Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna"

Transkript

1 FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna Saksnr. 2013/2900 Plan ID:

2 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD OG RAMMEVERK BAKGRUNN OG FØREMÅL BAKGRUNN PARALLELLE PLANPROSESSAR FOR SE2 OG SE DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING EIGEDOMSTILHØVE KORT OM PLANOMRÅDET NÆRLIGGANDE OMRÅDE OG STRUKTURAR MÅL FOR PLANARBEIDET LANGSIKTIGE MÅL VIKTIGE HOVUDOPPGÅVER HOVUDRAMMER OG PREMISSAR LOVER OG FORSKRIFTER NASJONALE RETNINGSLINER OG RETTLEIANDE DOKUMENT REGIONALE PLANAR OG FØRINGAR KOMMUNALE VEDTEKNE PLANER OG RETNINGSLINJER KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA/SOTRA KYSTBY KOMMUNEDELPLAN OG PLANARBEID FOR SOTRASAMBANDET GJELDANDE REGULERINGSPLANAR ORGANISERING, MEDVERKNAD OG INFORMASJON INFORMASJON OG MEDVERKNAD I PLANPROSESSEN FRAMDRIFTSPLAN OMRÅDEREGULERING DEL II PROGRAM FOR UTGREIING UTGREIING PROSESS, METODE OG AKTUELLE PROBLEMSTILLINGAR VURDERING AV KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR OMRÅDEPLAN KONSEKVENSUTGREIING AV KOMMUNEDELPLAN UTGREIINGAR I OMRÅDEPLAN SÆRSKILTE UTGREIINGSBEHOV I OMRÅDEPLAN FOR NORDRE BILDØYNA SE Kvalitetsprogram Topografi og landskap, strandsone Naturmiljø og biologisk mangfald Lokalklima, klimatilpassing og energibruk Trafikk og forureining Kulturminne på land og i sjø, kulturmiljø

3 Del I Planen sitt føremål, innhald og rammeverk 3

4 1. Bakgrunn og føremål 1.1 Bakgrunn Planområdet er på Nordre Bildøyna i Fjell kommune, og omfattar i hovudsak eigedomane med gnr. 34 bnr. 3 og bnr. 4. Områdeplanen er ein offentleg plan som vert utarbeida av Fjell kommune med Opus Bergen som plankonsulent. Området er i dag ubygd naturområde, regulert til sentrumsføremål i overordna plan. Området er konsekvensutgreidd på kommunedelplannivå. Det er gjort ei vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing for områdeplan SE1, SE2 og SE3/ B1 etter Forskrift om konsekvensutredning, sjå kapittel 6.1. Vurderinga konkluderer med at det ikkje skal gjennomførast full konsekvensutgreiing på dette plannivået. Det er likevel behov for noko utgreiing knytt til områdereguleringa, og aktuelle tema vert skildra nærare i arbeidsprogrammet. Føremål Føremålet med ei områderegulering for Nordre Bildøyna er å gje formell heimel til å realisera utbygging. I arbeidet med områdereguleringa skal det dokumenterast at ein kan realisere dei føresetnadane for utnytting som er fastsett i kommunedelplanen. Det overordna kvalitetsprogrammet som føl kommunedelplanen inneheld føringar for kvalitet som ein skal ivareta og vidareføre i områdereguleringa. Områdereguleringa skal fastlegge plassering og utforming av overordna infrastruktur, og kople denne mot ekstern infrastruktur. Koplinga gjeld særleg veg, gang- og sykkelveg. Ein skal i områdereguleringa dele planområdet inn i avgrensa område med ulik arealbruk og utnytting. Områda skal så anten gje rammer for detaljregulering, eller detaljerast i områdeplanen. Ei detaljering allereie i områdeplanen vil være særleg aktuelt for dei første utbyggingsområda. Føremålet med planen er i tråd med gjeldande kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby , vedteke , der arealet er sett av til sentrumsføremål. Planprosess Utviklar sine førebelse planar for Nordre Bildøyna vart presentert for første gong i 2005, gjennom ei prosjektskisse for Visjon kystby Visjonane vart spelt inn i samband med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Basert på innspelet vart delar av Nordre Bildøyna unnateke rettsverknad i kommuneplanen sin arealdel for 2007, med føresetnad om avklaring av framtidig arealbruk gjennom ein eigen kommunedelplan. I gjeldande kommuneplan ( ), vedteken , er dette vidareført. Det vart vedteke oppstart av kommunedelplan for Bildøyna med konsekvensutgreiing I planprogrammet for kommunedelplanen vart det lagt opp til parallellkøyring av områderegulering for Nordre Bildøyna og kommunedelplan for Bildøyna. Den parallelle samkøyringa vart seinare endra i samråd med Fjell kommune. Hovudtrekka i planprogrammet ligg likevel føre. 4

5 Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby vart samrøystes vedteke i Kommunestyret i Fjell kommune 26. september Planen set rammer for gjennomføring av områderegulering for Nordre Bildøyna. 1.2 Parallelle planprosessar for SE2 og SE3 Det overordna målet for områdereguleringa av Bildøyna er å skape eit sjøvendt byområde med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar. Områdereguleringa av dei tre områda SE1, SE2 og SE3/B1, skal sjåast i samanheng for å sikre ei heilskapleg funksjonell og estetisk utvikling av områda. Planane skal bidra til å danne heilskapen Sotra Kystby. Ved å samkøyre planprosessane så langt som råd er, vil ein bidra til å sikra dette. Områdereguleringa av SE1 vil leggje føringar på arealbruken i SE2, m.a. gjennom det overordna kvalitetsprogrammet. Det skal utarbeidast felles mobilitetsplan og felles teknisk plan som skal gjelda for områda SE1, SE2, SE3/B1. Mobilitetsplanen skal i hovudsak utarbeidast av plankonsulent for SE2, men konsulentane for SE1 og SE3/B1 må bidra med ressursar inn i arbeidet. Dei samordna planane må vere utarbeidd før dei enkelte områdeplanane vert lagt ut til høyring/offentleg ettersyn. 5

6 2. Dagens situasjon i planområdet 2.1 Lokalisering Planområdet er lokalisert på Bildøyna, som ligg om lag 16 kilometer vest for Bergen sentrum. Bildøyna ligg aust for Store Sotra, mellom kommunesenteret Straume på Litle Sotra og bustadområdet Kolltveit på Store Sotra. Områda kring Straume er eit viktig strategisk regionalt knutepunkt i høve til omegnskommunane, Sund og Øygarden, i tillegg til Fjell kommune. Figur 1 Lokaliseringskart i Fjell kommune 2.2 Avgrensing Planområdet ligg på Nordre Bildøyna i Fjell kommune, og omfattar i hovudsak eigedomane med gnr. 34 bnr. 3 og bnr. 4, samt del av gnr 34, bnr. 2. Planområdet omfattar tilknyting mot Rv 555 (Sotrasambandet) i sør. Planområdet er om lag 472 dekar, og strekk seg frå Rv 555 i sør og til spissen av Bildøyna i nord. Planområdet har mindre justeringar i høve det planområdet som var presentert i felles planprogram for KDP Bildøyna/Sotra kystby og områdeplanen. Plangrensa omfattar no SE1 i sin heilskap, i tillegg til sjøareala SH1 og FE1 i kommunedelplanen, samt areal til å vurdera bru til Råna i tråd med føresegn Ein mindre del av Holmavatnet som grensar mot SE1 er også omfatta av planområdet. 6

7 Figur 2 Varselkart. Planområdet markert. 2.3 Eigedomstilhøve Planområdet omfattar i hovudsak eigedommane gnr. 34, bnr 2, bnr. 3 og bnr. 4. For eigedommane gnr 34, bnr. 3 og bnr. 4 representerer Liegruppen grunneigarinteressene etter fullmakt. Eigedommen 34/2 er eigd av Odd Bildøy. 7

8 2.4 Kort om planområdet Planområdet ligg på Nordre Bildøyna i Fjell kommune. Planavgrensinga for områdeplanen omfattar berre delar av Nordre Bildøyna, men øya blir her skildra kort i si fulle utstrekning. Bildøyna er ein eigen krins og framstår som todelt av riksvegen som skjer gjennom øya. Øya er lokalisert mellom Bildøystraumen og Straumsundet, og har vore eit attraktivt buområde like frå steinalderen og fram til i dag. Per 2013 var folketalet på øya 627 personar. Det er kjend 17 automatisk freda kulturminne på Bildøyna. Av desse ligg 12 innanfor planområdet for områdeplanen, og alle er frå steinalder. Det ligg i tillegg to uavklarte lokaliteter innanfor planområdet for områdeplanen. Seinare vart Bildøyna eit velståande gardssamfunn med store gardar der fiske i eigen silde- og makrellvåg var ei sentral inntektskjelde. Busetnaden har historisk sett vore konsentrert til sørvestre delen av Bildøyna, og her er gardspreget framleis til stades med spreidd eldre busetnad og gardsdrift. På Bildøyna er det til saman 40 Sefrak-registrerte bygningar, og desse ligg med størst tettleik i området der det tidlegare låg eit klyngjetun, mellom Nautaskjeret og Vollvika. Naust og sjøhus låg tradisjonelt ved Bildøypollen og i Vollvika, og dette er naustområde også i dag. Bildøyna sin identitet som stad er i stor grad knytt til jordbruk og fiske, med sjøen som viktigaste ferdsleveg. I den seinare tid har Bildøyna òg blitt etablert som hytte-, bustad- og skuleområde. Figur 3 Bildøyna Nordre del av Bildøyna, og Råna, har tradisjonelt vore nytta som utmark. Her er det ingen næringsaktivitet i dag. Den austre delen av Nordre Bildøyna er eit hytteområde 8

9 med om lag 60 spreidde hytter. Elles er den nordre delen av Bildøyna utan bygde strukturar og areal tilrettelagt for næringsverksemd. Søre Bildøyna er i stor grad utbygd med tett einebusetnad. Her finst to gardsbruk i full drift, samt fleire store bustadfelt og eit mindre næringsområde (sementfabrikk). Her finn vi òg Sotra vidaregåande skule, Fjell ungdomsskule, Bildøyna barnehage og Bildøyhallen idrettshall. Lengst sør på øya ligg Bildøy bibelskule, som er sommarhotell utanom skuleåret. 2.5 Nærliggande område og strukturar Kommunikasjon Riksveg 555 går tvers over Bildøyna i retning aust-vest. Det er to avkøyrsler frå riksvegen. Hovudavkøyrsla ligg om lag midtvegs på strekninga og går sørover til skuleområdet på Søre Bildøyna. Lengst mot vest er det avkøyrsel til gamlevegen på Bildøyna, som i dag er nytta som lokalveg. Denne går frå Kolltveitsida via eiga bru og sørover på Bildøyna, forbi bustadfeltet som ligg vest for skuleområdet, og sørover til krysset ved Steinsvikvegen. Vidare går vegen mot nordaust til eiga bru over til Straumesida. Nordre Bildøyna Søre Bildøyna Figur 4 Lokalveg mellom Kolltveit og Straume markert med svart. (Statens Vegvesen, NVDB) Kollektivtilbodet ved riksvegen er godt. Straume fungerer som eit knute- og fordelingspunkt, med parkeringsområde for reisande ( park and ride ). 9

10 3. Mål for planarbeidet 3.1 Langsiktige mål Planområdet si lokalisering med god kontakt mot hovudvegnettet gjer området lett tilgjengeleg og sentralt posisjonert i regionsenteret. Områdeplanen føl dei langsiktige måla fastsett i tidlegare felles planprogram for kommunedelplan og områdeplan, vedteke av Fjell kommune : Skape eit område som tek i vare kystkulturen i ei ny tid og som skal vere ei vidareutvikling av tettstaden Straume. Utvikle eit byprega tilbod der tettleiken og innhaldet skal svare til dagens krav om arealøkonomisering og samordna areal og transport. Skape eit mangfald i tilbod innanfor kystkultur og sjønær aktivitet, undervisning, service, tenester, hotell, varierte typar bustader, næring, fritid, samt tilhøyrande infrastruktur. Ta vare på området sine hovudkvalitetar innan natur- og kultur. 3.2 Viktige hovudoppgåver Områdereguleringa skal, som fastsett i tidlegare vedteke felles planprogram for KDP og områdeplan, innehalde følgjande hovudelement: Vurdere overordna plangrep for ein bymessig bygningsstruktur og innhald, varierte utnyttingsgrader, med reine bustadområde, blandingsstrøk for bustad/næring/kultur og andre byfunksjonar. Herunder vurdere tal på bueiningar og differensiering i bustadtilbodet, for alle aldrar. Sikre grøntstruktur i form av plassar, parkar/friområde, aktivitetsområde, strandpromenadar. Ta vare på viktige element i området; utsiktspunkt, Holmavatnet, variasjonane i topografien. Finne gode løysingar for internt vegsystem og gangveg-/sykkelvegnett, tilrettelagte kollektivanlegg. Anna teknisk infrastruktur skal samordnast med kommunedelplanen sine strukturar. Samfunnsmessig infrastruktur, med plassering og dimensjonering av interne skuleanlegg, barnehagar, kulturanlegg, samt tilrettelegging for anlegg som også skal tene heile byområdet /kommunen, der overordna planlegging (kommunedelplan) fastlegg dette. Sikre utbygging med kvalitet Vurdere konsekvensar for tilgrensande område, natur- og kulturressursar 10

11 4. Hovudrammer og premissar 4.1 Lover og forskrifter Lov om planlegging og byggesaksbehandling Lov om kulturminner Lov om forvaltning av naturens mangfold Lov om vassdrag og grunnvann Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Forskrift om konsekvensutgreiing Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 4.2 Nasjonale retningsliner og rettleiande dokument Stortingsmelding nr 34, ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding nr 26, ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. St.meld.nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga Nasjonal arkitekturpolitikk, August 2009 T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1267 Veileder "Fortetting med kvalitet" T-1355 Rapport "Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder" Sentrumsutvikling og handel i Miljøverndepartementets sentrumsveileder fra Miljøbyprogrammet Stedsutvikling.no Nasjonal transportplan : Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan vart lagt fram for Stortinget 13. mars 2009 og handsama 11. juni Regionale planar og føringar Fylkesplan for Hordaland Fylkesdelplan; Deltaking for alle Universell utforming, Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel, 2002 Fylkesdelplan for kulturminne, Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv Fylkesdelplan for hamner, 2004 Fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, Råd om planlegging og forvaltning av strandsona 2007 Regionalt utviklingsprogram Regionale friluftsområde i Hordaland FylkesROS for Hordaland Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland (høyringsutkast april 2011) Strateginotat for reiselivsutvikling

12 Sotrasambandet, del av Nasjonal transportplan Arealstrategi for landbruket 4.4 Kommunale vedtekne planer og retningslinjer Kommuneplanen sin arealdel Vassforsyning og avlaup/vassmiljø Energi, miljø og klimaplan Idrett og fysisk aktivitet Kulturplanen Skule og utdanningsplan Trafikksikringsplan (2020) Ungdomsplan Energiutgreiing rullering 2007 Næringsplan strategisk for Fjell Landbruksplan strategisk for Fjell, Sund og Øygarden Kommunedelplan for bustadutvikling Kommunedelplan for Sotrasambandet 4.5 Kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby Området som skal områderegulerast omfattar i all hovudsak SE1 i kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby. Området er vist som sentrumsformål. Figur 5 Utsnitt fra KDP Bildøyna/ Sotra Kystby

13 Det er gjeve ei rekkje føresegner som set spesifikke føringar for områdeplanen i kommunedelplan for Sotra kystby/bildøyna. Føresegnene er lagt ved programmet. 4.6 Kommunedelplan og planarbeid for Sotrasambandet Kommunedelplanen for Sotrasambandet vart vedteken av Fjell kommune Kommunedelplanen for Sotrasambandet nemner vidare utbygging på Bildøyna som ein mogleg framtidig situasjon, og tek høgde for dette når det gjeld løysingar for kollektivtrasear, gang- og sykkelvegnett og kopling mot internvegnett på Bildøyna. Det vart varsla oppstart av reguleringsarbeid Rv 555 Kolltveit - Storavatnet Det skal utarbeidast to reguleringsplanar, ein med utgangspunkt i kvar kommune. Planarbeidet skal utførast med grunnlag i vedteken kommunedelplan med konsekvensutgreiing for sambandet Sotra-Bergen mellom Kolltveit og Storavatnet. Figur 6 Oversiktskart for planområdet (kjelde: vegvesen.no) Reguleringsplanane skal innehalda løysingar for både hovudveg og tilførselsvegar, kollektivsystem og gang/sykkelvegnett. Det er behov for nærare avklaring av arealbruk mellom anna for området Bildøyna- Straume med løysing for sekundærveg. Det er lagt inn bandleggingssone i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby som set føringar for områdereguleringa av SE1: H 710: Bandlegging for regulering etter plan og bygningslova. Føresegn Vegsamband gjeld bandlegging av areal i påvente av vedtak for regulering av Rv 555 over Bildøy, samt lokalvegsystem. Det kan innanfor denne sona ikkje gjerast tiltak som er i strid med, eller kan hindre planlegging og utbygging av Rv 555. I samband med områdeplanen for Bildetangen vil arbeidet med Sotrasambandet liggja som ein førande premiss for utviklinga av nordre Bildøyna. Informasjonsoverføring mellom planarbeidet for Sotrasambandet og sentrumsplanane på nordre Bildøyna, vil vera viktig. 13

14 4.7 Gjeldande reguleringsplanar Del av plannr. 89, , Kryss Bildøyna, (Rv 555 skuleveg) ligg innanfor den sørlege delen. Planområdet er elles uregulert. Figur 7 Utsnitt frå kart.offentleg.no, arealplanar Fjell 14

15 5. Organisering, medverknad og informasjon 5.1 Informasjon og medverknad i planprosessen I utarbeidinga av områdereguleringa skal direkte rørte partar tilskrivast og kommunen sikre aktiv medverknad. Offentlege og private høyringsinstansar vil informerast om planprosessen i samsvar med krava i plan og bygningslova. Sidan Visjon kystby vart lansert i 2005, har Liegruppen hatt operativ eiga heimeside for prosjektet På denne heimesida har alle kunne fått informasjon fortløpande, og hatt anledning til å kome med innspel og synspunkt om prosjektet. Denne nettsida skal halde fram med å vere ein kanal for informasjon om planarbeidet med områdeplanen. Det vert organisert ein workshop for å leggja eit fundament for områdeplanen i samband med at det vert meldt oppstart. Deltakarane i workshopen omfattar ulike fagmiljø med arkitektar, konsulentar, i tillegg til lokale ungdommar og eldsjeler. I planprosessen kan det vere aktuelt å ta kontakt med ulike interessegrupper, og med barn og unge som kan bidra med innspel på aktuelt innhald i planområdet. I samband med høyring av planframlegget vil det vere naturleg å gjennomføre omfattande medverknadsprosess. På det tidspunktet vil ein ha konkrete planar å vise til, og som ein kan invitere til å kome med innspel til. Moglege forum for medverknad kan vere kontordag, utstillingslokale og folkemøter. Bildøy hyttelag er døme på interessepart i planområdet som det vil vere viktig å få etablert dialog med. 15

16 Organisering av planarbeidet føl same modell som for kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby: FJELL KOMMUNE KOMMUNESTYRET FJELL KOMMUNE FORMANNSKAPET PROSJEKTSTYRE FOR KOMMUNEDELPLAN OG OMRÅDEREGULERING RÅDMANN UTVIKLAR PLAN OG UTBYGGING Utarbeiding av saksmateriell og formell prosesstyring PLANKONSULENT Utarbeiding av arbeidsprogram og planmateriell til områderegulering Ressursgrupper Gruppe av dei til ei kvar tid hyra plan- og fagkonsulentar, arkitektar, rådgivande selskap og andre aktørar 16

17 Framdriftsplan 5.2 Områderegulering Fasar i planarbeidet Informasjon Framdrift Frist Varsel om oppstart av - Kunngjering til ålmenta 6 veker Feb - april 2014 områderegulering, med tilhøyrande arbeidsprogram - Innspel frå offentlege etatar og rørte parter høyring Handsaming av merknadar Utarbeiding av forslag til områderegulering Førstegongs handsaming av planforslag Offentleg ettersyn av planforslaget Handsaming av merknader - Innkomne merknader vert handsama og handtert - Vil krevje ulike avklaringar og møteverksemd - Innsamling av kjent kunnskap om planområdet - Synfaring og registrering - Drøfting med fagetatar og rørte partar - Utgreiingar - Fjell kommune skriv sak og legg planen ut på offentleg høyring - Ope møte - Offentlige etatar - Ålmenta - Innkomne merknader vert handsama og handtert - Vil krevje ulike avklaringar og møteverksemd Justering av plan - Justeringar med bakgrunn i merknader og avklaringar Andre gongs handsaming - Gjennomgang av merknadar - Prosess med involverte partar før endring av planen Vedtak av områderegulering 8 veker April - mai veker Juni - nov veker Des - jan veker høyring Feb - mars veker April - mai veker Juni - sept veker Okt Vedtak i kommunestyret Nov

18 Del II Program for utgreiing 18

19 6. Utgreiing prosess, metode og aktuelle problemstillingar 6.1 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing for områdeplan Vurderinga er gjort samla for SE1, SE2 og SE3/B1 på Bildøyna, Fjell kommune. Områdeplanen er ein reguleringsplan jf. kap. 12 i plan- og bygningslova, og vil difor måtte vurderast etter 2d-f og 3a-c i Forskrift om konsekvensutredninger. 2d vil ikkje gjelde då planen ikkje legg ut nye utbyggingsformål i høve til godkjent kommunedelplan. 2e-f gjeld områdereguleringar og reguleringsplaner som har tiltak nemnt i vedlegg I til forskriften. I områdane som skal områderegulerast er byggeområda sett som sentrumsformål (SE1-3) og bustadformål (B1). Det går klart fram av kommunedelplanen at planen legg til rette for tettstadsutvikling. Dette ligg som premiss for heile kommunedelplanen. I sentrumsområde er det opna for forretning, tenesteyting og bustad, kontor, hotell/overnatting og servering ( 3.4.1). Utnyttinga er sett til minimum 150 % bruksareal ( 3.4.3), der min 60 % skal nyttast til bustadføremål ( 3.4.5). Areala på SE1-3 er høvesvis m2, m2 og m2. Det er difor openbart at kommunedelplanen legg til rette for tiltak nemnt i Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I, A, 1 (Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m² ) og vedlegg II, A, 3 (Utvikling av by- og tettstedområder). For SE1 gjeld dette også vedlegg I, A, 32 (Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over tonn kan seile og anløpe), jf. føresegn for KDP , der det vert lagt til rette for at det i område FE1 kan opparbeidast hamn og djupvasskai. Det er gjort unntak for 2e og 3b der reguleringsplanar har konkrete tiltak som er konsekvensutgreia på eit høgare plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordna plan. Kommunen finn at lova gir rom for tolking ettersom det kan gjerast unntak for områdereguleringsplan med grunnlag i 2f, medan det ikkje er opna for unntak for områdereguleringsplan i 2e. Kommunen tolkar imidlertid dette ut i frå formålsparagrafen for konsekvensutgreiingar pbl 14-1: «Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres». Det er gjort eit omfattande arbeid med å utgreie konsekvensar for kommunedelplanen med både alternativvurdering, og rapportar for alle dei relevente tema som kan ha konsekvensar for miljø og samfunn jf. Forskrifta sin 4. Alternativ 1 i konsekvensutgreiinga er det som i dag er godkjent i kommunedelplanen. Kommunen meiner dette er utgreidd så detaljert at konsekvensutgreiinga gjer greie for konsekvensane som kan bli gjeldande ved bygging av dei aktuelle tiltaka nemnt i vedlegg I. Kommunen kan ikkje sjå at ei ny konsekvensutgreiing vil kunne gje ny kunnskap, og finn også at 19

20 kommuneplanen går langt i å sikre at omsynet til miljø og samfunn er teken i vare. T.d. er det i KDP avdekka mogleg konflikt med kulturminne jf. 4a. Dette er tatt høgde for, og i føresegnene til KDP er det sett krav om at kulturminne skal takast i vare og integrerast i planlegginga (jf. 1.8). Det er i det overordna kvalitetsprogrammet sagt at kulturminna i området skal formidlast til publikum langs ein kulturakse. Kulturminna skal integrerast i planarbeidet. I samband med områdeplanen vil også kommunen syte for at det vert gjennomført ein moglegheitstudie for m.a. å sjå på korleis ein kan integrera og nytte kulturminna som ein ressurs i utvikling av området. Det er også planlagt eit tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune (HFK) i utarbeiding av planen. Med dei føringar som ligg i overordna plan finn difor Fjell kommune, i samsvar med vurdering frå HFK, at planen ikkje vil gje konflikt som vil føre til vesentlege verknader for miljø og samfunn, og difor ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing etter forskrifta. 6.2 Konsekvensutgreiing av kommunedelplan Kommunedelplan for Bildøyna er konsekvensutgreidd jf. forskrift om konsekvensutgreiing, som i kapittel III 2 fastset kva planar og tiltak som alltid skal behandlast etter forskrifta. Bokstav c) viser til «kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål». Konsekvensutgreiinga for kommunedelplanen er gjennomført med grunnlag i felles planprogram for områdeplan og kommunedelplan (fastsett av Fjell kommune ). For følgjande tema er det i samband med kommunedelplanen utarbeidd eigne rapportar: Tettstadutvikling og stadidentitet Klima og energi Landskapsanalyse, inkludert strandsone Kulturminne og kulturmiljø Naturmiljø og biologisk mangfald Næring, sysselsetting og tenesteyting Folkehelse Born og unge sine interesser Landbruk og jordvern Trafikkanalyse Risiko- og sårbaranalyse Rapportane som omhandlar trafikk og risiko og sårbarheit er ikkje konsekvensvurdert på same måte som dei andre KU-rapportane. Desse er reine analysar som viser framtidige tilhøve ved realisering av dei ulike alternativa. Det er i tillegg utarbeidd følgjande rapportar, ut over dei som er nemnd i felles planprogram for KDP og områdeplan: Befolkning, vekst og bustadbygging i Fjell kommune Tettstadutvikling og utbygging i Sotra kystby Vurdering av tiltak opp mot Naturmangfaldslova 20

21 Sjølv om det områdereguleringa er vurdert å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift, er det fleire tema som treng ytterlegare utgreiing på reguleringsplannivå. Dette vert skildra i dei vidare delkapitla. Det vart i kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby sett nokre spesifikke krav til områdeplan for SE1, som er teke inn i utgreiingskrava under. 6.3 Utgreiingar i områdeplan Planskildringa som er ein del av områdeplanen skal utarbeidast i samsvar med Fjell kommune sin planpakke. Planområdet skal skildrast i samsvar med kapittel 7, Skildring av planområdet i dag. Kapittelet omfattar tema: Lokalisering Avgrensing og storleik Topografi og landskap Sol og lysforhold Lokalklima Estetisk og kulturell verdi Stadens karakter Naturverdiar og landbruk Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde Born og unges interesser Trafikkforhold Sosial infrastruktur og andre servicetilbod Miljø, klima og grunnforhold Beredskap og ulukkesrisiko Privatrettslege bindingar Plantiltaket skal skildrast i samsvar med kapittel 8, Skildringar og verknader av planframlegget. Kapittelet omfattar tema: Planlagt arealbruk Formål Bustadmiljø og kvalitetar Folkehelse (byggje på rapport i KDP) Støytiltak Terreng, landskap og estetikk Naturmangfald Overordna planar og retningslinjer Krav til utbyggingsrekkjefølgje og føresegner Plantiltaket sin konsekvensar skal skildrast i samsvar med kapittel 9, Konsekvensar av planforslaget. Kapittelet omfattar tema: Overordna planar og mål Eksisterande reguleringsplanar Natur og ressursgrunnlaget Terreng og landskap 21

22 Verknader for naboar og interessemotsetnader Friluftsliv, naturområde, born og unges interesser i nærmiljøet Universell utforming og tilgjenge Trafikkforhold og teknisk infrastruktur Sosial infrastruktur og servicetilbod Kulturminne og kulturlandskap Miljøkrav småbåthamn Risiko og sårbarhet Juridiske/økonomiske konsekvensar for kommunen Energibehov og forbruk Konsekvensar for næringsinteresser Avveging av verknadane Med utgangspunkt i at det er vurdert slik at det ikkje skal utarbeidast konsekvensutgreiing av områdeplanen (jf 6.1), er det naudsynt at nokre tema vert utgreidd noko meir enn det som er vanleg i reguleringsplanar. Det er i tillegg sett nokre spesifikke utgreiingskrav i føresegnene til kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby. Utgreiingsbehovet vert omtalt under. 6.4 Særskilte utgreiingsbehov i områdeplan for nordre Bildøyna SE Kvalitetsprogram Det er sett krav til utarbeiding av eit spesifikt kvalitetsprogram for SE1. Programmet skal følga opp det overordna kvalitetsprogrammet som er heimla for heile nordre Bildøyna og gjeld for både SE1, SE2 og SE Topografi og landskap, strandsone Det er utarbeidd ei konsekvensutgreiing for landskap på kommunedelplannivå. Rapporten inkluderer òg ei vurdering av strandsona, då den omhandlar våg- og smalsundlandskapet på Bildøyna. Rapporten må detaljerast i høve utbyggingsområda. Landskapsanalyse må supplerast med kartmateriale og detaljar, og knytast til det overordna kvalitetsprogrammet, samt definere byrom jf. retningsline i kvalitetsprogrammet. Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap Rapport Landskapsanalyse, 3D-modellar, snitt, høgdelagskart, eksposisjonskart Synfaring, visualiseringar, tilgjengelegheit - Kommunedelplan for Bildøyna - Registrerte friluftsområde - NVE - Eigne utgreiingar 22

23 6.4.3 Naturmiljø og biologisk mangfald Rådgivende Biologer har utarbeida rapporten "Konsekvensvurderinger for biologisk mangfold" i samband med komunedelplanprosessen i I rapporten vert det oppfordra til ein ny gjennomgang av naturregistreringane og vurdere omfang av ei utbygging på eit meir detaljert nivå. Det er difor sett krav i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby for naturtypar og biologisk mangfald: Ved regulering skal ein for kvar einskild naturtype vurdera om det skal etablerast ei buffersone med stadbunden vegetasjon mellom tiltak og lokalitet. (Pbl nr. 6 og 8) Ved regulering skal registrering av biologisk mangfald vere så detaljert at tiltaka kan tilpassast verdifulle naturtypar. (Pbl nr. 6 og 8). Det skal også gjerast ei ny vurdering av områdeplanen etter naturmangfaldslova (NML, 2009). Jf. Naturmangfaldslova 8 skal kravet til kunnskapsgrunnlaget stå i eit rimeleg forhold til saken sin karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. I samband med områdereguleringa skal ein difor vurdera om eksisterande kunnskap om naturmiljøet innanfor planområdet er tilstrekkeleg for å gjere ei vurdering av omfang av utbygginga og til ei eventuell tilpassing av tiltak til verdifulle naturførekomstar. Ei vurdering av naturmangfaldslova og planen sine føringar på framtidig arealdisponering vil altså vere avgjerande om det er naudsynt med ytterlege registreringar på områdeplannivået. Om omfanget av vurderinga vert stort, bør temaet omtalast i eigen rapport. Om eksisterande kunnskap vert vurdert til å ikkje vere tilstrekkeleg, skal det gjerast oppfølgjande undersøkingar eller det skal setjast krav om dette i vidare detaljregulering. Ny naturregistrering skal gjerast etter gjeldande kriteria for naturvurdering gitt av Miljødirektoratet. Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap - Vurdering av NML (2009) - Skildre evt. plantilpassingar til verdifulle naturtypar - Omfangs- og konsekvensvurdering av planforslaget - Skildre avbøtande tiltak - Evt. feltundersøkingar, skildring og verdisetting av naturmiljø etter DN-handbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning, 2007) eller oppdaterte kriteria i ny handbok (kjem i løpet av 2015) - Omfang- og konsekvensvurdering etter handbok 140 (Statens vegvesen, 2006) - Konsekvensvurdering for biologisk mangfald (Rådgivende biologer, 2010) - Konsekvensvurdering av biologisk mangfold og vurdering av naturmangfoldsloven av planforslag (kdp) datert november 2012 (Opus Bergen, 2012) - Konsekvensvurdering Sotrasambandet-Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra-Bergen (Statens Vegvesen, 2008) - Naturtypekartlegging i Fjell kommune ( Moe 2003, Larsen & Fjeldstad, 2005) - Naturbase (Miljødirektoratet) - Artskart (Artsdatabanken) - Fjell kommune - Lokale aktører - Fylkesmannen 23

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøyna Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøy 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Bildøyna Utgave/dato: 1 / 31. okt. 2014 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Solem Hartmann AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 E-post: post@solemhartmann.no www.solemhartmann.no NO 942 024 290 MVA K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Stav

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG HERØY HERØY KOMMUNE KOMMUNE OPPGÅVEPROGRAM BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG PARALLELLOPPDRAG INVITASJON Særpreg, identitet og ynskje om vekst og utvikling av kystbyen Fosnavåg står sentralt når ein inviterer

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer