Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--= l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self."

Transkript

1 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--= rhal a Won F. G,rr what a Won de; full world. - f- r ---l see skies of blue what a wond er 3 full world. -1-

2 /) "/J \/ co lours ol the rain trow so pre tty in the sky al so on the la - ces of peo ple go in' by, see lriends sha king hands say ing,,how do you do,, They're real ly say ing r * t) "l love you" hear Ba bies cry watch them grow they'llleam much more.+\ t il LT ev ef, r qri know and r think ur= J,EJ ro my sell L-J what a wond el full l--j-----l } world.

3 --l l l r_r -r Yes, thinl r to 3 rr my self r rr UH, e won der full world -J- -3-

4 Ein fin liten blome 1.Ein 2.Sei 3.Ein 4.Som fin otdag blolit- en tast du vil den men om blo- me i ik- kie i storm- an- de vin- ter- en sko- gen eg sko- gen stfl vin- ter deg vis- nar eg ser 1 ciovmd der na, av, da men gran- sk- en skug- ga- ne vert det vel gled meg, for digtyngdodsde er ja dag- en stsr eg deg Og DE Lat vent mel- lom nei for av kvil- er eg lek- am- en CF s D UE mo_ herlunt kvise ren lai eg har lyng han seg al- dri vert sn6- ke- pa lred i si ter. slovmd. pa, grav, han til til mi stfu der si.ing- as- te vdr- so- la sjel ho er lirblom kyshei- en vil ser me blvg. sje. kinn Gud.

5 Comr ND Go wrrtt rr4e?ypel x Siqtnl Tvcit, ra.l trr uift,.^. t {Lt, t*'u-oo'l 6t w.'{t r.* tp +t/ + 7 t;+, t+<a^,ltt t? ql^4( l'^ tror^"^d Qt *<-o^1 r <rcul7r +++ wih. F^< +" fl*t +i *-l t (o,**i.^t{.^ J'r.n 2. There' 3.No more be freedom. weep i ng. 4.There'll be singing 5. Come and go w i th me. Hr l^a. Lu' crso.5l 0L'" ct4.rald T\ru:t.Ti7 k {.^,i. {,.i ttd"kl(ic. tl.pk*i ^. t. Gt" 1.t.,0,,

6 Till We Meet gain Thoughtfuily J = 66 Cm7 b2lc Cm7 Fm7(4) EbF Words and Music by KRK FRNKLN Fm/b EblBb EbdimTlBb Bb7 G7(f;e) Fm7(4) bm6lcb Eb/Bb EbdimilBb Bb7 Eb beb Bb/D Cm7 Bb b E!/G Ebsus/F Eh Bbm/D! BblC tant shore, Copyright 1993 Lilly Mack Music ll Rights Reserved. 6 uthorized for use by Dagfinn Klausen

7 bmaj9 bm6lcb may He give you strength - to en - dure - we meet - Eb/Bb ELdim/Bf Bt Eb Gl,l3 Fm7(b5) E,/Bb c7(fie) n4) 12. Et EblD Cm Cm/Bb Frnll Bh Ebz EblG b F.b/G Fm7 B!9 F.r2 Eb2lBbBbmT/Eb Eb7 bmajt Fm/b Cgsus C 6 i _b t: r t \.-to \0 i.l [h r r i,,r' t'' ( t L; a l"!r (ul L-- f,'/' '{J,'l.,{t"; /l'{ uthorized for use by Daglinn Klausen

8 4^F+,'Nh G-, Ktc{? e2' l, b/ (rn{ 5 ro.nl f" /^ lu' V/, i(,uf lf^ {. s lt t.{' l*' u/, o l') r' 4^T (f",)"'' cq\ l;1, f 'i t f'' l;' 'r

9 Guds Lam fnrrol Erik Hillestad / Karoline Krtiger rr.: Marian Lisland )= ea Fm/b Gbmrjz cbo Dbadd slp Gbmajz Dimait 1Xt Gbtajz nbo b abnb Db Kor/ Menighet 6b obn B2m ae-- l.du, Cuds Lam, du fat - ti - se som ar - ver jord him-mel. Du au+rl.du, Guds Lam, du fat - ti - ge som ar - ver jord him-mel. Du n nbrc abm til - som - me som ba - re - er kjer-lie-het tid. Du sor - gen-de, for - til - som - me som ba - re - er kjer-lig-het tid Du sor gen-de, for - Copyright O 2003 ov Contondo Musikkforl /S. Stovonger, Norwoy ll rights reserved. SMN M-2612,l Order No. C

10 Fm/b Gbmajz Cbo Obf Gbmajz c ffi r ---r ak te-de sul rl a Guds sonn. - ten-de Mis-kunn dego-ver ll' ak - te-de sul - ten-de Guds ssnn. Mis - kunn deg o - ver t'tt).-) obnb Gb.rjz 426, CblOb Db tu OSS som alt har ffitt var lonn. aa a) OSS som alt har ftt var - lonn. E cb obrc ebm Fm/b a) o)...j' 2.Du, Guds Lam, u - skyl - di - ge som bc - rer ver- dens syn - der. Du 3.Du, Guds Lam, du ver - di - ge som tro - ner i Guds him-mel. Du TO 2.Du, Guds 3.Du, Guds Lam, Lam, at JJ+tttti u - skyl - di - ge som be - rer ver- dens syn - derdu ver - di - ge som tro - ner i Guds him-mel. i Du Du Copyright O 2003 qv Conlondo Musikkforl /S, Stovonger, Nolyoy lli rlghis reserved. SMN M l 33-B ' Order No. C'l 33

11 cb b Db tbtc gbt red - de nak - ne for-fulg-te for-pin-te som be bror som stan - dig hen - ger er p1t p ditt Du hjem - lo Du er virt -se brad, som du red - de nak - ne for-fulg-te for-pin-te som be bror som stan - dig hen - ger er pi pi ditt Du Du hjem ef -. -lo-se virt brod, som du Fm/b Gbmajz Gbmajz ver den mot sin kryb - ben li ke deg o - ver deg, for vi ver - den mot sin kryb - ben li - ke kunn deg o-ver kunn deg, for vi abmajt,b cbmajt bo ; ljtu ^)t^) ob cb'ajzlob Piano obnajttb a) tea a oss som alt har fefi vir ei-eraltfor-u-ten trost. fred. a) OSS ei ce iieqe som alt har fett r'6r er altfor-u - ten 4J trost. fred. Copyright O 2003 ov Contondo Musikkforl /S, Stovonger, Norwoy ll rights reserved. SMN M B. Order No. - 33

12 nstrumental: EiGfi - c#m Cilm Gfm/H majt o Eadd e/g, E/Gl majt a) tf h tli B g add s76 H majt H6 /i rit. ri rit. > /a i(t rit. 30 Copyright O 2003 ov Contondo Musikkforl /S, Stovonger, Norwoy ll rights reserved. SMN M l 33-B. Order No. - l 133

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

IiF r- --'(9- Y-) CN ca. Sanger

IiF r- --'(9- Y-) CN ca. Sanger IiF r- --'(9- Y-) Ed z Ed CN ca Sanger Sanger til bruh i Ys Men's moter Vi er Ys ll/len Tekst Age Holter, Mel. 'Jeg er havren" Vi er Y's Men, vi har fatt et kall / Tjene andre, det er hva vi skal I en

Detaljer

Allsang med Raymond Johnsen

Allsang med Raymond Johnsen Allsang med Raymond Johnsen Lys og varme Når mørket no har sænka sæ, går æ stilt igjennom rommet, og følelsan dæm slit i mæ, ka vil framtida gi. Og den arven vi har gitt dæ kain vær tung å ta med sæ, vil

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann SJØRØVERNE KOMMER! Vokal: Kaptein Sabeltann Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Hvem er det som venter på deg uansett hva du har gjort uansett hva du har sagt mykere enn du hadde tenkt bedre enn du kunne huske?

Hvem er det som venter på deg uansett hva du har gjort uansett hva du har sagt mykere enn du hadde tenkt bedre enn du kunne huske? Hvem er det som venter på deg uansett hva du har gjort uansett hva du har sagt mykere enn du hadde tenkt bedre enn du kunne huske? Puten din I det slitte gamle trekket et eneste stort kinn av omfavnelse

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

NOEN SYKLER, NOEN LØPER, NOEN DE VIL GÅ. MEN ALLE SAMMEN SYNS AT DET ER KJEMPEGODT Å FÅ...

NOEN SYKLER, NOEN LØPER, NOEN DE VIL GÅ. MEN ALLE SAMMEN SYNS AT DET ER KJEMPEGODT Å FÅ... 1. SÅNN SKAL DET VÆRE! 03:26 NÅR DU BOR PÅ LANDET ER DET MYE RART Å GJØRE. DET ER ALLTID MASSE SOM SKAL ORDNES PÅ EN GÅRD. MEN DET FINNES NO SOM ALLTID HJELPER PÅ HUMØRET, FOR BLIR DU TRETT OG SLITEN,

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer