LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16"

Transkript

1 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig Page 1 of 11

2 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE Sykelønn Elektronisk kommunikasjon Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort ol Permisjoner Gravide arbeidstakere Arbeid på land Tap av helsesertifikat Friskluftsutstyr/maske Fordeling av arbeid Standby bonus Tidlig pensjon Arbeid på rigger/båter ved kai eller innaskjærs Arbeid i utland Reiser/diett Kompensasjon for tillitsvalgte Avspasering Inn/utreise Endring av rotasjonsplan Prøvenemda visumsøknad Kurs FELLESBESTEMMELSER LAND Sykelønn Elektronisk kommunikasjon Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort ol Permisjoner Gravide arbeidstakere Friskluftsutstyr/maske Tidlig pensjon Arbeid i utlandet Arbeidstid Hjemmevakt Kjøregodtgjørelse Arbeid offshore for ONSHORE personell Arbeid utenfor bedrift i Norge Overtidsmat ARBEIDSTIDSORDNINGER, OVERTID OG BONUS FOR OFFSHOREPERSONELL Sokkelkompensasjon Oppgjør/overtid Arbeidsleder bonus Arbeidstidsordning 1. (ROV PERSONELL) Arbeidstidsordning 2. (OFFSHORE TEKNIKERE) Arbeidstidsordning 3. (DEKKSFORMENN, RIGGERE OG KRANFØRERE) Arbeidstidsordning 4. (ROV SKIFTPLAN) UTENLANDSAVTALE FOR OFFSHORE PERSONELL Definisjon Lønn og godtgjørelser Reise/diett Årsverk Overtid / andre tillegg Telefon Gyldig Page 2 of 11

3 4.7 Arbeidstidsordning LÆRLINGER Lønn VARIGHET Varighet Endringer i avtalen Gyldig Page 3 of 11

4 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE 1.1 SYKELØNN Tillegg til OSA (Oljeserviceavtalen) 2.12 Ved sykemelding av lenger varighet enn 15 dager, opprettholdes grunnlønn i inntil 11,5 mnd. Gravide arbeidstakere som blir sykemeldt får grunnlønn fram til bestemmelsene om permisjon trer i kraft. Ansatte som tjener mindre eller inntil 6G opprettholder sin lønn. Refusjon fra trygdeverket tilfaller bedriften. Sykelønnen skal reflektere den arbeidsrotasjons ordningen vedkommende innehar. Skiftplan: 2 4: Det registeres 12 timer for hver dag i disponibelperioden. Disponibelplan: 6 4: Det registreres 7,22 timer for hver dag i disponibelperioden. 1.2 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Samtlige offshore ansatte tilkommer et IKT tillegg på kr. 300,- pr. måned. 1.3 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR/KREDITTKORT OL. Tillegg til OSA 2.10 o Offshorejakke og offshorebag dekkes etter behov. o Vernebriller m/synskorrigering dekkes, men dette skal godkjennes på forhånd. o Kostnader for det kredittkort bedriften har avtale med dekkes.. o Fornyelse/ utskrivning av pass dekkes for ansatte som anses å trenge det i forbindelse med sin stilling. Alle slike kostnader skal godkjennes ihht bedriftens retningslinjer. 1.4 PERMISJONER I hht OSA 3.27, samt de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Personalhåndboken. 1.5 GRAVIDE ARBEIDSTAKERE Tillegg til OSA Som 1.1 Lønn under sykdom, dvs. grunnlønn. I svangerskaps- og barselpermisjonen vil de få betalt matriselønn. 1.6 ARBEID PÅ LAND Tillegg til OSA Dersom den ansatte har arbeidet på land mer enn 675 ordinær timer i et kalenderår, skal overskytende kompenseres med 1/12 sokkelkompensasjon pr. time, max. 7,5 time pr dag. Overtid kompenseres som for land. For arbeid på land over lengre perioder skal det avtales egne ordninger. Andre bestemmelser kan avtales i egne protokoller. For pålagt arbeid på land kompenseres time for time. 1.7 TAP AV HELSESERTIFIKAT Tillegg til OSA For ansatte som taper helsesertifikat har bedriften etablert et attføringsutvalg som vil ta seg av disse. Dersom den ansatte ønsker det kan han/hun ta med seg tillitsvalgt/rådgiver til møter med attføringsutvalget. Gyldig Page 4 of 11

5 1.8 FRISKLUFTSUTSTYR/MASKE Bruk av maske med friskluftstilførsel ved miksing, eller ansiktsmaske ved H2S/ gassjobber godtgjøres med et timetillegg på kr. 20,- for aktuelle timer jobbet. 1.9 FORDELING AV ARBEID Bedriften (arbeidsleder, skiftleder) skal så langt som mulig fordele arbeidsbyrdene. Først inn Først ut. Bedriften skal, så langt som praktisk mulig, fordele nattarbeid. Hvis mulig, skal bedriften forhåndsvarsle personell om reiserute, tid, skift, og arbeidsoppgaver STANDBY BONUS Standby i forbindelse med reise offshore betales med NOK 650,- pr dag. Disse timene vil ikke telle med i årsverket. Standby på helg- og høytidsdager betales ihht OSA Personell på standby må være tilgjengelig på max. 2 timers varsel. Standby avtales på forhånd mellom avdelingsleder og ansatt. Personell som blir sendt i land fra en offshoretur, og blir bedt om å vente på heliport/hotell/staffhouse (får ikke reise hjem), i påvente av ny offshorereise, vil bli kompensert med standby bonus. Det forutsettes at personellet må overnatte på hotell/staffhouse eller lignende. Gjelder ikke transitt. Personell som har gjennomført reise til utreisested/heliport uten at de har fått tidspunkt for flight, vil få standby bonus fra første dag etter reisedag, dog ikke utreisedag. Det forutsettes at personellet må overnatte på hotell/staffhouse eller lignende TIDLIG PENSJON Bedriften vil søke å finne individuelle løsninger ved pensjon fra fylte 62 år til en fyller 67 år, eventuelt i samråd med tillitsvalgte. Ref. Personalhåndboken ARBEID PÅ RIGGER/BÅTER VED KAI ELLER INNASKJÆRS Dette regnes som offshorearbeid så lenge den ansatte følger vanlig 12 timer skift pr dag. Er arbeidstiden mindre enn 12 timer, blir det regnet som arbeid på land, ref punkt ARBEID I UTLAND Inntatt som eget kapittel i denne avtale se kapittel REISER/DIETT OSA 3.12 dekker dette. Kilometergodtgjørelse kompenseres ved fornyelse av helseattest KOMPENSASJON FOR TILLITSVALGTE Ref. OSA AVSPASERING. Partene er enige om at i den utstrekning det er mulig, skal en forsøke å unngå at 1/3-regelen for avspasering blir lagt i reisetid fra/til installasjonene. Gjelder også fartøy. I dette ligger det at det i enkelte tilfeller, med mangel på kvalifiserte ressurser, vil være anledning til å legge denne avspaseringen til reisetiden. Gyldig Page 5 of 11

6 1.17 INN/UTREISE Tillegg til OSA Innreise/utreise føres som 12 timer. Sokkelkompensasjonen vil forbli uendret, som for tiden er 6 timer utreise og 6 timer innreise. For dette personellet er normaltid pr. tur 180 timer. Fra og med offshoretur nr. 11 beregnes inn og utreisedag til 12 timer ut og 12 timer inn. Arbeid i friperiode godtgjøres med 12 timer inn og utreisedag ENDRING AV ROTASJONSPLAN Ved endring i rotasjonsplan skal vedkommende varsles minimum 2 uker før ikraftredelse. Ferie som er godkjent av bedriften og som er satt opp i forkant av en endring, kan ikke berøres med mindre det er enighet med den ansatte om dette PRØVENEMDA Kompensering for verv innen Prøvenemda. Det er inngått avtale om kompensering for personell som har verv i Prøvenemda. Personell som har slike verv blir lønnet i forbindelse med arbeid som utføres for Prøvenemda. Det er enighet at ved slikt arbeid føres time for time og at reisetid blir som ved reiser til kurs i henhold til overenskomsten. Arbeid for Prøvenemda kan kun utføres i friperioder. Timene utbetales fortløpende over månedslønn og inngår ikke i årsverket. For de som omfattes av denne ordningen skal dette avklares og godkjennes av linjeleder i forkant VISUMSØKNAD Ansatte som må søke visum på sin fritid vil godtgjøres med 2 timer som utbetales fortløpende over månedslønn og som dermed ikke inngår i årsverket KURS Ved nettbaserte kurs registreres kursets stipulerte varighet. 2. FELLESBESTEMMELSER LAND 2.1 SYKELØNN Ref. Personalhåndboka. 2.2 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Bedriften dekker NOK pr år. Bedriften definerer hvem som har rett på dette. Godtgjørelsen opprettholdes ved opphold i utlandet. 2.3 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR/KREDITTKORT OL. Tillegg til OSA o Offshorejakke og offshorebag etter behov o Vernebriller m/synskorigering dekkes, men dette skal godkjennes på forhånd. o Fornyelse/ utskrivning av pass dekkes for ansatte som anses å trenge det i forbindelse med sin stilling. Alle slike kostnader skal godkjennes ihht bedriftens retningslinjer. o Kostnader for det kredittkort bedriften har avtale med dekkes. 2.4 PERMISJONER I tillegg til OSA 4.13 gjelder Personalhåndbokens bestemmelser. Gyldig Page 6 of 11

7 2.5 GRAVIDE ARBEIDSTAKERE Tillegg til OSA 2.14: Kvinnelige ansatte opprettholder sin lønn i forbindelse med svangerskaps- og barselpermisjon. 2.6 FRISKLUFTSUTSTYR/MASKE Bruk av maske med friskluftstilførsel ved miksing, eller ansiktsmaske ved H2S gassjobber godtgjøres med et timetillegg på kr. 20,- for aktuelle timer jobbet. 2.7 TIDLIG PENSJON Bedriften vil søke å finne individuelle løsninger ved pensjon fra fylte 62 år til en fyller 67 år. Evt i samråd med tillitsvalgt. Ref. personalhåndboken. 2.8 ARBEID I UTLANDET For arbeid av varighet opp til og med 14 dager gjelder regler som for Norge. Oppdrag av lengre varighet avtales spesielt med den enkelte og tillitsvalgt. 2.9 ARBEIDSTID Ref. Personalhåndboka HJEMMEVAKT Ukevakt: NOK Tillegg for bevegelige helligdager: NOK Avspasering 1 dag (pr vaktperiode) Avspasering kan spares opp, men må brukes før og 31.12, eller selges til bedriften for kr ,- pr dag. Ukevakt er normalt fra fredag kl 1400 til fredag kl Arbeid i vaktperioden utenom vanlig arbeidstid, skal utbetales som overtid for personell som ikke har overtid inkludert i lønnen. Det forutsetter en rotasjonsordning, og at mobiltelefon er tilgjengelig for vakthavende KJØREGODTGJØRELSE Ved utkalling og ved godkjent bruk av egen bil i bedriftens tjeneste, skal Statens regulativ brukes. Annen godkjent bruk av bil (til og fra arbeidssted der dette er aktuelt), betales etter pendlersats i Statens regulativ ARBEID OFFSHORE FOR ONSHORE PERSONELL Tillegg til OSA 4.10: Bonuser: Stillinger innplassert på lønnsmatrise, samt øvrige landansatte NOK 800 Lørdager og søndager NOK Helligdagsgodtgjørelse, som for offshore OSA Avspasering: Det avspaseres 1 dag (7,5t) for hver dag offshore, utreise og innreisedag teller hver som en dag (7,5 landtimer). Gyldig Page 7 of 11

8 Ved manglende avviklet avspasering ved avregningstidspunkt, kan det avtales følgende tilleggskompensasjon: En dag avspasering tilsvarer: mnd. lønn * 7,5*1,5 / 162, ARBEID UTENFOR BEDRIFT I NORGE Ref OSA nytt punkt OVERTIDSMAT. Tillegg til OSA Subsea 7 skaffer overtidsmat for arbeid utover 5 timer. 3. ARBEIDSTIDSORDNINGER, OVERTID OG BONUS FOR OFFSHOREPERSONELL 3.1 SOKKELKOMPENSASJON 90 av sokkelkompensasjonsdagene skal utbetales fordelt på årets 12 måneder. Resterende sokkelkompensasjonsdager utover 90 dager utbetales fortløpende. Det gjøres oppmerksom på at den til enhver tid gjeldene sats skal ligge til grunn. (for tiden kr. 665,-) For ansatte som er på en fast rotasjon på installasjoner hvor våre kunder betaler fulle personell dagrater ved midlertidig nedbemanning, vil disse bli kompensert med offshore bonus. Det vil bli utbetalt i henhold til gjeldene satser. Matrise årslønn skal være uendret når sokkelkompensasjonen endres. Det vil si at når sokkelkompensasjonen går opp, vil månedslønn gå ned, slik at matrise årslønnen blir uendret. 3.2 OPPGJØR/OVERTID. Tillegg til OSA Arbeid utover årstimeverket på 1582 timer kompenseres med overtid. Timer som er betalt som overtid teller ikke mot årstimeverket. Oppgjøret blir utbetalt i februar. Arbeid utover 12 timer pr. dag utbetales som overtid ved godkjente timelister. For arbeidstidsordning 1, 2 og 3 betales overtid for oppholdsperiode utover henholdsvis 14 dager, 14 dager og 28 dager. Overtid regnes i henhold til OSA. Ved overtidsarbeid utover avtalt oppholdsperiode kan den ansatte etter avtale (enten skriftlig eller pr ) registrere timene på årsverket og få utbetalt overtidstillegget. 3.3 ARBEIDSLEDER BONUS. Det utbetales en ekstra bonus på kr 630,- pr. dag, for ansatte innplassert i lønnsmatrisen som midlertidig fungerer som ROV arbeidsleder. Dette gjelder ikke for arbeidsledere som allerede er innplassert i matrisen eller er individuelt avlønnet. 3.4 ARBEIDSTIDSORDNING 1. (ROV PERSONELL) Er en disponibelplan på 6 uker tilgjengelig og 4 uker fri. Oppholdsperiode(r) normalt 14 dager/168 timer. Gyldig Page 8 of 11

9 3.5 ARBEIDSTIDSORDNING 2. (OFFSHORE TEKNIKERE) Er en disponibelplan med 42 uker tilgjengelig og 10 uker fri. Tre uker fri skal avtales og låses som ferie i perioden 1. juni til 30. september. Øvrige 7 uker skal avtales mellom den enkelte og bedriften. Oppholdsperiode(r) normalt 14 dager/168 timer. 3.6 ARBEIDSTIDSORDNING 3. (DEKKSFORMENN, RIGGERE OG KRANFØRERE) Er en disponibelplan med 42 uker tilgjengelig og 10 uker fri. Tre uker fri skal avtales og låses som ferie i perioden 1. juni til 30. september. Øvrige 7 uker skal avtales mellom den enkelte og bedriften. Oppholdsperiode(r) normalt 28 dager. 3.7 ARBEIDSTIDSORDNING 4. (ROV SKIFTPLAN) Skiftplan med fast rotasjonsordning (2 4 + ordning) Ordningen baserer seg på 2 ukers arbeidsperioder med påfølgende 4 ukers avspasseringsperioder. Dette gir på årsbasis for få timer i forhold til et offshore årsverk. Skyldige timer stilles til disposisjon for bedriften de to midterste ukene i hver tredje friperiode eller etter annen avtale mellom arbeidstaker og personellkoordinator. Disse ekstra oppsatte disponibelperiodene faller bort når man har arbeidet inn de skyldige timene. Personalkoordinator setter opp plan som viser faste arbeidsperioder og disponibel uker individuelt for hver ansatt som deltar i denne ordningen ved årets start. Bedriften bør tilrettelegge for 7 dagers turer i hengeperiode. 4. UTENLANDSAVTALE FOR OFFSHORE PERSONELL 4.1 DEFINISJON Utenlandsavtalen gjelder for alle kategorier av offshorepersonell og for alle dager som arbeides utenfor norsk sokkel. Ved kryssing av sektor gjelder regulativet for den sektor som har flest arbeidstimer denne dagen. For oppdrag utover to måneder skal det etableres en personlig avtale, ref OSA LØNN OG GODTGJØRELSER Den ansatte vil opprettholde samme lønnsbetingelser som i Norge (matrise, sokkelkompensasjon, nattillegg og årsverksberegning), men det betales ikke overtid for arbeid utover 14dager/168 timer. 4.3 REISE/DIETT Reiseutgifter og diett til og fra arbeids-, mobilserings- og demobiliseringssted kompenseres etter reiseregulativet. Den ansatte er å anse som pendler. Det betales ikke for medgått reisetid. Diett for opphold/arbeid betales hvis den ansatte ikke får måltider. Diett satser i hht. Reiseregulativet for Subsea 7. Når reise-/ventetid ( pr. mob eller demob) utenfor Europa overstiger 48 timer betales dette ihht ÅRSVERK Det registreres 12 timer på årsverket ved offshore arbeid i utlandet. På ut- og innreisedagen registreres faktisk antall timer arbeidet på årsverket. Ved arbeid på land registreres 0,9 t pr arbeidet time. For pålagt arbeid på land registreres time for time. Gyldig Page 9 of 11

10 4.5 OVERTID / ANDRE TILLEGG Det betales for overtid utover 12 timer ved offshore arbeid. Ved spesiell godkjenning betales det for missed lunch. Eventuelt andre tillegg betales ikke. Der selskapet etablerer særlige godtgjørelser for arbeid i forbindelse med Vest Afrika vil disse godtgjørelser også gjelde personell som dekkes av denne lokale særavtale 4.6 TELEFON Telefon dekkes mot bilag/kvittering med inntil kr. 150,- pr. uke for private samtaler. Dersom vektige grunner foreligger kan dekning utover dette godkjennes av avdelingsleder f.eks hvis nødvendig med samtaler via sattelittoverføring. 4.7 ARBEIDSTIDSORDNING Oppholdsperioden bør ikke strekke seg utover 28 dager. Det tilstrebes å gi minimum 1/3 avspasering etter hver oppholdsperiode. Antall dager avspasering rundes ned til hele dager. Den enkeltes arbeidstidsordning vil alltid ligge i bunnen, men siden utenlandsoppdrag varierer i lengde, vil arbeidstidsordning bortfalle midlertidig når vedkommende faktisk reiser på oppdrag utenlands. Etter et utenlandsopphold skal vedkommende normalt tilbake på sin opprinnelige arbeidstidsordning etter nærmere avtale. 5. LÆRLINGER 5.1 LØNN Lærlinglønnen fastsettes i henhold til gjeldende tariffavtale. Forøvrig henvises det til OSA. 6. VARIGHET 6.1 VARIGHET Denne avtalen trer i kraft med varighet til Deretter hvert andre år i henhold til OSA hovedforhandlinger men dato 1. Oktober. 6.2 ENDRINGER I AVTALEN Avtalen erstatter alle tidligere generelle avtaler, samt protokoller. Individuelle (med enkelte ansatte) fortsetter å løpe. Ved revideringer i denne avtale må begge parter være enige. Oppnås ikke enighet løper avtalen videre. Forus, 27. September 2013 Gyldig Page 10 of 11

11 Subsea 7 Norway AS IE avdeling 16 Gyldig Page 11 of 11

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1 SIDE:

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE LOKAL SÆRAVTALE mellom ODFJELL DRILLING *) og klubbene Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE innen avtaleområdene for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Overenskomst for teatre

Overenskomst for teatre Overenskomst for teatre SPEKTER OG NORSK SKUESPILLERFORBUND SPEKTER OG NORSKE DANSEKUNSTNERE VED TEATRENE Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMST FOR TEATRE Spekter og Norsk Skuespillerforbund Spekter

Detaljer

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014 Energiavtale I Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift Inngått mellom KS Bedrift og EL&IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Det Norske Maskinistforbund

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter ORIG NAL Overenskomst av 2014 Lzs Oljeboringsbedrifter (lndustri Energi) Utløp 3L. mai 20L6 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer