- - - ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ l"r,h ~kdv u r il I Ahr Il..., 1.I~lll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- - - ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ l"r,h ~kdv u r il I Ahr Il..., 1.I~lll."

Transkript

1 august Kort efter blev han fradømt embedet som den 3. juli 1671 blev tildelt 12. Comelius Hanssen Hvid. midlertid lyktes det Norman å bevise sin uskyldighet og han blev påny stadfestet som sorenskriver i Lister len 9. august 1672, mens Hvid blev avfordret sin bevilling, sin siste konfirmasjonsansøkning oplyser Norman, al han hadde tjent kongen i 17 å r da han blev avsatt. 13. Chrislopher Christopherssen Lem, meddeles bestallim: som sorenskriver i Lister len 14. november Han hadde allerede JO. oktober 1680 fått bevilling til å betjene embedet i Normans forfall. Efter knapt et års forløp, den 25. oktober 1692, ulnevntes en 14. Peder Christenssen til sorenskriver over Lister fogderi i avgangnc Christopher Lems sted. Men denne var ook ikke.avgangen». Han virket ennu mange år som sorenskriver. Om hans misli goe forhold til hustmen bærer reskr. av 28. mars 1705 vidncsbvrd. Chr. Lem døde i 1722 og brorsønnen 15. ver Lem blev hans eftej1mann i henhold til suksessjonsbestalling av 14. august Død Efterfulgt av 16. Kanselliråd Jacob ltielm, e. j., som 15. mars s. å. hadde fått brev på å bli sorenskriver når embedet blev ledi R'. Han hadde tidligere tjent ved pennen i år. 17. KanselUråd Christian Severin Balle,l) e. j., utnevnt _H). oktober 1762 efter avdøde J. Hielm. Efter Balles død blev Lister lens sorenskriveri ved rcskr. 25. september 1809 delt i Lyngdals sorenskriveri og Flekke fjords sorenskriveri. Det siste - på den no rdvestli~e 'lide av Fedefjorden - omfattet ladestedet Flekkefjord og de Z tinglag flekkefjord og rede. Lyngdals sorenskriveri bestod av de øvrige 4 tnglag i Lister på sydøstsiden av nevlltl' Hord, nemlig Helvigs, Vats, Bergs og Foss med l ad c~ looct Farsund ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ l"r,h ~kdv u r il Ahr l..., 1.~lll Lyngdals sorenskriveri.. Søren Gotfried Bøckman, utnevnt 25. september 1809; tidligere i Guidalen. Se der. Flekkefjords sorenskriveri. L Caspar Peter flageru/l, født 1776, utnevnt 25. september 1809, tidligere by- og rådstuskriver i Kalundborg, senere sorenskriver i Nordre Hedemarken og derefter borgermester i Trondhjem, død 28. august Gift lled Ulrikke Eleonore Steffens. Død S. november Professor, statsminister F. Hagerup var deres sønncsønn. Rogaland fylke (Stavonger omt). Jæderen og' Dalerne.. Niels Nielssell, sorenskriver 1608, Niels flogl, sorenskriver J. Peder Nielssell Krag, sorenskriver, nev-nt J624, død Henrill Hanssen, kalles i 1631 skrivcr i Dalene og G4G Ungskriver ]lå Jæren. Han nevnes som sorenskriver allerede i 1628 og innehadde stillingen til sin utnevnelse til borgermester i Stavanger i.!<asllllls Svelldssen, forrige foged hos lensherren i Stav :1lg-er Ma!the Sehested, ansatt av denne 3. april 1652 som sorenskriver over Jæren og Dalene på livstid, med si u utlagte skrivergård, den årlige lønn, dom- og brev >enge r og all annen rettighet. Stadfestet 29. mars Fradømt embedet. hans sted kom h, Mlcllel Gwu!erssell, født 1630 i Aalborg, tidligere fiskal Trondhjelll, utnevnt JO. september Han hadde tldli!terc i langsommelig tid vært tjener hos en høit.. t:'lende adelsman.l) Blev stadfestet i embedet 26. juli og 12. september mo OK avstod 77 år gammel embedet med kong-en<: 1>ulltykke til sin svigersønn 7 '/(Ux J'ldlx('1/ OillrllllllS, utnevnt 9. juli D(K '!~t "nlh". Utid l' fur.,1\11 H ~ knll)( e """"ler. ~ H' furure let hu".. k-n c 1/,-,,11' 1111 l"h' " (1l1.,lvl,. l1vil lllhcr l(oljl).

2 - -- -~~" ~--~ (Se Pinne-Grønn : Den vestlandske slekt Sundt. s. 180.) 8. Oluf Scllultz, utnevnt 15. april 1720 med forpliktelse til å erlegge 1200 rolr. til gudelig bruk. 9. Ulrik Frederik Aagaard, utnevnt 25. august 1727, tidligere by- og rådstuskriver i Stavangcr. Tillike inspektør over pcrleelvcnc i Jæderen og Dalernes fogderi uten bekostning for dronningen rn. v. Anklaget lor hård og ulovlig medfart mot almuen (missive 10. august 1731). 10. Niels P(lulssen, utnevnt 13. juni 1732 efter i 17 år å ha tjent adskillige embedsmenn i Norge og ibland l vært konstituert dommer. Han måtte refundere nr. 8 de av ham erlagte 1200 rdlr. - Avstod embedet 10t godtgjørelse til l. Heren/es Weyer (Pedersen), c. j., utnevnt 25. juli Laurits Benzon Tilrop, tidligere sorenskriver i Vestre Råbyggelaget, forflyttet hertil 25. september 1795 efter avdøde nr. 11. Død 4. oktober Hans Leirdalll Nansen, sorenskriver i Guidalen (se de r). forflyttet til Jæderen og Dalerne efter avdøde nr. 12 den 14. a!)ri! Fridtjof Nansens bestefar. (Se Lindstøl : Stortinget og Statsraadet o~ Kro!: Steffens: Norske Slegter ) Ryfylke. 1. R.asmus Laurilssen, kalles kgl. lluj.s soren skriver over Stavanger len. 2. Michel Lauritsscll, nevnt SOlli sorenskriver i Ryfylke Den eldste bevarte tingbok for Ryfylke OT fra 1616 og viser at han da betjente 17 skibreder. 3. Peder }usfsen Saxe, en jy<le. nevnes SOlli sorenskriver her 1628, , 39, 40. Stamfar for den norsk\' familie Saxe. 1 ) 1641 «forri~e sorenskriver_o 4. C/risteu Alderssel, kalles i [624 tilforordllel skriver ) N. r~. r~. V. 71 Ol( 199. jl r. (.99. ~ r ny~n~~r 1 ~~lhlll't)rn lok(l1l 111,~ P. 11. T. J. r. l Sørcn Skriver, nevnt 13. august 1643,1) da gården Tjul på Stjernero utlegges til sorenskriveren. 6. R.asmus Hanssen, kalles i Herredags domsbok for 1646 (2nen rekke V, s. 2) fo rrige sorenskriver i Ryfylke. 7. Michel Nielssen, fjener hos lensherren Holger Rosenkrans og utnevnt av denne 12. oktober Rosenkrans hadde gjort kongen opmerksom på, at hans formann (Jens Bjelke) hadde forordnet 3 sorenskrivere i Ryfylke fogderi «uanset at det ringe er at betjene og Sig derav at underholde saa og at det altid ti lforne aven sorenskriver har været betjent:.. Da R. dessuten hadde berettet at fogderiet ikke var vidløftige re enn at det kunde betjenes aven sorenskriver vilde kongen, at R. skulde gjøre <len anordning at Ryfyl ke fogderi «herefter som hidtil skect er aven sorenskriver betienes. 2 ) Dette var den 13. mai 1647 og i henhold til dette kongebrev blev så Michel Nielssen utnevnt. Men eneskriver blev han ikke, han måtte nøie sig med 8 skibreder. 3 ) De øvrige beholdt si n egen sk river (Karmsund og Hesby fjerding). Michel Nielssen fikk stadfestelsesbrever 12. september 1662 og 13. september jfjfgcn Pllilipsscu Smitll,4) meddeltes 8. januar 1680 bevilling til å betjene embedet når SVigerfaren, Miehel N., var forhindret og overta det efter denne. Smith efterful gtes av 9. Morten Roder med bestalling som sorenskriver i Ryfylke av 3. juli Amtmann Nobel hadde klaget over al 1(. hadde gjort inngrep i hans embede. Ved missive av 3 1. januar 1721 blev det tilkjennegitt amtmannen at <let tilkom sorenskriveren som skifteforvalter på landet ~ heskikke formyndere og verger for umyndige. r) N. R r<. V l) N, { 1(. V. 4H7. ') ~ lh1ln l"h. l' ~~'. J~llclafl(l. 5umk. Suithi l. Vlkctlal. Vals, Ncrstrand,.,h' h" ~ ~ UN ~lnr~ l \l ~n rn llutl llir full{l tlc ~ krlyc T>. som tlet he ler 14,h.l. 1 tl l'j',

3 - ---~_.--"'-'.'_... _' - -~ '-~ androg R.oder, som kaller sig sorenskriver i Hemnes fjerding i Ryfylke, om at sorenskrivcriet måtte bli betrodd en person som vilde la ham beholde embedets fulle innkomster til hans død og derefter erlegge 100 rdlr. årlig til hans eventuelle enke og _en paa sandserne meget enfoldig datter. Han oplyste at han var 17 år gammel og at han ikke lenger kunde røkte sitt embede fornemmelig på grunn av de vanskelige reiser. Videre anførte han al han hadde hustru og 9 uforsørgede barn som elter hans avgang intet hadde å leve av. 10. Georg Daniel Barth,l) c. j., rom hadde søkt Hemnes sorenskriveri og gått inn l>å de av Røder opstiltc vilkår. blev utnevnt til dennes cflennann den 4. april Barth anførte i sin ansøkning at han i mange år hadde hatt ansettelse hos forskjellige justis- og regnskapsbetjenter og fra i juli 1752 hadd styrt Karmsund o~ liesby sorenskriveri under sorenskriver Erland Christopherssens fravær og fremdeles var adjungert denne. Da han s~ledes allerede hadde et lite embede kunde han, Barth, bekvemmere enn noen annen gå med på Røders betingelser og ove rta Hemnes sorenskriveri. Dette samt Ka rmsund og Hesby utgjorde el fogderi og hadde i _forne tider :> vært et sorenskriveri. Amtmannen anbefalte Barth som megel habil og redelig og uttalte nt Røder hadde styrt sitt ombede med vindskibelighet Ol!: troskap. Da Barth 26. desember 1761 tillike blev sore1lskriver i Karmsund og Hesby, blir Ryfylke et sorenskriveri, og fogderiet forblir samlet under Barlhs efterfølger l. HeTlrlch Bull, kanselliråd og sorenskriver i Moss. forflyttet '2:1. november 1782 til Ryfylke efter Barth, Wll da var gått av. Død (P. H. T. 5. r. V, 100.) Da sorenskriveriet var blitt led ig ved Bnlls dnd hlev -det påny 2 sorenskrivere i l~yfylke. Ved reskr. it V,?O, oktober 1797 blev det /.:'amlc Karmsund Ol{ cshy "ntl'l skriveri gjenoprettet. Ryfylke sorenskriveri kom da til å bestå av skibredene Hetland, Suldal, Saude, Vikedal. Vats, Jelsa, Stjernerø, Leiranger og Hjelmeland. Delhgen motiveres med at distriktet var så vidtløltlg at en mann kke kunde ovcrkomme cmbedsforretningene. Ved reskr. 7. mars 1810 blev Hetland skibrede overlort til Karmsund og tiesby sorenskriveri. 12. Peter Schnitler Marstrand, e. j., tidligere byfor'cd i Kristiansund efterfulgte Bul! som sorenskriver Ryfylke 19. januar Han blev i 1808 suspendert for utilbørlig embedsførsel eiter klage fra almuen. Efter hans avgang kom 13. Lars less Bing, utnevnt. mai Tidligere sorenskriver i Råbyggelaget. (Se der nr. 21.) Forflyttet til Søndhordland 28. desember Foruten de ovennevnte sees følgende å ha erhol clt bestalling- som sorenskriver i Ryfylke uten å komme l embede: 14. Afltonius Lerc/e, med bestalling av 17. juni 1670 i Micltc1 Nielssens sted «eftersom M. N. ved døden skal væ re avgangen :>. Mcn Michel N. var ennu ikke død. og bestallingen blev kassert. 15, /orgen Hoyer, fikk 29. november 1743 bestalling som surenskriver i Ryfylke ved ledighet efter Røder. Så gikk det lidlertid ikke. Høyer har formentlig ikke kunnet gå led på de opstilte vilkår, å være sorenskriver utell lonjl. Karmsund og Hesby. l. UWW/S Am!erssell}) sorenskriver i Karmsund 'Zl. juni H, 1R, lall 1111{;ir da en overenskomst lled.. ' ~ Chr/sll'lssen, borger av Stavanger, som av h ' l ~ ilt 'r r {' 11 J ' tl S Bjelke var befordret til det sorenskriveri ~y l v lk l' "unl R: ""11 " Anderssen tidligere hadde inne ' N 1,' V, l')

4 ) hatt. Disse to var blitt enige om at nr. l mot en godtgjørelse av 50 rdlr. frivillig skulde «opladc» soren ~kriveriet. Dessuten skulde han for sin lange tjeneste beholde 4 av de 10 skibreder som sorenskriveriet hestad av. l ) Når nr. 1 gikk av sklde også disse 4 tilfane nr. 2. Denne fikk bestallingsbrev overensstemmende med den trufne avtale 3. juli 1645 av byfogden i Stavanger på Jens Bjelkes vegne og blev stadiestet i bestillingen 21. oktober 1663 og 15. november Den- 23. oktober 1663 blev Ryfylke sorenskriveri <let mellem Thomas Christcnssen og Michd Nielsscn, således at den første beholdt de 10 skibreder han hadde overtatt efter Rasmus Anderssen. De øvrige under Ryfylke nevnte 8 skibreder skulde betjenes av MidJel Nielssen. Efter ansøkning fra nr. 2 får 3. Friderich Pederssen den 17. juni 1680 bevilling til å betjene embedet nå r nr. 2 var forhindret. Utnevnt til sorenskriver blir han den 19. mars 1681, da Christenssen var død. 4. t1e nricll Sørcnssen Godtzcn, tidligere kammertjener hos admiral Henrich Bjelke (P. H. T. 5. r. V, 236), får den 20. april 1689 bestalling som sorenskriver i l~yfylke istedenfor nr. 3 som var blitt foged sammesteds. Godtæn avstod embedet til 5. U/dell Frcdcrich Lcth, fogedfullmektig, utnevnt 2. april Efter hans avgang blev 6. Erland Chris/opherssen, sorenskriver i Ryfylke. Utnevnt 27. april Kanselliråd. Dellne avstod med kongens approbasjon silt embede ti! wrenskrivercll i Hemnes fjerding, 7. Georg Daniel Bar/h, ved hvis utnevnelse 26. desember 1761 Ryfylke fogderi blir et sorenskriveri igjen i 3G fl i'. Da Barths eftermann, ) Karmsuml og lesby sorcnskriveri omfntlct i lm5 f(} l:cndc skillredcl' : Stangclaml. Augvnldsucs. Sk5re og -cllam] SUlll 1 ~: ~ l\ u ~ Audl' r"rll forbeholdt Sig samt; l es ~ by. Ask, t-ollsken, An rdn1. dlzo Ok \\. S istnevl le 6 skibreder w ru lt T ho llla ~ Chrl~tcl~~cu. 8. Henrich Bull, var død og den meningsløse kombinasjon ophørte, blev 9. j ohan Friderill Nansen, e. j., den 19. januar 1798 sor<'!nskriver i Karmsund og Hesby.l) Han få r den attest av a mtmannen at han «fører sitt embede med megen ilid ()g virksomhet». Forflyttet til Søndhordland 25, novcmber 1803 (se der nr. 17). 10. Samuel Willelm MaT/fhey, e. j., guvernementssekretær i Vestindien, kaptein, utnevnt til Hansens eftermann 2, desember Forflyttet til Rakkesta d (se der nr. 16) og efterfulgt av sorenskriveren i Søndfjord, l. Eier Hagerup Scfliøtz, den 11. oktober Utnevnt 20. november 1837 til veier og måler i Stavanger. ~Sulldhor H ordaland fylke (Søndre Bergenshus amt). Søndhordland. Læn» omfattet på lovbokens tid ting lagene Hus, Strandvig, Strandebarm, Kvin'nherred, Skaanevi~, Etne, FjeJdberg, Fjære, Føen, Vaag og Opdal. )e 4 sistnevnte tinglag hørte til Halsnø klosters gods. el dip lom fra 1656 nevnes Jens Michelssøn som sorenskriver for l lalsnø kloster. 1. Poder Stamp, til F laderager sorenskriver i Søndhord tlnd (S. T., 195,) J, Cllristell Hammer, nevnes som skriver - fo rmentlig her - i et diplom på Aadneland 1610.,. M O/:(Jls KUdssC, på fladerager, sorcnskriver her, død 161 7, (5. T., 195.) ', (/~ Tlly/:essOl, likeså '1. JUNlf, j (JSSM, likeså 1632, efter diplom på Aadncland,2) " (,'/lr.\(l'l ffl/scll, uevnes SOlli sorenskriver her i 1636, '1 O~ 1M2. Ka lles 4. juli 1644 «forrige sorenskriver».., )/11' ~ ('/ levnes 164.' ) '1 l.", ru h.' 1. '"U 17'!H c1 ~c H n n 1001)(:1 Slavall)(Cf. "1 M.. u d,.olll ~~ 1101' ~'o ll h' f "l', kll1. 11:1]. fogc(1 over NordhonJ le n? -] ~, ooo,hkhl " h l, h"~ ' \ ~ ~ 1 1l!~lrklv.

5 ~ -~~...".~ _.~. _. ~ jorgen Klemctssen påtegner - som ting-skriver? - et brev på Omvig tingsted i Kvillnherred 25. mars Kalles i N. Mag. l s. 212 foged Atlanias Absalons _skriver. Druknet sammen med denne ptt tingreise i Etnefjorden 14. oktober Carsten Diir/US, finnes nevnt som sorenskriver i Sundhordland Christen Berteissen Halle (Have), sønn av sorenskriver i Numedal og Sandsvær, Bertel Christenssøn. skal ifølge diplomer ha vært sorenskriver her i årene $1 rådmann i Bergen. l. Povel Troelsscn (Trulssen), født i Aalborg 1634, fikk 27. februar 1663 bevilling som sorenskriver i Sundhors len efter Christen Bertessen. (O. T. ll, 249.) 12. Bendi:e Diurltuus, utnevnt 28. juli 16GB til sorenskriver i Sundhors fogderi i P aul Troelssens sted. Denne sies å være suspendert og satt under tiltale. Blir han døml «ska! Djurhuus helt overta og nyte embedet ~. Nr. t blev avfordret sin bestalling og Djurhuus blir stadfestet i stillingen 2. april 1670 «da Paul T. ikke blev frikjent for sin forseelse». Djurhuus hadde oplyst i en ansøkning at han hadde gjort tjeneste i Bergenhus skriverstue 4 år som skriverdreng og 7 år som «underskriver» samt at han i nægtforleden feidetld hadde halt megen besvær med adskillige forretninger under Trondhjems og Haldens beleiring m. m. Videre nevnte han at Paul T. hadde forseil sig i «adskillige maader:o mot almuen. Dette var ikke sant og den 27. september 1670 blir denne stadfestel gom sorenskriver i Sundhord len. Vedkommende <1m! mann og lagmann hadde nemlig attestert al hall ingen lunde hadde forseil sig, tvertimot bevistes <let ved almu ens er.klæri nger at han vel og forsvarlig hadde forcstmt sitt embede. Man skulde ha ventet at Djurhlllls lu var blitt avfordret sin bestalling, men så ledes gikk del ikke. Han blev sittende som sorenskrh'er. Striden mellem de to skrivere endte mcd at Dj\lrhuus skulde vlcre SOT(' skriver over lia lsno klosters gods Ol( Mn/{ste r o;: AUN! vold sogn. p, T rulssen skulde «nyde. det øvrige av sorenskrivcrict (missive av 7, november Se også reskr. av 22, april 1673), Den 5. juni 1680 da Trulssen var død, fikk D. bevi11ing som sorenskriver også over dennes del (over all Sundhords sorenskriveri). 13, Peter Heiberg, utnevnt til sorenskriver i avgangne Dyrhuus' sted 24, april født 29, oktober 1668, død i embedet 1729, (P. H, T. 5, r. V, 241.) 14. ver Rand/llf, utnevnt 25. juli 1729 efter da avdøde nr, 13, forflyttet til ndre SogU 28. mai 1751 ved embedsbytte, Kanselliråd. Død 1756 vel 60 år gammel. f.. Abraham Hesselberg, sorenskrive r ndre Sogn, forflyttet til Sundhordland 28. mai Død år gammel. t.. ~øren Schiolz, e. j" byfoged Stavanger, forflyttet her tl 28. mars 1776 efter avgangne Abraham Hesselberg. (J fr. S, T, V, 111.) 17, Johan Friderlch /fansen, sorenskriver i Kar.rnsund og Hesby (se der nr, 9), forflyttet til Søndhordland 2. desember 1803 efter avgangne Schiøtz. Kanselliråd. l A. Lars /fess Bing, sorenskriver i Ryfylke, forflyttet lil SøndhoJldland 28, desember 1813 efter avgangne nr, 17. Hard a.n ge r og VOSS,) l. Peder Cliristenssen Trane, aven til Stavanger innvandret dansk slekt, først foged i Ryfylke, senere sore n ~ skriver i Hardanger og Voss befalingsmann over uj>osteigodsel. 2 Niels jenssel Riis, anført SOl1 sorenskriver i Hardanger l Hans jenssen Brock, sorenskriver her , 4. jens Sølfrel/ssefl, sorenskriver eller tingskriver 1634-' ) Se O. Olafsens opsett l llergcns hist. forenings skrifter lor 1906: Sorenskrivere i Hardanger og Voss i 200 år, " ( J

6 Mat/las Hvid, sorenskriver her, nevnt 1654, , overflyttet ti l Nedenes. 6. Laurits Walter nevnes som sorenskriver i Hardanger og Lysekloster 22. desember 1656 og 9. november Omkom ved en ulykkeshendelse, efter befolkningens mening en Gudsdom. 7. Halls Nielssen, beskikket til sorenskriver over Lysekloster 1662 (ifølge fortegnelse i Bergens statsarkiv). 8. jacob Busch, lår 29. mai 1662 bevilling til å være sorenskriver i Hardanger og Lyseklosters len efter dm da avdøde Walter. 9. Svigersønnen Cllrisferl Nlelssen Reff, gjestgiver på Lervigen, meddeles 29. august 1664 bevilling til å betjene retten i Buschs forfall og efterfølge ham som sorenskriver i Hardanger med Lysekloster; stadfestet 8. november Han avstod "på kongens allernådigste behag" embedet til 10. Niels Pederssel Hiermulld (Hiermal), som fikk bevilling som sorenskriver Hardanger og Lyseklosters fogderier 4. september Det tilføies at han tillike skal være sorenskriver i Voss når den derværende sorenskriver er død. Hiermand var sønn aven fra Randers innvandret borger i Bergen,l) og døde Efter Hiermands død blev 11. Manderup Nielssen (Ful/ch) den 14. februar 1691 soren 'skriver i de nevnte fogderier. Ved åpent brev av 14. juni 1692 blev det bestemt at Hardanger og Lysekloster skulde slåes sammen med Voss prestegjeld, hvor Nlels Kaa da var 'sorenskriver. Sammenslutningen skulde finne sted når en av sorcnskriverne døde. Den lengstlevende «skal da overta begge sorenskriveriene og under et nyde og betjene dem_. Manderup N. var født på Sjælland 1662 og døde som sorenskriver i HardanR"er Da blev 12. j esper Schwartzkopf, sønn av sogneprest til Mangcr Michael 5., den 5. september 1710 sorenskriver i Hard- Ll S. T. V. s anger og Voss. Den judisielle forbindelse mel1em de to distrikter kom til å vare i over 200 år. Schwartzkopf blev student fra Bergens skole Død 1720 vel 38 år gammel. Hans enke fikk i 1739 privilegium på å forsyle kirkene i Bergens stift med oblater. 13. jeus fabricius, utnevnt til sorenskriver i Hardanger med Lysekloster og Voss prestegjeld 2. februar 1720 elter avdøde nr. 12. Død år gammel. 14. j ohan Sedlmann fleischer,l) utnevnt til sorenskriver sammesteds 20. mars 1733 efter Pabr[cius som var død 26. februar næstfør. Pleiseher var født på Sjælland 15. februar 1702 og utdannet som militær, tok avskjed som løitnant i 1726, studerte så jus i 2 å r og va r i 3 år proviantforvalter på en Orønlands farer. Han blev kanselliråd og etats råd og døde som en formuende mann 28. februar Han bragte ordcn i embedsforretnin U"ene, som skal ha vært i den største uorden ved hans tiltreclen, og får det lov at han var en dyktig dommer blev han utnevnt til birkedommer på Sjælland, len foretrakk sift norske sorenskriveri. Mot al sønnen Michael P. blev sorenskriver i ndre SOl::n avstod han embedet med kongens tillatelse til 111. Sore'l Se/ielder1P, da sorenskriver i nd re Sogn. som hlevoverflyttet til Hardanger og Voss 2. juli Han var fodt 11. oktober 1734, sønn av sogneprest til Botne Bastian S. og hadde tidligere vært hovmester hos 1{i.'c!ltlertld Levetzau og grev Wedel Wedelsborg. S. døde l ans enke blev tilstått 50 rdlr. i pensjon av l'fll'rll1l1llcl inntil hcnlles yugste barn blev 16 år. 2 ) Ok (Ol/) fjomemilml Heiberg, tidligere sorenskriver i 1'11l11l ~ " C l S o).:" Scnjells fogderier (se der), forflyttet til lllr du llj,lcr ou" Voss 15. oktober 1790 efter da avdøde Srhll'ldcrull. Entledll::et 20. mars 1799 med 300 rdlr. ' V,' Q7 ~ P".1... '"''."u ",kr. ~blrhll'rlll} ill linn dode ~;.vllc l Ol:" lcl:"r:cdl "~. U l"" WH' l 'lt klr l ~1tt c\ dr, c1~~e t OJC yndel hy L1llt l. n. h"u ~,

7 '< < j årlig i -pensjon av embedet. Han var født i Gloppen 1741 og døde i (Se slektsbokenj 17. Arnoldus von Westen Sylow Koren, sorenskriver i Vestre Råbyggclagct (se der), overflyttet til Hardanger og Voss 18. oktober 1799 efter Heiberg. Tok avskjed og døde som en høit ansett og aktet -mann 8. oktober Lyse kloster var forenet med Hardanger iallfall fra Laufils Walters tid. - Vo s s. judisicl! henseende har Voss visstnok også før anordningen av 14. juni 1692 en tid vært fore net med Hardanger, en tid også med Sogn. Som egne ting-skrivere (sorenskrivere) opiører riksarkivar Lange og Bergens statsarkiv: 1. Hans Sølrenssen, P. Radicher, Cflristopher Pederssel, jacob jenssen. 5. jens Madssen, 1654 og forbi Christen Jenssen, sorenskriver i Ytre Sogn, betjente tillike VQSS ifølge stadfestelsesbrev av 6. juni Niels Kaa, bevilling som sorenskriver i Voss prestegjeld 5. mars 1664 (lg stadfestet 15. november Rosendal baroni. Oprettet ved lensbrev av 14. januar Det bestod av oovedgården tiatteberg og de adelige setegårder Mel og Sem med tilhørende jordegods. Dets privilegier ophørte i 1837 i henhold til adelsloven av 1. august Peter Thiessen, nevnes som birkedommcr her Christen (Christian) Lamberg, utnevnt til birkedommer 6. mai Utnevnelsen stadfestet av kongen S. februar 1700 og 18. april Død 1733, m r,r, 5 uker, 5 dager gammel.. 1 A({rf'lS l.all/berg, llnevnt hirke(lo"lue,' J. ap T!! 174l, stadfestet av kongen 21. april s. å., 5. mai 1747 og 25. august Død 1777, 76 år 7 rnndr. gammel. 4. Søren Schjelderup, sorenskriver i Hardanger, tillike birkedommer for Rosendal, stadfestet 8. oktober Morten Jollall Barth, stadfestet som birkedommer der 14. mai Død år gammel. 6. Ole Borneman Heiberg, sorcnskriver i Hardanger og birkedommer for Rosendal, stadfestet L desember PaUe Krag Hoff, stadfestet som birkedommer 8. mars Død Nordhordland. L Jens MichelsseTl, nevnes i N. R. R. V, 145, 54, 545, 623 som tingskriver i Nordhordlen 1636 og desember 1636 bevilges og tillates det ham «alene i Bergen herefter å bruke og for den sedvanlige lønn å nyte utrop på de avdøde umyndige eller andre deres!-rous som SKal selges og gjøres udi penger». - - «like måte skal han og alene må skrive hvis uv borgermestre og råd sammesteds til 6 mann av hor!{erskapet blir henvist å forrettes.» et annet brev av s. d. ti! lensherren Jens Bjelke til!>1cj' kongen J. Michelssen «å beholde og nyte Nord Hwc!lens sl,riveri såfremt Du foj'mener han det uten houdenes besværing kan forestå». : lle dnin~ aven henvendelse fra byskriver Annanias \h~rlh)llssøu i Bergen bestemmer kongen i brev av 19. lu fl l H,Q al.l. Michelsscu skal avstå sorenskriveriet, da hun kke vel kunde bctjene både dette og utmper- og ~ ll!l vu r s 11111l1 Ke li i Bergell.,;.'. l" rl fj.w t i [skri ver kolgen.l ens Bjelke, at.. M ichels Mill, ~ ()rl' Jl \ {l'lv c r Nordhord lcn, ungis å forholde sig ' k1l11 Kc pos1er 6 S1ykker - utilbørligen. Han l! d \\1 '111{ [d{,lll! full OR" hcsværger mangc med stor hl' [ )'llllu i! hvor lt ) lled () lleln it.,!" no~ct ;\ forretle. 11"., ~ l ln l Y \' l:}ddhnl1(kn l l{ kke vcdcrl,cf li l{. like h Ull hl ''1 h.vhh ' ~ fol' h t'l hh /.C t ' r ~! { fo d,old!\ llrope ' '

8 !'":----~ ' 2 o;z --.~- _.~...,.--~ , Hvis det forholder sig som angitt, vil kongen at Bjelke skal avsette ham. l brev av 13. november 1639 underretter kongen samme lensherre om at Christen Jenssen, borj{cr i Bergen, hadde andratt om Nordhordlcn soren skriveri som hans svoger Jens Michelssen hadde avstått til ham. Hvis delte er riktig er kongen tilfreds med at Christen Jenssen innsettes som sorenskriver og avlegger cd for Bjelke, såfremt bestillingen ellers er ledig og han kjennes dyktig kalles Jens Michclssen fo rrige tingskriver Nordhordlcn og citzige _ lagmann i Jemtland. l ) Man kan vel efter dette gå ut fra at 2. Christen Jenssen efterfulgte svogeren som sorenskriver her i slutten av 1639 eller i begynnelsen av Chrisfcll Busch (Busk), tidligere i Søndhordland, ncvnt som sorcnskriver i Nordhordland i arene 1644, 45 (av riksarkivar Lange) og 1649, (N. R. R. X, 333.) 4. Hans C/allsscn, nevnt 1651 Og til elter (følge med ~ delclse fra Bergens statsarkiv.) Jfr. Sondfjord lt ljans Rasmussen, utncvnt til sorenskriver i Nordhord~ land 1. ju li l GG7. Bestallingen senere kassert. 6. fjons HonsscTl,2) utnevnt av Ove Bjelke i lgs9 og av kongen 28. juni 1662, erholdt stadfestclse som soren ~ skrivcr i Nordhordland 19. februar «Samtidig beskikket til rådmann i Bergen, dog uten lønn sa lenge daværende rådmann innehadde bestillingen. Han sies brukt udi våre «commissioner i Bergenhus amt_ samt a ha fungert i noen år som lagmann i dcnnes fravær,_ (P. H. T. 1. r. V, 10.) Under 8. august 1665 blev han beskikket til å ;1 <;<;1 stere cn kommisjon som skulde bcsiktigc gårdcne Søndmøre. Forutcn 11. være sorenskriver var han.;;kutt' skriver i Nordhord land. Når sorenskrivcrict blev lcdll,l skulde skiftevescnct igjen ovcrr';'t til skifteskrivcrc (lv(11 Bergens by og stift (brev av 3 1. januar 16(6). ) N. 11. O. V. 2. r ekke s. 29. :10, 31- ~) Tld!tll' ~ r e ~ ~ t. ~(l r ~ T < krly e r NOr!JflHd 0r: lu r.1<- t l l ll' lhl ll' ~~' " Ved missive av 9. juni 1685 blev Hans Hanssen befridd fra sitt sorenskriverembede. for desbedre 11. kunne iaktta silt r1l.dmannsembede _. Død Han efter fulgtes som sorenskriver 9. juni 1685 av 7. C/ristion Nicolai Aboe, som va r blitt ham adjungert 8. desember 1683 og 14. mars ) Ved fo lketellingen i år gammel. Han blev suspendert av vicestalholderen i 1702 fordi han hadde dømt fra livet en kvinne som hadde født i dølgsmål ct barn, avlet med en gift mann. Han mente å ha domt efter majestetens _høiest pri seligste lov _ og kvinnens egen tilståelse. Aboe forela 23. februar 1704 sus])ensjonsspørsmålct for kongen, tja. noden trtenger daglig hårdere efter næsten 2 års suspensjon og han har hu stru og 13 barn å forsørgc:>. Han blev avsatt ved kom ml ssariatdom «formedelst mishandlinger i sitt embede_o Dell under suspensjollen konstituerte sorenskriver, lfllls Theiste, blev pålagt 11. avstå halvdelen av embeds nntektene til Aboe. - Dennes eftermann, tt Arafl! l1altzerssen, fikk sorenskriverbevilling 14. septem~ ber Hans økonomiske stilling var så mislig at han liv sine kreditorer blev arrestert for gjeld og bebyrdet mcd militær eksekusjon. Avstod bestillingen til l. Amoldlls de fitle, utnevnt til sorenskriver i Nordhord Jens fogderi 19. april 1713 mot å erlegge 1000 rdlr. tllncvnclsell stadfestct 10. august Han var fød t lmkrlnj{ 1679 og døde /l/dlf/cl To//{ler, utnevnt 20. februar 1733 e iler da av 10<lc nr. 9. )111/(/1/ Oarmflllll, utnevnt 21. desember 1742, tidligere ~() l'n'lkrlve r ml Solldmorc. Død ) S år gammel. 1ft 'c'!kr. 26. mllrs Han fikk sin sønn ) l ~u,, l "n Rn 'c U!l ~ 1 var hlltt mjjull(crt Ol( meddelt best. som,,~ "..., nd.' 111. n \. ",b ~ r 1(,7(" m~n lwdd ~ ",Jort sil( uverdl", emlo,, l l. hau h~lhl u vllt.'l illlhcmlc del lt llllire. Ro,club1 tkk Sl:ucre "U l,,' \'1'11 ~' """k ' 1'" ".;ltl u l~l...",,1, N 1,,1 'U ll 'Ul 111.'r ~!rlkl(! C Tl.!<- l1nnu M~rd e r t," \,l 1 t"'m'" tlf.

9 - 158 ~ 12. ffenrich Oarmann, e. j., adjungert med suksessjonsbestalling 16. januar født 21. januar 1745, død 13. oktqber Regimentskvartermester Johannes ffaberdorf, født 174,'3 i Bergen, c. j., utnevnt 30. desember Justisråd. Blev justitiarius i Bergens stiftsoverrett. Død 1. januar Hans Andreas Brandt, sorenskriver over Østerdalens fogderi, forilyttet til Nordhordland efter nr januar Død 21. februar år gammel. S. Kansellisekretær Wil!elm Frimann Koren Christie, c. j., utnevnt L april 1808 i avgangne H. A. Brandts sted. Født i Kristiansund 7. desember 1778 og død som tollinspektør i Ber.gen 10. Qktober En av vårt lands mest fortjente menn. Særlig vil han minnes for si n vir ksomhet ved Riksforsamlingen på Eidsvoll og 'Som president ved det overordentlige Storting høsten 1814 og Stortingene og Stiftcr av Bergens museum. l ) Jørgen Poss nevnes i dr. Bings avskrift av Langcs cmbedskalender i Bergens stat'sarkiv som sorenskriver i Nordhordland uten tidsangivelse el!er kilde. Jfr. Søndfjord nr.. l Sogn og Fjordane fylke (Nordre Bergenshus U:.lt). Sogn. 1. lans Pederssen, tingskrivcr i Sogn Kalles i 16 1t forrige skriver i Sogne len. Avsatt fordi han hat/dl1 skrevet et falsk kallsbrev for den beryktede prcst Oluf Jenssen i Stedje prestegjeld og falskelig fått noen lerlll i'l signeter på brevet. Z ) 2. Peder Jenssen, nevnes i diplomer som sore rr llkrlver l Sogn 1615 (ifølge meddelelse fra Derg-ellS ll la tsnrk lv). 3. Jesper flannissen, nevnt som ting-skriver sa n Ll! l e~lt'd" ') s~ Li"d ~ {J : Slortllli(el V s r"rsrll,, 1l1l1 H' ") Hr. N. l. n. 1(,1.1 s ndre Sogn. 4. Chrislen Anderssen. sorenskriver over ndre Sogn, beklager sig i 1632 over lagretten som vegrer sig for å dømme «retten til stor opholdelse» og forsegle hvad der forrettes på tinget. 1 ) 5. Mogens Anderssen (AntllOnissen), sorenskriver i ndre Sogn Stamfar til den ennu eksisterende slekt Theiste gjcnnem sin sønn Johan Mogcnssen Theiste. 2 ) 6. Mogens Nielssen, født ca. 1610, omtales -som sorenskriver i ndre Sogn 1641 og følgende å r til (P. H. T. 6. r. V, 134.) 7. Niets Hanssen, fikk 29. september 1662 bevilling å være sorenskriver over ndre Sogns fogderi i den forrige sorenskriver Mogens Nielssens sted, som var fradømt embedet. 8. Anders Søffrenssen (ffeiberg), bevilling som sorenskriver her 18. mai 1666, tidligere forvalter på Kaupanger.tods, født 15. mars 1630 i Lyster, sonn av foged i Sogn Søffren Lauritssen. Stadfestet som sorenskriver og' nrvcskiftcskriver i ndre Sogn 26. september Han søker om stadfestelse «til min fattige hustru og mange S'må barns ophold". kke desto mindre efterlot han sig ved sin død 4. mars 1688 flerc gårder el!er gårdparter, likesom han drev 2 sagbruk. 3 ) tnns sønn, 1,1, (;(Jrfwr(/ (Ger!) Anderssen ffciberg, født 1660, efterfulgte fue ll SOlli sorenskriver 31. mars 1688 og innehadde e mbedet til sin død 11. februar ) W. jllrxcl Auderssen Grol, får 27. januar 1669 bevilling ~ VEl:!'e so renskriver i ndre Sogn i Bergenhus amt. :ft ur det lllder nr. 8 og 9 anførte er det ingen plass fo h:111 her. Nf. f} c ft c dul,l{ l e~ av svigersl'lllllcll ' V ~ Nld "' - h\l ' ~ Jolko~. Z19. " ' - "'kili' b. V, \. ((l _? f) p 11111,111,,, 11 11r,l' l w~, h-kl,,k 11)( 1'. t, cl/kll V. Kl,

10 l. Georg!Jurcll'wrd }crsin, utnevnt 6. mai 1724, sønn av sogneprest til Beitstaden Albert J. Han hadde i 13 år gjorl tjeneste hos stiftamtmann Undal. født Død i embedet 20. juli Også de to sistnevnte sorenskrivere var gårdeiere i Sogn. 12. Avra/wm Hesselberg, e. j., tidligere sorenskriverfullmektig i over il år, får 2. september 1746 bestalling som sorenskriver i ndre Sogn efter Jersin. Forflyttet til Søndhordland 28. mai 1751, idet han byttet embede med den dervæ rende sorenskriver 13. Kanselliråd ver Rllndlllf, utnevnt samme dag til sorenskriver i ndre Sogn. Død Georg Fr;tlericll Fasling, e. j., bokholder og kasserer ved tukt- og manufakturhuset i Bergen, crholdt bestalling som sorenskriver elter Randulf 28. januar Sønn av presten Thomas r. og født 1720, død Søren Scltiel(!erup, studiosus juris, fikk bestalling som sorcnskriver her 29. mars 1765 eiter da avdødc rasling. Fo rflyttet til Hardanger og Voss 12. juli Michael 'leischer, sønn av sorenskriver J. S. Fleischer i Hardanger og Voss, utnevnt til sorenskriver i ndre Sogns fogderi efter nr. 15 den 12. juli Entlcdi,{:'ct med vartpengcr 4. mars Død (P. H. T. 5. r. V. 101.) 17. Lars johannes rgens, tidligere løitnant, elteriulgtc nr. 16 den 27. mai Kanselliråd, sønn av sogl1curest Ha rtvig rgens og født 9. oktober 1775, død i emocdcl 22. april ste deputert for N. Bcrgenhus ved Rlk~ forsamlingcn på Eidsvoll ) Ytre Sogn. 1. HallS Pedcrsscn, sorcnskriver Chrisfefl jenssen, sorcnskriver i Ytrc SO,{:' ~5. fl l. Var tillike sorenskrivcr Tl:' Voss o~ blev s tadf c~ lct Mll! sorenskriver i Ytre Sogn og Voss 6. juni lm.l. ) Se 1,lmhlul : ~ t nr tlll ~~ 1 nil Sl ~ r fi'ldl' t 11 1,1 N' Niels Hanssen Rue/) fikk bevilling 3. august 1668 som sorenskriver i Ytre Sogn. Stadfestet som sådan 30. august Hans svigersønn, 4. Niets Truclsscl Wiborg, fikk 26. mai 1710 bemyndigelse til å betjene rellen i svigerfarens forfall og erholdt suksessjonsbestallinjt 7. desember Død i embedet Oluf Haflssen Oøe, tidligere generalvognmestcr ved armecn, utnevnt 22. oktober 1725 til sorenskriver over Sogn fogderi efter Wiborg. Han dømte en kvinne. for begagne leiermål med hennes nærbeslcktede Ul fiske~ leiene i Finnmarken,.. sledetfor å scnde henne dit tok han henne i sin tjeneste og besvangret hennc. Avstod mot 200 rdlr. i årlig pensjon embedet til 6. Fr(lnts jorgenssen Bramdruf}, e. j., som den 12. februar 1745 fikk bestalling til å bistå Gøe og efterfølge ham uår embedet blev ledig. Bramdrup var født 22. januar 1710 i Bramdrup ved Kol~ ding og hadde gode attester fra 8 å rs tjcneste hos kom~ merseråd Schwane og katnmerjunker Juell og fra 2 å rs tjenestc som fll lhnektig hos fogden i Hardanger. Død!761. (Se Finne-Grønn: Norges Prokuratorer.) 7. Allcller Anthoni NaTlSen,2) e. j., blev sorenskriver her dcll 20. november 1761, da nr. 6 var død. Nansen var son l av kanselliråd og landsdommer på Bornholm. Anthon! Nansen, og fødl Død 13. mai Gift lled Petrikke Johanne Leirdahl. H, Mt/{s Nie{sscl foltzrod, overauditør, utnevnt til Nansens dtc r111ann 16. august Død 1773, 67 år gammel. Avstod embedet på grunn av svakhet og alderdom til sill SQnn J Ni'f< ffcgl'illlul floftzrod, e. j., utnevnt 23. oktober / 'K/'/"' /lesse/verg, e. j., by ~ og herredsskriver i ' l' 11 r, l,. t. V;l r ~ ~r D,,< Bror ;11' lir. 5 i,"\, 111,11 1"1 l, l " 1' \'11 dl' l 'l " r ~ lm,hll t N ~l' ll.

11 Jylland, bestalling 18. oktober 1799 som sorenskriver i Ytre Sogn fogderi i N. H. Holtzrods sted, som var entlediget med pensjon. Død 1813, 59 år gammel. l. Peter Bortmann Voss, forstadvokat, utnevnt 26. mai 1813 til sorenskriver efter Hesselberg, som hadde erholdt avskjed i nåde. VQSS blev senere sorenskriver i Vestre Nedenes og døde l. mai Søndfjord. l. Peder Jørgenssen nevnes i et diplom som skriver her Laurids Miclwlss 1 anføres som sorenskriver i Søndfjord i en herredags dom av 1641 (N. H. D. V, 2. rekke s. 25) og i diplomer 1635, 42, 49. Død i embedet jørgen Pors, nevnt som sorenskriver her i dommer og diplomer 1653, 54, Hans Claussell, utnevnt av Ove Bjelke 24. november 1656, fur 27. juli 1663 stadfestelse på sin anbetrodde sorenskriverbestilling i Søndfjords fogdcri. Død Chrlstian Hanssen (Rue)1). bevilling som sorenskriver i Søndfiord 13. mai Han var dansk og oplyscr selv at han i noen tid har vært i tjeneste hos lagmanncn i Bergen og i skriverstuen på Berg-euhus. Almuel1 kla ).!el over at han tok ubillig betaling. 6. Hans SchlVartskopf fikk bevilling 12. oktober 1708 til å være sorenskriver i Søndfjord fogderi efter da avdode nr. 5. Han var sønn av sogneprest Jesper Michael S. og bror av sorenskriver Jesper S. i HardHnR:Cr. 2 ) 7. O/ulen Wide røe. utnevnt l. april 1727 til sorenskrlve1' efter avdøde nr. 6. Avstod med kongens godkjetht<:hl' embedet') til 8. Jacob Mathiasser/ RavT, utnevnt 9. septcmbcr 1745, slud festct 21. febmar 1747 og l. mars ~ ft e r hlll1 '1 dm] blev ) P. li. T.. r. l, 31. lnlr av lir.. Ylre SU[ il) S. '1'. V s ) \Vdero dude Bcrl[cn n",r ~ 1 7(1 ~ 11 M \, Hans Arenlz, e. j., - født 1731 i ASkevo!d, sønn av bisp F. A., - den 19. mars 1762 sorenskriver i SøndUord. Stadfestet 1766 og Død Andreas Rogert. auditør og proviantforvalter, utncvnt til sorenskriver 30. august 1793 da nr. 9 var død. Født 18. november død 10. juni ) 11. ver Christian Aaroe, c. j., født 1764 i Kj øbenhavll, he r redsfoged i Jylland, bcstalling 19. januar 1798 til å være sorenskriver i SøndOords fogderi 2 ) i Rogerts sted som var forflyttet til Trondhjem som assess<lr ved overretten. 12. Ludvig Rennord, e. j., birkcdommer i Svanø birk, meddeltes bestalling 27. -mal 1803 som sorenskriver i Søndtjord istedetfor nr. 11 som var forflyttct til Vordingborg som by fag-ed. Død 23. desember år gammel..l Eiter Hagerup Schiølz. c. j., bestalling som s<lrenskriver her 13. februar 1807 eiter da avdøde Rennord. Forflyttct til Karmsund. Han var sønn av kanselliråd Søren S. og født i Stavanger Sorenskriver S. var et opfinnergeni og i mangt forut for sin tid. Han konstmerte en redningsbåt SQm ikke sku lde kun ne kantre, en sykkel med 2 like store hjul og mcd salen anbragt mellem disse, og tilbød sig offentlig å konstruere et styrbart luftski b, når de fornodne pengcr stilledes ti! hans rådighet. 14 Hiets Lar/dmark, e. j., utnevnt til 'Sorenskriver efter Schiølz 11. oktober Han var født 11. mars 1775 Og Olldradd hos sorenskriver Stub i Nordfjord, hos hvem hnll arbeidet efter absolvert embedseksamen 1797 og til Stnbs død i Tok avskjed 30. november 1852 og dodc 29. oktober En fortjent land mann. Han rc Hescuterte si tt amt ljå Stortingene 1821 og ) l'll(c mcddelelse fra Bergens statsar kiv opføres Peder "rl."s"" l{)r.~clls i dr. Bings der beroende avsk rift av ' l Mr,lrlll liv 1~lk ~ ll)r ~ nlllllllll~n lin t!lo.wflll 181 \ SOll Sle dc l'lutcrl rn \,,,,,,llklu (r nd' lll : Slorthll(C Oil: S l al ~ r n: ld c l Hl ), h"l' Cltulln ' Nnrl[c. 'rukun,qrcr.. hl, ~,,1 "1" ' 111'. "1 'l Stlll. fu lldcl UH4 OH

12 ~ ~....~ "~ " "_'_'.".' "._"_"L._ ~ , Langes cmbcdskalendcr som sorenskriver i Søndliord uten uds- eller kildeangivelse. Horsens var foged i Nordfjord og samtidig sorenskriver i Søndfjord, Hans Lem Jersin, e. j., birkedommer fra 1806 til sin død i Birket blev da lagt til Søndfjord sorenskriveri. Han hadde fra sitt 16. år kondisjonert hos j ustisbetjenter. Svane bi rk,l) Ved åpent brev av 16. mai 1685 fikk dr. Hans Svanes enke, fru Marie Fiuren, tillatcjsc til å oprcttc en hoved- og sætegård av øen Bro i Bergenhus amt under navn av Svane. Denne blev tillagt alle rettigheter, friheter og benådninger SCY.11 andre eldgamle adelige sætegårdcr i Norge tillikemed birkerett. Ved kg\. resolusjon av 9. juni 1821 blev Svanøs birkedommerembede forenet med Søndfjord sorenskriveri, kfr. forordning-en 3. juni 1809, Vi finner her følgende birkedommere: l. Christen Honssen,Z) som ifølge åpent brev av 7. mai 1692 var blitt avsatt av fru Maria Fiuren uten dom. - Por denne sin forseelse fikk hun kongens tilgivelse med pålegg om å søke kgl. konfirmasjon på bcstallingsbrevet ved nyutncvnelser,. 2. Jens Christenssen, som fikk kgl. bestalling 5, januar 1697, men er nevnt som birkedommer allerede Utnevnelsen stadfestet 27. mars Død Zakarias Fæster, birkedommer og skriver. stadfestet av kongen 24. november 1741 og 29. april johan janssen Møller, utnevnt av eieren 14. desember 1761, hvi lket blev stadfestet av kongen S. januar 1762 og 30. august jens Petersen, e. j., utnevnt 15. oktober 1770, stadfestet 23. januar Han fikk en meget kort virketid. efter at embedet hadde stått ubesatt noen år blev 6. Llldvig l~e",/ord, e. j., birkcdommer 1775, 27. llai [80.1 tillike sorenskriver i Søndfiord. (Se der LL 12,) l) Sc sorcnskriver Arcnt?.'s nvhiltallinl: 1 TOJo)(r:dl ~ k Journ:<,10_ hdll\ s. 21 ll(. ') ' urmcnlllj{ tl c ntl ~ k UlC<l S"ndJor<l lir. S. Nordfjord.. Morten Thorbernsscll, ifølge diplomer lensskriver eller skriver i Nordfjord J , Torgels Jenssen, lensskriver i Nordfjord len Mauritz jenssen, en danske, nevnes som lensskriver i 1614 og som tingskriver Utnevnt Tillike foged. Død 1634, 4. Jens Madssen, sorenskrivcr i nnviken , Jver Anellerssen, nevnt som sorenskriver i Nordfjord i diplomer og i herrcdagsdom av (P. H. T, l. r. l s, 263,) G. $offrcli Clulstenssell (Witfrup), tidligcre skibskaptein, mcddcles stadfestelse på sin anbetroddc sorcllskriverbestilling i Nordfjord fogderi 14. juli 1663 og 28, september Sønn av foged sammesteds Christel! Søffrenssen Wittrup, 7. Amrids Soffrenssen får 16. juli 1664 bevilling som sorenskriver i Nordfjord av Niels Trolle. Han tilstod seilere at den tidligere sorenskriver var i live Og tilhakelevcrte bevillingen. li. J/lltzcr Chrlstenssen fikk bestalling som sorenskriver l Nordfjord 2. april 1669 og li. lallzer SolrenssCll Witllrol1 (Wittrup) konfirmasjon på slll anbctrodde sorenskriverbestilling sammesteds 15. november Død år 9% mnd. gammel. l)e to sistnevnte cr idcntiske. n. lf'dllr Kal/lc, utncvllt 11. juli G82 til sorcnskriver i Nordfjord i Wlthrops stcd. 24. mai 1684 får han «yder l'rc _ hrcv!lå å vterc sorcnskriver, idct det samtidig ml v~cs ut tlet hadde vl;rt slridi~ltetcr lcllcm tall og W!l. Dsse to var svogre Ol{ Kaalle hadde eftcr Vll ll heretlhil( «praktsert sls: til _ hrev 1):1 '\Orc n... krl

13 ------~ _. ~---.., ---.._-~._.-_._~ , veriet. På grunn herav blev der strid som endte med at W. gikk med på å avsu, embedet til svogeren mot at denne ydet ham noe til livsophold. Knatte, sønn av lensmann K. i Stryn, blev suspendert på grunn av embcdsiorseelse og 11. Jacob lende/ssen den 14. desember 1689 meddelt bevilling til å betjene sorenskriverembedet. Blev K. fra dømt bestillingen skulde Henrichssen bli virkelig soren skriver. Det blev han 6. oktober 1693 da K.s sak!:uuu ikke var tilendebragt. 12. Peder Claussen Paust får 9. oktober 1700 bevilling til å være sorenskriver i Nordfjord i avgangne J. Henrichssens sted. Efter at Paus! er død i 1710, blir 13. Povel SchQnvig (Schonevig) den 15. mai 1111 sorenskriver her. Hans svigersønn, 14. Lars Stub, stud. jur., e. j., får 14. april 1741 bevilling å betjene sorenskriverembedet i svigerfarens forfau og suksedere ham ved avgang. Stubs sønn, 15. Johan Daniel Slub, e. j., får lignende bestalling 12. mars Han var født i 1735 og _tok aue til et geistellg embedes Jlydelse utfordrende eksamina. men har mere lyst på det Juridiske, tok derfor hjem og gikk faren tilhånde_. Død 1802, 68 år gammel. 16. Niels Nielsen Vogt, utnevnt 18. mars 1803 til sorenskriver i Nordfjord efter J. D. Stubs avgang. VOgt var født i 1775, sønn av trelasthandler i Drammen Johan Nielsen og hustru Marie Cudrio. Efter både juridisk og merkantil utdannelse overtok han farens forre tnln~, som han senere solgte og blev postmester på Kongsberg. Døde som sorenskriver 8. mai Antok navnet Vogt efter farens mødreneslekt og er stamfar til den kjente norske slekt Vogt. Nedennevnle sønn sier om ham at han var en belest og spmgkyndig mann, men lite mcddelsom. - Han efterfulgtes av sønnen 17. Jorgen Herman Vogl, c. j., fullmektig i Finanskollegiet. utncvnt 25. september Han var født 21. juli 1784 og blev efter sin avgang som sorenskriver ekslledisjollssekrctær i FinUl1sdc]lurtelllentet og senere stats sekretær og statsråd. Død 12. januar 1862 efter en lang, nidkjær og dyktig embeds virksomhet. 18. Gulbrand Aamodt, e. j., byråchef, utnevnt til sorenskriver efter VOgt den 24. februar Død Kanselliråd. Møre og ROlllsdals fylke (Romsdals amt). Søndmøre.. Peder Jenssen, svoren tingskriver i Søndmøre len, nevnt 1608, 09, Jacob Pederssen, sorenskriver Christen Madssen, sorenskriver, utnevnt 2. januar juli 1641 byskriver i Bergen. l ) 4. Mic/lel Pel[erSSeTl, sorenskriver Niels Jenssen Knag, sorenskriver på Søndmøre 1649 _56. 2 ) Da han på grunn av el! ulykkelig hendelse under tjenesten hadde måttet amputere et ben avstod han med befalingsmannens samtykke bestillingen til 6. Tyge Nielssen J(os/berg (Castberg), utnevnt Zl. juli 1656 mot å erlegge 80 rdlr. årlig til formannen så lenge denne levet. Knag skulde dessuten ha bruk og benyttelse av skrivergården kvitt og fri t. Tyge Nielssen kom fra J ylland til Søndmøre 1646 og hadde da han blev sorenskriver, tjent Bjelkene og fungert som fullmektig for stiftsskriveren og fogden. Deltok sammen med almuen av Bergens len i tilbakeerobringen av Trondhjem Antok før sin død navnet Kastbcrg efter et sogn og en gård i Jylland. Stadfestet som sorenskriver 12. l) N. R. R. V, 463. ) Nicls Kn ng lingskrlver pa Søndmørc o,~å følge Yngvar Nielsens: Jens fleike, s På herredagen Bergen 1637 behandledes en dom avs'rt av Nlels Knag og 6 menn. På den tid må der ha vært 2 ting_ eller sorenskrivere på Søndmore. Jfr. Teskr. 2. november ]198. Nicls (na ll:s sml!) J OTJ~cn skriver 0111 sin far ni mn i mange s[otlsherrers ld mdde ljcll bf,do for l. Mal.. fo,::cd og ~krlv e r på SOlid. lltc. "

14 ;.,.,... ~-'-' ~~""-~~'T"~ ~~-_.- ~ " =""'" ~ 'T... -'.-' _ --._,-,-,-,._-._-_.,'-"~=.>,-,-,<_~ ~ september 1662 og 9. august Han døde i embedet fra ham og hans hustru, fogeddatteren Maren Knag, nedstammer familiene Knagenhiclm og Castberg. l ) l 1674 søkte han om å få sin eldste sønn Niels til sin efterfølger, da denne «for sit vanskelige mæles skyld ikke kan til prækestolcn befordrrs~. Sønnen Niels som var teolog blev også 25. februar 1674 meddelt bevilling som vicesorclskriver og suksessor. Senere fikk Nicls Rasmussen og efter dennes død 7. Jacob Matlliessen Ebeltoft lignende bevillingcr henholdsvis 21. mars 1678 og 2. mal Den sistnevnte overtok embedet i 1687 elter Tygc Kastbergs død. Dennes y ngste sønn, 8. fjelning Tygessen Castberg, fikk 5. november 1687 bevilling som vicesorenskriver hos Ebeltoft og efterfulgte denne efter hans avgang den 9. ok tober 1697 som virkelig sorenskriver på Søndmøre. 9. Christen Møller meddeltes besta\!ing 20. november 1716 som sorenskriver på Sønd møre efter Henning Castberg. 10. Jens Jørgefl Heyde, forrige feltproviantskriver, blev sorenskriver på Søndmøre 30. september 1724 efter Møllers død.2) 11. Johan Garmann, e. j., født i Bergen 1716, efterfulgte Heyde som so renskriver l. april Forflyttet til Nordhordland 21. desember 1742 (se der). hans sted kom 12. ver Nielssell Leganger den 21. desember Død i embedet J3. Melchior Falch, e. j., født 1718 i Sogn, utnevnt 29. september Betalte for sin utnevnelse 800 rdlr. til Seminarium Fridcricianum. Han var fra Amble dro i Sogn. Tok avskjed som sorenskriver og døde i Falch hadde videnskapelige interesser og avfattet l 1775 en avhandling om fiskcricne i Norge, særlig' i Søndmørc. Olt fikk herfor Det danske landhusholdningsselskaps l) Norsk slcktshisl. tidsskrift ll, 104 flg. S) Klngc over ham for ubillig salærbcregning. (Mlsslvc 27. novbr ~ gull medalie. Deltok i stiftelsen av Søndmøre praktiske landhusholdningssclskap 1773 som fikk meg-en betydning fo r det søndmørske jordbruk. l ) Falchs eftermann som sorenskriver på Søndmøre var 14. Johan Larsen Bull, e. J., utnevnt 14. april Efter hans forflytning til Kristianssand som president deles sorenskriveriet i 2 skriverier, nemlig i Nordre og Søndre ved reskr. av 2. november 1798: Nordre omfattende Borgund, Valle, Dale, Sunnclven, Vatne og Grytten skibreder pins en <le gårder av Hiørrenfiord og Ulistcn skibreder, samt Søndre bestående av resten av de 2 sistnevnte skibreder og Nærø, Røvde, Vannelven, Volden og ørsten skibreder. Delingen begrunnes -med al inntektene av det udelte sorenskriveri anslåes til t GOO rdlr. årlig, at de hvert år tiltagende forretninger og de dermed fo rbundne sjøreiser er for mange og besværlige til at en mann kan overkomme dem alle, og al hele Søndmorc har en befolkning av til mennesker. Videre anføres, at Søndmøre i de eldre tider har halt 2 sorenskrivere, en i den søndre og en annen i den norde del samt at når en mann av sorenskriveriels daværende inntekter skal lønne og underholde 3 å 4 kontorbeljenter. blir hans for del ikke betydelig større enn for to som hver med en duelig kar kunde bestride forretningene. Til slutt kommer et argument som har gyldighet den dag idag, nem lig at de embeder som er av den beskaffenhet at embedsmannen selv kan overta forretningene, unektelig bllr bedre bestyrt enn hvor der for en stor del må arbeides ved lønnede fo lk eller bondelenslllennenc. Nordrc S0 11 d11l0re.. Ole Sl'l'cdll K.iMa{, tidligere prokurator. S/J1111 av S02"l1e- 1)T(;~t Mchael liesn:chmd K.. var fodt 19. novembcr 1764 ScnJ~t. hh.:v cand. Jur og- utncvntes til sorcll- ' ) 'tln "Yl'd"'lt K, hlllll": A! ol'' lul ~ hl ~ turl c.

15 , , " ~- '-_00' -_o~_~o_._.~.. ~o_~....~_~ skriver i Nordre Søndmøre 14. desember 1798 efter ti ha praktisert noen år som prokurator i Senjen Og Tromsø fogderi. Død 15. april ) Søndre Søndmøre. l. Laurits Weideman, c. j., tidligere byfoged, utnevnt 14. desember Han var sønn av prokurator på Toten, senere foged Lars W. og fød t n. november 1775, For~ fl yttet til Toten 1. oktober (Se der.) - 2. ffalls Sfaboe. e, j" en gårdbrukersønn fra Toten, født 6. januar 1756, utnevnt til Weidemans eftennann 26, november Tidligere prokurator. Meddelt avskjed 16, februar 1835 med 500 spdlr. i pensjon, Død 30. januar ) Romsdal. 2 ) l. Lmuits jenssen Hiermandt. 2. Laurits Niefssen nevnes som sorenskriver lian fikk sig da overlatt Bolsø gård på livstid mot årlig avgift til lensherren i Trondhiem. 3, C/ris/en Lauritssen opføres av riksarkivar Lange som sorenskriver i Sogneprest Olafsen mener at dette neppe kan være riktig, da der ikke foreligger bevis herfor. (Jfr. Nordmøre nr. 2.) 4. Rasmus Povelssen nevnes i diplomer i videnskapssclskapets arkiv i Trondhjem som sorenskriver i Romsdal kke opført av Lange, lian bodde angivelig på Flovikhohn i Veøy, 5, Johan Worrem, nevnt som sorenskriver i et diplom fra Niels Micllelssen. sorenskriver , kalles i et diplom ra 1645 for tingskriver. Betalte i 1657 kvægskau av 36 kjor, 2 hester, 12 geit og 20 får og må således ha vært forholdsvis velstillet, men kunde ikke m1l.le sig med fogden. Denne skattlegges efter 80 kjor. 8 hester, 40 geit, 50 får og 12 svin. 7. ffans Lauridssen Skieving får 6. juni 1663 konfirmasjon på sin anbetrodde sorenskriverbestilling i Romsdalen. Stadfestet påny 3. august 1670, s1l.fremt han blir frikjent for hvad han er beskyldt og suspendert for. Ved folketellingen var han 36 år g ammel og bodde på Molde. 8. l1ans ffanssen Ørbec/l, bevilling Zl. mai 1675 som sorenskriver i Hans Lauridssens sted som formedelst noen grove forseelser er fradømt embedet. Han avstod med kongens samtykke sin bestilling til 9. Fridericfl Olufssen Messel, utnevnt 29. april ) 10. Andreas Rasmussel meddeles bestalling l. juni 1706 som - sorenskriver efter avgangne Messe!. fian døde innen årets utgang som en fattig mann. l. Jacob Willumsscll T/Ue, sønn aven kjøpmann på Molde, blev utnevnt til sorenskriver i ROlllsdal 10. mai 1707 og <øde i ) 12. JO/la/nes FrUs, utnevnt til sorenskriver i Romsdal efter avgangne J, Thue 3. juli F rasa sig embedet 1750 og døde det følgende år. 13. Peder Jalles, e. j., fikk bestalling S, mars 1743 til 1\ betjene sorenskriverembedet i friis's forfall og efterfølge ham ved avgang. fian var fra Bergen. En rik llann "Som eiet mange gårder i Romsdalen. - Entlediget efter ansøkning i 1787 og efterfulgot av svigersønnen 14, Pe(ler Lelh ølvre. c, j" tidligere birkedommer, utnevnl til sorenskriver i Romsdals fogderi 10. au,!{ust Død i embedet Lorenfs Arlf, byfoged og politimester i Kristianssand. lteddcltes bestalling l. juni 1802 efter 0 v res avgang. Arfi blev i 1806 suspendert fol' Lnderslag av 11l1lyndi R"e ~ ) Se Finne-Gronn: Norges prokuratorer. 'l Jfr. sotneprest O. Olaisens byg<jebok om Veoy og overlærer SchneldeTS verk: Molde Og Roms<Jalen. ) 1'. l. T.. r. V ~. J. '4) A,ullllllllllC kln )!cl HVllr h"n ~ OK 1 001( <J c (( ~ nrh!lld Ol( ( \ln'~ hol!k' "ulrt'h" ,1 hu. (M!,~! \\' ", j llllllll r 1711.)

16 h. _.'... -, ~.... == '_'_' 'C,. - ~ ~.:_~_. ~.~_.~ -~'~~" midler til et belop av rdlr. Chr. Pram, som besøkte ham i Molde i 1804, omtaler ham i sin reiseberetning' som "min sarkastiske, lidt ondskabsfuldc. æ rlige og brave jydeven -.. Den brave jyde blev entlediget i Hi. frederik Motzfeldt, c. j., blev sorenskriver over Homsdals fogderi 30. september 1808 efter å ha vært konstituert i embedet under ArHs suspensjon siden Befordret til assessor l10iesterett 27. september død 2. januar Representerte Molde ved Riksfo r samlingen 1814 og Kristiania på Stortinget 1830 og en tid i 1827 (som suppleant). Stats revisor ) Efterat Molde ved bevilling av 29. juni 1742 var blitt kjøpstad var sorenskriveren i Romsdal tillike dommer og skriver i byen. Nordmøre.. Christen CllrisfelissCl, sorenskriver ) 2. Cllristcl Lallridsscl, skriver her 1620, 24. (Jfr. Romsdal nr. 3.) ;:1. HallS Surbaid kalles i brev av 14. mars (N. {. R. V, 497) fordum sorenskriver på Nordmøre. Avsatt fordi han skrev klage for bøndene over lagmann og fuged. 4. Llurits Wandai, tings-krh'er på Nordmore 1629,32. 3 ) ;;. jørgen NielsSC, ting-skriver (sorenskriver) her 1 6-~, ;1t). 6. Mortel l~avn, sorellskriver på Nordmøre Kl/ud jel/ssell. sorenskriver på Nordmøre 64S. 4/J Skifte efter ham L november Tfwmas Christenssell, 22. oktober Henrik Nielssen nevnes som sorenskriver p:i NordlllClr. i midten av del 17. å rhundre. fradømt emhedct 166.' Bondene i Nordmøre klaget over sorenskriver lend!. ) Se lindstol: Stoningct Ul/: S ; ll s r~~tlet :) Opforl i et notal hl. Ocrh. Schnlliul/:s ):lllircr i k: kk " 10 ~ : K,jobcnhavn. "'l Yn)(vnr Nielsen:.!cll~ llclk ~, '. Ull Nielssen som fordret ulovlige skriverpenger, brukte skjeldsord og trusler i retten, tok ufornøielig og uforsvarlig skriverlønn ved a rveskifter, 3-7 rdlr., foruten særskilt betaling for skiftebrevene samt ubillige; recessen forbudte nattholdspenger ll. m. l1an hadde truet med å være befolkningen en pestilens. l ) 10. Eller Lauritssen Stabel, bevilling til å være sorenskriver på Nordmøre 26. august Svak og sengeliggende kunde han ikke røkte sit! embede og 11. Niets Morfenssen får 12. desember 1665 bevilling til a være sorenskriver i hans s ted. S tadfe stelse herpa 19. september Niels Niclssen. meddelt bevilling 3. oktober 1669 som vicesorenskriver og suksessor. Da han efter tronskiilet UJld lot å søke konfirmasjon på sin bevilling:!) gikk denne over Hl den manll som hadde gjort kongen opljerksom herpå, nemlig LJ. Jacob Søffrcnssen (Ebeltoft). Denne får 18. mai 1672 konfirmasjon på å betjene relte.n i Nordmøre i Niels Nielssens sted, 'll.ar den gamle og svake sorenskriver har forfall og efter hans avgang eller død helt overta sorenskriverembedet. (P. H. T.. r. V, 31.) j-1. P.'der Erfandsscn Skou/gaartl meddeles bestalling som o;orejlskriver i Nordmøre 4. ma rs lian anfører i.,l n ansokning at han i 18 år hadde vært foged i l0- fo ten, men stødt fra sitt brød ved vrang beretning. lacoh Soffrenssen angis da li være død. Men så var nok ikke tilfelle. Han levet el1ll11 i mange ar $01l sees nv de lo efterlølgellde bevillinger. Lamils Nielssc,l1 mr 15. juni 1686 bevilling til a be lene retten. "år den daværende sorenskriver Jacob ~m 'cnssc n er forhindret. 1"1 (,'ort/dl wl C /f/lssl', sorenskriver j Nrl.lndalen, forflyttet t11 NnrdHlurc 16. scplotrlhcr 1698 efter av.l!:angne Jacob l. 11, llv n.l"". o:'w lt lu. t. ntl '~ kr.. f. r. b. 2 ' :.. "ll'."... ",!t'm l":.~"".,1:-.1 ~ H. w l,:hr. 1f,7,1 efler."!,,.tel kke :1 v ",,~f.

17 ~ - - _ ~ Sørenssen. Den 3. se]ltembcr 1712, da han var fradllmt sitt embede fikk han brev pa å bli stående til saken mot ham endelig var tilendebragt og hvis han vinder saken fremdeles være sorenskriver. Han blcv imidlertid kke cnge i embedet, idet 16. fenricfl Sel/røder, tidligere auditør, den 28. august 1114 fikk bestalling som sorenskriver på Nordmøre clter avg-angnc Cornelius Claus sen. 17. jollan ffarboe efterfulgte Schrøder som sorenskriver den 21. desember Suspendert, men «restituert- i embedet da han har avbedet sin forseelse. (Missive 8. ap ril 1730.) lb. Lars Lange, e. j., få r 29. januar 1740 bestalling som sorenskriver ljå Nordmøre i avgangne Harboes 'Sted mot å bctale dennes enke 50 rdlr. årlig så lenge hun var ugift. - Født på fyen. Hadde i 20 år vært kjeilcrbetjcnt og lakei ved dronning Anlla Sophies ho!. - Fra 1742 tillike byfoged i Kristianssund. 19. Andreas BorclJmanTl, c. j., meddelt bestalling som sorcllskriver 4. november 1757 efter Langes avgang. Da Borehmann var død fikk hans enke som sat med 11 a n ~e små umyndige barn i trengende omstendigheter tillatelse tt å la den edsvorne fullmektig beskrive avsluuede skifter og hun oppebære salæret. (Reskr. 30. dcsember 1763.) 20. j acob Madsel Lindemann, c. j., meddeltcs sorenskrver bestalling efter avgangne Borchmann JO. dcsember 176,1. Avskjed med pensjon 25. januar Død 18. mal tv! 88 år gammcl. Hadde før sin utnevnelse halt kond ls jnn hos en advokat. 21. johan Herman Knøpper BUe/, c. j., und c rretl ~ ) '()k u rator, utnevnt 22. mars Avskjed 16. januar HU ] med 200 spd. i pensjon av cmbedet. Dod 19. juni HH' For mislighcter og overgrcil btev han ved komll sjollsdollt fradømt cmbedet, mcn ved j'lol cslcrcl!s dnnl av 16. novcmbcr 1820 slapp han mcd Cll lt\ ll ikt, l 200 l;lld. Han var fo rhatt av folket i Nordmøre som klaget til kongen over sorenskriveren. Dcnne hadde angiveltg som borger og embedsmann handlet således at befolkningen måtte ønske sig befridd for ham. l ) Sør-Trøndelag fylke (Sondre Trondhjcms amt). Fosen.. Knud fanssen nevnes som sorenskriver i Fosen 1632, 36. Førstnevnte år beklagct han sig over a t prester, klokkere og andre optrådte som skrivere vcd a rvcskifter mot loven og all rett. J. Anders Nielssen Riber, sorenskriver i Fosen, nevnt som sådan Nedla embedet og blev handelsmann. l et andragende datert Kiøsvigen (i Aure) 24. juli 1664 kaller han sig en fattig gammel mann som i mange år hadde betjent sorenskriverbestilling i det vidtløftige og besværlige fogderi fosen. denne sin stilling hadde han ikke alene hatt meget besvær, men endog kullseilt den hårdeste vintertid og derved tilsatt sin helbred. Som fo lge derav hadde han må ttet forlate bestillingen. la borgerskap i Trondhjem og ncdsette sig i et fiskevær med ",nogen ringe handeh. Ribcr var født 1603 og døde ),, Pet/er jørgelssen, sorenskriver ) " C/lr/stell Pedcrssen.... NMs Nic/sscf få r bevilling 8. august 1663 å være soren ~krivcr over Fosen len i avgang-ne Chr. Pederssens... ted. Kalles i april 1690 forrige 'Sorenskriver. Ved fo lkctel1l 11gen i år gammel og boende pfi Vals Ul' l Aarjorden. " tlcol, PeterssCf, bevilling 24. descmber 1667 S0111 sorcll 'krvjr Sillll1llCStcds. " "111111' lfllllll N ()rl(~~ 'mkllralorcr. saklorcrc UJl: iujvokatc r i Norge "' l ()h, ' " ~ hvlldr hnk VelJY,. 5(09. '" V, 111, '1 U.\'..,,1,,1 hl (lllh ~k lll l "" K~ ",luh l" ' ) ~ ~ ~ l hlhll uill k Kl.. "~"h~ ~,,

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Idd og Marker. l ) :Forkortelser. Østfold fylke (Smitlenene6 amt).

Idd og Marker. l ) :Forkortelser. Østfold fylke (Smitlenene6 amt). - I :Forkortelser. N. R. R. = Norske Rlgs Registranter. n. N. ~ I)lplolllatarllllll NorvcglculIl. N. O. L. = Norges gamle lover. N. H. D, = Norske tierredags J)omboker. M. L. = Magnus Lagaboters landslov.

Detaljer

r------~------- --.---- "-,-- -- --.---~ ~ - 175 - - 174-

r------~------- --.---- -,-- -- --.---~ ~ - 175 - - 174- r------~------- --.---- "-,-- -- --.---~ ~ --~--- -- - --~.--.------------------------ - 174- Sørenssen. Dell 3. september 1712, da han var fradømt sitt embede fikk han brev på å bli stående til saken

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i (Ytre Sogn)

Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i (Ytre Sogn) Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i (Ytre Sogn) Innholdet i gamle brev er ofte interessante og gir en direkte historisk dokumentasjon mot oss posthistorikere

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

KILDER TIL NORSK HISTORIE

KILDER TIL NORSK HISTORIE KILDER TIL NORSK HISTORIE 1560-1940 Redigert av Jostein Nerbøvik UNIVERSITETSFORLAGET INNHOLD 4. PERIODE (CA. 1550-1800) 3-88 Lensstyret i Norge 3-9 1. Lensbrev på Bergenhus 1560 for Erik Rosenkrantz 3

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - -

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Salme 8 Johann Stan, 1579-164 Soprano 1 # (1628) Soprano 2 Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - # # b b. b lto Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Her - re, vor

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold)

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold) ENDRINGER I FYLKESINNDELINGEN ca. 1660-1996 Amtsinndelingen ifølge reskript av 8.2.1671 Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

~ A~~~;;'" ~/~ : ~::

~ A~~~;;' ~/~ : ~:: LONG FRA FSKERDREKTØREN J - 3-88 (J-35-84 UTGÅR) ~ :~,~~l:e~nl?.~o~b:~~~~~~~ ~ A~~~;;'" ~/~ : ~::0 0 7 0 Bergen, 02. 02. 88 EHB/ TAa FORS KRFT OM ENDR NG FORSKRFT OM REGULERNG AV FSKE OG TARETRAL NG MØRE

Detaljer

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta)

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Gamle Strinda Tjøtta På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Temakveld DIS-Sør-Trøndelag 13.febr.2014 Ved Sølvi Løchen Privatarkiver

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Av Finn Gjerde Jeg har i tidligere artikler i Romsdal sogelags årsskrift (1999 og 2003) tatt for meg de to markante eierne på Årønes, sorenskriver Hans Møller og

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Sølvskatten for Tjøme.

Sølvskatten for Tjøme. Sølvskatten for Tjøme. Fordeling af 6800 Speciedaler i Sőlv, som i Főlge den af Laűrvigs Grevskabs Amts Comission gjorte Ligning bliver at űdrede af Sandeherrets Tinglaűg űnder forbe meldte Amt som Indskűdte

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011 Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter Kari Telste 7. desember 2011 Nye lover om seksualitet utenfor ekteskap De viktigste på 1600-tallet: Forordning om løsaktighet, 1617 Christian 5.s

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vals etter Carl W. Strøm

Vals etter Carl W. Strøm Vals etter Carl W. Strøm Vals Strøm (1887 195) var en meget dyktig fiolinspiller fra Jämtland. Han stifta familie i Meråker og bodde i Norge fram til 19. Denne fine mollvalsen passer godt for torader.

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

NORSK ALMENNINGS RETT

NORSK ALMENNINGS RETT LORENTS RYNNING BIDRAG TIL NORSK ALMENNINGS RETT BIND III/IV UNIVERSITETSFORLAGET BIND III. INNHOLD 72 Ordene "en hver" i NL 3-12-3 og 3-12-6 kan ikke tas bokstavelig, men må forståes som enhver vedkommende

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE 1978 Saksinndeling BOSETTING OG BEFOLKNING - side 14 Folketallet omkring Folketellingen av 1801-20 ff reformasjonen 14 Kurver over fødsler og dødsfall

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Hvem ble skysset. * Norsk Vegmuseum - Skysstell *

Hvem ble skysset. * Norsk Vegmuseum - Skysstell * SKYSSTELL Skysstell er en ordning for persontransport i Norge som varte i mange hundre år, helt til jernbane og bil overtok for hester som framkomstmiddel. Det dreier seg om en ordning for å leie ut hester

Detaljer

HI Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca

HI Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca HI-124 1 Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca. 1500-1700 Kandidat-ID: 4820 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-124 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-124, spørsmål 1 Skriveoppgave

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer