Den 5. mai 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 10/2005, lnr. 13/2006:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 5. mai 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 10/2005, lnr. 13/2006:"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN Den 5. mai 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 10/2005, lnr. 13/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, (advokat Eyvind Mossige) mot Norges Rederiforbund og Saipem SpA Norwegian Branch (advokat Pål Tangen). Dommere: Mehl, Nykaas, Gussgard, Stangnes, Thaulow Rustad, Balstad og Gaaseide. I Innledning (1) Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel for perioden , har i pkt. 5.3 bestemmelser om overtidsgodtgjørelse ved for meget tid om bord. I pkt. 2.1 tredje ledd siste punktum er det en bestemmelse om at ansettelsesforholdet for vikarer også skal omfatte friperioder. I Saipem SpA Norwegian Branch er det oppstått tvist om vikarer som midlertidig ansettes for én oppholdsperiode ad gangen, har krav på overtidsgodtgjørelse etter pkt. 5.3 dersom de starter nytt oppdrag i friperioden. Subsidiært gjelder tvisten spørsmålet om retten til overtidsgodtgjørelse i slike tilfeller følger av lokal særavtale. Bakgrunnen for saken er i hovedtrekk: II Nærmere om de aktuelle bestemmelser i overenskomsten (2) Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger m.v. heretter bare overenskomsten er inngått mellom Norges Rederiforbund (NR) på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) på den andre siden. NR har inngått praktisk talt likelydende

2 2 overenskomster med SAFE og De samarbeidende organisasjoner (DSO). Den aktuelle overenskomsten ble inngått for perioden 1. juni mai (3) Overenskomstens pkt. 2.1 om ansettelse fastsetter de nærmere krav til ansettelseskontrakt og arbeidsvilkår. I tredje og fjerde ledd heter det: Ansettelse av vikarer skjer ved skriftlig kontrakt. Det skal fremgå hvem det vikarieres for. Ansettelsesforholdet skal også omfatte friperioder. Uten avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er det ikke anledning til å ha annet lønnet arbeid hos konkurrerende bedrift eller hos oljeselskap som er potensiell oppdragsgiver for arbeidsgiveren.... (4) Bestemmelsen om vikarer i tredje ledd kom inn i avtalen under tarifforhandlingene i (5) Under overenskomstens pkt. 3 Arbeidstid og skiftordninger er det i pkt. 3.1 tatt inn definisjoner. Her heter det blant annet: 3.1 Definisjoner Arbeidsperiode: Det tidsrom (vanligvis 12 timer) som arbeidstakeren er i arbeid for arbeidsgiver i løpet av et døgn. Oppholdsperiode: Det tidsrom arbeidstakeren oppholder seg i sammenheng på innretninger som faller inn under virkeområdet til Rammeforskriften kap. VII. Friperiode: Tiden mellom to oppholdsperioder. Arbeidsplan: Plan som viser oppholdsperiode og friperiode. Arbeidssyklus: En avgrenset del av arbeidsplanen med oppholdsperioder og friperioder som gjentas regelmessig og som til sammen gir en ukentlig arbeidstid i tråd med avtalens bestemmelser om arbeidstid. Avviksperiode: En periode mellom to ordinære arbeidssykluser, med annen lengde på oppholdsperiode og/eller friperiode. (6) I pkt. 3.2 annet og tredje ledd, heter det: Den ansatte skal tildeles en arbeidsplan som inneholder oppholdsperioder på innretningen og om mulig sikkerhetsopplæring. Planen skal vise når en oppholdsperiode tar til og når den avsluttes. (7) Pkt. 3.2 sjette ledd regulerer oppholdsperiodenes lengde. Bestemmelsene kom inn i overenskomsten etter tarifforhandlingene i 2002 og lyder som følger: Partene er derfor enige om at fra skal arbeidsplaner normalt være satt opp med 2 ukers oppholdsperioder fulgt av 4 ukers friperioder.

3 (8) Overenskomstens pkt. 5 regulerer overtid. Pkt. 5.1 gjelder godtgjørelsens størrelse og pkt. 5.2 gjelder godtgjørelse for arbeid utover 12 timer i døgnet. Tvisten knytter seg til bestemmelsene i pkt. 5.3, hvor det innledningsvis heter: Godtgjørelse i forbindelse med for meget tid om bord Etter pkt. 3.2 vil oppholdsperiodene vanligvis utgjøre 2/6 av den totale tid. Tid ut over 2/6 er således for meget tid om bord og skal godtgjøres med overtidsgodtgjørelse for 12 timer pr. døgn (ved bruk av 12 timers arbeidsperioder). (9) Bestemmelsene ble endret i 2002 i forbindelse med omlegging av rotasjon fra til 2-4. Endringen besto i at forholdstallet 4/11 ble erstattet med 2/6. (10) Den nærmere beregning av overtidsgodtgjørelsen etter pkt. 5.3 første ledd, følger av tredje ledd. Her heter det: Beregningen foretas for hver arbeidssyklus eller avviksperiode som kommer i stedet for en arbeidssyklus, dersom partene lokalt ikke blir enige om andre beregningsperioder. Periodene begynner og slutter ved utreise (avslutning av en friperiode). (11) Det er ikke anført at partene lokalt har kommet til enighet om en annen beregningsperiode enn det som følger av tredje ledd. (12) Det er ikke uenighet om at det utløser krav på overtidsgodtgjørelse dersom en midlertidig ansatt må stå i arbeid utover den avtalte fjorten dagers perioden eller dersom det gjøres avvik fra den oppsatte plan. (13) Overenskomstens pkt. 3.3 inneholder bestemmelser om oppholdsperiode. I fjerde ledd heter det blant annet: Hvis arbeidsgiveren uforskyldt ikke kan gjennomføre mannskapsbytte i rett tid, f.eks. ved vanskelige værforhold, tekniske problemer med helikopteret eller fordi avsløser er blitt syk, forutsettes det at den eller de ansatte det gjelder fortsetter i tjenesten i den utstrekning det er rimelig når det ellers ville oppstå vesentlige vanskeligheter for innretningen eller for de øvrige ombordværende. (14) Den 17. mars 2000 ble det holdt forhandlingsmøte mellom blant andre NOPEF og NR om overtidsbetaling for vikarer som står utover fjorten dagers oppholdsperiode. I protokollen fra møtet heter det: Partene var enige om at blir vikaren pålagt å fortsette arbeid utover 14 dager, skal vedkommende kompenseres med overtidsgodtgjørelse. Blir vikaren anmodet om på frivillig basis å fortsette utover 14 dager og dette er avtalt med den lokale fagforening eller de tillitsvalgte hvor lokal fagforening ikke finnes, skal vedkommende kompenseres med normal timelønn.

4 (15) Overenskomstens pkt. 3.4 inneholder den nærmere regulering av endring av arbeidsplan, arbeidssyklus eller arbeidssted. I fjerde til syvende ledd heter det blant annet: 4 De som får ekstra eller forlenget oppholdsperiode eller avvik i oppsatt arbeidssyklus, skal ha overtidsgodtgjørelse etter pkt Ved midlertidig avvik fra arbeidsplanen gis dessuten en kompensasjon på kr. 500,- pr. dag, oppad begrenset til kr. 3500,-, for hver dag den ansatte arbeider på dag som skulle vært fri i perioden fra normal arbeidssyklus blir brutt til tidligere arbeidssyklus er gjenopprettet. Uavhengig av det forannevnte kompenseres ikke for tapte fridager ved endring av arbeidsplan etter den enkeltes ønske. (16) Bestemmelsene ble endret som følge av overgangen til 2-4-rotasjon i I overenskomsten av 2000 lyder sjette ledd som følger: I tillegg gis en kompensasjon på kr. 500,- pr. dag oppad begrenset til kr. 3500,- for hver dag den ansatte arbeider på dag som skulle vært fri i perioden fra normal arbeidssyklus blir brutt til normal arbeidssyklus eller er gjenopprettet. (17) For å sikre den til enhver tid nødvendige bemanning om bord på innretningene, har partene sentralt blitt enige om å anbefale at det lokalt opprettes en vikar- eller ressurspool for å dekke normalt fravær. I overenskomstens pkt. 20 om ressurspool heter det: Partene anbefaler at det opprettes vikar-/ressurspooler med fast ansatte for å dekke normalt fravær. Partene kan lokalt bli enige om avvik fra tariffavtalen for fast ansatte i vikar- /ressurspooler. Slik avtale skal godkjennes av organisasjonene. (18) Bestemmelsen kom inn i overenskomsten i 1998 og hadde da følgende tillegg: Det settes ned et utvalg mellom NOPEF og NR med tanke på å få etablert felles regelverk for ansatte i vikar-/ressurspooler. Utvalget skal avgi innstilling innen utgangen av (19) Utvalget avga sin innstilling den 5. mai I forslaget til anbefalt regelverk for ressurspool av offshoreansatte heter det blant annet: 5. Arbeidstid og avregning Avregning mot årsverket foretas minst én gang årlig på et bestemt tidspunkt. Timer oppgjort med overtidsbetaling i avregningsperioden (f.eks. arbeid ut over 12 timer i døgnet, kursovertid etc.), regnes ikke med i årsverket. 6. Fleksibilitet og tilgjengelighet Fast ansettelse i ressurspoolen betinger at den ansatte er innstilt på å arbeide fleksibelt innenfor årsverket. Vedrørende oppholdsperioder og friperioder forutsetter partene at man ikke handler i strid med bestemmelsene i Arbeidsmiljøforskriften for petroleumsvirksomheten eller i Ferieloven.

5 (20) Forslaget ble ikke tatt inn som godkjent regelverk mellom partene, men fungerer i praksis som retningslinje for lokale avtaler om pool. 5 III Tvisteforløpet (21) Saipem SpA Norwegian Branch (heretter Saipem) er et italiensk selskap som driver verdensomspennende offshorevirksomhet. Selskapet er medlem av NR og bundet av den aktuelle overenskomsten. Saipem har drevet offshorevirksomhet i Norge siden Med unntak av perioden fra 1998 til 2003 har selskapet hatt én rigg i virksomhet på norsk sokkel. Da Scarabeo 6 i juli 2003 forlot norsk farvann, sa virksomheten opp om lag ett hundre og førti ansatte. Samtidig ble bedriftens ressurspool avviklet. (22) Både under og etter omstillingen har det, etter det opplyste, vært et til dels stort behov for vikarer for å dekke normalt fravær, men også ved andre uforutsette hendelser. Partene har forsøkt å komme til enighet om opprettelse av en ny ressurspool uten å lykkes. Behovet for vikarer er derfor dekket inn med såkalte løs- eller kontraktsvikarer som hovedsakelig ansettes midlertidig for én oppholdsperiode ad gangen. (23) I møte mellom virksomheten og den lokale klubben den 28. november 2003 ble spørsmålet om overtidsgodtgjørelse for vikarer som tar nytt oppdrag i friperioden, behandlet. I Protocol of meeting fra [m]ånedlig møte mellom Saipem SpA, Norwegian Branch og S.E.A. heter det under sak 2: Substitutes not getting leisure period in accordance with the 2/6 rule: Saipem SpA is from time to time having substitutes onboard that haven t had their leisure period from their previous trip onboard in accordance with the 2/6-rule. Discussion / conclusion: Parties agreed that they should be compensated in accordance with sect. 5.3 in the agreement. Substitutes that have travelled on a tighter schedule than 2-4 (after 1/1-02) or 2-3/2-4 (in 2001) is to present their claim to the company. Parties agree that relevant claims after 1/1-01 will be reimbursed. Note: The above does not apply for substitutes in the substitute-pool. (24) I etterkant av møtet tok bedriften den nærmere forståelsen og praksis rundt bestemmelsen opp med NR. Da en slik godtgjørelse var i strid med NRs oppfatning av praksis og forståelse av bestemmelsen, meddelte bedriften at den ikke ville foreta utbetalinger i henhold til protokollen. I en lokal uenighetsprotokoll av 29. januar 2004 er teksten fra møtet 28. november 2003 gjentatt. Deretter heter det:

6 6 Meeting Current status on claims is requested. Discussion / conclusion: Saipem SpA stated that they have re-evaluated the agreement after being in contact with NR, and that they have no intention in reimbursing as stated in last meeting. A protocol of disagreement is issued. Foreningens påstand: Saipem SpA etterbetaler iht. avtale gjort mellom partene. Bedriftens påstand: Bedriften har etter ytterligere undersøkelser funnet at kravet ikke er gyldig etter tariffavtalen, og vil derfor ikke gå med på etterbetaling. Partene kom ikke til enighet. (25) På bakgrunn av den lokale uenighetsprotokollen ble det den 6. mai 2004 holdt forhandlingsmøte mellom NR/Saipem og NOPEF. I protokollen fra møtet heter det: Saken gjaldt rett til overtidskompensasjon etter overenskomstens pkt. 5.3 for meget tid om bord når en vikar (ikke ansatt i vikarpool) reiser ut på et nytt oppdrag (oppholdsperiode) innen fire uker etter at forrige oppholdsperiode var slutt. NOPEF hevdet at løsvikaren som reiser ut tidligere enn fire uker etter siste oppholdsperiode skal ha rett på kompensasjon etter pkt. 5.3 da vedkommende på dette tidspunktet har friperiode etter et 2:4 system. NOPEF viser i denne sammenheng til pkt. 2.1, 3. avsnitt Ansettelsesforholdet skal også omfatte friperioder. NR hevdet at løsvikarer ikke kommer under denne bestemmelsen. Pkt. 5.3 viser til pkt. 3.2 som forutsetter at vedkommende er tildelt en løpende arbeidsplan med oppholdsperioder og friperioder. En løsvikar som i dette tilfelle er engasjert for en oppholdsperiode på 14 dager har ingen plan som viser ny oppholdsperiode. Ordlyden i punkt 2.1,3. avsnitt om at vikarens ansettelsesforhold også skal omfatte friperioden er etablert for å sikre vikaren lønn også for den fritiden som opptjenes i oppholdsperioden og er ikke relatert til en evt. rett på overtid ved en evt. oppholdsperiode som faller i denne fritiden. Partene har ikke regulert et slikt forhold og det er lang praksis i bransjen for at vikarer ikke tilkommer overtid ved ny utreise før fritiden er utløpt. I denne konkrete saken var vikaren ikke lovet ekstra kompensasjon og vedkommende sto dessuten fritt til å takke nei til en slik oppholdsperiode. Partene kom ikke til enighet. (26) Det ble deretter holdt tvisteforhandling mellom NR og LO/NOPEF den 11. januar I protokollen heter det blant annet: Saken gjaldt en vikars rett til overtidsgodtgjørelse for for meget tid om bord etter overenskomsten pkt Begge parter opprettholdt standpunkt som nedfelt i protokoll av 6. mai Partene kom ikke til enighet. (27) LO, med NOPEF, brakte tvisten inn for Arbeidsretten ved stevning av 7. mars Hovedforhandling ble holdt 28. mars Det ble gitt forklaringer av én representant for LO/NOPEF og av én representant for Saipem. Fem vitner ble avhørt.

7 7 IV Saksøkers anførsler (28) Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, har i hovedsak anført: (29) Saken gjelder spørsmålet om midlertidig ansatte skal ha overtidsgodtgjørelse etter overenskomstens pkt. 5.3 i tilfeller hvor to midlertidige ansettelsesforhold overlapper hverandre. (30) Ordningen etter ulike avtaler om ressurspool er ikke relevant for saken. Arbeidstakerne i ressurspool er fast ansatt i bedriften og mottar fast lønn og overtidsgodtgjørelse etter avtalt avregningsperiode. De har således et tilknytningsforhold til virksomheten som ikke er sammenlignbart med de ansettelsesforhold tvisten gjelder. (31) Tvisten gjelder arbeidstakere som ikke er fast ansatt i virksomheten, men som kalles ut fra tur til tur med de usikkerhetsmomenter det innebærer for den enkelte. I overenskomstens pkt. 2.1 tredje ledd er det tariffestet at ansettelsen gjelder både oppholdsperioden og den etterfølgende friperioden. Det vil si at vedkommende er ansatt i seks uker dersom oppholdsperioden er to uker. (32) Etter overenskomstens pkt. 5.3 første ledd er det tid ut over 2/6 som skal kompenseres med overtidsgodtgjørelse. Overenskomstens bestemmelse er klar. Etter en naturlig språklig forståelse skal det betales overtidsgodtgjørelse dersom det arbeides mer enn to uker i en seksukers periode. Dette følger både av bestemmelsens første og tredje ledd. En arbeidstaker arbeider mer enn 2/6 dersom nytt oppdrag starter før en fire ukers friperiode er utløpt. Følgelig skal det betales overtidsgodtgjørelse for den delen av friperioden som overlappes. (33) Bestemmelsens annet og tredje ledd er tekniske beregningsregler. Etter omleggingen i 2002 vil en arbeidssyklus bestå av én oppholdsperiode på to uker og én friperiode på fire uker. 2-4-rotasjon oppfyller definisjonen i pkt. 3.1 om periode som gjentas regelmessig. Vikarer som ansettes for én oppholdsperiode, får tildelt en arbeidsplan. Denne vil da gjelde for seks uker fordelt på to uker oppholdsperiode og fire uker friperiode. Det stilles ikke krav om at arbeidsplanen må inneholder flere oppholds- og friperioder. Følgelig må én arbeidssyklus i denne sammenheng være seks uker. Begrepene arbeidssyklus og arbeidsplan i overenskomsten fremstår som noe forvirrende, fordi det ikke er foretatt en

8 8 fullstendig harmonisering av avtalen etter endringen i 2002 fra rotasjon til 2-4-rotasjon. Det må legges til grunn at overenskomstens pkt. 5.3 gjelder arbeidssyklus på 2-4 alene. (34) Det kan ikke være korrekt som NR anfører, at bestemmelsen skal tolkes innskrenkende. Det er ikke ført bevis for at pkt. 5.3 ikke gjelder arbeidssyklus på 2-4 alene, dvs. en ansettelse på seks uker. Det er ikke holdepunkter i overenskomsten for at det skal foretas en avregning med årstimer for vikarer som er midlertidig ansatt. Det følger av Arbeidsrettens dom i ARD 2002 s. 479 at retten til overtidsgodtgjørelse etter pkt 5.3 er knyttet opp til lengden av den avtalte oppholdsperiode, uten at årstimetallet har betydning for krav om overtidsgodtgjørelse. Dersom pkt. 5.3 ikke var ment å gjelde vikarer, måtte dette vært presisert. Det er derfor ikke holdepunkter i avtalen for en slik innskrenkende tolkning som de saksøkte har lagt til grunn. (35) Når bedriften forespør en vikar om nytt oppdrag, er den klar over om vedkommende avvikler friperioden. At det inngås ny avtale om nytt oppdrag, kan ikke fri bedriften fra overenskomstens forpliktelser. I Rt s kom Høyesterett til at deltidsarbeid ved siden av heltidsstilling i en kommune, måtte kompenseres med overtidsgodtgjørelse selv om arbeidet ble utført i to forskjellige etater. Det forelå avtale om arbeid i begge stillinger og vedkommende myndighet var klar over at arbeidstakeren også hadde arbeid i heltidsstilling. Tilsvarende må gjelde i denne tvisten. (36) Også protokollen av 17. mars 2000 støtter LO og NOPEFs syn. Her fremgår at arbeidstaker ikke har krav på overtidsgodtgjørelse dersom han frivillig står utover 14 dager. Dette forutsetter imidlertid godkjennelse av den lokale klubb eller tillitsvalgte. Antitetisk følger det av protokollen at dersom det ikke foreligger slik godkjennelse, skal det betales overtidsgodtgjørelse. Det foreligger ingen slik avtale i denne saken. (37) Det medfører heller ikke riktighet at løsvikarer står fritt til å ta oppdrag hos andre arbeidsgivere i friperioden. Arbeidsgiver har ansvar for arbeidstakerne i den seks ukers perioden arbeidskontrakten gjelder. Det kan derfor ikke være uvedkommende for arbeidsgiver hva arbeidstakerne gjør i friperioden. Hvorvidt kontraktsvikarer faktisk tar oppdrag i friperioden, er vanskelig å kontrollere, spesielt i store virksomheter med flere installasjoner hvor vikarene tar oppdrag på de forskjellige innretninger.

9 (38) Det er ingen omforent praksis at overenskomstens pkt. 5.3 ikke utløser krav på overtidsgodtgjørelse for vikarer som arbeider i friperioden. At tilsvarende sak ikke er reist tidligere, skyldes nettopp at det er vanskelig å kontrollere om arbeidstakere tar arbeid i friperioden. I Saipem, som bare har én innretning i virksomhet, er det lettere å ha oversikt over hvem som til enhver tid kalles ut på oppdrag. Når bedriften opererer med løsvikarer fremfor å opprette vikarpool, får løsvikarene hyppigere nye turer. På denne måten omgår virksomheten overenskomstens bestemmelse om opprettelse av ressurspool. 9 (39) Subsidiært anføres at det følger av den lokale særavtalen av 28. november 2003 at det skal betales overtid for tid arbeidet utover to uker pr. seks-ukers periode. Ved undertegnelsen av protokollen var begge parter klar over at de inngikk en avtale. Det er fast praksis mellom partene at det undertegnes protokoller uten at det utarbeides etterfølgende avtale. Avtalen inneholder alle de momenter som en særavtale må bestå av. Saksøker kan ikke se at særavtalen er i strid med overenskomsten, slik de saksøkte har anført. (40) Hva gjelder etterbetalingskravet, legger saksøker til grunn at kravet, etter Arbeidsrettens praksis, først kan gjøres gjeldende fra det tidspunkt det ble tatt opp med arbeidsgiver. Kravet gjøres derfor gjeldende fra 29. januar (41) LO, med NOPEF, har nedlagt denne påstand: 1. Saipem SpA Norwegian Branch er tariffrettslig forpliktet til å utbetale overtidskompensasjon for formeget tid om bord i henhold til Overenskomsten pkt. 5.3 for midlertidig tilsatte. Subsidiært: 1. Saipem SpA Norwegian Branch er tariffrettslig forpliktet til å utbetale overtidskompensasjon for formeget tid om bord i henhold til lokal særavtale av , jfr. Overenskomsten pkt. 5.3 for midlertidig tilsatte. I begge tilfeller: 2. Saipem SpA Norwegian Branch er tariffrettslig forpliktet til å etterbetale de berørte arbeidstakere godtgjørelse i henhold til domsslutningens pkt. 1 fra

10 10 V De saksøktes anførsler (42) Norges Rederiforbund og Saipem SpA Norwegian Branch har i det vesentlige gjort gjeldende: (43) Det spørsmålet Arbeidsretten skal ta stilling til, er hvorvidt det følger av overenskomsten eller praksis at en arbeidstaker som er midlertidig ansatt for én oppholdsperiode, har krav på overtidsgodtgjørelse for den overlappende perioden når vedkommende frivillig påtar seg nytt oppdrag i friperioden. (44) Saken her gjelder arbeidstakere som på frivillig og selvstendig grunnlag inngår kontrakter om et nytt oppdrag. Det foreligger fast praksis for at arbeidstakere som påtar seg nytt oppdrag i friperioden, inngår kontrakt med normal timelønn. Det gis ikke løfter om overtidsgodtgjørelse. Dette er avklart mellom partene og fremgår av protokollen av 17. mars Protokollen regulerer ikke selve overtidsgodtgjørelsen, men fastslår at det kreves godkjennelse av den lokale klubb eller tillitsmann dersom en arbeidstaker skal kunne stå utover 14 dager. At det nå reises tvist om overtidsgodtgjørelse, er en konstruksjon fra NOPEFs side for å presse virksomheten til å opprette ressurspool. (45) De saksøkte har ikke hevdet at overenskomstens pkt. 5.3 ikke gjelder vikarer. Hvorvidt det skal betales overtidsgodtgjørelse, avhenger imidlertid av periodene som arbeides. Bestemmelsen i pkt. 5.3 tredje ledd opererer med begrepet arbeidssyklus. En arbeidssyklus omfatter mer enn én periode av hver. Dette følger av ordlyden i definisjonen i pkt. 3.1, som bruker flertallsformen om oppholds- og friperioder. I pkt. 3.2 annet ledd, som pkt. 5.3 henviser til, heter det at den ansatte tildeles en arbeidsplan som inneholder oppholdsperioder. Det må derfor foreligge flere etterfølgende oppholds- og friperioder for at bestemmelsen i pkt. 5.3 skal komme til anvendelse. Krav om overtidsgodtgjørelse utløses først etter at en arbeidstaker har arbeidet utover årstimetallet på 1460, eller utover 12 timer én enkelt dag. (46) I tillegg kan avvik fra avtalt arbeidsperiode utløse krav om overtidsgodtgjørelse. Dette gjelder imidlertid ikke ethvert avvik. Av pkt. 3.4 siste ledd følger det at tapte fridager ikke kompenseres ved frivillig endring av arbeidsplan. (47) Tvisten her gjelder ikke slikt avvik, men en helt ny avtale om en ny oppholdsperiode. Krav på overtidsgodtgjørelse er en kompensasjon som må ses i et lengre perspektiv, og en 2-4-rotasjon alene kan ikke utgjøre en arbeidssyklus. Det er ikke

11 11 praksis for at det betales overtidsgodtgjørelse når en vikar frivillig reiser ut på ny avtale i friperioden. Etter pkt. 3.4 siste ledd har heller ikke fast ansatte krav på overtidsgodtgjørelse i disse tilfellene. Dette er i samsvar med NRs forståelse. (48) Bestemmelsen i pkt. 2.1 tredje ledd danner ikke selvstendig grunnlag for overtidsgodtgjørelse etter pkt Bestemmelsen gjelder periodisering av lønn og ikke garanti for fritid. Arbeidsgiver kan ikke med hjemmel i bestemmelsen pålegge en arbeidstaker å utføre oppdrag i vedkommendes friperiode. Overenskomsten har ingen uttrykkelig bestemmelse som regulerer overtidsgodtgjørelse for arbeidstakere som inngår flere selvstendige kontrakter. Dersom det skal kunne kreves overtidsgodtgjørelse, må det foreligge klar hjemmel for dette. (49) Ansatte i ressurspool er i en mellomstilling mellom fast ansatte og vikarer. Vikarer må derfor ses i sammenheng med disse. Når en vikar har forlatt innretningen etter en oppholdsperiode, har vedkommende lønn fra denne oppholdsperioden i den påfølgende friperioden. Overenskomsten gir ikke grunnlag for at arbeidstakeren skal motta overtidskompensasjon i tillegg til dobbel lønn for de dager som overlapper friperioden. Hvis det skal betales overtid for arbeid i friperioder, må bedriften finne vikarer som ikke er i en friperiode. Dette vil gå ut over vikarer som gjerne vil jobbe også i denne perioden. En frivillig endring av arbeidsplan vil ikke utløse overtidsgodtgjørelse verken for fast ansatte eller ansatte i ressurspool. Uten klare holdepunkter i overenskomsten, kan slik overtidsgodtgjørelse heller ikke tilkomme midlertidig ansatte vikarer. (50) Tilsvarende må følge av det forhold at det er en omforent forståelse mellom partene at bestemmelsen i pkt. 5.3 tredje ledd ikke gis anvendelse på vikarer. Etter bestemmelsen må ansatte i ressurspool og fast ansatte ha aksept fra arbeidsgiver for å kunne ta oppdrag hos andre arbeidsgivere. Vikarer står imidlertid fritt til å ta arbeid hos andre, også i friperioder. (51) Til saksøkers subsidiære påstand anføres at protokollen av 28. november 2003 ikke er en særavtale. Omstendighetene rundt undertegnelsen av protokollen gir ikke klare holdepunkter for at partene mente at de inngikk en særavtale. En særavtale kan sies opp med tre måneders varsel. Det forhold at bedriften etter en og en halv måned meddelte at den ikke kunne opprettholde en slik forståelse, i stedet for å gå til oppsigelse, viser at Saipem ikke oppfattet protokollen som en særavtale. Under enhver omstendighet vil en særavtale med det påberopte innhold stride mot overenskomsten som er en normallønnstariff. Særavtalen vil således være ugyldig.

12 12 (52) For det tilfelle at saksøker får medhold i sin påstand om avtaleforståelsen, har de saksøkte ikke innsigelser mot at bedriften har plikt til å foreta etterbetaling i samsvar med bestemmelsene i overenskomstens pkt (53) NR og bedriften har lagt ned følgende påstand: De saksøkte frifinnes. VI Arbeidsrettens syn på saken (54) Arbeidsretten bemerker at hovedspørsmålet i saken er om vikarer som midlertidig ansettes for én oppholdsperiode ad gangen, har krav på overtidsgodtgjørelse etter overenskomstens pkt. 5.3 for det tidsrom vedkommende arbeider i friperioden, dersom det inngås ny kontrakt om nytt oppdrag i denne perioden. (55) Det er enighet om at vikarer i utgangspunktet omfattes av overenskomstens bestemmelser. Videre er det enighet om at vikarens ansettelse etter overenskomstens pkt. 2.1 skal gjelde både oppholdsperiode og friperiode, og om at den normale oppholdsperioden er to uker med påfølgende fire uker friperiode, det vil si 2-4-rotasjon som tilsvarer seks ukers ansettelse. Partene er også enige om at en arbeidstaker som midlertidig ansettes for et tidsrom som omfatter flere oppholdsperioder, har krav på overtidsbetaling etter pkt. 5.3 dersom vedkommende må reise ut i en mellomliggende friperiode. Tvisten er således begrenset til spørsmålet om overtidsgodtgjørelse i tilfeller hvor en vikar starter på nytt oppdrag etter en ny kontrakt før friperioden etter den forrige kontrakten er utløpt. (56) Det følger av overenskomstens pkt. 2.1 tredje ledd at ansettelsesforholdet for vikarer også omfatter friperioden som etterfølger oppholdsperioden. Ut fra forklaringene legger retten til grunn at partene hadde andre forhold enn spørsmålet om overtid for øyet da denne bestemmelsen kom inn i overenskomsten i Forklaringene gir imidlertid ikke holdepunkter for at partene mente at pkt. 2.1 tredje ledd ikke skulle gjelde i forhold til bestemmelsene om overtidsgodtgjørelse i overenskomstens pkt (57) Ordlyden i pkt. 5.3 oppstiller ikke i seg selv andre vilkår for rett til overtidsgodtgjørelse enn at det må være arbeidet utover det timetall som følger av forholdstallet 2/6. Etter pkt. 5.3 tredje ledd skal beregningen foretas for hver arbeids-

13 13 syklus. Spørsmålet blir etter dette om det i denne saken foreligger omstendigheter som medfører at bestemmelsen i pkt. 5.3 må tolkes innskrenkende i forhold til de aktuelle midlertidig ansatte vikarene. (58) Til saksøktes anførsel om at en arbeidssyklus i pkt. 5.3 tredje ledd må utgjøre flere en én oppholds- og friperiode, vil retten bemerke at overenskomstens normalordning, med virkning fra 1. januar 2002, ble endret fra rotasjon til 2-4- rotasjon. Det er ikke omtvistet at en arbeidssyklus før dette tidspunktet var eller Det er opplyst at det som følge av omleggingen ble foretatt visse endringer og tilpasninger i overenskomstens bestemmelser. Ut fra forklaringene finner Arbeidsretten å måtte legge til grunn at det ikke er foretatt en fullstendig harmonisering av bestemmelsene i denne forbindelse. (59) Både overenskomstens oppbygning og system, og de endringene som ble foretatt i forbindelse med omleggingen, taler etter rettens syn for at en 2-4-rotasjon alene utgjør én arbeidssyklus i overenskomstens forstand. Rotasjon med 2-4 oppfyller ordlyden i definisjonen av arbeidssyklus i pkt. 3.1 ved at oppholds- og friperiode gjentas regelmessig. At ordet perioder der står i flertall, kan ikke tillegges avgjørende betydning i denne sammenheng. Det er ikke foretatt endringer i definisjonen etter omleggingen i Det bemerkes for øvrig at overenskomsten er utformet med sikte på fast ansatte arbeidstakere som normalt har en arbeidsplan med flere etterfølgende oppholds- og friperioder. Sett i lys av dette, vil flertallsformen være det normale. At en arbeidssyklus før omleggingen i 2002 besto av to oppholds- og friperioder, var en naturlig følge av at friperiodene var av forskjellig varighet og at perioden først utgjorde en enhet når to friperioder var avviklet. Etter endringen utgjør 2-4-rotasjon en tilsvarende enhet alene. Dette kan også utledes av at forholdstallet 4/11 etter omleggingen ble endret til 2/6. Beregningen av overtidsgodtgjørelse etter pkt. 5.3 lar seg, etter det retten kan se, gjennomføres ut fra en arbeidssyklus på 2-4 alene. (60) De øvrige endringene som ble foretatt som følge av omleggingen i 2002, trekker i samme retning. Retten viser her spesielt til pkt. 3.4 femte ledd. Her ble ordlyden normal arbeidssyklus eller i overenskomsten for perioden endret til normal arbeidssyklus i overenskomsten for perioden Når angivelse av den tidligere rotasjon fjernes, uten at det erstattes med angivelse av en annen rotasjon, må det forstås som at den aktuelle rotasjon var gitt, og at denne er 2-4 alene.

14 (61) De saksøkte har anført at overtidsgodtgjørelse først kommer til utbetaling når det er arbeidet utover årstimetallet. Om forståelsen av bestemmelsen i pkt. 5.3 første ledd viser Arbeidsretten til dommen i ARD 2002 s Her slo Arbeidsretten fast at retten til overtidsgodtgjørelse etter pkt. 5.3 er knyttet opp til lengden av den avtalte oppholdsperiode. Dette følger av uttrykket for meget tid om bord i pkt. 5.3 første ledd som knytter seg til tid utover oppholdsperioden på 2/6 av den totale tid, og kan utledes av pkt. 5.3 tredje ledd hvor det heter at beregningen foretas for hver arbeidssyklus. Det følger dermed av bestemmelsens ordlyd at rett til overtidsgodtgjørelse er relatert til oppholdsperiodens lengde i forhold til friperioden. Av dette må følge at årstimetallet er uten betydning for anvendelse av bestemmelsen. 14 (62) Retten kan heller ikke se at overenskomstens pkt. 5.3 bare gir rett til overtidsgodtgjørelse ved pålagt overtid. Bestemmelsene i pkt. 3.4 siste ledd, som de saksøkte har vist til, gjelder kompensasjon for endring av arbeidsplan etter den ansattes ønske. Ordlyden i pkt. 5.3 gir ikke grunnlag for å innfortolke et vilkår om at arbeid i friperioden må være pålagt. Dersom dette var partenes mening, måtte det kommet frem av bestemmelsen. (63) Retten kan heller ikke se at protokollen av 17. mars 2000 kan lede til et annet resultat. I protokollen forutsettes avtale med den lokale fagforening eller tillitsvalgte. Det er på det rene at slik avtale ikke foreligger i vårt tilfelle. (64) En midlertidig ansatt vikar vil ikke uten videre kunne sammenlignes med fast ansatte eller ansatte i ressurspool. I begge de sistnevnte tilfeller får arbeidstakerne utbetalt fast lønn uavhengig av det antall timer som er arbeidet. I disse tilfeller er det arbeidsgiver som bærer risikoen for at det er nok oppdrag til at arbeidstakeren fyller et årsverk. Løsvikarer bærer selv lønnsrisikoen ved manglende beskjeftigelse. Retten kan derfor ikke se at de ordningene som ellers gjelder for ansatte i ressurspool, har betydning for saken. (65) På denne bakgrunn er Arbeidsretten kommet til at LO/NOPEF må gis medhold i sin prinsipale påstand. NR og bedriften har gjennom sine anførsler klargjort at de under en slik forutsetning ikke har innsigelser mot at bedriften har plikt til å foreta etterbetaling i samsvar med bestemmelsene i overenskomstens pkt Retten tar derfor også påstandens pkt. 2 om etterbetalingsplikt til følge. (66) Et mindretall dommer Gaaseide er kommet til et annet resultat, og vil bemerke: Det følger av overenskomstens pkt. 3.4 fjerde ledd at endring av

15 15 oppholdsperiode eller avvik i oppsatt arbeidssyklus gir rett til overtidsgodtgjørelse. I bestemmelsens siste ledd gjøres det unntak for tilfeller hvor endringen beror på frivillig avtale. Det vises også til protokoll av 17. mars 2000 hvor partene har uttrykt enighet om at vikarer som frivillig fortsetter utover 14 dager, skal kompenseres med normal timelønn. Dette må få anvendelse også i de tilfeller tvisten gjelder. (67) Definisjonen av arbeidssyklus i pkt. 3.1 trekker etter mindretallets oppfatning i samme retning. Språklig sett er arbeidssyklus etter definisjonen en avgrenset periode som gjentas regelmessig. I definisjonen ligger derfor en forutsetning om et lengre tidsperspektiv enn 2-4-rotasjon alene. Arbeidstakerne i tvisten inngår to separate ansettelsesavtaler som hver gjelder for én oppholdsperiode. At disse følger suksessivt og derfor overlapper hverandre, må være uten betydning for avgjørelsen. (68) På denne bakgrunn er mindretallet kommet til at overenskomsten ikke gir grunnlag for at arbeidstakere som frivillig starter ny oppholdsperiode før friperioden etter en tidligere kontrakt er utløpt, har krav på overtidsgodtgjørelse for den overlappende perioden. (69) Mindretallet finner derimot at saksøker må gis medhold i sin subsidiære påstand og vil bemerke: Mindretallet finner å måtte legge til grunn at partene ved undertegning av protokollen den 23. november 2003 var klar over at de inngikk en særavtale, og at dette var begge parters intensjon. Dersom virksomheten vil fri seg fra en slik avtale, må alminnelige prosedyrer for oppsigelse av særavtaler overholdes. (70) Mindretallet stemmer etter dette for at saksøker får medhold i sin subsidiære påstand. (71) Domsslutningen blir etter dette å bygge på saksøkers prinsipale påstand. Domsslutning: 1. Saipem SpA Norwegian Branch er tariffrettslig forpliktet til å utbetale overtidskompensasjon ved for meget tid om bord i henhold til overenskomstens pkt. 5.3 til midlertidig tilsatte.

16 16 2. Saipem SpA Norwegian Branch er tariffrettslig forpliktet til å etterbetale de berørte arbeidstakere godtgjørelse i henhold til domsslutningens pkt. 1 fra 29. januar Tor Mehl (s.) Elin Nykaas (s.) Gunvald Gussgard (s.) Tove Stangnes (s.) Julie Thaulow Rustad (s.) Jan Kr. Balstad (s.) Knut Gaaseide (s.) Rett utskrift bekreftes:

Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 29/2007, lnr. 17/2009

Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 29/2007, lnr. 17/2009 ARBEIDSRETTEN Landsorganisasjonen i Norge, med Industri Energi (advokat Eivind Mossige) mot Norges Rederiforbund, med Odfjell Offshore AS (advokat Pål Tangen) Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 3. juli 2012 Saksnr.: 17/2012 Lnr.: 20/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. mai 2014 Saksnr.: 29/2013 Lnr.: 17/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Næringslivets

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2010 til 31. mai 2012 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE LOKAL SÆRAVTALE mellom ODFJELL DRILLING *) og klubbene Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE innen avtaleområdene for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 14/2008, lnr. 30/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Atle Sønsteli Johansen) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. mars 2015 Saksnr.: 22/2014 Lnr.: 8/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karen-Anne Gussgard Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Spørsmål

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011. Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011. Saksnr.: 12/2010. Lnr.: 10/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN DOM--- -- Avsagt: 16. mars 2011 Saksnr.: 12/2010 Lnr.: 10/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge Saken

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 18. juni 2014 Saksnr.: 4/2014 Lnr.: 24/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. mai 2010 i Arbeidsretten, Oslo Saksnr.: 17/2009 Lnr.: 22/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Tove Stangnes Julie Thaulow Rustad Kjell

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer