Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side Utarbeidet av Lise M. Bye

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye"

Transkript

1 Oslo Havn KF Kundeundersøkelse 2011 Oslo Havn KF Side Utarbeidet av Lise M. Bye

2 1. INNLEDNING Formål Gjennomføring Målgruppen Presentasjon av undersøkelsen HOVEDRESULTATER 2.1 Generelt Generelt om Oslo havn og Oslo Havn KFs virksomhet, relatert til kvalitetsmålene Vurdering av Oslo Havn KFs virksomhet Vurdering av viktigheten av Oslo Havn KFs kvalitetskrav Vurdering av kvaliteten på Oslo Havn KFs virksomhet, relatert til kvalitetskravene Side 2

3 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med kundeundersøkelsen er å få vurdert Oslo Havns KFs virksomhet, og om kvaliteten for de tjenester som tilbys er akseptabel i henhold til våre satte krav. Undersøkelsen er en oppfølging av tilsvarende undersøkelser gjennomført hvert år fra 1995 til og med 2007, deretter annet hvert år. 1.2 Gjennomføring Undersøkelsene som ble gjennomført i 1995, 1996 og i 1997 ble gjennomført av Oslo Havn KF selv. Fra 1998 til og med 200 ble undersøkelsen gjennomført av IBA Research AS i samarbeid med Oslo Havn KF. Fra 2005 har Oslo Havn KF igjen selv utført arbeidet med undersøkelsen, som innebærer: utsendelse, bearbeiding og utarbeidelse av rapport. Oslo Havn KF valgte selv å gjennomføre undersøkelsen for lettere å kunne gjennomføre konkrete tiltak for å bedre vår kvalitet. Spørreskjemaene ble sendt ut til målgruppen i 30. august Spørreskjemaene kom i retur ferdig utfylt i løpet oktober. 1.3 Målgruppen Oslo Havn KF ønsker å måle tilfredsheten blant sine største kunder. I undersøkelsen ble de 1 største kundene valgt ut til å være med på undersøkelsen. Av de 1 kundene som fikk tilsendt spørreskjema svarte 25 kunder på skjemaene. Dette gir en svarprosent på 61 %. 1. Presentasjon av undersøkelsen Denne rapporten presenterer resultatene i undersøkelsen på alle spørsmål. Resultatene er forsøkt vist med enkle diagrammer og tekst. Rapporten inneholder ikke tabellvedlegg. Side 3

4 2. HOVEDRESULTATER 2.1 Generelt Spørreskjemaet er inndelt i fire hovedgrupper: - Oslo havn og Oslo Havn KFs virksomhet, relatert til Oslo Havn KFs kvalitetsmål. - Oslo Havn KFs virksomhet - Kjennskap til Oslo Havn KFs kvalitetskrav og en vurdering av viktigheten av disse. - Kvaliteten på spesifikke tjenester i Oslo Havn KF, relatert til Oslo Havn KFs kvalitetskrav. Skalaene som er brukt er: - 1 = Svært dårlig - 2 = Dårlig - 3 = Middels - = Bra - 5 = Svært bra - 0 = Ikke relevant Respondentene skulle krysse av hvis spørsmålet ikke var relevant under ikke relevant. Steder hvor respondenter ikke har gjort dette og det ikke har vært krysset av for andre alternativer, er det antatt at spørsmålet ikke har vært relevant. Formuleringene til enkelte spørsmål innen de fire hovedgruppene i spørreskjemaet har endret seg noe i løpet av perioden, dette gjelder spesielt for undersøkelsene i 1999, 2000 og Skjemaet for 2011 er identisk likt skjemaet for årene Vi har likevel valgt å presentere trendtall for de spørsmålene vi mener det er mulig å sammenligne på. Side

5 2.2 Generelt om Oslo havn og Oslo Havn KFs virksomhet, relatert til kvalitetsmålene Første del av undersøkelsen inneholdt en del generelle spørsmål om hvordan respondentene vurderer Oslo havn og Oslo Havn KFs virksomhet, relatert til Oslo Havn KFs kvalitetsmål. Kundene er mest fornøyd med Oslo Havn KF med hensyn til: - Forholdene på sjøen i havneområdet, slik at forholdene kan foregå på en trygg og effektiv måte. - At parkeringsplassene er tilgjengelige for leietakerne. - At fartøyer får tilgang til avtalt kai til avtalt tid. Mens kundene er minst fornøyd med Oslo Havn KF når det gjelder: - HAVs tjenesteyting ifm lossing/lasting (kranvirksomheten). Trender: Kundene synes å være noe mer fornøyd i dag enn tidligere når det gjelder: - Vil ikke her fremstille noen spesielle punkter siden det er en oppadgående trend på alle punkter med kun et unntak av punktet om kranvirksomheten. Kundene er blitt mindre fornøyd i år når det gjelder: - Det er ikke noen punkter som har gått ned i tilfredshet blant de kundene som har svart. Det er i år en markant gjennomgående oppgang i respondentenes vurdering av Oslo havn og Oslo Havns KFs virksomhet. Diagrammet på neste side viser resultatene fra årets undersøkelse sammenlignet med resultatene fra undersøkelsene som gjennomført i perioden Side 5

6 a) Forholdene på sjøen i havneområdet, slik at ferdselen kan foregå på en trygg og effektiv måte? b) Forholdene på land i havneområdet, slik at ferdselen kan foregå på en trygg og effektiv måte? c) At fartøy får tilgang til avtalt kai til avtalt tid? d) Standarden på HAV s terminaler (når det gjelder kaier og arealer)? e) HAV s tjenesteyting ifm lossing/lasting (kranvirksomheten)? f) At skur og bygninger på kaiområdene kan benyttes som forutsatt og holdes i avtalt stand? g) HAV s saksbehandling og praktisering av regelverket? h) Korrekte fakturaer vedr avgifter og vederlag? i) Oslo havn generelt? (Ikke bare HAV) j) At kaier og arealer er ryddige og rengjorte? k) At brukerne er sikret god tilgjengelighet? l) At parkeringsplassene er tilgjengelige for leietakerene?,26,1,11,3 3,56 3,55 3,29 3,77 3,68,09,5 3,95,18 3,67 3,83 3,5 3,6 3,63,1 3,83 3,25 3,25 3,53 3,57 3,68 3,3 3,62 3,69 3,82 3,92 3,58 3,86,19,1 3,82 3,7,0 3,81 3,91 3,93 3,77,05 3,7 3,6 3,86 3,55 3,6 3,61 3,95 3,81 3,68 3,88 3,55 3,88,2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5,5 5 Side

7 2.3 Vurdering av Oslo Havn KFs virksomhet Kundene opplever Oslo Havn KFs virksomhet som bra med hensyn til følgende forhold: - Ansattes serviceinnstilling. - Oppfølging av pålegg i forbindelse med miljøarbeid. - Arbeid med å redusere utslipp til luft og sjø i havneområdet. Mens kundene opplever Oslo Havn KFs virksomhet som mindre bra når det gjelder: - Organisasjon tilpasset framtidens krav. - Tilbakemeldinger på forespørsler fra brukerne. - Effektiv organisasjon. Trender: Kundene opplever at Oslo Havn KF er blitt noe bedre i dag sammenlignet med tidligere når det gjelder: - Det er en fremgang i nesten alle punkter i undersøkelsen så det er vanskelig å utpeke "vinnere" Kundene opplever at Oslo Havn KF er blitt noe dårligere sammenlignet med tidligere når det gjelder: - Tilbakemeldinger på forespørsler fra brukerne Diagrammet på neste side viser resultatene fra årets undersøkelse sammenlignet med resultatene fra undersøkelsene som gjennomført i perioden Side 7

8 2. Hvordan opplever du HAVs virksomhet med hensyn til følgende forhold a) Organisasjon tilpasset brukernes krav? b) Effektiv organisasjon? c) En organisasjon tilpasset framtidens krav? d) Evne til å lytte til kundenes ønsker? e) Tilgjengelighet let å få kontakt? f) Tilbakemeldinger på forespørsler fra brukerne? g) Ansattes serviceinnstilling? h) Personlig oppfølging? i) Informasjon til kundene? j) Kundemøter? k) Evne til å fremme aktuelle havnesaker i media? l) Sikkerheten til de som arbeider i havneområdet? m) Oppfølging av pålegg i forbindelse med miljøarbeid? n) Generell interesse for miljøarbeid? o) Arbeid med å redusere utslipp til luft og sjø i havneområdet? p) Verne- og sikkerhetsarbeidet i Oslo havn? 3,71 3,91 3,78 3,59 3,8 3,65 3,7 3,7 3,36 3,67 3,5 3,58 3,6 3,3 3,55 3,6 3,87 3,78 3,1 3,88 3,81 3,96 3,68 3,5 3,88 3,69 3,8 3,82 3,5 3,6 3,96,07,07 3,73,12 3,8 3,8 3,96 3,55 3,96 3,63 3,68 3,7 3,5 3,92 3,75 3,73 3,81 3,79 3,2 3,57 3,65 3,62 3,89 3,75 3,63 3,89 3,78 3,78 3,87 3,75 3,59,09 3,75,05 3,91 3,78 3,87 3,83 3,7 3,67,05 3,79 3,53,0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5,5 5 Side

9 2. Vurdering av viktigheten av Oslo Havn KFs kvalitetskrav De fire viktigste kvalitetskravene er: - Tilgang til avtalt kai skal sikres og det skal ikke være forsinkelse fra dette på mer enn 2 timer. - Fjerning av snø skal skje raskest mulig etter et snøfall på mer enn cm. De viktigste kaiområdene skal være klare til kl Bøyer, merker og fyr skal være i orden. havnebassenget - Uregelmessigheter som hindrer kundenes virksomhet skal ikke stoppe den daglige virksomhet i mer enn 2 timer. Trender: Det er meget små utslag på denne fra år til år. Følgende kvalitetskrav tillegges større vekt i dag enn for ett år siden: - Antall containere pr. time skal være minst 20 i gjennomsnitt i måneden. Kranstopp over 2 timer skal ikke forekomme. Følgende kvalitetskrav tillegges mindre vekt i dag enn for ett år siden: - Fjerning av snø skal skje raskest mulig etter et snøfall på mer enn cm. De viktigste kaiområdene skal være klare til kl For all kvalitetskrav er det små og ikke signifikante statistiske endringer. Gjennomsnittpoeng i beregningen foretatt i oversikten på forrige side er: - 1 = Ikke viktig i det hele tatt - 2 = Lite viktig - 3 = Middels - = Viktig - 5 = Meget viktig Diagrammet på neste side viser resultatene fra årets undersøkelse sammenlignet med resultatene fra undersøkelsene som gjennomført i perioden Side 9

10 3b. Hvor viktige er disse kvalitetskravene for bedriften? a) Bøyer, merker og fyr skal være i orden. Havnebassenget skal ryddes for drivgods. Det skal ikke være is som hindrer skip. b) Tilgang til avtalt kai skal sikres og det skal ikke være forsinkelse fra dette på mer enn 2 timer. c) Antall containere pr time skal være minst 20 i gjennomsnitt i måneden. Kranstopp over 2 timer skal ikke forekomme. d) Levering av vann skal skje på alle aktuelle steder og på ønsket tidspunkt (også utenom arbeidstid og i helgene) når det er forhåndsbestilt innen gitte tidsfrister. e) Uregelmessigheter som hindrer kundenes virksomhet skal ikke stoppe den daglige virksomheten i mer enn 2 timer. f) Områdene skal være ryddet og skikkelig rengjort (feiet og spylt). Søppel skal ikke være til sjenanse. g) Fjerning av snø skal skje raskest mulig etter et snøfall på mer enn cm. De viktigste kaiområdene skal være klare til kl 0900.,7,37,59,52,67,7,67,67,72,75,57,83,73,29,63,1,1, 3,88,2,71,67,73,56,61,,2,,55,5,62,62,67,81,68 h) Det skal ikke være klager fra kunder på feil faktura, som skyldes avgiftsgrunnlaget.,27,26,38,38 i) Saksbehandling skal skje i henhold til de krav som stilles i forvaltningsloven, med forskrifter gitt av Oslo kommune,12,06,21,1,21 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5, Side 10

11 2.5 Vurdering av kvaliteten på Oslo Havn KFs virksomhet, relatert til kvalitetskravene Følgende kvalitetskrav skulle evalueres: Trafikkavviklingen sjø - Moment A - Bøyer, merker og fyr skal være i orden. Havnebassengen skal ryddes for drivgods. Det skal ikke være is som hindrer skip. Trafikkavvikling sjø - Moment B - Tilgang til avtalt kai skal sikres og det skal ikke være forsinkelse fra dette på mer enn 2 timer. Kranvirksomheten - Antall containere pr. time skal være minst 20 i gjennomsnitt i måneden. kranstopp over 2 timer skal ikke forekomme. Vannleveranser - Levering av vann skal skje på alle aktuelle steder og på ønsket tidspunkt (også utenom arbeidstid og i helgene) når det er forhåndsbestilt innen gitte tidsfrister. Trafikkavvikling land - Moment E - Uregelmessigheter som hindrer kundens virksomhet skal ikke stoppe den daglige virksomhet i mer enn 2 timer. Trafikkavvikling land - Moment F - Områdene skal være ryddet og rengjorte (feiet og spylt). Søppel skal ikke være til sjenanse. Trafikkavvikling land - Moment G - Fjerning av snø skal skje raskest mulig etter snøfall på mer enn cm. De viktigste kaiområdene skal være klare til kl Fakturering - Det skal ikke være klager fra kunder på feil faktura som skyldes avgiftsgrunnlaget. Saksbehandling - Saksbehandling skal skje i henhold til de krav som stilles i forvaltningsloven, med forskrifter gitt av Oslo kommune. Kundene synes også i år å være fornøyd med kvaliteten på HAVs arbeid i forbindelse med de ulike arbeidsoppgavene knyttet til kvalitetskravene. Kundene er mest fornøyd med kvaliteten på Oslo Havn KFs arbeid når det gjelder: - - Tilgang til avtalt kai skal sikres og det skal ikke være forsinkelser fra dette på mer enn 2 timer. - Levering av vann skal skje på alle aktuelle steder og på ønsket tidspunkt (også utenom arbeidstid og i helgene) når det er forhåndsbestilt innen gitte tidsfrister. - Uregelmessigheter som hindrer kundens virksomhet skal ikke stoppe den daglige virksomhet i mer enn 2 timer. - Det skal ikke være klager fra kunder på feil faktura, som skyldes avgiftsgrunnlaget Trender: Kundenes syn på kvaliteten holder seg ganske stabil. Containerproduksjonen; her er vi nå tilbake til nivået fra tidligere år etter et dårlig resultat i Side 11

12 a) Bøyer, merker og fyr skal være i orden. Havnebassenget skal ryddes for drivgods. Det skal ikke være is som hindrer skip.,32,32,16,19 b) Tilgang til avtalt kai skal sikres og det skal ikke være forsinkelse fra dette på mer enn 2 timer. c) Antall containere pr time skal være minst 20 i gjennomsnitt i måneden. Kranstopp over 2 timer skal ikke forekomme. d) Levering av vann skal skje på alle aktuelle steder og på ønsket tidspunkt (også utenom arbeidstid og i helgene) når det er forhåndsbestilt innen gitte tidsfrister. e) Uregelmessigheter som hindrer kundenes virksomhet skal ikke stoppe den daglige virksomheten i mer enn 2 timer. f) Områdene skal være ryddet og skikkelig rengjort (feiet og spylt). Søppel skal ikke være til sjenanse. g) Fjerning av snø skal skje raskest mulig etter et snøfall på mer enn cm. De viktigste kaiområdene skal være klare til kl h) Det skal ikke være klager fra kunder på feil faktura, som skyldes avgiftsgrunnlaget. i) Saksbehandling skal skje i henhold til de krav som stilles i forvaltningsloven, med forskrifter gitt av Oslo kommune,1,39,2,05,26 3,17 3,83 3, 3,33 3,75,27,3,08,13,23,08,26,05,06,22 3,96 3,71 3,96 3,55 3,52 3,61 3,3 3,82 3,1 3,6,15,09,0 3,9,21 3,85 3,9,0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5,5 5 Side

13 Total resultat Diagrammet nedenfor viser en sammenligning av undersøkelsene i perioden Resultatene er fremkommet ved å ta et gjennomsnitt av alle sammenlignbare gjennomsnittstall (av vurderingene) som er fremkommet i undersøkelsen. Årets undersøkelse viser en markant oppgang fra forrige undersøkelse. Dette innebærer at vi nå er tilbake med tangering av "historiens" beste resultat (likt med undersøkelsene i 2002 og 2006). Total kundetilfredshet ,63 3,79 3,7 3,8 3,87 3,87 3,9 3,86 3,85 3,79 3,9 3,83 3,67 3,9 3 3,2 3, 3,6 3,8 Side 13

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlig kommune Sluttrapport fra forstudie i Askvoll Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlige kommune rapport fra Askvoll 1 1. Innledning Denne

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

RAPPORT. Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014. Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015. Utlendingsforvaltningen

RAPPORT. Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014. Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015. Utlendingsforvaltningen RAPPORT Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014 Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ 1 NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer