AVTALE OM RESSURSPOOL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM RESSURSPOOL"

Transkript

1 Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel, heretter benevnt som «Avtalen». 1. Innledning AVTALE OM RESSURSPOOL Partene er enige om at det opprettes en ressurspool med fast ansatte for å dekke normalt fravær. Bruk av midlertidig ansatte skal holdes på et minimum da ressurspoolen er ment å dekke selskapets ordinære behov. Midlertidig ansatte som har arbeidet tilsammen mer enn 6 måneder, eller svarende til syvhundre tretti (730) timer i selskapet skal ha fortrinnsrett til fast ansettelse i de stillinger som de er kvalifisert til. Dersom det er behov for ønske om øvrige avvik fra «Avtalen» hvor disse ikke er nedfelt i denne protokollen, kreves det enighet selskapet den lokale fagforening. Alle bestemmelser i «Avtalen» som ikke er i strid med denne lokale avtale omfatter de ansatte i ressurspoolen. 2. Hensikt etablering av ressurspool For bedriften vil det være hensiktsmessig å ha en fast grunnstamme av offshore personell som kan benyttes som avløsere ved sykdom, permisjoner, kursopplæring m.v for ansatte i faste offshorestillinger. Partene er så enige om at ansatte i ressurspoolen så kan benyttes til å dekke topper i arbeidsmengden eller ved andre situasjoner hvor det er behov for ekstra arbeidskraft. For den enkelte ansatte, vil det være viktig at et ordinært arbeidsforhold er etablert med de rettigheter forpliktelser som følger av dette. Størrelse sammensetning av ressurspoolen avgjøres av selskapet etter forutgående drøftelser med den lokale fagforening (minst 2 ganger per år) ikke på en måte som gjør det mulig å leie inn personell til ressurspoolen i stedet for til den 1

2 faste bemanning på den enkelte innretning. Ved fastsetting av ressurspoolens størrelse bør det tas hensyn til den totale bemanningens størrelse sammensetning, antall kontrakter, sykefravær lignende, samt forventet utvikling vedrørende disse forhold. Avtalens fastsettelse av størrelsen på poolen skal ikke være til hinder for retten de midlertidige ansatte har til å kreve fast ansettelse i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Partene er enige om at denne avtalen ikke begrenser bedriften fra å benytte midlertidige ansettelser i situasjoner hvor arbeidsmiljøloven åpner for dette, men det understrekes at selskapet ikke kan ansette personell midlertidig for tjenestegjøring i ressurspool at midlertidig ansatte derfor ikke kan være omfattet av ressurspoolavtalens bestemmelser. 3. Ansettelse i ressurspool All ansettelse i bedriften skal skje ved skriftlig kontrakt. Ansettelseskontrakten skal være i henhold til «Avtalens» pkt. 2.1 i overensstemmelse med innholdet i standard ansettelseskontrakt i avtalen Industri Energi datert 19. oktober Ansatte som tjenestegjør i ressurspool er fast ansatt i bedriften på samme vilkår som bedriftens øvrige ansatte, med de avvik som fremkommer av denne ressurspool-avtalen, så som fast arbeidsplan, fast arbeidssted etc. Det forutsettes at ansatte som tjenestegjør i ressurspoolen ikke skal benyttes fast i permanente stillinger på innretningene. Ansatte som tjenestegjør i ressurspoolen opptjener lønnsansiennitet selskapsansiennitet på lik linje med øvrige ansatte. Ansatte som tjenestegjør i fast stilling kan overføres til ressurspool i forbindelse med større omlegginger, nedbemanning mv. etter avtale med den lokale fagforening. Ved rekruttering til ressurspool skal personell som i en viss utstrekning har blitt benyttet som vikarer eller lignende med midlertidig tilsetting vurderes for ansettelse. 4. Lønnsbetingelser For tjeneste i ressurspool betales det normal månedlig i henhold til «Avtalen s» lønnstabell (2/4 rotasjon). Ansatte som tjenestegjør i ressurspool skal ansettes i den stillingskategori som utgjør hovedmengden av arbeidet den ansatte utfører. 2

3 Ansatte som tjenestegjør i en høyere stilling skal avlønnes i henhold til stillingen for den tid arbeidet varer. Ved arbeid i lavere stilling gjelder: Partene er enige om at ansatte i ressurspoolen fra tid til annen må arbeide i stillinger som bedriften anser dem kvalifisert for å fylle. De ansatte skal ha lønn i henhold til den stillingen som er fastsatt i ansettelseskontrakten. Variable tillegg ulempekompensasjoner øvrige kompensasjoner (ikke definert i denne lokalavtale) utover den faste månedslønn utbetales basert på godkjente timelister. 5. Arbeidstid avregning Årsverket er 1460 timer per. År. Timer som blir betalt med ventetid- eller overtidsgodtgjørelse (f.eks godtgjørelse for arbeid pålagte kurs i perioder hvor det ikke utføres arbeid i henhold til arbeidsplanen, arbeid ut over 12 timer per dag and godtgjørelse for forlenget oppholdsperiode offshore) skal ikke medregnes som del av årsverket. Partene i denne avtale er enige om t det skal foretas en halv-årlig avregning (for hver 730 timer) etter følgende mønster: Avregning foretas årlig pr. 01. mars 01. september. Dersom ansatte har arbeidet for få timer, vil legget bli overført til neste periode. Timer overført kan ikke videreføres til en ny periode. Dersom ansatte har arbeidet for mange timer skal disse kompenseres med overtidsgodtgjørelse i henhold til følgende formel: Totalt arbeidede timer 9 i perioden (total antall dager i perioden x 4 timer) = overtidstimer. I perioder ansatte ikke er disponibel for arbeid i ressurspoolen på grunn av sykefravær, permisjon, militærtjeneste, permittering eller liknede, registreres dette på årsverket med 4 timer pr. dag. Når en ansatt går ut av ressurspoolen for overgang til en fast offshorestilling, foretas avregningen fra ressurspoolen fra den dag man reiser ut første gang for en hel turnusperiode i fast rotasjon. Dersom ansatte har arbeidet for lite tid kan skyldig 3

4 arbeidstid, helt eller delvis, bli arbeidet inn uten overtidsgodtgjørelse innenfor de 12 første uker etter at man begynte i fast rotasjon. Ansatte som går ut av ressurspoolen av andre grunner vil bli avregnet ved utløpet av oppsigelsestiden, dette gjelder selv om oppsigelsestiden overskrider 01. mars eller 01. september. I den grad det er mulig skal skyldig tid da bli arbeidet inn i oppsigelsestiden. Ansatte som går ut av ressurspoolen innen de 3 første måneder etter ansettelsen i ressurspoolen vil ikke motta noen avregning. 6. Fleksibilitet tilgjengelighet Ansettelse i ressurspoolen betinger at ansatte er tilgjengelig etter følgende kriterier: Ansatte skal være til disposisjon for selskapet i en seks (6) ukers periode deretter er garantert en tre (3) ukers friperiode. Dersom den ansatte blir kalt ut offshore i løpet av friperioden skal dette kompenseres med overtidsgodtgjørelse for arbeidede timer. Dersom selskapet ønsker å endre disponibelplanen skal dette presenteres skriftlig så tidlig som mulig senest fire (4) uker før endringen skal gjennomføres. Ansatte som vikarierer personer med langtidsfravær, eller er engasjert over en relativ lang periode med høy aktivitet/ekstraarbeid skal følge en 2/4 arbeidsplan. Selskapet er forpliktet til å underrette de ansatte i ressurspoolen om dato for utreise så snart som mulig, senest en (1) dag før utreise til innretningen. Disse bestemmelser er satt opp under forutsetning av at selskapet anerkjenner 1/3- regelen i henhold til Rammeforskriften. 7. Kurs opplæring Ansatte må gjennomføre kurs/opplæring pålagt som pliktige av selskapet eller myndighetene. Så langt som praktisk mulig skal opplæringen foregå i den ansattes arbeidsperiode i disponibelplanen i henhold til bestemmelsene i pkt. 9.2 i «Avtalen». Pålagt opplæring i land i tilgjengelighetsperioden i disponibelplanen skal kompenseres med tolv (12) timer pr. dag som blir avregnet mot årstimeverket. 4

5 Pålagte kurs som blir gjennomført i disponibelplanens friperioder skal kompenseres med overtidsgodtgjørelse for åtte (8) timer pr. dag. 8. Andre bestemmelser Når selskapet har ledige stillinger med ordinær offshore arbeidsplan, skal ansatte i tilsvarende stillinger i ressurspoolen tilbys disse før eksternt personell blir innleid. Bestemmelsene ansatte som er omfattet av den lokale avtale som er inngått SDEA selskapet den 5. mai 2009 gjelder fortsatt. I tilfelle ledige stillinger blir tilgjengelige på høyere nivå, skal ansatte i ressurspoolen bli vurdert på samme grunnlag som øvrige kandidater. Selskapet skal sørge for at denne avtalen skal overleveres sammen med arbeidskontrakten den lokale fagforening skal informeres om ansettelsen. Ansatte er forpliktet til å informere selskapet umiddelbart om enhver endring i kontaktopplysningene. 9. Gyldighet varighet Denne avtale er gyldig fra 11. september 2013 til 31. mai 2014 deretter i ett (1) år om gangen dersom ikke en av partene sier opp avtalen med to (2) måneders skriftlig varsel. Denne avtalen erstatter avtalens om partene inngikk den 22. september Enhver del av denne avtalen som relaterer seg til gjeldende lover /eller kollektive avtaler NR Industri Energi, vil dersom det blir endringer i slik lovgivning eller avtaler, bli gjennomført endringer slik at denne avtalen blir i samsvar med det lov regelverk som til enhver tid er gjeldende. Undertegnet 11. september 2013 Kreta-Greece/Stjørdal-Norge Wayne Pena (sign) Leder Perly Hugen (sign) HR Manager 5

6 6

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE LOKAL SÆRAVTALE mellom ODFJELL DRILLING *) og klubbene Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE innen avtaleområdene for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom NORGES REDERIFORBUND. og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden LANDSORGANISASJONEN I NORGE, INDUSTRI ENERGI

OVERENSKOMST. mellom NORGES REDERIFORBUND. og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden LANDSORGANISASJONEN I NORGE, INDUSTRI ENERGI LANIE2014 INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016 OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden og LANDSORGANISASJONEN I NORGE,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2012 271 Operatørbedrifter (LEDERNE) Utløp 31. mai 2014 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN Hovedavtalen HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN (SAFE) Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter ORIG NAL Overenskomst av 2014 Lzs Oljeboringsbedrifter (lndustri Energi) Utløp 3L. mai 20L6 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer