BURN TROIVDHEIM RC-BILI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BURN TROIVDHEIM RC-BILI

Transkript

1 BURN UT si: iltt$ 11l:it:lt:l I il:!::ill t't::14: t:::i::;11i1: ti1li:::t jul]ii :tt't.li iii :jit;::itiiu l: : TROIVDHEIM RC-BILI<LUBB Boks5326,7033Trondheim,Tlf. 0T , Bnkgiro42ffi

2 I MODELLBILENS TJENESTE OVER 30 NM.TITTLER 10 års spennende virksomhet. 10 års erfring. 10 års import og distribusjon. 10 års seiersrekke. Knskje dette er noen stikkord for vår virksomhet som lndets ledende modellsportimportør. Vårt firm og tem hr vært sterkt involvert i modellbilsportens utvikling i Norge hvor bl.. over 30 NM-tittler sier sitt om vårt kvlitetskrv. Du er sikkret beste tenkelige kvlitet og service når du velger våre produ kter. NYE VINNENDE PRODUKTER : 1989-års nybkte verdensmester i 111O buggy 2WD ASSOCIATED RClO GRAPHITE. Nytt i bilen er crbon chssis-plte, lnge bærermer f rm med nye styrespindler og styregeometri, universleddet drivksler bk og mengder v ndre smådetljer. Bilen kjørte hjem de tre fgrste plssene i dette års VM og hdde totlt 5 biler i finlen. REEDY ESPRITE.MOTORER. Fbrikksviklede Yokomo-motorer med wet-mgnet, sølvbørster og vsse viklinger. Bilen leveres med og uten kulelger, til gunstige priser kr 2295,-1264O,- Ultimte 2 - er kulelgret 2x19turn Ultimte 4 - er kulelgret 2x1Sturn Sport 4 - er bronsjelgret 2x1 Tturn kr 498,- kr 498,- kr 298,- Motorer både for konkurrnse og hjemmebruk. Billige og driftssikre ASSOCIATED RC1OL. At Associted kn bnebil vet lle som hr vært litt med i spoften vår. Flere VM,EM og NM-tittler i1l12. I den stdig voksende 1/10 bnebilsklssen hr Ass sluppet sin RC't 0L som til stor del fplger i lillebror 12L sine spor. 10L leveres både i epoxy og crbon utgve. Pris h.h.v. kr 1565,- og NOR Postboks 30 Holmli, 1201 OSLO 12 Telefon , Fx DISTRIBUSJON VIA LANDETS LEDENDE HOBBYBUTIKKER

3 BU RNOUT ::#::?:'n End et nytt nummer v Burnout er ferdig. Denne gngen med fire sider ekstr. Siden sist hr det skjedd mye her i Trondheim. En hel sommer hr gått forbi og rc-ere i Trøndelg hr reist i skytteltrfikk frm og tilbke på løp. I dette nummeret er det reportsjer og resultter fr lle løpene i Trondheim i sommer. Vi hr også en reoprtsje fr Norgesmesterskpet for tohjulstrekkere som gikk i Skien i sommer. ltillegg til det finner du historien om trønderne i Tmi-Cup. Mye moro lesning. For de lærelystne hr vi strtet en rtikkelserie om lt som hr med elektrisitet å gjøre. Første del som bygger grunnlget kommer i dette nummeret. Serien begynner helt på grunnplnet med forklring på hv strøm egentlig er, og vil foftsette med en porsjon motorteori i neste nummer. Når denne sommeren slutt oppsummerer og reflekterer vi litt over TRCBK i utesesongen. Vi kn spørre oss selv om vi hr jobbet hrdt nok og gjort vår innsts for klubben. Noen kn nok svre j, men de ller fleste v oss må nok innse t i år hr vi gjort mindr enn vi skulle og burde. Det er ikke nok å møte opp på løp etter løp. Det er også rbeid som må gjøres. Dugnder på bnen, for eksempel. Mye er blitt gjort v enkeltpersoner, lite på orgnisert dugnd. Neste sommer må vi forndre oss. Mer jobbing tører til mer glede over sporten vår! Jens Lien o o o o o Redoktør: Jens Lien Redoksjon: Tore Eriksmoen Bergsvein Rion Øysten Asphjell Foto: Jens Lien Burnouts odresse; BURNOUT Trondheim Rc Bilklubb Postboks æ2 TRONDHEIM Ttt.o Ttf Trf.07-9't6859 Trf, ?

4 2WD'89 Norgesmesterskopet RendevouzTrondheimJernbnestsjon torsdg21.4reisegodsetble innlevertog biletænehentet. Fire gutter fr TRCBK for 1:102WD vr klr til weise. Målet vr norgesmesterskpet elekrobiler på ElstrømRing ved Skien. Ilåndbgsjenble lstet opp på rller og sovekupeenpå toget ble funnet En tremnnskupeble fyllt opp medbgsjeog tre v guttene,densisæ ble plsserti nbokupeen.den førsæv fire nenerhjemmefr hddebegynt Gutænevr Knut Ove Børset,en 13 år gmmel rcerfr Iær, somhddemedsegentopctsomvr innkjøptfor nledningen.17år gmlej6rgenpettersenvr ogsåselvfplgelig med. UrokråkmedRCl0en vrklr for en hrdfight i norgesmesterskpet. Jens Lien (17) vr utslremt medrbeiderfor Bumout, og drssetpå en JR-X2 og et fotopprt.øysæin pålsset.16-åringen fr Othilienborgvr Asphjellvrsistemnn sidenhnvrdenmesterfrne utpektsomlederfor ekspedisjonen, ØysteinhddemedsegdennusteRCl0ensomhn hr htti nestenhelesitt (rc-bil) liv, og en storporsjondelerfr CdillcCompny. Vel frmmei Oslo vr nttogetover en time forsinket. Det fikk fyllt førtetjlen liten pusepå OsloS derdelngveisfrende vr håndbgsjen, sultnemver. Siden det breå stuell som innkludertefire biler, fembgermedbilutstyr,littklær, soveposer på NSBsmlsimumsgrense og fire bilbtteri,inn på skienstoget. gj6r håndbgsje menhv nå det? ble lit(!) oversteget, godstrllerkpretog På Skien stsjonble en v sttsbnens fyllt medbgsje.den ble "s6kklstet".turenfr stsjonen til gikk medøxi. Bgsjenble sendtmeden spesilbneområdet rekvirert stsjonsvogn-txi, mensguttenekjøræ etær med en vnlig øxi. Ansiktsuttrykket til de stkkrssjåførenesom så lsten,er ikke lett å glemme. -J,hvor er bgsjen?spurteen v sjåførene. -Der borte,sknut Ove og pektepå nll. -Hvor? -Oppånll, sknut Ove og gliste. -Oi! Sjåførenfikk letteresjolk, menbegynnteoptimistiskå lsteinn. Og lt fikk plss,utrolig nok. vrdetlleredekommetmssefolk Det Innepåbneområdet vr kjøring og mekkingi stor stil, og teltetble lgt til sideenliten stund. Nå skulle det trenes. Bilskeneble pkket ut og dekk plul&et frm. Idere og bnerierfløt ut overmekkebordene, og dempereble justert. Bnenvr en ekte'bff-rodbne",det vil si veldig "humplete"somde sder nede. Der vr det veldig viktig å bnrke gssenpå en fornuftig måte, smtidig som det vr livsviktig å"gå bnen"f6r kj6ringenfor å finneut hvsomvædet bestesporet,og hvor de største"humplene"vr. Etteretprtimermedhettiskkj6ring,begynntesultenå melde seghosgunene.menmtenmåtteventetil æltetvrkommetopp. Teltet vr v den store typ n med kriminelt mngestengerog kryss. Etter noenminutter medfull forvining kom "motorkongen"egil Hoh fr Oslo til hjelp. Hnfnt frm til deelementære og ble efferhvert vøst v Jon konstruksjonselementene, vrkommetnedovernordfr. nettopp Storløkkenfr Oppdl,som Telætkom til slutt opp og bgsjenble flyttet inn. Nå vr dettid for litt mt. Pplserog lompergikk nedpå h6ykntvedbåletsom ble fyrt opp nedeved elven. På lørdgvr det vekking klokk sju. Det førsænøttefjeset stkkhodetut vteltåpningenklok* hlvåtte.dvrdetllerede Nyef6reretestetdekkogmotorer. full ktiviætpåogrundtbnen. Melkebordeneble fyllt v diverserc-bilutstyr og det kryddev folk overlt. TrPrderrc:f.v. ØyseinAsphjell, Knut OveBørseth, JensLien og J6rgen Pettersn 4

5 ).i;!* :[:*,ff'q,*,ei ;ir.r,l',' :l'ir'iii.li.ui.'.;..r:*;.i'ii.l:}iii;'.;;'r...i.*;;,,,,*,i,;ou;j.i;;u-,-0,,;. Presiskl begynnteførermøtet En veltlendeløpsleder soveposer, stolerog bordble surretsmmenog lgt nedi poser, orienterteom opplegget,og etterpågikk fire lett nervøsetrøndere bgerog sekker. Knut Ove dro hjem smmenmedforeldrene, tilbketil mekkebordene.øysteinog Knut Ove vr de første som vr kommetnedoverpå lørdg,og smmenmeddemble guttåfr TRCBK trøndernesomskullestrte.detvr i fi erdehet.lin senere,i het telætog bilbtterienesendt. De gjenværende nr 6, vrdetjens'tur å strte.jørgen,stkkr,måtteventehelttil dro inn til Skienstsjonmedbgsjen, "byen" oggikk deretterpå 8.hetførhnfikk slippetil. Øysteinkjøneetknllbrføntekvl, for å få litt mti kroppen.de hvnetpåenpizzresturnt ogspiste mensdetbregikk sånnpssemedrestenv guttfr TRCBK. seggodeog mettepå en stor puz utensjmpinjongog pepjensog Knut Ove hddeogså problemeri restenv de fire perblnding (etterøysteinsønske).derettervrdetspringmæjtil såde hvneti 1/16finienbeggeto. Jprgengjorde stsjonen kvlhetene, for å rekketoget. Togturengikk etærplnen,bortsettfr t dettogetdeplnlå t, ikke vr det togetde hddebe.stilt.heldigvisfnt dedetrette togetog fikk lstetombord. Den sistenttenpå ekspedisjonen gikk utenproblemerv noe slg,og guttenekom (forholdsvis) friske til trondheimved åttetidenmndgmorgen. Et rc-eventyrvr over. påsøndg. detbedre,hnkvlifisertesegtil enplssi semifinlen MenØysteinvrdetikke noeå gjøremed. Hnsgodekj6ringog urolig rskebil g hndenbestekvltidenpå lørdg.iin fftk i finlen,ogengodnledningtil åsettesegi respekt besæstrtspor hossøringene. Forventningenevr h6yed tullingenekrbbetut v æltetpå s6ndgmorgen,endengngetteråhforsovetsegenhlvtime... regler, Btteriene ble ldet,peked& pushedetærllekunstens Alle vrspente, menspenfor någjldtdetnorgesmestertitælen. ningenfikk utløsningetterhvertsomdeneneetterdenndreflt ut vleken.knut Ovegikk ut i 1/16finlen,mensJenskrretseg opp til 1/8,mender sdet sopp for hnogså. Jørgenkjørteen forrykendesemifinle,menvenellernnenmerkeliggrunnkom hnikke opp til finlen. Dit vr derimotøysteinkommet. Hn vr en v de to som direktekvlifisertesegtil finlen på,l6rdg.nervenegikk i kryss på gutten,og det førteril t hnkjørtemiddelmådigi denførste finlen. Det gjordehnmervslppet" og noev forventningneste kjøræ hnmyebedre,og forsvnli det finlehetet spresset mesær. I hddei teorienensjnsetil åbli dettredjeogsistehetet kjørte hnseginn til en veldig god fjerdeplssi smmendrget Etter premieutdelingenvr det breå begynneå pkkesmmen skene.teltet ble forsvlig lgt smmenog diverseklær,

6 Norgesmesterskope MREC2WDI9B9 for MREC 2WD ble holdtpå Elsr6m Ring Norgesmestenkpet i Skien19.og20.ugust.GrenlndRcBilklubbstosomfirngør og nsvrlig for et vel giennomførtrrngement.til og med godværhddede ordnet med. Æt vr profesjonelltutført, fr speker til mekkebordplsseringer.bnen vr oppkjørt og humpeteettermyetrening,meningentingblegion medden. Det vr trosslt et mesterskpfor off-rodere. deller flestefr områdersøri 83 førerevr medi mesterskpet, lndet. Men førerebådefr Trondheim,Oppdlog Bergenhdde funnetveientil Skien.Trøndernebrukæ15timerpåreisenenvei, noe somknskjeer litt mye selvfor et Norgesmesterskp. L6pet ble kjørt over to dger,medfue kvl-hetpå lørdgog finlenepå s6ndg.mellom hverkvlomgngpå l6rdgble det offentliggiorten midlertidigresuløtlisæsomogsåvr utgngkvlet. Denbestekvltid spunktetfor strtenei detetterfølgende på,l6rdg sto Øysæin Asphjell fr Trondheim for. Hn fftk dermedbestestrtspori finlen. Denndrev deo direkrekvli frhorten.hjemmefvoritten Stin fisertevrviggoandressen Vl lå på 72. plssetterkvlene,enplsseringhnikke vr helt fornøydmed. på søndgstrtetdgenmeåu32finle for StinVl. Denvnt hn medglns. Hn tok ogsåseiereni 1/16frnlen,1Æfinlen, I/4 finlen og med den godeplsseringeni semifinlenvr hn kvlifisert for finlekjøring. I finlenvr det spenninghelt frm derdeto besteælte. til sisteslutt. Det ble kjørt tre finleomgnger Ingenting vr vgiort før siste finle vr kjørt og lle bilene kontrolert. Vinneren ble Viggo Andressenforn Thoms Hovdenog Eirik Andressen.Alle re påpllen kjøræfor Tem Smll-Size. godtgjennomførtfrgrcbks Settunderett vr rrngementet side. RundetellingmedAMB-nleggog lystvlevr greitå h. Ingenkrngelom rundetellingderi gårdennei. Detenesteskåret i gledenvroppf6rselentil guttsomdrevmedtekniskkonroll og beeperutdeling.det er greit nok t de gir beskjederngående mendeterd innleveringoghentingvbeeperneoverhøytleren, vel ikke nødvendigå vbrytespekerheletiden.og sliketing som durikingogrpingi mikrofonenhørersåbsoluttikkehjemmepå Ilåper vi blir sprtfor det i fremtiden. et norgesmesærskp. Til venstre: Premiebordet Under: Norgesmestrenc 1989 f.v. Eirik Andressen, Viggo Anbessen,Tløms Hovden og ØysteinAsphjell ;ffi;;i;**"';;'ilil-" J J. ÅÅ 60. Viggo Andressen ThomsHovden Effi Andressen ØysteinAsphjell Tore Lnggrd StinVt Geir Bkken Ifuns P. Skmes ØrjnAmundsen Geir Iversen Horæn OMK OMK Trondheim OMK Grenlnd Minicr OMK Nordås Grenlnd lqrgenpettersen JensLien PerStorløkken Knut OveBørseth Trondheim Trondheim Oppdl Trondheim.,. J eæ:;" it "-I i

7 TRCBKS rundetellingssystem,, I klubbens spede brdom gilft mye v tiden ved rrngementene til å sette opp resultter og finler. Rundetelling og tidtgning krevde mnge personer, og vrofte unøyktig. Jeg bestemte meg å lge et døsysæm som skulle hjelpe oss med deue. Det første progrmmetble lget på en Sinclir Specrum. Dette progrmmet brukte vi til å lese inn resulttenetter hvert het, for så å få slrrevet ut resultter etter hver omgng. Som mnge ndre dtsystemer vr det fullt v feil, og g oss flere problemer enn med et mnuelt system. Dessuten krevde det220y. I 1988 nskffet jeg meg en bærbr dtmskin som gikk på btteri, og et nytt progrm ble uwihet. Dette progrmmetok seg v både rundetelling og tidtgning. Her vr det også en del feil i systemet som g forsinkelser. I vinter hrjeg forbedret dette systemet, smtidig som t jeg hr lget et progmm på en Aøri ST. Dene systemet brukte vi første gng på Hoeggen skole, og det fungerte perfekt. Detæ progrmmet hr kpsitetil å t 300 deltgere fordelt på fire fon$ellige klsser. Resultter og finler blir stt opp på under sekundel s ystemet krever t en person sirer og urykker inn nummeret på de bilene som psserer, mskinen tff seg v tidtgning og målpssering. Resultter kommer opp umiddelbrt på skjermen, smtidig som de I 0 besæ i hver klsse vises på s$ermen til en hver rid. Disse rundeællingsprogrmmene vil bli brukt på klubbens løp utover sommeren. Jeg forbedrer stdig progrmmene og de vil etter hvert få flere muligheær. N D Reingj Øring ov bilen Vi skl nå t for oss hvordn du kn overvinne rc-bilens fiende nr.1, skin. Snd og skiu på bevegelige deler og i kulelgrene senker toppfrten og kjøreegenskpene til bilen. Det er ikke det t bilen ikke tåler skitt og ikke kn kjøres på snd og grus. Bilen kn nemlig kjøres hvor du vil, bre du husker å gjør" den ren etterpå Bilen bør gjøres ren ener hver kj6redg. Strt med å slu bilen fr hverndre og gsøren hver eneste bil med f.eks. en våt klut, eller børst snd og skin v med en tnnbørste.l. L ikke en del være urørt Sjekk hver eneste del og se etter om det er sprekker eller skder på dem. Hvis det er det, bør du bytæ delen med en gng. Det er som regel mest lønnsomt i lengden. Nfu du lt kn du begynne å setæ bilen smmen igjen. By evenfuelt slitæ skruer og muttere. Vær nøye med å olje lle bevegelige deler. Førdu slrrursmme gerboksen b6rdu sjekke t lle drev og lger er i orden. Hvis det mngler en tnn eller t tennnener veldig slitt må drevetskiftes med en gng. Hvis du hrplstlgeri gerboksen (og også på forhjulene) bør de skifæs jevnlig. Det luresæ er å kjøpe kulelger med en gng. Det kn virke liu dyrt, men det N M A o N tt Bergs'r'eh Rin sprer deg for mye frusrsjon og reprsjoner senere. Husk å smøre drev og lger før du setær den smmen igjen. Nfu du skl skru i selvgjengende skruer, er det lett å ødelegge de gmle gjengene. Dette kn du unngå ved å slcru sluen forsiktig den motstte veien til den "fller ned". D er du kommet til strten v gjengene og du kn skru ned. Når du kjenner t skruen er kommet helt i bunn må du ik*e strmme mer. d kn du lett Ødelegge gjengene. T også for deg demperne. Hvis demperskftet er bøyd bør det bynes. Sjekk t lle pkningener tette. Byn olje hvis det er n6dvendig. Sjekk også rdioustyret dic. Vsk servoer og mottker med en våtklutog sjekk tdetikke er skderi noen v drevene i servoene. Slike skder oppdger du ved å kjøre servoen fr den ene endeposisjonen til den ndre. Hvis detkommer noen hkkelyder eller noe nnet mistenksomt bråk, tyder det på t noen v drevene er slitte. Jeg håper du syns t disse tipsene om reingiøring v rc-bilen din vr nyttige. Husk t det ikke er tilfeldigheter som vgiør om du gjør det godt eller dårlig i et l6p.

8 ETRGIIIilTN TRC Pro 10, llerede en legende innen L/lO Bnercing. Den nye sporten som begrnner å få fotfeste her i lndet etter å h godt som en frsott over resten v verden. Cdillc Compny hr den på lger, smmen med nye motorer, performnce utstyr og lng erfring. * Kullfiber i olle plotekomponenler. Kroffig bokokselogså kullfiber. Ferdige svompdekk på nydelige BBS felger * Sterk oluminium i hjulboss o.l. * Fult ovfjcerende bokvogn med oljedemper. Selvfølgelig kuleloger overolt Andre nvheter nå oå loger: BBS CotÆopcot felger ov kroftig nylon (pr. por): Tekin ESC 300 regulotor: Tekin minimottoger: Teflonfett isprøyte: Trinify motorboks: Twister com m utoiorrensere: TRC Pro l0 l/'10 Asfoltrocer Kf Kr. 42,00 Kr.940,00 Kr.6.10,00 Kr. 32,00 Kr. 30,00 Kr. 41,00 COMPANY CADILTA COMPANY AS Boks I 642, Nordosletlo, 7002 Trondheim, Telefon: , Fox:

9 Tomiyo Cup finolekjøring i Drommen: Dobbel Trøndersk seier! Helgen ugust stilte våre to vinnere fr unkingsl6pet, Thoms Johnsen og Owe Holm Olsen, opp i finlekj6ringen ved bnenlegget til Lyche i Drmmen. Thoms' ppp Rune smt undertegnede vr med som meknikere. Upetblekjørt over to dger, med kvlhetenelørdg og finler søndg. Det ble kjørt ue kvlomgnger. Owes bil fungerte meget br i kvlene, men vr desvene innblndet i noen krsj og velt som gjorde t hn kom litt i bkleks Owe kjørte sin sorte Avnte i 4WD-klssen. Thoms vr end mer uheldig. I førsæ kvl løsnet en lodding på motoren, i det ndre hetet gilk hn tom for strøm. I det nedje hetet gilk det ilj<e bedre enn t den ene støtdemperen bk dtt v og tok med æg en drivksel. Hn benyttet ppps Flcon-bil i 2WD-klssen og vr tydelig ikke helt fornøyd etter tkvlet vr kjørt. Ppp Johnsen sponset nye støtdempere til bilensom fikk en komplet service før finlekjøringen søndg. Der vr ikke med enn 28 mnn som deltok i løpet slik t det ble frnlekjøring på lle smmen. I 2WD stilte l0 mnn, i 4WD 18 mnn. Thomæ strtet i kvrtfinlen. Den vnt hn like godt og vr dermed klr for semifinlen. ller gjorde hn også rent bord og vr oppe i A-finlen. A-finlen ble kjørt to gnger og Thoms visæ de ndre bkhjul helt fr strten. I begge finler ledet hur suverent med en runde på de ndre og hn rste over målstreken som totlvinner! Dette er meget slerkt kjørt v en ll-åring. Thoms ok trpp fr kjørepodiet i århundredets tigersprng, så gld vr hn, En Tmiy-forhndler fr Vldrestrkæne vr fktisk så imponert over kj6ringen til Thoms t hn måtæ felle et pr tårer... Så vr det Owes tur. Hn kjøræ også meget godt i sin semi-frnle. Her hvnet hn blndt de tre som rylftet opp i A-finlen. I den første A-finlen vr hn uheldig og ble innblndet i ei m6lje rett eser strt. IIn lå etter dette på en 6. plss men klrte rskt å kjøre seg opp til 2. plss, en plssering hn holdt helt til mål. Bilen fungeræ yppertg, under treningskj6ring lørdg hdde hn røbbel med både frtskonroll og midt-diff. Så i sin ndre A-finle flesket hn til og ok ledelsen grundig. Hn giorde smme reis som Thoms, nemlig å kj6re fr de ndre med en runde. Owe kjørte i mål som vinner og smmenlgt totlvinner! Det vr to hoppende glde røndere som kunne t i mot kjempepokler for sin innsts i årets Tmiy Cup. Meknikerne vr minst like stolte! Ppp Johnsen, stkkr, vr så nervøs for sønnens A- finler thn måtæ gå seg en turunder finlene... Og selvfølgelig vr det chmpis til vinnerne etærpå! Stemningen i bilen på vei hjem vr ubes}rivelig. Fire stolte trøndere i en Volvo som minnet om en rullende premiesmling. Det ble "festmiddg" på i veikro ved Mjøs før vl stte kursen nordover igjen. Kort oppholdhos Storlølken hvorlommebøkene ble wengt for sisæ gng. Omsider nkom vi Trondheim rundt midntt søndg. Vi må også få legge til t Trøndelg vr represenært med førere fr Levnger og Verdl. Disse kom noe etter oss på resuløtlist. Rune Eggen o IIJøID /IIIONIIMIINT IDA... lokolt stoff gode råd for rc-føreren hvo skjer - hvor skjer det mosse Pene bilder IIIIIINOIIT TIIONI}NDIilI TtC IIII.KLUIITIS IiGND AYIS: Et obonement på fem nummer koster kr 50,-. Skriv novn og odresse på en bonk- eller postgir og send den til BURNOUT, Trondheim Rc Bilklubb, postboks 5326,7033 Trondheim. Postgiro A, Bonkgiro {Å.

10 TRCBK isommer Her er en oversikf over løpene TRCBK hor onongert i sommer. Alle løpen e er kjørt på Flotten Rocewoy. Oppmøtet hor vcbrt vorierende, men etter forholdene bro. Trondheim Open, nosjonolt løp TRCBKs nye brkkenlegg fikk sin innvielse søndg 11. juni. Etter en uke med hrdjobbing fr morgen tilkveld vr helebnenlegget endelig i br stnd- Mye v tljcen for det må gå til fmilien Stv som giorde en kjempejobb med å bygge sjiknene i bnen. Brkk ble også pusset opp, og det ble spikret en solid kj6replttform på ket. Til lles glede vr det godt vær på løpsdgen. Selv uten det helt store detlkerntllet ble det en festdg for rc-bilførere fr Tr6ndelgsregionen. For det vr ingen "s6rfr" som kom. Litt svlc må vi knskje klle det siden dette vr en "prøve" på uttking til Nordisk EM og YM som skl holdes her i byen i sept mber. Tre klubber vr representert blnt de 28 deltkeme, Oppdl Modellbilklubb, Soknedl Modellbilklubb og Trondheim RC Bilklubb. Debutntklsssen Her ble det en fvorisseier. Æexutder Grnheim (Mid SE) tok med seg den største poklen hjem. Johnny Block (Big \Vig) tok ndreplssen i finlen, breetprsekundereeeræexnder. Ellers så vi mye god kjøring fr både Morten Myrseth (Mustng ECO), Erling Nibe (MID) og Torsæin Lnglo (CAT). seieren, c 1 runde forn Owe Holm. Lisens 2WD Etter innledningshetene ledet Jørgen Peuersen (RC10). Hn stll< også v med seieren i finlen. Reu bk kom Rune 10), som også kjører svært godl Eser disse o vr det et hopp ned til tredjemnn, Tore Forbregd (A&L Ultim). IIn kjørte sikkert, men hdde problemer med å få bilen til å gå fort nok. En nnen som ikke hdde problemer med fræn vr Øystein Asphjell (RC I 0). Til uoss for t bilen hns gilk uhyggelig fort, ble det bre en sjetæplss på hn. Litt for ukonsentrert kjøring må nok t skylden for del Arrægementsmessig må vi si t løpet vr svært vellykket. Godværet, god orgnisering og ikke minst løpsleder Terje K. Lien gjorde detæ til en fin dg. Løpet ble unngjort rskt på gnrnn v t det ble holdt et strmt tidsskjem, og t det bre ble kjørt to kvlhet og få finler. Selv med forholdsvis kort tid mellom hver kjøring, vr det få som fikk kutte strgmproblemer. Lisens 4WD End en hrd fight mellom Rune Løfæn (CAT) og Owe Holm Olsen (Avnæ). Hetet utviklet seg til et relt bikkjeslgsmåi, og vr svært underholdende å se på. Til slutt stkk Rune v med Resultoter Trondheim Open I Lisens 4WD 1. Rune Ldften 2. Owe Holm Olsen 3. PerStorløkken 4. Terie Søv Arve Sunnset 6. ThomsJohnsen 7. Vidr Sæne Lisens 2WD 1. J6rgen Pettersen 2. RuneLøften 3. ToreForbregd 4. PerStorløkken Tore Eriksmoen 6. Øystein Asphjell 7. Jens Lien Ct Avnte Optim Mid Soesil Ybkomo YZIO Optim Mid Spesil Avnte Cæ RC10 RC10 A & L Ultim lvlxxum RC10 RC10 Tem LosiJR-X2 r0 Debutnt 1. Alexnder Grnheim 2. Jonnv Block 3. Mortån Mwseth 4. Erlins Nibe Torsiein Lurglo 6. Ståle Ekle 7. Ingrd Mikkelsen 8. Trond Reppe Øksfjell 9. Bergsvein Rin 10. Stål-e Tonnins 11. KietilBrtt Eilend Nibe 13. RorLillevik 14. Espen Fjelnseth Optim Mid SE Bie Wie PgMuftng ECO Optim Mid Cåt Turbo Optim YokomoYZ l0 Hot Shot Tem Losi JR-X2 Turbo Optim RClO Flcon Fox Hornet

11 Klubbløp 16. uli 1989 Debutntklssen 1. Trygue Olsen ]ohnny Block Geir Lnglo Kenneth Storhug Lsse Sndmo Torstein Lnglo Espen Fjelnseth Ketil Pettersen Christin Mrken Rune ohnsen Lisens 2WD 1. Jørgen Pettersen 2. Øystern Asphjetl 3. Thoms ]ohnsen Klubbløp 13.Aog Debutntklssen 1. Trygve Olsen Torstein Lnglo Morten Myrseth Stein Ove Nordhl Bård Vollmo Robert Peler ' Arve Pettersen Ken Jørgensen Kenneth Storhug Espen Fjelnseth Thoms Nielsen Kjell Holte Rune Johnsen Ketil Pettersen Tiond Arnesen 6. Thoms Johnsen 7. ]na. Orhug 8. Frode Norumsteen 9. Geir Lnglo Lisens 4WD 1.. Owe Holm Olsen 2. Roy Mngne Gjemble Linses 4\AID Knut Ove Børseth Owe Holm Olsen Christin Mrken Terje Stv Vidr Steene Roy Mgne Gjemble Leif Motrø Ståle Vestrum li. 12. i Christin Mrken GeirA. Orhug Terje Stv Knut Ove Børseth Per E. Fjelstd Klubbløp 3. Sept Debutntklssen 1. Trygve Olsen ,4. 1 1, Lrs Hårsker Kenneth Storhug Morten Myrseth Arve Pettersen Erling Nibe Øyvindlohnsen Stein O. Nordhl Ståle Tonning Torstein Lnglo Ståle Ekle Bård Stenbro Ketil Pettersen Ror Lillevik Robert Peler ohn Inge Solem Espen Fjelnseth Rune lohnsen Lrs Melnd Bergsvein Rin Gudmud Sksvik Siv Storløkken Mrius Berg Erlend Nibe Kjell Holte Svein I. Krognes Tiond R. Øksfjell Lisens 4WD 1. Owe Holm Olsen 2. Æexnder Grnheim 3. Leif Motrø Å=. Roy Mgne Gjemble Arve Sunnset 6. Terje Stv 7. Knut Ove Børseth 8. Vidr Stene 9. Christin Mrken 10. Per E. Kjelstd 11. Ken Rune førgensen 12. Rune Andresen Lisnes 2WD 1. lørgen Pettersen 2. Thoms ohnsen 3. ØysteinAsphjell 4. Espen Ørnes fens Lien 6. Olv Stenss 7. Nils Erlnd Hugen 8. Tiond Arnesen 9. Ole A. Vinje 10. Per Storløkken 11. ]on Bkken 12. ]na. Orhug Lisens 2WD 1. jørgenpettersen 2. Jens Lien 3. Nils E. Hugen 4. Ole A. Vinje ll

12 og spenning StrØm øt TerjeK.Lien osselekrisiteten.påfigur 1.hrvi et'tilde" v et tom. Deter itke slik etom serul Deter ingensomnoengnghrsettettom for deer såørebiresmå.men fysikeme,deter devitenskpsmenneskenesomsnrder rtomerspesielt,hrlgetnoenfigrner som vi kn brukefor å forklrehvordntomeneserut I dete bildet ænkervi osst et tomhr en bittelitenkjerne. Innei kjemener det o qper prtikler, en type somheternøytronog ensomheter proton. Dissesicerættsmmeni enklump. Rundtkjemensvever det en redje type prtikkel somklleselektron. I et tomer det normlt like mngeelektronersom det er protoner. Anllet n6yroner kn værelitt forskjellig, meni de flesætilfeller er det like mngeeller en del flere nøytronerenndet er protoner. HVA ER ELEKTRISITET? Deteriprotoneneog elektronenetvi finnerelekrisiteten. Før vi kn fontå hvordnde fonkjellige elekriske p- Protoneneog elektronenehrnoe somkllesldning. En proton prtervirker, må vi fonå hv elekrisiæt er. Uten å skjønne hr positiv ldning, og en elekeon negtiv ldning. Denne forskjellen på srøm og spenningog effekt, er det vnskeligå ldningenergnrnnlgetfor lledeelekriske fenomenevi vetom. skjønnehvoformotorerogbueriervirkersomdegjør. Derfor går Idingen i en proton er like stor som ldningeni ett elekuon. vi løs på grunnlger Dervedvil etprv protonerog elektronerværeiblnseslik t Du hrsikkertmerkett påtørrevinærdgersåfår duhåret vi ikke kn merkenoenldningpå usiden. I lle grunnstofferer til å "henge" segpå kmmennfu du grer håret. Vi siergjernet det en slik blnse,for hvert tom hr like mngeprotonersom hfuet blir elektrisk Og det er helt sntt deter elektrisk,for det elettroner. fysiske fenomenetsom er er kkurt det smmegrunnleggende Elekrisiæt kn vi merke når det ikke er like mnge årsktil t hfuet reisersegetterkmmensomdet somer med$ elektronerog proloneri et stoff. D merkervi elektrisitetensom å fåelekromotorenetil å gårundrnårvi grerhåretervipåenmåte en krft som vil forsøkeå få blnseigjen. Det får en til ved t en elekrisk genertorsomlgerelektisistet. Det er selvf6lgelig elektronenebegvegersegtil de stedeneder det er for få v dem. ilfte meningenvår å væreengenemtor.men nturener slik t vi Deue er det vi kller elekrisk suøm. blir senertoreruten t vi vil det Men hvordnkn det bli ublnsemellom elektronerog lrsten til detteer t lle ting,inkludertossselverbygget protonernår deter like mye v hverv demi lle stoffer? Det er Deterdissegrunnelemen- nok il*e like len å forståi lle tilfeller. L ossf6rst grehåretlitr oppv noengnskefå gnrnnelementer. ænesomgir osselektrisiæten.du hrsilkert hørtomtomer.det D gnis håret mot tennenei kmmen. I slike tilfeller rives somlt erbyggetoppv. Det finnes elekroner løsfr tomenei yuerstelgetv kmmenog"henger" er på en måæbyggeklossene litt over 100 typer tomer,hver type hørertil et bestemtgrunn- segpåhverthår. Dermedfår hfuetlitt for mngeelektronerogblir stoff. Du kjennerknskjetil hvetgrunnstoffer, menforden som negtivt lder Smtidig blir det underskuddpå elekroner på ikke kjennertil det,såer hveft grunnstoffet "rent" mterile,det kmmenog denblir positiv. Når vi holderkmmenlitr unnhåret er byggetopp v breen qæelomer. Gull, sølv, jern, nitrogen, merkervi t håret'teiser" segmotkmmen.deter denelektriske svovel, silisium er noen grunnstoffer. Andre soffer bestårv ldningensom glr en krft som prøver å fll flyttet elektronene blndingv forskjellige tomer, glss,plst,tre og vnner slike tilbketil kmmen.men elekronekn ikke gågiennomluft. De får blir siendepå hvert hårstråog gi6r t håretbøyesmot kmmen. tlpiske blndingsstoffer.pågnrnnv t tomeneknblnde.s vi uendelig numge muligheærfor å lge stoffer. lvlngeslike hrselvlærtsegålgestoffsom STRØMOGLEDERE. finnesi nturen,og menneskene ikke finnes nnrlig, det kller vi kunssoff. Når vi hr ldet håretvårt ved hjelp v en km hrvi fåu Ser vi inn i tomenesom lle ting er byggetopp v, så lget en elekrisk ldning, men det gir ingen elekrisk srøm. finner vi imidlertid ut t innei demer detbretre grunnelementer, St6mmen oppstårnår elektronenebevegeræg. For t detteskl og de finner vi i lle soffer unsetttype. Og deter dissesomgr skjemåelekuonenehet stoff åbevegesegi. Detmåværeet stoff somknværeen"vei" for elektronene.determngeslikestoffer, de klles gierneledere. Men ikke lle stofferer ledere.i en hel mssestofferer det nestenumulig for elektroneneå trtøvtron Selv om det er.en veldig stor lcrft som presserpå elektronene kommerdeikke gjennomslike soffer. De kllesisoltorer.og Proton såhr vi til sistnoenstoffer somslipper litt elektronergjennom. O Det gårikke såmngeelekroner giennomdemnårdenelektriske krftentrykl<erpå,mendeter ikke helt sængtheller. Slikestoffer r Eleklron klles hlvledere.alle dissetre typenestoffer er viktige for de rdiostyræbilenevåreog lle ndreelektiske pprter. I enlederhengerlletomenesmmenpåenmåtesomgjør t de elekronenei det yttersæsklletpå hvert tompå en måte flyær fritl Vi kn nestentenkeossdet slik t tomkjernenog de innersteelektronsklleneflyter i en "suppe" v elektroner. I Fgur l. Modell ov et qtom denneelektroruuppener det veldig les å flytte på elektronene. Dette er begynnelsenpå en rtikkelserie om elektrisitet, 69 om å forskjellige elektriske innretningene som brukes i en rdiosffrt bil. Vi skl sepåååde motorer, frtsregultordr,rdioer oq servber. Vi håper t leserne-vilforstå litt mer V hvordn tingene virker når vi hr kommet oss siennnom heleserien.det kn komme til nytte for å'ensom vit få mest mulig ut v bilen og hobbyen sin. 12

13 Æle metller er gode ledere, gull og s/lv er spesiellt gode. Men selv i ledeme er det noe som hindrer elekronene i å bevege seg. Atomkjernene tr litt plss, og det må litt lcft til for å skyve elektronene forbi lle disse i en leder. Dette fenomenet kller vi elektrisk motstnd. Siden det ikke er like stor plss til elektroner inne i lle ledere så betyr det også t lederne hr forskjellig motstnd. Figrn 2 viser oss et bilde på en elekrisk leder. Her er de store kulene tomene me de indre elekronskllene, mens de små svrte kulene er de fri elektronene som kn strømme giennom lederen. Jo flere frie elektroner det finnes ogjo bedre plss de hr, jo mindre elekrisk motstånd hr lederne. :.c-al o.;'rf'å.o'..n o 'olcr 3'å'.9:i..o'? ^. Elekfron _\_/o Flgur 2. Tve6nitt ov en leder O otot'd"t" Isoltoren er oppbygget på en helt nnen måæ. I disse hr lle elektronene fst plss i hvert sitt tom. Atomene er bundet. smmen på en måte som ikke tillternoen elektroner å bevege seg frin Derfor kn det ikke gå noen elekrisk strøm giennom isoltorene. Men det er mulig å rive løs elektroner fr overflten v isoltorene slik vi gjorde med kmmen. På den måten kn vi godt gi en isoltor en stor ldning. Men det blir ingen strøm v del Oppbyggingen v isoltorererofte sliktvikller den foret gitter. Vi l n nesten tenke oss det som om tomene er forbundet med hverndre ved hjelp v stenger. Den sisæ gruppen v mteriler er hlvlederne. De er egentlig bygget opp som isoltorer, men det er en del uregelmessigheter i gitterel Av den grunn kn det bli et overskudd v elektroner som kn bevege seg fritt Siden det ikke er så mnge fri elektroner som i en leder, så blir ledningsevnen dllrligere. Derfor klles disse mterilene hlvledere. Illvledere kn også være stoffer som hr underskudd på elektroner. Det er på en måæ "hull" som elektronene kn rille inn i. Dette tillter elektrone å vndre. Så snrt et elektron hr beveget seg inn i et hull blir det et nytt hull der elektronet vr, og et nnet elektron kn hoppe inn der. På det viset ser det også ut som hullene vndrer i motsft retning v elektronene. Hullene erpositive ldninger som på det viset beveger seg i motstt retning v bevegelsen til den negtive ldningen i elektronene. fort, og det blir snrt tomt på minuspolen og fullt på plusspolen. Dermed er det ingen spenning igien, btæriet er utldet. Vi må hnoen muligheterforåmålebåde strøm, spenning og motstånd. Det trenger vi for å kunne kople smmen ting og å finne ut hv de kn gjøre. Srøm måler vi ved å ælle nøll elekroner som går giennom en leder il6pt v en viss tid. Enheten vi måler med klles mpere. 1 mpere hr vi når det går elektroner giennom et tverrsnitt v en leder i løpet v et sekund- Måleistrumentene vi bruker teller ilfte elekronene direkte, men de merker styrken v st6mmen ved hjelp v ndre effekter. Spenningen måler vi med en enhet son heter volt. Det er itke så enkelt å forklre denne måleenheæn. Men vi kn si t en volt er den spenningen som skl til for å drive en str6m på 1 mpere gjennom en leder med en mostndpå olvn. Dermed fikk vi inn måleenheten for motstnd også. Deue er en viktig enhet, fordi den fortreller oss litt om hvor gode ledere og kontkter vi hr i vårt sysæm. Motstnden begrenser den strømmen vi kn få gjennom en leder når vi hr en viss spenning til rådigher Derfor ønsker vi t motstnden skl være minst mulig i ledningene fr btteriet til motorene. Men når vi lder et nikkelkdmium btteri fr et 12 volts blybtteri bruker vi en motstnd i ledningen for t vårt btæri ikke skl bli ødel$ v for stor ldesnøm. Smmenhengen mellom strøm, spenning og motstnd klles Oåns lov. Den skriver vi gjerne opp på følgende måte: SPenning = Motstnd x StrØm Ofte bruker vi også bokstver for å ngi strøm, spenning og motstnd: U: Spenning I : Søm R : Mostnd Det gir oss en mer kompkt måte å slcrive Ohms lov på: U=RxI Hv kn vi bruke denne loven til? J det kn være mye. IIr vi for eksempel funnet ut t motstnden i ledningen mellom btæriet og motoren i bilen vår hr en mostnd på 0,2 ohm så går det lec n å finne ut t det trenges 2 volt for å drive en str6m på 10 mpere gjennom ledningen: 2volt= 0,2 ohm x 10 mpere. STRØM. SPENNING OG MOTSTAND Det som er lir leit for oss d er t disse 2 voltene hr gåu Når vi skl få elektrisk strøm til å bevege seg i en leder med til å drive strømmen frm til motoren. Så d hr vi mistet 2 trenger vi en lft. S elv om en leder er meget god er en nesten ldri volt v btærispenningen. Er den på 7 vole så hr vi bre 5 volt perfekt. Det er lltid litt mostnd i den. Derfor må vi h en lft igien til å drive motoren rundt med. En nnen som hr bre 0,01 som driver sfømmen frmover. Den krften kller vi spenningen. ohm motstnd i sine motorledninger vil tpe bre 0,1 volt, dermed Spenning kn lges på mnge måter. Når vi grer håret lger vi en hr hn 6,9 volt igjen for å drive motoren sin rundt" Og det gir mer spenningjennom gnidningen mellom hår og km. Vi kn fåen frt. spenning fr kjemiske reksjoner. Det skjer i btærier. Eller vi kn få den fr mgnetfelt slik det skjer i elektriske genertorer. Mer om dette en gng senere. Spenningen oppstår på det viset t vi får smlet elektroner på et sted. Et nnet sted i nærheten vil det d være underskudd på elektroner. Mellom disse stedene virker det en kft som vi hr snkket om før. Den lrfæn er det vi kller spenningen. To slike steder kn være pluss og minuspolene på et btteri. Ved minuspolen er det mssekstr elektroner, mens detpåplusspolen er mngel på dem. S etter vi nå en leder mellom pluss og minus vil lle disse elektronene gi seg i vei og lge en strøm gjennom lederen. Er det en god leder vil lle elektronene flytte seg gnske r3

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Sikrer den håndbygde Splitcane 2 håndsstangen med Carbon snelle, og flue bundet i sterilt miljø den største laksen?

Sikrer den håndbygde Splitcane 2 håndsstangen med Carbon snelle, og flue bundet i sterilt miljø den største laksen? DHI CUP 2012 Odense 06-08 Jan En kort personlig oppsummering av det fakta at Finn nok en gang gjør noe han ikke kan, men likevel har det moro mens han skaffer masse etterpåklokskap, bedre kjent som erfaring.

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

I rl E Ê Ê F. Ê (t) Þ. z Þ C') L v) z I. .,'.r \ \.-\ -: \ \\- - !\ lai -{ ] rt_ ] I. É I ".?l 1--

I rl E Ê Ê F. Ê (t) Þ. z Þ C') L v) z I. .,'.r \ \.-\ -: \ \\- - !\ lai -{ ] rt_ ] I. É I .?l 1-- 1-- rl Þ F E Ê Ê F Þ F Ê (t) Þ C') z Þ L v) z.,'.r \ \.-\ -: \ \ -i-\' \\- - ] '!\ l -{ ] -l rt_ É ".?l. VERDE{S GAilG tvsstt Ë '! ) \ t ç t q t:; tu ' ' JV i.t ' O ú., {.. ET LMED HEST' Kthrin G. Andresen

Detaljer

Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05. Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!!

Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05. Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!! Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05 Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!! Frister for stoff til Ventilen: Utgave Stoffrist Utgivelsesdato Nr 5/05 20. november

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

En arbeidsorientert. hverdag! I dette nummeret: HR - Budsjett Mellomenskelige resurser. Se side 4.

En arbeidsorientert. hverdag! I dette nummeret: HR - Budsjett Mellomenskelige resurser. Se side 4. Fontenehuset Hønefoss Nr. 3, Juni 2007 avis@fontenehuset.com HR - Budsjett Mellomenskelige resurser. Se side 4. Skybert har mer på hjertet Denne gangen har han klippet håret. Se side 8. Overgangsarbeid

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse?

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Ver. 1.0 / 2007 Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Forord Dette er ikke ment å skulle være noen absolutt sannhet. Dette baserer seg på min og andre sentralt i styre og stell i modellbilnorges erfaring.

Detaljer

Garasjelig er tilbake! Se s. 4

Garasjelig er tilbake! Se s. 4 Desember 2003 Medlemsblad for Trondheim Volkswagenklubb stiftet 1994 Garasjelig er tilbake! Se s. 4 Styret 2003 Mobil Telefon Leder: Anders Lien Kasserer: Erik Spjelkavik Styremedlen: Stig Sæther Frode

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

SVØMMETRENING MED COLLIE

SVØMMETRENING MED COLLIE SVØMMETRENING MED COLLIE av Linda Solli Årsaken til at at jeg startet med svømmetrening, er at Samson har slitt med forkalkning i skuldre, rygg og hofter. Jeg var til alternativ behandling med ham på en

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Nr. 3 2009 42. årgang ISSN 0805-7192 Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Model A Restorers Club Norway Region Kun kr 69,-- Frid A Moen, datterdatter av Anne Moen FOR(D)mannens side Kroppen vår er

Detaljer