SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS"

Transkript

1 SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

2 Innhold 1 Fellesbestemmelser Særavtalens omfang Ansettelse Lønn under sykdom Permisjoner Velferd Forsikring Sluttvederlag Lønnsutbetaling Ansiennitetsopprykk Arbeidsoppgaver og arbeidsforhold Kompensasjon for tillitsvalgte Offshorebestemmelser Inn/Utreise Arbeidstidsordninger Redusert arbeidstid Tap av helsesertifikat Sokkelkompensasjon Arbeid i land Kurs/Opplæring Offshoreansatte som jobber på prosjekt Arbeid i utlandet Oppgjør Overtid Telefon og internettabonnement for offshore ansatte Stabber bonus Crew leader bonus Standby bonus Avdelingsmøter Landbestemmelser Arbeidstid Fleksitid Onshoreansatte som reiser offshore Helgebonus Avspasering Overtid onshore Avspasering av overtid (ansatte uten overtid inkludert i fastlønn) Avspasering av overtid (ansatte med overtid inkludert i fastlønn) Arbeid på bevegelige hellig/høytidsdager Arbeid i utlandet Kjøregodtgjørelse Kurs/Opplæring Tekniske tillegg Friskluftsutstyr/maske Pipeyardbonus JAM bonus onshore Karbidtillegg Vaktordning Vikariat i høyere stilling Vikariat i høyere, individuelt avlønnet stilling S i d e 2

3 3.13 Lojalitetsfridager Varighet lokal særavtale Protokoll: Utenlandsavtale Reservasjon Reiser og arbeid i Nordsjøområdet Reise/diett Telefon Offshoreansatte Bevegelige helligdager Årsverk Arbeidstidsordning Avspasering iht. 1/3 regelen Pålagt kurs for offshore ansatte Landansatte Pålagt kurs for landansatte S i d e 3

4 1 Fellesbestemmelser 1.1 Særavtalens omfang Særavtalen mellom IE avd. 085 Weatherfordklubben og Weatherford Norge AS, er gjort gjeldende for og inkluderer alle ansatte i Weatherford Norge AS. Særavtalen skal ikke kunne forringe eventuelle avtaler som den enkelte, eller grupper av arbeidstakere har med bedrift/avdeling. Særavtalen er også gjort gjeldende for medlemmene i fagforbundet Lederne 1.1. Ansettelse Ansettelser skjer ved skriftlig kontrakt, undertegnet av ansatt og arbeidsgiver. Kontrakten skal være en standard kontrakt og skal være på norsk. Kontrakten skal vise til Lokal Særavtale og Overenskomst mellom Industri Energi og Olf (Oljeserviceavtalen) og skal sammen med andre aktuelle bestemmelser vedrørende arbeidet overleveres den ansatte. Ved nyansettelse offshore vil de første 6-seks måneder bli benyttet til opplæring og innføring i arbeid på basen og i arbeidet offshore. Den enkelte vil bli inkludert i turnusordning så snart Operasjons/Service leder finner dette formålstjenlig. Etter endt prøvetid eller maksimum 6 mnd. skal den ansatte trainee ha minst en avspaseringsperiode. Dersom ikke annet er avtalt med de tillitsvalgte, skal alle nye stillinger som blir lyst ut i bedriften bekjentgjøres ovenfor de ansatte. Bekjentgjørelse skal skje med oppslag i bedriftens fellesområder samt at stillingsutlysningen sendes hjem til de offshoreansatte via e-post. Nye stillinger skal ikke utlyses eksternt før ovennevnte er utført. Ved internt opprykk til ledende stilling skal vedkommende ansettes på skriftlig kontrakt og ha en teknisk prøvetid på 6-seks mnd. Skulle vedkommende ikke lykkes i prøveperioden vil denne kunne tre inn i sin opprinnelige stilling eller tilsvarende. Kompensasjon avtales med den enkelte i hvert tilfelle. Den lokale fagforeningen skal til enhver tid orienteres om hvem som er midlertidig ansatte i bedriften og evt. om/når disse blir fast ansatt. Foreningen skal motta denne informasjonen skriftlig. 1.2 Lønn under sykdom Sykelønn for ansatte i Weatherford Norge AS er 100 % av lønn. For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt i minst 4 uker (jfr. Lov om Folketrygd). 1.3 Permisjoner Ordningen skal minst omfatte følgende tilfeller av velferdspermisjon. 1. Permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse nå det gjelder nærmeste familie. Med nærmeste familie menes: Ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og barnebarn. S i d e 4

5 Totalt inntil 4 dager fri, med lønn (2 dager for dødsfall og to dager ved begravelse) etter behov (spesielt for offshore ansatte). 2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor etter anvisning fra lege. Her dreier det seg om tilfeller hvor det ikke er mulig å få behandling utenom arbeidstiden. Inntil 1 dag fri med lønn. 3. Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller der arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet og ikke kan komme tilbake igjen. 4. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet. Det forutsetter at annen hjelp ikke kan skaffes og/eller at arbeidstakers tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Opp til 3 dager fri med lønn 5. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med barnefødsler i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus. Ved fødsel 14 dager med lønn. Ved innleggelse på sykehus, opp til 3 dager med lønn 6. Permisjon ved flytting til ny fast bolig. 2 dager fri med lønn, når man flytter til nytt fylke og 1 dag fri med lønn når man flytter innen samme fylke. 7. Permisjon i forbindelse med dåp og konfirmasjon av egne barn. 2 dager fri med lønn (spesielt for offshore ansatte). 8. Permisjon ved tilvenning i barnehage og ved oppstart 1. klasse for egne barn 1 dag permisjon med lønn for onshore ansatte. Med samboer menes person som har hatt samme bopel om den ansatte i minst to (2) år, og har vært registrert i folkeregisteret på samme adresse som den ansatte i tidsrommet. 1.4 Velferd Alle medlemmer i Weatherford Sport & Social Club (WSSC) betaler kr.75,- pr mnd. i medlemskontingent, Weatherford Norge AS betaler tilsvarende beløp til for hvert medlem. Foreningen har regnskapsplikt. Alle fast ansatte i Weatherford Norge AS og ansattes ektefelle/samboer kvalifiserer til medlemskap i WSSC. 1.5 Forsikring Pensjonsforsikringen gir rett til: Alderspensjon og uførepensjon. Selskapet har fri pensjonsforsikring. Enhver fast ansatt med fullført prøveperiode vil bli inkludert i pensjonsordningen. I de tilfeller der den ansatte blir anmodet av bedriften om å slutte i tiden mellom fylte 55 år og oppnådd pensjonsalder skal dette skje ved førtidspensjonering. S i d e 5

6 Personalforsikring som dekker den ansatte ved: Yrkesskade, ulykke i arbeidstiden og i fritiden, ervervsuførhet og ved død. Reiseforsikring som gjelder for alle ansatte og deres familie. Forsikringen gjelder ved tjenestereise og for reise i ferie og fritid med inntil 45 dagers varighet. (AIG Europe S.A) For mer detaljerte opplysninger vises til Personalhåndbokens kapittel Sluttvederlag Ved innskrenkninger eller av andre årsaker kan bedriften tilby den ansatte et sluttvederlag for å avslutte eller trappe ned arbeidsforholdet. Sluttvederlagets størrelse avhenger av hvor lenge personen har vært ansatt i bedriften. (1 månedslønn pr. år man har vært ansatt kan bli vurdert av bedriften). Dette gjelder ikke i tilfeller hvor den ansatte blir avskjediget eller oppsagt på grunn av brudd på arbeidsavtale eller arbeidsreglement. 1.7 Lønnsutbetaling Lønn utbetales en gang pr. måned i 12 måneder, feriepenger kommer i tillegg. Lønnsutbetalingene blir normalt foretatt den 20. i hver måned Ansiennitetsopprykk Ansiennitetsopprykk gjennomføres hvert år for onshore ansatte på matrise. 1.8 Arbeidsoppgaver og arbeidsforhold Bedriftens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte saker som angår arbeidstakerens sysselsetting og/eller arbeidsforhold. 1.9 Kompensasjon for tillitsvalgte Bedriften skal sørge for at de tillitsvalgte kan utføre arbeidsoppgavene i forbindelse sine verv uten tap av inntekt. Partene viser videre til Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tillitsvalgte menes medlemmer og vararepresentanter av Industri Energi avdeling 87 sitt styre. De samme bestemmelser gjelder også for Hovedverneombud og Verneombud i bedriften. Partene viser videre til Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (aml.) Vervet som leder for Industri Energi avdeling 87 i Weatherford skal være en 75 % stilling. Øvrige styremedlemmer skal kunne benyttes etter behov. Forøvrig gjelder prinsippet om at tillitsvalgte ikke skal tape økonomisk eller faglig på å være tillitsvalgt. Videre vises det til OSA 2.11 Tillitsvalgte. S i d e 6

7 2 Offshorebestemmelser 2.1 Inn/Utreise Ved utreise og innreise registreres 12 timer ut og 12 timer inn som timer på årsverket For ansatte som følger faste skiftordninger og som ikke oppnår fullt årsverk kan utreise avtales for friperiode. For ansatte som jobber på faste skiftordninger, registreres på årsverket 6 timer for utreise og 6 timer for innreise. 2.2 Arbeidstidsordninger Offshoreansatte følger en disponibelplan som er basert på 5 ukers disponibelperiode, 4 ukers friperiode (5-4 schedule). Pluss dager (hengedager) skal ikke benyttes. Muligheten for en 4-4 rotasjon diskuteres mellom partene 1. oktober hvert år og vurderes i forhold til bemanning og aktivitetsnivå. Når utreise blir kansellert etter fremmøte utreisested/heliport/innkvarteringssted, skal det registreres 6 landtimer på årsverket. Ved kansellering av utreise i friperioden betales tilsvarene 6 landtimer med overtid. Den tid som medgår til venting på utreisested/heliport/innkvarteringssted, og som ikke faller på utreisedag, registreres som arbeidstid time for time. Ventetid i friperioden betales med overtid som for landansatte. Nødvendig overnatting utenbys før utreise offshore betales med en ½ offshorebonus. Dette registreres ikke på årsverket. Ansatte som reiser offshore skal få tildelt skift senest en time etter ankomst på installasjonen. Arbeid utover skift skal betales med overtid. Derom den ansatte blir utkalt i sitt friskift skal det kompenseres med overtidsbetaling for minimum 2 timer. Det er mulighet for redusert arbeidstid offshore med tilsvarende redusert lønn etter drøftinger mellom arbeidstaker og bedriften. 2.3 Redusert arbeidstid Arbeidsmiljølovens 10.2 definerer kriteriene for retten til redusert arbeidstid. Personell med redusert arbeidstid har de samme rettigheter som personell med fullt årsverk. 2.4 Tap av helsesertifikat Ved tap av helsesertifikat skal bedriften sammen med den lokale fagforeningen forsøke å finne løsninger i hvert enkelt tilfelle. Det skal vurderes omplassering og/eller opplæring til annet arbeid det måtte være behov for i bedriften. Videre vises det til OSA Sokkelkompensasjon Sokkelkompensasjon betales som et fast beløp for hver dag den ansatte er offshore. Sokkelkompensasjonen er en del av årslønn, ref. OSA S i d e 7

8 2.6 Arbeid i land En time arbeidet på land beregnes til 0,9 time arbeid offshore ved avregning mot årsverket. Det registreres time for time dog minimum 4 timer pr. dag. Det gis ingen kompensasjon for bruk av egen bil for offshoreansatte som jobber på basen i sin disponibelperiode, unntatt når den ansatte holder kurs eller selv deltar på kurs. Det vil være valgfritt for den enkelte offshoreansatte å velge mellom timebetaling eller avregning mot årsverket ved arbeid på land. Hvilken løsning som velges skal avtales på forhånd. Arbeid på land i disponibelperioden kompenseres med: Arbeid på land i friperioden kompenseres med: Tabell 1 180,- pr. time. 210,- pr. time. 2.7 Kurs/Opplæring Som pålagte kurs menes kurs som er bestemt for vedkommende sin stilling (herunder nødvendig sertifikatfornyelse og grunnleggende sikkerhetsopplæring) Det vil være valgfritt for den enkelte offshoreansatte å velge mellom timebetaling eller avregning mot årsverket ved kursdeltakelse. Hvilken løsning som velges skal avtales på forhånd. Pålagt kursing i disponibelperioden kompenseres med: Pålagt kursing i friperioden kompenseres med: Tabell 2 180,- pr. time. 210,- pr. time. 2.8 Offshoreansatte som jobber på prosjekt For offshoreansatte som leies ut til planlegging/forberedelse av nye hull eller workover, gjelder følgende: Den ansatte blir fristilt fra sin disponibelplan i den perioden han/hun arbeider på prosjekt Den enkelte prosjektansatte skal være med som crewleader offshore når dersom kunden ønsker/krever dette. Prosjektansatte skal ikke sendes på oppdrag offshore som ikke er knyttet opp mot gjeldende prosjekt i kontraktsperioden. Prosjektansatt som sendes offshore, skal være på rigg til arbeidsoppgavene er fullført, dog ikke lengre enn det som er tillat i henhold til OSA. Prosjektansatt skal delta på møter som blir pålagt av kunde/operatørselskap og skal utføre pålagte oppgaver ved Weatherford kontor/hjemmekontor eller ved kundens/operatørens fasiliteter. Offshoreansatte på prosjekt vil være garantert 11 tellende dager på årsverket hver måned og i tillegg offshore og crewleader bonus for samme antall dager. En offshoredag er 12 timer. Hver time som arbeides i land regnes som 0,9 offshoretimer. Arbeider den offshoreansatte utover 11 offshoredager pr. måned eller utover årsverket (1582) timer, regnes dette som overtid. S i d e 8

9 Arbeidstiden for prosjektansatte ved arbeid på land vil være fra til mandag til fredag. Weatherford dekker telefonregning for mobiltelefon i perioden prosjektet varer med opptil 2000,- pr. kvartal. Ved behov vil Bedriften vurdere høyere beløp mot kvittering. Bruk av egen bil i selskapets tjeneste vil godtgjøres etter statens regulativ. Om prosjektet strekker seg over feriemånedene (1. juni 30. september) kan den prosjektansatte kreve sin hovedferie i denne perioden etter ferielovens Arbeid i utlandet For oppdrag i utlandet med varighet under 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. Jfr. OSA pkt For detaljer vedrørende utenlandsarbeid, se protokoll vedlagt til denne avtalen. For oppdrag i utlandet med varighet lengre enn 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og den enkelte arbeidstaker Oppgjør Arbeid utover 1582 timer pr. år kompenseres med overtidsbetaling. Beregningsperioden er fra 1.januar til 31. desember. Oppgjøret blir utbetalt i januar. 1. januar hvert år starter årsverket på null Overtid Overtid kompenseres i henhold til OSA pkt Telefon og internettabonnement for offshore ansatte Offshore ansatte refunderes kr. 500 pr. måned (dvs. kr pr. år). Beløpet skal dekke telefon/internettkostnader. Utgifter utover dette dekkes av den enkelte. Dokumentasjon kreves på original faktura. Det stilles krav om at offshore ansatte har tilgang til e-post privat og holder seg oppdatert på Stabber bonus Det utbetales maksimalt 3 stabber bonuser pr. streng ved kjøring av casing der stabber blir benyttet Crew leader bonus Crew leader bonus betales til den person som av servicesjef blir utpekt til å lede arbeidet offshore. Bonusen utbetales kun dersom arbeidet forløper uten problemer forårsaket av Weatherford personell og relevante papirer er i orden. Crew leader bonus skal ha den samme, årlige økningen i kr. pr. time som nattillegget i OSA. Crew leader bonus er pr kr. 941,- pr. dag Standby bonus For standby i fri periode kompenserer bedriften kr. 700,- pr. dag under forutsetning av at den ansatte har vært standby men likevel ikke får reise ut i sin friperiode. Standby bonus kommer ikke til S i d e 9

10 utbetaling dersom jobben aktualiseres i løpet av friperioden og den ansatte får overtidsbetaling for denne. Standby bonus skal avtales med avdelingsleder på forhånd Avdelingsmøter Offshore ansatte pålegges å stille på avdelingsmøter i sin disponibelperiode og oppfordres til å stille i friperioden. S i d e 10

11 3 Landbestemmelser 3.1 Arbeidstid Arbeidstiden på land er 37,5 timer pr. uke. Normal arbeidstid er fra kl til 16.00, mandag til fredag. 3.2 Fleksitid Fleksitid kan praktiseres i avdelingene etter enighet mellom arbeidstakerne og avdelingens ledelse. Det forutsettes at en kjernetid fra overholdes. Ingen av partene har styringsrett av ordningen. Skulle det vise seg vanskelig å kontrollere arbeidstiden, kan bedriften innføre en form for kontroll av arbeidstiden. Dersom kontroll av arbeidstiden blir iverksatt skal kontrollen innbefatte alle ansatte. 3.3 Onshoreansatte som reiser offshore Onshoreansatte som reiser offshore vil bli inndelt i grader på lik linje med offshoreansatte, jfr. OSA 3.13 For arbeid på hellig/høytids dager gis i tillegg samme helligdagsgodtgjørelse som etter pkt i OSA Helgebonus Onshoreansatte som reiser offshore på lørdag og søndag skal i tillegg til ordinær bonus ha helgebonus Avspasering Avspasering for onshoreansatte som reiser offshore skal være: 1 virkedag offshore = 1 virkedag fri, en helgedag offshore = 1 ½ virkedag fri. 3.4 Overtid onshore For arbeid utover normalarbeidstiden og som utføres i direkte forlengelse av denne, betales et tillegg på 50 % til den ordinære timelønnen for de første tre (3) timene. Arbeid utover normalarbeidstiden etter kl (18.00 eller om man flekser) og frem til normalarbeidstids begynnelse, skal kompenseres med 100 % i tillegg til den ordinære timelønnen. Ved overtidsarbeid har man rett til et måltid mat dersom overtidsarbeidet varer i minst to (2) timer. Matpenger refunderes med inntil 160,- kr. mot kvittering. Dersom det arbeides utover fem (5) timer overtid har man rett til ytterligere et måltid, jfr. OSA Kjøring til/fra arbeidssted ved overtidsarbeid som ikke faller i direkte forlengelse av normalarbeidstiden kompenseres etter statens regulativ Avspasering av overtid (ansatte uten overtid inkludert i fastlønn) Ansatte som ikke har overtidsgodtgjørelse inkludert i sin faste månedslønn, kan etter avtale med sin overordnede avspasere innarbeidet overtid time for time. Man kan maksimalt oppspare 40 timer avspasering.

12 Ved avspasering av overtid utbetales kun overtidstillegget. Akkumulert overtid utover 40 timer skal utbetales etter gjeldende satser Avspasering av overtid (ansatte med overtid inkludert i fastlønn) Ansatte som har overtidsgodtgjørelse inkludert i sin faste månedslønn kan avspasere pålagt overtid time for time og få overtidstillegget utbetalt for de overtidstimene som overstiger det antall timer som er fastsatt inkludert i arbeidsavtale (dersom avtalen ikke spesifiserer et timetall skal det benyttes 200 timer). 3.5 Arbeid på bevegelige hellig/høytidsdager 1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag, 2. Påskedag, Kristi himmelfartsdag, Pinseaften, 1. Pinsedag, 2. Pinsedag, 1. mai, 17. mai, 1. Juledag og 2. Juledag, Etter kl på Julaften og Nyttårsaften. For arbeid på land på overnevnte dager skal det betales et tillegg på 200 % til den ordinære timelønn. 3.6 Arbeid i utlandet For oppdrag i utlandet med varighet utover 2 måneder skal det opprettes skriftlig avtale mellom den enkelte arbeidstaker og bedriften. For oppdrag i utlandet med varighet under 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. Jfr. OSA pkt For detaljer vedrørende utenlandsarbeid, se bilag nr. 2 til denne avtalen. 3.7 Kjøregodtgjørelse Ved utkalling og ved godkjent bruk av egen bil i bedriftens tjeneste ytes kjøregodtgjørelse i henhold til Statens regulativ. 3.8 Kurs/Opplæring For landansatte kompenseres pålagt opplæring i fritiden med overtid 50 %. 3.9 Tekniske tillegg Justering av tekniske tillegg endres i forhold til konsumprisindeks pr hvert år (2,7 % i 2006). Ordningen vil ha virkning fra Friskluftsutstyr/maske Ved bruk av maske med friskluftstilførsel eller ved bruk av hel/halv ansiktsmaske ved arbeid der dette er nødvendig, godtgjøres med et tillegg på kr. 34,50,- pr. time i tillegg til den ordinære timelønn for aktuelle timer arbeidet Pipeyardbonus Pipeyardbonus vil bli utbetalt til alle ansatte for arbeid som utføres utenfor Weatherford Norge sine baseområder. Med arbeid i denne forbindelse menes: S i d e 12

13 Bucking machine. Pipe cleaning/vannblåser. Installering av centralizers etc. Thread cleaning. Annet arbeid som viderebelastes kunder. Bonusen betales for arbeid som er utført på en slik måte at det uten videre skal kunne faktureres kunden. Unntatt for denne bonusen er vikarer med mindre enn 3 måneders ansettelse. Bonusrater skal reguleres i samsvar med de generelle tillegg som gis på OSA del 3. Bonusratene skal pr være: Pipeyard 0-4 timer kr. 232,90. Pipeyard 4 < timer kr. 465, JAM bonus onshore JAM bonus vil bli utbetalt til alle fast ansatte for arbeid med JAM/TPC både på og utenfor Weatherford Norge sine baseområder. JAM bonus betales til den person som selvstendig opererer JAM/TPC, og bare til en (1) person pr. arbeidsgruppe Bonus blir betalt for arbeid som uten videre kan belastes kunden. Bonusen skal reguleres i samsvar med generelle tillegg som gis på OSA del 3. Bonusratene skal pr være: Pipeyard JAM 0-4 timer kr. 81,50. Pipeyard JAM 4 < timer kr. 163, Karbidtillegg Ved sveising av karbid skal det betales et ulempetillegg på kr. 28,50 pr. time i tillegg til ordinær timelønn. Det samme tillegget skal utbetales for opphold i lakkverksted Vaktordning Hjemmevakt kompenseres med timesatser basert på timer utenom normal arbeidstid. Timetallet for en ukes hjemmevakt beregnes på følgende måte: Fredag = 8 timer Lørdag = 24 timer Søndag = 24 timer Mandag = 8 timer Mandag = 8 timer Tirsdag = 8 timer Tirsdag = 8 timer Onsdag = 8 timer Onsdag = 8 timer Torsdag = 8 timer Torsdag = 8 timer Fredag = 8 timer S i d e 13

14 Totalt antall timer hjemmevakt = 128 timer For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal 1/5 av vakten kompenseres i form av avspasering eller lønn. Vaktordningen skal ikke medregnes i den alminnelige arbeidstid. Når timene tas ut i form av lønn, skal en timelønn på p.t. kr. 242 legges til grunn. Beregningsgrunnlaget for timelønnen skal justeres årlig per 1.4, i samsvar med bedriftens generelle lønnsutvikling på land. Avspasering og/eller utlønning av vakten skal avtales mellom bedriften og den ansatte. Dersom enighet ikke oppnås har bedriften styringsrett på hvor mange av timene som skal avspaseres eller utlønnes, og til hvilket tidspunkt. Avspasering kan oppspares inntil 40 timer. Det forutsettes at oppsparte timer avspaseres eller selges til bedriften senest i løpet av 1. kvartal påfølgende år. For ansatte som ikke har overtid inkludert i lønn gjelder følgende: Utkalling til arbeidsstedet etter ordinær arbeidstid, mandag - fredag, skal kompenseres med minst 2 timer overtid (50 %). Arbeid utover 2 timer, samt arbeid på helgedager kompenseres med overtid (100 %). For bevegelige helligog høytidsdager skal kompensasjonen være overtid (200 %) fra første time. Ansatte skal kunne søke bedriften om fritak fra vaktordningen, Jfr. Aml 10-2.(4) Ved avslag på søknad om fritak, plikter bedriften å begrunne avslaget for den ansatte skriftlig Vikariat i høyere stilling Når en arbeidstaker på matriselønn blir beordret til å vikariere i en høyere stilling, i en uke eller lengre, skal vedkommende betales den høyere stillingens lønn, med sin egen ansiennitet Vikariat i høyere, individuelt avlønnet stilling Ved beordring til vikariat i høyere stilling skal den som vikarierer ha 10 % tillegg til lønn (dog begrenset oppad til lønn i stillingen vedkommende vikarierer i) for de dagene som vedkommende er i vikariatet dersom dette har en varighet over 1 uke Lojalitetsfridager Ansiennitet for onshore ansatte godtgjøres med 1 fridag med lønn etter 5 år, 2 fridager etter 10 år osv. Maks. antall dager fri er 5 dager (etter 25 års ansettelse). Bedriften har styringsretten på når fridagene kan tas (i utgangspunktet ikke i forbindelse med ferie). De ekstra fridagene regnes ikke som feriedager, og det skal derfor ikke beregnes feriepengetillegg for disse. S i d e 14

15 3.14 Varighet lokal særavtale Særavtalen gjelder fra 1. april 2010 og til 31. mars 2012 og videre ett år om gangen dersom den ikke skriftlig sies opp med 1 måneds varsel. Terje Nysted Weatherfordklubben Berit Grassdal Weatherford Norge AS S i d e 15

16 Protokoll: Utenlandsavtale Reservasjon Reiser og arbeid utenfor Norge er på frivillig basis. Dersom det framgår av den individuelle arbeidsavtalen at den ansatte må påregne utenlandsarbeid, kan bedriften pålegge utenlandsoppdrag. Reiser og arbeid i Nordsjøområdet 1 Reiser og arbeid i Nordsjøområdet kompenseres som for Norge (ref OSA og lokale særavtaler). Reise/diett Diett i forbindelse med tjenestereiser kompenseres iht. satsene i Statens Reiseregulativ for det landet man oppholder seg i.. Det gis ikke diett for måltider som er inkludert. Det utbetales ikke diett for arbeid på landrigg eller offshorerigg hvor det blir servert måltider. Iht. gjeldende praksis i bedriften ytes ikke nattillegg. Telefon Telefon i forbindelse med arbeid i utlandet dekkes av arbeidsgiver etter spesifisert regning. Avdelingsleder kan godkjenne dekning av privat bruk dersom det foreligger vektige grunner. Offshoreansatte For utenlandsoppdrag (ikke kurs) utenom Nordsjøområdet ytes 50 % av full sokkelkompensasjon i tillegg til ordinær sokkelkompensasjon og grunnlønn, fra og med første reisedag ut av Norge og til med ankomst til Norge. Bevegelige helligdager Arbeid i utlandet som faller på norske, bevegelige helligdager kompenseres iht. OSA punkt 3.19 ( : kr pr dag). Dette forutsetter at personellet oppholder seg på installasjon eller fartøy. Årsverk Det registreres ikke timer på årsverket (unntatt for reiser i Nordsjøområdet). Arbeidstidsordning Arbeidstakeren tas av sin disponibelplan ved arbeid i utlandet (unntatt for Nordsjøområdet). Det ytes dermed ikke overtidskompensasjon for reiser utover 14 dager eller i det som ville vært friperiode. Arbeid utover 12 timer pr dag kompenseres ikke. Avspasering iht. 1/3 regelen 1/3 regel følges på samme måte som for norsk kontinentalsokkel. 1 Nordsjøområdet defineres som Norge, Danmark, Sverige, UK og Holland S i d e 16

17 For reiser til utlandet (ekskl. Nordsjøområdet) gjelder følgende: Opparbeiding av avspasering iht. 1/3 regelen gjelder fra og med den dagen man forlater Norge og til og med den dagen man returnerer til Norge. Pålagt kurs for offshore ansatte Ved pålagte kurs gjelder OSA 2.8. I stedet for registrering av timer på årsverket iht. OSA kan pålagt kursing i utlandet for offshorepersonell kompenseres med henholdsvis kr. 180 per time i disponibelperioden og kr. 210 per time i friperioden. Det skal avtales med nærmeste overordnede på forhånd hvilken løsning som velges (avregning på årsverket eller utbetaling), Landansatte Landansatte som reiser på operasjonelle oppdrag (arbeid offshore, på landbasert installasjon, rigg ved kai/base 2 ) utenfor Nordsjøområdet kompenseres iht. lokale særavtaler. I tillegg kommer en utenlandsbonus på kr. 800 per dag fra og med avreisedag fra Norge og til og med ankomst til Norge. Pålagt kurs for landansatte For landansatte som ikke har overtid inkludert i lønn kompenseres pålagt kurs i fritid med overtid (50 %) iht. OSA For landansatte på matrise vil alt arbeid (ikke kurs) utenfor Nordsjøområdet kompenseres med kr. 800 per dag, regnet fra avreise fra Norge og til ankomst Norge. S i d e 17

SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2014-2016 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS OG NOPEF AVD. 165 Gyldig fra 1. november 2002 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 SYKELØNN... 4 1.2 TELEFONGODTGJØRELSE... 4 1.3 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer SÆRAVTALE mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer Gjelder fra 01. juli 2012 til 30. juni 2013 Under henvisning til overenskomsten for Landansatte i rederier mellom IE/LO og Norges

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN BILAG FOR BEACON SENTERET I BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF-KLUBBEN 2002 1. VIRKEOMRÅDE...3 2. GYLDIGHET... 3 3. ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTIDSORDNING:... 3 DISPONIBELDAGER... 4 4. FERIE...

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Arendal kulturhus AS OG Fagforbundet

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Arendal kulturhus AS OG Fagforbundet 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM Arendal kulturhus AS OG Fagforbundet Gjeldende fra 14. februar 2017-31. mars 2018 2 Innholdsfortegnelse 1. VIRKEOMRÅDE/OMFANG... 4 2. ANSETTELSE OG OPPSIGELSE (AV ARBEIDSFORHOLD)...

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as 2014-2016 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as OVERENSKOMST mellom LO-Stat/EL & IT Forbundet og Spekter/Teltech as Gjeldende for perioden 1.4.2014 31.3.2016

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Lokal Særavtale Archer als

Lokal Særavtale Archer als Serviceavtalen Lokal Særavtale Archer als Særavtale gjeldende fra 01.06.2013-31.05.2014 Dato: 20.01.2014 LOKALAVTALE mellom Archer AlS og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Modeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet

Modeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet Modeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet Innholdsfortegnelse Vanlig arbeidsdag... 2 Reiser innenlands... 3 Planlagt tilsyn på land med reise... 4 Tilsyn... 5 Gransking... 6 Tilsyn og annet arbeid

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

SÆRAVTALE. mellom. ODFJELL WELL SERVICES NORWAY AS (avd. 7 - offshore) Industri Energi Odfjell avd. 171

SÆRAVTALE. mellom. ODFJELL WELL SERVICES NORWAY AS (avd. 7 - offshore) Industri Energi Odfjell avd. 171 SÆRAVTALE mellom ODFJELL WELL SERVICES NORWAY AS (avd. 7 - offshore) og Industri Energi Odfjell avd. 171 1.0 Arbeidstid 1.1 Ansettelse Ansettelse skjer ved skriftlig kontrakt, undertegnet av den ansatte

Detaljer