SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS"

Transkript

1 SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

2 Innhold 1 Fellesbestemmelser Særavtalens omfang Ansettelse Lønn under sykdom Permisjoner Velferd Forsikring Sluttvederlag Lønnsutbetaling Ansiennitetsopprykk Arbeidsoppgaver og arbeidsforhold Kompensasjon for tillitsvalgte Offshorebestemmelser Inn/Utreise Arbeidstidsordninger Redusert arbeidstid Tap av helsesertifikat Sokkelkompensasjon Arbeid i land Kurs/Opplæring Offshoreansatte som jobber på prosjekt Arbeid i utlandet Oppgjør Overtid Telefon og internettabonnement for offshore ansatte Stabber bonus Crew leader bonus Standby bonus Avdelingsmøter Landbestemmelser Arbeidstid Fleksitid Onshoreansatte som reiser offshore Helgebonus Avspasering Overtid onshore Avspasering av overtid (ansatte uten overtid inkludert i fastlønn) Avspasering av overtid (ansatte med overtid inkludert i fastlønn) Arbeid på bevegelige hellig/høytidsdager Arbeid i utlandet Kjøregodtgjørelse Kurs/Opplæring Tekniske tillegg Friskluftsutstyr/maske Pipeyardbonus JAM bonus onshore Karbidtillegg Vaktordning Vikariat i høyere stilling Vikariat i høyere, individuelt avlønnet stilling S i d e 2

3 3.13 Lojalitetsfridager Varighet lokal særavtale Protokoll: Utenlandsavtale Reservasjon Reiser og arbeid i Nordsjøområdet Reise/diett Telefon Offshoreansatte Bevegelige helligdager Årsverk Arbeidstidsordning Avspasering iht. 1/3 regelen Pålagt kurs for offshore ansatte Landansatte Pålagt kurs for landansatte S i d e 3

4 1 Fellesbestemmelser 1.1 Særavtalens omfang Særavtalen mellom IE avd. 085 Weatherfordklubben og Weatherford Norge AS, er gjort gjeldende for og inkluderer alle ansatte i Weatherford Norge AS. Særavtalen skal ikke kunne forringe eventuelle avtaler som den enkelte, eller grupper av arbeidstakere har med bedrift/avdeling. Særavtalen er også gjort gjeldende for medlemmene i fagforbundet Lederne 1.1. Ansettelse Ansettelser skjer ved skriftlig kontrakt, undertegnet av ansatt og arbeidsgiver. Kontrakten skal være en standard kontrakt og skal være på norsk. Kontrakten skal vise til Lokal Særavtale og Overenskomst mellom Industri Energi og Olf (Oljeserviceavtalen) og skal sammen med andre aktuelle bestemmelser vedrørende arbeidet overleveres den ansatte. Ved nyansettelse offshore vil de første 6-seks måneder bli benyttet til opplæring og innføring i arbeid på basen og i arbeidet offshore. Den enkelte vil bli inkludert i turnusordning så snart Operasjons/Service leder finner dette formålstjenlig. Etter endt prøvetid eller maksimum 6 mnd. skal den ansatte trainee ha minst en avspaseringsperiode. Dersom ikke annet er avtalt med de tillitsvalgte, skal alle nye stillinger som blir lyst ut i bedriften bekjentgjøres ovenfor de ansatte. Bekjentgjørelse skal skje med oppslag i bedriftens fellesområder samt at stillingsutlysningen sendes hjem til de offshoreansatte via e-post. Nye stillinger skal ikke utlyses eksternt før ovennevnte er utført. Ved internt opprykk til ledende stilling skal vedkommende ansettes på skriftlig kontrakt og ha en teknisk prøvetid på 6-seks mnd. Skulle vedkommende ikke lykkes i prøveperioden vil denne kunne tre inn i sin opprinnelige stilling eller tilsvarende. Kompensasjon avtales med den enkelte i hvert tilfelle. Den lokale fagforeningen skal til enhver tid orienteres om hvem som er midlertidig ansatte i bedriften og evt. om/når disse blir fast ansatt. Foreningen skal motta denne informasjonen skriftlig. 1.2 Lønn under sykdom Sykelønn for ansatte i Weatherford Norge AS er 100 % av lønn. For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt i minst 4 uker (jfr. Lov om Folketrygd). 1.3 Permisjoner Ordningen skal minst omfatte følgende tilfeller av velferdspermisjon. 1. Permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse nå det gjelder nærmeste familie. Med nærmeste familie menes: Ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og barnebarn. S i d e 4

5 Totalt inntil 4 dager fri, med lønn (2 dager for dødsfall og to dager ved begravelse) etter behov (spesielt for offshore ansatte). 2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor etter anvisning fra lege. Her dreier det seg om tilfeller hvor det ikke er mulig å få behandling utenom arbeidstiden. Inntil 1 dag fri med lønn. 3. Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller der arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet og ikke kan komme tilbake igjen. 4. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet. Det forutsetter at annen hjelp ikke kan skaffes og/eller at arbeidstakers tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Opp til 3 dager fri med lønn 5. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med barnefødsler i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus. Ved fødsel 14 dager med lønn. Ved innleggelse på sykehus, opp til 3 dager med lønn 6. Permisjon ved flytting til ny fast bolig. 2 dager fri med lønn, når man flytter til nytt fylke og 1 dag fri med lønn når man flytter innen samme fylke. 7. Permisjon i forbindelse med dåp og konfirmasjon av egne barn. 2 dager fri med lønn (spesielt for offshore ansatte). 8. Permisjon ved tilvenning i barnehage og ved oppstart 1. klasse for egne barn 1 dag permisjon med lønn for onshore ansatte. Med samboer menes person som har hatt samme bopel om den ansatte i minst to (2) år, og har vært registrert i folkeregisteret på samme adresse som den ansatte i tidsrommet. 1.4 Velferd Alle medlemmer i Weatherford Sport & Social Club (WSSC) betaler kr.75,- pr mnd. i medlemskontingent, Weatherford Norge AS betaler tilsvarende beløp til for hvert medlem. Foreningen har regnskapsplikt. Alle fast ansatte i Weatherford Norge AS og ansattes ektefelle/samboer kvalifiserer til medlemskap i WSSC. 1.5 Forsikring Pensjonsforsikringen gir rett til: Alderspensjon og uførepensjon. Selskapet har fri pensjonsforsikring. Enhver fast ansatt med fullført prøveperiode vil bli inkludert i pensjonsordningen. I de tilfeller der den ansatte blir anmodet av bedriften om å slutte i tiden mellom fylte 55 år og oppnådd pensjonsalder skal dette skje ved førtidspensjonering. S i d e 5

6 Personalforsikring som dekker den ansatte ved: Yrkesskade, ulykke i arbeidstiden og i fritiden, ervervsuførhet og ved død. Reiseforsikring som gjelder for alle ansatte og deres familie. Forsikringen gjelder ved tjenestereise og for reise i ferie og fritid med inntil 45 dagers varighet. (AIG Europe S.A) For mer detaljerte opplysninger vises til Personalhåndbokens kapittel Sluttvederlag Ved innskrenkninger eller av andre årsaker kan bedriften tilby den ansatte et sluttvederlag for å avslutte eller trappe ned arbeidsforholdet. Sluttvederlagets størrelse avhenger av hvor lenge personen har vært ansatt i bedriften. (1 månedslønn pr. år man har vært ansatt kan bli vurdert av bedriften). Dette gjelder ikke i tilfeller hvor den ansatte blir avskjediget eller oppsagt på grunn av brudd på arbeidsavtale eller arbeidsreglement. 1.7 Lønnsutbetaling Lønn utbetales en gang pr. måned i 12 måneder, feriepenger kommer i tillegg. Lønnsutbetalingene blir normalt foretatt den 20. i hver måned Ansiennitetsopprykk Ansiennitetsopprykk gjennomføres hvert år for onshore ansatte på matrise. 1.8 Arbeidsoppgaver og arbeidsforhold Bedriftens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte saker som angår arbeidstakerens sysselsetting og/eller arbeidsforhold. 1.9 Kompensasjon for tillitsvalgte Bedriften skal sørge for at de tillitsvalgte kan utføre arbeidsoppgavene i forbindelse sine verv uten tap av inntekt. Partene viser videre til Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tillitsvalgte menes medlemmer og vararepresentanter av Industri Energi avdeling 87 sitt styre. De samme bestemmelser gjelder også for Hovedverneombud og Verneombud i bedriften. Partene viser videre til Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (aml.) Vervet som leder for Industri Energi avdeling 87 i Weatherford skal være en 75 % stilling. Øvrige styremedlemmer skal kunne benyttes etter behov. Forøvrig gjelder prinsippet om at tillitsvalgte ikke skal tape økonomisk eller faglig på å være tillitsvalgt. Videre vises det til OSA 2.11 Tillitsvalgte. S i d e 6

7 2 Offshorebestemmelser 2.1 Inn/Utreise Ved utreise og innreise registreres 12 timer ut og 12 timer inn som timer på årsverket For ansatte som følger faste skiftordninger og som ikke oppnår fullt årsverk kan utreise avtales for friperiode. For ansatte som jobber på faste skiftordninger, registreres på årsverket 6 timer for utreise og 6 timer for innreise. 2.2 Arbeidstidsordninger Offshoreansatte følger en disponibelplan som er basert på 5 ukers disponibelperiode, 4 ukers friperiode (5-4 schedule). Pluss dager (hengedager) skal ikke benyttes. Muligheten for en 4-4 rotasjon diskuteres mellom partene 1. oktober hvert år og vurderes i forhold til bemanning og aktivitetsnivå. Når utreise blir kansellert etter fremmøte utreisested/heliport/innkvarteringssted, skal det registreres 6 landtimer på årsverket. Ved kansellering av utreise i friperioden betales tilsvarene 6 landtimer med overtid. Den tid som medgår til venting på utreisested/heliport/innkvarteringssted, og som ikke faller på utreisedag, registreres som arbeidstid time for time. Ventetid i friperioden betales med overtid som for landansatte. Nødvendig overnatting utenbys før utreise offshore betales med en ½ offshorebonus. Dette registreres ikke på årsverket. Ansatte som reiser offshore skal få tildelt skift senest en time etter ankomst på installasjonen. Arbeid utover skift skal betales med overtid. Derom den ansatte blir utkalt i sitt friskift skal det kompenseres med overtidsbetaling for minimum 2 timer. Det er mulighet for redusert arbeidstid offshore med tilsvarende redusert lønn etter drøftinger mellom arbeidstaker og bedriften. 2.3 Redusert arbeidstid Arbeidsmiljølovens 10.2 definerer kriteriene for retten til redusert arbeidstid. Personell med redusert arbeidstid har de samme rettigheter som personell med fullt årsverk. 2.4 Tap av helsesertifikat Ved tap av helsesertifikat skal bedriften sammen med den lokale fagforeningen forsøke å finne løsninger i hvert enkelt tilfelle. Det skal vurderes omplassering og/eller opplæring til annet arbeid det måtte være behov for i bedriften. Videre vises det til OSA Sokkelkompensasjon Sokkelkompensasjon betales som et fast beløp for hver dag den ansatte er offshore. Sokkelkompensasjonen er en del av årslønn, ref. OSA S i d e 7

8 2.6 Arbeid i land En time arbeidet på land beregnes til 0,9 time arbeid offshore ved avregning mot årsverket. Det registreres time for time dog minimum 4 timer pr. dag. Det gis ingen kompensasjon for bruk av egen bil for offshoreansatte som jobber på basen i sin disponibelperiode, unntatt når den ansatte holder kurs eller selv deltar på kurs. Det vil være valgfritt for den enkelte offshoreansatte å velge mellom timebetaling eller avregning mot årsverket ved arbeid på land. Hvilken løsning som velges skal avtales på forhånd. Arbeid på land i disponibelperioden kompenseres med: Arbeid på land i friperioden kompenseres med: Tabell 1 180,- pr. time. 210,- pr. time. 2.7 Kurs/Opplæring Som pålagte kurs menes kurs som er bestemt for vedkommende sin stilling (herunder nødvendig sertifikatfornyelse og grunnleggende sikkerhetsopplæring) Det vil være valgfritt for den enkelte offshoreansatte å velge mellom timebetaling eller avregning mot årsverket ved kursdeltakelse. Hvilken løsning som velges skal avtales på forhånd. Pålagt kursing i disponibelperioden kompenseres med: Pålagt kursing i friperioden kompenseres med: Tabell 2 180,- pr. time. 210,- pr. time. 2.8 Offshoreansatte som jobber på prosjekt For offshoreansatte som leies ut til planlegging/forberedelse av nye hull eller workover, gjelder følgende: Den ansatte blir fristilt fra sin disponibelplan i den perioden han/hun arbeider på prosjekt Den enkelte prosjektansatte skal være med som crewleader offshore når dersom kunden ønsker/krever dette. Prosjektansatte skal ikke sendes på oppdrag offshore som ikke er knyttet opp mot gjeldende prosjekt i kontraktsperioden. Prosjektansatt som sendes offshore, skal være på rigg til arbeidsoppgavene er fullført, dog ikke lengre enn det som er tillat i henhold til OSA. Prosjektansatt skal delta på møter som blir pålagt av kunde/operatørselskap og skal utføre pålagte oppgaver ved Weatherford kontor/hjemmekontor eller ved kundens/operatørens fasiliteter. Offshoreansatte på prosjekt vil være garantert 11 tellende dager på årsverket hver måned og i tillegg offshore og crewleader bonus for samme antall dager. En offshoredag er 12 timer. Hver time som arbeides i land regnes som 0,9 offshoretimer. Arbeider den offshoreansatte utover 11 offshoredager pr. måned eller utover årsverket (1582) timer, regnes dette som overtid. S i d e 8

9 Arbeidstiden for prosjektansatte ved arbeid på land vil være fra til mandag til fredag. Weatherford dekker telefonregning for mobiltelefon i perioden prosjektet varer med opptil 2000,- pr. kvartal. Ved behov vil Bedriften vurdere høyere beløp mot kvittering. Bruk av egen bil i selskapets tjeneste vil godtgjøres etter statens regulativ. Om prosjektet strekker seg over feriemånedene (1. juni 30. september) kan den prosjektansatte kreve sin hovedferie i denne perioden etter ferielovens Arbeid i utlandet For oppdrag i utlandet med varighet under 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. Jfr. OSA pkt For detaljer vedrørende utenlandsarbeid, se protokoll vedlagt til denne avtalen. For oppdrag i utlandet med varighet lengre enn 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og den enkelte arbeidstaker Oppgjør Arbeid utover 1582 timer pr. år kompenseres med overtidsbetaling. Beregningsperioden er fra 1.januar til 31. desember. Oppgjøret blir utbetalt i januar. 1. januar hvert år starter årsverket på null Overtid Overtid kompenseres i henhold til OSA pkt Telefon og internettabonnement for offshore ansatte Offshore ansatte refunderes kr. 500 pr. måned (dvs. kr pr. år). Beløpet skal dekke telefon/internettkostnader. Utgifter utover dette dekkes av den enkelte. Dokumentasjon kreves på original faktura. Det stilles krav om at offshore ansatte har tilgang til e-post privat og holder seg oppdatert på Stabber bonus Det utbetales maksimalt 3 stabber bonuser pr. streng ved kjøring av casing der stabber blir benyttet Crew leader bonus Crew leader bonus betales til den person som av servicesjef blir utpekt til å lede arbeidet offshore. Bonusen utbetales kun dersom arbeidet forløper uten problemer forårsaket av Weatherford personell og relevante papirer er i orden. Crew leader bonus skal ha den samme, årlige økningen i kr. pr. time som nattillegget i OSA. Crew leader bonus er pr kr. 941,- pr. dag Standby bonus For standby i fri periode kompenserer bedriften kr. 700,- pr. dag under forutsetning av at den ansatte har vært standby men likevel ikke får reise ut i sin friperiode. Standby bonus kommer ikke til S i d e 9

10 utbetaling dersom jobben aktualiseres i løpet av friperioden og den ansatte får overtidsbetaling for denne. Standby bonus skal avtales med avdelingsleder på forhånd Avdelingsmøter Offshore ansatte pålegges å stille på avdelingsmøter i sin disponibelperiode og oppfordres til å stille i friperioden. S i d e 10

11 3 Landbestemmelser 3.1 Arbeidstid Arbeidstiden på land er 37,5 timer pr. uke. Normal arbeidstid er fra kl til 16.00, mandag til fredag. 3.2 Fleksitid Fleksitid kan praktiseres i avdelingene etter enighet mellom arbeidstakerne og avdelingens ledelse. Det forutsettes at en kjernetid fra overholdes. Ingen av partene har styringsrett av ordningen. Skulle det vise seg vanskelig å kontrollere arbeidstiden, kan bedriften innføre en form for kontroll av arbeidstiden. Dersom kontroll av arbeidstiden blir iverksatt skal kontrollen innbefatte alle ansatte. 3.3 Onshoreansatte som reiser offshore Onshoreansatte som reiser offshore vil bli inndelt i grader på lik linje med offshoreansatte, jfr. OSA 3.13 For arbeid på hellig/høytids dager gis i tillegg samme helligdagsgodtgjørelse som etter pkt i OSA Helgebonus Onshoreansatte som reiser offshore på lørdag og søndag skal i tillegg til ordinær bonus ha helgebonus Avspasering Avspasering for onshoreansatte som reiser offshore skal være: 1 virkedag offshore = 1 virkedag fri, en helgedag offshore = 1 ½ virkedag fri. 3.4 Overtid onshore For arbeid utover normalarbeidstiden og som utføres i direkte forlengelse av denne, betales et tillegg på 50 % til den ordinære timelønnen for de første tre (3) timene. Arbeid utover normalarbeidstiden etter kl (18.00 eller om man flekser) og frem til normalarbeidstids begynnelse, skal kompenseres med 100 % i tillegg til den ordinære timelønnen. Ved overtidsarbeid har man rett til et måltid mat dersom overtidsarbeidet varer i minst to (2) timer. Matpenger refunderes med inntil 160,- kr. mot kvittering. Dersom det arbeides utover fem (5) timer overtid har man rett til ytterligere et måltid, jfr. OSA Kjøring til/fra arbeidssted ved overtidsarbeid som ikke faller i direkte forlengelse av normalarbeidstiden kompenseres etter statens regulativ Avspasering av overtid (ansatte uten overtid inkludert i fastlønn) Ansatte som ikke har overtidsgodtgjørelse inkludert i sin faste månedslønn, kan etter avtale med sin overordnede avspasere innarbeidet overtid time for time. Man kan maksimalt oppspare 40 timer avspasering.

12 Ved avspasering av overtid utbetales kun overtidstillegget. Akkumulert overtid utover 40 timer skal utbetales etter gjeldende satser Avspasering av overtid (ansatte med overtid inkludert i fastlønn) Ansatte som har overtidsgodtgjørelse inkludert i sin faste månedslønn kan avspasere pålagt overtid time for time og få overtidstillegget utbetalt for de overtidstimene som overstiger det antall timer som er fastsatt inkludert i arbeidsavtale (dersom avtalen ikke spesifiserer et timetall skal det benyttes 200 timer). 3.5 Arbeid på bevegelige hellig/høytidsdager 1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag, 2. Påskedag, Kristi himmelfartsdag, Pinseaften, 1. Pinsedag, 2. Pinsedag, 1. mai, 17. mai, 1. Juledag og 2. Juledag, Etter kl på Julaften og Nyttårsaften. For arbeid på land på overnevnte dager skal det betales et tillegg på 200 % til den ordinære timelønn. 3.6 Arbeid i utlandet For oppdrag i utlandet med varighet utover 2 måneder skal det opprettes skriftlig avtale mellom den enkelte arbeidstaker og bedriften. For oppdrag i utlandet med varighet under 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. Jfr. OSA pkt For detaljer vedrørende utenlandsarbeid, se bilag nr. 2 til denne avtalen. 3.7 Kjøregodtgjørelse Ved utkalling og ved godkjent bruk av egen bil i bedriftens tjeneste ytes kjøregodtgjørelse i henhold til Statens regulativ. 3.8 Kurs/Opplæring For landansatte kompenseres pålagt opplæring i fritiden med overtid 50 %. 3.9 Tekniske tillegg Justering av tekniske tillegg endres i forhold til konsumprisindeks pr hvert år (2,7 % i 2006). Ordningen vil ha virkning fra Friskluftsutstyr/maske Ved bruk av maske med friskluftstilførsel eller ved bruk av hel/halv ansiktsmaske ved arbeid der dette er nødvendig, godtgjøres med et tillegg på kr. 34,50,- pr. time i tillegg til den ordinære timelønn for aktuelle timer arbeidet Pipeyardbonus Pipeyardbonus vil bli utbetalt til alle ansatte for arbeid som utføres utenfor Weatherford Norge sine baseområder. Med arbeid i denne forbindelse menes: S i d e 12

13 Bucking machine. Pipe cleaning/vannblåser. Installering av centralizers etc. Thread cleaning. Annet arbeid som viderebelastes kunder. Bonusen betales for arbeid som er utført på en slik måte at det uten videre skal kunne faktureres kunden. Unntatt for denne bonusen er vikarer med mindre enn 3 måneders ansettelse. Bonusrater skal reguleres i samsvar med de generelle tillegg som gis på OSA del 3. Bonusratene skal pr være: Pipeyard 0-4 timer kr. 232,90. Pipeyard 4 < timer kr. 465, JAM bonus onshore JAM bonus vil bli utbetalt til alle fast ansatte for arbeid med JAM/TPC både på og utenfor Weatherford Norge sine baseområder. JAM bonus betales til den person som selvstendig opererer JAM/TPC, og bare til en (1) person pr. arbeidsgruppe Bonus blir betalt for arbeid som uten videre kan belastes kunden. Bonusen skal reguleres i samsvar med generelle tillegg som gis på OSA del 3. Bonusratene skal pr være: Pipeyard JAM 0-4 timer kr. 81,50. Pipeyard JAM 4 < timer kr. 163, Karbidtillegg Ved sveising av karbid skal det betales et ulempetillegg på kr. 28,50 pr. time i tillegg til ordinær timelønn. Det samme tillegget skal utbetales for opphold i lakkverksted Vaktordning Hjemmevakt kompenseres med timesatser basert på timer utenom normal arbeidstid. Timetallet for en ukes hjemmevakt beregnes på følgende måte: Fredag = 8 timer Lørdag = 24 timer Søndag = 24 timer Mandag = 8 timer Mandag = 8 timer Tirsdag = 8 timer Tirsdag = 8 timer Onsdag = 8 timer Onsdag = 8 timer Torsdag = 8 timer Torsdag = 8 timer Fredag = 8 timer S i d e 13

14 Totalt antall timer hjemmevakt = 128 timer For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal 1/5 av vakten kompenseres i form av avspasering eller lønn. Vaktordningen skal ikke medregnes i den alminnelige arbeidstid. Når timene tas ut i form av lønn, skal en timelønn på p.t. kr. 242 legges til grunn. Beregningsgrunnlaget for timelønnen skal justeres årlig per 1.4, i samsvar med bedriftens generelle lønnsutvikling på land. Avspasering og/eller utlønning av vakten skal avtales mellom bedriften og den ansatte. Dersom enighet ikke oppnås har bedriften styringsrett på hvor mange av timene som skal avspaseres eller utlønnes, og til hvilket tidspunkt. Avspasering kan oppspares inntil 40 timer. Det forutsettes at oppsparte timer avspaseres eller selges til bedriften senest i løpet av 1. kvartal påfølgende år. For ansatte som ikke har overtid inkludert i lønn gjelder følgende: Utkalling til arbeidsstedet etter ordinær arbeidstid, mandag - fredag, skal kompenseres med minst 2 timer overtid (50 %). Arbeid utover 2 timer, samt arbeid på helgedager kompenseres med overtid (100 %). For bevegelige helligog høytidsdager skal kompensasjonen være overtid (200 %) fra første time. Ansatte skal kunne søke bedriften om fritak fra vaktordningen, Jfr. Aml 10-2.(4) Ved avslag på søknad om fritak, plikter bedriften å begrunne avslaget for den ansatte skriftlig Vikariat i høyere stilling Når en arbeidstaker på matriselønn blir beordret til å vikariere i en høyere stilling, i en uke eller lengre, skal vedkommende betales den høyere stillingens lønn, med sin egen ansiennitet Vikariat i høyere, individuelt avlønnet stilling Ved beordring til vikariat i høyere stilling skal den som vikarierer ha 10 % tillegg til lønn (dog begrenset oppad til lønn i stillingen vedkommende vikarierer i) for de dagene som vedkommende er i vikariatet dersom dette har en varighet over 1 uke Lojalitetsfridager Ansiennitet for onshore ansatte godtgjøres med 1 fridag med lønn etter 5 år, 2 fridager etter 10 år osv. Maks. antall dager fri er 5 dager (etter 25 års ansettelse). Bedriften har styringsretten på når fridagene kan tas (i utgangspunktet ikke i forbindelse med ferie). De ekstra fridagene regnes ikke som feriedager, og det skal derfor ikke beregnes feriepengetillegg for disse. S i d e 14

15 3.14 Varighet lokal særavtale Særavtalen gjelder fra 1. april 2010 og til 31. mars 2012 og videre ett år om gangen dersom den ikke skriftlig sies opp med 1 måneds varsel. Terje Nysted Weatherfordklubben Berit Grassdal Weatherford Norge AS S i d e 15

16 Protokoll: Utenlandsavtale Reservasjon Reiser og arbeid utenfor Norge er på frivillig basis. Dersom det framgår av den individuelle arbeidsavtalen at den ansatte må påregne utenlandsarbeid, kan bedriften pålegge utenlandsoppdrag. Reiser og arbeid i Nordsjøområdet 1 Reiser og arbeid i Nordsjøområdet kompenseres som for Norge (ref OSA og lokale særavtaler). Reise/diett Diett i forbindelse med tjenestereiser kompenseres iht. satsene i Statens Reiseregulativ for det landet man oppholder seg i.. Det gis ikke diett for måltider som er inkludert. Det utbetales ikke diett for arbeid på landrigg eller offshorerigg hvor det blir servert måltider. Iht. gjeldende praksis i bedriften ytes ikke nattillegg. Telefon Telefon i forbindelse med arbeid i utlandet dekkes av arbeidsgiver etter spesifisert regning. Avdelingsleder kan godkjenne dekning av privat bruk dersom det foreligger vektige grunner. Offshoreansatte For utenlandsoppdrag (ikke kurs) utenom Nordsjøområdet ytes 50 % av full sokkelkompensasjon i tillegg til ordinær sokkelkompensasjon og grunnlønn, fra og med første reisedag ut av Norge og til med ankomst til Norge. Bevegelige helligdager Arbeid i utlandet som faller på norske, bevegelige helligdager kompenseres iht. OSA punkt 3.19 ( : kr pr dag). Dette forutsetter at personellet oppholder seg på installasjon eller fartøy. Årsverk Det registreres ikke timer på årsverket (unntatt for reiser i Nordsjøområdet). Arbeidstidsordning Arbeidstakeren tas av sin disponibelplan ved arbeid i utlandet (unntatt for Nordsjøområdet). Det ytes dermed ikke overtidskompensasjon for reiser utover 14 dager eller i det som ville vært friperiode. Arbeid utover 12 timer pr dag kompenseres ikke. Avspasering iht. 1/3 regelen 1/3 regel følges på samme måte som for norsk kontinentalsokkel. 1 Nordsjøområdet defineres som Norge, Danmark, Sverige, UK og Holland S i d e 16

17 For reiser til utlandet (ekskl. Nordsjøområdet) gjelder følgende: Opparbeiding av avspasering iht. 1/3 regelen gjelder fra og med den dagen man forlater Norge og til og med den dagen man returnerer til Norge. Pålagt kurs for offshore ansatte Ved pålagte kurs gjelder OSA 2.8. I stedet for registrering av timer på årsverket iht. OSA kan pålagt kursing i utlandet for offshorepersonell kompenseres med henholdsvis kr. 180 per time i disponibelperioden og kr. 210 per time i friperioden. Det skal avtales med nærmeste overordnede på forhånd hvilken løsning som velges (avregning på årsverket eller utbetaling), Landansatte Landansatte som reiser på operasjonelle oppdrag (arbeid offshore, på landbasert installasjon, rigg ved kai/base 2 ) utenfor Nordsjøområdet kompenseres iht. lokale særavtaler. I tillegg kommer en utenlandsbonus på kr. 800 per dag fra og med avreisedag fra Norge og til og med ankomst til Norge. Pålagt kurs for landansatte For landansatte som ikke har overtid inkludert i lønn kompenseres pålagt kurs i fritid med overtid (50 %) iht. OSA For landansatte på matrise vil alt arbeid (ikke kurs) utenfor Nordsjøområdet kompenseres med kr. 800 per dag, regnet fra avreise fra Norge og til ankomst Norge. S i d e 17

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side Avtalenr. 79 Riksavtalen 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Riksavtalen 2012-2014

Riksavtalen 2012-2014 Riksavtalen 2012-2014 2012 2014 RIKSAVTALEN mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Innholdsfortegnelse:

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer