Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna"

Transkript

1 FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna Saksnr. 2013/2900 Plan ID:

2 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD OG RAMMEVERK BAKGRUNN OG FØREMÅL BAKGRUNN PARALLELLE PLANPROSESSAR FOR SE2 OG SE DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING EIGEDOMSTILHØVE KORT OM PLANOMRÅDET NÆRLIGGANDE OMRÅDE OG STRUKTURAR MÅL FOR PLANARBEIDET LANGSIKTIGE MÅL VIKTIGE HOVUDOPPGÅVER HOVUDRAMMER OG PREMISSAR LOVER OG FORSKRIFTER NASJONALE RETNINGSLINER OG RETTLEIANDE DOKUMENT REGIONALE PLANAR OG FØRINGAR KOMMUNALE VEDTEKNE PLANER OG RETNINGSLINJER KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA/SOTRA KYSTBY KOMMUNEDELPLAN OG PLANARBEID FOR SOTRASAMBANDET GJELDANDE REGULERINGSPLANAR ORGANISERING, MEDVERKNAD OG INFORMASJON INFORMASJON OG MEDVERKNAD I PLANPROSESSEN FRAMDRIFTSPLAN OMRÅDEREGULERING DEL II PROGRAM FOR UTGREIING UTGREIING PROSESS, METODE OG AKTUELLE PROBLEMSTILLINGAR VURDERING AV KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR OMRÅDEPLAN KONSEKVENSUTGREIING AV KOMMUNEDELPLAN UTGREIINGAR I OMRÅDEPLAN SÆRSKILTE UTGREIINGSBEHOV I OMRÅDEPLAN FOR NORDRE BILDØYNA SE Kvalitetsprogram Topografi og landskap, strandsone Naturmiljø og biologisk mangfald Lokalklima, klimatilpassing og energibruk Trafikk og forureining Kulturminne på land og i sjø, kulturmiljø

3 Del I Planen sitt føremål, innhald og rammeverk 3

4 1. Bakgrunn og føremål 1.1 Bakgrunn Planområdet er på Nordre Bildøyna i Fjell kommune, og omfattar i hovudsak eigedomane med gnr. 34 bnr. 3 og bnr. 4. Områdeplanen er ein offentleg plan som vert utarbeida av Fjell kommune med Opus Bergen som plankonsulent. Området er i dag ubygd naturområde, regulert til sentrumsføremål i overordna plan. Området er konsekvensutgreidd på kommunedelplannivå. Det er gjort ei vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing for områdeplan SE1, SE2 og SE3/ B1 etter Forskrift om konsekvensutredning, sjå kapittel 6.1. Vurderinga konkluderer med at det ikkje skal gjennomførast full konsekvensutgreiing på dette plannivået. Det er likevel behov for noko utgreiing knytt til områdereguleringa, og aktuelle tema vert skildra nærare i arbeidsprogrammet. Føremål Føremålet med ei områderegulering for Nordre Bildøyna er å gje formell heimel til å realisera utbygging. I arbeidet med områdereguleringa skal det dokumenterast at ein kan realisere dei føresetnadane for utnytting som er fastsett i kommunedelplanen. Det overordna kvalitetsprogrammet som føl kommunedelplanen inneheld føringar for kvalitet som ein skal ivareta og vidareføre i områdereguleringa. Områdereguleringa skal fastlegge plassering og utforming av overordna infrastruktur, og kople denne mot ekstern infrastruktur. Koplinga gjeld særleg veg, gang- og sykkelveg. Ein skal i områdereguleringa dele planområdet inn i avgrensa område med ulik arealbruk og utnytting. Områda skal så anten gje rammer for detaljregulering, eller detaljerast i områdeplanen. Ei detaljering allereie i områdeplanen vil være særleg aktuelt for dei første utbyggingsområda. Føremålet med planen er i tråd med gjeldande kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby , vedteke , der arealet er sett av til sentrumsføremål. Planprosess Utviklar sine førebelse planar for Nordre Bildøyna vart presentert for første gong i 2005, gjennom ei prosjektskisse for Visjon kystby Visjonane vart spelt inn i samband med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Basert på innspelet vart delar av Nordre Bildøyna unnateke rettsverknad i kommuneplanen sin arealdel for 2007, med føresetnad om avklaring av framtidig arealbruk gjennom ein eigen kommunedelplan. I gjeldande kommuneplan ( ), vedteken , er dette vidareført. Det vart vedteke oppstart av kommunedelplan for Bildøyna med konsekvensutgreiing I planprogrammet for kommunedelplanen vart det lagt opp til parallellkøyring av områderegulering for Nordre Bildøyna og kommunedelplan for Bildøyna. Den parallelle samkøyringa vart seinare endra i samråd med Fjell kommune. Hovudtrekka i planprogrammet ligg likevel føre. 4

5 Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby vart samrøystes vedteke i Kommunestyret i Fjell kommune 26. september Planen set rammer for gjennomføring av områderegulering for Nordre Bildøyna. 1.2 Parallelle planprosessar for SE2 og SE3 Det overordna målet for områdereguleringa av Bildøyna er å skape eit sjøvendt byområde med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar. Områdereguleringa av dei tre områda SE1, SE2 og SE3/B1, skal sjåast i samanheng for å sikre ei heilskapleg funksjonell og estetisk utvikling av områda. Planane skal bidra til å danne heilskapen Sotra Kystby. Ved å samkøyre planprosessane så langt som råd er, vil ein bidra til å sikra dette. Områdereguleringa av SE1 vil leggje føringar på arealbruken i SE2, m.a. gjennom det overordna kvalitetsprogrammet. Det skal utarbeidast felles mobilitetsplan og felles teknisk plan som skal gjelda for områda SE1, SE2, SE3/B1. Mobilitetsplanen skal i hovudsak utarbeidast av plankonsulent for SE2, men konsulentane for SE1 og SE3/B1 må bidra med ressursar inn i arbeidet. Dei samordna planane må vere utarbeidd før dei enkelte områdeplanane vert lagt ut til høyring/offentleg ettersyn. 5

6 2. Dagens situasjon i planområdet 2.1 Lokalisering Planområdet er lokalisert på Bildøyna, som ligg om lag 16 kilometer vest for Bergen sentrum. Bildøyna ligg aust for Store Sotra, mellom kommunesenteret Straume på Litle Sotra og bustadområdet Kolltveit på Store Sotra. Områda kring Straume er eit viktig strategisk regionalt knutepunkt i høve til omegnskommunane, Sund og Øygarden, i tillegg til Fjell kommune. Figur 1 Lokaliseringskart i Fjell kommune 2.2 Avgrensing Planområdet ligg på Nordre Bildøyna i Fjell kommune, og omfattar i hovudsak eigedomane med gnr. 34 bnr. 3 og bnr. 4, samt del av gnr 34, bnr. 2. Planområdet omfattar tilknyting mot Rv 555 (Sotrasambandet) i sør. Planområdet er om lag 472 dekar, og strekk seg frå Rv 555 i sør og til spissen av Bildøyna i nord. Planområdet har mindre justeringar i høve det planområdet som var presentert i felles planprogram for KDP Bildøyna/Sotra kystby og områdeplanen. Plangrensa omfattar no SE1 i sin heilskap, i tillegg til sjøareala SH1 og FE1 i kommunedelplanen, samt areal til å vurdera bru til Råna i tråd med føresegn Ein mindre del av Holmavatnet som grensar mot SE1 er også omfatta av planområdet. 6

7 Figur 2 Varselkart. Planområdet markert. 2.3 Eigedomstilhøve Planområdet omfattar i hovudsak eigedommane gnr. 34, bnr 2, bnr. 3 og bnr. 4. For eigedommane gnr 34, bnr. 3 og bnr. 4 representerer Liegruppen grunneigarinteressene etter fullmakt. Eigedommen 34/2 er eigd av Odd Bildøy. 7

8 2.4 Kort om planområdet Planområdet ligg på Nordre Bildøyna i Fjell kommune. Planavgrensinga for områdeplanen omfattar berre delar av Nordre Bildøyna, men øya blir her skildra kort i si fulle utstrekning. Bildøyna er ein eigen krins og framstår som todelt av riksvegen som skjer gjennom øya. Øya er lokalisert mellom Bildøystraumen og Straumsundet, og har vore eit attraktivt buområde like frå steinalderen og fram til i dag. Per 2013 var folketalet på øya 627 personar. Det er kjend 17 automatisk freda kulturminne på Bildøyna. Av desse ligg 12 innanfor planområdet for områdeplanen, og alle er frå steinalder. Det ligg i tillegg to uavklarte lokaliteter innanfor planområdet for områdeplanen. Seinare vart Bildøyna eit velståande gardssamfunn med store gardar der fiske i eigen silde- og makrellvåg var ei sentral inntektskjelde. Busetnaden har historisk sett vore konsentrert til sørvestre delen av Bildøyna, og her er gardspreget framleis til stades med spreidd eldre busetnad og gardsdrift. På Bildøyna er det til saman 40 Sefrak-registrerte bygningar, og desse ligg med størst tettleik i området der det tidlegare låg eit klyngjetun, mellom Nautaskjeret og Vollvika. Naust og sjøhus låg tradisjonelt ved Bildøypollen og i Vollvika, og dette er naustområde også i dag. Bildøyna sin identitet som stad er i stor grad knytt til jordbruk og fiske, med sjøen som viktigaste ferdsleveg. I den seinare tid har Bildøyna òg blitt etablert som hytte-, bustad- og skuleområde. Figur 3 Bildøyna Nordre del av Bildøyna, og Råna, har tradisjonelt vore nytta som utmark. Her er det ingen næringsaktivitet i dag. Den austre delen av Nordre Bildøyna er eit hytteområde 8

9 med om lag 60 spreidde hytter. Elles er den nordre delen av Bildøyna utan bygde strukturar og areal tilrettelagt for næringsverksemd. Søre Bildøyna er i stor grad utbygd med tett einebusetnad. Her finst to gardsbruk i full drift, samt fleire store bustadfelt og eit mindre næringsområde (sementfabrikk). Her finn vi òg Sotra vidaregåande skule, Fjell ungdomsskule, Bildøyna barnehage og Bildøyhallen idrettshall. Lengst sør på øya ligg Bildøy bibelskule, som er sommarhotell utanom skuleåret. 2.5 Nærliggande område og strukturar Kommunikasjon Riksveg 555 går tvers over Bildøyna i retning aust-vest. Det er to avkøyrsler frå riksvegen. Hovudavkøyrsla ligg om lag midtvegs på strekninga og går sørover til skuleområdet på Søre Bildøyna. Lengst mot vest er det avkøyrsel til gamlevegen på Bildøyna, som i dag er nytta som lokalveg. Denne går frå Kolltveitsida via eiga bru og sørover på Bildøyna, forbi bustadfeltet som ligg vest for skuleområdet, og sørover til krysset ved Steinsvikvegen. Vidare går vegen mot nordaust til eiga bru over til Straumesida. Nordre Bildøyna Søre Bildøyna Figur 4 Lokalveg mellom Kolltveit og Straume markert med svart. (Statens Vegvesen, NVDB) Kollektivtilbodet ved riksvegen er godt. Straume fungerer som eit knute- og fordelingspunkt, med parkeringsområde for reisande ( park and ride ). 9

10 3. Mål for planarbeidet 3.1 Langsiktige mål Planområdet si lokalisering med god kontakt mot hovudvegnettet gjer området lett tilgjengeleg og sentralt posisjonert i regionsenteret. Områdeplanen føl dei langsiktige måla fastsett i tidlegare felles planprogram for kommunedelplan og områdeplan, vedteke av Fjell kommune : Skape eit område som tek i vare kystkulturen i ei ny tid og som skal vere ei vidareutvikling av tettstaden Straume. Utvikle eit byprega tilbod der tettleiken og innhaldet skal svare til dagens krav om arealøkonomisering og samordna areal og transport. Skape eit mangfald i tilbod innanfor kystkultur og sjønær aktivitet, undervisning, service, tenester, hotell, varierte typar bustader, næring, fritid, samt tilhøyrande infrastruktur. Ta vare på området sine hovudkvalitetar innan natur- og kultur. 3.2 Viktige hovudoppgåver Områdereguleringa skal, som fastsett i tidlegare vedteke felles planprogram for KDP og områdeplan, innehalde følgjande hovudelement: Vurdere overordna plangrep for ein bymessig bygningsstruktur og innhald, varierte utnyttingsgrader, med reine bustadområde, blandingsstrøk for bustad/næring/kultur og andre byfunksjonar. Herunder vurdere tal på bueiningar og differensiering i bustadtilbodet, for alle aldrar. Sikre grøntstruktur i form av plassar, parkar/friområde, aktivitetsområde, strandpromenadar. Ta vare på viktige element i området; utsiktspunkt, Holmavatnet, variasjonane i topografien. Finne gode løysingar for internt vegsystem og gangveg-/sykkelvegnett, tilrettelagte kollektivanlegg. Anna teknisk infrastruktur skal samordnast med kommunedelplanen sine strukturar. Samfunnsmessig infrastruktur, med plassering og dimensjonering av interne skuleanlegg, barnehagar, kulturanlegg, samt tilrettelegging for anlegg som også skal tene heile byområdet /kommunen, der overordna planlegging (kommunedelplan) fastlegg dette. Sikre utbygging med kvalitet Vurdere konsekvensar for tilgrensande område, natur- og kulturressursar 10

11 4. Hovudrammer og premissar 4.1 Lover og forskrifter Lov om planlegging og byggesaksbehandling Lov om kulturminner Lov om forvaltning av naturens mangfold Lov om vassdrag og grunnvann Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Forskrift om konsekvensutgreiing Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 4.2 Nasjonale retningsliner og rettleiande dokument Stortingsmelding nr 34, ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding nr 26, ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. St.meld.nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga Nasjonal arkitekturpolitikk, August 2009 T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1267 Veileder "Fortetting med kvalitet" T-1355 Rapport "Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder" Sentrumsutvikling og handel i Miljøverndepartementets sentrumsveileder fra Miljøbyprogrammet Stedsutvikling.no Nasjonal transportplan : Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan vart lagt fram for Stortinget 13. mars 2009 og handsama 11. juni Regionale planar og føringar Fylkesplan for Hordaland Fylkesdelplan; Deltaking for alle Universell utforming, Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel, 2002 Fylkesdelplan for kulturminne, Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv Fylkesdelplan for hamner, 2004 Fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, Råd om planlegging og forvaltning av strandsona 2007 Regionalt utviklingsprogram Regionale friluftsområde i Hordaland FylkesROS for Hordaland Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland (høyringsutkast april 2011) Strateginotat for reiselivsutvikling

12 Sotrasambandet, del av Nasjonal transportplan Arealstrategi for landbruket 4.4 Kommunale vedtekne planer og retningslinjer Kommuneplanen sin arealdel Vassforsyning og avlaup/vassmiljø Energi, miljø og klimaplan Idrett og fysisk aktivitet Kulturplanen Skule og utdanningsplan Trafikksikringsplan (2020) Ungdomsplan Energiutgreiing rullering 2007 Næringsplan strategisk for Fjell Landbruksplan strategisk for Fjell, Sund og Øygarden Kommunedelplan for bustadutvikling Kommunedelplan for Sotrasambandet 4.5 Kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby Området som skal områderegulerast omfattar i all hovudsak SE1 i kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby. Området er vist som sentrumsformål. Figur 5 Utsnitt fra KDP Bildøyna/ Sotra Kystby

13 Det er gjeve ei rekkje føresegner som set spesifikke føringar for områdeplanen i kommunedelplan for Sotra kystby/bildøyna. Føresegnene er lagt ved programmet. 4.6 Kommunedelplan og planarbeid for Sotrasambandet Kommunedelplanen for Sotrasambandet vart vedteken av Fjell kommune Kommunedelplanen for Sotrasambandet nemner vidare utbygging på Bildøyna som ein mogleg framtidig situasjon, og tek høgde for dette når det gjeld løysingar for kollektivtrasear, gang- og sykkelvegnett og kopling mot internvegnett på Bildøyna. Det vart varsla oppstart av reguleringsarbeid Rv 555 Kolltveit - Storavatnet Det skal utarbeidast to reguleringsplanar, ein med utgangspunkt i kvar kommune. Planarbeidet skal utførast med grunnlag i vedteken kommunedelplan med konsekvensutgreiing for sambandet Sotra-Bergen mellom Kolltveit og Storavatnet. Figur 6 Oversiktskart for planområdet (kjelde: vegvesen.no) Reguleringsplanane skal innehalda løysingar for både hovudveg og tilførselsvegar, kollektivsystem og gang/sykkelvegnett. Det er behov for nærare avklaring av arealbruk mellom anna for området Bildøyna- Straume med løysing for sekundærveg. Det er lagt inn bandleggingssone i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby som set føringar for områdereguleringa av SE1: H 710: Bandlegging for regulering etter plan og bygningslova. Føresegn Vegsamband gjeld bandlegging av areal i påvente av vedtak for regulering av Rv 555 over Bildøy, samt lokalvegsystem. Det kan innanfor denne sona ikkje gjerast tiltak som er i strid med, eller kan hindre planlegging og utbygging av Rv 555. I samband med områdeplanen for Bildetangen vil arbeidet med Sotrasambandet liggja som ein førande premiss for utviklinga av nordre Bildøyna. Informasjonsoverføring mellom planarbeidet for Sotrasambandet og sentrumsplanane på nordre Bildøyna, vil vera viktig. 13

14 4.7 Gjeldande reguleringsplanar Del av plannr. 89, , Kryss Bildøyna, (Rv 555 skuleveg) ligg innanfor den sørlege delen. Planområdet er elles uregulert. Figur 7 Utsnitt frå kart.offentleg.no, arealplanar Fjell 14

15 5. Organisering, medverknad og informasjon 5.1 Informasjon og medverknad i planprosessen I utarbeidinga av områdereguleringa skal direkte rørte partar tilskrivast og kommunen sikre aktiv medverknad. Offentlege og private høyringsinstansar vil informerast om planprosessen i samsvar med krava i plan og bygningslova. Sidan Visjon kystby vart lansert i 2005, har Liegruppen hatt operativ eiga heimeside for prosjektet På denne heimesida har alle kunne fått informasjon fortløpande, og hatt anledning til å kome med innspel og synspunkt om prosjektet. Denne nettsida skal halde fram med å vere ein kanal for informasjon om planarbeidet med områdeplanen. Det vert organisert ein workshop for å leggja eit fundament for områdeplanen i samband med at det vert meldt oppstart. Deltakarane i workshopen omfattar ulike fagmiljø med arkitektar, konsulentar, i tillegg til lokale ungdommar og eldsjeler. I planprosessen kan det vere aktuelt å ta kontakt med ulike interessegrupper, og med barn og unge som kan bidra med innspel på aktuelt innhald i planområdet. I samband med høyring av planframlegget vil det vere naturleg å gjennomføre omfattande medverknadsprosess. På det tidspunktet vil ein ha konkrete planar å vise til, og som ein kan invitere til å kome med innspel til. Moglege forum for medverknad kan vere kontordag, utstillingslokale og folkemøter. Bildøy hyttelag er døme på interessepart i planområdet som det vil vere viktig å få etablert dialog med. 15

16 Organisering av planarbeidet føl same modell som for kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby: FJELL KOMMUNE KOMMUNESTYRET FJELL KOMMUNE FORMANNSKAPET PROSJEKTSTYRE FOR KOMMUNEDELPLAN OG OMRÅDEREGULERING RÅDMANN UTVIKLAR PLAN OG UTBYGGING Utarbeiding av saksmateriell og formell prosesstyring PLANKONSULENT Utarbeiding av arbeidsprogram og planmateriell til områderegulering Ressursgrupper Gruppe av dei til ei kvar tid hyra plan- og fagkonsulentar, arkitektar, rådgivande selskap og andre aktørar 16

17 Framdriftsplan 5.2 Områderegulering Fasar i planarbeidet Informasjon Framdrift Frist Varsel om oppstart av - Kunngjering til ålmenta 6 veker Feb - april 2014 områderegulering, med tilhøyrande arbeidsprogram - Innspel frå offentlege etatar og rørte parter høyring Handsaming av merknadar Utarbeiding av forslag til områderegulering Førstegongs handsaming av planforslag Offentleg ettersyn av planforslaget Handsaming av merknader - Innkomne merknader vert handsama og handtert - Vil krevje ulike avklaringar og møteverksemd - Innsamling av kjent kunnskap om planområdet - Synfaring og registrering - Drøfting med fagetatar og rørte partar - Utgreiingar - Fjell kommune skriv sak og legg planen ut på offentleg høyring - Ope møte - Offentlige etatar - Ålmenta - Innkomne merknader vert handsama og handtert - Vil krevje ulike avklaringar og møteverksemd Justering av plan - Justeringar med bakgrunn i merknader og avklaringar Andre gongs handsaming - Gjennomgang av merknadar - Prosess med involverte partar før endring av planen Vedtak av områderegulering 8 veker April - mai veker Juni - nov veker Des - jan veker høyring Feb - mars veker April - mai veker Juni - sept veker Okt Vedtak i kommunestyret Nov

18 Del II Program for utgreiing 18

19 6. Utgreiing prosess, metode og aktuelle problemstillingar 6.1 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing for områdeplan Vurderinga er gjort samla for SE1, SE2 og SE3/B1 på Bildøyna, Fjell kommune. Områdeplanen er ein reguleringsplan jf. kap. 12 i plan- og bygningslova, og vil difor måtte vurderast etter 2d-f og 3a-c i Forskrift om konsekvensutredninger. 2d vil ikkje gjelde då planen ikkje legg ut nye utbyggingsformål i høve til godkjent kommunedelplan. 2e-f gjeld områdereguleringar og reguleringsplaner som har tiltak nemnt i vedlegg I til forskriften. I områdane som skal områderegulerast er byggeområda sett som sentrumsformål (SE1-3) og bustadformål (B1). Det går klart fram av kommunedelplanen at planen legg til rette for tettstadsutvikling. Dette ligg som premiss for heile kommunedelplanen. I sentrumsområde er det opna for forretning, tenesteyting og bustad, kontor, hotell/overnatting og servering ( 3.4.1). Utnyttinga er sett til minimum 150 % bruksareal ( 3.4.3), der min 60 % skal nyttast til bustadføremål ( 3.4.5). Areala på SE1-3 er høvesvis m2, m2 og m2. Det er difor openbart at kommunedelplanen legg til rette for tiltak nemnt i Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I, A, 1 (Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m² ) og vedlegg II, A, 3 (Utvikling av by- og tettstedområder). For SE1 gjeld dette også vedlegg I, A, 32 (Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over tonn kan seile og anløpe), jf. føresegn for KDP , der det vert lagt til rette for at det i område FE1 kan opparbeidast hamn og djupvasskai. Det er gjort unntak for 2e og 3b der reguleringsplanar har konkrete tiltak som er konsekvensutgreia på eit høgare plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordna plan. Kommunen finn at lova gir rom for tolking ettersom det kan gjerast unntak for områdereguleringsplan med grunnlag i 2f, medan det ikkje er opna for unntak for områdereguleringsplan i 2e. Kommunen tolkar imidlertid dette ut i frå formålsparagrafen for konsekvensutgreiingar pbl 14-1: «Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres». Det er gjort eit omfattande arbeid med å utgreie konsekvensar for kommunedelplanen med både alternativvurdering, og rapportar for alle dei relevente tema som kan ha konsekvensar for miljø og samfunn jf. Forskrifta sin 4. Alternativ 1 i konsekvensutgreiinga er det som i dag er godkjent i kommunedelplanen. Kommunen meiner dette er utgreidd så detaljert at konsekvensutgreiinga gjer greie for konsekvensane som kan bli gjeldande ved bygging av dei aktuelle tiltaka nemnt i vedlegg I. Kommunen kan ikkje sjå at ei ny konsekvensutgreiing vil kunne gje ny kunnskap, og finn også at 19

20 kommuneplanen går langt i å sikre at omsynet til miljø og samfunn er teken i vare. T.d. er det i KDP avdekka mogleg konflikt med kulturminne jf. 4a. Dette er tatt høgde for, og i føresegnene til KDP er det sett krav om at kulturminne skal takast i vare og integrerast i planlegginga (jf. 1.8). Det er i det overordna kvalitetsprogrammet sagt at kulturminna i området skal formidlast til publikum langs ein kulturakse. Kulturminna skal integrerast i planarbeidet. I samband med områdeplanen vil også kommunen syte for at det vert gjennomført ein moglegheitstudie for m.a. å sjå på korleis ein kan integrera og nytte kulturminna som ein ressurs i utvikling av området. Det er også planlagt eit tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune (HFK) i utarbeiding av planen. Med dei føringar som ligg i overordna plan finn difor Fjell kommune, i samsvar med vurdering frå HFK, at planen ikkje vil gje konflikt som vil føre til vesentlege verknader for miljø og samfunn, og difor ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing etter forskrifta. 6.2 Konsekvensutgreiing av kommunedelplan Kommunedelplan for Bildøyna er konsekvensutgreidd jf. forskrift om konsekvensutgreiing, som i kapittel III 2 fastset kva planar og tiltak som alltid skal behandlast etter forskrifta. Bokstav c) viser til «kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål». Konsekvensutgreiinga for kommunedelplanen er gjennomført med grunnlag i felles planprogram for områdeplan og kommunedelplan (fastsett av Fjell kommune ). For følgjande tema er det i samband med kommunedelplanen utarbeidd eigne rapportar: Tettstadutvikling og stadidentitet Klima og energi Landskapsanalyse, inkludert strandsone Kulturminne og kulturmiljø Naturmiljø og biologisk mangfald Næring, sysselsetting og tenesteyting Folkehelse Born og unge sine interesser Landbruk og jordvern Trafikkanalyse Risiko- og sårbaranalyse Rapportane som omhandlar trafikk og risiko og sårbarheit er ikkje konsekvensvurdert på same måte som dei andre KU-rapportane. Desse er reine analysar som viser framtidige tilhøve ved realisering av dei ulike alternativa. Det er i tillegg utarbeidd følgjande rapportar, ut over dei som er nemnd i felles planprogram for KDP og områdeplan: Befolkning, vekst og bustadbygging i Fjell kommune Tettstadutvikling og utbygging i Sotra kystby Vurdering av tiltak opp mot Naturmangfaldslova 20

21 Sjølv om det områdereguleringa er vurdert å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift, er det fleire tema som treng ytterlegare utgreiing på reguleringsplannivå. Dette vert skildra i dei vidare delkapitla. Det vart i kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby sett nokre spesifikke krav til områdeplan for SE1, som er teke inn i utgreiingskrava under. 6.3 Utgreiingar i områdeplan Planskildringa som er ein del av områdeplanen skal utarbeidast i samsvar med Fjell kommune sin planpakke. Planområdet skal skildrast i samsvar med kapittel 7, Skildring av planområdet i dag. Kapittelet omfattar tema: Lokalisering Avgrensing og storleik Topografi og landskap Sol og lysforhold Lokalklima Estetisk og kulturell verdi Stadens karakter Naturverdiar og landbruk Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde Born og unges interesser Trafikkforhold Sosial infrastruktur og andre servicetilbod Miljø, klima og grunnforhold Beredskap og ulukkesrisiko Privatrettslege bindingar Plantiltaket skal skildrast i samsvar med kapittel 8, Skildringar og verknader av planframlegget. Kapittelet omfattar tema: Planlagt arealbruk Formål Bustadmiljø og kvalitetar Folkehelse (byggje på rapport i KDP) Støytiltak Terreng, landskap og estetikk Naturmangfald Overordna planar og retningslinjer Krav til utbyggingsrekkjefølgje og føresegner Plantiltaket sin konsekvensar skal skildrast i samsvar med kapittel 9, Konsekvensar av planforslaget. Kapittelet omfattar tema: Overordna planar og mål Eksisterande reguleringsplanar Natur og ressursgrunnlaget Terreng og landskap 21

22 Verknader for naboar og interessemotsetnader Friluftsliv, naturområde, born og unges interesser i nærmiljøet Universell utforming og tilgjenge Trafikkforhold og teknisk infrastruktur Sosial infrastruktur og servicetilbod Kulturminne og kulturlandskap Miljøkrav småbåthamn Risiko og sårbarhet Juridiske/økonomiske konsekvensar for kommunen Energibehov og forbruk Konsekvensar for næringsinteresser Avveging av verknadane Med utgangspunkt i at det er vurdert slik at det ikkje skal utarbeidast konsekvensutgreiing av områdeplanen (jf 6.1), er det naudsynt at nokre tema vert utgreidd noko meir enn det som er vanleg i reguleringsplanar. Det er i tillegg sett nokre spesifikke utgreiingskrav i føresegnene til kommunedelplan for Bildøyna/Sotra kystby. Utgreiingsbehovet vert omtalt under. 6.4 Særskilte utgreiingsbehov i områdeplan for nordre Bildøyna SE Kvalitetsprogram Det er sett krav til utarbeiding av eit spesifikt kvalitetsprogram for SE1. Programmet skal følga opp det overordna kvalitetsprogrammet som er heimla for heile nordre Bildøyna og gjeld for både SE1, SE2 og SE Topografi og landskap, strandsone Det er utarbeidd ei konsekvensutgreiing for landskap på kommunedelplannivå. Rapporten inkluderer òg ei vurdering av strandsona, då den omhandlar våg- og smalsundlandskapet på Bildøyna. Rapporten må detaljerast i høve utbyggingsområda. Landskapsanalyse må supplerast med kartmateriale og detaljar, og knytast til det overordna kvalitetsprogrammet, samt definere byrom jf. retningsline i kvalitetsprogrammet. Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap Rapport Landskapsanalyse, 3D-modellar, snitt, høgdelagskart, eksposisjonskart Synfaring, visualiseringar, tilgjengelegheit - Kommunedelplan for Bildøyna - Registrerte friluftsområde - NVE - Eigne utgreiingar 22

23 6.4.3 Naturmiljø og biologisk mangfald Rådgivende Biologer har utarbeida rapporten "Konsekvensvurderinger for biologisk mangfold" i samband med komunedelplanprosessen i I rapporten vert det oppfordra til ein ny gjennomgang av naturregistreringane og vurdere omfang av ei utbygging på eit meir detaljert nivå. Det er difor sett krav i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby for naturtypar og biologisk mangfald: Ved regulering skal ein for kvar einskild naturtype vurdera om det skal etablerast ei buffersone med stadbunden vegetasjon mellom tiltak og lokalitet. (Pbl nr. 6 og 8) Ved regulering skal registrering av biologisk mangfald vere så detaljert at tiltaka kan tilpassast verdifulle naturtypar. (Pbl nr. 6 og 8). Det skal også gjerast ei ny vurdering av områdeplanen etter naturmangfaldslova (NML, 2009). Jf. Naturmangfaldslova 8 skal kravet til kunnskapsgrunnlaget stå i eit rimeleg forhold til saken sin karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. I samband med områdereguleringa skal ein difor vurdera om eksisterande kunnskap om naturmiljøet innanfor planområdet er tilstrekkeleg for å gjere ei vurdering av omfang av utbygginga og til ei eventuell tilpassing av tiltak til verdifulle naturførekomstar. Ei vurdering av naturmangfaldslova og planen sine føringar på framtidig arealdisponering vil altså vere avgjerande om det er naudsynt med ytterlege registreringar på områdeplannivået. Om omfanget av vurderinga vert stort, bør temaet omtalast i eigen rapport. Om eksisterande kunnskap vert vurdert til å ikkje vere tilstrekkeleg, skal det gjerast oppfølgjande undersøkingar eller det skal setjast krav om dette i vidare detaljregulering. Ny naturregistrering skal gjerast etter gjeldande kriteria for naturvurdering gitt av Miljødirektoratet. Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap - Vurdering av NML (2009) - Skildre evt. plantilpassingar til verdifulle naturtypar - Omfangs- og konsekvensvurdering av planforslaget - Skildre avbøtande tiltak - Evt. feltundersøkingar, skildring og verdisetting av naturmiljø etter DN-handbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning, 2007) eller oppdaterte kriteria i ny handbok (kjem i løpet av 2015) - Omfang- og konsekvensvurdering etter handbok 140 (Statens vegvesen, 2006) - Konsekvensvurdering for biologisk mangfald (Rådgivende biologer, 2010) - Konsekvensvurdering av biologisk mangfold og vurdering av naturmangfoldsloven av planforslag (kdp) datert november 2012 (Opus Bergen, 2012) - Konsekvensvurdering Sotrasambandet-Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra-Bergen (Statens Vegvesen, 2008) - Naturtypekartlegging i Fjell kommune ( Moe 2003, Larsen & Fjeldstad, 2005) - Naturbase (Miljødirektoratet) - Artskart (Artsdatabanken) - Fjell kommune - Lokale aktører - Fylkesmannen 23

24 6.4.4 Lokalklima, klimatilpassing og energibruk Lokalklimatiske tilhøve skal skildrast. I planområdet er det i hovudsak gode løysingar innan transport og stasjonær energibruk som vil kunne gje størst reduksjon i utslepp av klimagassar. Krav til energieffektive bygg er sikra gjennom byggteknisk forskrift (TEK 10), og det er varsla skjerpa forskriftskrav framover mot 2015/2020. Kommunedelplanen stiller krav om at klimatilpassing skal vera tema i alle reguleringsplanar innanfor planområdet. Miljøvenlege energiløysingar skal prioriterast. Offentlege bygg har eit pålagt krav (sentralt) om alternativ energibruk, men for privat bygningsmasse er kravet knytt til detaljregulering av delområda innanfor planområdet. Temaet er konsekvensutgreidd på kommunedelplannivå. I samband med områderegulering skal denne supplerast med utvida skildringar av val av energiløysingar for området. Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap - Lokalklima skal omtalast i planskildringa - Klimavern må omtalast i høve til bygg i planområdet i samsvar med kvalitetsprogrammet punkt Det skal utarbeidast plan for handtering av overvatn - Kartlegging av aktuelle, alternative energikjelder - Grøn overflatefaktor - Nasjonale normkrav og retningslinjer, RPR ATP, energikrav i bygg (TEK 10) - Kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby - Energi, miljø og klimaplan Trafikk og forureining Det er utarbeida ein trafikkanalyse i samband med kommunedelplanen. Analysen gir ei utrekning av framtidig årsdøgnstrafikk, ÅDT, på Nordre Bildøyna med tradisjonell bilbruk, og ambisjonsmål for framtidig ÅDT. Analysen ser òg på konsekvensane for forureining. Føresegner og kvalitetsprogram for KDP set krav til at det i områdereguleringa vert utarbeida ein mobilitetsplan, som skal gi ein strategi for handtering av kollektivtilbodet, sykkelstrategi og sikre gode løysingar for transport. Ytterlegare utgreiing i samband med områderegulering må sjåast i samanheng med føringar i det overordna kvalitetsprogrammet og vidare planlegging av Sotrasambandet. Trafikktryggleik skal vere eit gjennomgåande tema som skal liggje til grunn i planarbeidet. Trafikkanalysen må supplerast og detaljerast til områdeplannivå. 24

25 Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap - Mobilitetsplan skal utarbeidast - Trafikkanalyse som eigen rapport - Trafikkanalyse - Mobilitetsplan - Nasjonale normkrav og retningslinjer - Rettleiar for mobilitetsplanlegging - Trafikkanalyse i kommundelplan Sotra kystby/bildøyna - KDP for trafikksikring / Handbok 017, Statens vegvesen - Kommunedelplan Sotrasambandet Kulturminne på land og i sjø, kulturmiljø Omfang Metode Datagrunnlag og tilgjengelig kunnskap - Kulturplan som omfattar kulturaksa - Moglegheitsstudie - Kulturminne skal omtalast i planskildringa - Synfaring og bruk av eksisterande kjelder/rapportar/utgreiingar - Feltrapport frå Hordaland fylkeskommune, som har starta arkeologiske undersøkingar. Det er funne fleire automatisk freda kulturminne i begge planområda. - Konsekvensutgreiing i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby - Askeladden - SEFRAK HFK har undersøkt, registrert og utarbeidd rapport for automatisk freda kulturminne. Rapporten gjeld for heile planområdet til områdeplanen for Bildetangen (SE1). Tilhøva til kulturminne er konsekvensutgreidd i kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby. Temaet vil naturleg ta ein del plass då det er sett omsynssone for kulturminne som bandlegg delar av planområdet. Tilpassing til kulturminne vil derfor verte ein viktig del av planarbeidet for områdeplanen. Det er pårekna eit tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune om korleis kulturminna skal handterast vidare. Det skal utarbeidast moglegheitsstudie som ser på korleis ein kan integrera og nytte kulturminna som ein ressurs i utvikling av området. Det kan vera hensiktsmessig å utarbeida ein kulturplan for å vise korleis ein skal integrere kultur i utviklinga av kystbyen. Her med fokus på kulturaksen og kulturminna i området. Kvalitetsprogrammet gjev føringar, mål og retningslinjer for kulturaksen som skal følgast opp i planarbeidet. Utarbeidd av Fjell kommune i samarbeid med Opus Bergen AS 25

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN OMRÅDE OG PLANTYPE Områderegulering. Planavgrensing, utsnitt av kommuneplanen og oversiktskart ligg ved. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIING Forskrift om konsekvensutgreiing

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E

O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R S E 1, S E 2 o g S E 3 + B 1 B I L D Ø Y N A I F J E L L K O M M U N E R E G I O N A L T P L A N F O R U M 2 5. O K T O B E R 2 0 1 4 S T R A U M E R E G I O N S E

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 501 Saksmappe: 2008/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 501 Saksmappe: 2008/ /2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 501 Saksmappe: 2008/1800-11199/2009 Sakshandsamar: Alv Terje Fotland Dato: 03.06.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/09 Formannskapet 19.10.2009 Framlegg til planprogram

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID Granvin herad Planprogram Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID 12342014001 Granvin herad, teknisk etat 29.01.2014 Innhold Innleiing... 2 Bakgrunn... 2 Føremål... 2 Planområde... 2 Planprosess... 3 Organisering

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/623-15/766 K2 - L12 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 05.02.2015 Reguleringsplan(detaljregulering)

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi.

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi. Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima og energi. INNHALDSLISTE. 1.0 BAKGRUNN...3 planprogram...3 2.0 RAMMER FOR PLANARBEIDET....3 Lovgrunnlag og overordna føringar....3 3.0 PLANOMFANG...4

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS 22.02.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 16/2379 Oppstart av reguleringsarbeid og planplanprogram for Langøy-Ospeneset

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM Åseral kommune KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND 2012-2022, ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland vart vedtekne i 2007.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Arealdelen av kommuneplanen Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Utgangspunkt Arealdel frå 1994 Kommunedelplan for sjøområda (kystsoneplan) frå 1999 Kommunedelplan for Bulandet og Værlandet frå

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale 1 Føremålet med planarbeidet Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200910741-3 Arkivnr. 713 Saksh. Vevatne, Kjersti, Ekerhov, Per Morten, Hage, Torild Saksgang Møtedato Kultur-

Detaljer

Øystre Slidre kommune Saksframlegg

Øystre Slidre kommune Saksframlegg Øystre Slidre kommune Saksframlegg Saksbehandlar: Knut Frode Framstad Arkivsaksnr: 16/969 Arkiv: 201410 Behandla av: Møtedato Saksnr: Formannskapet 27.10.2016 095/16 Revisjon av arealdelen til kommuneplanen.

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune VALLE KOMMUNE Teknisk - arealplan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2012/882-34 Ingunn Hellerdal 141 03.07.2014 37937533 ingunn.hellerdal@valle.kommune.no

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval 05.09.2017 70/2017 Saksansv.: Tveit, Randi Karin Arkiv: ST/PL namn - Lofthus sentrum - Røyse,

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

PRIVAT DETALJREGULERING FOR VIKSE AUSTRE GNR 70 BNR 2 I SVEIO

PRIVAT DETALJREGULERING FOR VIKSE AUSTRE GNR 70 BNR 2 I SVEIO PRIVAT DETALJREGULERING FOR VIKSE AUSTRE GNR 70 BNR 2 I SVEIO (Forslag til) planprogram 27.06.2017 Sveio kommune 1 Plannamn PRIVAT DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 70 BNR 2 M.FL. VIKSE AUSTRE Saksnr 2015/472

Detaljer

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 HANDSAMING AV PLANPROGRAM PLANARBEID MED KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTGREIING. ENDRINGAR I TRASÉALTERNATIV SOM DEL AV PLANPROSESSEN DELPROSJEKT 1: FASTLANDSSAMBANDET

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid.

Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6968 - JL Straume den: 03.11.14 Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid.

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TUR- OG SKILØYPER, BYKLE KOMMUNE PLANPROGRAM Forslag pr Vår ref. 2016/13 Foto: Grete Breivik

KOMMUNEDELPLAN FOR TUR- OG SKILØYPER, BYKLE KOMMUNE PLANPROGRAM Forslag pr Vår ref. 2016/13 Foto: Grete Breivik KOMMUNEDELPLAN FOR TUR- OG SKILØYPER, BYKLE KOMMUNE PLANPROGRAM 23.11.2016 Forslag pr. 24.11.2016 Vår ref. 2016/13 Foto: Grete Breivik Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet... 2 2. Innhald og

Detaljer

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten 20140011 Plankontoret Hallvard Homme AS Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten Innhald INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 2 1.2 FØREARBEIDET

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer