Austevoll Venstre. Program _Programmal 2011 A5 8s.indd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25"

Transkript

1 Austevoll Venstre Program _Programmal 2011 A5 8s.indd

2 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å bu i for alle. Me ønskjer oss at alle som bur og vil bu her skal føle seg som ein del av Austevollsamfunnet. Me vil skapa ein meir open og tolerant kommune. Alle skal ha rett til rein og fin natur. Me vil òg satse på at Austevoll framleis skal ha stor gründeraktivitet. Alle skal få gode omsorgstilbod når dei treng det. Ein god skule og gode Eigedomsskatt Om det vert fleirtall for avvikling av eigedomsskatten vil me jobbe for ein modell der det berre vert eigedomskatt på fritidsbustader. Me vil òg sjå på moglegheiten for å innføre ein arealskatt på oppdrettsanlegg, slik at innbyggjarane på Austevoll får igjen for å leggje godt til rette for oppdrettsnæringa. fritidsaktivitetar er grunnpilarane for at born og unge skal trivast _Programmal 2011 A5 8s.indd

3 Eit grønt og nyskapande Austevoll Austevoll Venstre vil at Austevoll skal bli ein miljøkommune ikkje berre fordi me har eit ansvar for resten av verden, men òg fordi store miljøendringar vil skade dei viktigaste næringane i Austevoll, nemleg fiske og havbruk. Det vil på sikt kunne øydelegge økonomien vår fullstendig. Venstre vil at alle kommunale bygg skal ha miljøvenleg oppvarming, ved til dømes å nytte varmepumper eller fjernvarme. I tettbygde strøk av kommunen må ein leggja planar for å byggja fjernvarmeanlegg. Dette vil ikkje berre ha ein miljøeffekt, men òg vere ein økonomisk innsparing for både kommunen og private husstandar og verksemder. Austevoll Venstre vil at det skal jobbast hardare for at me skal få til ein betre oljevernberedskap i kommunen. Me vil i samarbeid med private verksemder, og då særleg oppdrettsnæringa, lage planar om oljevern og skaffe midlar til å setje dei i verk. eit fond der private og vellag som vil hogge ned gran kan søke midlar. Areal Venstre vil at ein saman med Bergen og omland friluftsråd skal lage enda fleire friluftområder, samt at fleire områder må vernast mot utbygging. Viss dette skulle gå hardt utover enkelte grunneigarar ynskjer me at dei skal få kompensasjon. Me vil heller verne heilskaplege områder enn å leggje ein masse reguleringar på korleis eit naust skal sjå ut og kva det skal innehalde. For å få vekk ein del sitka-gran vil me oppretta _Programmal 2011 A5 8s.indd

4 Næring og samferdsle Austevoll Venstre vil arbeida for at det blir tilrettelagt for ein næringspark i kommunen.me vil jobbe for at havbrukstasjonen får dei midlar dei treng for ein vidare kompetanseutvikling, òg at ein jobbar for eit opplevingssenter i samband med havbrukstasjonen. Kommunen må ha eit høgt fokus på å leggje til rette for nyetableringar av verksemder i kommunen. Det er også viktig å leggje til rette for enda betre småbåthamner i Austevoll, særleg i nærleiken av handelsentra i kommunen. Slik kan båtturister lettare nytte seg av dei tenestene verksemdene i kommunen vår tilbyr. Det er òg naudsynt å få på plass ein betre turistinformasjon i kommunen. Me vil jobbe for trafikksikring av alle farlege vegar i kommunen, med særleg omsyn på mjuke trafikantar. Det må òg jobbast for eit betre vedlikehald av vegnettet i kommunen. Venstre vil støtte opp om det vidare arbeidet med ny Bjellandsvei, og me vil vere med å presse på for ei løysing med tunnel. Samferdsle Venstre vil arbeide for eit betre ferjesamband Hufthammar Krokeide, og vil ha seinare avgangar og på sikt ei ny og større ferje. Me vil også arbeide for eit betra snøggbåttilbod til og frå kommunen, slik at skuleelevar kan pendle til og frå Bergen og andre kommunar om dei ynskjer det _Programmal 2011 A5 8s.indd

5 Skule og kultur Venstre meiner det er læraren som er det viktigast i skulen. Difor er det viktig for oss at det blir utvikla gode høve for etterutdanning av lærarane i Austevollsskulen. Me vil jobbe for at kvar lærar skal få eit kompetanseår slik at dei får høve til å vidareutdanne seg. Me ser at det er på høg tid at ein får betre og nyare læremidlar i Austevollsskulen. Venstre meiner at dagens skulestruktur er den beste, og at det ikkje er noko særleg å spare på ein samanslåing av nokon av dagens skular. Me vil sjå på moglegheitene for betre for sammrbeid mellom skulane og næringslivet i kommunen. Til dømes kan lokale verksemder ha framvisingar på skulane. Kultur og idrett Venstre vil jobbe for at det vert eit tettare og betre samarbeid mellom idrettslaga i kommunen. Me ynskjer at satsane for elevar i kulturskulen vert mindre. Kommunen må verte betre til å vedlikehalde idrettsanlegga. Etter vårt syn har idrettslaga fått for stort ansvar på dette området. Me vi òg leggje til rette for fleire kulturaktivitetar i kommunen, som til dømes ein filmklubb. Dette kan ein mellom anna gjere ved at kommunen låner ut lokalar til ein god pris. Friviljug arbeid Fordi frivillig arbeid er med på å styrke folkehelsa igjennom idrett, sikkerheit gjennom til dømes redningsselskap og natteravnar ynskjer me å styrke det frivillige arbeidet i kommunen. Dette vil me gjere ved å opprette eit mindre fond som friviljuge organisasjonar kan søke midlar frå. Me ynskjer òg å opprette ein sentral for friviljug arbeid i kommunen _Programmal 2011 A5 8s.indd

6 Helse, omsorg og integrering Me vil freista å skaffe nokon ekstra stillingar til pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Me meiner at dette vil spare kommunen på lengre sikt, då me er sikre på at me slepp å kjøpe dyre vikartenester, til dømes på grunn av høgt sjukefråvere. Me vil styrke det psykiatriske tilbodet på Austevoll. Dette kan vere til hjelp for menneske med ei gryande psykisk liding. Me meiner dette vil kunne avlaste dyrare nasjonale spesialisttilbod. Venstre vil òg freista å styrka helsesystertenesta i kommunen, mellom anna slik at barn og unge får eit god helseteneste på skulane. Integrering Då kommunen er heilt avhengig av utanlandsk arbeidskraft, vil me jobbe for ein betre integrering av utanlandske innflyttarar til Austevoll, mellom anna ved å opplyse om hendingar i kommunen. Slik kan norske og utanlandske austevollingar blir betre kjent _Programmal 2011 A5 8s.indd

7 Grøn vekst på Austevoll Austevoll har høve til å bli ein av dei beste kommunane i Noreg på miljøvenlege maritime næringar. Venstre vil at fylkeskommunen skal støtte opp om ei slik utvikling, og vil nytte dei ressursane me har til å utvikle sjønæringar med høg kompetanse. Venstre vil arbeide for at ein tenkjer heilskap, næringsutvikling og miljø når ein utformar regional politikk på fylkestinget. For Austevoll sin del er det naudsynt at me sikrar god og miljøvenleg tilkomst med ferje og båt, og at me legg til rette for eit god utvikling og miljøvenleg vekst for verksemdene på øya. Anne-Beth Njærheim frå Bømlo er Venstre sin 3. kandidat til fylkestinget. Ho sit i dag i Samferdsleutvalget, og har eit særskild engasjement for samferdsle og kollektivtransport i distrikta - både som eit miljøtiltak og som god næringspolitikk. Venstre vil: Satse tungt på grøne maritime næringar Byggje ut båtrutene og leggje dei inn under SKYSS Få fortgang i arbeidet med universell utforming av ferjene Føre ein næringsvenleg politikk på fylkestinget _Programmal 2011 A5 8s.indd

8 Våre kandidater 1. Bjørn Magne Hufthammer (1982) 2. Bjarte Haugland (1973) 3. Gro van der Meeren (1960) 5. Martin Brekke Haugland (1992) 6. Aina Christensen (1981) 7. Håvard Andre Sandvik (1989) 8. Håvard Brekke Haugland (1989) 4. Michael Elholm (1987) _Programmal 2011 A5 8s.indd

Program for Austevoll Venstre

Program for Austevoll Venstre Program for Austevoll Venstre for perioden 2015-2019 Ein kommune for alle. Austevoll Venstre ønsker at me skal ha ein god og trygg kommune å bu i for alle. Me ønsker oss at alle som bur og vil bu her føle

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Fridom og framsteg. Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015. venstre.no/hordaland

Fridom og framsteg. Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015. venstre.no/hordaland Fridom og framsteg Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015 venstre.no/hordaland 1 Venstre det liberale partiet i Hordaland Venstre er det liberale partiet i Hordaland. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Miljø, rettferd og folkestyre

Miljø, rettferd og folkestyre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Miljø, rettferd og folkestyre Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019

Detaljer

Tenk nytt. Røyst grønt.

Tenk nytt. Røyst grønt. Kommunevalet 2015 FRAMOVER TIL VENSTRE TIL HØGRE Tenk nytt. Røyst grønt. Kven er vi? MDG Kvinnherad vart stifta sommaren 2014. Vi har eit overordna ønske om større fokus på grøne verdiar både nasjonalt,

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

Levande bygder, grøne byar og små skilnader

Levande bygder, grøne byar og små skilnader Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti 2015 2019 www.sp.no/hordaland Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Kommuneval- program 2015

Kommuneval- program 2015 Miljøpartiet Dei Grøne Kvinnherad Kommuneval- program 2015 Vedteke av programkomiteen 09.06.2015 Tenk globalt handle lokalt Målet til Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR 1.0 Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal byggja framtida på vår nasjonale arv og vårt demokratiske styresett,

Detaljer

c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det.

c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det. Uttale frå Bømlo vidaregåande skule ved skulemiljøutvalet. Ref.nr. 201101096 Høyring Skulebruksplan Hordaland Fylkeskommune 2012 2025 Ikkje øydelegg det vidaregåande skuletilbodet i Bømlo! Bømlo vidaregåande

Detaljer

Time Venstre 2011-2015

Time Venstre 2011-2015 , Time Venstre 2011-2015 www.time.venstre.no Program 2011 A5 8s.indd 1 03.07.2011 20:45:17 Varm velferd når du treng det Pleie og omsorg Pårørandesenter For Venstre er det ei målsetting at alle skal kjenna

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

SOGN OG FJORDANE VENSTRE PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011

SOGN OG FJORDANE VENSTRE PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011 SOGN OG FJORDANE VENSTRE PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011 1 VENSTRE SIN STÅSTAD MENNESKET I SENTRUM Respekten for enkeltmennesket og ansvar for fellesskapet er Venstre sin grunntanke. Venstre sin ideologi

Detaljer

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015 SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015 Som rådmannen med desse endringane: Innleiing Meir ekstremvêr er ein konsekvens av dei menneskapte klimaendringane. Vi kan ikkje peike ut ei ekstremhending som menneskeskapt,

Detaljer

Budsjett 2013. Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3

Budsjett 2013. Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3 Budsjett 2013 Austevoll kommune Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 9 11,2 10 0,3 1,4 4,2 1 3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2,5-11,2-9 -8,2-11,3-9,9 Budsjett

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013- Tid for oppussing Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 4 Byrådsleiar si avdeling. 5 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

PROGRAM FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI SITT ARBEID PÅ FYLKESTINGET I MØRE OG ROMSDAL 2015 2019 (nedkorta versjon)

PROGRAM FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI SITT ARBEID PÅ FYLKESTINGET I MØRE OG ROMSDAL 2015 2019 (nedkorta versjon) PROGRAM FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI SITT ARBEID PÅ FYLKESTINGET I MØRE OG ROMSDAL 2015 2019 (nedkorta versjon) Nokon meiner at verda ikkje kan endrast. Dei seier samfunnet vi lever i er det einaste

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Program for Vanylven Venstre

Program for Vanylven Venstre Program for Vanylven Venstre for perioden 2015-2019 Vi ynskjer oss: Liv i alle bygder Gunstige lån/tilskot til førstegongsetablerarar Tilrettelegging for tomteareal der folk vil bu Støtte entreprenørar

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Heim=Fyresdal Kort beskrivelse Eit stadsutviklingsprosjekt med fokus på tilbakeflytting, næringsutvikling, lokale

Detaljer

VALPROGRAM FOR LUSTER ARBEIDARPARTI 2011-2015

VALPROGRAM FOR LUSTER ARBEIDARPARTI 2011-2015 VALPROGRAM FOR LUSTER ARBEIDARPARTI 2011-2015 SKAPA og DELA Luster Arbeidarparti vil at Luster skal vera ein sterk og sjølvstendig kommune. Vi vil ha eit raust Lustrafellesskap med små sosiale forskjellar,

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer