonsrettigheter som er fremforhandlet særskilt for undervisningspersonale. Innhold

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2008 63494/2008 2005/5483 036 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 Justering av interne

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Permisjonsreglement for Holtålen kommune Vedtatt i kommunestyret 14062007, sak 19/07 Revidert av rådmannen 160211, jf. reglementets pkt 1.9. Oppdatert av rådmannen

Detaljer

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089

Reglement. Permisjonsreglement. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Reglement Permisjonsreglement Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 21.09.2015 JpID: 15/1089 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall: Ved lovendring/praksisendring

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer