Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert Gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015"

Transkript

1 Vedlegg 2 VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert Gjeldende fra FORUTSETNINGER FOR OG DEFINISJON AV MEDFØLGENDE FAMILIE Samboer, registrert partner og ektefelle er likestilt i vilkårene og refereres til som partner. Partner og barn som har flyttet til tjenestestedet fra Norge, tidligere tjenestested eller fra tredjeland, anses som medfølgende. Den sekonderte kan søke om å få ha sin familie med dersom NORDEM/SMR eller gjeldende organisasjon har definert tjenesteområdet som family duty station og dersom engasjementet har en varighet på minimum 364 dager. Kriteriene for familiestasjonering følger risikonivåene. Hovedregelen er at landet/området må være klassifisert på risikonivå 0/1 for at NORDEM/SMR skal godkjenne området som familievennlig. Den sekonderte må få skriftlig godkjennelse fra NORDEM/SMR på at medfølgende følger med og at den/disse er inkludert i arbeidsavtalen mellom NORDEM/SMR og den engasjerte. Mottakerorganisasjonen må også samtykke til at man medbringer familie. I tillegg vil NORDEM/SMR måtte ta prosjektmessige og budsjettmessige hensyn. Den sekonderte er ansvarlig for skriftlig å melde fra om endringer som kan påvirke vilkårene omtalt nedenfor. Unnlatelse av å oppfylle informasjonsplikten kan få følger for ansettelsesforholdet. For mye utbetalt tillegg som skyldes manglende melding fra den sekonderte, vil bli krevd tilbakebetalt. Visum, helsekontroll og vaksinasjon dekkes av NORDEM/SMR for medfølgende. Hardshiptillegg tilstås ikke for medfølgende. 2. FORPLIKTELSER FOR MEDFØLGENDE FAMILIE Medfølgende over 18 år skal signere Code of Conduct for NORDEM Personell og de forplikter seg til å overholde de på tjenestestedet gjeldende sikkerhetsregler for sekonderte. Brudd på reglene kan medføre umiddelbar hjemsendelse. 3. TILLEGG FOR MEDFØLGENDE PARTNER Den sekonderte tilstås utenlandstillegg med forhøyet sats (såkalt ektefelletillegg) for å dekke forventede merutgifter for medfølgende partner i den perioden partneren oppholder seg på tjenestestedet. Utbetaling av tillegget forutsetter at partneren er fast

2 bosatt på tjenestestedet. Med fast bosatt menes et faktisk opphold på tjenestestedet i minst halvparten av den utsendtes tjenestetid i hvert kalenderår. Tillegget utbetales fra og med dato for partnerens ankomst og til og med avreisedag fra tjenesteområdet Bortfall av ektefelletillegg Det er en forutsetning for tillegget at medfølgende partner er forsørget av den sekonderte. Med «forsørget» menes at partneren ikke har egen inntekt som overstiger tillegget. Dersom partneren under oppholdet får egen inntekt som overstiger tillegget eller mottar kompensasjon til dekning av økte levekostnader fra egen arbeidsgiver, bortfaller tillegget ved neste lønnsutbetaling. Den sekonderte plikter å opplyse om partnerens egen inntekt. Dersom partneren er bortreist fra tjenestestedet i en sammenhengende periode på mer enn 2 måneder, bortfaller ektefelletillegget fra og med dato for partnerens avreise fra tjenestestedet. Den sekonderte plikter å melde fra om partnerens lengre fravær. Ved faktisk samlivsbrudd opphører retten til ektefelletillegg ved tidspunktet for samlivsbruddet. 4. TILLEGG FOR BARN 4.1. Barnetillegg Den sekonderte tilstås utenlandstillegg med forhøyet sats for å dekke bortfall av barnetrygd samt forventede merutgifter dersom barnets opphold på tjenestestedet strekker seg over sammenhengende mer enn seks måneder av kontraktsperioden. Unntaket er hvis barnet og den/de barnet bor sammen med ikke er pliktig eller frivillige medlem av folketrygden. Det forutsettes at skriftlig dokumentasjon på bortfall av barnetrygd foreligger før kontraktinngåelse, uten denne vil barnetillegg ikke utbetales. Barnetillegg utbetales for medfølgende barn forsørget av den engasjerte, fram til barnet fyller 18 år. Tillegget utbetales fra og med dato for barnets ankomst på tjenestestedet og til og med barnets siste dag i tjenesteområdet. Barnetillegg tilstås ikke: for barn som ikke er under den sekondertes omsorg og ikke er fast bosatt hos den sekonderte, men forsørges av den sekonderte som følge av bidragsplikt for partnerens særkullsbarn som den sekonderte ikke hadde omsorg for før kontraktsinngåelsen 2 av 6

3 for barn som er bortreist fra tjenestestedet i en sammenhengende periode på mer enn 2 måneder. Barnetillegget bortfaller i slike tilfeller fra og med barnets avreise fra tjenestestedet. Den sekonderte plikter å melde fra om barns eventuelle lengre fravær fra tjenesteområdet Skoleutgifter Dersom likeverdig skoletilbud med det barnet har rett til i Norge ikke kan oppfylles på tjenestestedet ved offentlig skolegang, kan utgifter til nødvendig privat skolegang dekkes. Dekning av barns utgifter til privat skolegang kan tilstås fra skolestart i det kalenderåret barnet fyller fem år og t.o.m. fylte 19 år, dog slik at skoleutgiftene dekkes ut det skoleåret eleven fyller 19 år. Utgifter til videregående skole som gir generell studiekompetanse dekkes for én utdannelse, såfremt det ikke dokumenteres at ytterligere skolegang er nødvendig for å kvalifisere til opptak ved høyere utdannelsesinstitusjon i Norge. Barn som ifølge Opplæringsloven har rett til utvidet videregående skolegang i inntil to år, får på tilsvarende måte dekket skoleutgifter. I spesielle, tjenesterelaterte, tilfeller kan det, etter søknad, samtykkes i dekning av utgifter utover fylte 19 år til fullføring av videregående skole. Utgifter utover videregående skole dekkes ikke. Når skoleutgiften pr barn pr skoleår overstiger kr (ekskl registreringsavgift) påløper det en egenandel på inntil kr pr barn pr skoleår. Følgende skoleutgifter dekkes etter godkjennelse fra NORDEM/SMR, dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har rett til i Norge ikke oppfylles ved offentlig skolegang på tjenestestedet: obligatoriske skolepenger, og andre obligatoriske utgifter forbundet med skolegangen, som f.eks. særskilte undervisningsavgifter privat støtteundervisning dokumentert av skolen skolegang i tjenestelandet for øvrig, samt i tredjeland, når det godtgjøres at det ikke er adekvate skoletilbud på tjenestestedet utgifter til internatskole i tredjeland og i Norge, når begge foreldrene er fast bosatt på tjenestestedet, og det godtgjøres at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet hybelutgifter utenfor tjenestestedet med inntil kr pr barn pr år når det godtgjøres at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet utgifter til fjernundervisning, herunder undervisning over internett, når dette er eneste aktuelle undervisningstilbud, eller når det er et nødvendig supplement til skoletilbudet på tjenestestedet. Følgende utgifter dekkes ikke: 3 av 6

4 skolemateriell transport skoleturer lunsj uniform. Slike utgifter forutsettes dekket av barnetillegget og andre godtgjørelser Utgifter til barnehage Dersom likeverdig barnehagetilbud med det barnet har rett til i Norge ikke kan oppfylles på tjenestestedet ved offentlig barnehage, kan utgifter til nødvendig privat barnehage dekkes. Dekning av barnehageutgifter kan tilstås fra fylte ett til fylte fem år, men slik at utgifter dekkes inntil skolestart, jf punkt 4.2. Obligatoriske utgifter til barnehage dekkes med inntil kr (ekskl registreringsavgift) pr barn pr år. Foreldrebetalingen utgjør kr pr mnd for heldagstilbud. Søskenmoderasjon på 40 prosent tilstås for barn nummer to osv. Følgende utgifter dekkes ikke: Sommertilbud Transport til og fra barnehagen Uniform Materiell Slike utgifter forutsettes dekket av barnetillegget og andre godtgjørelser. 5. HELSE, FORSIKRING OG TRYGDEFORHOLD 5.1. Helsekontroll og vaksiner Før utreise må medfølgende gjennomgå helsekontroll hvor det fremgår at de er helsemessig skikket til å oppholde seg på tjenestestedet i den planlagte perioden. NORDEM/SMR dekker kostnadene til helsekontroll. Medfølgende plikter til enhver tid å være fullvaksinert etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Norge for det enkelte land/region. Medfølgende plikter også til enhver 4 av 6

5 tid å være fullvaksinert etter standard norsk vaksinasjonsprogram (polio, difteri, stivkrampe). Utgifter i forbindelse med dette dekkes av den enkelte. Øvrige utgifter til vaksine for aktuelt tjenesteområde dekkes etter avtale med NORDEM/SMR. Medfølgende skal ved hjemkomst gjennomgå en ny helsekontroll av lege og på NORDEM/SMRs kostnad, men på eget initiativ. Dersom ikke annet er avtale med NORDEM/SMR skal offentlige helsetjenester benyttes Forsikring NORDEM/SMR tegner reiseforsikring for medfølgende under oppholdet. Den sekonderte og medfølgende er selv ansvarlig for å tegne eventuelt ytterligere nødvendige forsikringer Trygd/NAV Utland gjelder norske medfølgende tilhørende norsk folketrygd Medfølgende er selv ansvarlig for sitt trygdeforhold. Dette innebærer at medfølgende er forpliktet til selv å søke medlemskap i folketrygden og til å forlenge medlemskapet ved eventuell forlengelse av oppholdet. NORDEM/SMR anbefaler at medfølgende er medlem av NAV Utlands helse- og pensjonsdel. Medfølgende som ikke er dekket av norsk folketrygd og som heller ikke oppfyller kriteriene for frivillig medlemskap i NAV Utland, plikter å gjøre NORDEM/SMR skriftlig oppmerksom på dette i god tid før utreise. 6. REISER TIL OG FRA TJENESTESTEDET All billettbestilling skal foregå i samråd med NORDEM/SMR Ut- og hjemreise Reise tur-retur tjenestestedet for medfølgende familie dekkes kun dersom familiens opphold på tjenestestedet er planlagt å vare minimum åtte måneder Flyttelass/bagasje for medfølgende NORDEM dekker utgifter til forflytning til/fra tjenestestedet ved til/fratredelse for medfølgende som beskrevet nedenfor. For medfølgende som skal oppholde seg på tjenestestedet i åtte måneder eller mer, dekker NORDEM/SMR inntil 30 kg ledsaget bagasje per medfølgende samt inntil 70 kg eller 2 kubikkmeter per medfølgende sendt med «cargo» eller annen ordning i samråd med NORDEM/SMR, dersom denne er billigere enn cargo. Dersom den sekonderte kan dokumentere at leie av møblert bolig ikke er mulig eller ikke er kostnadseffektivt for NORDEM/SMR, kan man unntaksvis, etter nærmere avtale med NORDEM/SMR, få dekket uledsaget bagasje/flyttelass på: -5 kubikkmeter ekstra for medfølgende partner sendt med cargo eller annen rimelig ordning i samråd med NORDEM/SMR. 5 av 6

6 -2,5 kubikkmeter ekstra per medfølgende barn sendt med cargo eller annen rimelig ordning i samråd med NORDEM/SMR Fri hjemreise Den sekonderte med medfølgende, tilstås én fri hjemreise tur/retur tjenestested hjemsted per 12 måneders fullført tjenestegjøring, til- og fratredelsesreise er inkludert. Fri hjemreise kan ikke overføres fra en kontraktsperiode til den neste med mindre helt særskilte forhold taler for det Reise i forbindelse med velferdsreispermisjon NORDEM/SMR dekker ikke reisekostnader i forbindelse med velferdsreiser. Medfølgende partner kan søke kostnadene dekket via reiseforsikringen i forbindelse med dødsfall, livstruende sykdom og i ulykkestilfelle i nærmeste familie. En forutsetning for at reisekostnadene kan dekkes av reiseforsikringen, er at det til enhver tid gjeldende forsikringsselskaps alarmtelefon kontaktes før reisen bestilles. Kontakten med forsikringsselskapet må administreres og følges opp av den enkelte. 7. HJEMSENDELSE NORDEM/SMR kan med kort varsel kreve at medfølgende returnerer til Norge eller annet tredjeland av sikkerhetsmessige hensyn. Ektefelle- og barnetillegg betales ut den måneden repatriering skjer. Den sekonderte kan få inntil en ukes velferdspermisjon med lønn samt 1 reisedag hver vei for å assistere familien ved tilbakekomsten. NORDEM/SMR vil ta eventuell søknad om dekning av den sekondertes billett opp til vurdering. NORDEM/SMR bærer ikke økonomisk ansvar ved hjemsendelse av familie utover direkte kostnader i forbindelse med hjemreise Oppsigelse av den sekonderte Ved oppsigelse av den sekonderte gjelder samme vilkår for dekning av hjemreise for familien som for den sekonderte selv. 6 av 6

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) Med oppdaterte satser pr 01.07.2014 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2012 2014) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE. OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET

SÆRAVTALE. OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET 1. JANUAR 2014-31. DESEMBER 2015 l Innhold l. AVTALEPARTER... 10 2. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet.

SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1. Avtaleparter 2. Avtalens omfang 3. Tillegg 3.1 Utenlandstillegg 3.2 Barnetillegg 3.3 Hardship

Detaljer

8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011).

8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011). Organisasjons- og personalhåndbok / Hovedavtale og lønnsavtale / Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TIL SÆRAVTALEN FOR TJENESTEGJØRING l INTERNASJONALE OPERASJONER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TIL SÆRAVTALEN FOR TJENESTEGJØRING l INTERNASJONALE OPERASJONER VedleggA ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TIL SÆRAVTALEN FOR TJENESTEGJØRING l INTERNASJONALE OPERASJONER l. DEFINISJONER Følgende definisjoner legges til grunn for forståelsen av særavtalen: Beredskapsstyrker

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011 Innhold 1. Innledning...4 2. Lønn...5 3. Vilkår under oppsettingsperiode...5 4. VILKÅR I DEPLOYERINGSPERIODEN...7

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011 Innhold 1. Innledning... 4 2. Lønn... 5 3. Vilkår under oppsettingsperiode... 5 4. VILKÅR I

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Innhold Tryg Alarm - Hjelp under reisen 3 Dekningsoversikt 3 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer