PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN"

Transkript

1 Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo

2 OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Områderegulering Kjøpmannsvågen Dokument nr.: Filnavn: Planprogram Dato Utarbeida av LILD Kontrollert av HST Godkjent av Beskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjeld Rambøll Folke Bernadottes vei 50 Pb 3705 Fyllingsdalen NO-5845 BERGEN T F

3 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 3 (16) INNHALD 1. OM PLANARBEIDET Bakgrunn for planarbeidet Forskrift om konsekvensutgreiing PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON Plassering og avgrensing Eksisterande bygg og arealbruk Eigedomstilhøve Tilkomst og trafikk Kulturminne og kulturmiljø OVERORDNA FØRINGAR Kommunale føringar Kommuneplanens arealdel Andre kommunale føringar Reguleringsplanar Gjeldande reguleringsplan Statlege føringar Regionale føringar INNHALD OG TEMA I NY PLAN Føremål Strandsoneforvaltning og krav til nye tiltak Friluftsføremål Veg, trafikk og parkering Kulturminne og kulturmiljø Naturmiljø Landskapsbilete, nær- og fjernverknad Folkehelse og universell utforming Teknisk infrastruktur Risiko og sårbarhet PROSESS OG MEDVERKNAD Planprosessen vidare Planprogram Detaljregulering Gjennomføring av medverknad og informasjon FORSLAG TIL FRAMDRIFT Ramboll

4 4 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Figuroversikt Figur 2.1.1: Figur 2.1.2: Figur 2.1.3: Figur 2.2.1: Figur 2.2.2: Figur 2.2.3: Figur 2.2.4: Figur 2.2.5: Figur 2.2.6: Figur 2.3.1: Figur 2.4.1: Figur 2.5.1: Planområdet si lokalisering i Øygarden kommune (Kartkjelde: atlas.no) Planområdet si plassering på Toftøyna (Kartkjelde: google.no) Kart over planområdet med plangrense Tjern nord for fylkesvegen Svaberg nord i planområdet Friluftsområdet mot Rongesundet Bygg langs nordsida av Kjøpmannsvågen Vågen og moloen sett frå fylkesvegen Bygg langs sørsida av vågen sett frå moloen Sentrale eigedommar i planområdet Vegar i planområdet Automatisk freda kulturminne og SEFRAK registrerte bygg (kjelde: kulturminnesok.no) Figur 3.3.1: Planområdet sin status i kommuneplans arealdel Figur 3.4.1: Gjeldande reguleringsplan for delar av planområdet Rambøll

5 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 5 (16) 1. OM PLANARBEIDET 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Området som skal planleggjas ligg heilt nord på Toftøyna og Rongesundet bru mellom Toftøyna og Rongøyna har sitt austre brufeste innanfor planområdet. Sør for brua og fylkesvegen ligg Kjøpmannsvågen, der arealbruken kring vågen er naust, fritidsbustader, næring og offentleg molo/kai. Nord for vegen ligg eit mykje brukt område for friluftsliv og fiske frå land. Bakgrunnen for at det skal utarbeidast plan for området er todelt. Friluftsområdet nord for vegen er mykje brukt, men har ikkje tilfredsstillande fasilitetar for den høge bruken. Det må her leggjast til rette for betre avkjøring frå hovudvegen, parkering, toalett og renovasjon m.m. For Kjøpmannsvågen er bakgrunnen for planarbeid knytt til eit ønskje om ein tydelegare arealbruk av strandsona. Dette er viktig for å avklara kva område som kan byggjast ut og med kva føremål, samt kva areal som skal vere offentleg tilgjengeleg strandsone også i framtida. Aktuelle føremål er naust, fritidsbustader, vidareutvikling av hamna/småbåthamn, offentlege føremål m.m. Planområdet har i kommuneplanen to ulike føremål. Kjøpmannsvågen og areala kring, på sørsida av fv 561 er avsette til bygningar og anlegg. Areala nord for vegen er vist som LNF. Det er i kommuneplanen stilt krav om felles planlegging av heile området. 1.2 Forskrift om konsekvensutgreiing Planen fell ikkje inn under 2 i forskrifta som omhandlar planar som alltid skal konsekvensutgreiast. Planen legg ikkje til rette for nye utbyggingsområde i høve til kommuneplanens arealdel, og planen set ikkje rammer for eller omfattar tiltak som nemnd i vedlegg I eller II. 3 er ikkje aktuell sidan planen ikkje omfattar anna arealbruk enn det som er avsett i kommuneplanen. Kjøpmannsvågen er konsekvensutgreia i kommuneplanen sin arealdel Negative verknader er knytt til kulturmiljø i Kjøpmannsvågen og støy frå næringsaktivitet dersom det vert etablert fritidsbustader i Kjøpmannsvågen. Ingen tema i konsekvensutgreiinga i kommuneplanen, verken enkeltvis eller samla, vert vurdert til å ha slikt omfang at det utløyser krav om konsekvensutgreiing for områdeplanen i Kjøpmannsvågen. Fokus på desse tema i planprosessen og planomtalen vert vurdert til å vera tilfredsstillande. Sjølv om planarbeidet ikkje er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing, har Øygarden kommune valt å utarbeide eit planprogram for arbeidet. Bakgrunnen for dette er eit ønskje om politisk semje rundt det planarbeidet som skal utførast og å sikre eit styringsdokument for arbeidet. Ramboll

6 6 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2. PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON 2.1 Plassering og avgrensing Planområdet ligg på Toftøyna i Øygarden kommune, i Toftøy krins. Området grensar mot Rongesundet, og Rongesundet bru har sitt austlege brufeste innanfor planområdet. Fylkesveg 561 Toftøyvegen går gjennom planområdet og skapar eit naturleg skilje mellom friluftsområdet mot nord og Kjøpmannsvågen mot sør. Venstre: Figur Planområdet si lokalisering i Øygarden kommune (Kartgrunnlag: atlas.no) Høgre: Figur Planområdet si plassering på Toftøyna (Kartgrunnlag: google.no) Avgrensinga av planområdet er fastsett i kommuneplanens arealdel der det vert stil krav om felles plan for områda sør og nord for vegen. Det er gjort mindre justeringar av grensa sør for Kjøpmannsvågen for å sikre areal til mellom anna parkering. Rambøll

7 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 7 (16) Figur Kart over planområdet med plangrense 2.2 Eksisterande bygg og arealbruk Areala nord og sør for fylkesvegen har svært ulik karakter. Naturområdet nord for vegen er i dag attraktivt for friluftsliv og fiske, spesielt mot Rongesundet. På nordsida ligg det to fritidsbustader, resten av arealet er ikkje bygd ut. Figur 2.2.1: Tjern nord for fylkesvegen. Ramboll

8 8 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Figur 2.2.2: Svaberg nord i planområdet Figur 2.2.3: Friluftsområdet mot Rongesundet Strandsona rundt Kjøpmannsvågen er delvis bygd ut. Det er i all hovudsak naust som er etablert, men det er også innslag av rorbuer, industri og ein einebustad. Bygga har ulik alder og kvalitet. I tillegg til bygg er det etablert ein molo, kaiar, flytebrygger m. m. Rambøll

9 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 9 (16) Figur 2.2.4: Bygg langs nordsida av Kjøpmannsvågen Figur (midt): Vågen og moloen sett frå fylkesvegen Figur (under): Bygg langs sørsida av vågen sett frå moloen Ramboll

10 10 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2.3 Eigedomstilhøve Planområdet består i all hovudsak av private eigedomar. Strandsona rundt vågen er stort sett inndelt i mange mindre parsellar, medan dei areala der det ikkje er utbygd, er større eigedomar. Nord for vegen er primært tilhøyrande gnr. 36 bnr. 1. Eksisterande molo og kai ytterst i Kjøpmannsvågen tilhøyrer Kystverket. Figur 2.3.1: Sentrale eigedomar i planområdet. 2.4 Tilkomst og trafikk Fylkesveg 561 er hovudvegen i Øygarden og går gjennom heile kommunen. Denne går også gjennom planområdet og har på den aktuelle strekninga namnet Toftøyvegen. Det er gang- og sykkelveg på sørsida av fylkesvegen, denne er skild frå køyrevegen med rekkverk. I planområdet er det to avkøyrsler frå hovudvegen, ein i svingen midt i området og ein aust for Kjøpmannsvågen. Aust for Kjøpmannsvågen kan ein køyre av frå fylkesvegen mot vågen på den kommunale vegen Vågavegen. Denne gjev tilkomst til bygningane på sørsida av vågen, men den er smal, svært bratt og kun grusa. Vegen har betre standard om ein køyrer inn frå fylkesvegen lenger sør, og kjem til planområdet frå sørsida, på den lokale vegen. For å kome til areala nord for Kjøpmannsvågen kan ein køyra av Toftøyvegen på nordsida frå svingen. Ved avkøyringa er det areal til parkering ved tilkomst til friluftsområdet, samt renovasjonsbehaldarar. Ein kan her krysse under fylkesvegen og køyre ned til Kjøpmannsvågen ved moloen. Denne vegen er privat og låst med bom. Rambøll

11 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 11 (16) Figur 2.4.1: Vegar i planområdet Nærmaste busshaldeplass ligg på Stekabakken ca. 400 meter sør for sentrale delar av planområdet. Her er det dobbeltsidig haldeplass med busslomme. Gang- og sykkelvegen på vestsida av fylkesvegen er samanhengande frå busshaldeplassen til planområdet. 2.5 Kulturminne og kulturmiljø Nord for Toftøyvegen (fv 561) er det på kulturminnesøk registrert eit automatisk freda kulturminne, Torsteinvik lok. 11. Funnet er eit busetjings- og aktivitetsområde frå Yngre steinalder som er registrert som fjerna. I Kjøpmannsvågen er det 7 SEFRAK registrerte bygg. For seks av bygga er det meldeplikt ved riving eller ombygging. Figur 2.5.1: Automatisk freda kulturminne og SEFRAK registrerte bygg. Kjelde: kulturminnesok.no Raud trekant = Meldepliktig ved riving/ombygging. Gul trekant = Annan SEFRAK-bygning. Grå trekant= Ruin eller fjerna bygning. R = automatisk freda kulturminne (fjerna) Ramboll

12 12 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 3. OVERORDNA FØRINGAR 3.1 Kommunale føringar Kommuneplanens arealdel Areala nord for fylkesvegen er avsett til LNF mens det sør for vegen rundt Kjøpmannsvågen er avsette til bygningar og anlegg. Sjølve vågen er avsett til hamn. Sjøareala i nord er avsette til fiske og Rongesundet er vsit som kombinert fiske og ferdsel. K/L markerar kaste- og låssettingsplass. Området er markert med omsynssone H810, gjennomføringssone krav om felles detalj- /områderegulering. Markeringa RO syner krav om offentleg regulering. Figur Planområdets status i kommuneplans arealdel Andre kommunale føringar - Kystsoneplan - KommuneROS 2014 (Øygarden) - KystROS (Askøy, Austevoll, Fjell, Sund og Øygarden; dvs interkommunal) - Trafikksikringsplan - KDP for vatn og avlaup - Energi og klimaplan Rambøll

13 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 13 (16) 3.2 Reguleringsplanar Gjeldande reguleringsplan Gjeldande reguleringsplan for fylkesvegen og areal på begge sider, inkludert deler av nordsida av Kjøpmannsvågen, er reguleringsplan for 300 KB jordkabel, Svelgen bro Nordre Blomøy. Planen vart vedteken Planen grensar mot tilsvarande planar mot vest/nord og mot sør, på fylkesvegen. Areala langs vegen er avsett til jordbruk mens strandsona langs Kjøpmannsvågen er avsett til industri. Deler av sykkelvegen er omfatta av fareområde «jordkabel kombinert med gang- og sykkelveg/fortau». Figur 3.2.1: Gjeldande reguleringsplan for delar av planområdet Av kommuneplanens arealdel 1 "forhold til eksisterande kommunedelplanar og reguleringsplanar" punkt d) framgår det at: "Der reguleringsplan for 300 kv kabel viser formål «Industri» i Kjøpmannsvågen, Toftøy, er det planformål i kommuneplanen som er gjeldande." 3.3 Statlege føringar Følgjande planretningsliner vert vurdert som aktuelle for planframlegget: Statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. Rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unges interesser i planlegginga. 3.4 Regionale føringar Følgjande regionale planar er vurdert som aktuelle for plansaka: Fylkesdelplan for kulturminne Fylkesdelplan for energi Fylkesdelplan for hamn Regional plan for folkehelse Ramboll

14 14 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 4. INNHALD OG TEMA I NY PLAN 4.1 Føremål Føremåla i planen vil vere ulike nord og sør for vegen. Areala nord for vegen vil primært verte avsette til friluftsføremål, LNF-F, i samsvar med kommuneplanens arealdel. Mot fylkesvegen skal det etablerast parkering, sjå avsnitt 5.3, og i samband med parkeringa skal det setjast av areal for eit toalett-/servicebygg og turveg eller sti i området. Planen skal også avklare føremål for dei eksisterande fritidsbustadane i området. Rundt Kjøpmannsvågen skal det avklarast kva areal som skal setjast av til bygningar og anlegg. Dei mest aktuelle føremåla vil vere naust og fritidsbustad (rorbuer). Delar av areala skal setjast av til offentleg føremål, og planprosessen skal avklare kva tiltak dette vil omfatte. Planen vil også omfatte areal til utbetring av vegløysingar og til parkering for naust, rorbuer m.m Strandsoneforvaltning og krav til nye tiltak Ein sentral del av planoppgåva vil vere knytt til forvaltninga av strandsona, spesielt rundt Kjøpmannsvågen. I dette ligg at områdeplanen skal setja fast krava til korleis strandsona skal byggjast ut. Dette vil omfatte at det gjennom føremåla i planen skal avklarast kva delar av strandona ein kan byggje i, og kvar det ikkje vert tillate utbygging. Vidare skal føresegnene vise kva type bygg som vert tillate etablert og stilla tydelege krav til desse bygga, i form av t. d. byggjehøgder og takvinklar. Det skal også gjerast ei vurdering av kva tiltak som vil verte tillate av kaiar, flytebryggjer m.m. Eit tema som krev spesielt omsyn i denne samanhengen er havnivåstiging. Det må her gjerast vurderingar knytt til framtidig havnivå og konsekvensar av dette for eksisterande bygningar og anlegg. Vidare må føresegna stille krav til ei minimum kotehøgd for nye tiltak. Det kan her verte avvik mellom eksisterande og nye bygg, dette må omtalast i planmaterialet. 4.3 Friluftsføremål I kommuneplanens arealdel er areala nord for Toftøyvegen sett av til friluftsføremål, og dette skal som omtalt vidareførast i områdereguleringsplanen. Planen skal definere nærmare kva som skal inngå i dette føremålet og kva tiltak som vil vere tillate. Det vil her vere naturleg at friluftsområdet vert lagt til rette med kvalitetar som skil seg frå til dømes Ormhilleren som ligg på andre sida av Rongesundet. Området ved brua er i dag ein populær stad for fiske, og det skal sikrast betre tilhøve for fisking, med stiar eller turvegar til fiskeplassane. 4.4 Veg, trafikk og parkering Det er i dag to avkøyringar frå fylkesvegen innanfor planområdet, på nord og sørvestsiden. Avkøyring på nordsida gir åtkomst til parkeringsplass og den private vegen ned til nordsida av Kjøpmannsvågen. Eit sentralt tema i planoppgåva vil vere knytt til etablering av ny parkeringsløysing til friluftsområdet og avkøyrsle til denne. Det skal her leggjast til rette for privatbilar, men også syklar og bussar/turbussar. Vidare vil trafikksikring vere eit viktig tema då gang- og sykkelvegen ligg på motsett sida av fylkesvegen. Kryssing i plan skjer i dag, m. a. i samband med fisking frå brua. Privat køyring til ned nordsida av vågen skal vidareførast, men planarbeidet skal vurdera eventuelle behov for utbetring av vegen. Dette må mellom anna vurderast i høve til universell tilkomst og utforming. Det skal avklarast i planen kva areal som skal nyttast til parkering. Rambøll

15 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 15 (16) Den kommunale vegen Vågevegen er knytt til fylkesvegen via ein bratt grusveg. Denne strekninga skal stengjast for bilar som følgje av planarbeidet. Tilkomst til søre del av Kjøpmannsvågen vil derfor vere via Vågevegen frå sør. Det skal avklarast kva areal som skal nyttast til parkering for eksisterande og nye bygg langs vågen. 4.5 Kulturminne og kulturmiljø Planarbeidet skal omfatte ein dokumentasjon av kulturminne og kulturmiljø innanfor planområdet. Føringane i planen skal sikre at kulturmiljøet i vågen vert vidareført og skal omtale krav knytt til tiltak på dei SEFRAK registrerte bygga. 4.6 Naturmiljø Det skal gjerast vurderingar av planforslaget sine konsekvensar for naturmiljø og planframlegget vil omfatte en vurdering etter naturmangfaldlova Landskapsbilete, nær- og fjernverknad Det skal utførast enkle vurderingar av korleis dei ulike tiltaka påverkar landskapsbiletet. Dette vil vere knytt både til tiltak i friluftsområdet og til tiltak langs Kjøpmannsvågen. Det skal gjerast vurderingar av nær- og fjernverknad av tiltaka. 4.8 Folkehelse og universell utforming Øygarden kommune har satsingsområde knytt til fysisk aktivitet som verkemiddel for auka folkehelse. Betre tilhøve for bruk av friluftsområdet vil kunne bidra til dette. I regional plan for folkehelse er det eigne målsetjingar knytt til universell tilkomst. Delar av friluftsområdet skal leggjast til rette slik at alle brukargrupper kan nytte seg av dette. Det skal mellom anna etablerast universelt tilgjengelege fiskeplassar. Det skal her byggjast universelt utforma turvegar frå parkeringsplassen til fiskeplassane og andre aktuelle målpunkt. Vidare skal det setjast av areal for offentleg kai ved moloen i Kjøpmannsvågen, som skal vere tilrettelagt for personar med nedsett funksjonsevne. Denne skal utformast slik at mellom anna rullestolbrukarar kan få tilgang til båt. Etablering av HC-parkering ved det offentlege området nord for Kjøpmannsvågen skal være eit eige tema. 4.9 Teknisk infrastruktur Det går kraftliner (både i luft og under bakke) gjennom planområdet, som skal vidareførast parallelt med utvikling av området. Planarbeidet må avklare kva dette fører med seg. Tilførsel av vatn og løysingar for avlaup for eksisterande og nye bygg vil også vere eit sentralt tema Risiko og sårbarhet ROS-analysar skal inngå i all arealplanlegging. For dette planområdet vil behovet for ROSanalyse vera knytt til alminnelege ROS-tema som havnivåstiging, høgspentline og trafikktryggleik. ROS-analysen vert utarbeida etter akseptkriteria fastsett i Øygarden kommunestyre Ramboll

16 16 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 5. PROSESS OG MEDVERKNAD 5.1 Planprosessen vidare Planprogram 1. Forslag til planprogram vert sendt på høyring til offentlege styresmakter og interesseorganisasjonar og lagt ut til offentleg ettersyn parallelt med varsel om igangsetting av planarbeid. 2. På bakgrunn av eventuelle merknader til planprogrammet, vil dette verta revidert og deretter vedteke. Kommunen er ansvarleg styresmakt Detaljregulering 1. Parallelt med høyring av planprogrammet, vert det kunngjort igangsetting av detaljregulering for det omtalte planområdet med tidsfrist for merknadar og uttalar. 2. Planforslag vert utarbeida med bakgrunn i vedteke planprogram, samt merknader og uttalar til planoppstart. 3. Planforslag vert sendt på høyring til gjeldande styresmakter og interesseorganisasjonar og lagt ut til offentleg ettersyn. 4. Det vert gjort eventuelle revisjonar av planforslaget med bakgrunn i tilbakemelding ved offentleg ettersyn. 5. Planforslaget vert handsama administrativt og politisk fram til 2. gongs handsaming og endeleg vedtak. 5.2 Gjennomføring av medverknad og informasjon I samband med kunngjering av igangsetting av planarbeid og høyring av planprogram, vert det sendt ut varsel i form av brev til grunneigarar, rettshavarar, interesseorganisasjonar, faginstansar og styresmakter på kommunalt, regionalt og statleg nivå. Den 8. mars 2016 skal det gjennomførast informasjonsmøte for grunneigarar og naboar. Under offentlig ettersyn vil alle relevante dokument verta gjort tilgjengeleg gjennom kommunen sine nettsider. Det vil arrangerast nabomøte i samband med offentleg ettersyn dersom dette synest å vera naudsynt. 6. FORSLAG TIL FRAMDRIFT Varsel om igangsetting av reguleringsplan og utlegging av planprogram på høyring skjer før sommaren 2015, og det er pr. i dag skissert følgjande framdrift i planarbeidet: 1 Igangsetting av planarbeid og høyring av planprogram (6 feb 2016 vekers høyringsfrist) 2 Informasjonsmøte for grunneigarar og naboar mar Vedtak planprogram mai Utarbeiding av detaljplan med konsekvensutgreiing feb aug Første gongs handsaming av planforslag og vedtak om sept 2016 offentleg ettersyn 6 Høyringsperiode, offentleg ettersyn, min. 6 veker okt - nov Revisjon av planforslaget etter høyring nov - des Andre gongs handsaming jan Vedtak av reguleringsplan jan 2017 Rambøll

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Saksprotokoll Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Tittel: Saksprotokoll: Reguleringsplan - tursti mellom Nymoen og Vadøyane Plan ID 1426-2013001 Arkivsak: 13/563 Behandling: Plan- og forvaltningsstyret

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM. Områderegulering for Eide. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing

FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM. Områderegulering for Eide. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Fjell kommune FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for Eide Reguleringsplan med konsekvensutgreiing 24. november 2015 1. INNLEIING... 2 2. PLANOMRÅDET... 3 3. PLANSTATUS... 8 4. FØRINGAR OG RAMMER...

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6973 - JL Straume den: 04.12.14 Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Os, April 2015. 1 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN OG FØREMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1 Askvoll kommune Framlegg til høyring 03.02.2016 Askvoll kommune Planprogram Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJONAR REGULERINGSPLAN

KRAVSSPESIFIKASJONAR REGULERINGSPLAN KRAVSSPESIFIKASJONAR REGULERINGSPLAN KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på reguleringsplan for området Straumbrua småbåthamna på Tolo i Norheimsund Del 2. Innhaldsliste 5. KRAVSSPESIFIKASJONAR...3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2042 Løpenr.: 2053/2012 Arkivkode: L12 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Sakshandsamar:

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011 REGULERINGSPLAN FOR FRIOMRÅDE NORDHUSVÅGEN, ØSTHUSVIK PLID.: 2009 005 Vedlegg: 1 Oversiktskart

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre. Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 669 Straumen-Øygarden

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre. Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 669 Straumen-Øygarden Smøla kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2011/1134-24 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre Sluttbehandling - Reguleringsplan for

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 82/17 Saksbehandlar: Rannfrid Stubhaug

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/502-758/15 Saksbeh.: Arkivkode: Kjersti Næss Finne PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 4/15 Formannskap/ plan og økonomi 15.01.2015 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: AZT Arkivsaknr: 2012/24. Utvalsaksnr Utval Møtedato 74/13 Formannskapet 16.04.2013 50/13 Kommunestyret 25.04.

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: AZT Arkivsaknr: 2012/24. Utvalsaksnr Utval Møtedato 74/13 Formannskapet 16.04.2013 50/13 Kommunestyret 25.04. HERØY KOMMUNE Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL - Sakshandsamar: AZT Arkivsaknr: 2012/24 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 74/13 Formannskapet 16.04.2013 50/13 Kommunestyret 25.04.2013 DETALJREGULERING

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2017/126 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: 20.02.2017 MØTEBOK PlanID 1222_201701- Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar UTVAL FOR PLANSAKER 04.06.2015 024/15 AK Saksansv.: Arne Kringlen Arkiv: K2-L12 Objekt: Avgjerd av: Arkivsaknr 15/264 Melding

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2005/21-24489/2006 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 24.11.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2005/21-24489/2006 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 24.11.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2005/21-24489/2006 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 24.11.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 560/06 Komité for plan og utvikling 05.12.2006 Framlegg til

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta 29.07.2014

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer