Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31"

Transkript

1 Mobilitetsplan Bildøyna Utgave: 1 Dato:

2 Mobilitetsplan Bildøy 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Bildøyna Utgave/dato: 1 / 31. okt Arkivreferanse: - Oppdrag: Områderegulering Bildøynana Oppdragsleder: Torhild Wiklund Fag: Plan og urbanisme Tema Forretningsområde1 Skrevet av: Steinar Onarheim Kvalitetskontroll: Trygve Andresen

3 Mobilitetsplan Bildøy 2 FORORD Asplan Viak har vore engasjert av for å utarbeide mobilitetsplan og sykkelstrategi for Bildøyna. Torhild Wiklund er har vore oppdragsleiar. Steinar Onarheim har vore fagansvarleg for mobilitetsplanen. Trygve Andresen har vore kvalitetssikrar og delteke i arbeidet med sykkelstrategi. Lene Takvam har vore kontaktperson hos. Bergen, 31/10/2014 Torhild Wiklund Oppdragsleder Trygve Andresen Kvalitetssikrer

4 Mobilitetsplan Bildøy 3 INNHOLDSLISTE 1 Bakgrunn Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra Kystby Kva er mobiltetsplan med sykkelstrategi? Planområdet og Sotra Kystby Dagens befolknings- og arbeidsplasstettleik Prosess og medverknad Reisevanar Reisevanar i Bergensområdet Nasjonal reisevaneundersøking Reisevaner i Oslo og København Arbeidsreisemønster for busette i Sotra Kystby Turproduksjon på Bildøyna dersom 25%målet nås Tiltak som reduserer antall reiser Om 30% målet Rett verksemd på rett plass Lokalisering av barnehage og andre fuksjonar Prinsippskisser: Forbindelsar som kortar ned reisetidene for gåande,syklande og kollektivreisande Gang- og sykkelforbindelsar Kollektivforbindelsar Vurdering av prinsippskisser Tiltak som gjer det meir attraktivt å gå og sykle (Sykkelstrategi) Attraktive gang- og sykkelforbindelsar Gang- og sykkelbruer Sykkelparkering Bysykkelordning Høgverdig kollektivknutepunkt Andre typar tiltak Anbefalingar (oppsummering)...37

5 Mobilitetsplan Bildøy 4 1 BAKGRUNN Mobilitetsplanen inngår i oppdraget med å utarbeide områdereguleringsplan for Bildøyna, område SE2 som er under oppstart (sjå kart, kap.0). Områderegulering for dei tilgrensane delområda SE1 og SE3/B1 er allerede i gang, og vert gjennomført av andre konsulentar. Mobilitetsplanen gjeld alle dei tre delområda. Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby vart vedteke av kommunestyret I føresegnen 1.1 er hovudføremål med planen definert: «Føremålet med planen er å skape eit sjøvend byområde med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar. Denne planen skal saman med Straume sentrum danne heilskapen Sotra Kystby.» Det overordna kvalitetsprogrammetet, som føl kommunedelplanen, gjev førande hovudprinsipp for den urbane utviklinga av sentrumsområde på Bildøyna. Programmet er retningsgivande og legg, saman med dei juridiske føresegnene og plankartet, grunnlaget for ei god og framtidsretta utvikling. Det er eit strategisk dokument som fastset felles kvalitetskrav og overordna grep for å oppnå gode, heilskaplege miljø og kvalitetar innanfor planområdet (ref: KDP s20). Det er gitt at det i samband med områdereguleringa skal utarbeidast ein mobilitetsplan som skal gi ein strategi for handtering av kollektivtilbodet og sikring av gode løysingar for transport (ref: KDP s 22).

6 Mobilitetsplan Bildøy Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra Kystby Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra Kystby viser hovudgrep for framtidig infrastruktur i området. Til kommunedelplanen er det utarbeida reguleringsføresegner og eit kvalitetsprogram som set krav til utarbeiding av områdereguleringsplanar innafor sentrumsområda og ambisjonar for utforming og bruk av området knytt til bymessige, urbane strukturar med høg tettleik og lav bilandel blant dei reisande. SE2 SE1 SE3/B1 Figur 1: Utsnitt KDP Bildøyna/Sotra Kystby vedtatt Føresegna I samband med utarbeiding av reguleringsplanar for område SE1, samt SE3 og B1 (Figur 1) skal det utarbeidast spesifikke kvalitetsprogram med ein høgare detaljeringsgrad enn det overordna kvalitetsprogrammet i kommundelplanen. Det spesifikke kvalitetsprogrammet for SE1 skal inngå i grunnlaget for områderegulering av SE2. Reguleringsføresegna set krav til at det innafor SE1 skal settast av areal til køyreveg med rom for kollektivtrafikk (buss/ bane). Områdeplanen skal fastleggje tilhøvet mellom utbygging av området og ferdigstilling av køyrevegen. Områdeplanane for SE1 og SE3/B1 skal og settja rekkefølgjekrav knytt til utbygging og ferdigstilling av lokalvegsamband mellom Bildøyna og Straume samt tilhøvet mellom utbygging av områdene og ferdigstilling av RV555-Fastlandssambandet.

7 Mobilitetsplan Bildøy 6 Føresegna opnar vidare for å etablere bru for fotgjengarar og syklistar frå SE1 til FO1 og fastset at det skal etablerast ein hovudtrase for sykkel gjennom SE1 frå riksvegen i sør og heilt nord på Bildøyna, Apalneset. Områdeplanen skal settja rekkjefølgekrav knytt til ferdigstilling av gang- og sykkelvegen. Det er vidare slått fast av gangsamband parallelt med sjø skal vera ein del av eit samanhengande gang- og sykkelvegnett innanfor planområdet. Føresegna sett krav til at parkering skal leggjast under terreng i eigne anlegg og syner her til kvalitetsprogrammet. Føresegna åpnar for overflateplassar for ein tidsbegrena periode i ein tidleg fase med næringsetalbering. Føresegna inneheld ein tabell med minimum og maksimal parkeringsdekning for ulike foremål. Endeleg plassering og tal på plassar skal fastsetjast i reguleringsplan. Kvalitetsprogrammet Kvalitetsprogrammet sett kvalitetsmål og retningsliner for ein rekkje område. I mobilitetsplanen er det særleg interessant å trekke fram mål og retningsliner knytt til kommunikasjon, dvs fotgjengarar og syklistar, kollektivtrafikk og parkeringstrategi. Eit kvalitetsmål i overordna kvalitetsprogram er at hovuddelen av den samla persontransporten til og frå Bildøyna og internt på Bildøyna skal skje til fots, på sykkel eller ved bruk av kollektivtransport. Berre 25% av daglege turar skal vere bilbaserte. Dei resterande skal skje til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Dei ulike retningslinene er meint å byggja opp rundt desse målsetjingane med krav til utforming av områda. Til dømes krav til kvalitet på gang- og sykkelvegar, rett plassering av god sykkelparkering, samlokalisering av funksjonar som bustad, arbeidsplassar, skule, barnehage og butikkar, bilfrie gater med parkering og varelevering i hovudsak under gateplan. I kvalitetsprogrammet har kommune satt eit mål om at kvar arbeidsplass skal generere maks1 biltur per dag, men retningslinene opnar for at det kan leggjast til rette for ein høgare bilbruk enn målsetjinga inntil kystbyen er bygd ut med to tredelar av full storleik,og det er etablert eit kollektivtilbod med god frekvens. Kvalitetsprogrammet har ei retningsline om at det skal utarbeidast ein overordna mobilitetsplan i samband med områderegulering. Mobilitesplanane skal sjåast i samband med eit mål om at lag 30% av dei som bur på Bildøyna, har arbeidsplassen sin der også.

8 Mobilitetsplan Bildøy 7 Det er vidare eit mål at mobilitetsplanen på sikt skal sjåast i samanheng med konkrete klimamål retta mot ulike typar verksemder og ulike lokaliseringar der arbeidsplassintensive verksemder skal lokaliserast nær kollektivknutepunkta. Kommunen har også eit mål om at mobilitetsplanen vil setje utbyggjar og kommunen i stand til å lage eit klimarekneskap. Alle nye verksemder med meir enn 50 tilsette eller utbygging av næringsareal på minimum 1000m 2 må dokumentere transportbehov og transportløysingar. Alle verksemder eller utbyggar skal gjere greie for samla transportomfang til/frå verksemda. Denne transporten skal fordelast på transportmiddel og,det skal gjerast greie for korleis ein skal oppnå denne fordelinga. 1.2 Kva er mobiltetsplan med sykkelstrategi? Mobilitetsplanen skal ta føre seg reisene både internt i planområdet og til/frå områda rundt. Eit hovudmål med ein slik plan vil vere å redusere tal reiser, og syte for at dei reisene som skjer er så miljøvenlege som mogleg. har eit uttrykt mål om at berre 25% av reisene som følgje av den nye aktiviten på Bildøyna skal skje med bil. Dette er den viktigaste føringa for mobilitetplanen. I denne planen føreslår me tiltak som er naudsynt for å nå denne svært ambisiøse målsettinga. Tiltaka kan delast opp i tre hovudgrupper: 1.Tiltak som reduserer antall reiser 2.Forbindelsar som kortar ned reisetidene for gang, sykkel og kollektiv (prinsippskisser) 3.Tiltak som gjer det meir attraktivt å gå og sykle (sykkelstrategi) Kvar av desse tiltaksgruppene er eigne kapittel i planen, men det er lagt mest vekt på gruppe 2 og 3. Gruppe 1 (kap. 5) er mellom anna tiltak som tek føre seg korleis ein kan planlegge ny utbygging på Bildøyna. Her vil ikkje mobilitetplanen gå i detalj, men heller gje nokre generelle anbefalingar som seinare må tas omsyn til i utviklinga av delområda. Døme på dette er lokalisering av barnehagar nær bustad for å redusere transportvolumet. I høve tiltaksgruppe 2 (kap.0) er mobilitetsplanen meir konkret. Her vert det presentert 2 prinsippskisser for kollektiv og 2 for gang/sykkel. Det er mellom anna gjort analyser på reisetider og reiseavstandar, og føremon og ulemper ved alternativa vert diskutert. I tiltaksgruppe 3 (kap.0) vert det vist gode døme på korleis ein kan planlegge for å få høgast mogleg gang- og sykkelandel. Til dømes er sykkelparkering av høg kvalitet, samt trygge og attraktive gang- og sykkelvegar viktig. Sykkelstrategi er ein viktig del av mobilitetsplanen. Sykkelstrategi er dei tiltaka som involverer sykkel og som dermed er integrert i mobilitetplanen; både nye sykkelvegar (tiltaksgruppe 2), men ikkje minst dei mange kvalitative grepa ein kan gjere for å gjere det meir attraktivt å sykle (tiltaksgruppe 3). Mobilitetsplanen går med andre ord ikkje inn på detaljuforming av delområda, men gir tilråingar om korleis Sotra Kystby skal knyttast saman med områda rundt, og kva kvalitative grep ein må gjere for å få ein så høg gang-, sykkel- og kollektivandel som mogleg. I kapittel 8 vert det gitt anbefalingar som oppsummerer dei viktigaste tiltaka i både tiltaksgruppe 1, 2 og 3. Formålet med mobilitetsplanen er å legge fram ein samordna strategi til områdeplanane slik at ein her kan følgje opp det som er sett i kvalitetsprogrammet.

9 Mobilitetsplan Bildøy 8 2 PLANOMRÅDET OG SOTRA KYSTBY Mobilitetsplanen gjeld for områda SE1, SE2, SE3/B1 og andre tilgrensande område. Planen har difor inga eintydig definert geografisk avgensing. Den skal gjelde dei tre delområda, men minst like viktig er det å sjå desse områda i samanheng med det som er rundt. Heile Bildøyna, Litle Sotra og Kolltveit ligg innafor sykkelavstand og det er naturleg at desse områda inngår i planen. Gode forbindelsar mellom Bildøyna og Straume er svært viktig for heile utviklinga av Sotra Kystby. Samstundes så veit ein at dette området er del av ein større regionen, der reisene skjer på tvers av kommunegrensene. Til dømes har svært mange frå Fjell både jobb og fritidsaktivitetar i Bergen. Og motsett så har mange av innbygjarane i Bergen, Øygarden, Sund og på Sotra daglege reiser til Straume. I delområda SE1, SE2 og SE3/B1 er det planlagd både bustader, næring og forretning. I hht til KDP for Bildøyna/Sotra kystby skal minimum 60% av BRA i områdeplanane nyttast til bustadformål. For SE1 og SE3/B1 er det berre utarbeide førebels skisser, medan planarbeidet for SE2 ikkje er komen i gang. Eit grovt anslag utifrå førebels arbeid viser at dei tre områda totalt kan få ca bustader og m² næringsareal. Med 2,5 personar per bustad 1 og 75 m² per ansatt vil ein då kunne forventa rundt busette og 2700 arbeidsplassar 2. Rundt 90% av dette vil vere på nordre Bildøyna, nord for fylkesveg Dagens befolknings- og arbeidsplasstettleik Største befolningstettleik i Fjell finn ein i dag rundt Straume på Litle Sotra (Figur 2). I Møvik og langs aksen Bildøyna- Ågotnes er det også relativt tett busetnad. Busetnaden er likevel ikkje like tett som ein ser i Bergen vest og rundt Loddefjord. Når det gjelder arbeidsplasstettleik så er det to markerte arbeidsplasskonsentrasjonar i Fjell. Den eine er tett konsentrert rundt CCB på Ågotnes. Den andre er på Straume og strekkjer seg over ein avstand på 2,5 km; frå like nord for rådhuset, til sørlige del av Fjell Næringspark. 1 Anslaget er henta frå samordna teknisk plan. Dette er sett høgt for ikkje å underdimensjonere teknisk infrastruktur, og er valt i mobilitetsplanen for å få samordna talgrunnlag. I KDP for bustadutvikling er det 1,85 personer per boenhet for blokkleiligheter i Fjell. 2 I overordna kvalitetsprogram for kommundelplan Bildøyna/ Sotra Kystby (, 2013) vert det antyda at byområdet skal vekse til 6000 innbygjarar og 2000 arbeidsplassar. Vidare i planen vert det teke utgangspunkt i busette og 3000 arbeidsplassar sidan dette er anslag utifrå områdereguleringane.

10 Mobilitetsplan Bildøy 9 Ågotnes Askøy Bildøyna Straume Loddefjord Møvik Figur 2: Befolknings- og arbeidsplasstettleik. 3 PROSESS OG MEDVERKNAD Ein viktig del av denne planen har vore å involvere dei som i framtida vil vere brukarar av dei løysingane som vert føreslege. For å sikre breiast mogleg medverknad vart det avhelde eit medverknadsmøte på Fjell Rådhus 9.september. Følgande organisasjonar/brukargrupper vart invitert: -Ungdommens kommunestyre (UKS) -MOT -Eldrerådet -Kommunalt råd for mennesker med nedsett funksjonsevne -Folkehelsekoordinator -Cykleklubben Sotra -Sykkelsjefen i Bergen kommune -Barnas representant i -Ansatte i kommuneadministrasjonen: Fra eiendom/samferdsel og fra arealplan På møtet var alle representert, bortsett frå MOT, Kommunalt råd for mennesker med nedsett funksjonsevne, Cykleklubben Sotra og sykkelsjefen i Bergen. På møtet gjekk kommunen gjennom relevante planar og informasjon i høve Sotra Kystby. Konsulenten gjekk deretter gjennom arbeidet som vart gjort med mobilitetsplanen så langt; kva føringar som ligg for planen, og korleis ein ser føre seg å løyse dette. Mellom anna så vart prinsippskissene for gang/sykkelforbindelsar og kollektivforbindelsar presentert. Det vart også vist døme på god gang-, sykkel- og kollektivplanlegging frå Noreg og frå utlandet. Dette er tiltak som kan begrense bilbruken i Sotra Kystby og som kan vere aktuelle tiltak i planen.

11 Mobilitetsplan Bildøy 10 Deltakarane fekk deretter utdelt kvart sitt kart. Oppgåva var å teikne inn viktige målpunkt for sine reiser, og kva strekningar på- og rundt Bildøyna som vert opplev som trygge/ utrygge som fotgjengar og syklist. Deretter vart deltagarane delt i to grupper som laga kvar sine kart med viktige målpunkt, trygge og utrygge områder for gåande og syklande. Til slutt var det plenumsdiskusjon rundt følgande spørsmål: Korleis opplevast det å ta bussen til Straume og Bildøyna i dag? Kva skal til for at du tek bussen oftare? Korleis opplevast det å sykle til- og på Straume og Bildøyna i dag? Kva skal til for at du syklar oftare? Korleis opplevast det å vere fotgjengar på Straume og Bildøyna i dag? Kva skal til for at du går oftare? På møtet fekk ein nyttige innspel til planen,mellom anna at terminalar/knutepunkt må vere lyse, romslege og trivelege for at det skal vere attraktivt å bruke dei. Det kom også fram at det ikkje er kult blant ungdommen å sykle, og at dette gjelder i størst grad for gutar. Sykkel er heilt uaktuelt transportmiddel for mange unge. Det kom også fram at Ungdomens kommunestyre i april 2014 hadde laga ei liste med innspel til kommunen angåande sykkelstrategi. Dette er teke med vidare i mobilitetsplanen. 4 REISEVANAR Kvalitetsprogrammet har som mål at berre 25% av reisene til og frå Sotra Kystby skal skje med bil, og dette er den viktigaste føringen for mobilitetsplanen. I dette kapitlet vil me sjå litt på reisevanar i Bergensområdet, og i andre byar, for å få eit samanlikningsgrunlag. 4.1 Reisevanar i Bergensområdet I 2013 vart det gjennomført ei reisevaneundersøking i Bergensområdet 3. I heile regionen er bilførerandelen på 53%, noko som er nedgang på 3% frå I Bergen kommune har bilandelen gått frå 51% til 46% i same periode. Ein ser ein liten dreining frå bilbruk, og over på kollektiv og gange.sykkelandelen i Bergensregionen er i dag på 3%, andelen gåande er på 22%, kollektivandelen er på 14% og bilpassasjerandelen er 8%. For bilreisene i Bergensområdet er det i snitt 1,4 personar per bil, og 70% av bilførarane køyrer utan passasjer. Kvar person (berre perosnar over 13 år er med i underøkinga) i Bergensområdet reiser i snitt 3,56 reiser per dag på kvardagane. Same tal for Litlesotra er 3,59 reiser per pers per dag. 3 Meland, S., Elsaas Nordtømme, M. (2014). Reisevaneundersøkelse for Bergensområdet. SINTEF, Trondheim. Undersøkelsen gjeld Hordalandskommunane nord for Bjørnefjorden, ekskl.hardanger.

12 Mobilitetsplan Bildøy 11 I undersøkelsen er det teke ut reisevanedata på lågara nivå. Region vest består av Sund, Fjell, Øygarden og Askøy, og desse resultat er meir relevant enn Bergensområdet i høve Bildøyna. Figur 3: Reisemiddelfordeling i region vest (Sund, Fjell, Øygarden og Askøy) Som ein ser har region Vest ein svært høg bilførarandel. Ein kan også merka seg den lave sykkelandelen på berre 1%, vs. 3% i heile Bergensområdet. Kollektivandelen er på 13%, noko som er likt med kollektivandelen i heile Bergensområdet. Figur 4: Reisehensikt for reisene i region vest- Sund, Fjell, Øygarden og Askøy. (Hjemreise er ikke med i datagrunnlaget for figuren).

13 Mobilitetsplan Bildøy 12 Figur 4: Reisehensikt for reisene i region vest- Sund, Fjell, Øygarden og Askøy. (Hjemreise er ikke med i datagrunnlaget for figuren). viser kva hensikt dei reisande har med sine reiser. Dei fire klart største kategoriane er servicereiser; 27% (innkjøp, og andre servicerelaterte ærend), arbeidsreiser; 25%, fritidsreiser; 23% (t.d. til hytta) og omsorgsreiser;15% (t.d. private besøk), og dette er svært lik fordelinga i Bergensområdet forøvrig. Arbeidsreisene er den type reiser som vert rekna å vera lettast å påverke. Det er til dømes lettare å få folk til å ta bussen til jobb enn til butikken eller på besøk til familie. Ein av årsakene til dette er at når ein fyrst har funnet reiseruta/rutetida til jobb så er dette lett å repetere dag etter dag, sidan destinasjonen alltid er den same. I tillegg har ein vanlegvis ikkje behov for å pakke med seg varer, bagasje eller utstyr til jobben. Å få folk til å gå, sykle eller reise kollektivt på fritids-, service- og omsrogsreiser er ei stor utfordring sidan biltilgjengeligheten i region vest er svært mykje betre enn gang-, sykkel- og kollektivtilgjengeligheten. Det er berre mellom Litlesotra og Bergen sentrum at kollektivtilbodet er nokolunde konkuransedyktig med bil i dag. Her er det god frekvens, samstundes som det kan vere dyrt og tidkrevjande å finne parkering i Bergen sentrum Overgang frå bil til andre reisemiddel: Kva skal til? I same reisevaneudnersøkelse (SINTEF, 2014) blei bilførarane i heile Bergensområdet (dei som køyrer minst ein gang i veka) spurt om kvifor dei køyrer bil. Rask transporttid er klart viktigaste årsak til bilbruken. Figur 5: Tilhøve av tyding for bruk av bil på arbeidsreisa, Bergensområdet Kjeld: SINTEF 2014.

14 Mobilitetsplan Bildøy 13 Bilførarane blei også spurt om kva som skulle til for at vedkommande skulle nytta kollektivtransport oftare. Hyppigare avgongar og kortare reisetid var viktigaste virkemiddel for å endra på dette. Figur 6: tilhøve som kan gi auka bruk av kollektivtransport på arbeidsreisa, Bergensområdet Kjelde: SINTEF, Dei som sykla til arbeid minst ein gong i veka fekk spørsmål om kvifor dei valgte sykkel på arbeidsreisen. Mosjon, miljøhensyn og raskare transporttid var viktigaste årsaker. Figur 7: Tilhøve av tyding for bruk av sykkel på arbeidsreisa, Bergensområdet Kjelde: SINTEF Dei som sykla sjeldnare enn vekentleg fekk spørsmål om kva som skulle til for at dei skulle sykla oftare på arbeidsreisa. Kortare reisetid var viktigaste årsak her. Samanhengande sykkelvegnett og tryggare veg var også viktig.

15 Mobilitetsplan Bildøy 14 Figur 8: Tilhøve som kan gi auka bruk av sykkel på arbeidsreisa, Bergensområdet Kjelde: SINTEF Nasjonal reisevaneundersøking Ei nasjonal reisevaneundersøking (RVU) i viste at andelen gåande i Norge er på 68% på reiser innafor 1 km, og sykkelandelen er på 5%, totalt 73% gang+sykkel. Bilandelen er på rundt 20% på reiser innafor 1 km. Til samanlikning er gang+ sykkelandel på 24% og bilsjåførandelen på over 50% på reiser mellom 3 og 3,9 km. Bilandelen aukar altså kraftig med avstanden og andelen gåande avtek raskt på lengre avstandar enn 1 km. Sykkelandelen ligg jamt på 4-6% på reiser mellom 2 og 8 km. Kollektivandelen ligg på 10-20% på reiser over 3 km. 73% 24% Figur 9: Daglige reiser fordelt på transportmiddel og reiselengde. Kjelde; RVU Vågane, L., Brechan, I., og Hjorthol, R.(2009). Den nasjonale resievaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport. TØI-rapport 1130/2011.

16 Mobilitetsplan Bildøy 15 I same undersøkelsen såg ein på sykkelandelen i ulike aldersgrupper, og samanlikna med RVU-data frå Her ser ein at det har vore ein kraftig nedgang i sykkelandelen i aldersgruppa år. Heile 6% nedgang på 4 år. Denne aldersgruppa er også framtida sine syklistar, og det vil vere svært viktig å få sykkelandelen opp blant dei unge. I dei andre aldersgruppene har sykkelandelen gått opp eller vore stabil. Figur 10: Daglige reiser med sykkel etter aldersgruppe. Kjelde; RVU Reisevaner i Oslo og København I ei reisevaneundersøking for Oslo 5 var bilandelen totalt på 36% for alle type reiser (både internt i bydelane, men også mellom bydelane og mellom Oslo og omegn). 36 % av reisene var med kollektivtransport, 8% med sykkel og 18% til fots. Om ein ser på bilandelen innafor kvar bydel i Oslo så ser ein at denne varierer svært mykje. Om ein ser vekk frå dei aller mest sentrale bydelane så har dei fleste bydelane ein bilandel på over 25% 5 Oslo kommune, plan og bygningsetaten (2013). Reisevaneundersøkelse (RVU) for Oslo 2013.

17 Mobilitetsplan Bildøy 16 Figur 11: Andel bilreiser internt i kvar bydel i Oslo. Kjelde: RVU 2013, Oslo kommune, bymiljøetaten. København er kjend for å vera blant dei fremste sykkelbyane i Europa og her er sykkelandelen på 30%. Bilandelen i København er på 27%, altså litt høgare enn målsettinga ein har for Sotra Kystby. Figur 12: Reisemiddelfordeling i København (2011) Kjelde:http://www.cleardrive.dk

18 Mobilitetsplan Bildøy 17 Oslo og København er døme på byar med låg bilførandel. Byane si reisemiddelfordeling er eit resultat av at dette er tette byar med høg urbaniseringsgrad. Dei har også eit godt kollektivtilbod, med mellom anna t-bane, bussar, trikk og jernbane. København har i tillegg noko av det beste sykkeltilbodet i Europa. Ein ser altså at målsettingen om 25% bilførerandel er særdeles ambisiøs, og det vil krevje ekstreme tiltak i planlegginga for å nå målet. Tiltaka må vere vere både av typen «gulrot og pisk», til dømes positive tiltak for å få fleire til å sykle, saman med restriktive tiltak, til dømes parkeringsrestriksjonar. 4.4 Arbeidsreisemønster for busette i Sotra Kystby Det har vore gjort ei analyse på kor dagens busette på Bildøyna, Litlesotra og Kolltveit (heretter kalla «studieområdet») jobbar. Det er grunn til å anta at dei nye busette i Sotra Kystby vil jobbe i eit nokolunde likt geografisk mønster som dei som bur i området i dag. Analysen er gjort utifrå faktiske data der bustad (på grunnkretsnivå) og arbeidstad (på grunnkretsnivå) er kobla. Figur 13 syner at heile 35% av dei yrkesaktive som bur i studieområdet også jobbar i same området. Det gir eit godt grunnlag for høge gang og sykkelandelar. Vidare ser ein at heile 62% jobbar på aksen mellom Ågotnes og Bergen sentrum, noko som gir eit godt grunnlag for ei høgfrekvent kollektivrute langs denne tasèen. Om ein tek med seg Bergensdalen og Sandsli/ Kokstad så har ein eit ytterlegare potensial på 18% kollektivreiser. Her er det imidlertid dårlegare kollektivdekning mot Sotra, og oftast behov for overgang buss-bybane eller buss-buss. Resterande arbeidsreiser for dei busette skjer til ulike delar av Sotra, og Hordaland forøvrig. Dersom ein tenker seg ein situasjon der ALLE som bur i studieområdet og jobbar langs raud akse (ref. Figur 13) enten går, syklar eller tek bussen til jobb, så oppnår ein ein bilandel på 38%. Dersom ein i tillegg seier at 70% av dei som jobbar langs grøn akse (ref. Figur 13) reiser kollektiv til jobb, så oppnår ein målet om maks 25% bilandel. Når det gjeld andre typar reiser, som servicereiser, fritidsreiser og omsorgsreiser, så er desse mykje meir komplekse, og vanskelegare å kartfeste på same måte som i Figur 13.

19 Mobilitetsplan Bildøy 18 Figur 13: geografisk mønster på arbeidstad for dei som er busett på Bildøyna, Litlesotra og Kolltveit (studieområdet) i dag. I sirklane er det summert opp andelen innafor sirkelen, til dømes jobbar 35% på Kolltveit, Bildøyna eller Litlesotra. Raudt tal (62%) summerer opp andel tilsette langs den raude aksen. Grønt tal (18%) summerer opp andel tilsette langs dei grøne aksane. Dei resterande 20% jobbar spredt utanfor avgrensingane.

20 Mobilitetsplan Bildøy Turproduksjon på Bildøyna dersom 25%målet nås Ved å ta utgangspunkt i to ulike scenarier for reisemiddelfordeling kan ein få ein peikepinn på kor mange turar som vert generert i samband med utbygginga som skal skje i SE1, SE2 og SE3/B1. Mellom anna får ein eit bilete av kor stor biltrafikk området vil generere. Anslaga gjer det også mogleg å seinare vurdere kor mykje transportutslepp ein kan forvente frå området og sjå det heile i samanheng med eventuelle klimamål og klimarekneskap. Anslaga kan i tillegg vere eit utgangspunkt for vurdering av p-dekning og dimensjonering av vegnett, gangog sykkelvegar samt kollektivtilbod. Det eine scenariet tek utgangspunkt i ei reisemiddelfordeling der målet om 25% bilandel er nådd. Det andre scenariet er utifrå same reisemiddelfordeling som ein finn i heile Bergensområdet i dag. Forutsetnadar for estimering av tal turar er at det vert bygd ut for arbeidsplassar og busette. Vidare er det lagt til grunn 2 turar per tilsett 6, og 3 turar per busett 7. Tabell 1: Turproduksjon etter ny utbygging på Bildøyna ved to ulike reisemiddelscenarier; 25% målet og dagens reisemiddelfordeling i Bergensområdet. Reisemiddel Reisemiddelfordeling, Tal turar, dersom ved 25% målet 8 25%målet oppnås Reisemiddelfordeling, Bergensområdet i dag Tal turar, dersom fordeling som i Bergensområdet Sykkel 17,5 % % Gange 17,5 % % Kollektiv 30 % % Bilpassasjer 10 % % Bilførar 25 % % Total 100 % % Tabell 1 viser at ein frå området kan forvente nesten turar (begge scenaria) og dette er reiser både ut av området, inn til området og internt i området. Tal bilturar som vert generert varierer frå til avhengig av kva reisemiddelfordeling ein legg til grunn. Det er også store variasjonar i tal turar med dei andre reisemiddla. 6 Ei reise til- og ei reise frå arbeidsplassen (angitt i kvalitetsprogramet). 7 Reisevaneundersøkinga for Bergensområdet viste at kvar person på Litlesotra i gjennomsnitt reiser 3,59 turar per arbeidsdag. Ein del av desse reisene vil likevel skje mellom to målpunkt som er utanfor Litlesotra (t.d. frå jobben på Sandsli til handling på Vestkanten). Når ein samstundes legg til grunn at det vert lagt opp til flest mogleg reiser internt på området, så kan 3 reiser per busett vere eit rimeleg anslag. 8 Reisemiddelfordelinga på gang, sykkel og kollektiv er vurdert utifrå kvar folk på Kolltveit, Bildøy og Litlesotra jobbar og bur i dag (ref. kap.4.4), og med ein antagelse om at andre typar reiser (servicereiser etc) skjer i nokolunde likt geografisk mønster som arbeidsreisene. Bilpassasjerandelen settes til 10%, altså 1% høgare enn i dag.

21 Mobilitetsplan Bildøy 20 5 TILTAK SOM REDUSERER ANTALL REISER Å redusere tal reiser er det mest effektive ein kan gjere for å redusere klimautsleppa. Ein kan m.a. begrense tal reiser ved å etablere bustad, arbeidsplass og servicefunksjonar nær ein annan. 5.1 Om 30% målet I Kvalitetsprogrammet er det satt som mål at omlag 30% av dei som skal bu i Sotra Kystby også skal jobba der. Som me såg i kapittel 4.4 så jobbar heile 35% av dei som i dag bur på Kolltveit, Bildøyna og Litlesotra i same området. Det vil seie at alle desse i utgangspunktet har høve til å gå eller sykle til jobb. Om dei framtidige innbyggarane jobbar i Sotra Kystby, eller andre stader i nærområdet er i utgangspunktet irrelevant, så lenge dei ikkje køyrer bil til jobb. Det er ei utfordring å styre utviklinga i kystbyen slik at folk både kan både bu og jobba der. Særskilt i parforhold der begge partar har høgare utdanning, vil vere vanskeleg å finne relevante jobbar for begge to i nærområdet. Per i dag ligg det an til rundt busette 1 og 2700 arbeidsplassar i SE1, SE2, og SE3/B1. Prosendelen i yrkesaktiv alder i Fjell (16-74 år) utgjer i dag 72,56 % av folkesetnaden. På denne bakgrunn kan vi anta at den yrkesaktive delen av framtidig busett på Bildøyna utgjer om lag Dersom 30% av desse skal jobba i området tilsvarer dette 2940 arbeidsplassar. 5.2 Rett verksemd på rett plass For at så mange som mogleg av dei framtidige innbyggarane på Bildøyna skal kunne jobbe i nærområdet er det naudsynt at det vert etablert ein variert arbeidsmarknad. Det er også viktig at bedriftene vert etablert der dei høyrer heime i høve sitt transportomfang (varetransport, ansattes reiser til/frå jobb, tjenestereiser og besøksreiser). Arealkrevjande bedrifter som industri- og lager bør ligga utanfor sentra sidan dei har få ansatte og lite behov for god kollektiv-, gang- og sykkeltilgjengelighet. Ansatteintensive bedrifter bør derimot ligga tett opp mot bustadområder (kort veg å sykle eller gå), og med god kollektivdekning (nær kollektivknutepunkt), for å redusere biltransporten. Bildøyna bør tilretteleggast for bedrifter med mange ansatte, og samstundes for ulike typar kontorbedrifter for å kunne tilby ein differensiert arbeidsmarknad. Døme kan vere bedrifter innan privat tjenesteyting, ingeniørbedrifter, finans etc. Ein dokumentasjon av transportbehov og transportløysingar, saman med løysingar for heimekontor, vil vere ein naturleg del av mobilitetsplanen som kvar enkelt bedrift skal utarbeidejf. overordna kavalitetsprogram Lokalisering av barnehage og andre fuksjonar For å redusere reiseomfanget er det særs viktig at Bildøyna har eit visst tilbod av tenester innafor planområda. For det fyrste er det avgjerande at det vert tilrettelagt med god barnehagedekning i nærleik til bustadområda. Transport av barnehagebarn skjer som regel med bil dersom barnehagen ligg eit stykke unna bustaden, og når ein fyrst har sete seg i bilen så køyrer ein gjerne til jobben og butikken i same slengen. Skule og idrettsanlegg er også funskjonar som genererer mykje biltransport ifbm henting og bringing. Flest mogleg av slike funksjonar må etablerast innafor dei nye planområda på

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2013/2901-22083/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 31.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2013/2901-22083/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 31.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2013/2901-22083/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 31.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 48/14 Formannskapet 08.12.2014 Drøftingssak - mobilitetsplan

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E R E G I O N A L T P L A N F O R U M 2 5. O K T O B E R 2 0 1 4 S T R A U M E R E G I O N S E

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 11 2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Klimaregnskap; Målsettingar innan transport -Korleis sette seg ambisiøse, men realistiske mål. Klimapartnermøte 10.02.2016, Steinar Onarheim

Klimaregnskap; Målsettingar innan transport -Korleis sette seg ambisiøse, men realistiske mål. Klimapartnermøte 10.02.2016, Steinar Onarheim Klimaregnskap; Målsettingar innan transport -Korleis sette seg ambisiøse, men realistiske mål Erfaringar frå miljøfyrtårnsertifisering, mobilitetsplanar ol.: Målsettingar i klimaregnskapet er ofte venstrehandsarbeid

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Sykkelvegar og kommunal planlegging.

Sykkelvegar og kommunal planlegging. Sykkelvegar og kommunal planlegging. Statens vegvesen sitt arbeid med gang- og sykkelvegar og ynskje om samarbeid med kommunane i plansaker. Innleiing v. Statens vegvesen, Reidun Margreta Instanes, Magnus

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Tiltak...15. Sykkelstrategien er utarbeidd etter vedtak i Komité for plan og utvikling (sak PS 125/2014). Arbeidsgruppa har bestått av:

Tiltak...15. Sykkelstrategien er utarbeidd etter vedtak i Komité for plan og utvikling (sak PS 125/2014). Arbeidsgruppa har bestått av: Sykkelstrategi for Fjell kommune 2015-2018 Innhald Innleiing... 2 Bakgrunn og utfordringar... 2 Mål og verkemiddel... 6 1. Sykkelnett...7 2. Anna fysisk tilrettelegging...10 3. El-sykkel...12 4. Drift

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Statens vegvesen. Klage på vedtak - Dispensasjon frå reguleringsplan for Solhaug - Gnr. 18 bnr Meland kommune

Statens vegvesen. Klage på vedtak - Dispensasjon frå reguleringsplan for Solhaug - Gnr. 18 bnr Meland kommune Statens vegvesen Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Marianne Skulstad / 55516253 16/130607-4 16/120-16/20677

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer