- - - ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ l"r,h ~kdv u r il I Ahr Il..., 1.I~lll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- - - ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ l"r,h ~kdv u r il I Ahr Il..., 1.I~lll."

Transkript

1 august Kort efter blev han fradømt embedet som den 3. juli 1671 blev tildelt 12. Comelius Hanssen Hvid. midlertid lyktes det Norman å bevise sin uskyldighet og han blev påny stadfestet som sorenskriver i Lister len 9. august 1672, mens Hvid blev avfordret sin bevilling, sin siste konfirmasjonsansøkning oplyser Norman, al han hadde tjent kongen i 17 å r da han blev avsatt. 13. Chrislopher Christopherssen Lem, meddeles bestallim: som sorenskriver i Lister len 14. november Han hadde allerede JO. oktober 1680 fått bevilling til å betjene embedet i Normans forfall. Efter knapt et års forløp, den 25. oktober 1692, ulnevntes en 14. Peder Christenssen til sorenskriver over Lister fogderi i avgangnc Christopher Lems sted. Men denne var ook ikke.avgangen». Han virket ennu mange år som sorenskriver. Om hans misli goe forhold til hustmen bærer reskr. av 28. mars 1705 vidncsbvrd. Chr. Lem døde i 1722 og brorsønnen 15. ver Lem blev hans eftej1mann i henhold til suksessjonsbestalling av 14. august Død Efterfulgt av 16. Kanselliråd Jacob ltielm, e. j., som 15. mars s. å. hadde fått brev på å bli sorenskriver når embedet blev ledi R'. Han hadde tidligere tjent ved pennen i år. 17. KanselUråd Christian Severin Balle,l) e. j., utnevnt _H). oktober 1762 efter avdøde J. Hielm. Efter Balles død blev Lister lens sorenskriveri ved rcskr. 25. september 1809 delt i Lyngdals sorenskriveri og Flekke fjords sorenskriveri. Det siste - på den no rdvestli~e 'lide av Fedefjorden - omfattet ladestedet Flekkefjord og de Z tinglag flekkefjord og rede. Lyngdals sorenskriveri bestod av de øvrige 4 tnglag i Lister på sydøstsiden av nevlltl' Hord, nemlig Helvigs, Vats, Bergs og Foss med l ad c~ looct Farsund ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ l"r,h ~kdv u r il Ahr l..., 1.~lll Lyngdals sorenskriveri.. Søren Gotfried Bøckman, utnevnt 25. september 1809; tidligere i Guidalen. Se der. Flekkefjords sorenskriveri. L Caspar Peter flageru/l, født 1776, utnevnt 25. september 1809, tidligere by- og rådstuskriver i Kalundborg, senere sorenskriver i Nordre Hedemarken og derefter borgermester i Trondhjem, død 28. august Gift lled Ulrikke Eleonore Steffens. Død S. november Professor, statsminister F. Hagerup var deres sønncsønn. Rogaland fylke (Stavonger omt). Jæderen og' Dalerne.. Niels Nielssell, sorenskriver 1608, Niels flogl, sorenskriver J. Peder Nielssell Krag, sorenskriver, nev-nt J624, død Henrill Hanssen, kalles i 1631 skrivcr i Dalene og G4G Ungskriver ]lå Jæren. Han nevnes som sorenskriver allerede i 1628 og innehadde stillingen til sin utnevnelse til borgermester i Stavanger i.!<asllllls Svelldssen, forrige foged hos lensherren i Stav :1lg-er Ma!the Sehested, ansatt av denne 3. april 1652 som sorenskriver over Jæren og Dalene på livstid, med si u utlagte skrivergård, den årlige lønn, dom- og brev >enge r og all annen rettighet. Stadfestet 29. mars Fradømt embedet. hans sted kom h, Mlcllel Gwu!erssell, født 1630 i Aalborg, tidligere fiskal Trondhjelll, utnevnt JO. september Han hadde tldli!terc i langsommelig tid vært tjener hos en høit.. t:'lende adelsman.l) Blev stadfestet i embedet 26. juli og 12. september mo OK avstod 77 år gammel embedet med kong-en<: 1>ulltykke til sin svigersønn 7 '/(Ux J'ldlx('1/ OillrllllllS, utnevnt 9. juli D(K '!~t "nlh". Utid l' fur.,1\11 H ~ knll)( e """"ler. ~ H' furure let hu".. k-n c 1/,-,,11' 1111 l"h' " (1l1.,lvl,. l1vil lllhcr l(oljl).

2 - -- -~~" ~--~ (Se Pinne-Grønn : Den vestlandske slekt Sundt. s. 180.) 8. Oluf Scllultz, utnevnt 15. april 1720 med forpliktelse til å erlegge 1200 rolr. til gudelig bruk. 9. Ulrik Frederik Aagaard, utnevnt 25. august 1727, tidligere by- og rådstuskriver i Stavangcr. Tillike inspektør over pcrleelvcnc i Jæderen og Dalernes fogderi uten bekostning for dronningen rn. v. Anklaget lor hård og ulovlig medfart mot almuen (missive 10. august 1731). 10. Niels P(lulssen, utnevnt 13. juni 1732 efter i 17 år å ha tjent adskillige embedsmenn i Norge og ibland l vært konstituert dommer. Han måtte refundere nr. 8 de av ham erlagte 1200 rdlr. - Avstod embedet 10t godtgjørelse til l. Heren/es Weyer (Pedersen), c. j., utnevnt 25. juli Laurits Benzon Tilrop, tidligere sorenskriver i Vestre Råbyggelaget, forflyttet hertil 25. september 1795 efter avdøde nr. 11. Død 4. oktober Hans Leirdalll Nansen, sorenskriver i Guidalen (se de r). forflyttet til Jæderen og Dalerne efter avdøde nr. 12 den 14. a!)ri! Fridtjof Nansens bestefar. (Se Lindstøl : Stortinget og Statsraadet o~ Kro!: Steffens: Norske Slegter ) Ryfylke. 1. R.asmus Laurilssen, kalles kgl. lluj.s soren skriver over Stavanger len. 2. Michel Lauritsscll, nevnt SOlli sorenskriver i Ryfylke Den eldste bevarte tingbok for Ryfylke OT fra 1616 og viser at han da betjente 17 skibreder. 3. Peder }usfsen Saxe, en jy<le. nevnes SOlli sorenskriver her 1628, , 39, 40. Stamfar for den norsk\' familie Saxe. 1 ) 1641 «forri~e sorenskriver_o 4. C/risteu Alderssel, kalles i [624 tilforordllel skriver ) N. r~. r~. V. 71 Ol( 199. jl r. (.99. ~ r ny~n~~r 1 ~~lhlll't)rn lok(l1l 111,~ P. 11. T. J. r. l Sørcn Skriver, nevnt 13. august 1643,1) da gården Tjul på Stjernero utlegges til sorenskriveren. 6. R.asmus Hanssen, kalles i Herredags domsbok for 1646 (2nen rekke V, s. 2) fo rrige sorenskriver i Ryfylke. 7. Michel Nielssen, fjener hos lensherren Holger Rosenkrans og utnevnt av denne 12. oktober Rosenkrans hadde gjort kongen opmerksom på, at hans formann (Jens Bjelke) hadde forordnet 3 sorenskrivere i Ryfylke fogderi «uanset at det ringe er at betjene og Sig derav at underholde saa og at det altid ti lforne aven sorenskriver har været betjent:.. Da R. dessuten hadde berettet at fogderiet ikke var vidløftige re enn at det kunde betjenes aven sorenskriver vilde kongen, at R. skulde gjøre <len anordning at Ryfyl ke fogderi «herefter som hidtil skect er aven sorenskriver betienes. 2 ) Dette var den 13. mai 1647 og i henhold til dette kongebrev blev så Michel Nielssen utnevnt. Men eneskriver blev han ikke, han måtte nøie sig med 8 skibreder. 3 ) De øvrige beholdt si n egen sk river (Karmsund og Hesby fjerding). Michel Nielssen fikk stadfestelsesbrever 12. september 1662 og 13. september jfjfgcn Pllilipsscu Smitll,4) meddeltes 8. januar 1680 bevilling til å betjene embedet når SVigerfaren, Miehel N., var forhindret og overta det efter denne. Smith efterful gtes av 9. Morten Roder med bestalling som sorenskriver i Ryfylke av 3. juli Amtmann Nobel hadde klaget over al 1(. hadde gjort inngrep i hans embede. Ved missive av 3 1. januar 1721 blev det tilkjennegitt amtmannen at <let tilkom sorenskriveren som skifteforvalter på landet ~ heskikke formyndere og verger for umyndige. r) N. R r<. V l) N, { 1(. V. 4H7. ') ~ lh1ln l"h. l' ~~'. J~llclafl(l. 5umk. Suithi l. Vlkctlal. Vals, Ncrstrand,.,h' h" ~ ~ UN ~lnr~ l \l ~n rn llutl llir full{l tlc ~ krlyc T>. som tlet he ler 14,h.l. 1 tl l'j',

3 - ---~_.--"'-'.'_... _' - -~ '-~ androg R.oder, som kaller sig sorenskriver i Hemnes fjerding i Ryfylke, om at sorenskrivcriet måtte bli betrodd en person som vilde la ham beholde embedets fulle innkomster til hans død og derefter erlegge 100 rdlr. årlig til hans eventuelle enke og _en paa sandserne meget enfoldig datter. Han oplyste at han var 17 år gammel og at han ikke lenger kunde røkte sitt embede fornemmelig på grunn av de vanskelige reiser. Videre anførte han al han hadde hustru og 9 uforsørgede barn som elter hans avgang intet hadde å leve av. 10. Georg Daniel Barth,l) c. j., rom hadde søkt Hemnes sorenskriveri og gått inn l>å de av Røder opstiltc vilkår. blev utnevnt til dennes cflennann den 4. april Barth anførte i sin ansøkning at han i mange år hadde hatt ansettelse hos forskjellige justis- og regnskapsbetjenter og fra i juli 1752 hadd styrt Karmsund o~ liesby sorenskriveri under sorenskriver Erland Christopherssens fravær og fremdeles var adjungert denne. Da han s~ledes allerede hadde et lite embede kunde han, Barth, bekvemmere enn noen annen gå med på Røders betingelser og ove rta Hemnes sorenskriveri. Dette samt Ka rmsund og Hesby utgjorde el fogderi og hadde i _forne tider :> vært et sorenskriveri. Amtmannen anbefalte Barth som megel habil og redelig og uttalte nt Røder hadde styrt sitt ombede med vindskibelighet Ol!: troskap. Da Barth 26. desember 1761 tillike blev sore1lskriver i Karmsund og Hesby, blir Ryfylke et sorenskriveri, og fogderiet forblir samlet under Barlhs efterfølger l. HeTlrlch Bull, kanselliråd og sorenskriver i Moss. forflyttet '2:1. november 1782 til Ryfylke efter Barth, Wll da var gått av. Død (P. H. T. 5. r. V, 100.) Da sorenskriveriet var blitt led ig ved Bnlls dnd hlev -det påny 2 sorenskrivere i l~yfylke. Ved reskr. it V,?O, oktober 1797 blev det /.:'amlc Karmsund Ol{ cshy "ntl'l skriveri gjenoprettet. Ryfylke sorenskriveri kom da til å bestå av skibredene Hetland, Suldal, Saude, Vikedal. Vats, Jelsa, Stjernerø, Leiranger og Hjelmeland. Delhgen motiveres med at distriktet var så vidtløltlg at en mann kke kunde ovcrkomme cmbedsforretningene. Ved reskr. 7. mars 1810 blev Hetland skibrede overlort til Karmsund og tiesby sorenskriveri. 12. Peter Schnitler Marstrand, e. j., tidligere byfor'cd i Kristiansund efterfulgte Bul! som sorenskriver Ryfylke 19. januar Han blev i 1808 suspendert for utilbørlig embedsførsel eiter klage fra almuen. Efter hans avgang kom 13. Lars less Bing, utnevnt. mai Tidligere sorenskriver i Råbyggelaget. (Se der nr. 21.) Forflyttet til Søndhordland 28. desember Foruten de ovennevnte sees følgende å ha erhol clt bestalling- som sorenskriver i Ryfylke uten å komme l embede: 14. Afltonius Lerc/e, med bestalling av 17. juni 1670 i Micltc1 Nielssens sted «eftersom M. N. ved døden skal væ re avgangen :>. Mcn Michel N. var ennu ikke død. og bestallingen blev kassert. 15, /orgen Hoyer, fikk 29. november 1743 bestalling som surenskriver i Ryfylke ved ledighet efter Røder. Så gikk det lidlertid ikke. Høyer har formentlig ikke kunnet gå led på de opstilte vilkår, å være sorenskriver utell lonjl. Karmsund og Hesby. l. UWW/S Am!erssell}) sorenskriver i Karmsund 'Zl. juni H, 1R, lall 1111{;ir da en overenskomst lled.. ' ~ Chr/sll'lssen, borger av Stavanger, som av h ' l ~ ilt 'r r {' 11 J ' tl S Bjelke var befordret til det sorenskriveri ~y l v lk l' "unl R: ""11 " Anderssen tidligere hadde inne ' N 1,' V, l')

4 ) hatt. Disse to var blitt enige om at nr. l mot en godtgjørelse av 50 rdlr. frivillig skulde «opladc» soren ~kriveriet. Dessuten skulde han for sin lange tjeneste beholde 4 av de 10 skibreder som sorenskriveriet hestad av. l ) Når nr. 1 gikk av sklde også disse 4 tilfane nr. 2. Denne fikk bestallingsbrev overensstemmende med den trufne avtale 3. juli 1645 av byfogden i Stavanger på Jens Bjelkes vegne og blev stadiestet i bestillingen 21. oktober 1663 og 15. november Den- 23. oktober 1663 blev Ryfylke sorenskriveri <let mellem Thomas Christcnssen og Michd Nielsscn, således at den første beholdt de 10 skibreder han hadde overtatt efter Rasmus Anderssen. De øvrige under Ryfylke nevnte 8 skibreder skulde betjenes av MidJel Nielssen. Efter ansøkning fra nr. 2 får 3. Friderich Pederssen den 17. juni 1680 bevilling til å betjene embedet nå r nr. 2 var forhindret. Utnevnt til sorenskriver blir han den 19. mars 1681, da Christenssen var død. 4. t1e nricll Sørcnssen Godtzcn, tidligere kammertjener hos admiral Henrich Bjelke (P. H. T. 5. r. V, 236), får den 20. april 1689 bestalling som sorenskriver i l~yfylke istedenfor nr. 3 som var blitt foged sammesteds. Godtæn avstod embedet til 5. U/dell Frcdcrich Lcth, fogedfullmektig, utnevnt 2. april Efter hans avgang blev 6. Erland Chris/opherssen, sorenskriver i Ryfylke. Utnevnt 27. april Kanselliråd. Dellne avstod med kongens approbasjon silt embede ti! wrenskrivercll i Hemnes fjerding, 7. Georg Daniel Bar/h, ved hvis utnevnelse 26. desember 1761 Ryfylke fogderi blir et sorenskriveri igjen i 3G fl i'. Da Barths eftermann, ) Karmsuml og lesby sorcnskriveri omfntlct i lm5 f(} l:cndc skillredcl' : Stangclaml. Augvnldsucs. Sk5re og -cllam] SUlll 1 ~: ~ l\ u ~ Audl' r"rll forbeholdt Sig samt; l es ~ by. Ask, t-ollsken, An rdn1. dlzo Ok \\. S istnevl le 6 skibreder w ru lt T ho llla ~ Chrl~tcl~~cu. 8. Henrich Bull, var død og den meningsløse kombinasjon ophørte, blev 9. j ohan Friderill Nansen, e. j., den 19. januar 1798 sor<'!nskriver i Karmsund og Hesby.l) Han få r den attest av a mtmannen at han «fører sitt embede med megen ilid ()g virksomhet». Forflyttet til Søndhordland 25, novcmber 1803 (se der nr. 17). 10. Samuel Willelm MaT/fhey, e. j., guvernementssekretær i Vestindien, kaptein, utnevnt til Hansens eftermann 2, desember Forflyttet til Rakkesta d (se der nr. 16) og efterfulgt av sorenskriveren i Søndfjord, l. Eier Hagerup Scfliøtz, den 11. oktober Utnevnt 20. november 1837 til veier og måler i Stavanger. ~Sulldhor H ordaland fylke (Søndre Bergenshus amt). Søndhordland. Læn» omfattet på lovbokens tid ting lagene Hus, Strandvig, Strandebarm, Kvin'nherred, Skaanevi~, Etne, FjeJdberg, Fjære, Føen, Vaag og Opdal. )e 4 sistnevnte tinglag hørte til Halsnø klosters gods. el dip lom fra 1656 nevnes Jens Michelssøn som sorenskriver for l lalsnø kloster. 1. Poder Stamp, til F laderager sorenskriver i Søndhord tlnd (S. T., 195,) J, Cllristell Hammer, nevnes som skriver - fo rmentlig her - i et diplom på Aadneland 1610.,. M O/:(Jls KUdssC, på fladerager, sorcnskriver her, død 161 7, (5. T., 195.) ', (/~ Tlly/:essOl, likeså '1. JUNlf, j (JSSM, likeså 1632, efter diplom på Aadncland,2) " (,'/lr.\(l'l ffl/scll, uevnes SOlli sorenskriver her i 1636, '1 O~ 1M2. Ka lles 4. juli 1644 «forrige sorenskriver».., )/11' ~ ('/ levnes 164.' ) '1 l.", ru h.' 1. '"U 17'!H c1 ~c H n n 1001)(:1 Slavall)(Cf. "1 M.. u d,.olll ~~ 1101' ~'o ll h' f "l', kll1. 11:1]. fogc(1 over NordhonJ le n? -] ~, ooo,hkhl " h l, h"~ ' \ ~ ~ 1 1l!~lrklv.

5 ~ -~~...".~ _.~. _. ~ jorgen Klemctssen påtegner - som ting-skriver? - et brev på Omvig tingsted i Kvillnherred 25. mars Kalles i N. Mag. l s. 212 foged Atlanias Absalons _skriver. Druknet sammen med denne ptt tingreise i Etnefjorden 14. oktober Carsten Diir/US, finnes nevnt som sorenskriver i Sundhordland Christen Berteissen Halle (Have), sønn av sorenskriver i Numedal og Sandsvær, Bertel Christenssøn. skal ifølge diplomer ha vært sorenskriver her i årene $1 rådmann i Bergen. l. Povel Troelsscn (Trulssen), født i Aalborg 1634, fikk 27. februar 1663 bevilling som sorenskriver i Sundhors len efter Christen Bertessen. (O. T. ll, 249.) 12. Bendi:e Diurltuus, utnevnt 28. juli 16GB til sorenskriver i Sundhors fogderi i P aul Troelssens sted. Denne sies å være suspendert og satt under tiltale. Blir han døml «ska! Djurhuus helt overta og nyte embedet ~. Nr. t blev avfordret sin bestalling og Djurhuus blir stadfestet i stillingen 2. april 1670 «da Paul T. ikke blev frikjent for sin forseelse». Djurhuus hadde oplyst i en ansøkning at han hadde gjort tjeneste i Bergenhus skriverstue 4 år som skriverdreng og 7 år som «underskriver» samt at han i nægtforleden feidetld hadde halt megen besvær med adskillige forretninger under Trondhjems og Haldens beleiring m. m. Videre nevnte han at Paul T. hadde forseil sig i «adskillige maader:o mot almuen. Dette var ikke sant og den 27. september 1670 blir denne stadfestel gom sorenskriver i Sundhord len. Vedkommende <1m! mann og lagmann hadde nemlig attestert al hall ingen lunde hadde forseil sig, tvertimot bevistes <let ved almu ens er.klæri nger at han vel og forsvarlig hadde forcstmt sitt embede. Man skulde ha ventet at Djurhlllls lu var blitt avfordret sin bestalling, men så ledes gikk del ikke. Han blev sittende som sorenskrh'er. Striden mellem de to skrivere endte mcd at Dj\lrhuus skulde vlcre SOT(' skriver over lia lsno klosters gods Ol( Mn/{ste r o;: AUN! vold sogn. p, T rulssen skulde «nyde. det øvrige av sorenskrivcrict (missive av 7, november Se også reskr. av 22, april 1673), Den 5. juni 1680 da Trulssen var død, fikk D. bevi11ing som sorenskriver også over dennes del (over all Sundhords sorenskriveri). 13, Peter Heiberg, utnevnt til sorenskriver i avgangne Dyrhuus' sted 24, april født 29, oktober 1668, død i embedet 1729, (P. H, T. 5, r. V, 241.) 14. ver Rand/llf, utnevnt 25. juli 1729 efter da avdøde nr, 13, forflyttet til ndre SogU 28. mai 1751 ved embedsbytte, Kanselliråd. Død 1756 vel 60 år gammel. f.. Abraham Hesselberg, sorenskrive r ndre Sogn, forflyttet til Sundhordland 28. mai Død år gammel. t.. ~øren Schiolz, e. j" byfoged Stavanger, forflyttet her tl 28. mars 1776 efter avgangne Abraham Hesselberg. (J fr. S, T, V, 111.) 17, Johan Friderlch /fansen, sorenskriver i Kar.rnsund og Hesby (se der nr, 9), forflyttet til Søndhordland 2. desember 1803 efter avgangne Schiøtz. Kanselliråd. l A. Lars /fess Bing, sorenskriver i Ryfylke, forflyttet lil SøndhoJldland 28, desember 1813 efter avgangne nr, 17. Hard a.n ge r og VOSS,) l. Peder Cliristenssen Trane, aven til Stavanger innvandret dansk slekt, først foged i Ryfylke, senere sore n ~ skriver i Hardanger og Voss befalingsmann over uj>osteigodsel. 2 Niels jenssel Riis, anført SOl1 sorenskriver i Hardanger l Hans jenssen Brock, sorenskriver her , 4. jens Sølfrel/ssefl, sorenskriver eller tingskriver 1634-' ) Se O. Olafsens opsett l llergcns hist. forenings skrifter lor 1906: Sorenskrivere i Hardanger og Voss i 200 år, " ( J

6 Mat/las Hvid, sorenskriver her, nevnt 1654, , overflyttet ti l Nedenes. 6. Laurits Walter nevnes som sorenskriver i Hardanger og Lysekloster 22. desember 1656 og 9. november Omkom ved en ulykkeshendelse, efter befolkningens mening en Gudsdom. 7. Halls Nielssen, beskikket til sorenskriver over Lysekloster 1662 (ifølge fortegnelse i Bergens statsarkiv). 8. jacob Busch, lår 29. mai 1662 bevilling til å være sorenskriver i Hardanger og Lyseklosters len efter dm da avdøde Walter. 9. Svigersønnen Cllrisferl Nlelssen Reff, gjestgiver på Lervigen, meddeles 29. august 1664 bevilling til å betjene retten i Buschs forfall og efterfølge ham som sorenskriver i Hardanger med Lysekloster; stadfestet 8. november Han avstod "på kongens allernådigste behag" embedet til 10. Niels Pederssel Hiermulld (Hiermal), som fikk bevilling som sorenskriver Hardanger og Lyseklosters fogderier 4. september Det tilføies at han tillike skal være sorenskriver i Voss når den derværende sorenskriver er død. Hiermand var sønn aven fra Randers innvandret borger i Bergen,l) og døde Efter Hiermands død blev 11. Manderup Nielssen (Ful/ch) den 14. februar 1691 soren 'skriver i de nevnte fogderier. Ved åpent brev av 14. juni 1692 blev det bestemt at Hardanger og Lysekloster skulde slåes sammen med Voss prestegjeld, hvor Nlels Kaa da var 'sorenskriver. Sammenslutningen skulde finne sted når en av sorcnskriverne døde. Den lengstlevende «skal da overta begge sorenskriveriene og under et nyde og betjene dem_. Manderup N. var født på Sjælland 1662 og døde som sorenskriver i HardanR"er Da blev 12. j esper Schwartzkopf, sønn av sogneprest til Mangcr Michael 5., den 5. september 1710 sorenskriver i Hard- Ll S. T. V. s anger og Voss. Den judisielle forbindelse mel1em de to distrikter kom til å vare i over 200 år. Schwartzkopf blev student fra Bergens skole Død 1720 vel 38 år gammel. Hans enke fikk i 1739 privilegium på å forsyle kirkene i Bergens stift med oblater. 13. jeus fabricius, utnevnt til sorenskriver i Hardanger med Lysekloster og Voss prestegjeld 2. februar 1720 elter avdøde nr. 12. Død år gammel. 14. j ohan Sedlmann fleischer,l) utnevnt til sorenskriver sammesteds 20. mars 1733 efter Pabr[cius som var død 26. februar næstfør. Pleiseher var født på Sjælland 15. februar 1702 og utdannet som militær, tok avskjed som løitnant i 1726, studerte så jus i 2 å r og va r i 3 år proviantforvalter på en Orønlands farer. Han blev kanselliråd og etats råd og døde som en formuende mann 28. februar Han bragte ordcn i embedsforretnin U"ene, som skal ha vært i den største uorden ved hans tiltreclen, og får det lov at han var en dyktig dommer blev han utnevnt til birkedommer på Sjælland, len foretrakk sift norske sorenskriveri. Mot al sønnen Michael P. blev sorenskriver i ndre SOl::n avstod han embedet med kongens tillatelse til 111. Sore'l Se/ielder1P, da sorenskriver i nd re Sogn. som hlevoverflyttet til Hardanger og Voss 2. juli Han var fodt 11. oktober 1734, sønn av sogneprest til Botne Bastian S. og hadde tidligere vært hovmester hos 1{i.'c!ltlertld Levetzau og grev Wedel Wedelsborg. S. døde l ans enke blev tilstått 50 rdlr. i pensjon av l'fll'rll1l1llcl inntil hcnlles yugste barn blev 16 år. 2 ) Ok (Ol/) fjomemilml Heiberg, tidligere sorenskriver i 1'11l11l ~ " C l S o).:" Scnjells fogderier (se der), forflyttet til lllr du llj,lcr ou" Voss 15. oktober 1790 efter da avdøde Srhll'ldcrull. Entledll::et 20. mars 1799 med 300 rdlr. ' V,' Q7 ~ P".1... '"''."u ",kr. ~blrhll'rlll} ill linn dode ~;.vllc l Ol:" lcl:"r:cdl "~. U l"" WH' l 'lt klr l ~1tt c\ dr, c1~~e t OJC yndel hy L1llt l. n. h"u ~,

7 '< < j årlig i -pensjon av embedet. Han var født i Gloppen 1741 og døde i (Se slektsbokenj 17. Arnoldus von Westen Sylow Koren, sorenskriver i Vestre Råbyggclagct (se der), overflyttet til Hardanger og Voss 18. oktober 1799 efter Heiberg. Tok avskjed og døde som en høit ansett og aktet -mann 8. oktober Lyse kloster var forenet med Hardanger iallfall fra Laufils Walters tid. - Vo s s. judisicl! henseende har Voss visstnok også før anordningen av 14. juni 1692 en tid vært fore net med Hardanger, en tid også med Sogn. Som egne ting-skrivere (sorenskrivere) opiører riksarkivar Lange og Bergens statsarkiv: 1. Hans Sølrenssen, P. Radicher, Cflristopher Pederssel, jacob jenssen. 5. jens Madssen, 1654 og forbi Christen Jenssen, sorenskriver i Ytre Sogn, betjente tillike VQSS ifølge stadfestelsesbrev av 6. juni Niels Kaa, bevilling som sorenskriver i Voss prestegjeld 5. mars 1664 (lg stadfestet 15. november Rosendal baroni. Oprettet ved lensbrev av 14. januar Det bestod av oovedgården tiatteberg og de adelige setegårder Mel og Sem med tilhørende jordegods. Dets privilegier ophørte i 1837 i henhold til adelsloven av 1. august Peter Thiessen, nevnes som birkedommcr her Christen (Christian) Lamberg, utnevnt til birkedommer 6. mai Utnevnelsen stadfestet av kongen S. februar 1700 og 18. april Død 1733, m r,r, 5 uker, 5 dager gammel.. 1 A({rf'lS l.all/berg, llnevnt hirke(lo"lue,' J. ap T!! 174l, stadfestet av kongen 21. april s. å., 5. mai 1747 og 25. august Død 1777, 76 år 7 rnndr. gammel. 4. Søren Schjelderup, sorenskriver i Hardanger, tillike birkedommer for Rosendal, stadfestet 8. oktober Morten Jollall Barth, stadfestet som birkedommer der 14. mai Død år gammel. 6. Ole Borneman Heiberg, sorcnskriver i Hardanger og birkedommer for Rosendal, stadfestet L desember PaUe Krag Hoff, stadfestet som birkedommer 8. mars Død Nordhordland. L Jens MichelsseTl, nevnes i N. R. R. V, 145, 54, 545, 623 som tingskriver i Nordhordlen 1636 og desember 1636 bevilges og tillates det ham «alene i Bergen herefter å bruke og for den sedvanlige lønn å nyte utrop på de avdøde umyndige eller andre deres!-rous som SKal selges og gjøres udi penger». - - «like måte skal han og alene må skrive hvis uv borgermestre og råd sammesteds til 6 mann av hor!{erskapet blir henvist å forrettes.» et annet brev av s. d. ti! lensherren Jens Bjelke til!>1cj' kongen J. Michelssen «å beholde og nyte Nord Hwc!lens sl,riveri såfremt Du foj'mener han det uten houdenes besværing kan forestå». : lle dnin~ aven henvendelse fra byskriver Annanias \h~rlh)llssøu i Bergen bestemmer kongen i brev av 19. lu fl l H,Q al.l. Michelsscu skal avstå sorenskriveriet, da hun kke vel kunde bctjene både dette og utmper- og ~ ll!l vu r s 11111l1 Ke li i Bergell.,;.'. l" rl fj.w t i [skri ver kolgen.l ens Bjelke, at.. M ichels Mill, ~ ()rl' Jl \ {l'lv c r Nordhord lcn, ungis å forholde sig ' k1l11 Kc pos1er 6 S1ykker - utilbørligen. Han l! d \\1 '111{ [d{,lll! full OR" hcsværger mangc med stor hl' [ )'llllu i! hvor lt ) lled () lleln it.,!" no~ct ;\ forretle. 11"., ~ l ln l Y \' l:}ddhnl1(kn l l{ kke vcdcrl,cf li l{. like h Ull hl ''1 h.vhh ' ~ fol' h t'l hh /.C t ' r ~! { fo d,old!\ llrope ' '

8 !'":----~ ' 2 o;z --.~- _.~...,.--~ , Hvis det forholder sig som angitt, vil kongen at Bjelke skal avsette ham. l brev av 13. november 1639 underretter kongen samme lensherre om at Christen Jenssen, borj{cr i Bergen, hadde andratt om Nordhordlcn soren skriveri som hans svoger Jens Michelssen hadde avstått til ham. Hvis delte er riktig er kongen tilfreds med at Christen Jenssen innsettes som sorenskriver og avlegger cd for Bjelke, såfremt bestillingen ellers er ledig og han kjennes dyktig kalles Jens Michclssen fo rrige tingskriver Nordhordlcn og citzige _ lagmann i Jemtland. l ) Man kan vel efter dette gå ut fra at 2. Christen Jenssen efterfulgte svogeren som sorenskriver her i slutten av 1639 eller i begynnelsen av Chrisfcll Busch (Busk), tidligere i Søndhordland, ncvnt som sorcnskriver i Nordhordland i arene 1644, 45 (av riksarkivar Lange) og 1649, (N. R. R. X, 333.) 4. Hans C/allsscn, nevnt 1651 Og til elter (følge med ~ delclse fra Bergens statsarkiv.) Jfr. Sondfjord lt ljans Rasmussen, utncvnt til sorenskriver i Nordhord~ land 1. ju li l GG7. Bestallingen senere kassert. 6. fjons HonsscTl,2) utnevnt av Ove Bjelke i lgs9 og av kongen 28. juni 1662, erholdt stadfestclse som soren ~ skrivcr i Nordhordland 19. februar «Samtidig beskikket til rådmann i Bergen, dog uten lønn sa lenge daværende rådmann innehadde bestillingen. Han sies brukt udi våre «commissioner i Bergenhus amt_ samt a ha fungert i noen år som lagmann i dcnnes fravær,_ (P. H. T. 1. r. V, 10.) Under 8. august 1665 blev han beskikket til å ;1 <;<;1 stere cn kommisjon som skulde bcsiktigc gårdcne Søndmøre. Forutcn 11. være sorenskriver var han.;;kutt' skriver i Nordhord land. Når sorenskrivcrict blev lcdll,l skulde skiftevescnct igjen ovcrr';'t til skifteskrivcrc (lv(11 Bergens by og stift (brev av 3 1. januar 16(6). ) N. 11. O. V. 2. r ekke s. 29. :10, 31- ~) Tld!tll' ~ r e ~ ~ t. ~(l r ~ T < krly e r NOr!JflHd 0r: lu r.1<- t l l ll' lhl ll' ~~' " Ved missive av 9. juni 1685 blev Hans Hanssen befridd fra sitt sorenskriverembede. for desbedre 11. kunne iaktta silt r1l.dmannsembede _. Død Han efter fulgtes som sorenskriver 9. juni 1685 av 7. C/ristion Nicolai Aboe, som va r blitt ham adjungert 8. desember 1683 og 14. mars ) Ved fo lketellingen i år gammel. Han blev suspendert av vicestalholderen i 1702 fordi han hadde dømt fra livet en kvinne som hadde født i dølgsmål ct barn, avlet med en gift mann. Han mente å ha domt efter majestetens _høiest pri seligste lov _ og kvinnens egen tilståelse. Aboe forela 23. februar 1704 sus])ensjonsspørsmålct for kongen, tja. noden trtenger daglig hårdere efter næsten 2 års suspensjon og han har hu stru og 13 barn å forsørgc:>. Han blev avsatt ved kom ml ssariatdom «formedelst mishandlinger i sitt embede_o Dell under suspensjollen konstituerte sorenskriver, lfllls Theiste, blev pålagt 11. avstå halvdelen av embeds nntektene til Aboe. - Dennes eftermann, tt Arafl! l1altzerssen, fikk sorenskriverbevilling 14. septem~ ber Hans økonomiske stilling var så mislig at han liv sine kreditorer blev arrestert for gjeld og bebyrdet mcd militær eksekusjon. Avstod bestillingen til l. Amoldlls de fitle, utnevnt til sorenskriver i Nordhord Jens fogderi 19. april 1713 mot å erlegge 1000 rdlr. tllncvnclsell stadfestct 10. august Han var fød t lmkrlnj{ 1679 og døde /l/dlf/cl To//{ler, utnevnt 20. februar 1733 e iler da av 10<lc nr. 9. )111/(/1/ Oarmflllll, utnevnt 21. desember 1742, tidligere ~() l'n'lkrlve r ml Solldmorc. Død ) S år gammel. 1ft 'c'!kr. 26. mllrs Han fikk sin sønn ) l ~u,, l "n Rn 'c U!l ~ 1 var hlltt mjjull(crt Ol( meddelt best. som,,~ "..., nd.' 111. n \. ",b ~ r 1(,7(" m~n lwdd ~ ",Jort sil( uverdl", emlo,, l l. hau h~lhl u vllt.'l illlhcmlc del lt llllire. Ro,club1 tkk Sl:ucre "U l,,' \'1'11 ~' """k ' 1'" ".;ltl u l~l...",,1, N 1,,1 'U ll 'Ul 111.'r ~!rlkl(! C Tl.!<- l1nnu M~rd e r t," \,l 1 t"'m'" tlf.

9 - 158 ~ 12. ffenrich Oarmann, e. j., adjungert med suksessjonsbestalling 16. januar født 21. januar 1745, død 13. oktqber Regimentskvartermester Johannes ffaberdorf, født 174,'3 i Bergen, c. j., utnevnt 30. desember Justisråd. Blev justitiarius i Bergens stiftsoverrett. Død 1. januar Hans Andreas Brandt, sorenskriver over Østerdalens fogderi, forilyttet til Nordhordland efter nr januar Død 21. februar år gammel. S. Kansellisekretær Wil!elm Frimann Koren Christie, c. j., utnevnt L april 1808 i avgangne H. A. Brandts sted. Født i Kristiansund 7. desember 1778 og død som tollinspektør i Ber.gen 10. Qktober En av vårt lands mest fortjente menn. Særlig vil han minnes for si n vir ksomhet ved Riksforsamlingen på Eidsvoll og 'Som president ved det overordentlige Storting høsten 1814 og Stortingene og Stiftcr av Bergens museum. l ) Jørgen Poss nevnes i dr. Bings avskrift av Langcs cmbedskalender i Bergens stat'sarkiv som sorenskriver i Nordhordland uten tidsangivelse el!er kilde. Jfr. Søndfjord nr.. l Sogn og Fjordane fylke (Nordre Bergenshus U:.lt). Sogn. 1. lans Pederssen, tingskrivcr i Sogn Kalles i 16 1t forrige skriver i Sogne len. Avsatt fordi han hat/dl1 skrevet et falsk kallsbrev for den beryktede prcst Oluf Jenssen i Stedje prestegjeld og falskelig fått noen lerlll i'l signeter på brevet. Z ) 2. Peder Jenssen, nevnes i diplomer som sore rr llkrlver l Sogn 1615 (ifølge meddelelse fra Derg-ellS ll la tsnrk lv). 3. Jesper flannissen, nevnt som ting-skriver sa n Ll! l e~lt'd" ') s~ Li"d ~ {J : Slortllli(el V s r"rsrll,, 1l1l1 H' ") Hr. N. l. n. 1(,1.1 s ndre Sogn. 4. Chrislen Anderssen. sorenskriver over ndre Sogn, beklager sig i 1632 over lagretten som vegrer sig for å dømme «retten til stor opholdelse» og forsegle hvad der forrettes på tinget. 1 ) 5. Mogens Anderssen (AntllOnissen), sorenskriver i ndre Sogn Stamfar til den ennu eksisterende slekt Theiste gjcnnem sin sønn Johan Mogcnssen Theiste. 2 ) 6. Mogens Nielssen, født ca. 1610, omtales -som sorenskriver i ndre Sogn 1641 og følgende å r til (P. H. T. 6. r. V, 134.) 7. Niets Hanssen, fikk 29. september 1662 bevilling å være sorenskriver over ndre Sogns fogderi i den forrige sorenskriver Mogens Nielssens sted, som var fradømt embedet. 8. Anders Søffrenssen (ffeiberg), bevilling som sorenskriver her 18. mai 1666, tidligere forvalter på Kaupanger.tods, født 15. mars 1630 i Lyster, sonn av foged i Sogn Søffren Lauritssen. Stadfestet som sorenskriver og' nrvcskiftcskriver i ndre Sogn 26. september Han søker om stadfestelse «til min fattige hustru og mange S'må barns ophold". kke desto mindre efterlot han sig ved sin død 4. mars 1688 flerc gårder el!er gårdparter, likesom han drev 2 sagbruk. 3 ) tnns sønn, 1,1, (;(Jrfwr(/ (Ger!) Anderssen ffciberg, født 1660, efterfulgte fue ll SOlli sorenskriver 31. mars 1688 og innehadde e mbedet til sin død 11. februar ) W. jllrxcl Auderssen Grol, får 27. januar 1669 bevilling ~ VEl:!'e so renskriver i ndre Sogn i Bergenhus amt. :ft ur det lllder nr. 8 og 9 anførte er det ingen plass fo h:111 her. Nf. f} c ft c dul,l{ l e~ av svigersl'lllllcll ' V ~ Nld "' - h\l ' ~ Jolko~. Z19. " ' - "'kili' b. V, \. ((l _? f) p 11111,111,,, 11 11r,l' l w~, h-kl,,k 11)( 1'. t, cl/kll V. Kl,

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6.

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6. ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt.

Detaljer

Slekten Schøller. Rådmann Jan Wessel

Slekten Schøller. Rådmann Jan Wessel 96 Slekten Schøller. Stiftsgården i Munkegaten er slekten Schøllers monument, og denne bygning gir et klart uttrykk for, at der i sin tid har hersket store forhold innen denne slekl Det var brødrene Caspar

Detaljer

I ' bebodd iirden" Han skriver. mørke

I ' bebodd iirden Han skriver. mørke BERG PRESTEGÅRD. Matr.nr. 591 gammelt matr.nr. 62lopenr. 250 a skyld 11 dir. 3 ort. Mal rikkelkommisjonen av 1866 an fører: Besetning: 3 hester 18 kyr 7 sauer. Avling: 65 tdr. bygg 80 tdr. havre 80 tdr.

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

Generaladvokaten og det militære rettsvesen.

Generaladvokaten og det militære rettsvesen. MILITÆRJURIDISKE SMÅSKRIFTER NR. 12 Ved cand. jur. Geir-Otto Johansen Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt GENERALADVOKATEMBETET Tidligere utkommet i denne serie: Nr. 1 mai

Detaljer

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling.

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling. 72 I Nidaros' velmaktstid omkring 1300 hadde byen ca. 2500 a 3000 innbyggere, men på grunn av alle begunstigelser som Bergen blev favorisert med, og på grunn av Hanseatenes hensynsløse konkurranse gikk

Detaljer

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l IV. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID 1800 1850 l Forholdene begynte å bedres i 30 40-årene. Krakket efter II Napoleonskrigéne, pengefallet og de forskjellige politiske opgjør l omkring 1814 var iallfall

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com]

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com] This is the html version of the file http://folk.uio.no/ingeba/schoning_alt.doc. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web. [Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

SKOLER I STAVANGER 1150-1925

SKOLER I STAVANGER 1150-1925 SKOLER I STAVANGER 1150-1925 Stavanger har en lang historie som skoleby. Som ellers i Vest-Eurropa var det kirken som først så behov for å utdanne nye medarbeidere gjennom målrettet skolegang. Trolig foregikk

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

F a n t e f o l k e t

F a n t e f o l k e t Fortsatt beretning om F a n t e f o l k e t ******************************** Hva det er utrettet med de penger, som Stortinget har bevilget til Forsøk på å skaffe Fanter og andre vestlige Omstreifere og

Detaljer

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg.

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg. 358, Hl foran nevnt ansatt som fører av d/s «Frosta», og var i Frosf selskapets tjeneste som fører i 34 år. Til fører av «Lagatun» efter O. Wold blev hans sønn Erliri Wold ansatt. i VI. I 1904 startet

Detaljer

Heftet Ringerike 2007

Heftet Ringerike 2007 Heftet Ringerike 2007 Redaksjonelle adresser: Else Marie Abelgård E-post: toreabe@online.no Tlf: 32 14 52 03 Bjørn Geirr Harsson E-post: bjorn.geirr.harsson@statkart.no Tlf/Faks: 91 56 30 03 / 32 15 99

Detaljer

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~. Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. '---0. ----1 1 4,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_.. -- -z-..

Detaljer

Nevnte firma drev også nordlandshandel

Nevnte firma drev også nordlandshandel 404 405 dagen den 26. avreiste med jernbanen til Støren og derpå til vog over Køros gjennem Østerdalen til Kristiania. Her holdt kongen og dronningen sitt høitidelige inntog og deltok i en rekke festli

Detaljer

Malm og menn under 1700-tallet

Malm og menn under 1700-tallet Malm og menn under 1700-tallet AV THOR HELGE EIDSAUNE Thor Helge Eidsaune, konservator NMF ved Helgeland Museum avd. Rana. I Årbok for Rana 2004 viste undertegnede til våre manglende kunnskaper om hvem

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

Med pistol og Totschlager

Med pistol og Totschlager I Med pistol og Totschlager DEN HEMMELIGE ORGANISASJONEN «SAMFUNDSVERNET» I MELLOMKRIGSTIDA Særtrykk av TOTN 1985, J i It'tell. "I,) 3',r

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam!

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam! U 11'::\li l. -Hag': Jy LøssaS!' 40 øre. Nr. 6-6. årg. Fredag den 15. februar 1952. «S. Mab Kommer ut 1 Kristlanøun

Detaljer

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- J; ~%5.. Nr. ZJ - 3.. årg. Umlag 26. llovbr. 1949 Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet

Detaljer

STEEN & STRØM S MAGASIN STEEN & STRØM A/ 50 s)ecia1avde1inger. Alltid det nyeste, beste og billigste.

STEEN & STRØM S MAGASIN STEEN & STRØM A/ 50 s)ecia1avde1inger. Alltid det nyeste, beste og billigste. (i-) Tj H z I Å--i 14 z 0 C) 14 x >( >< >< x >< >< >< >< >< >< >( >< x >< x >< x >< >< x >( x DOMENICO VENEZIANO: Kvinneportretl. Einar Sexow. Henrik Grevener. Anders Bugge. Verdens Kunsthistorie Boken

Detaljer