Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna"

Transkript

1 FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna Saksnr. 2013/2900 Plan ID:

2 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD OG RAMMEVERK BAKGRUNN OG FØREMÅL BAKGRUNN PARALLELLE PLANPROSESSAR FOR SE2 OG SE DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING EIGEDOMSTILHØVE KORT OM PLANOMRÅDET NÆRLIGGANDE OMRÅDE OG STRUKTURAR MÅL FOR PLANARBEIDET LANGSIKTIGE MÅL VIKTIGE HOVUDOPPGÅVER HOVUDRAMMER OG PREMISSAR LOVER OG FORSKRIFTER NASJONALE RETNINGSLINER OG RETTLEIANDE DOKUMENT REGIONALE PLANAR OG FØRINGAR KOMMUNALE VEDTEKNE PLANER OG RETNINGSLINJER KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA/SOTRA KYSTBY KOMMUNEDELPLAN OG PLANARBEID FOR SOTRASAMBANDET GJELDANDE REGULERINGSPLANAR ORGANISERING, MEDVERKNAD OG INFORMASJON INFORMASJON OG MEDVERKNAD I PLANPROSESSEN FRAMDRIFTSPLAN OMRÅDEREGULERING DEL II PROGRAM FOR UTGREIING UTGREIING PROSESS, METODE OG AKTUELLE PROBLEMSTILLINGAR VURDERING AV KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR OMRÅDEPLAN KONSEKVENSUTGREIING AV KOMMUNEDELPLAN UTGREIINGAR I OMRÅDEPLAN SÆRSKILTE UTGREIINGSBEHOV I OMRÅDEPLAN FOR NORDRE BILDØYNA SE Kvalitetsprogram Topografi og landskap, strandsone Naturmiljø og biologisk mangfald Lokalklima, klimatilpassing og energibruk Trafikk og forureining Kulturminne på land og i sjø, kulturmiljø

3 Del I Planen sitt føremål, innhald og rammeverk 3

4 1. Bakgrunn og føremål 1.1 Bakgrunn Planområdet er på Nordre Bildøyna i Fjell kommune, og omfattar i hovudsak eigedomane med gnr. 34 bnr. 3 og bnr. 4. Områdeplanen er ein offentleg plan som vert utarbeida av Fjell kommune med Opus Bergen som plankonsulent. Området er i dag ubygd naturområde, regulert til sentrumsføremål i overordna plan. Området er konsekvensutgreidd på kommunedelplannivå. Det er gjort ei vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing for områdeplan SE1, SE2 og SE3/ B1 etter Forskrift om konsekvensutredning, sjå kapittel 6.1. Vurderinga konkluderer med at det ikkje skal gjennomførast full konsekvensutgreiing på dette plannivået. Det er likevel behov for noko utgreiing knytt til områdereguleringa, og aktuelle tema vert skildra nærare i arbeidsprogrammet. Føremål Føremålet med ei områderegulering for Nordre Bildøyna er å gje formell heimel til å realisera utbygging. I arbeidet med områdereguleringa skal det dokumenterast at ein kan realisere dei føresetnadane for utnytting som er fastsett i kommunedelplanen. Det overordna kvalitetsprogrammet som føl kommunedelplanen inneheld føringar for kvalitet som ein skal ivareta og vidareføre i områdereguleringa. Områdereguleringa skal fastlegge plassering og utforming av overordna infrastruktur, og kople denne mot ekstern infrastruktur. Koplinga gjeld særleg veg, gang- og sykkelveg. Ein skal i områdereguleringa dele planområdet inn i avgrensa område med ulik arealbruk og utnytting. Områda skal så anten gje rammer for detaljregulering, eller detaljerast i områdeplanen. Ei detaljering allereie i områdeplanen vil være særleg aktuelt for dei første utbyggingsområda. Føremålet med planen er i tråd med gjeldande kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby , vedteke , der arealet er sett av til sentrumsføremål. Planprosess Utviklar sine førebelse planar for Nordre Bildøyna vart presentert for første gong i 2005, gjennom ei prosjektskisse for Visjon kystby Visjonane vart spelt inn i samband med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Basert på innspelet vart delar av Nordre Bildøyna unnateke rettsverknad i kommuneplanen sin arealdel for 2007, med føresetnad om avklaring av framtidig arealbruk gjennom ein eigen kommunedelplan. I gjeldande kommuneplan ( ), vedteken , er dette vidareført. Det vart vedteke oppstart av kommunedelplan for Bildøyna med konsekvensutgreiing I planprogrammet for kommunedelplanen vart det lagt opp til parallellkøyring av områderegulering for Nordre Bildøyna og kommunedelplan for Bildøyna. Den parallelle samkøyringa vart seinare endra i samråd med Fjell kommune. Hovudtrekka i planprogrammet ligg likevel føre. 4

5 Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby vart samrøystes vedteke i Kommunestyret i Fjell kommune 26. september Planen set rammer for gjennomføring av områderegulering for Nordre Bildøyna. 1.2 Parallelle planprosessar for SE2 og SE3 Det overordna målet for områdereguleringa av Bildøyna er å skape eit sjøvendt byområde med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar. Områdereguleringa av dei tre områda SE1, SE2 og SE3/B1, skal sjåast i samanheng for å sikre ei heilskapleg funksjonell og estetisk utvikling av områda. Planane skal bidra til å danne heilskapen Sotra Kystby. Ved å samkøyre planprosessane så langt som råd er, vil ein bidra til å sikra dette. Områdereguleringa av SE1 vil leggje føringar på arealbruken i SE2, m.a. gjennom det overordna kvalitetsprogrammet. Det skal utarbeidast felles mobilitetsplan og felles teknisk plan som skal gjelda for områda SE1, SE2, SE3/B1. Mobilitetsplanen skal i hovudsak utarbeidast av plankonsulent for SE2, men konsulentane for SE1 og SE3/B1 må bidra med ressursar inn i arbeidet. Dei samordna planane må vere utarbeidd før dei enkelte områdeplanane vert lagt ut til høyring/offentleg ettersyn. 5

6 2. Dagens situasjon i planområdet 2.1 Lokalisering Planområdet er lokalisert på Bildøyna, som ligg om lag 16 kilometer vest for Bergen sentrum. Bildøyna ligg aust for Store Sotra, mellom kommunesenteret Straume på Litle Sotra og bustadområdet Kolltveit på Store Sotra. Områda kring Straume er eit viktig strategisk regionalt knutepunkt i høve til omegnskommunane, Sund og Øygarden, i tillegg til Fjell kommune. Figur 1 Lokaliseringskart i Fjell kommune 2.2 Avgrensing Planområdet ligg på Nordre Bildøyna i Fjell kommune, og omfattar i hovudsak eigedomane med gnr. 34 bnr. 3 og bnr. 4, samt del av gnr 34, bnr. 2. Planområdet omfattar tilknyting mot Rv 555 (Sotrasambandet) i sør. Planområdet er om lag 472 dekar, og strekk seg frå Rv 555 i sør og til spissen av Bildøyna i nord. Planområdet har mindre justeringar i høve det planområdet som var presentert i felles planprogram for KDP Bildøyna/Sotra kystby og områdeplanen. Plangrensa omfattar no SE1 i sin heilskap, i tillegg til sjøareala SH1 og FE1 i kommunedelplanen, samt areal til å vurdera bru til Råna i tråd med føresegn Ein mindre del av Holmavatnet som grensar mot SE1 er også omfatta av planområdet. 6

7 Figur 2 Varselkart. Planområdet markert. 2.3 Eigedomstilhøve Planområdet omfattar i hovudsak eigedommane gnr. 34, bnr 2, bnr. 3 og bnr. 4. For eigedommane gnr 34, bnr. 3 og bnr. 4 representerer Liegruppen grunneigarinteressene etter fullmakt. Eigedommen 34/2 er eigd av Odd Bildøy. 7

8 2.4 Kort om planområdet Planområdet ligg på Nordre Bildøyna i Fjell kommune. Planavgrensinga for områdeplanen omfattar berre delar av Nordre Bildøyna, men øya blir her skildra kort i si fulle utstrekning. Bildøyna er ein eigen krins og framstår som todelt av riksvegen som skjer gjennom øya. Øya er lokalisert mellom Bildøystraumen og Straumsundet, og har vore eit attraktivt buområde like frå steinalderen og fram til i dag. Per 2013 var folketalet på øya 627 personar. Det er kjend 17 automatisk freda kulturminne på Bildøyna. Av desse ligg 12 innanfor planområdet for områdeplanen, og alle er frå steinalder. Det ligg i tillegg to uavklarte lokaliteter innanfor planområdet for områdeplanen. Seinare vart Bildøyna eit velståande gardssamfunn med store gardar der fiske i eigen silde- og makrellvåg var ei sentral inntektskjelde. Busetnaden har historisk sett vore konsentrert til sørvestre delen av Bildøyna, og her er gardspreget framleis til stades med spreidd eldre busetnad og gardsdrift. På Bildøyna er det til saman 40 Sefrak-registrerte bygningar, og desse ligg med størst tettleik i området der det tidlegare låg eit klyngjetun, mellom Nautaskjeret og Vollvika. Naust og sjøhus låg tradisjonelt ved Bildøypollen og i Vollvika, og dette er naustområde også i dag. Bildøyna sin identitet som stad er i stor grad knytt til jordbruk og fiske, med sjøen som viktigaste ferdsleveg. I den seinare tid har Bildøyna òg blitt etablert som hytte-, bustad- og skuleområde. Figur 3 Bildøyna Nordre del av Bildøyna, og Råna, har tradisjonelt vore nytta som utmark. Her er det ingen næringsaktivitet i dag. Den austre delen av Nordre Bildøyna er eit hytteområde 8

9 med om lag 60 spreidde hytter. Elles er den nordre delen av Bildøyna utan bygde strukturar og areal tilrettelagt for næringsverksemd. Søre Bildøyna er i stor grad utbygd med tett einebusetnad. Her finst to gardsbruk i full drift, samt fleire store bustadfelt og eit mindre næringsområde (sementfabrikk). Her finn vi òg Sotra vidaregåande skule, Fjell ungdomsskule, Bildøyna barnehage og Bildøyhallen idrettshall. Lengst sør på øya ligg Bildøy bibelskule, som er sommarhotell utanom skuleåret. 2.5 Nærliggande område og strukturar Kommunikasjon Riksveg 555 går tvers over Bildøyna i retning aust-vest. Det er to avkøyrsler frå riksvegen. Hovudavkøyrsla ligg om lag midtvegs på strekninga og går sørover til skuleområdet på Søre Bildøyna. Lengst mot vest er det avkøyrsel til gamlevegen på Bildøyna, som i dag er nytta som lokalveg. Denne går frå Kolltveitsida via eiga bru og sørover på Bildøyna, forbi bustadfeltet som ligg vest for skuleområdet, og sørover til krysset ved Steinsvikvegen. Vidare går vegen mot nordaust til eiga bru over til Straumesida. Nordre Bildøyna Søre Bildøyna Figur 4 Lokalveg mellom Kolltveit og Straume markert med svart. (Statens Vegvesen, NVDB) Kollektivtilbodet ved riksvegen er godt. Straume fungerer som eit knute- og fordelingspunkt, med parkeringsområde for reisande ( park and ride ). 9

10 3. Mål for planarbeidet 3.1 Langsiktige mål Planområdet si lokalisering med god kontakt mot hovudvegnettet gjer området lett tilgjengeleg og sentralt posisjonert i regionsenteret. Områdeplanen føl dei langsiktige måla fastsett i tidlegare felles planprogram for kommunedelplan og områdeplan, vedteke av Fjell kommune : Skape eit område som tek i vare kystkulturen i ei ny tid og som skal vere ei vidareutvikling av tettstaden Straume. Utvikle eit byprega tilbod der tettleiken og innhaldet skal svare til dagens krav om arealøkonomisering og samordna areal og transport. Skape eit mangfald i tilbod innanfor kystkultur og sjønær aktivitet, undervisning, service, tenester, hotell, varierte typar bustader, næring, fritid, samt tilhøyrande infrastruktur. Ta vare på området sine hovudkvalitetar innan natur- og kultur. 3.2 Viktige hovudoppgåver Områdereguleringa skal, som fastsett i tidlegare vedteke felles planprogram for KDP og områdeplan, innehalde følgjande hovudelement: Vurdere overordna plangrep for ein bymessig bygningsstruktur og innhald, varierte utnyttingsgrader, med reine bustadområde, blandingsstrøk for bustad/næring/kultur og andre byfunksjonar. Herunder vurdere tal på bueiningar og differensiering i bustadtilbodet, for alle aldrar. Sikre grøntstruktur i form av plassar, parkar/friområde, aktivitetsområde, strandpromenadar. Ta vare på viktige element i området; utsiktspunkt, Holmavatnet, variasjonane i topografien. Finne gode løysingar for internt vegsystem og gangveg-/sykkelvegnett, tilrettelagte kollektivanlegg. Anna teknisk infrastruktur skal samordnast med kommunedelplanen sine strukturar. Samfunnsmessig infrastruktur, med plassering og dimensjonering av interne skuleanlegg, barnehagar, kulturanlegg, samt tilrettelegging for anlegg som også skal tene heile byområdet /kommunen, der overordna planlegging (kommunedelplan) fastlegg dette. Sikre utbygging med kvalitet Vurdere konsekvensar for tilgrensande område, natur- og kulturressursar 10

11 4. Hovudrammer og premissar 4.1 Lover og forskrifter Lov om planlegging og byggesaksbehandling Lov om kulturminner Lov om forvaltning av naturens mangfold Lov om vassdrag og grunnvann Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Forskrift om konsekvensutgreiing Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 4.2 Nasjonale retningsliner og rettleiande dokument Stortingsmelding nr 34, ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding nr 26, ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. St.meld.nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga Nasjonal arkitekturpolitikk, August 2009 T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1267 Veileder "Fortetting med kvalitet" T-1355 Rapport "Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder" Sentrumsutvikling og handel i Miljøverndepartementets sentrumsveileder fra Miljøbyprogrammet Stedsutvikling.no Nasjonal transportplan : Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan vart lagt fram for Stortinget 13. mars 2009 og handsama 11. juni Regionale planar og føringar Fylkesplan for Hordaland Fylkesdelplan; Deltaking for alle Universell utforming, Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel, 2002 Fylkesdelplan for kulturminne, Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv Fylkesdelplan for hamner, 2004 Fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, Råd om planlegging og forvaltning av strandsona 2007 Regionalt utviklingsprogram Regionale friluftsområde i Hordaland FylkesROS for Hordaland Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland (høyringsutkast april 2011) Strateginotat for reiselivsutvikling

12 Sotrasambandet, del av Nasjonal transportplan Arealstrategi for landbruket 4.4 Kommunale vedtekne planer og retningslinjer Kommuneplanen sin arealdel Vassforsyning og avlaup/vassmiljø Energi, miljø og klimaplan Idrett og fysisk aktivitet Kulturplanen Skule og utdanningsplan Trafikksikringsplan (2020) Ungdomsplan Energiutgreiing rullering 2007 Næringsplan strategisk for Fjell Landbruksplan strategisk for Fjell, Sund og Øygarden Kommunedelplan for bustadutvikling Kommunedelplan for Sotrasambandet 4.5 Kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby Området som skal områderegulerast omfattar i all hovudsak SE1 i kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby. Området er vist som sentrumsformål. Figur 5 Utsnitt fra KDP Bildøyna/ Sotra Kystby

13 Det er gjeve ei rekkje føresegner som set spesifikke føringar for områdeplanen i kommunedelplan for Sotra kystby/bildøyna. Føresegnene er lagt ved programmet. 4.6 Kommunedelplan og planarbeid for Sotrasambandet Kommunedelplanen for Sotrasambandet vart vedteken av Fjell kommune Kommunedelplanen for Sotrasambandet nemner vidare utbygging på Bildøyna som ein mogleg framtidig situasjon, og tek høgde for dette når det gjeld løysingar for kollektivtrasear, gang- og sykkelvegnett og kopling mot internvegnett på Bildøyna. Det vart varsla oppstart av reguleringsarbeid Rv 555 Kolltveit - Storavatnet Det skal utarbeidast to reguleringsplanar, ein med utgangspunkt i kvar kommune. Planarbeidet skal utførast med grunnlag i vedteken kommunedelplan med konsekvensutgreiing for sambandet Sotra-Bergen mellom Kolltveit og Storavatnet. Figur 6 Oversiktskart for planområdet (kjelde: vegvesen.no) Reguleringsplanane skal innehalda løysingar for både hovudveg og tilførselsvegar, kollektivsystem og gang/sykkelvegnett. Det er behov for nærare avklaring av arealbruk mellom anna for området Bildøyna- Straume med løysing for sekundærveg. Det er lagt inn bandleggingssone i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby som set føringar for områdereguleringa av SE1: H 710: Bandlegging for regulering etter plan og bygningslova. Føresegn Vegsamband gjeld bandlegging av areal i påvente av vedtak for regulering av Rv 555 over Bildøy, samt lokalvegsystem. Det kan innanfor denne sona ikkje gjerast tiltak som er i strid med, eller kan hindre planlegging og utbygging av Rv 555. I samband med områdeplanen for Bildetangen vil arbeidet med Sotrasambandet liggja som ein førande premiss for utviklinga av nordre Bildøyna. Informasjonsoverføring mellom planarbeidet for Sotrasambandet og sentrumsplanane på nordre Bildøyna, vil vera viktig. 13

14 4.7 Gjeldande reguleringsplanar Del av plannr. 89, , Kryss Bildøyna, (Rv 555 skuleveg) ligg innanfor den sørlege delen. Planområdet er elles uregulert. Figur 7 Utsnitt frå kart.offentleg.no, arealplanar Fjell 14

15 5. Organisering, medverknad og informasjon 5.1 Informasjon og medverknad i planprosessen I utarbeidinga av områdereguleringa skal direkte rørte partar tilskrivast og kommunen sikre aktiv medverknad. Offentlege og private høyringsinstansar vil informerast om planprosessen i samsvar med krava i plan og bygningslova. Sidan Visjon kystby vart lansert i 2005, har Liegruppen hatt operativ eiga heimeside for prosjektet På denne heimesida har alle kunne fått informasjon fortløpande, og hatt anledning til å kome med innspel og synspunkt om prosjektet. Denne nettsida skal halde fram med å vere ein kanal for informasjon om planarbeidet med områdeplanen. Det vert organisert ein workshop for å leggja eit fundament for områdeplanen i samband med at det vert meldt oppstart. Deltakarane i workshopen omfattar ulike fagmiljø med arkitektar, konsulentar, i tillegg til lokale ungdommar og eldsjeler. I planprosessen kan det vere aktuelt å ta kontakt med ulike interessegrupper, og med barn og unge som kan bidra med innspel på aktuelt innhald i planområdet. I samband med høyring av planframlegget vil det vere naturleg å gjennomføre omfattande medverknadsprosess. På det tidspunktet vil ein ha konkrete planar å vise til, og som ein kan invitere til å kome med innspel til. Moglege forum for medverknad kan vere kontordag, utstillingslokale og folkemøter. Bildøy hyttelag er døme på interessepart i planområdet som det vil vere viktig å få etablert dialog med. 15

16 Organisering av planarbeidet føl same modell som for kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby: FJELL KOMMUNE KOMMUNESTYRET FJELL KOMMUNE FORMANNSKAPET PROSJEKTSTYRE FOR KOMMUNEDELPLAN OG OMRÅDEREGULERING RÅDMANN UTVIKLAR PLAN OG UTBYGGING Utarbeiding av saksmateriell og formell prosesstyring PLANKONSULENT Utarbeiding av arbeidsprogram og planmateriell til områderegulering Ressursgrupper Gruppe av dei til ei kvar tid hyra plan- og fagkonsulentar, arkitektar, rådgivande selskap og andre aktørar 16

17 Framdriftsplan 5.2 Områderegulering Fasar i planarbeidet Informasjon Framdrift Frist Varsel om oppstart av - Kunngjering til ålmenta 6 veker Feb - april 2014 områderegulering, med tilhøyrande arbeidsprogram - Innspel frå offentlege etatar og rørte parter høyring Handsaming av merknadar Utarbeiding av forslag til områderegulering Førstegongs handsaming av planforslag Offentleg ettersyn av planforslaget Handsaming av merknader - Innkomne merknader vert handsama og handtert - Vil krevje ulike avklaringar og møteverksemd - Innsamling av kjent kunnskap om planområdet - Synfaring og registrering - Drøfting med fagetatar og rørte partar - Utgreiingar - Fjell kommune skriv sak og legg planen ut på offentleg høyring - Ope møte - Offentlige etatar - Ålmenta - Innkomne merknader vert handsama og handtert - Vil krevje ulike avklaringar og møteverksemd Justering av plan - Justeringar med bakgrunn i merknader og avklaringar Andre gongs handsaming - Gjennomgang av merknadar - Prosess med involverte partar før endring av planen Vedtak av områderegulering 8 veker April - mai veker Juni - nov veker Des - jan veker høyring Feb - mars veker April - mai veker Juni - sept veker Okt Vedtak i kommunestyret Nov

18 Del II Program for utgreiing 18

19 6. Utgreiing prosess, metode og aktuelle problemstillingar 6.1 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing for områdeplan Vurderinga er gjort samla for SE1, SE2 og SE3/B1 på Bildøyna, Fjell kommune. Områdeplanen er ein reguleringsplan jf. kap. 12 i plan- og bygningslova, og vil difor måtte vurderast etter 2d-f og 3a-c i Forskrift om konsekvensutredninger. 2d vil ikkje gjelde då planen ikkje legg ut nye utbyggingsformål i høve til godkjent kommunedelplan. 2e-f gjeld områdereguleringar og reguleringsplaner som har tiltak nemnt i vedlegg I til forskriften. I områdane som skal områderegulerast er byggeområda sett som sentrumsformål (SE1-3) og bustadformål (B1). Det går klart fram av kommunedelplanen at planen legg til rette for tettstadsutvikling. Dette ligg som premiss for heile kommunedelplanen. I sentrumsområde er det opna for forretning, tenesteyting og bustad, kontor, hotell/overnatting og servering ( 3.4.1). Utnyttinga er sett til minimum 150 % bruksareal ( 3.4.3), der min 60 % skal nyttast til bustadføremål ( 3.4.5). Areala på SE1-3 er høvesvis m2, m2 og m2. Det er difor openbart at kommunedelplanen legg til rette for tiltak nemnt i Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I, A, 1 (Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m² ) og vedlegg II, A, 3 (Utvikling av by- og tettstedområder). For SE1 gjeld dette også vedlegg I, A, 32 (Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over tonn kan seile og anløpe), jf. føresegn for KDP , der det vert lagt til rette for at det i område FE1 kan opparbeidast hamn og djupvasskai. Det er gjort unntak for 2e og 3b der reguleringsplanar har konkrete tiltak som er konsekvensutgreia på eit høgare plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordna plan. Kommunen finn at lova gir rom for tolking ettersom det kan gjerast unntak for områdereguleringsplan med grunnlag i 2f, medan det ikkje er opna for unntak for områdereguleringsplan i 2e. Kommunen tolkar imidlertid dette ut i frå formålsparagrafen for konsekvensutgreiingar pbl 14-1: «Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres». Det er gjort eit omfattande arbeid med å utgreie konsekvensar for kommunedelplanen med både alternativvurdering, og rapportar for alle dei relevente tema som kan ha konsekvensar for miljø og samfunn jf. Forskrifta sin 4. Alternativ 1 i konsekvensutgreiinga er det som i dag er godkjent i kommunedelplanen. Kommunen meiner dette er utgreidd så detaljert at konsekvensutgreiinga gjer greie for konsekvensane som kan bli gjeldande ved bygging av dei aktuelle tiltaka nemnt i vedlegg I. Kommunen kan ikkje sjå at ei ny konsekvensutgreiing vil kunne gje ny kunnskap, og finn også at 19

20 kommuneplanen går langt i å sikre at omsynet til miljø og samfunn er teken i vare. T.d. er det i KDP avdekka mogleg konflikt med kulturminne jf. 4a. Dette er tatt høgde for, og i føresegnene til KDP er det sett krav om at kulturminne skal takast i vare og integrerast i planlegginga (jf. 1.8). Det er i det overordna kvalitetsprogrammet sagt at kulturminna i området skal formidlast til publikum langs ein kulturakse. Kulturminna skal integrerast i planarbeidet. I samband med områdeplanen vil også kommunen syte for at det vert gjennomført ein moglegheitstudie for m.a. å sjå på korleis ein kan integrera og nytte kulturminna som ein ressurs i utvikling av området. Det er også planlagt eit tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune (HFK) i utarbeiding av planen. Med dei føringar som ligg i overordna plan finn difor Fjell kommune, i samsvar med vurdering frå HFK, at planen ikkje vil gje konflikt som vil føre til vesentlege verknader for miljø og samfunn, og difor ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing etter forskrifta. 6.2 Konsekvensutgreiing av kommunedelplan Kommunedelplan for Bildøyna er konsekvensutgreidd jf. forskrift om konsekvensutgreiing, som i kapittel III 2 fastset kva planar og tiltak som alltid skal behandlast etter forskrifta. Bokstav c) viser til «kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål». Konsekvensutgreiinga for kommunedelplanen er gjennomført med grunnlag i felles planprogram for områdeplan og kommunedelplan (fastsett av Fjell kommune ). For følgjande tema er det i samband med kommunedelplanen utarbeidd eigne rapportar: Tettstadutvikling og stadidentitet Klima og energi Landskapsanalyse, inkludert strandsone Kulturminne og kulturmiljø Naturmiljø og biologisk mangfald Næring, sysselsetting og tenesteyting Folkehelse Born og unge sine interesser Landbruk og jordvern Trafikkanalyse Risiko- og sårbaranalyse Rapportane som omhandlar trafikk og risiko og sårbarheit er ikkje konsekvensvurdert på same måte som dei andre KU-rapportane. Desse er reine analysar som viser framtidige tilhøve ved realisering av dei ulike alternativa. Det er i tillegg utarbeidd følgjande rapportar, ut over dei som er nemnd i felles planprogram for KDP og områdeplan: Befolkning, vekst og bustadbygging i Fjell kommune Tettstadutvikling og utbygging i Sotra kystby Vurdering av tiltak opp mot Naturmangfaldslova 20

21 Sjølv om det områdereguleringa er vurdert å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift, er det fleire tema som treng ytterlegare utgreiing på reguleringsplannivå. Dette vert skildra i dei vidare delkapitla. Det vart i kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby sett nokre spesifikke krav til områdeplan for SE1, som er teke inn i utgreiingskrava under. 6.3 Utgreiingar i områdeplan Planskildringa som er ein del av områdeplanen skal utarbeidast i samsvar med Fjell kommune sin planpakke. Planområdet skal skildrast i samsvar med kapittel 7, Skildring av planområdet i dag. Kapittelet omfattar tema: Lokalisering Avgrensing og storleik Topografi og landskap Sol og lysforhold Lokalklima Estetisk og kulturell verdi Stadens karakter Naturverdiar og landbruk Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde Born og unges interesser Trafikkforhold Sosial infrastruktur og andre servicetilbod Miljø, klima og grunnforhold Beredskap og ulukkesrisiko Privatrettslege bindingar Plantiltaket skal skildrast i samsvar med kapittel 8, Skildringar og verknader av planframlegget. Kapittelet omfattar tema: Planlagt arealbruk Formål Bustadmiljø og kvalitetar Folkehelse (byggje på rapport i KDP) Støytiltak Terreng, landskap og estetikk Naturmangfald Overordna planar og retningslinjer Krav til utbyggingsrekkjefølgje og føresegner Plantiltaket sin konsekvensar skal skildrast i samsvar med kapittel 9, Konsekvensar av planforslaget. Kapittelet omfattar tema: Overordna planar og mål Eksisterande reguleringsplanar Natur og ressursgrunnlaget Terreng og landskap 21

22 Verknader for naboar og interessemotsetnader Friluftsliv, naturområde, born og unges interesser i nærmiljøet Universell utforming og tilgjenge Trafikkforhold og teknisk infrastruktur Sosial infrastruktur og servicetilbod Kulturminne og kulturlandskap Miljøkrav småbåthamn Risiko og sårbarhet Juridiske/økonomiske konsekvensar for kommunen Energibehov og forbruk Konsekvensar for næringsinteresser Avveging av verknadane Med utgangspunkt i at det er vurdert slik at det ikkje skal utarbeidast konsekvensutgreiing av områdeplanen (jf 6.1), er det naudsynt at nokre tema vert utgreidd noko meir enn det som er vanleg i reguleringsplanar. Det er i tillegg sett nokre spesifikke utgreiingskrav i føresegnene til kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby. Utgreiingsbehovet vert omtalt under. 6.4 Særskilte utgreiingsbehov i områdeplan for nordre Bildøyna SE Kvalitetsprogram Det er sett krav til utarbeiding av eit spesifikt kvalitetsprogram for SE1. Programmet skal følga opp det overordna kvalitetsprogrammet som er heimla for heile nordre Bildøyna og gjeld for både SE1, SE2 og SE Topografi og landskap, strandsone Det er utarbeidd ei konsekvensutgreiing for landskap på kommunedelplannivå. Rapporten inkluderer òg ei vurdering av strandsona, då den omhandlar våg- og smalsundlandskapet på Bildøyna. Rapporten må detaljerast i høve utbyggingsområda. Landskapsanalyse må supplerast med kartmateriale og detaljar, og knytast til det overordna kvalitetsprogrammet, samt definere byrom jf. retningsline i kvalitetsprogrammet. Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap Rapport Landskapsanalyse, 3D-modellar, snitt, høgdelagskart, eksposisjonskart Synfaring, visualiseringar, tilgjengelegheit - Kommunedelplan for Bildøyna - Registrerte friluftsområde - NVE - Eigne utgreiingar 22

23 6.4.3 Naturmiljø og biologisk mangfald Rådgivende Biologer har utarbeida rapporten "Konsekvensvurderinger for biologisk mangfold" i samband med komunedelplanprosessen i I rapporten vert det oppfordra til ein ny gjennomgang av naturregistreringane og vurdere omfang av ei utbygging på eit meir detaljert nivå. Det er difor sett krav i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby for naturtypar og biologisk mangfald: Ved regulering skal ein for kvar einskild naturtype vurdera om det skal etablerast ei buffersone med stadbunden vegetasjon mellom tiltak og lokalitet. (Pbl nr. 6 og 8) Ved regulering skal registrering av biologisk mangfald vere så detaljert at tiltaka kan tilpassast verdifulle naturtypar. (Pbl nr. 6 og 8). Det skal også gjerast ei ny vurdering av områdeplanen etter naturmangfaldslova (NML, 2009). Jf. Naturmangfaldslova 8 skal kravet til kunnskapsgrunnlaget stå i eit rimeleg forhold til saken sin karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. I samband med områdereguleringa skal ein difor vurdera om eksisterande kunnskap om naturmiljøet innanfor planområdet er tilstrekkeleg for å gjere ei vurdering av omfang av utbygginga og til ei eventuell tilpassing av tiltak til verdifulle naturførekomstar. Ei vurdering av naturmangfaldslova og planen sine føringar på framtidig arealdisponering vil altså vere avgjerande om det er naudsynt med ytterlege registreringar på områdeplannivået. Om omfanget av vurderinga vert stort, bør temaet omtalast i eigen rapport. Om eksisterande kunnskap vert vurdert til å ikkje vere tilstrekkeleg, skal det gjerast oppfølgjande undersøkingar eller det skal setjast krav om dette i vidare detaljregulering. Ny naturregistrering skal gjerast etter gjeldande kriteria for naturvurdering gitt av Miljødirektoratet. Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap - Vurdering av NML (2009) - Skildre evt. plantilpassingar til verdifulle naturtypar - Omfangs- og konsekvensvurdering av planforslaget - Skildre avbøtande tiltak - Evt. feltundersøkingar, skildring og verdisetting av naturmiljø etter DN-handbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning, 2007) eller oppdaterte kriteria i ny handbok (kjem i løpet av 2015) - Omfang- og konsekvensvurdering etter handbok 140 (Statens vegvesen, 2006) - Konsekvensvurdering for biologisk mangfald (Rådgivende biologer, 2010) - Konsekvensvurdering av biologisk mangfold og vurdering av naturmangfoldsloven av planforslag (kdp) datert november 2012 (Opus Bergen, 2012) - Konsekvensvurdering Sotrasambandet-Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra-Bergen (Statens Vegvesen, 2008) - Naturtypekartlegging i Fjell kommune ( Moe 2003, Larsen & Fjeldstad, 2005) - Naturbase (Miljødirektoratet) - Artskart (Artsdatabanken) - Fjell kommune - Lokale aktører - Fylkesmannen 23

Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E R E G I O N A L T P L A N F O R U M 2 5. O K T O B E R 2 0 1 4 S T R A U M E R E G I O N S E

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Arealdelen av kommuneplanen Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Utgangspunkt Arealdel frå 1994 Kommunedelplan for sjøområda (kystsoneplan) frå 1999 Kommunedelplan for Bulandet og Værlandet frå

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM Åseral kommune KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND 2012-2022, ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland vart vedtekne i 2007.

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale 1 Føremålet med planarbeidet Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

Planprogram (utkast)

Planprogram (utkast) Planprogram (utkast) Kommunedelplan for Lindåsneset med Mongstad Foto: Kurt Hauge Utkast februar 2009 20.02.2009 1 Innhald Innhald... 2 Bakgrunn for planarbeidet... 3 Planavgrensing... 4 Rammer og premiss

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200910741-3 Arkivnr. 713 Saksh. Vevatne, Kjersti, Ekerhov, Per Morten, Hage, Torild Saksgang Møtedato Kultur-

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Dokument type Planprogram til detaljreguleringsplan Dato Mai, 2015 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING FOR STEMMEBAKKEN, ERSTATNINGSAREAL FOR GOLFBANE, GNR/BNR 33/9 M.FL.- KOLLTVEIT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Områderegulering Undredal. Planprogram

Områderegulering Undredal. Planprogram Områderegulering Undredal Planprogram Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Mål for planarbeidet... 2 1.2 Formål med planprogrammet... 3 2 Rammer og føringar for planarbeidet... 4 2.1 Nasjonale føringar... 4 2.2

Detaljer

VEDLEGG D: Prosess og medverknad

VEDLEGG D: Prosess og medverknad VEDLEGG D: Prosess og medverknad Dokumentet har utfyllande saksopplysningar knytt til prosess og medverknad Arealdelen til kommuneplanen 2015-2026 Organisering: Kommunestyret er planmynde og gjer endeleg

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 30.10.2013 075/13 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20130005

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Vedteke i kommunestyret 10.02.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar...

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredsamarbeid i Hordaland, samling 6 desember 2010 Fylkeskommunen si rolle Rettleiing- og samordningsrolle i høve kommunale og regionale planar. Fylkeskommunen som

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta 29.07.2014

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 031/15 Plan og utvikling /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal

Saksnr. Utval Møtedato 031/15 Plan og utvikling /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 031/15 Plan og utvikling 01.06.2015 047/15 Kommunestyret 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/117-15/3106 K1-614, K2 - A10, K3 - &13, K3

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1 Askvoll kommune Framlegg til høyring 03.02.2016 Askvoll kommune Planprogram Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SANDVOLL, HOLMEDAL, MATRE OG ÅKRA - KVINNHERAD - PLANPROGRAM - FRÅSEGN

KOMMUNEDELPLAN SANDVOLL, HOLMEDAL, MATRE OG ÅKRA - KVINNHERAD - PLANPROGRAM - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200812766-4 Arkivnr. 713 Saksh. Sundheim, Liv; Birkenes, Lars Øyvind; Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer