Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset"

Transkript

1 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011 Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

2 DAGSORDEN Sak 1: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen - tellekorps. Sak 2: Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2010 Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2010 og revisors beretning Sak 5: Innkomne saker 5.1 sak fra Hilde M Didriksen 5.2 sak fra Hilde M Didriksen Sak 6: Kontingentfastsettelse for 2012 Sak 7: Sak 8: Budsjett Valg INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Dagsorden 2 Årsberetning 3 Regnskap 5 Kommentarer til årsregnskap 6 Revisjonsberetning 6 Vedlegg til SAK 5 - Innkomne forslag 7 Kommentarer til budsjett 7 Budsjett 8 Stemmeseddel 10 Forklaring til bruk av stemmeseddel 11 side 2 - Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling 2011

3 ÅRSBERETNING Klubben har i perioden hatt følgende tillitsvalgte STYRET Åshild B. Haugen (leder) Erik Andersen (nestleder) Jorunn Kvæstad (kasserer) Bente Karlsen (sekretær) Nina Klemp (styremedlem) Barbro Andresen (1. vara) Heidi Steine (2. vara) VALPEFORMIDLER Heidi Steine Revisor: Hans G. Vikhagen Vararevisor: Greta Moen VALGKOMITE Venke Pedersen (leder) Janet Longberg Harald Haugen Betty Slommerud (vara) Revisor: Hans G. Vikhagen Vararevisor: Greta Moen REDAKTØRER Tove Aasheim Olsen Hilde M Didriksen KONTAKTPERSONER Østlandet: Jorunn Kvæstad Sørlandet: Tone Nordal Rogaland: Gerd Johanne Solstad Møre og Romsdal: Venke Pedersen Trøndelag: Heidi Steine Nord - Norge: Katrine Tollaksen STYREMØTER Det har i perioden vært avholdt 2 styremøter. Det ble avholdt styremøte på Stange umiddelbart etter generalforsamling. Møtet var i hovedsak basert på styrets konstituering. Dernest ble det forsøkt avholdt et styremøte via Skype. Dessverre hadde flere av deltakerne store tekniske problemer, og flere av sakene måtte senere løses pr mail. Styret har i perioden hatt stort frafall, og arbeidsoppgavene har blitt fordelt mellom de gjenværende fire (4) personene som har blitt sittende. Barbro Andresen (vara) - trakk seg 18. sept Bente Karlsen - trakk seg 19. okt Nina Klemp - trakk seg 19. okt Etter dette har klubben hatt følgende styre: Åshild Braa Haugen (leder) Erik Andersen (nestleder) Jorunn Kvæstad (sekretær/kasserer) Heidi Steine (styremedlem) Ingjerd van Brüggen har i denne perioden fungert som assisterende kasserer utenfor styrets midte. NYE DOMMERE PÅ BEARDED COLLIE 2010 Terje Lindstrøm, Espen Engh, Ann-Cathrine Unelsrød og Svein Helgesen UTSTILLINGER Spesialutstilling på Svelvik søndag 6. juni 2010 Antall hunder : 4 valper og 44 voksne påmeldt Dommer : Justine L Grey. Klubbens 35 års jubileum ble markert med grillfest lørdag 5. juni. Det ble også utdelt deltagerpremier til alle på utstillingen og rosetter til klassevinnerne. På spesialutstillingen under Trondheim Hundefestival ble 35 års jubileumet markert på samme måte med deltagerpremier. UTSTILLINGER 2012 Styret har godkjent og takket ja til alle invitasjoner til utstillinger som ikke er sammenfallende med våre egne arrangementer i SPESIALUTSTILLING 2012 Det er vedtatt å avholde NBCKs spesialutstilling fredag kveld den på Morokulien. Dette vil være i samarbeid med SBC (Specialklubben för Bearded Collie Sverige) som vil ha sin spesial på samme plass lørdag Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling side 3

4 AKTIVITETER Styret har vedtatt å gi økonomisk støtte til enkelte arrangementer/aktiviteter. Kriteriene for å motta støtte er i første omgang at arrangementet/aktiviteten er åpen for alle klubbens medlemmer. Dernest må det spesifikt søkes om støtte for hvert arrangement. Det har, i perioden, blitt gitt støtte til gjennomføring av et gjeterhundkurs på Vestlandet. Kurset ble gjennomført med stor suksess og referat ble gitt i medlemsbladet RUFF. NBCK hadde bemannet stand hele helgen under NKK arrangementet Dog4all på Lillestrøm i november. Hovedformålet er å informere om rasen og om klubbens aktiviteter. Vi vervet noen nye medlemmer, samt delte ut jubileumsglass og armreflekser. RAPPORT FRA VALPEFORMIDLING 10 henvendelser om valp - 4/5 om omplasseringshund. De fleste henvendelsene kom pr mail. Parringer og kull er meldt inn via kasserer til webmaster. VIKTIGE STYRESAKER GAVE TIL ALLE MEDLEMMER Referat fra generalforsamling ble utsendt sammen med presentasjon av klubbens nye logo, og en gave i form av refleksvest med trykk. RUFF Det er utgitt 2 Ruff i Bladet endret format fra A5 til A4 og 2/2010 ble trykket i fullfarger. Styret har fått mange positive tilbake-meldinger på bladet. MEDLEMSTALL Antall medlemmer pr Antall medlemmer pr GENERALFORSAMLING 2010 Ble avholdt på Stange 24. april GENERALFORSAMLING 2011 Vedtatt avholdt på Støren 28. mai HJEMMESIDEN Styret har i perioden mottatt endel kritikk vedr klubbens webside. Kritikken har vært rettet mot dårlig funksjonalitet, vanskelig manøvrering, samt treg oppdatering. I tillegg hadde siden store tekniske begrensninger, og applikasjoner som bl.a spørreskjema til helseundersøkelsen var det ikke mulig å implementere. For å optimere denne kommunikasjonsformen, besluttet styret å kjøpe tjenester som sikrer klubben en funksjonell side og kontiunerlig oppdatering. Det har i prosessen vært viktig å finne en løsning hvor webmaster kjenner kommunikasjonsformen, hunderiet, rasen og klubben. For styret var det naturlig å forespørre Hilde M Didriksen, da hun oppfyller disse kravene. Gjennom en avtale med firmaet Brand New Reklame og Hilde M Didriksen har vi sikret kontinuerlig oppdatering i en periode på 2 år, med mulighet for forlengelse. Webmaster vil rapportere jevnlig til styret, og er underlagt etiske retningslinjer for publisering av materiell på siden. TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL Kontrakten med Trondheim Hundefestival er ikke fornyet. HELSEUNDERSØKELSE Styret ble invitert til å delta i en helseundersøkelse i regi av NVH. Da undersøkelsen ville gitt relativt store kostnader for klubben, ønsket vi å gjennomføre en spørreundersøkelse hos våre medlemmer. Venke Eggøy og Greta Moen sto for utarbeidelse av spørreundersøkelsen. Det viste seg at interessen for en helseundersøkelse var altfor liten til at deltagelse ville være aktuelt. sign. Styret i NBCK side 4 - Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling 2011

5 NBCK REGNSKAP 2010 DRIFTSINNTEKTER 3000 Medlemskontingent , Valpeformidling - inntekter 1 400, Salgsbod - inntekter (utsalg) 5 502, Ruff - inntekter 2 050, Trondheim Hundefestival , Svelvik - inntekter ,50 Sum DriftsInntekter ,50 DRIFTSKOSTNADER 4500 Salgsbod - utgifter (innkjøp) , Kurs/studieringer , Kontorrekvisita -446, Ruff - utgifter , Web-siden - utgifter , Trondheim Hundefestival , Diverse utgifter , Svelvik - utgifter , Telefon, mobiltlf, fax , Porto -167, Reklame og annonser , Møter, tilstelninger , Bevilgninger/gaver , Generalforsamling , Diverse driftsutgifter -770,00 Sum DriftsKostnader ,76 DRIFTSRESULTAT ,26 FINANSPOSTER 8040 Finansinntekter 253, Finansutgifter -102,00 Sum Finansposter 151,28 RESULTAT FØR SKATTER ,98 Årsoppgjørs disp, skatt sum Årsoppgjør disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,98 Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling side 5

6 Kommentarer til Årsregnskapet for 2010 Salgsboden: Pr. 31. desember 2010 hadde vi en varebeholdning til en brutto utsalgsverdi på kr. 6920,-. Medlemskontigent: Her har vi hatt en bitte liten økning i forhold til 2009, og har i 2010 fått inn kr ,- i medlemskontigent. Generalforsamling: I denne posten ligger også trykking og utsendelse av innkallingen, samt noen utgifter i frobindelse med avholdt Generalforsamling på Stange i april Spesialutstillingen 2010 / Svelvik: I juni arrangerte NBCK en spesialutstilling på Svelvik. Det ble en vellykket helg, med fint vær. Klubben tok for første gang i bruk DogWeb til påmelding og innbetaling av deltageravgift, noe som underlettet arbeidet til utstillingskomiteen betraktelig mht utskriving av kritikkskjema, premielister, registrering av deltager og sist men ikke minst oppgjøret. Utstillingen hadde i år et underskudd på kr ,23. Trondheim Hundefestival: Overskuddet herfra ble i år på fantastiske kr ,-. Møter / tilstelninger: I forbindelse med at klubben i 2010 feiret 35 år ble det arrangert en jubileumsmiddag. Medlemmene betalte egenandel på 100,- kr, klubben betalte resten. Bevilgninger / gaver: På våren 2010 ble det sendt ut refleksvester til alle medlemmene våre. Reklame og annonser: En stor post også på årets regnskap. Det dreier seg i hovedsak om utgiften i forbindelse med at NBCK hadde stand på Dogs4All på Lillestrøm i November. Ruff: 2 blader ble utgitt i 2010, siste nummer i nytt format og i farger. Kurs/bevilgninger: Det ble bestemt at klubben skal kunne komme med økonomisk støtte til de som ønsker å arrangere kurs. I 2010 fikk vi kun en henvendelse, om gjeterhundkurs på Vestlandet. Telefon: Utbetalt til leder og kasserer/sekretær for dekning av telefonutgifter. Egenkapital: 1.januar 2010 hadde NBCK på konto , desember 2010 hadde NBCK på konto ,39 Jorunn Kvæstad / Ingjerd van Bruggen 15. februar 2011 side 6 - Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling 2011

7 Vedlegg til SAK 5 - Innkomne saker 5.1 sak fra Hilde M Didriksen BERAMME OPPDRETTERKONFERANSE/ OPPDRETTERFORUM I STYREPERIODEN I lys av rasens utvikling - lave registreringstall og økende helseproblematikk - mener jeg at det vil kunne være en fordel at klubbens oppdrettere og generelt interesserte går sammen, i regi av styret, i avviklingen av en oppdretterkonferanse/forum. Konferansen/forumet bør behandle de ovenfor nevnte saker - slik at man sammen kan forsøke å løfte rasen helsemessig, mentalt og eksteriørt, samt finne veier for økt markedsføring slik at vi på sikt kan se økte registreringstall. Det er viktig at dette berammes av generalforsamling slik at Styret har en konkret sak å jobbe mot i styreperioden. 5.2 sak fra Hilde M Didriksen BERAMME AVVIKLING AV DOMMERKONFERANSE I STYREPERIODEN Norsk Dommerforening har gjentatte ganger anmodet NBCK om å avholde en dommerkonferanse for norske dommere. Dette for å oppdatere nye og gamle dommere på hva vi som klubb mener er viktig å bibeholde på rasen, og hva vi ønsker å unngå. Dette handler om eksteriøre detaljer såvel som temperament/mentalitet. Det er viktig at dette berammes av generalforsamling slik at Styret har en konkret sak å jobbe mot i styreperioden. Vedlegg til SAK 7 - Kommentarer til budsjett Styret har i sitt budsjettforslag for 2011 tatt høyde for å øke aktiviteten i distriktene. Dette innebærer en vesentlig kostnad, som igjen fører til at vi velger å budsjettere med driftsunderskudd. Vi mener at på sikt vil generering av aktivitet bære seg økonomisk gjennom økt interesse for rasen og klubben. Videre er det budsjettert ut ifra tidligere års utgifter og inntekter. Klubben har ingen tradisjon for å fremlegge budsjett ved generalforsamling, og styret vil i den forbindelse fremme et ønske om å få generalforsamlingens støtte til å føle seg fram i ukjent terreng. For så å skape god rutine og et stabilt økonomisk ståsted for klubben. Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling side 7

8 NBCK BUDSJETT 2011 UT INN KOMMENTAR RUFF 9000 samme format som sist * porto 220 stk à 26,- WEB 6500 ny webside 4000 oppdatering 8 mnd à kr 500, domene/hosting 2 gb 9 mnd à kr 150,- Årsmøte 5800 lokale/innkallelse/mat Reklame/annonse 3500 Stands Dogs4All, mat, div Tlf 3000 Diverse 4000 porto/kontorrek/driftsutg. Aktivitetsstøtte fordeles etter søknader FAMILIEHELG dommer 950 honorar ringsekretær 400 honorar skriver 400 honorar dommer/ringpersonell 3500 transport/mat/overnatting premier 1300 DogWeb 2500 Diverse 2000 Medlemsavgift Valpeformidling 1400 Ruff annonser 2000 Familiehelg påmeldingsavgifter side 8- Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling 2011

9 Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling side 9

10 SAK 8 - VALG - STEMMESEDDEL FORSLAG/(FORSLAGSTILLER) STYREVERV HER STEMMES Hilde M Didriksen (forslagstiller: Åshild Braa Haugen) Styremedlem 2 år Ja Målfrid Andesen (forslagstiller: Hilde M Didriksen) Styremedlem 1 år Ja Kjetil André Neby (forslagstiller: Hilde M Didriksen) Styremedlem 2 år Ja Betty Slommerud (forslagstiller: valgkomiteen) Styremedlem 1 år Ja Janne Kock (forslagstiller: Hilde M Didriksen) Varamedlem 1 år Ja Heidi Steine (gjenvalg) (forslagstiller: Valgkomiteen) Varamedlem 1 år Ja Hans A Vikhagen (gjenvalg) (forslagstiller: Valgkomiteen) Revisor 1 år Ja Greta Moen (gjenvalg) (forslagstiller: Valgkomiteen) Vara revisor 1år Ja Venke Pedersen (gjenvalg) (forslagstiller: Åshild Braa Haugen) Valgkomité 1 år Ja Nina Klemp (forslagstiller: Hilde M Didriksen) Valgkomité 1 år Ja Liselott Hamre (forslagstiller: Hilde M Didriksen Valgkomité 1 år Ja Torunn Holtbakk (forslagstiller: Hilde M Didriksen) Vara Valgkomité 1 år Ja KLIPP UT STEMMESEDDEL side 10 - Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling 2011

11 FORKLARING TIL PERSONVALG OG BRUK AV STEMMESEDDEL Kandidaten må ha minst 50% JA-stemmer for å bli innvalgt. Strykning av kadidat foregår ved å krysse av ved ruten NEI. Blanke stemmer teller. (ønsker du å stemme blankt unnlater du å krysse av i JA eller NEI ruten ved en eller flere av kandidatene. Følgende representanter skal velges: 4 styremedlemmer 2 for 2 år - 2 for 1 år Vara revisor 1 for 1 år 2 vara styremedlemmer 2 for 1 år Valgkomite 3 for 1 år Revisor 1 for 1 år Vara valgkomite 1 for 1 år FORHÅNDSSTEMMER Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før generalforsamling. Stemmeseddelen skal legges i egen, lukket konvolutt. Konvolutten skal være merket forhåndsstemme, GF Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt HUSK å vedlegge ark/lapp med navn til stemmegiver i den ytterste konvolutten. (IKKE skriv navnet på den innerste konvolutten) Dersom flere i husstanden sender stemmesedler i samme konvolutt må hver og en av stemmesedlene legges i separate konvolutter og merkes på samme måte som ovenfor. Stemmesedler som ikke er pakket eller utfylt på korrekt måte forkastes. Forhåndsstemmer sendes til: Norsk Bearded Collie klubb v/åshild B. Haugen Vigdalsmo, 7350 Buvika Mvh For valgkomiteen NBCK Venke Pedersen Norske Bearded Collie klubb - generalforsamling side 11

12

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo

Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å undertegne protokoll,

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig

Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 l tellekorps, 2 l å underskrive protokollen og to referenter 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer