Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart kl 09:00 Program for dagen: 09:00-10:30: Fellesmøte med YON Oslo 10:30-11:30: Videregående opplæring, et godt grunnlag for arbeid og videre studier? Presentasjon av NIFU-rapport v/ Håkon Høst og Asgeir Skålholt 11:30-12:00: Lunsj 12:00 Møte i de respektive nemndene 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/14 Kriterier for tildeling av stimuleringstilskudd 5/14 Ombud for elever og lærlinger - Årsmelding /14 Akershusstatistikk 1/ Oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen 7/14 Tildeling av statuett for årets beste fag- eller svenneprøve Unntatt offentlighet Offl. 26 Orienteringsnotater 2/14 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 17. januar til 17. februar

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 4/14 Yrkesopplæringsnemnda Kriterier for tildeling av stimuleringstilskudd Innstilling Yrkesopplæringsnemnda tar saken til orientering. Sammendrag Akershus fylkeskommune har fått tildelt ekstra midler fra Utdanningsdirektoratet for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger/lærekandidater. Fra innføres det et stimuleringstilskudd på kr til lærebedrifter som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt for første gang. Stimuleringstilskuddet kommer som et økt rammetilskudd til alle fylkeskommunene. Akershus fylkeskommune har fått 7 millioner kroner i ekstra rammetilskudd til dette. Basistilskudd I og II øker også med kr per lærekontrakt/opplæringskontrakt. Denne økningen inngår i det samme rammetilskuddet på 7 millioner kroner. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I 2012 ble samfunnskontrakten undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet. Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og få lærekontrakter til alle elever som ønsker det. En av hovedmålsettingene i Samfunnskontrakten er å øke antallet læreplasser i privat og offentlig sektor. Partene i arbeidslivet forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å oppnå dette. Partenes overordnede mål er å sikre en god rekruttering til yrkesopplæringen og dekke arbeidslivets behov for kompetent arbeidskraft. At flere fullfører og består en utdannelse gir dem dessuten et godt grunnlag for å bidra i arbeidslivet og samfunnet generelt. Samfunnskontrakten har som formål å øke antallet godkjente lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til I Akershus fylke etableres det ca nye læreforhold årlig og antall løpende kontrakter varierer mellom 2000 til 2500 fordelt over alle utdanningsområdene. Antallet lærekontrakter er nogen lunde stabil i Akershus uten de store variasjonene. Finanskrisen som 3

4 utviklet seg i hadde liten effekt på antallet lærekontrakter som ble etablert i denne perioden. Utfordringen til Akershus er å rekruttere nye lærebedrifter og ikke minst øke antallet læreplasser i kommunene. Problemstillinger og alternativer For å unngå for store ulikheter i praktiseringen av hvordan stimuleringsmidlene skal fordeles, velger Akershus og Oslo å utøve en tilnærmet lik praksis. Akershus og Oslo har felles opplæringskontor og det vil være uheldig hvis det blir for store ulikheter i hvordan midlene blir tildelt nye bedrifter. Samfunnskontrakten forplikter ikke bare det private næringsliv, men også kommunene til å ta inn flere lærlinger. Akershus fylkeskommune er i gang med å utarbeide en egen tiltaksplan for å øke antall lærlinger i kommunene. Stimuleringsmidlene er øremerket nye lærebedrifter og en kommune står som selvstendig lærebedrift, og er som regel allerede godkjent som lærebedrift innen flere lærefag. Akershus fylkeskommune velger å bruke stimuleringstilskuddet også på nye tjenestesteder og fag i kommunene. Retningslinjer for utbetaling av stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter fra Tilskuddet utbetales først når en lærekontrakt/opplæringskontrakt er godkjent av fylkeskommunen. Tilskuddet utbetales kun til nye bedrifter og bedrifter som ikke har hatt lærlinger/lærekandidater i Kunnskapsløftet. Tilskuddet utbetales til lærebedrifter som godkjennes i et nytt fag hvis det omfatter nye programområder og fag det er behov for. Tilskuddet innbefatter både nye selvstendige lærebedrifter og nye medlemsbedrifter i opplæringskontor. Tilskuddet utbetales til opplæringskontoret som bestemmer sammen med sine medlemsbedrifter hvordan tilskuddet skal fordeles. Nye tjenestesteder i kommunene. Fylkesrådmannens anbefalinger Yrkesopplæringsnemnda tar saken til orientering. Oslo, Tron Bamrud Saksbehandler: Christina Grytøyr 4

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /310-2 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /14 Yrkesopplæringsnemnda Årsmelding Ombud for elever og lærlinger i Akershus fylkeskommune Innstilling Årsmelding fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering. Saksutredning Vedlagt følger årsmeldingen Årsmelding fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering. Oslo, 28. januar 2014 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Ulrike Sandø Vedlegg 1 Årsmelding Ombud for elever og lærlinger i Akershus fylkeskommune 5

6 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING

7 Innhold 1. Innledning 4 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 5 3. Ombudsordningen Bakgrunn Ombudets plassering Økonomi 7 4. Informasjonsarbeid Utadrettet informasjonsarbeid Webside og edialog Sosiale medier Plakater og foldere Årsmeldingen 8 5. Samarbeid Avdeling for videregående opplæring (AVO) Ombudene for elever og lærlinger (ELON) Ombudet i Oslo Ombudet i Møre og Romsdal Elevorganisasjonen i Akershus (EOA) Fylkeselevrådet Annet samarbeid Deltakelse ved kurs og konferanser Utadrettet virksomhet Skolebesøk Elevrådsskolering Tema ved elevrådsskolering Elevmedvirkning Vurdering og fravær Elevenes skolemiljø fokus på 9a-1, 2 og Andre tema Lærlingene Norwegian Air Shuttle Oslo Politidistrikt Henvendelser og saker Henvendelser fra enkeltelever og grupper av elever Henvendelser fra lærlinger Henvendelser som berører «annet» Ombudets vurderinger og anbefalinger Elever Lærlinger Elevrådene Skolene 20 Vedlegg: Retningslinjer for ombudet 21 Stillingsbeskrivelse for ombudet 22 Besøk på de videregående skolene Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

8 1. Innledning Elev- og lærlingombudet i Akershus avgir herved sin årsmelding for Rapporten redegjør for ombudets aktivitet i perioden, og kommenterer sentrale elev- og lærlingsorienterte utfordringer i den videregående opplæringen. Ordningen med Elev- og lærlingombud i fylkeskommunen ble etablert 1. august 2001, og første ombud ble ansatt 1. januar Nåværende ombud ble tilsatt 15. august Ombudets virksomhet retter seg i hovedsak mot fire områder: besvare henvendelser og bistå elever og lærlinger i enkeltsaker skolere elevråd og elevrådsstyrene ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune bevisstgjøre elever og lærlinger om deres rettigheter og plikter synliggjøre ombudsrollen Den viktigste oppgaven i 2013, har som tidligere vært å informere elevene og lærlingene om hvordan de kan være med på å påvirke kvaliteten på sin egen opplæring, informere om ansvaret de har til å bidra til et godt læringsmiljø, samt informere om hvordan de skal gå frem for å ta opp saker som de ikke er fornøyde med i sin skolehverdag og/eller lærebedrift. I tillegg har ombudet i løpet av året samarbeidet med flere nye eksterne aktører. Akershus fylkeskommune har i dag 34 videregående skoler, fler enn elevplasser, over 2400 løpende lærekontrakter fordelt på ulike opplæringskontor (ca. 55 % av kontraktene) samt selvstendige lærebedrifter. Elev- og lærlingombudet er en etablert ordning noe som gjør at elevene og lærlingene enkelt finner informasjon om hvordan de kan ta kontakt. Det er viktig å understreke at nesten alle henvendelser til ombudet er saker som oppleves som problematiske av den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten. Ombudet kontaktes svært sjelden om positive forhold. Oslo 22. januar 2014 Andreas Nilsson Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

9 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 2013 har i likhet med tidligere år, vært ett år med høy aktivitet, stabilt antall henvendelser og mange saker. Henvendelsene som kommer til ombudet i Akershus er ikke unike for vårt fylke, men ligner på henvendelsene til ombudene i de andre fylkene. Ombudet registrerer at mange elever, lærlinger og lærekandidater opplever å få anledning til å medvirke i opplæringsprosessen. Gjennomgående ser det ut også ut som om elevene og lærlingene får relevante råd, veiledning og hjelp på skole/bedrift når de har behov for dette. Elevene og lærlingene oppfordres til å løse sakene på lavest mulig nivå, og i de fleste tilfeller løses disse internt på skolen eller i bedriften av og til etter at eleven eller lærlingen 1 har rådført seg med ombudet. Til tross for at de fleste elevene og lærlingene i Akershus har en godt læringsmiljø, er det fortsatt elever og lærlinger som har det vanskelig på skolen eller ute i bedriften. Det har de siste årene vært en tydelig trend at antallet henvendelser øker fra lærlingene, men går noe ned fra elever. Det er tydelig at det økende antallet henvendelser fra lærlingene viser at man må fortsette arbeidet med å sikre lærlingene sine rettigheter. Det er fortsatt slik at det er flere bedrifter som ikke tar inn over seg det ansvar det innebærer å ha lærlinger. Ombudet har gjennom året blitt invitert av forskjellige fagforbund til å holde foredrag og kurs, her under blant annet LO Oslo/Akershus, Fagforbundet Akershus og Fellesforbundet. Dette er for ombudet nye måter å komme i kontakt med lærlinger innenfor ulike bransjer. Ombudet har etter henvendelser fra lærlinger initiert bedriftsbesøk, noen av disse besøkene har vært gjennomført i samarbeid med seksjon fagopplæring, Avdeling for videregående opplæring (AVO). I år har ombudet besøkt Radisson Blu Gardermoen, Norwegian Air Shuttle og Oslo Politidistrikt. Etter besøkene har ombudet kommet med anbefalinger til bedriftene om hvordan de kan bedre sine rutiner og følge opp lærlingene på en bedre måte. Alle skoler er etter loven pålagt å ha et elevråd. Ombudet vet at det er noen skoler i fylket som sliter med å få dette til å fungere og her har elevrådskontakten en veldig viktig rolle. En av anbefalingene i årsmeldingen for 2012 var at administrasjonen burde utrede en minimumsstandard i stillingsprosent for elevrådskontaktene. Administrasjonen viste i sitt svar til at man startet opp prosjektet «Mer tid til det som gjelder», og at man derfor ikke ønsket å detaljstyre stillingsprosent for elevrådskontakten ved den enkelte skole. Ombudet stiller seg spørrende til en slik argumentasjon når administrasjonen samtidig legger stor vekt på prosjektet «Den gode Akershusskolen». Dette prosjektet ønsker blant annet å ta frem det beste i hver enkelt elev og dennes kompetanse, herunder både samfunns- og sosiale kompetanse. I tillegg omtales samhandling og åpenhet i skolens administrasjon og sosial og faglig læring. Administrasjonens svar kan også tolkes som om man ikke ønsker å prioritere elevrådene. Noen av målene i prosjektet «Den gode Akershusskolen» kan enkelt oppnås ved at alle skoler har et fungerende elevråd. Elevrådet kan ofte inspirere andre elever til å delta mer aktivt på skolen, og engasjerte elever lærer mer. Ombudet er av den oppfatning at et velfungerende elevråd har samfunnskompetanse og er et praktisk eksempel på et samhandlende (skole)demokrati. Som tidligere nevnt, dette skjer ikke automatisk ved alle skoler, og aktiv voksenhjelp, blant annet gjennom elevrådskontakten, er til tider både nødvendig og ønskelig. Videre må man se dette i sammenheng med elevenes lovfestede rett til medvirkning og om denne skal være reell må de i innledningsfasen av hvert skoleår få nødvendig opplæring og oppfølging. Dette skjer ikke uten at det faktisk er avsatt tid til dette. Det er dessverre slik at dersom stillingsbeskrivelsen til en person (les elevrådskontakten) ikke inkluderer en spesifikk oppgave så prioriteres denne ofte bort om man ikke får tiden til å streke til. 1 Når ombudet i Årsmeldingen skriver lærlinger menes lærlinger og lærekandidater, og med lærekontrakter menes lærekontrakter og opplæringskontrakter. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

10 Ombudet merker ved elevrådsskoleringene at mange elever føler og anser at det fysiske skolemiljøet ikke er godt nok ivaretatt av fylkeskommunen. Videre at rehabiliteringsplanen og de forskjellige vedlikeholdsplanene for fylkeskommunens skoler ikke er godt nok kommunisert til elevrådene. På bakgrunn av arbeidet gjennom året har ombudet følgende hovedanbefalinger: 1. Ombudet anbefaler at man har et fortsatt høyt fokus på oppfølging av lærlinger i selvstendige lærebedrifter og særlig på lærlinger innen frisørbransjen. 2. Ombudet anbefaler også at fylkeskommunen, om man avdekker utilfredsstillende arbeidsmiljø melder dette til Arbeidstilsynet. 3. Ombudet anbefaler en minimumsstandard på 10% av en fulltidsstilling som elevrådskontakt ved alle fylkeskommunens skoler. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

11 3. Ombudsordningen 3.1. Bakgrunn Fylkestinget fattet i februar 2001 vedtak om opprettelse av elev- og lærlingombud i Akershus fylkeskommune. Formålet var å bedre ivareta elever og lærlingers rettigheter etter opplæringsloven. Ombudsordningen var en prøveordning og etter en evaluering fattet fylkestinget i 2004 vedtak om å gjøre prosjektet permanent. I 2004 ble ombudets uavhengige rolle presisert. Fylkestinget ønsket også at ombudet skulle bistå elever, lærlinger og lærekandidater etter anmodning i enkeltsaker. Det ble videre fattet vedtak om at ombudet skulle rapportere gjennom det ordinære årsrapporteringssystemet og at ombudet skulle tilsettes av, og rapportere til fylkestinget. Fylkestinget vedtok samtidig retningslinjer og stillingsbeskrivelse for ombudet, vedlegg 1 og 2. Ombudet er siden vedtaket i juni 2010 en åremålsstilling på 6 år Ombudets plassering og mandat Ombudet tilsettes av fylkestinget og er administrativt plassert hos HR-sjefen i fylkeskommunen. Administrativ plassering innebærer at ombudet ved sykdom/sykemelding, avspasering eller ferie er i kontakt med leder, ellers er ombudet helt frittstående. Mandatet (retningslinjer og stillingsbeskrivelse), fastsatt 2004, har i løpet av året blitt vurdert av juridisk stab i samråd med avdeling for videregående avdeling. Ombudets innspilte tanker om forandringer ble vurdert men det ble kun foretatt mindre språklige korrigeringer. Endringene er markert i vedlegg 1 og Økonomi Budsjettet for 2013 var opprinnelig på kr Etter revidering var årsbudsjettet på kr Foreløpig regnskap for 2013 viser et forbruk på kr Dette inkluderer lønn, sosiale utgifter, reiseutgifter, kostnader til informasjonsmateriell og aktiviteter i regi av ombudet. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

12 4. Informasjonsarbeid 4.1 Utadrettet informasjonsarbeid I løpet av året har ombudets utadrettete informasjonsarbeid hovedsakelig bestått av tre deler. Det har vært skolebesøk, der ombudet møtt elevrådet eller elevrådsstyret, det har vært utsendelse av informasjonsmateriell, herunder Elevrådskokebok, veileder for elevrådskontakten, informasjonsplakater, flyers og en informasjonsfolder rettet mot lærlinger. Ombudet har også informert om rollen ved den årlige «elevrådskonferansen» og under oppstartsseminaret for fylkeselevrådet. 4.2 Webside Ombudet har egne sider med informasjon om rettigheter for elever og lærlinger på fylkeskommunens hjemmeside. Etter at den nye nettsiden ble lansert har ombudet ikke lengre en like synlig posisjon som tidligere, men det er allikevel enkelt å finne frem når man klikket seg inn på «Ansvar Opplæring». Siden høsten 2010 har ombudet også en egen web-side på en samlingsside for alle elev- og lærlingombud i landet. Det har blitt foretatt en del endringer på denne siden i løpet av Om man nå klikker på «Akershus», så rutes man direkte videre til akershus.no/ombud. Informasjon om ombudet ligger også tilgjengelig på alle videregående skoler sine nettsider. Her finner elevene kort informasjon om ombudsrollen og kontaktinformasjon. 4.3 Sosiale medier Som en del av markedsføringen av ombudsordningen er det også viktig at man er på de samme arenaer som elevene og lærlingene. Ombudet har siden desember 2010 en egen side på Facebook (Elev- og lærlingombudet i Akershus). Det er også knyttet en Twitter-konto (ElevombudAFK) til siden på Facebook. 4.4 Plakater og foldere Alle lærlinger og lærekandidater får tilsendt en informasjonsfolder sammen med lærekontrakten sin. Dette administreres av avdeling for videregående opplæring. Folderen deles også ut på alle instruktørkurs og andre samlinger som arrangeres av avdelingen. Folderen ble oppdatert høsten I løpet av 2013 har ombudet oppdatert alt informasjonsmateriell som nå har samme grafiske profil. Det er også trykket opp en «Veileder for elevrådskontakten» og flyers. Alle skoler fikk i løpet høsten 2013 utsendt en informasjonspakke, innholdende plakater, «kokebok», flyers og den nye veilederen for elevrådskontakten. Dessverre har ombudet fått tilbakemelding fra noen elevråd at denne informasjonen ikke har nådd dem, til tross for at ombudet bad skolene om å distribuere materiellet til riktig instans på skolen. 4.5 Årsmeldingen Årsmeldingen vil som tidligere bli distribuert til fylkestinget og andre relevante politiske organer. Fylkeskommunens videregående skoler får tre eksemplarer: ett til elevrådet, ett til ledelsen og ett til kontaktlærer for elevrådet. Videre vil den blant annet bli distribuert til avdeling for videregående opplæring, veiledningssentrene, Elevorganisasjonen, Elevorganisasjonen i Akershus, Barneombudet, Kunnskapsdepartementet og øvrige Elev- og lærlingombud i Norge. Andre som ønsker årsmeldingen får den tilsendt på forespørsel. Årsmeldingen vil også være tilgjengelig for nedlastning fra ombudets nettsider på Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

13 5. Samarbeid 5.1 Avdeling for videregående opplæring (AVO) Det er et godt samarbeid med avdelingen, i praksis gjennom avdelingsledelsen og ombudet. Det har i løpet av året vært noe vanskeligere enn tidligere for ombudet å få tilbakemeldinger fra AVO. Ombudet har forståelse for at andre saker i 2013 har måttet prioriteres. Til tross for dette opplever ombudet at AVO agerer når ombudet melder inn saker som avdelingen bør se på. Fylkesdirektøren har ved flere anledninger i 2013 bedt om ombudets innspill i saker som omhandler elever og lærlingers hverdag. Fylkesdirektøren involverer ombudet i alvorlige saker, det vil si saker hvor elever står i fare for å bli utvist resten av skoleåret. Ombudet oppfatter at det er fokus på elevdemokrati i Akershus, og at AVO tar elevrådsarbeid og elevmedvirkning på alvor. Et eksempel på dette er den årlige elevrådskonferansen som arrangeres. Konferansen 2013 var lagt opp annerledes enn tidligere år, dette grunnet at man dette året valgte å fokusere på opprettelsen av fylkeselevrådet. Ombudet har gjennom året samarbeidet godt med ansvarlige for fylkeselevrådet ved avdelingen. Ombudet har som tidligere vært opptatt av lærlinger, og har et veldig godt samarbeid med AVO på dette området. Når ombudet har blitt kontaktet av lærlinger og fått tillatelse til å ta opp saken videre med rådgiverne på AVO har de raskt bistått lærlinger og bedrifter for å løse oppståtte problemer. Rådgiverne henviser også lærlinger, der det er hensiktsmessig, til ombudet for råd og veiledning. I løpet av høst 2013 arrangerte avdelingen, gjennom sine veiledningssentre, lokale samlinger for førsteårslærlinger. Ombudet deltok ved disse og gjennomgikk, sammen med rådgiverne ved avdelingen, lærlingers rettigheter og plikter. Ombudet har i løpet av året også holdt innlegg og informert om ombudsrollen ved kurs for nye instruktører i lærebedrifter som arrangeres av avdelingen. Ombudet og assisterende fylkesdirektører har god kommunikasjon og ombudet tar enkelt kontakt når det er behov for dette. 5.2 Ombudene for elever og lærlinger (ELON) Ombudet er med i ELON, et forum for alle elev- og lærlingombudene i Norge. Det at ombudene har mulighet for å møtes og diskutere felles problemstillinger er veldig nyttig. Ombudene hadde i 2013 tre samlinger. Disse samlingene inkluderte faglig påfyll om ulike temaer. Samlingene i 2013 ble avholdt i Oslo, arrangert av ombudet i Oslo, i Stockholm, arrangert av ombudet i Akershus og Nord-Trøndelag, og i Tønsberg arrangert av ombudet i Vestfold. Under samlingene har ombudene blant annet diskutert rutiner ved heving av lærekontrakt, rettigheter for unge arbeidstakere, arbeidsutstyr i den videregående skolen (med særlig fokus på yrkesfag), spesialundervisning og tilpasset undervisning. Samlingen i Stockholm var delt opp i to deler, studiebesøk og ombudsmøte. Det var lagt opp til to forskjellige studiebesøk, et hos Skolinspektionen, og et hos Friends (en frivillig organisasjon som jobber mot mobbing). Dessverre ble besøket hos Friends kansellert i siste stund så det ble kun besøk hos Skolinspektionen. Under dette besøket fikk vi en gjennomgang om hvordan de jobber med skolebesøk og tips og innspill på hvordan vi i vår rolle som ombud kan være med å løse problemsituasjoner. Ombudet i Akershus sendte sammen med 13 av de andre ombudene inn «Høringsinnspill på notat om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom». I tillegg til fellessamlingene møtes de ombudene som har behov for dette. Ombudene har også jevnlig kontakt på e-post og telefon. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

14 5.2.1 Samarbeid med ombudet i Oslo I løpet av perioden august oktober har ombudet vært en ressurs for det nytilsatte ombudet i Oslo. Støtten har vært både på generelt plan, herunder blant annet tilnærmingsmåten til ombudsrollen, og mer praktiske arbeidsmetoder, som foredrag, seminarer og svar på henvendelser og saker Samarbeid med ombudet i Møre og Romsdal Basert på erfaringen fra elevrådslederkonferansen i 2012 ble samarbeidet med kollegaen i Møre og Romsdal utvidet i Ombudet deltok og bidro mer aktivt ved elevrådslederkonferansen 2013, blant annet gjennom diskusjonsforedrag rundt 9a og forvaltningsloven. Evalueringene fra årets elevrådslederkonferanse viser at dette ble veldig godt mottatt av deltakerne og i tilbakemeldingen mente mange av deltakerne at disse punktene var det beste på hele seminaret. På bakgrunn av samarbeidet har ombudet blitt forespurt, sammen med ombudet i Møre og Romsdal, om å besøke en skole der man i dag har utfordringer med mobbing. 5.3 Elevorganisasjonen i Akershus (EOA) For ombudet er det viktig å ha et godt samarbeid med EOA. Samarbeidet i 2013 har bestått av samtaler, deltakelse på elevtinget, elevforsamlinger på fylkesnivå, møter ved behov, diskusjoner rundt saker av prinsipiell art og enkeltsaker. Det har under året vært jevnlig kontakt mellom ombudet og lederen for EOA. Ombudet deltar også i samarbeidsmøtene mellom fylkesdirektøren og Elevorganisasjonen i Akershus. 5.4 Fylkeselevrådet Fylkestinget fattet 24. september 2012, sak nr. 92/12 vedtak om å opprette et fylkeselevråd og fastsatte vedtekter 6. mai 2013, sak nr. 36/13. Ombudet ser veldig positivt på at politikerne valgte å opprette et medvirkningsorgan for ungdom i Akershus. Ved innføring av denne ordningen har man oppnådd at ungdom i fylket på enklere måte har muligheten til å komme med innspill til saker på det politiske kartet. Og videre en mulighet til å fremme saker som de er opptatt av for politikerne. Ombudet arbeidet i løpet av våren 2013 sammen med rådgivere fra AVO og interimsstyret med opprettelsen av elevrådet. Under sommeren og høsten har ombudet bistått koordinatoren for fylkeselevrådet med sin kunnskap ved behov. Ombudet var også involvert i planlegging og gjennomføring av oppstartsseminaret. Det er viktig å delta på møtene i fylkeselevrådet, da ombudet her får innspill på saker som er viktige for ungdom i fylket og får møtt representanter for alle fylkets videregående skoler. Mange av representantene i fylkeselevrådet tar under møtene opp saker fra sin skole for å få råd og veiledning om hvordan de kan løse saken på lavest mulig nivå. 5.5 Annet samarbeid Ombudet ble i begynnelsen av året kontaktet av Fagforbundet i Akershus med en forespørsel om muligheten for et samarbeid rundt kursing av lærlinger og instruktører. Dette førte til at ombudet to ganger holdt heldagskurs, «Fagdag for lærlinger og instruktører». Kursene var bygget opp med både forelesinger og praktisk arbeid der læringene og instruktørene ble gitt verktøy for å samarbeide enda mer i løpet av læretiden. Begge kursene var fullsatte og tilbakemeldingene var utelukkende positive. Ombudet har i tillegg holdt foredrag for blant annet lærlinger organisert i Fellesforbundet, og innlegg på en konferanse i regi av LO Oslo/Akershus. I forbindelse med et tilfelle av grov mobbing på grunnlag av seksuell orientering, ble ombudet kontaktet av Skeiv Ungdom. Dette førte til et samarbeid mot mobbing og her har ombudet blant annet bistått organisasjonen rundt spørsmål, deltatt i en debatt under Skeive dager og utarbeidet informasjon om hva man bør gjøre ved mobbing på grunnlag av seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

15 5.6 Deltakelse på kurs, konferanser og eksterne arrangementer Ombudet har deltatt på følgende kurs, konferanser, samlinger, holdt foredrag og andre eksterne arrangementer i 2013: 10. januar Ombudssamling, Oslo mars Elevtinget. Oslo mars ØstsamUng, Tønsberg april Konferanse om seksuell helse og trakassering, Trondheim april Ombudssamling, Stockholm mai AER - Youth Regional Network, Brussel 15. mai Fagdag for lærlinger og instruktører, Fagforbundet Akershus, Oslo 23. juni Debatt om LHBT-ungdom og skole, Skeive dager, Oslo september Oppstartsseminar fylkeselevrådet, Skedsmo oktober Elevrådslederkurs, Molde 22. oktober Fagdag for lærlinger og instruktører, Fagforbundet Akershus, Oslo 23. oktober Foredrag for lærlinger i Fellesforbundet, Sørmarka november Ombudssamling, Tønsberg november Nasjonal Yrkesfagkonferanse, Haugesund Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

16 6. Utadrettet virksomhet 6.1 Skolebesøk Ombudet sendte i mai måned ut en henvendelse til alle videregående skoler i Akerhus med ønske om å møte elevrådene. Henvendelsen har senere blitt fulgt opp med e-posthenvendelser. Antallet skoler som fått besøk i 2013 noe lavere enn i 2012, men antallet tilfeller ombudet har møtt elevrådet eller elevrådsstyret på de skolene som har fått besøk har økt. Ombudet har i løpet av høsten besøkt alle skoler som takket ja til besøk. Et flertall av skolene arrangerer sine elevrådsseminarer i september, noe som gjorde at ombudet denne måneden ikke kunne besøke alle som ønsket et besøk. Her har ombudet vært på tilbudssiden og besøkt en del skoler ved senere anledninger og gjort avtaler om besøk på fem skoler i januar og begynnelsen av februar Ombudet fikk allikevel møtt elevrådsrepresentanter fra alle skolene ved elevrådskonferansen, arrangert av AVO 5. februar. 6.2 Elevrådsskolering En av ombudets viktigste oppgaver er skolering av elevråd i rettigheter og plikter som elev i videregående opplæring. I 2013 har ombudet bidratt på skoleringer av elevrådsstyrene, elevråd og verneombud blant elevene, i tillegg til møter med elevrådsstyrer, kontaktlærere for elevrådet og ansvarlige i skolens ledelse, se vedlegg 3. Metodikken som i hovedsak har vært benyttet er foredrag med aktiv bruk av eksempler og dialog. Ombudet har som tidligere lagt vekt på virkeliggjøring av stoffet ved å trekke elevene med i diskusjoner, og knytte dette opp til situasjoner som elevene er opptatt av i sin skolehverdag. På seminarene tar elevene ofte opp saker som berører egen skolehverdag og disse blir da diskutert opp mot regelverket. Alle skoler er i følge opplæringsloven pålagt å ha et elevråd. Når skolen er ansvarlig for dette et det for ombudet naturlig at skolen også tar hovedansvaret for skolering, slik at elevrådet gis kompetanse til å fungere godt. For at elevrådet skal få bedre utbytte av elevrådsskoleringen er det viktig at skolen støtter opp om elevrådsarbeidet, og at skolen selv driver et målrettet arbeid for å øke elevenes delaktighet. Ikke minst er det viktig at elevrådsarbeidet støttes av skolens ledelse. Ombudet mener fortsatt det er veldig viktig at ombudets skolering av elevrådet kommer i tillegg til skolens oppfølgning av elevrådet. Det må settes av tid, økonomiske ressurser og kontorlokaler med utstyr slik at elevene får mulighet til å utføre elevrådsarbeidet. Elevrådet bør også få et beløp over skolens budsjett som de kan disponere. For at elevrådene skal bli tatt på alvor og være motivert til å gjøre en innsats, noe som er avgjørende for å få til reell elevmedvirkning, er det viktig at elevrådet synliggjøres på skolen og at elevrådet blir et organ med reell påvirkningsmulighet og -kraft. 6.3 Temaer ved elevrådsskolering Elevmedvirkning Et av hovedfokusområdene ved skoleringene er elevmedvirkning. Hovedoppgaven her ligger i å bevisstgjøre tillitselevene i hvilke muligheter de har på dette området, og hvorfor elevmedvirkning er viktig. Elevmedvirkning er et sentralt tema i opplæringsloven, og det er derfor viktig at tillitselevene har kunnskap om sine rettigheter og sitt ansvar på dette området. Det er viktig at skolen arbeider målrettet for å øke elevenes delaktighet. Alle elever på skolene må oppfatte elevmedvirkning som en viktig del av skolehverdagen og se at det nytter å engasjere seg. Det er viktig at medvirkningen og engasjementet er relevant i forhold til opplæringssituasjonen til elevene. Som en del av elevmedvirkning tas også klage på ulike forhold ved skolen opp. Det kan være klage på ansatte ved skolen eller det fysiske skolemiljøet. Ombudet legger vekt på at problemer i utgangspunktet skal løses på lavest mulig nivå, slik at man holder en eventuell konflikt så lav som Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

17 mulig. Ombudet gir på skoleringene generell rådgivning om hvordan man skal ta opp konflikter på skolen. Det er viktig at elevrådene har informasjon om dokumentasjon, saklighet og skriftlighet hvis de skal klage. Det informeres om at ombudet kan brukes som rådgiver i slike situasjoner Vurdering og fravær Vurderingsforskriften er et viktig tema ved skoleringen. Det er viktig at elevene har kunnskap om hvordan vurdering foretas slik at de selv kan ta stilling til om denne er foretatt etter gjeldende regler. Ved skoleringene har de viktigste punktene i forskrift til opplæringsloven blitt gjennomgått og diskutert med elevene. Ombudet har gjennom diskusjonene fått tilbakemeldinger på at egenvurdering og underveisvurdering ikke alltid fungerer slik det er tenkt i loven. Ombudet mener likevel at dette nå gjennomføres på en bedre måte enn tidligere år. Det skal bemerkes at elevenes opplevelser varierer fra skole til skole. Det er også viktig at skolene involverer elevene i arbeidet rundt vurdering, som beskrevet i forskriften, slik at alle parter er innforstått med kriteriene og hvordan denne skal gjennomføres. I forbindelse med vurdering er det naturlig å ta opp fravær da det fortsatt er en del forvirring rundt hva som gjelder fravær og vurdering. Elevene viser stor interesse når vi diskuterer disse to punktene og det er oftest her flest spørsmål fremkommer i skoleringen Elevenes skolemiljø opplæringsloven 9a-1, 2 og 3 Elevenes «arbeidsmiljølov» er et annet fokusområde ved skoleringene. Det er viktig at elevene har god kunnskap om hvilke krav som stilles til det fysiske og psykososiale skolemiljøet. Elever som opplever skolehverdagen som vanskelig, og føler seg mobbet av medelever og/eller lærere får lite eller ingen utbytte av undervisningen. Elevrådet har her et særlig ansvar som tillitsvalgte i å ivareta sine medelever og skape et trygt skolemiljø. Ombudet erfarer her et veldig sterkt engasjement fra elevene, og får høre om ulike mobbeepisoder ved de enkelte skolene. Ombudet merker ved skoleringen at mange elever føler og anser at det fysiske skolemiljøet ikke er godt nok ivaretatt av fylkeskommunen. Videre at rehabiliteringsplanen og de forskjellige vedlikeholdsplanene for fylkeskommunens skoler ikke er godt nok kommunisert til elevrådene. Som en praktisk oppfølging av dette har ombudet bedt elevrådene om å sende klager på feil og mangler skriftlig til skolen med kopi til ombudet. Dette gjør at skolen får mulighet til å håndtere dette i henhold til gjeldende regelverk Andre tema som blir tatt opp ved elevrådsskoleringen - Reglene i henhold til forskrift til opplæringsloven 3-7 vedrørende skolens plikt til å varsle en elev som står i fare for mangle vurderingsgrunnlag i et fag, og/eller nedsatt karakter i orden og adferd. - Skolens og elevens ansvar om de oppdager mobbing, herunder retten til å varsle anonymt og rektors plikt til å undersøke, agere og fatte enkeltvedtak. - Skolereglementet og IKT-reglementet. - Klage på vurdering og annen klageadgang. 6.4 Lærlingene Ombudet har i løpet av året deltatt på lærlingesamlinger i regi av AVO. Disse samlingene ga ombudet en mulighet til å møte en gruppe som det ellers kan være vanskelig å komme i kontakt med. Ved disse samlingene har ombudet sammen med rådgiverne ved avdelingen gått gjennom rettigheter og plikter i henhold til opplæringsloven under læretiden. Ombudet har ved noen anledninger deltatt med kort informasjon på kurs for instruktører i regi av AVO. Ved disse kursene er det ombudsrollen og hva som er ombudets rolle ved en eventuell konflikt mellom lærlingen og bedriften som presenteres. Alle lærlingene i Akershus mottar dessuten også en informasjonsfolder med informasjon om rettigheter og plikter under læretiden fra ombudet sammen med lærekontrakten sin. Dette administreres av AVO. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

18 6.4.1 Norwegian Air Shuttle I begynnelsen av året ble ombudet kontaktet av mange lærlinger i Norwegian. Henvendelsene kom uavhengig av hverandre noe som medførte at ombudet ønsket et bedriftsbesøk. Besøket ble gjennomført i juni i samarbeid med AVO. Ved besøket fikk ombudet møtt 15 tilfeldige lærlinger i bedriften. De fortalte alle at de trives godt i bedriften men at det var en del ting de ønsket forbedring på. Eksempelvis var mange lærlinger redde for å melde fra om forhold som de ikke var førnøyde med, da de var usikre på om dette kunne være til hinder for en fortsatt karriere i selskapet. Ombudet utarbeidet en rapport 2 med forslag til forandringer/forbedringer på oppfølgingen av lærlingene, eksempelvis ved mottakelse av lærlinger, veiledning underveis i læretiden og muligheten til å gi konstruktive tilbakemeldinger til selskapet. Ombudet bad også AVO å vurdere om bedriftens praksis i kabinen, da det her er stor forskjell i diettgodtgjørelse mellom kabinansatte og lærlingene. AVO innhentet da råd fra juridisk avdeling og konkluderte med at praksisen ikke stod i strid med opplæringslovens 4-2,da dette var forankret i bedriftens tariffavtale Oslo Politidistrikt Ombudet ble under sommeren kontaktet av lærlingeansvarlig ved IKT-avdelingen i Oslo Politidistrikt (OPD), med ønske en gjennomgang av deres rutiner og planer for oppfølging av lærlinger. Da stillingen som ombud i Oslo ved dette tidspunkt var ubesatt tok ombudet i Akershus saken i påvente at nytt ombud i Oslo skulle tiltre. Som en del i støtten fra ombudet i Akershus til ombudet i Oslo (se avsnitt 5.2.1) ble bedriftsbesøket gjennomført i felleskap av begge ombud. Etter besøket ble det utarbeidet en rapport 3 med innspill til forandringer på rutiner og planer, eksempelvis innenfor områdene mottak av lærlingen, underveisvurdering og egenvurdering. Tilbakemeldingen fra lærlingeansvarlige ved OPD var utelukkende positiv og man satte direkte i gang med å forandre sine rutiner og planer for opplæringen. 2 Rapport (2013/8838, ) kan fås ved kontakt med ombudet. 3 Rapport (2013/16353, ) kan fås ved kontakt med ombudet. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

19 7. Henvendelser og saker Ombudet mottar gjennom hele året henvendelser fra blant annet elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, foresatte og skolepersonell. Mange av henvendelsene er enkeltsaker som oftest løser seg etter en samtale, men en del av henvendelsene er tunge saker som det må jobbes med over lengre tid. I 2013 mottok ombudet totalt 207 henvendelser, hvorav 41 ble registrert som saker. Dette er på samme nivå som tidligere år. Antallet henvendelser har i de senere år stabilisert seg. Antallet henvendelser og saker er lavt i forhold til antall elever og lærlinger i Akershus. Antallet forteller ikke noe om tidsbruken. Henvendelser totalt Antall Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Det må sies at en del av henvendelsene til ombudet hører hjemme hos andre instanser, for eksempel hos skolen, bedriften eller lærlingens fagforening. At antallet henvendelser er lavt i forhold til antallet elever og lærlinger i Akershus mener ombudet også kan være positivt. Dette kan tyde på at det er få problemer for elever og lærlinger. Ulike spørreundersøkelser for eksempel den årlige elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen, forsterker bildet om at opplæringssituasjonen for de aller fleste er tilfredsstillende et bilde som ikke blir svekket gjennom alle de samtaler som ombudet har i løpet av året med elever, lærlinger og ansatte ved skolene. Totalt ble 41 av henvendelsene registrert som saker, 21 av disse gjelder elever eller grupper av elever, 17 av disse gjelder lærlinger og 3 andre forhold. En annen indikator på at ombudsrollen er godt kjent i fylket er antallet henvendelser som omhandler andre ting enn det ombudet kategoriserer som direkte relevant ut ifra mandat og stillingsbeskrivelse. Det har i 2013 vært et økende antall henvendelser om saker på ungdomsskolenivå. Ombudet har her gitt råd på generelt grunnlag og deretter henvist videre til riktig instans. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

20 Fordeling henvendelser % 45 % 35 % Elever Lærlinger Annet 7.1 Henvendelser fra enkeltelever og grupper av elever 73 henvendelser gjaldt enkeltelever eller grupper av elever. Her er det eleven, tillitselever, foreldre eller foresatte som søker råd, veiledning eller bistand i bestemte saker eller situasjoner. Ombudet har registrert 21 av henvendelsene som saker. Henvendelsene fra elevene har blant annet omhandlet: Manglende vedlikehold av lokaler Individuell oppfølgingsplan (IOP) Karakterer og vitnemål Manglende opplæring Manglende vurdering Vurderingsrutiner generelt Mobbing Fritak fra vurdering med karakter Bortvisning fra skolen Elevstreik Prosjekt til fordypning Fraværsføring og unntak fra fraværsføringen Regler for privatisteksamen Manglende vikarer Klagerett på halvårsvurdering og standpunktkarakterer Misnøye med lærer «Narkorazzia» Skole-PC Misbruk av tittelen «Elev- og lærlingombud» De fleste henvendelsene er av en slik karakter at eleven/elevene selv kan løse saken etter råd fra ombudet. 7.2 Henvendelser fra lærlinger Henvendelser fra lærlingene har i 2013 vært stabilt sammenlignet med I 2013 var det 95 henvendelser fra lærlinger. Det gjør at økningen på 30 % siden 2010 er stabil. Antallet registrerte saker er i , noe lavere enn i Det skal nevnes at mange av sakene som ble registrert i 2013 har tatt veldig lang tid å løse. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2013

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2013 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2013 Innhold 1. Innledning 4 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 5 3. Ombudsordningen 7 3.1 Bakgrunn 7 3.2 Ombudets plassering 7 3.3 Økonomi 7 4. Informasjonsarbeid

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

OMBUDET FOR ELEVER OG LÆRLINGER ÅRSMELDING 2014

OMBUDET FOR ELEVER OG LÆRLINGER ÅRSMELDING 2014 OMBUDET FOR ELEVER OG LÆRLINGER ÅRSMELDING 2014 Innhold 1. Innledning 4 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 5 3. Ombudsordningen 7 3.1 Bakgrunn 7 3.2 Ombudets plassering 7 3.3 Økonomi 7 4. Informasjonsarbeid

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2011

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2011 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2011 Innhold 1. Innledning 2 2. Ombudsordningen 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Ombudets plassering 3 2.3 Økonomi 3 3. Informasjonsarbeid 4 3.1 Web og edialog 4 3.2 Facebook

Detaljer

Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 28.01.2013

Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 28.01.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 28.01.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo,Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 28.01.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Årsmelding Skoleåret 2011/2012

Årsmelding Skoleåret 2011/2012 Årsmelding Skoleåret 2011/2012 www.elevombudene.no/telemark Innholdsfortegnelse 1. Ombudsordningen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 3 2. Informasjonsarbeid... 5 2.1 Fronter... 5 2.2 Web... 5 2.3 Facebook...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Årsmelding elev- og lærlingombudet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Årsmelding elev- og lærlingombudet Østfold FYLKESKOMMUNE 2012 Årsmelding elev- og lærlingombudet INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Innledning... 3 Kap. 2 Ombudsordningen... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Økonomi... 4 Kap. 3 Informasjonsarbeid... 6 3.1

Detaljer

Elev- og lærlingombudet. Årsmelding 2012

Elev- og lærlingombudet. Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen mars 2013 Innhold 1. OMBUDSORDNINGEN... 4 1.1 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 1.2 Ombudets plassering... 4 1.3 1.3 Økonomi... 4 2. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Innhold. Forsidebilde: Videregående skoler, www.kreativetrondelag.no. Foto: STFK

Innhold. Forsidebilde: Videregående skoler, www.kreativetrondelag.no. Foto: STFK Årsrapport 2010 / 2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for opprettelsen av elev- og lærlingombud i Sør-Trøndelag... 3 3. Elev- og lærlingombudets virksomhet juli 2010 til mai 2011... 4 3.1 Informasjonsarbeid...

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2013/2014

Årsmelding. Skoleåret 2013/2014 Årsmelding Skoleåret 2013/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 3 2.1 Fronter... 4 2.2 Web... 4 2.3 Sosiale medier... 4 2.4 Profileringsmateriell... 4 2.5

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet?

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Vurdering for læring Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Bilfagene: Bjørkelangen, Bleiker, Rud, Strømmen og Ås videregående skoler. Opplæringskontoret

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Lærlinger og veiledere en utfordring

Lærlinger og veiledere en utfordring Lærlinger og veiledere en utfordring Rødkløver: Kommuneblomst for Steinkjer kommune Foto: Odd Georg Skjemstad 28.02.2012 1 Steinkjer kommune åpen, lys og glad 28.02.2012 2 Lærlinger siden 1996 Opprettet

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Auditorium 90 Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00-14:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Historisk tilbakeblikk. -vår «sprøyte» så langt

Historisk tilbakeblikk. -vår «sprøyte» så langt Historisk tilbakeblikk -vår «sprøyte» så langt Fylkestinget vedtok i desember 2006 at Sør-Trøndelag fylkeskommune starter et arbeid mot seksualisert trakassering i skolen. Arbeidet må ta utgangspunkt i

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika.

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Leif Jonassen/Aust Agder Fylkeskommune - fagopplæring Aust Agder 112 000 innbyggere og 15 kommuner Videregående

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer