Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 15:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14 Relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring. 9/14 Ombud for elever og lærlinger - Årsmelding /14 Akershusstatistikk 2/ Temahefte om folkehelse - påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet 11/14 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2. halvår

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring. Innstilling Saken tas til orientering. Saksutredning Saksframlegget har bakgrunn i oversendelsesforslag i Fylkestinget , hvor det ble bedt om følgende: 2. Elever som har behov for tilrettelagt opplæring skal ha et godt tilbud. Det bes om at det sikres relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring. Skoleeier har fra og med 2009 opprettet fagnettverk for alle lærere som underviser i fellesfagene og de ulike utdanningsprogrammene. Hensikten med nettverkene er spre kunnskaper og dele erfaringer mellom skolene. Bakgrunn og saksopplysninger Fagnettverk er et fylkeskommunalt tiltak for å sikre erfaringsdeling og spredning av den kompetansen som utvikles gjennom etter- og videreutdanningstilbud i sentral regi. Det er i dag 37 ulike fagnettverk, som i hovedsak møtes én gang per semester. Det overordnede ansvaret for nettverkene følger denne strukturen LKM Organisasjonene AOT Arbeidsgruppen strategisk LUAB Opprette nettverk Strategisk kompetanseplan Evaluere effekter LUR Opprette nettverk Strategisk kompetanseplan Evaluere effekter LUF Opprette nettverk Strategisk kompetanseplan Evaluere effekter utøvende Asker vgs Bleiker vgs Dønski vgs Eikeli vgs Holmen vgs Nadderud vgs Nesbru vgs Rosenvilde vgs Rud vgs Rud avd. Ila Sandvika vgs Stabekk vgs Valler vgs Fellesfag Realfag Samfunnsfag etc... Yrkesfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Tilrettelagt opplæring Fagnettverk Nettverkssamlinger 1x semester Etterutdanning IKT i fagene (3 5 samlinger x 30 deltakere Vurdering (3 5 samlinger x 30 deltakere Klasseledelse (3 5 samlinger x deltakere Fysikk Andre emner (3 5 samlinger x y lærere/ fagpersoner/ ledere) Videreutdanning Kjemi Kroppsøving Yrkesfag Rådgivning Lokale behov 3

4 Ansvarsområdene er presisert på følgende måte: Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen vil opprette tilsvarende regionale nettverk for ansatte i tilrettelagte avdelinger. Nettverkene følger samme organisering og økonomisk tildeling som øvrige nettverk. Nettverkene får ansvar for at det sikres relevant kompetanse, erfarings- og kunnskapsdeling for lærere, elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Per-Arne Brunvoll 4

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /310-2 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting /14 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /14 Yrkesopplæringsnemnda Årsmelding Ombud for elever og lærlinger i Akershus fylkeskommune Innstilling Årsmelding fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering. Saksutredning Vedlagt følger årsmeldingen Årsmelding fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering. Oslo, 28. januar 2014 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Ulrike Sandø Vedlegg 1 Årsmelding Ombud for elever og lærlinger i Akershus fylkeskommune 5

6 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING

7 Innhold 1. Innledning 4 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 5 3. Ombudsordningen Bakgrunn Ombudets plassering Økonomi 7 4. Informasjonsarbeid Utadrettet informasjonsarbeid Webside og edialog Sosiale medier Plakater og foldere Årsmeldingen 8 5. Samarbeid Avdeling for videregående opplæring (AVO) Ombudene for elever og lærlinger (ELON) Ombudet i Oslo Ombudet i Møre og Romsdal Elevorganisasjonen i Akershus (EOA) Fylkeselevrådet Annet samarbeid Deltakelse ved kurs og konferanser Utadrettet virksomhet Skolebesøk Elevrådsskolering Tema ved elevrådsskolering Elevmedvirkning Vurdering og fravær Elevenes skolemiljø fokus på 9a-1, 2 og Andre tema Lærlingene Norwegian Air Shuttle Oslo Politidistrikt Henvendelser og saker Henvendelser fra enkeltelever og grupper av elever Henvendelser fra lærlinger Henvendelser som berører «annet» Ombudets vurderinger og anbefalinger Elever Lærlinger Elevrådene Skolene 20 Vedlegg: Retningslinjer for ombudet 21 Stillingsbeskrivelse for ombudet 22 Besøk på de videregående skolene Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

8 1. Innledning Elev- og lærlingombudet i Akershus avgir herved sin årsmelding for Rapporten redegjør for ombudets aktivitet i perioden, og kommenterer sentrale elev- og lærlingsorienterte utfordringer i den videregående opplæringen. Ordningen med Elev- og lærlingombud i fylkeskommunen ble etablert 1. august 2001, og første ombud ble ansatt 1. januar Nåværende ombud ble tilsatt 15. august Ombudets virksomhet retter seg i hovedsak mot fire områder: besvare henvendelser og bistå elever og lærlinger i enkeltsaker skolere elevråd og elevrådsstyrene ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune bevisstgjøre elever og lærlinger om deres rettigheter og plikter synliggjøre ombudsrollen Den viktigste oppgaven i 2013, har som tidligere vært å informere elevene og lærlingene om hvordan de kan være med på å påvirke kvaliteten på sin egen opplæring, informere om ansvaret de har til å bidra til et godt læringsmiljø, samt informere om hvordan de skal gå frem for å ta opp saker som de ikke er fornøyde med i sin skolehverdag og/eller lærebedrift. I tillegg har ombudet i løpet av året samarbeidet med flere nye eksterne aktører. Akershus fylkeskommune har i dag 34 videregående skoler, fler enn elevplasser, over 2400 løpende lærekontrakter fordelt på ulike opplæringskontor (ca. 55 % av kontraktene) samt selvstendige lærebedrifter. Elev- og lærlingombudet er en etablert ordning noe som gjør at elevene og lærlingene enkelt finner informasjon om hvordan de kan ta kontakt. Det er viktig å understreke at nesten alle henvendelser til ombudet er saker som oppleves som problematiske av den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten. Ombudet kontaktes svært sjelden om positive forhold. Oslo 22. januar 2014 Andreas Nilsson Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

9 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 2013 har i likhet med tidligere år, vært ett år med høy aktivitet, stabilt antall henvendelser og mange saker. Henvendelsene som kommer til ombudet i Akershus er ikke unike for vårt fylke, men ligner på henvendelsene til ombudene i de andre fylkene. Ombudet registrerer at mange elever, lærlinger og lærekandidater opplever å få anledning til å medvirke i opplæringsprosessen. Gjennomgående ser det ut også ut som om elevene og lærlingene får relevante råd, veiledning og hjelp på skole/bedrift når de har behov for dette. Elevene og lærlingene oppfordres til å løse sakene på lavest mulig nivå, og i de fleste tilfeller løses disse internt på skolen eller i bedriften av og til etter at eleven eller lærlingen 1 har rådført seg med ombudet. Til tross for at de fleste elevene og lærlingene i Akershus har en godt læringsmiljø, er det fortsatt elever og lærlinger som har det vanskelig på skolen eller ute i bedriften. Det har de siste årene vært en tydelig trend at antallet henvendelser øker fra lærlingene, men går noe ned fra elever. Det er tydelig at det økende antallet henvendelser fra lærlingene viser at man må fortsette arbeidet med å sikre lærlingene sine rettigheter. Det er fortsatt slik at det er flere bedrifter som ikke tar inn over seg det ansvar det innebærer å ha lærlinger. Ombudet har gjennom året blitt invitert av forskjellige fagforbund til å holde foredrag og kurs, her under blant annet LO Oslo/Akershus, Fagforbundet Akershus og Fellesforbundet. Dette er for ombudet nye måter å komme i kontakt med lærlinger innenfor ulike bransjer. Ombudet har etter henvendelser fra lærlinger initiert bedriftsbesøk, noen av disse besøkene har vært gjennomført i samarbeid med seksjon fagopplæring, Avdeling for videregående opplæring (AVO). I år har ombudet besøkt Radisson Blu Gardermoen, Norwegian Air Shuttle og Oslo Politidistrikt. Etter besøkene har ombudet kommet med anbefalinger til bedriftene om hvordan de kan bedre sine rutiner og følge opp lærlingene på en bedre måte. Alle skoler er etter loven pålagt å ha et elevråd. Ombudet vet at det er noen skoler i fylket som sliter med å få dette til å fungere og her har elevrådskontakten en veldig viktig rolle. En av anbefalingene i årsmeldingen for 2012 var at administrasjonen burde utrede en minimumsstandard i stillingsprosent for elevrådskontaktene. Administrasjonen viste i sitt svar til at man startet opp prosjektet «Mer tid til det som gjelder», og at man derfor ikke ønsket å detaljstyre stillingsprosent for elevrådskontakten ved den enkelte skole. Ombudet stiller seg spørrende til en slik argumentasjon når administrasjonen samtidig legger stor vekt på prosjektet «Den gode Akershusskolen». Dette prosjektet ønsker blant annet å ta frem det beste i hver enkelt elev og dennes kompetanse, herunder både samfunns- og sosiale kompetanse. I tillegg omtales samhandling og åpenhet i skolens administrasjon og sosial og faglig læring. Administrasjonens svar kan også tolkes som om man ikke ønsker å prioritere elevrådene. Noen av målene i prosjektet «Den gode Akershusskolen» kan enkelt oppnås ved at alle skoler har et fungerende elevråd. Elevrådet kan ofte inspirere andre elever til å delta mer aktivt på skolen, og engasjerte elever lærer mer. Ombudet er av den oppfatning at et velfungerende elevråd har samfunnskompetanse og er et praktisk eksempel på et samhandlende (skole)demokrati. Som tidligere nevnt, dette skjer ikke automatisk ved alle skoler, og aktiv voksenhjelp, blant annet gjennom elevrådskontakten, er til tider både nødvendig og ønskelig. Videre må man se dette i sammenheng med elevenes lovfestede rett til medvirkning og om denne skal være reell må de i innledningsfasen av hvert skoleår få nødvendig opplæring og oppfølging. Dette skjer ikke uten at det faktisk er avsatt tid til dette. Det er dessverre slik at dersom stillingsbeskrivelsen til en person (les elevrådskontakten) ikke inkluderer en spesifikk oppgave så prioriteres denne ofte bort om man ikke får tiden til å streke til. 1 Når ombudet i Årsmeldingen skriver lærlinger menes lærlinger og lærekandidater, og med lærekontrakter menes lærekontrakter og opplæringskontrakter. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

10 Ombudet merker ved elevrådsskoleringene at mange elever føler og anser at det fysiske skolemiljøet ikke er godt nok ivaretatt av fylkeskommunen. Videre at rehabiliteringsplanen og de forskjellige vedlikeholdsplanene for fylkeskommunens skoler ikke er godt nok kommunisert til elevrådene. På bakgrunn av arbeidet gjennom året har ombudet følgende hovedanbefalinger: 1. Ombudet anbefaler at man har et fortsatt høyt fokus på oppfølging av lærlinger i selvstendige lærebedrifter og særlig på lærlinger innen frisørbransjen. 2. Ombudet anbefaler også at fylkeskommunen, om man avdekker utilfredsstillende arbeidsmiljø melder dette til Arbeidstilsynet. 3. Ombudet anbefaler en minimumsstandard på 10% av en fulltidsstilling som elevrådskontakt ved alle fylkeskommunens skoler. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

11 3. Ombudsordningen 3.1. Bakgrunn Fylkestinget fattet i februar 2001 vedtak om opprettelse av elev- og lærlingombud i Akershus fylkeskommune. Formålet var å bedre ivareta elever og lærlingers rettigheter etter opplæringsloven. Ombudsordningen var en prøveordning og etter en evaluering fattet fylkestinget i 2004 vedtak om å gjøre prosjektet permanent. I 2004 ble ombudets uavhengige rolle presisert. Fylkestinget ønsket også at ombudet skulle bistå elever, lærlinger og lærekandidater etter anmodning i enkeltsaker. Det ble videre fattet vedtak om at ombudet skulle rapportere gjennom det ordinære årsrapporteringssystemet og at ombudet skulle tilsettes av, og rapportere til fylkestinget. Fylkestinget vedtok samtidig retningslinjer og stillingsbeskrivelse for ombudet, vedlegg 1 og 2. Ombudet er siden vedtaket i juni 2010 en åremålsstilling på 6 år Ombudets plassering og mandat Ombudet tilsettes av fylkestinget og er administrativt plassert hos HR-sjefen i fylkeskommunen. Administrativ plassering innebærer at ombudet ved sykdom/sykemelding, avspasering eller ferie er i kontakt med leder, ellers er ombudet helt frittstående. Mandatet (retningslinjer og stillingsbeskrivelse), fastsatt 2004, har i løpet av året blitt vurdert av juridisk stab i samråd med avdeling for videregående avdeling. Ombudets innspilte tanker om forandringer ble vurdert men det ble kun foretatt mindre språklige korrigeringer. Endringene er markert i vedlegg 1 og Økonomi Budsjettet for 2013 var opprinnelig på kr Etter revidering var årsbudsjettet på kr Foreløpig regnskap for 2013 viser et forbruk på kr Dette inkluderer lønn, sosiale utgifter, reiseutgifter, kostnader til informasjonsmateriell og aktiviteter i regi av ombudet. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

12 4. Informasjonsarbeid 4.1 Utadrettet informasjonsarbeid I løpet av året har ombudets utadrettete informasjonsarbeid hovedsakelig bestått av tre deler. Det har vært skolebesøk, der ombudet møtt elevrådet eller elevrådsstyret, det har vært utsendelse av informasjonsmateriell, herunder Elevrådskokebok, veileder for elevrådskontakten, informasjonsplakater, flyers og en informasjonsfolder rettet mot lærlinger. Ombudet har også informert om rollen ved den årlige «elevrådskonferansen» og under oppstartsseminaret for fylkeselevrådet. 4.2 Webside Ombudet har egne sider med informasjon om rettigheter for elever og lærlinger på fylkeskommunens hjemmeside. Etter at den nye nettsiden ble lansert har ombudet ikke lengre en like synlig posisjon som tidligere, men det er allikevel enkelt å finne frem når man klikket seg inn på «Ansvar Opplæring». Siden høsten 2010 har ombudet også en egen web-side på en samlingsside for alle elev- og lærlingombud i landet. Det har blitt foretatt en del endringer på denne siden i løpet av Om man nå klikker på «Akershus», så rutes man direkte videre til akershus.no/ombud. Informasjon om ombudet ligger også tilgjengelig på alle videregående skoler sine nettsider. Her finner elevene kort informasjon om ombudsrollen og kontaktinformasjon. 4.3 Sosiale medier Som en del av markedsføringen av ombudsordningen er det også viktig at man er på de samme arenaer som elevene og lærlingene. Ombudet har siden desember 2010 en egen side på Facebook (Elev- og lærlingombudet i Akershus). Det er også knyttet en Twitter-konto (ElevombudAFK) til siden på Facebook. 4.4 Plakater og foldere Alle lærlinger og lærekandidater får tilsendt en informasjonsfolder sammen med lærekontrakten sin. Dette administreres av avdeling for videregående opplæring. Folderen deles også ut på alle instruktørkurs og andre samlinger som arrangeres av avdelingen. Folderen ble oppdatert høsten I løpet av 2013 har ombudet oppdatert alt informasjonsmateriell som nå har samme grafiske profil. Det er også trykket opp en «Veileder for elevrådskontakten» og flyers. Alle skoler fikk i løpet høsten 2013 utsendt en informasjonspakke, innholdende plakater, «kokebok», flyers og den nye veilederen for elevrådskontakten. Dessverre har ombudet fått tilbakemelding fra noen elevråd at denne informasjonen ikke har nådd dem, til tross for at ombudet bad skolene om å distribuere materiellet til riktig instans på skolen. 4.5 Årsmeldingen Årsmeldingen vil som tidligere bli distribuert til fylkestinget og andre relevante politiske organer. Fylkeskommunens videregående skoler får tre eksemplarer: ett til elevrådet, ett til ledelsen og ett til kontaktlærer for elevrådet. Videre vil den blant annet bli distribuert til avdeling for videregående opplæring, veiledningssentrene, Elevorganisasjonen, Elevorganisasjonen i Akershus, Barneombudet, Kunnskapsdepartementet og øvrige Elev- og lærlingombud i Norge. Andre som ønsker årsmeldingen får den tilsendt på forespørsel. Årsmeldingen vil også være tilgjengelig for nedlastning fra ombudets nettsider på Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

13 5. Samarbeid 5.1 Avdeling for videregående opplæring (AVO) Det er et godt samarbeid med avdelingen, i praksis gjennom avdelingsledelsen og ombudet. Det har i løpet av året vært noe vanskeligere enn tidligere for ombudet å få tilbakemeldinger fra AVO. Ombudet har forståelse for at andre saker i 2013 har måttet prioriteres. Til tross for dette opplever ombudet at AVO agerer når ombudet melder inn saker som avdelingen bør se på. Fylkesdirektøren har ved flere anledninger i 2013 bedt om ombudets innspill i saker som omhandler elever og lærlingers hverdag. Fylkesdirektøren involverer ombudet i alvorlige saker, det vil si saker hvor elever står i fare for å bli utvist resten av skoleåret. Ombudet oppfatter at det er fokus på elevdemokrati i Akershus, og at AVO tar elevrådsarbeid og elevmedvirkning på alvor. Et eksempel på dette er den årlige elevrådskonferansen som arrangeres. Konferansen 2013 var lagt opp annerledes enn tidligere år, dette grunnet at man dette året valgte å fokusere på opprettelsen av fylkeselevrådet. Ombudet har gjennom året samarbeidet godt med ansvarlige for fylkeselevrådet ved avdelingen. Ombudet har som tidligere vært opptatt av lærlinger, og har et veldig godt samarbeid med AVO på dette området. Når ombudet har blitt kontaktet av lærlinger og fått tillatelse til å ta opp saken videre med rådgiverne på AVO har de raskt bistått lærlinger og bedrifter for å løse oppståtte problemer. Rådgiverne henviser også lærlinger, der det er hensiktsmessig, til ombudet for råd og veiledning. I løpet av høst 2013 arrangerte avdelingen, gjennom sine veiledningssentre, lokale samlinger for førsteårslærlinger. Ombudet deltok ved disse og gjennomgikk, sammen med rådgiverne ved avdelingen, lærlingers rettigheter og plikter. Ombudet har i løpet av året også holdt innlegg og informert om ombudsrollen ved kurs for nye instruktører i lærebedrifter som arrangeres av avdelingen. Ombudet og assisterende fylkesdirektører har god kommunikasjon og ombudet tar enkelt kontakt når det er behov for dette. 5.2 Ombudene for elever og lærlinger (ELON) Ombudet er med i ELON, et forum for alle elev- og lærlingombudene i Norge. Det at ombudene har mulighet for å møtes og diskutere felles problemstillinger er veldig nyttig. Ombudene hadde i 2013 tre samlinger. Disse samlingene inkluderte faglig påfyll om ulike temaer. Samlingene i 2013 ble avholdt i Oslo, arrangert av ombudet i Oslo, i Stockholm, arrangert av ombudet i Akershus og Nord-Trøndelag, og i Tønsberg arrangert av ombudet i Vestfold. Under samlingene har ombudene blant annet diskutert rutiner ved heving av lærekontrakt, rettigheter for unge arbeidstakere, arbeidsutstyr i den videregående skolen (med særlig fokus på yrkesfag), spesialundervisning og tilpasset undervisning. Samlingen i Stockholm var delt opp i to deler, studiebesøk og ombudsmøte. Det var lagt opp til to forskjellige studiebesøk, et hos Skolinspektionen, og et hos Friends (en frivillig organisasjon som jobber mot mobbing). Dessverre ble besøket hos Friends kansellert i siste stund så det ble kun besøk hos Skolinspektionen. Under dette besøket fikk vi en gjennomgang om hvordan de jobber med skolebesøk og tips og innspill på hvordan vi i vår rolle som ombud kan være med å løse problemsituasjoner. Ombudet i Akershus sendte sammen med 13 av de andre ombudene inn «Høringsinnspill på notat om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom». I tillegg til fellessamlingene møtes de ombudene som har behov for dette. Ombudene har også jevnlig kontakt på e-post og telefon. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

14 5.2.1 Samarbeid med ombudet i Oslo I løpet av perioden august oktober har ombudet vært en ressurs for det nytilsatte ombudet i Oslo. Støtten har vært både på generelt plan, herunder blant annet tilnærmingsmåten til ombudsrollen, og mer praktiske arbeidsmetoder, som foredrag, seminarer og svar på henvendelser og saker Samarbeid med ombudet i Møre og Romsdal Basert på erfaringen fra elevrådslederkonferansen i 2012 ble samarbeidet med kollegaen i Møre og Romsdal utvidet i Ombudet deltok og bidro mer aktivt ved elevrådslederkonferansen 2013, blant annet gjennom diskusjonsforedrag rundt 9a og forvaltningsloven. Evalueringene fra årets elevrådslederkonferanse viser at dette ble veldig godt mottatt av deltakerne og i tilbakemeldingen mente mange av deltakerne at disse punktene var det beste på hele seminaret. På bakgrunn av samarbeidet har ombudet blitt forespurt, sammen med ombudet i Møre og Romsdal, om å besøke en skole der man i dag har utfordringer med mobbing. 5.3 Elevorganisasjonen i Akershus (EOA) For ombudet er det viktig å ha et godt samarbeid med EOA. Samarbeidet i 2013 har bestått av samtaler, deltakelse på elevtinget, elevforsamlinger på fylkesnivå, møter ved behov, diskusjoner rundt saker av prinsipiell art og enkeltsaker. Det har under året vært jevnlig kontakt mellom ombudet og lederen for EOA. Ombudet deltar også i samarbeidsmøtene mellom fylkesdirektøren og Elevorganisasjonen i Akershus. 5.4 Fylkeselevrådet Fylkestinget fattet 24. september 2012, sak nr. 92/12 vedtak om å opprette et fylkeselevråd og fastsatte vedtekter 6. mai 2013, sak nr. 36/13. Ombudet ser veldig positivt på at politikerne valgte å opprette et medvirkningsorgan for ungdom i Akershus. Ved innføring av denne ordningen har man oppnådd at ungdom i fylket på enklere måte har muligheten til å komme med innspill til saker på det politiske kartet. Og videre en mulighet til å fremme saker som de er opptatt av for politikerne. Ombudet arbeidet i løpet av våren 2013 sammen med rådgivere fra AVO og interimsstyret med opprettelsen av elevrådet. Under sommeren og høsten har ombudet bistått koordinatoren for fylkeselevrådet med sin kunnskap ved behov. Ombudet var også involvert i planlegging og gjennomføring av oppstartsseminaret. Det er viktig å delta på møtene i fylkeselevrådet, da ombudet her får innspill på saker som er viktige for ungdom i fylket og får møtt representanter for alle fylkets videregående skoler. Mange av representantene i fylkeselevrådet tar under møtene opp saker fra sin skole for å få råd og veiledning om hvordan de kan løse saken på lavest mulig nivå. 5.5 Annet samarbeid Ombudet ble i begynnelsen av året kontaktet av Fagforbundet i Akershus med en forespørsel om muligheten for et samarbeid rundt kursing av lærlinger og instruktører. Dette førte til at ombudet to ganger holdt heldagskurs, «Fagdag for lærlinger og instruktører». Kursene var bygget opp med både forelesinger og praktisk arbeid der læringene og instruktørene ble gitt verktøy for å samarbeide enda mer i løpet av læretiden. Begge kursene var fullsatte og tilbakemeldingene var utelukkende positive. Ombudet har i tillegg holdt foredrag for blant annet lærlinger organisert i Fellesforbundet, og innlegg på en konferanse i regi av LO Oslo/Akershus. I forbindelse med et tilfelle av grov mobbing på grunnlag av seksuell orientering, ble ombudet kontaktet av Skeiv Ungdom. Dette førte til et samarbeid mot mobbing og her har ombudet blant annet bistått organisasjonen rundt spørsmål, deltatt i en debatt under Skeive dager og utarbeidet informasjon om hva man bør gjøre ved mobbing på grunnlag av seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

15 5.6 Deltakelse på kurs, konferanser og eksterne arrangementer Ombudet har deltatt på følgende kurs, konferanser, samlinger, holdt foredrag og andre eksterne arrangementer i 2013: 10. januar Ombudssamling, Oslo mars Elevtinget. Oslo mars ØstsamUng, Tønsberg april Konferanse om seksuell helse og trakassering, Trondheim april Ombudssamling, Stockholm mai AER - Youth Regional Network, Brussel 15. mai Fagdag for lærlinger og instruktører, Fagforbundet Akershus, Oslo 23. juni Debatt om LHBT-ungdom og skole, Skeive dager, Oslo september Oppstartsseminar fylkeselevrådet, Skedsmo oktober Elevrådslederkurs, Molde 22. oktober Fagdag for lærlinger og instruktører, Fagforbundet Akershus, Oslo 23. oktober Foredrag for lærlinger i Fellesforbundet, Sørmarka november Ombudssamling, Tønsberg november Nasjonal Yrkesfagkonferanse, Haugesund Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

16 6. Utadrettet virksomhet 6.1 Skolebesøk Ombudet sendte i mai måned ut en henvendelse til alle videregående skoler i Akerhus med ønske om å møte elevrådene. Henvendelsen har senere blitt fulgt opp med e-posthenvendelser. Antallet skoler som fått besøk i 2013 noe lavere enn i 2012, men antallet tilfeller ombudet har møtt elevrådet eller elevrådsstyret på de skolene som har fått besøk har økt. Ombudet har i løpet av høsten besøkt alle skoler som takket ja til besøk. Et flertall av skolene arrangerer sine elevrådsseminarer i september, noe som gjorde at ombudet denne måneden ikke kunne besøke alle som ønsket et besøk. Her har ombudet vært på tilbudssiden og besøkt en del skoler ved senere anledninger og gjort avtaler om besøk på fem skoler i januar og begynnelsen av februar Ombudet fikk allikevel møtt elevrådsrepresentanter fra alle skolene ved elevrådskonferansen, arrangert av AVO 5. februar. 6.2 Elevrådsskolering En av ombudets viktigste oppgaver er skolering av elevråd i rettigheter og plikter som elev i videregående opplæring. I 2013 har ombudet bidratt på skoleringer av elevrådsstyrene, elevråd og verneombud blant elevene, i tillegg til møter med elevrådsstyrer, kontaktlærere for elevrådet og ansvarlige i skolens ledelse, se vedlegg 3. Metodikken som i hovedsak har vært benyttet er foredrag med aktiv bruk av eksempler og dialog. Ombudet har som tidligere lagt vekt på virkeliggjøring av stoffet ved å trekke elevene med i diskusjoner, og knytte dette opp til situasjoner som elevene er opptatt av i sin skolehverdag. På seminarene tar elevene ofte opp saker som berører egen skolehverdag og disse blir da diskutert opp mot regelverket. Alle skoler er i følge opplæringsloven pålagt å ha et elevråd. Når skolen er ansvarlig for dette et det for ombudet naturlig at skolen også tar hovedansvaret for skolering, slik at elevrådet gis kompetanse til å fungere godt. For at elevrådet skal få bedre utbytte av elevrådsskoleringen er det viktig at skolen støtter opp om elevrådsarbeidet, og at skolen selv driver et målrettet arbeid for å øke elevenes delaktighet. Ikke minst er det viktig at elevrådsarbeidet støttes av skolens ledelse. Ombudet mener fortsatt det er veldig viktig at ombudets skolering av elevrådet kommer i tillegg til skolens oppfølgning av elevrådet. Det må settes av tid, økonomiske ressurser og kontorlokaler med utstyr slik at elevene får mulighet til å utføre elevrådsarbeidet. Elevrådet bør også få et beløp over skolens budsjett som de kan disponere. For at elevrådene skal bli tatt på alvor og være motivert til å gjøre en innsats, noe som er avgjørende for å få til reell elevmedvirkning, er det viktig at elevrådet synliggjøres på skolen og at elevrådet blir et organ med reell påvirkningsmulighet og -kraft. 6.3 Temaer ved elevrådsskolering Elevmedvirkning Et av hovedfokusområdene ved skoleringene er elevmedvirkning. Hovedoppgaven her ligger i å bevisstgjøre tillitselevene i hvilke muligheter de har på dette området, og hvorfor elevmedvirkning er viktig. Elevmedvirkning er et sentralt tema i opplæringsloven, og det er derfor viktig at tillitselevene har kunnskap om sine rettigheter og sitt ansvar på dette området. Det er viktig at skolen arbeider målrettet for å øke elevenes delaktighet. Alle elever på skolene må oppfatte elevmedvirkning som en viktig del av skolehverdagen og se at det nytter å engasjere seg. Det er viktig at medvirkningen og engasjementet er relevant i forhold til opplæringssituasjonen til elevene. Som en del av elevmedvirkning tas også klage på ulike forhold ved skolen opp. Det kan være klage på ansatte ved skolen eller det fysiske skolemiljøet. Ombudet legger vekt på at problemer i utgangspunktet skal løses på lavest mulig nivå, slik at man holder en eventuell konflikt så lav som Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

17 mulig. Ombudet gir på skoleringene generell rådgivning om hvordan man skal ta opp konflikter på skolen. Det er viktig at elevrådene har informasjon om dokumentasjon, saklighet og skriftlighet hvis de skal klage. Det informeres om at ombudet kan brukes som rådgiver i slike situasjoner Vurdering og fravær Vurderingsforskriften er et viktig tema ved skoleringen. Det er viktig at elevene har kunnskap om hvordan vurdering foretas slik at de selv kan ta stilling til om denne er foretatt etter gjeldende regler. Ved skoleringene har de viktigste punktene i forskrift til opplæringsloven blitt gjennomgått og diskutert med elevene. Ombudet har gjennom diskusjonene fått tilbakemeldinger på at egenvurdering og underveisvurdering ikke alltid fungerer slik det er tenkt i loven. Ombudet mener likevel at dette nå gjennomføres på en bedre måte enn tidligere år. Det skal bemerkes at elevenes opplevelser varierer fra skole til skole. Det er også viktig at skolene involverer elevene i arbeidet rundt vurdering, som beskrevet i forskriften, slik at alle parter er innforstått med kriteriene og hvordan denne skal gjennomføres. I forbindelse med vurdering er det naturlig å ta opp fravær da det fortsatt er en del forvirring rundt hva som gjelder fravær og vurdering. Elevene viser stor interesse når vi diskuterer disse to punktene og det er oftest her flest spørsmål fremkommer i skoleringen Elevenes skolemiljø opplæringsloven 9a-1, 2 og 3 Elevenes «arbeidsmiljølov» er et annet fokusområde ved skoleringene. Det er viktig at elevene har god kunnskap om hvilke krav som stilles til det fysiske og psykososiale skolemiljøet. Elever som opplever skolehverdagen som vanskelig, og føler seg mobbet av medelever og/eller lærere får lite eller ingen utbytte av undervisningen. Elevrådet har her et særlig ansvar som tillitsvalgte i å ivareta sine medelever og skape et trygt skolemiljø. Ombudet erfarer her et veldig sterkt engasjement fra elevene, og får høre om ulike mobbeepisoder ved de enkelte skolene. Ombudet merker ved skoleringen at mange elever føler og anser at det fysiske skolemiljøet ikke er godt nok ivaretatt av fylkeskommunen. Videre at rehabiliteringsplanen og de forskjellige vedlikeholdsplanene for fylkeskommunens skoler ikke er godt nok kommunisert til elevrådene. Som en praktisk oppfølging av dette har ombudet bedt elevrådene om å sende klager på feil og mangler skriftlig til skolen med kopi til ombudet. Dette gjør at skolen får mulighet til å håndtere dette i henhold til gjeldende regelverk Andre tema som blir tatt opp ved elevrådsskoleringen - Reglene i henhold til forskrift til opplæringsloven 3-7 vedrørende skolens plikt til å varsle en elev som står i fare for mangle vurderingsgrunnlag i et fag, og/eller nedsatt karakter i orden og adferd. - Skolens og elevens ansvar om de oppdager mobbing, herunder retten til å varsle anonymt og rektors plikt til å undersøke, agere og fatte enkeltvedtak. - Skolereglementet og IKT-reglementet. - Klage på vurdering og annen klageadgang. 6.4 Lærlingene Ombudet har i løpet av året deltatt på lærlingesamlinger i regi av AVO. Disse samlingene ga ombudet en mulighet til å møte en gruppe som det ellers kan være vanskelig å komme i kontakt med. Ved disse samlingene har ombudet sammen med rådgiverne ved avdelingen gått gjennom rettigheter og plikter i henhold til opplæringsloven under læretiden. Ombudet har ved noen anledninger deltatt med kort informasjon på kurs for instruktører i regi av AVO. Ved disse kursene er det ombudsrollen og hva som er ombudets rolle ved en eventuell konflikt mellom lærlingen og bedriften som presenteres. Alle lærlingene i Akershus mottar dessuten også en informasjonsfolder med informasjon om rettigheter og plikter under læretiden fra ombudet sammen med lærekontrakten sin. Dette administreres av AVO. Elev- og lærlingombudet i Akershus Årsmelding

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2011

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2011 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport Rapport 1/2011 Årsrapport 2010 Publisert dato: 2. mars 2011 Satt i 11pt Meta Serif Utgiver: Elev- og lærlingombudet i Oslo Lille Grensen 7 0159 Oslo www.elevombud.no

Detaljer

Rom for forbedring? Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/08

Rom for forbedring? Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/08 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport 1/08 Rom for forbedring? Rapport om rettighetssituasjonen for elever og lærlinger i videregående opplæring i Oslo skoleåret 2007-2008. 1 Om rapporten I henhold

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Årsmelding. Årsrapport 2009. Foto: Valerie Everett

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Årsmelding. Årsrapport 2009. Foto: Valerie Everett Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Årsmelding Årsrapport 2009 Foto: Valerie Everett C 2 K 1 I Elev- og lærlingombudet avgir med dette sin årsrapport til bystyret. Rapporten er todelt. I kapittel 2 på

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested Veiledningssenteret Romerike, Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer