Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser"

Transkript

1 Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1

2 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havnefogd: Konsulent Telefon: Direkte innvalg i kontortiden fra kl Sentralbord Havnefogd Havnevakta Havnevakta mobil Havnefogd mobil VHF kanal 12/16 Etter kontortid kan havnevakta nåes på mobil: eller telefon Andre viktige telefoner: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 2

3 NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS veiledende prisliste, gjeldende fra Bakgrunn 4 2. Prispolitikk Kaileie Ordinære vilkår Kai leie for mindre fiskefartøyer Kai leie for fiskebåter tilhørende kommunen Fritatt for kaiavgift Tilgang til kaiområdene for å tilby havnerelaterte tjeneste Priser for bruk av kaiarealene Priser for leie av plass i flytebrygger som disponeres av NPH Priser for varer som føres over kai Vogn vederlag 7 6. Parkering på områder som disponeres av NPH`s arealer Priser for utlån av personell, leie av utstyr og kjøp av tjenester Grunnleier ISPS 9 3

4 1. BAGRUNN Nordkapp og Porsanger Havn IKS (NPH) har som formål å utføre havneog havnerelaterte tjenester på forretningsmessig basis. NPH IKS sin virksomhet er dels basert på tjenesteutførsel i samspillet skip/havn og dels utleievirksomhet av havnerelaterte lager, kaier og kaiområder. NPH er eid av Nordkapp Kommune 90% og Porsanger Kommune 10%. NPH disponerer kaier, arealer, lagerbygg, kontorbygg m.m. etter avtale med Nordkapp Kommune som eier. NPH driver utleie- både kortvarig og langvarig- av disse eiendommer og kaianlegg. De forskjellige kaiområder er sikret ihht ISPS krav ( International Ship and Port Facility Security Code.) NPH kan påta seg å gjennomføre en rekke ulike tjenester: Maritim koordinering Kaianvisning Informasjon om ulike tjeneste tilbud Levering av vann Levering av strøm Avfallshåndtering Fortøyningstjenester Andre tjenester etter behov. 2. Prispolitikk. NPH har en prispolitikk som til enhver tid søkes tilpasset det markedet selskapet opererer i. Det er et mål å utnytte arealer, kaianlegg og yte tjenester på en best mulig måte for å dekke kundenes behov innenfor de rammebetingelser som er satt av havnerådet i Nordkapp og Porsanger. Hvis hensiktmessig, eksempelvis for langvarig større kunder, kan det etableres priser etter spesielle avtaler med de enkelte kunder. De priser som er oppgitt er derfor veiledende. Det er lagt vekt på å etablere en liste over veiledende priser som er enkel og oversiktig og gir minst mulig administrativt arbeid for både kunder og NPH. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Utenlandske fartøyer er fritatt for m.v.a. 4

5 3.Kaileie 3.1 Ordinære vilkår Kaileie er skipets betaling for bruk av kaier som disponeres av NPH IKS Kaileien består av to elementer: Det betales for hver gang skipet legger til kai. Kaileien dekker ikke eventuell bruk av kaiområdet. Prisingsprinsippet er bruttotonn som er i samsvar med etablert praksis. Følgende veiledende priser gjelder hvis ikke annet er spesielt avtalt. Pris pr gang fartøyet legger til kai basert på fartøystørrelse: Intervall Regulær trafikk Pris Tank/Lasteskip Pris For de første 300 BT 0,99 1,56 For de neste 300 BT 0,66 1,05 For de neste 600 BT 0,61 0,96 For de neste 800 BT 0,50 0,78 For de neste 1000 BT 0,33 0,52 For de neste 2000 BT 0,22 0,35 For de neste 5000 BT 0,17 0,50 For de neste BT 0,15 0,54 For de neste BT 0,15 0,23 For de neste BT 0,15 0,52 For alt over BT 0,15 0,41 Fartøyer kan ligge til kai inntil 24 timer for priser som angitt. For hvert påbegynt nytt døgn betales kai leie i hht priser som angitt (regnes som fartøyet på nytt legger til kai) 3.2 Kaileie for mindre fiskefartøyer. Småbåter som driver ervervmessig fiske som ligger v/tenderbrygga eller kai kan innvilges en sesongavgift på kr. 750,- 3.3 Kaileie for fiskebåter tilhørende kommunen, gjelder også Servicekaier. For fartøyer som driver fiske og er hjemmehørende i Nordkapp og Porsanger Kommune fastsettes en fast årlig kaileie. Minstepris kr pr. år. 3.4 Fritatt for kaileie er: Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske er fritatt for kaiavgift. Fartøyer som har fast avtale om bruk av offentlig kai. 5

6 3.5 Tilgang til kaiområdene for å tilby havnerelaterte tjenester. Firma som ønsker fast tilgang til kaiområdene som disponeres av NPH for å etablere havnerelaterte tjenester, må ha tillatelse fra NPH (gjelder f.eks fortøyningstjenester, lasting/lossing, vektertjenester, avfallstjenester, osv.) NPH vil foreta en vurdering av om tjenesten er i samsvar med kompetansemessige og sikkerhetsmessige krav. Det skal avtales et vederlag for å stille kaiarealene til disposisjon for slik havnerelaterte tjenester. 3.6 Priser for bruk av havnearealer. Busser, lastebiler og trailere som parkeres på de kaiområdene som disponeres av NPH utenom de fastlagte parkeringsplassene, betaler kr. 250,- pr påbegynt døgn. Varer eller gods må bare legges på de steder som havnevesenet anviser. Varer som losses på havnevesenets arealer eller kaier, kan ligge avgiftsfritt i 48 timer fra den tid skipet har avsluttet lossingen. Tillater havnevesenet at varene ligger lengre enn 48 timer, betales for den overstigende tid en opplagsavgift på kr. 3,- pr, kvadratmeter opptatt plass pr. døgn. Er varene ikke hentet innen overnevnte 48 timer, kan havnevesenet la dem transporteres vekk til mottakeren for dennes regning og risiko. Blir slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan havnevesenet selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. 3.7 Priser for leie av plass i flytebrygger som disponeres av NPH Alle fartøyer som tildeles plass i flytebrygger(marina) skal betale etter følgende satser: For faste årlige plasser kr ,- pr år For de som ikke har faste plasser betales det kr.1.000,- pr. mnd. 6

7 4. Priser for varer som føres over kai. Disse prisene gjelder for alle varer som fraktes med skip over de kaier og områder som disponeres av NPH. Ved bruk av NPH`s kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge skipsekspeditør, agenter eller megler å oppkreve vareavgift på vegne av NPH mot særskilt godtgjørelse. Beregningsgrunnlaget er varens brutto vekt i metrisk tonn Inkludert emballasje. Volumgods regnes om til vektenhet, 3 m3 = 1 tonn, dog aldri mindre enn varens vekt. Varebeskrivelse Grunnsats pr. tonn Pris Kr. 23,- pr,. tonn Grus, sand 1 m3 = 1,5 tonn Isolasjon, steinull, glava : 3m3 = 1 tonn Partilaster på 500 tonn eller mer. Kr. 14,- pr. tonn Spesialgods: -Arbeidsbrakker pr. stk -Husseksjoner pr. stk. -Biler, campingvogner pr. stk -Båter under 20 fot -Båter over 20 fot -Anleggsmaskiner, traktorer og lignende Containere Kr. 300,- Kr. 375,- Kr. 92,- Kr. 35,- Kr. 65,- Etter vekt. Etter vekt. 5. Vogn vederlag. Passasjerer som bruker havneområdet som disponeres av NPH må betale en pris på 10 kroner per passasjer. Av praktiske årsaker, vil dette veltes over som vognvederlag for de passasjerer som velger utflukter basert på f.eks busser. Per passasjer kr.10, -/kr. 400,- pr buss. 6. Parkering på områder som disponeres av NPH`s arealer. Det vil for kunder som har fast oppstillingsplass i Fiskerihavna (busser til avvikling av cruisetrafikken) inngås egne avtaler for parkering. Leievilkår og pris fastsettes etter nærmere avtale med de aktuelle kunder. Busser, lastebiler og trailere som parkerer på de kaiområdene som disponere av NPH, utenom de som har egne avtaler, betaler kr 250,- pr påbegynt døgn. Det vil i tillegg bli satt opp parkeringsautomater for personbiler. Pris pr. time kr. 15,- Det kan innvilges årskort med vilkår for personbiler som parkerer på oppmerkede plasser som disponeres av NPH. Pris pr år kr. 2500,-. 7

8 7. Priser for utlån av personell, leie av utstyr og kjøp av tjenester. Kategori Pris Kommentarer Utlån av fagarbeider Kr. 500,-pr. time per person Minstepris 2 timer pr. gang Vann levering til fartøyer Levering av vann til fartøyer Til og frakobling Kr. 15,00 pr ton/m3 Kr ,- pr gang Levert vann registrert med vannmåler Mandag til Fredag fra Gjelder også lørdag og søndag Salg av strøm Strømpris Kr. 1,95 pr kwh+mva Strømsalg: Etter normal arbeidstid + Kr ,- pr gang Mandag-Fredag Samt lørdag og søndag. Leie av hjullaster Pris etter avtale Fortøyningsbøye Kr. 850,- pr bøye Fortøyninger I havnas bøyer Avfallspriser Det kan kun leveres opp til 8 m3 avfall i havna`s containere. For levering av avfall mer enn 8 m3 må privat avfallshåndterings tjenesten bestilles. Avfall skal håndteres på en forsvarlig måte slik at det ytre miljø sikres. Kr ,- For skip over br.tonn Kr. 0,15 per tonn For skip inntil ,-br.tonn Andre tjenester i verdikjeden skip-havn. Det kan være andre behov for flere typer tjenester i verdikjeden skip-havn. NPH kan etter avtale selge slike tjenester ut fra de behov kunden måtte ha. 8

9 8. Grunnleier. Grunnleier på havneområder som NPH disponeres settes til kr. 35,- pr. m2 tomt pr. år. 9. ISPS. Sikkerhetsvederlag for fartøyer som omfattes av ISPS-Koden. Fartøy under 2000 BT Fartøy fra BT Fartøy over 5000 BT 800 pr. anløp pr. anløp pr. anløp 9

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2013 INFORMASJON... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Virkeområde... 4 3.2 Avgiftsplikt... 4 3.3 Fritak,

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF Foto: Trude Thingelstad Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2014 Forretningsvilkårene gjelder for Oslo havn og Oslo kommunes

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF Velkommen til Norges største offentlige havn! Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Halve Norge bor under tre timers

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer