O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E"

Transkript

1 O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E R E G I O N A L T P L A N F O R U M 2 5. O K T O B E R

2 S T R A U M E R E G I O N S E N T E R 2

3 R E G I O N S E N T E R U N D E R U T V I K L I N G FASE 1: TRANSFORMASJON AV STRAUMEOMRÅDET FASE 2: UTBYGGING AV EIN NY BYDEL Straumsosen Branndalsåsen 3

4 D E L 1 B A K G R U N N TIDSLINJA KDP BILDØYNA VISJONEN UTBYGGINGSREKKEFØLGE 4

5 T I D S L I N J A ÅRTUNSENSKIFTET, IDEÈN BLIR TIL STRAUME BLIR REGIONSSENTER OPPSTART PLANARBEID OPPSTART KPA GODKJENT KDP FERDIG OMRÅDEREGULERING 5

6 K D P B I L D Ø Y N A / S O T R A K Y S T B Y,

7 V I S J O N E N Frå Straume til Sotra Kystby: Moderne bumiljø og næringsliv i harmoni med kystkultur og tradisjonar KDP Føremålet er å skape ein heilskapleg, sjøvend kystby med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar. 7

8

9 D E L 2 F E L L E S F O R D E I T R E O M R Å D E P L A N A N E PLANOMRÅDA SKALA: SAMANLIKNING MED NORDNES SOTRASAMBANDET KRYSSING AV RV 555 MOBILITETSPLAN SAMORDNA TEKNISK PLAN KULTURMINNEOMRÅDE OG KULTURAKSE KYSTKULTUR OG STRANDSONE NATURMANGFALD INFRASTRUKTUR: GANGVEG, SYKKELVEG, KOLLEKTIV OG BILVEG. AREALFORMÅL 9

10 P L A N O M R Å D A BILDETANGEN STRAUMSOSEN BRANNDALSÅSEN 10

11 S K A L A Nordnes vs Bildøyna? bustadar Fleire skular, herunder høgskuleavdelingar Fleire barnehagar Eige idrettslag Eige fotballag Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet 7 hotell Betydlege næringsverksemder Kulturstaden Verftet Nordnesparken Nordnes sjøbad Akvariet Eige buekorps! 11

12 S O T R A S A M B A N D E T 12

13 K R Y S S I N G A V R V BILDØYNA EI MILJØSATSING. ECODUKT SOM BINDELEDD MELLOM NORD OG SØR Hammarby Sjøstad 50 m, kan og ha lokalveg for buss Hammarby Sjöstad, motorveg og to ecoducts Ecodukt minimumsløysing 30 m Salon de Pinos, Madrid. Park på lokk over motorveg Brusamband minimumsløysing 20 m Ecoduct for N350, Nederland 13

14 M O B I L I T E T S P L A N Prinsippskisser og tiltak knytt til fire kategoriar. Potensielle gang- og sykkelforbindelsar 1) Tiltak for å redusere tal reiser 2) Forbindelsar for gang, sykkel og kollektiv 3) Kvalitative tiltak for mjuke trafikantar 4) Andre tiltak for å redusere biltransport. 14

15 S A M O R D N A T E K N I S K P L A N Samordne trasear for straum, VA, renovasjon, energi, tele mv. Moglegheitsstudie for energi/ oppvarming Prinsipplan for VA, renovasjon, overvatn/byvassdrag. Lokalklima og håndtering av overvatn. 15

16 K U L T U R M I N N E O M R Å D E O G K U L T U R A K S E RETNINGSLINER - frå overordna kvalitetsprogram Kulturaksen skal etablerast som del av eit første trinn i utbygginga av Bildøyna, og vere ein del av områderegulering for SE Traséen for kulturaksen skal fortelje historie om kystlandskap - før og no Stoppestader og utkikkspunkt skal ha ulike uttrykk og kvalitetar og spegle dei særeigne kvalitetane i dei einskilde nabolaget Nokre punkt langs aksen skal vere stader i landskapsrom, medan andre punkt skal vere i byrom. 16

17 K Y S T K U L T U R O G S T R A N D S O N E Målsetting frå KDP og overordna kvalitetsprogram: Gjenskapa vestlandstradisjonen med aktiv sjøfront i kommunesenteret. 17

18 N A T U R M A N G F A L D Naturtypar: B-lokalitet: Naturbeitemark Hubro C-lokalitet: Rikt hasselkratt, kystmyr, evjer, bukter og viker, gammal lauvskog, Oseanisk nedbørsmyr, naturbeitemark, hagemark, kystlynghei, rik edelløvskog, rikt kulturlandskap Trekkveg hjort Viktige artar: Hubro (EN), trekkveg hjort, Holmavatnet viktig lokalitet for fugl 18

19 I N F R A S T R U K T U R ; GANGVEG, SYKKELVEG, KOLLEKTIV, OG BILVEG 19

20 A R E A L F O R M Å L Kvalitetsmål frå KDP: Sotra Kystby skal vera «den beste Vestlandsbyen i all slags vêr» Den urbane strukturen i byen skal bygge på kystlandskapet og kystkulturen slik at den geografiske plasseringa gir byen identiten sitt fortrinn. Sjøfronten er attraktiv og må bli ei naturleg drivkraft for utviklinga av byen. 20

21 D E L 3 : T R E O M R Å D E P L A N A R, B I L D E T A N G E N S E 1 BILDETANGEN AREALFORMÅL KYSTKULTUR OG STRANDSONE KULTURAKSEN OG KULTURMINNE GANGVEG, SYKKELVEG, KOLLEKTIVVEG OG BILVEG MEDVERKNAD 21

22 B I L D E T A N G E N - E I N B Y D E L I S O T R A K Y S T B Y ARBEIDSPLASSAR HUSSTANDAR BUSTADER TIL MENNESKER 22

23 A R E A L F O R M Å L 23

24 K Y S T K U L T U R O G S T R A N D S O N E 24

25 K U L T U R A K S E N O G K U L T U R M I N N E 25

26 G / S, K O L L E K T I V, K Ø Y R E V E G 26

27 M E D V E R K N A D DET ER UTARBEIDA EIN PLAN FOR MEDVERKNAD MED FREMDRIFTSPLAN WORKSHOP DEL 1 OG DEL 2 40 deltakarar over dagar. Kommune, arkitektar, plankonsulentar, ungdommar, ildsjeler, arkeologar, designarar. FØREMÅL: Skape best mogleg utgangspunkt for områdereguleringa. NÆRING OG UTDANNING Bildetangen der utdanning- og næringsliv møtes? Halv dag med innlegg frå ulike partar frå næringsliv og utdanning. MØTEVERKSEMD Det vert gjennomført møter med dei ulike politiske råd og utval. NETTSIDE Aktiv nettside med nyhender og informasjon om prosess. CAMPUS BILDETANGEN Elevar ved Sotra videregåande vert utfordra til å lage sine forslag til utdanningsstad på Bildøy. OFFENTLEG ETTERSYN 27

28 D E L 3 : T R E O M R Å D E P L A N A R, S T R A U M S O S E N S E 2 UTFORDRINGAR SE2 28

29 Hytteområde transformasjon Det spesifikke kvalitetsprogrammet for SE1 skal inngå i grunnlaget for områderegulering av SE2 Strandpromenade/gangveg langs sjø Bru med gang- og sykkelveg evt. kollektiv, mot Straume over Straumsosen? 29

30 D E L 3 : T R E O M R Å D E P L A N A R, B R Ø N N D A L S Å S E N S E 3 + B 1 AREALBRUK GRØNSTRUKTUR VEGSTRUKTUR STRANDSONA STRAUMSUNDET 30

31 A R E A L B R U K m² BRA ca 500 bustader m² næring Heis til sentrum til skule og idrett 31

32 G R Ø N S T R U K T U R Heis til sentrum Grøntområde Torg / sentrale byrom Gangveg/ -sti Gang-/sykkelveg til skule og idrett 32

33 V E G S T R U K T U R Heis til sentrum Køyreveg Gang-/sykkelveg Lokalbuss/ varelevering til skule og idrett 33

34 S T R A N D S O N A Brattkyst, promenade Byen møter sundet, bru Naust, kystkultur 34

35 S T R A U M S U N D E T KYSTBYEN MØTER SJØEN 35

36 SENTRALE DISKUSJONSTEMA Byform og avgrensing Sentrumsformål Strandsone Mobilitet Kollektivtransport og terminaler Gang- og sykkelveg Bilveg Parkering Dekning Lokalisering og form Utbyggingstakt

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøyna Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøy 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Bildøyna Utgave/dato: 1 / 31. okt. 2014 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002. Andre gongs handsaming, PMU 18.

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002. Andre gongs handsaming, PMU 18. Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Andre gongs handsaming, PMU 18. juni 2014 Innhald 1 Innleiing... 6 2 SAMANDRAG... 6 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG HERØY HERØY KOMMUNE KOMMUNE OPPGÅVEPROGRAM BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG PARALLELLOPPDRAG INVITASJON Særpreg, identitet og ynskje om vekst og utvikling av kystbyen Fosnavåg står sentralt når ein inviterer

Detaljer

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest.

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest. Sotra Kystby Visjonen er å gjere Sotra Kystby til eit av Nordens mest attraktive regionsentrum bygd på trivsel, aktivitet, estetikk og bærekraftige løysingar. Nå er kystbyen i ferd med å reise seg på Straume

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen

NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 7 NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen 10.6.2014 kg kg 20.5.2014 kg kg Dato Tall sider rapport Utarbeidd av Kontrollert Godkjent Signert rapport

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel 2015 2026 Regional plan for attraktive senter Hordaland fylkeskommune 1 Utgivar: Hordaland fylkeskommune Tittel: Regional

Detaljer

Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49. Planomtale Solem Arkitektur AS, 21.01.13

Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49. Planomtale Solem Arkitektur AS, 21.01.13 Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49 i Alstahaug kommune., 21.01.13 Bakgrunn / målsetjing Planforslaget er utarbeida av på vegne av TKG 47 AS, Sandnessjøen, som ønske å legge til rette

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING 308 500 308 000 307 500 307 000 6 680 000 GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken 308 500 308 000 6 679 500 H1 11.5 daa 307 500 6 680 000 306 500

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM GOLTA NÆRINGSOMRÅDE GNR. 34 BNR 1, 2, 3 OG 4 M.FL. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing

FORSLAG TIL PLANPROGRAM GOLTA NÆRINGSOMRÅDE GNR. 34 BNR 1, 2, 3 OG 4 M.FL. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Sund kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM GOLTA NÆRINGSOMRÅDE GNR. 34 BNR 1, 2, 3 OG 4 M.FL. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing 8. mai 2015 H:\sundadmsql\websak\evamarit\2015005817\UTKAST TIL PLANPROGRAM

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

Landskapsanalyse. Fjell kommune. Christoffer Knagenhjelm Gøran Johansen Morten Clemetsen

Landskapsanalyse. Fjell kommune. Christoffer Knagenhjelm Gøran Johansen Morten Clemetsen Landskapsanalyse Fjell kommune Christoffer Knagenhjelm Gøran Johansen Morten Clemetsen Tittel: [Landskapsanalyse Fjell kommune] Forfatter: [Christoffer Knagenhjelm, Gøran Johansen, Morten Clemetsen] Rapportnr:

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 503 Saksmappe: 2005/41-22442/2005 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 28.12.2005 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 503 Saksmappe: 2005/41-22442/2005 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 28.12.2005 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 503 Saksmappe: 2005/41-22442/2005 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 28.12.2005 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 40/06 Komite for plan- og utvikling 21.02.2006 17/06 Kommunestyret

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020

Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 Høyringsframlegg Plan- og utbyggingssjefen Innhold 1. Innleiing...3 1.1 Bakgrunn for planarbeidet...3 1.2 Lovgrunnlag for planarbeidet...3 1.3

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer